Duodopa

Kód 0023590 ( )
Registrační číslo 27/ 391/05-C
Název DUODOPA
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Abbott Products GmbH, Hannover, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0023590 GST GEL 7X100ML Gastroenterální gel, Gastroenterální podání

nahoru

Příbalový létak DUODOPA

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls203577/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Duodopa, 20 mg/ml + 5 mg/ml, intestinální gel

Levodopum a carbidopum monohydricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je přípravek Duodopa a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duodopa používat

3.

Jak se přípravek Duodopa používá

4. Možné

nežádoucí

účinky

5. Jak

přípravek Duodopa uchovávat

6. Další

informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK DUODOPA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

K čemu se přípravek Duodopa používá

Duodopa patří do skupiny léků používaných k léčbě Parkinsonovy nemoci. Duodopa obsahuje dvě léčiva ve formě gelu: levodopum a carbidopum monohydricum.

Jak přípravek Duodopa působí

• Levodopa se v organismu přeměňuje na dopamin. Dopamin je látka, která je přítomná v mozku a míše. Pomáhá přenášet impulzy mezi nervovými buňkami. Nízká hladina dopaminu způsobuje příznaky Parkinsonovy nemoci jako třes, pocit ztuhlosti, pomalé pohyby a obtíže s udržením rovnováhy.

• Léčba levodopou zvyšuje množství dopaminu v těle, a tak potlačuje tyto příznaky.

• Přidáním monohydrátu karbidopy se dosáhne zlepšení účinku a snížení nežádoucích účinků levodopy.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DUODOPA POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Duodopa

-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na levodopu, monohydrát karbidopy nebo na kteroukoliv další složku přípravku Duodopa (uvedenou v bodě 6)

-

jestliže trpíte očními potížemi nazývanými glaukom s úzkým úhlem

- jestliže máte závažné jaterní nebo ledvinové potíže

- jestliže trpíte těžkým srdečním onemocněním

- jestliže trpíte těžkou poruchou srdečního rytmu (arytmií)

- jestliže máte akutní mozkovou mrtvici

- jestliže trpíte depresí a byl/a jste nedávno (během posledních dvou týdnů) léčen/a buď léky

nazývanými „neselektivní inhibitory MAO“ nebo „selektivní inhibitory MAO A“

- jestliže máte nádor nadledviny (adrenokortikální nádor)

- jestliže trpíte hormonálními poruchami (jako je zvýšená tvorba hormonů nadledvin nebo štítné

žlázy).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Duodopa je zapotřebí

Před použitím nebo během používání přípravku Duodopa se poraďte s Vaším lékařem, pokud:

• máte závažné srdeční onemocnění nebo jste měl/a srdeční záchvat (infarkt)

• máte plicní obtíže (jako bronchiální astma)

• máte hormonální poruchy

• máte depresi se sklonem k sebevraždě nebo jinou duševní (psychickou) poruchu

• užíváte léky k léčbě deprese nebo jiných psychických poruch (antipsychotika)

• máte oční obtíže zvané „glaukom s otevřeným úhlem“

• jste někdy měl/a žaludeční vřed

• máte epilepsii (křeče)

• nejste schopen/schopna odolávat nutkání k hráčství (patologický hazard), změněné sexuální touze a chování (zvýšená sexuální energie a hypersexualita)

• jste v minulosti měl/a operaci horní části břicha

• máte sníženou schopnost zacházet s aplikačním systémem (pumpa nebo hadičky)

• máte zpomalení pohybů (bradykineze), které může být příznakem poruchy funkce aplikačního zařízení.

Přípravek Duodopa nemá být podáván dětem nebo mladistvým do 18 let.

Duodopa obsahuje látku zvanou hydrazin, která vzniká štěpením jedné ze složek přípravku (karbidopy). Tato látka může způsobit poškození genetického materiálu, což by teoreticky mohlo vyvolat rakovinu. Riziko pro člověka při podávání doporučených dávek přípravku Duodopa není známé.

Pokud si nejste jistý/á, zda se Vás některý z výše uvedených bodů týká, řekněte to před použitím přípravku Duodopa svému lékaři nebo lékárníkovi.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Je zvláště důležité, abyste před začátkem používání přípravku Duodopa informovali svého lékaře nebo lékárníka v případě, že užíváte jiné léky pro léčbu:

• Parkinsonovy nemoci, těžkých alergických reakcí, astmatu, chronické bronchitidy, srdečních onemocnění a nízkého krevního tlaku (jako anticholinergika a sympatomimetika)

• křečí nebo epilepsie

• vysokého krevního tlaku

• psychických obtíží

• deprese (jako jsou „tricyklická antidepresiva“ nebo „neselektivní inhibitory monoaminooxidázy“)

• tuberkulózy (jako je isoniazid)

• úzkosti (jako jsou benzodiazepiny)

• anemie (jako jsou tablety železa)

• nevolnosti (jako je metoklopramid)

• křečí krevních cév (jako je papaverin).

Pokud si nejste jistý/á, zda se Vás některý z výše uvedených bodů týká, řekněte to před použitím přípravku Duodopa svému lékaři nebo lékárníkovi.

Těhotenství a kojení

Nepoužívejte přípravek Duodopa, jestliže:

• jste těhotná nebo plánujete těhotenství při používání přípravku Duodopa. Výjimkou je případ, kdy jste

se poradila se svým lékařem a bylo Vám jasně řečeno, že přípravek Duodopa můžete používat.

• kojíte.

Jestliže jste těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Duodopa může způsobit pocit závratě, ospalosti nebo náhlé usnutí. Neřiďte ani nepoužívejte jakékoli nástroje nebo stroje, dokud si nejste jistý/á, jak na Vás přípravek působí.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK DUODOPA POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Duodopa přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jak se přípravek Duodopa podává

• Duodopa je gel, který dostanete v plastové kazetě. Ta je spojena s pumpou.

• Pumpa je propojena s hadičkou, která je umístěna v tenkém střevě.

• Během dne budete dostávat průběžně malou dávku. To znamená, že hladina léčiva v krvi bude

stabilnější a také výskyt nežádoucích pohybů bude nižší.

Kolik přípravku Duodopa se podává

• Váš lékař rozhodne, kolik přípravku Duodopa máte dostávat a jak dlouho.

• Obvykle se ráno podává pumpou větší dávka (bolus) k rychlému dosažení správné hladiny v krvi. Potom

se podává průběžná (udržovací) dávka.

• V případě potřeby se mohou podávat další dávky.

Jestliže jste použil/a více přípravku Duodopa, než jste měl/a

Jestliže jste použil/a více přípravku Duodopa, než jste měl/a, řekněte to svému lékaři nebo jděte ihned do nemocnice. Vezměte si lék s sebou. Můžete pozorovat tyto příznaky: potíže s otevíráním očí (blefarospasmus), neovladatelné křeče svalů postihující oči, hlavu, krk a tělo (dystonie), mimovolní pohyby (dyskinezie), neobvykle rychlý, pomalý nebo nerovnoměrný tlukot srdce (arytmie).

Jestliže jste přestal/a používat přípravek Duodopa nebo jste použil/a nižší dávky

Je důležité, abyste bez porady s lékařem nepřerušoval/a léčbu ani nesnižoval/a dávkování.

Náhlé přerušení léčby nebo snížení dávky přípravku Duodopa může vyvolat závažné obtíže zvané „neuroleptický maligní syndrom“. Jeho příznaky zahrnují:

• Rychlý tlukot srdce, měnící se krevní tlak a pocení následované horečkou

• Zrychlené dýchání, ztuhlost svalů, snížené vědomí a bezvědomí

• Vyšší hladiny bílkoviny v krvi (enzymu zvaného kreatinfosfokináza). Tu měří Váš lékař.

Vznik této komplikace je pravděpodobnější, jestliže současně užíváte lék zvaný „antipsychotikum“.

Máte-li jakékoli další otázky k použití tohoto léku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Duodopa nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vyskytne-li se u Vás některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte používat přípravek Duodopa a poraďte se okamžitě se svým lékařem. Možná budete potřebovat bezodkladnou lékařskou pomoc:

• Otok obličeje, jazyka nebo hrdla, které mohou ztížit polykání nebo dýchání; vyrážka typu kopřivky na kůži. To mohou být příznaky alergické reakce zvané „angioedém“.

• Horečka, bolest v krku nebo ústech nebo potíže s polykáním tekutin. To mohou být příznaky poruchy bílých krvinek zvané „agranulocytóza“. Váš lékař Vám odebere vzorek krve, aby zkontroloval počet bílých krvinek.

Při užívání léků obsahujících levodopu a monohydrát karbidopy byly také pozorovány následující nežádoucí účinky:

Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100)

- Ztráta chuti

- Vidění, slyšení a cítění věcí, které tam nejsou (halucinace), zmatenost, noční můry, pocit ospalosti,

únava, nespavost, euforie (abnormálně povznesená dobrá nálada), ztráta paměti a další psychické problémy jako psychotické příhody nebo pocit stimulace

- Deprese s velmi vzácnými myšlenkami na sebevraždu

- Mimovolní pohyby a svalové křeče (dyskineze a dystonie), pomalé pohyby

- Zesílený, rychlý nebo nepravidelný tep srdce (palpitace)

- Pocit závratí, zvláště při změně polohy do stoje (ortostatická hypotenze)

- Pocit jako byste měl/a omdlít a mdloba (synkopa)

- Pocit nevolnosti (nauzea), nevolnost (zvracení), sucho v ústech, poruchy chuti (hořká chuť).

Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000)

- Úbytek na váze, vzestup na váze

- Obtíže při ovládání pohybů, zvýšený třes rukou

- Vysoký krevní tlak

- Chrapot, bolest na hrudi

- Zácpa, průjem, zvýšené slinění, obtížné polykání, plynatost

- Otok způsobený nadbytkem tekutiny (edém)

- Svalové křeče

- Tmavá moč

- Pocit slabosti, únavy nebo celkové nevolnosti.

Vzácné/velmi vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000)

- Neklid, strach, snížená schopnost myšlení, dezorientace, zvýšená sexuální energie, bolest hlavy

- Pocit necitlivosti, mravenčení (brnění), neuroleptický maligní syndrom (jeho příznaky viz „Jestliže

jste přestal používat přípravek Duodopa“ v bodě 3.)

- Krevní poruchy (projevující se v krevních testech) včetně agranulocytózy

- Otok žil (flebitis) nebo zánět krevních cév

- Pocit velké ospalosti, náhlé usnutí. V tomto případě byste neměl/a řídit nebo obsluhovat stroje.

- Zastřené vidění, dvojité vidění nebo jiné oční obtíže

- Dušnost, odchylný rytmus dýchání

- Trávicí potíže (dyspepsie), bolest břicha, tmavé sliny, škytavka, proděravění nebo krvácení do

žaludku nebo střeva, pocit pálení jazyka, křeč čelistních svalů, skřípání zubů

- Kožní poruchy jako svědění, vyrážka, zrudnutí obličeje, krvácení, padání vlasů, tmavý pot, zvýšené

pocení, kožní nádor (maligní melanom)

- Obtížné močení, inkontinence moči (neschopnost udržet moč), přetrvávající a bolestivé ztopoření

penisu

- Padání nebo problémy s chůzí

- Epilepsie (křeče).

Ostatní možné nežádoucí účinky (neznámé: frekvence nemůže být z dostupných dat odhadnuta)

Ostatní nežádoucí účinky, které byly hlášeny: patologické hráčství (neschopnost odolat pokušení hráčství bez ohledu na závažné osobní nebo rodinné následky), zvýšená sexuální energie a hypersexualita (změněný sexuální zájem a chování významné pro pacienta nebo ostatní). Tyto nežádoucí účinky obvykle mizí při snížení dávky nebo přerušení léčby.

Následující velmi časté komplikace byly hlášeny se „systémem hadiček pro podání léku“:

• prosáknutí ve spoji a prosáknutí žaludeční tekutiny

• zamezení průtoku přípravku Duodopa způsobené uzávěrem, zauzlením nebo zkroucením hadičky

• přemístění hadičky např. do žaludku (což má za následek sníženou odpověď na léčbu)

• místní infekce v okolí vstupu hadičky do žaludku (stoma), zánět břišní dutiny (peritonitida) a

proděravění přilehlých orgánů, krvácení a bolest břicha, zvláště během zavádění hadičky.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK

PŘÍPRAVEK DUODOPA UCHOVÁVAT

Uchovávejte kazety s gelem mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte přípravek Duodopa po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce za Použitelné do.

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C).

Uchovávejte kazety ve vnější krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Kazety s léčivem jsou určeny pouze pro jednorázové použití a neměly by být používány déle než jeden den (do 16 hodin), i když v nich nějaký intestinální gel zůstane. Na konci doby použitelnosti může gel mírně zežloutnout. To nemá na léčbu přípravkem Duodopa vliv.

Nepoužívejte otevřenou kazetu opakovaně.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. Použité kazety nemají být znovu používány, ale mají být vráceny do nejbližší lékárny.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Duodopa obsahuje

• Léčivými látkami jsou levodopum a carbidopum monohydricum. 1 ml gelu obsahuje levodopum 20 mg

a carbidopum monohydricum 5 mg.

• Pomocnými látkami jsou sodná sůl karmelosy a čištěná voda.

Jak přípravek Duodopa vypadá a co obsahuje toto balení

Duodopa je dostupná v kazetách (vaky z PVC s ochranným obalem z tvrdého plastu) o obsahu 100 ml. V každém balení je 7 kazet. Gel je bílý až nažloutlý.

Držitel rozhodnutí o registraci

Abbott Products GmbH

Hans-Boeckler-Allee 20

D-30173 Hannover

Německo

Výrobce

Abbott Products GmbH

Justus-von-Liebig-Strasse 33

31535 Neustadt

Německo

Fresenius Kabi Norge AS

P.O. Box 430

N-1753 Halden

Norsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských zemích EHP pod následujícím názvem:

Duodopa

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 1.10.2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls203577/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Duodopa, 20 mg/ml + 5 mg/ml, intestinální gel

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml obsahuje: levodopum 20 mg a carbidopum monohydricum 5 mg

100 ml obsahuje: levodopum 2000 mg a carbidopum monohydricum 500 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Intestinální gel

Popis přípravku: bílý až nažloutlý gel

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba pokročilé Parkinsonovy nemoci, která reaguje na léčbu levodopou a je doprovázena těžkým kolísáním motoriky a hyper-/dyskinezí, pokud dostupné kombinace antiparkinsonik neposkytují uspokojivé výsledky.

Před zavedením permanentní sondy je požadován pozitivní test klinické odpovědi na přípravek Duodopa podávaný dočasnou nasoduodenální sondou.

4.2 Dávkování a způsob podání

Duodopa je gel pro kontinuální podávání do střeva. Při dlouhodobém podávání má být gel aplikován přenosnou pumpou přímo do duodena nebo do horního jejuna pomocí permanentní sondy. Ta je zavedena perkutánní endoskopickou gastrostomií s vnější transabdominální sondou a vnitřní intestinální sondou. Není-li perkutánní endoskopická gastrostomie z nějakého důvodu vhodná, je alternativním řešením radiologická gastrojejunostomie. Zavedení transabdominálního spojení a úprava dávky mají být prováděny ve spolupráci s neurologickou klinikou.

Ke zjištění, zda pacient uspokojivě odpovídá na tuto metodu léčby a k úpravě dávkování před zavedením permanentní sondy se doporučuje dočasná nasoduodenální sonda.

Dávka má být upravena tak, aby se dosáhlo optimální klinické odpovědi pro konkrétního pacienta, což znamená maximalizaci funkční „ON-periody“ během dne minimalizací počtu „OFF period“ a celkového trvání bradykineze a minimalizací „ON-periody“ s omezující dyskinezí.

Viz doporučení u dávkování.

Duodopa má být zpočátku podávána v monoterapii. Pokud je třeba, lze současně podávat i jiné léčivé přípravky k léčbě Parkinsonovy nemoci. Pro podávání přípravku Duodopa má být používána pouze CADD pumpa schválená pro Duodopu (CE 0473). Návod s instrukcemi pro používání přenosné pumpy je dodáván spolu s pumpou.

Léčba přípravkem Duodopa pomocí permanentní sondy může být kdykoli přerušena odstraněním sondy a následným zacelením rány. Léčba pak má pokračovat perorálními léčivými přípravky včetně kombinace levodopy s karbidopou.

Dávkování:

Celková denní dávka Duodopy je složena ze tří jednotlivě podávaných dávek: ranní jednorázové dávky (bolus), průběžné udržovací dávky a dalších jednorázových dávek.

Ranní dávka: ranní jednorázová dávka je podávána pumpou, aby bylo rychle dosaženo terapeutické hladiny (během 10 – 30 minut). Dávka má být založena na pacientově dávce levodopy z předchozího rána a objemu k zaplnění sondy. Celková ranní dávka je obvykle 5-10 ml, což odpovídá 100-200 mg levodopy. Celková ranní dávka nemá přesáhnout 15 ml (300 mg levodopy).

Průběžná udržovací dávka: průběžná udržovací dávka se upravuje v krocích po 2 mg/hod. (0,1 ml/hod.). Dávka má být počítána podle pacientova předchozího denního příjmu levodopy. Je-li přerušena doplňková léčba, má být dávka Duodopy upravena. Průběžná udržovací dávka je upravována individuálně. Má se udržovat v rozsahu 1-10 ml/hod. (20-200 mg levodopy/hod.) a je obvykle 2-6 ml/hod. (40-120 mg levodopy/hod.). Ve výjimečných případech může být potřeba vyšší dávky.

Příklad:

Denní dávka levodopy v přípravku Duodopa: 1640 mg/den

Ranní jednorázová dávka: 140 mg = 7 ml (kromě objemu k zaplnění intestinální sondy)

Průběžná udržovací dávka: 1500 mg/den

1500 mg/den: 20 mg/ml = 75 ml Duodopy za den

Příjem je vypočítán za 16 hodin: 75 ml/16 hodin = 4,7 ml/hod.

Další jednorázové dávky: podávají se podle potřeb pacienta, pokud se stane během dne hypokinetický. Další dávka má být upravena individuálně, normálně je to 0,5 – 2,0 ml. V ojedinělých případech může být potřeba podat vyšší dávku. Pokud potřeba dalších jednorázových dávek přesáhne 5 za den, má být zvýšena udržovací dávka. Po nastavení úvodní dávky má být po dobu několika týdnů prováděno jemné přizpůsobení ranní jednorázové dávky, udržovací dávky a dalších jednorázových dávek.

Je-li to lékařsky odůvodněné, může být Duodopa podávána i během noci.

Monitorování léčby: náhlé zhoršení odpovědi na léčbu s návratem výkyvů v motorice vede k podezření, že se distální část sondy přemístila z duodena do žaludku. Umístění sondy má být určeno rentgenem a konec sondy přemístěn pod radiologickou kontrolou do duodena.

Dětská populace

Pro použití přípravku Duodopa u dětí a dospívajících chybí příslušné údaje.

Geriatrická populace

S použitím levodopy/karbidopy u starších pacientů jsou značné zkušenosti. Výše uvedená dávková doporučení odrážejí klinické údaje odvozené z těchto zkušeností.

Zhoršení funkce ledvin nebo jater

Úprava dávky není nezbytná.

Přerušení léčby

Je-li požadováno náhlé snížení dávky nebo je-li nezbytné přerušit léčbu přípravkem Duodopa, mají být pacienti pečlivě sledováni, zvláště pokud dostávají antipsychotika, viz bod 4.4.

V případě suspektní nebo diagnostikované demence se sníženým prahem zmatenosti má být pacientova pumpa obsluhována pouze ošetřovatelským personálem nebo blízkým příbuzným, který je schopen to vykonávat.

Má-li být použita kazeta, má být podle daných instrukcí připojena k přenosné pumpě a systému spojenému s nasoduodenální sondou nebo transabdominálním spojením / s duodenální sondou pro podávání přípravku. Kazety s léčivem jsou určeny pouze pro jednorázové použití a neměly by být používány déle než jeden den (do 16 hodin), i když v nich nějaký léčivý přípravek zůstane. Otevřená kazeta se nemá znovu používat. Na konci doby použitelnosti může gel mírně zežloutnout. To neovlivňuje koncentraci léčiva nebo léčbu.

4.3 Kontraindikace

Duodopa je kontraindikována u pacientů s:

- přecitlivělostí na levodopu, karbidopu nebo na jakoukoli pomocnou látku

- glaukomem s úzkým úhlem

- těžkou jaterní nebo ledvinovou nedostatečností

- těžkým srdečním selháním

- těžkou srdeční arytmií

- akutní mozkovou mrtvicí

- Neselektivní inhibitory MAO a selektivní inhibitory MAO typu A nesmějí být podávány současně s Duodopou a jejich podávání má být přerušeno nejméně dva týdny před započetím léčby přípravkem Duodopa, viz bod 4.5.

- Stavy, za kterých jsou kontraindikovány adrenergní látky, jako je například feochromocytom, hyperthyreoidismus a Cushingův syndrom.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Několik zvláštních upozornění a opatření uvedených níže je obecně platných pro levodopu a tudíž i pro přípravek Duodopa:

- Duodopa se nedoporučuje pro léčbu extrapyramidových účinků vyvolaných léky.

- Pacienti s těžkým kardiovaskulárním nebo plicním onemocněním, bronchiálním astmatem, ledvinovým, jaterním nebo endokrinním onemocněním nebo s anamnézou žaludeční vředové choroby nebo křečí mají být léčeni Duodopou opatrně.

- U pacientů s anamnézou infarktu myokardu, kteří mají zbytkové atriální uzlové nebo ventrikulární arytmie, má být pečlivě sledována srdeční činnost, a to zvláště na začátku léčby.

- U všech pacientů léčených přípravkem Duodopa má být pečlivě sledován rozvoj změn duševního stavu, deprese s tendencemi k sebevraždě a jiných závažných duševních změn. Pacienti s dřívější nebo

současnou psychózou mají být léčeni opatrně.

- Současné podávání antipsychotik blokujících dopaminové receptory, zvláště antagonistů D2

receptorů, má být prováděno opatrně a pacienti mají být pečlivě sledováni pro možnou ztrátu antiparkinsonického

účinku nebo zhoršení parkinsonských příznaků, viz bod 4.5.

- Pacienti s chronickým glaukomem s otevřeným úhlem mají být léčeni přípravkem Duodopa opatrně, pouze za předpokladu, že nitrooční tlak je dobře kontrolován a pacient je pečlivě monitorován pro možné změny nitroočního tlaku.

- Duodopa může vyvolat ortostatickou hypotenzi. Proto má být Duodopa podávána opatrně pacientům, kteří užívají jiné léčivé přípravky, které mohou způsobit ortostatickou hypotenzi, viz bod

4.5.

- Levodopa je spojována se somnolencí a epizodami náhlého nástupu spánku u pacientů s Parkinsonovou nemocí a má být proto vyžadována opatrnost při řízení a obsluze strojů.

- Při náhlém vysazení antiparkinsonik byl hlášen komplex příznaků podobných neuroleptickému malignímu syndromu (NMS), včetně svalové rigidity, zvýšené tělesné teploty, mentálních změn (např. neklid, zmatenost, bezvědomí) a zvýšené hladiny kreatinfosfokinázy v séru. Jako následek neuroleptického maligního syndromu nebo těžké dyskineze byla u pacientů s Parkinsonovou nemocí ojediněle pozorována rhabdomyolýza. Proto při náhlém snížení dávky nebo přerušení podávání kombinace levodopy s karbidopou mají být pacienti pečlivě sledováni, a to zvláště ti, kteří užívají antipsychotika. V souvislosti s podáváním Duodopy nebyl hlášen ani NMS ani rhabdomyolýza.

- U pacientů léčených pro Parkinsonovu nemoc dopaminovými agonisty, včetně kombinací levodopy s karbidopou, bylo hlášeno patologické hráčství, zvýšené libido a hypersexualita.

- Je-li třeba celková anestezie, může léčba přípravkem Duodopa pokračovat tak dlouho, dokud je pacient schopen přijímat tekutinu a léčivé přípravky ústy. Pokud musí být léčba dočasně zastavena, může být Duodopa ve stejné dávce znovu nasazena, jakmile smí pacient přijímat tekutinu ústy.

- Aby nevznikla dyskineze vyvolaná levodopou, může být třeba dávku Duodopy snížit.

- Během delší léčby Duodopou jsou doporučovány pravidelné kontroly krvetvorby a jaterních, kardiovaskulárních a renálních funkcí.

- Duodopa obsahuje hydrazin, který je produktem štěpení karbidopy. Hydrazin může být genotoxický

a možná karcinogenní. Průměrná doporučená denní dávka přípravku Duodopa je 100 ml, obsahující 2 g levodopy a 0,5 g karbidopy. Maximální doporučená denní dávka je 200 ml. Toto obsahuje hydrazin až do průměrné expozice 4 mg/den, s maximem 8 mg/den. Klinický význam této expozici hydrazinu není znám.

- Dřívější chirurgické zákroky v horní části břicha mohou způsobit obtíže při provádění gastrostomie nebo

jejunostomie.

- Snížená schopnost zacházet s aplikačním systémem (pumpa, spojení sondy) může způsobit komplikace.

Takovým

pacientům má být poskytována ošetřovatelská pomoc (např. zdravotní sestra

nebo

blízký

příbuzný).

- Náhlé nebo postupné zhoršování bradykineze může být znamením obstrukce zařízení, ať už z

jakýchkoli

důvodů a je třeba to vyšetřit.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí nebyly s přípravkem Duodopa prováděny. U kombinací levodopy s karbidopou jsou obecně známy následující interakce.

Při užívání Duodopy současně s následujícími léčivými přípravky je třeba opatrnosti:

Antihypertenziva

Když byly kombinace levodopy s inhibitory dekarboxylázy přidány pacientům, kteří již užívali antihypertenziva, objevila se symptomatická posturální hypotenze. Může to vyžadovat úpravu dávkování antihypertenzní látky.

Antidepresiva

Při současném podávání tricyklických antidepresiv a přípravků obsahujících kombinaci karbidopy s levodopou se objevily ojedinělé zprávy o nežádoucích účincích, včetně hypertenze a dyskineze, viz bod 4.3.

Anticholinergika

Anticholinergika mohou působit synergicky s levodopou při snížení třesu. Avšak současné užívání těchto látek může zhoršit abnormální nechtěné pohyby. Anticholinergika mohou snížit účinky levodopy tím, že zpožďují její vstřebávání. Může být potřeba upravit dávkování Duodopy.

Inhibitory COMT (tolkapon, entakapon)

Současné užití inhibitorů COMT (katechol-O-methyltransferázy) a přípravku Duodopa může zvýšit biologickou dostupnost levodopy. Může být potřeba upravit dávku přípravku Duodopa.

Ostatní léčivé přípravky

Antagonisté dopaminových receptorů (některá antipsychotika, např. fenothiaziny, butyrofenony a risperidon a antiemetika, např. metoklopramid), benzodiazepiny, isoniazid, fenytoin a papaverin mohou snižovat terapeutický účinek levodopy. Pacienti užívající tyto léčivé přípravky spolu s Duodopou mají být pečlivě sledováni kvůli riziku ztráty terapeutické odpovědi.

Duodopa může být užívána současně s doporučenými dávkami inhibitoru MAO, který je selektivním inhibitorem MAO typu B (např. selegilin-HCl).

Současné užití selegilinu a kombinace levodopy s karbidopou je spojováno se závážnou ortostatickou hypotenzí.

Amantadin má účinek synergický s levodopou a může zvyšovat nežádoucí účinky levodopy. Může být třeba upravit dávku Duodopy.

Sympatomimetika mohou zvyšovat kardiovaskulární nežádoucí účinky levodopy.

Levodopa tvoří v gastrointestinálním traktu cheláty se železem, které snižují její vstřebávání.

Protože je levodopa kompetitivní s určitými aminokyselinami, může být její vstřebávání u pacientů s dietou bohatou na proteiny narušeno.

Vliv podávání antacid a Duodopy na biologickou dostupnost levodopy nebyl studován.

4.6 Těhotenství a kojení

Těhotenství

Adekvátní údaje o podávání levodopy s karbidopou těhotným ženám nejsou k dispozici. Údaje ze studií na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu, viz bod 5.3. Potenciální riziko pro člověka je neznámé. Pokud přínos pro matku nepřevažuje nad možnými riziky pro plod, neměla by být Duodopa v těhotenství podávána.

Kojení

Levodopa je vylučována do mateřského mléka. Existují důkazy o tom, že laktace je během léčby levodopou potlačena. Není známo, je-li karbidopa vylučována do mateřského mléka u člověka. Ve studiích na zvířatech se ukázalo, že karbidopa je vylučována do mléka. Bezpečnost levodopy a karbidopy u kojenců není známa. Přípravek Duodopa by neměl být při kojení užíván.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Levodopa a karbidopa mohou vyvolat závratě a ortostatickou hypotenzi. Proto má být řízení a obsluha strojů vykonávána s opatrností. Pacienti léčení přípravkem Duodopa, kteří trpí somnolencí a/nebo epizodami náhlého nástupu spánku musí být poučeni, aby neřídili motorová vozidla a zdrželi se aktivit, které při zhoršené bdělosti mohou jim nebo ostatním způsobit vážné poranění nebo smrt (např. obsluha strojů). Těchto aktivit je třeba se vyvarovat až do doby, než takové opakované příhody a somnolence vymizí, viz také bod 4.4.

4.8 Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky, které se objevují často při podávání kombinace levodopy s karbidopou jsou ty, které jsou způsobeny centrálním neurofarmakologickým účinkem dopaminu. Tyto reakce mohou být obvykle sníženy redukcí dávky levodopy.

MedDRA systémově orgánová třída

Časté ≥1/100, <1/10

Méně časté ≥1/1000, <1/100

Vzácné ≥1/10000, <1/1000

Velmi vzácné <1/10 000

Poruchy krve a lymfatického systému

leukopenie, hemolytická a nehemolytická anemie, trombocytopenie

agranulocytóza

Poruchy metabolismu a výživy

anorexie úbytek

na

váze, vzestup na váze

Psychiatrické poruchy

halucinace, zmatenost, noční můry, spavost, únava, nespavost, deprese s velmi vzácnými pokusy o sebevraždu, euforie, demence, psychotické příhody, pocit stimulace

neklid,

strach,

snížená schopnost myšlení, desorientace, zvýšené libido, pocit necitlivosti

Poruchy nervového systému

dyskineze, choreatické pohyby a dystonie, „ON-OFF“ periody, závratě, bradykineze (“ON-OFF” periody)1,

ataxie, zvýšený třes rukou

neuroleptický maligní syndrom, parestezie, pády, poruchy chůze, trismus (čelistní kontraktura), bolest hlavy,

1

Bradykineze („ON-OFF“ periody) se může objevit za několik měsíců až let po začátku léčby levodopou a

souvisí pravděpodobně s progresí onemocnění. Může být třeba upravit dávkovací schéma a intervaly podávání léku.

MedDRA systémově orgánová třída

Časté ≥1/100, <1/10

Méně časté ≥1/1000, <1/100

Vzácné ≥1/10000, <1/1000

Velmi vzácné <1/10 000

somnolence2

křeče

Poruchy oka

zastřené vidění, blefarospasmus (viz bod 4.9), aktivace latentního Hornerova syndromu, dvojité vidění, rozšířené zornice, okulogyrické krize

Srdeční poruchy

palpitace, nepravidelný tep srdce

Cévní poruchy

ortostatická hypotenze, náchylnost k mdlobám, synkopy

hypertenze

flebitida

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

chrapot,

bolest

na hrudi

dyspnoe, odchylný rytmus dýchání

Gastrointestinální poruchy

nauzea, zvracení, suchost v ústech, hořká chuť

zácpa, průjem, nadměrný výtok slin, ztížené polykání, plynatost

dyspepsie, gastrointestinální bolest, tmavé sliny, skřípání zubů, škytavka, gastrointestinální krvácení, pocit pálení jazyka, duodenální vředy

2

Levodopa/karbidopa je spojena se somnolencí a velmi vzácně je spojována s nadměrnou denní somnolencí a

příhodami náhlého spánku.

MedDRA systémově orgánová třída

Časté ≥1/100, <1/10

Méně časté ≥1/1000, <1/100

Vzácné ≥1/10000, <1/1000

Velmi vzácné <1/10 000

Poruchy kůže a podkožní tkáně

edém

angioedém, kopřivka, svědění, zarudnutí obličeje, padání vlasů, exantém (vyrážka), zvýšené pocení, tmavý pot, maligní melanom, Schönleinova Henochova- purpura

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

svalové

spasmy

Poruchy ledvin a močových cest

tmavá

moč

retence moči, inkontinence moči, priapismus

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

slabost,

malátnost

Laboratorní hodnoty: Při léčbě kombinací levodopy s karbidopou byly hlášeny následující laboratorní odchylky, které mohou být tudíž pozorovány i při léčbě přípravkem Duodopa: zvýšená hladina močoviny, alkalických fosfatáz, S-AST, S-ALT, LDH, bilirubinu, krevního cukru, kreatininu, kyseliny močové, pozitivní Coombsův test a snížené hodnoty hemoglobinu a hematokritu. Byly hlášeny leukocyty, bakterie a krev v moči. Kombinace levodopy s karbidopou, a tím i Duodopa, může způsobit falešně pozitivní výsledek při použití testu na určení ketonu v moči; tato reakce se nemění ani povařením vzorku moči. Použití glukózaoxidázových metod může dát falešně negativní výsledky na glukosurii.

U pacientů léčených pro Parkinsonovu nemoc dopaminovými agonisty, včetně kombinací levodopy s karbidopou, a to zvláště při vysokých dávkách, bylo hlášeno patologické hráčství, zvýšené libido a hypersexualita. Tyto projevy byly obecně reversibilní při snížení dávky nebo při přerušení léčby.

Zařízení k aplikaci: komplikace s aplikačním zařízením jsou velmi časté (1/10), např. prosakování spoje, posun intestinální sondy. Přemístění intestinální sondy zpět do žaludku má za následek opakovaný výskyt výkyvů motoriky (způsobený proměnlivým uvolňováním Duodopy ze žaludku do tenkého střeva). Všeobecně lze zpětné umístění sondy provést pomocí drátěného vodiče, kterým je sonda při fluoroskopii zavedena do duodena. Uzavření, zkroucení nebo zauzlení intestinální sondy vyvolá vysokým tlakem signály z pumpy. Uzavření jsou obvykle odstraněna vypláchnutím sondy vodou z kohoutku; zkroucení, zauzlení nebo posun sondy může vyžadovat opětovnou úpravu sondy. V případě úplného selhání intestinální sondy nebo pumpy musí být pacient až do vyřešení problému léčen kombinací levodopy s karbidopou perorálně. Otvor se obvykle zahojí bez komplikací. Avšak krátce po chirurgickém zákroku se může objevit bolest břicha, infekce a prosáknutí žaludeční šťávy. Tyto komplikace dlouhodobě přetrvávají jen v ojedinělých případech. Mezi hlášenými komplikacemi je perforace přilehlých anatomických struktur, zvláště během zavádění PEG a krvácení, infekce rány (nejčastější komplikace) a

peritonitida. Místní infekce v okolí otvoru jsou léčeny konzervativně desinfekčním prostředkem. Léčba antibiotiky je nutná vzácně.

4.9 Předávkování

Nejvýznamnějšími klinickými příznaky předávkování kombinací levodopy s karbidopou je dystonie a dyskineze. Blefarospasmus může představovat časný příznak předávkování.

Léčba akutního předávkování přípravkem Duodopa je obecně stejná jako léčba akutního předávkování levodopou. Pyridoxin však na zrušení působení Duodopy neúčinkuje. Mělo by být použito elektrokardiografické monitorování a pacient by měl být pečlivě sledován pro možnost rozvoje srdečních arytmií. Pokud je to potřebné, má být poskytnuta odpovídající antiarytmická léčba. Je třeba zvážit i možnost, že pacient užil spolu s Duodopou další léčiva. Dosud nebyly hlášeny zkušenosti s dialýzou. Její význam v léčbě předávkování je tedy neznámý.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiparkinsonika, levodopa a inhibitory dekarboxylázy

ATC kód: N04BA02

Duodopa je kombinací levodopy s karbidopou (poměr 4:1) ve formě gelu pro kontinuální intestinální infuzi u pokročilé Parkinsonovy nemoci s těžkými výkyvy motoriky a hyper-/dyskinezí. Po dekarboxylaci na dopamin v mozku zmírňuje levodopa příznaky Parkinsonovy nemoci. Karbidopa, která neprochází hematoencefalickou bariérou, inhibuje extracerebrální dekarboxylaci levodopy. To znamená, že pro transport do mozku a transformaci na dopamin je k dispozici větší množství levodopy. Bez současného podání karbidopy by bylo k dosažení žádaného účinku potřeba mnohem většího množství levodopy. Intestinální léčba přípravkem Duodopa snižuje výkyvy motoriky a zvyšuje „ON-periody“ u pacientů s pokročilou Parkinsonovou nemocí, kteří se mnoho let léčili kombinací levodopy s inhibitorem dekarboxylázy v tabletách. Výkyvy motoriky a hyper-/dyskineze jsou sníženy proto, že koncentrace levodopy v plasmě jsou udržovány na stabilní hladině v individuálním terapeutickém rozmezí. Léčebné účinky na výkyvy motoriky a hyper-/dyskinezi jsou často dosaženy během prvního dne léčby.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Vstřebávání

Duodopa je podávaná zavedenou sondou přímo do dvanáctníku. Levodopa se rychle a efektivně vstřebává ze střeva prostřednictvím transportního systému pro aminokyseliny, který má vysokou účinnost. Levodopa v přípravku Duodopa má stejnou biologickou dostupnost jako levodopa podávaná ve formě tablet (81-98%). Individuální variabilita koncentrací v plasmě je u Duodopy podstatně menší, protože je podávaná kontinuálně do střeva. Při tomto podání nemá rychlost vyprazdňování žaludku vliv na míru vstřebávání. Po úvodní vysoké ranní dávce Duodopy je terapeutická hladina levodopy v plasmě dosažena za 10-30 minut.

Distribuce

Levodopa se podává spolu s karbidopou, inhibitorem dekarboxylázy, což zvyšuje biologickou dostupnost a snižuje clearance levodopy. Je-li levodopa podávaná spolu s inhibitorem dekarboxylázy, je její clearance 0,3 l/hod/kg a distribuční objem 0,9-1,6 l/kg. Vazba levodopy na plasmatické bílkoviny je zanedbatelná.

Metabolismus a eliminace

Eliminační poločas levodopy je přibližně 1-2 hodiny. Levodopa je úplně metabolizována a vytvořené metabolity jsou vyloučeny převážně močí. Jsou známy čtyři metabolické cesty. U levodopy podávané bez jakéhokoli inhibitoru enzymu převažuje dekarboxylace. Je-li levodopa podaná s karbidopou, je

dekarboxyláza inhibovaná, takže dominantní metabolickou cestou se stává metabolismus prostřednictvím katechol-O-methyltransferázy (COMT).

Vztah farmakokinetiky a farmakodynamiky

Snížené výkyvy koncentrace levodopy v plasmě snižují výkyvy v léčebné odpovědi. Potřebná dávka levodopy u pokročilé Parkinsonovy nemoci podstatně kolísá. Je důležité, aby dávka byla individuálně upravována podle klinické odpovědi. Rozvoj tolerance v průběhu času nebyl u přípravku Duodopa pozorován. Naopak mnoho pacientů po období uspokojivé léčby Duodopou může zjistit, že nižší dávka levodopy zabezpečí dostatečnou klinickou odpověď.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních studií bezpečnosti, farmakologie, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Ve studiích reprodukční toxicity způsobila jak levodopa, tak kombinace levodopy s karbidopou viscerální (útrobní) a skeletální malformace u králíků.

Hydrazin je degradačním produktem karbidopy. Ve studiích na zvířatech vykazoval hydrazin zjevnou systémovou toxicitu, zvláště při expozici inhalací. Tyto studie ukázaly, že hydrazin je hepatotoxický, jeví toxicitu na CNS (ačkoli to není popsáno po perorální léčbě) a je genotoxický a karcinogenní (viz též bod 4.4).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Sodná sůl karmelosy, čištěná voda

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

Neotevřené: 15 týdnů

Po otevření: okamžité použití. Nepoužitá část musí být vyhozena.

Chemická a fyzikální stabilita při použití byla prokázána pro 16 hodin při 40°C.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C).

Uchovávejte kazetu ve vnější krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Celkové množství 100 ml v PVC vaku je umístěno v tvrdé plastové kazetě, která chrání vak.

Krabice se 7 kazetami.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a zacházení s ním

Kazety jsou určeny pouze pro jednorázové použití.

Otevřená kazeta nesmí být znovu použita.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Prázdné/použité kazety mají být vráceny do lékárny ke zničení.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Abbott Products GmbH

Hans-Boeckler-Allee 20

D-30173 Hannover

Německo

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

27/391/05-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

2.11.2005/1.10.2009

10. DATUM REVIZE TEXTU

1.10.2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Duodopa, 20 mg/ml + 5 mg/ml, intestinální gel Levodopum, carbidopum monohydricum 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml gelu obsahuje 20 mg levodopum a 5 mg carbidopum monohydricum 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Sodná sůl karmelosy Čištěná voda 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Intestinální gel 7 x 100 ml 5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ Podání do střeva. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek Duodopa podávejte pouze CADD pumpou schválenou pro Duodopu.

Nevyjímejte kazetu před použitím z krabičky.

Kazety slouží k jednorázovému použití. Nepoužívejte otevřenou kazetu opakovaně.

Kazeta s léčivem nemá být užívána déle než 16 hodin. 8. POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Uchovávejte kazetu v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Abbott Products GmbH Hans-Boeckler-Allee 20 D-30173 Hannover Německo 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg. č. 27/391/05-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č.š. 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU DUODOPA

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Štítek na kazetu 100 ml 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Duodopa, 20 mg/ml + 5 mg/ml, intestinální gel

Levodopum, carbidopum monohydricum

Podání do střeva. 2. ZPŮSOB PODÁNÍ 3. POUŽITELNOST Použitelné do: viz krabičku. 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š. 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

100 ml 6. JINÉ Citlivé na světlo, před použitím nevyjímejte kazetu z krabičky. Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Abbott Products GmbH

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.