Duodart 0,5 Mg/0,4 Mg

Kód 0145986 ( )
Registrační číslo 87/ 349/10-C
Název DUODART 0,5 MG/0,4 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace GlaxoSmithKline, s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0145987 POR CPS DUR 30 Tvrdá tobolka, Perorální podání
0145986 POR CPS DUR 7 Tvrdá tobolka, Perorální podání
0145988 POR CPS DUR 90 Tvrdá tobolka, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak DUODART 0,5 MG/0,4 MG

Příloha sp. zn. sukls104853/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Duodart 0,5 mg/0,4 mg, tvrdé tobolky

Dutasteridum/tamsulosini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. -

Ponecht

e si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-

li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-

li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V

příbalové informaci naleznete:

1.

Co je přípravek Duodart a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duodart užívat

3.

Jak se přípravek Duodart užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Duodart uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK DUODART A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Duodart se užívá k léčbě mužů se zbytněním prostaty (benigní hyperplazií prostaty, BHP)

, což je nezhoubné (nerakovinné) zbytnění (zvětšení) předstojné žlázy (prostaty), které

je zapříčiněno vylučováním zvýšeného množství hormonu, který se nazývá dihydrotestosteron.

Přípravek Duodart je kombinace dvou různých léků nazývaných dutasterid a tamsulosin. Dutasterid

patří do skupiny léků nazývaných inhibitory 5-alfa reduktázy a tamsulosin náleží do skupiny léků nazývaných alfa-blokátory.

Zvětšování prostaty může vést k problémům s močením, jako jsou obtíže s vyprazdňováním moči a častější

potřeba návštěv toalety. Stlačením je močová trubice zúžená a proud moči je pomalejší a slabší. Je-li benigní

hyperplazie prostaty neléčená, může se zhoršovat a vést až k úplné neschopnosti se vymočit (k akutnímu

zadržení neboli retenci moči). Tento stav pak vyžaduje okamžitou léčbu. V některých případech je zapotřebí

chirurgické odstranění nebo zmenšení velikosti prostaty. Dutasterid snižuje tvorbu hormonu nazývaného dihydrotestosteron, což vede ke zmenšení prostaty

a ke zmírnění

obtíží. Riziko akutní retence moči a nutnosti chirurgické léčby je tak sníženo. Tamsulosin účinkuje

prostřednictvím relaxace (uvolnění) svaloviny prostaty, čímž usnadňuje močení a významně ulevuje od

příznaků. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DUODART UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Duodart -

jestliže jste alergický

(přecitlivělý) na dutasterid, další inhibitory 5-alfa reduktázy, tamsulosin, sóju,

arašídy nebo na kteroukoli další složku

přípravku Duodart.

-

jestliže máte nízký krevní tlak

, který Vám způsobuje pocit závrati, pocit opilosti nebo pocit na

omdlení (ortostatická hypotenze).

-

jestliže máte

závažné onemocnění jater.

Pokud si myslíte, že některý z těchto příznaků se vztahuje na Vás, řekněte to svému lékaři.

Tento přípravek je určen pouze mužům. Ženy, děti a mladiství jej nesmí užívat.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Duodart je zapotřebí -

V

některých klinických studiích se objevilo srdeční selhání u většího počtu pacientů, kteří užívali

dutasterid spolu s dalším lékem nazývaným alfa-blokátor, jako je

tamsulosin, než u pacientů

užívajících pouze dutasterid nebo pouze alfa-blokátor

. Srdeční selhání znamená, že srdce

nepumpuje krev tak dobře, jak by mělo.

-

Ujistěte se, že Váš lékař ví o onemocnění jater. Jestliže jste již prodělal během užívání

přípravku Duodart nějaké onemocnění postihující játra, budou možná nutná další kontrolní

vyšetření.

-

Operaci katarakty (šedého zákalu).

Pokud máte podstoupit operační odstranění čočky, lékař by

Vás

měl požádat, abyste přestal přípravek Duodart před operací užívat. Před operací řekněte

očnímu lékaři, že užíváte přípravek Duodart nebo tamsulosin (nebo že jste je v nedávné době

užíval). Váš lékař bude muset provést potřebná opatření, aby zabránil komplikacím v průběhu operace.

-

Ženy, děti a mladiství se musí vyvarovat kontaktu s porušeným prosakujícím povrchem tobolek

přípravku Duodart, jelikož léčivá látka se může vstřebávát kůží. Došlo-li ke kontaktu s kůží, tuto oblast musíte ihned umýt mýdlem a vodou.

-

Během pohlavního styku používejte kondom. Dutasterid byl prokázán v semeni mužů

užívajících přípravek Duodart. Je-li, nebo může-li být Vaše partnerka těhotná, musíte zabránit

tomu, aby přišla do kontaktu se spermatem, jelikož dutasterid může ovlivnit normální vývoj plodu mužského pohlaví. Ukázalo se, že dutasterid

snižuje počet spermií, objem spermatu a pohyblivost

spermií. Toto může snížit Vaši fertilitu (plodnost).

-

Přípravek Duodart ovlivňuje krevní test pro stanovení hladiny PSA (prostatický specifický antigen)

, který se občas užívá k prokázání rakoviny prostaty. Váš lékař je si vědom tohoto účinku

a může přesto tento test použít k prokázání rakoviny prostaty. Máte-li podstoupit vyšetření na

PSA, informujte svého lékaře, že užíváte přípravek Duodart.

Muži užívající přípravek Duodart

mají podstupovat pravidelné testy PSA.

-

V jedné klinické studii hodnotící muže se zvýšeným rizikem karcinomu prostaty,

měli muži

užívající přípravek Duodart závažnou formu karcinomu prostaty častěji, než muži, kteří

přípravek Duodart neužívali. Vliv přípravku Duodart na tuto závažnou formu karcinomu prostaty není

objasněn.

-

Přípravek Duodart může způsobovat zvětšení prsů a jejich citlivost. Pokud se tyto příznaky

stanou nepříjemnými, nebo pokud zaznamenáte bulky v prsou, nebo výtok z bradavky, promluvte

si o těchto změnách se svým lékařem, protože to mohou být příznaky závažného stavu,

jako je karcinom prsu. → Máte-l

i nějaké nejasnosti týkající se užívání přípravku Duodart, obraťte se na svého lékaře

nebo lékárníka.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době. Toto zahrnuje všech

ny přípravky, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte přípravek Duodart společně s těmito léky: -

jiné alfa-blokátory

(k léčbě zbytnělé prostaty nebo vysokého krevního tlaku)

Některé léky mohou s přípravkem Duodart vzájemně působit a mohou zvýšit pravděpodobnost

výskytu nežádoucích účinků.

Tyto přípravky zahrnují: - verapamil nebo diltiazem (pro vysoký krevní tlak) - ritonavir nebo indinavir (proti HIV) - itrakonazol nebo ketokonazol

(proti plísňovým infekcím)

- nefazodon

(přípravek k léčbě deprese)

- cimetidin

(k léčbě žaludečních vředů)

- warfarin

(k léčbě krevních sraženin)

→ Užíváte-

li některý z těchto přípravků, informujte o tom svého lékaře.

Jídlo a pití s

přípravkem Duodart

Přípravek Duodart by se měl užívat 30 minut po stejném jídle každý den.

Těhotenství a kojení

Ženy, které jsou těhotné (nebo mohou být těhotné), nesmí manipulovat s prosakujícími tobolkami.

Dutasterid se vstřebává kůží a může ovlivnit normální vývoj plodu mužského pohlaví.

Toto riziko je největší v prvních 16 týdnech těhotenství.

Během pohlavního styku používejte kondom. Dutasterid byl prokázán v semeni mužů, užívajících

přípravek Duodart. Je-li, nebo může-li být Vaše partnerka těhotná, musíte zabránit tomu, aby přišla do kontaktu se spermatem.

Bylo prokázáno, že přípravek Duodart snižuje počet spermií, objem spermatu a pohyblivost spermií.

Fertilita může být proto snížena.

→ Došlo-

li ke kontaktu těhotné ženy s přípravkem Duodart, kontaktujte svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Duodart může způsobovat závratě, proto může ovlivnit Vaší schopnost řídit a bezpečně obsluhovat stroje.

Pokud Vás přípravek takto ovlivňuje, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Duodart

Tento lék obsahuje jako barvivo oranžovou žluť (E 110), která může způsobovat alergické reakce.

Tento léčivý přípravek obsahuje lecithin ze sóji, který může obsahovat sójový olej. Jestliže jste alergický na

arašídy nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek. 3.

JAK SE PŘÍPRAVEK DUODART UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Duodart přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud nebudete přípravek

užívat pravidelně, může to mít vliv na sledování hladin PSA. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Kolik přípravku se užívá

Obvyklou dávkou je jedna tobolka jednou denně, 30 minut po stejném jídle každý den.

Jak se přípravek užívá Tobolky polykejte celé a zapíjejte vodou. Nežvýkejte je a neotvírejte je. Kontakt s obsahem tobolek

může způsobit podráždění Vašich úst a jícnu.

Jestliže jste užil více přípravku Duodart, než jste měl

Jestliže jste užil větší než předepsanou dávku tobolek přípravku Duodart, měl byste se ihned poradit se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek Duodart Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku. Užijte následující dávku v obvyklý

čas.

Bez porady nepřestávejte užívat přípravek Duodart

Nepřestávejte užívat přípravek Duodart, aniž byste se před tím poradil se svým lékařem. Máte-

li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Duodart nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Alergická reakce

Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat: -

kožní vyrážku

(která může svědit)

-

kopřivku (podobnou vyrážce)

-

otok víček, obličeje, rtů, rukou nebo nohou

→ Pok

ud pozorujete výskyt těchto příznaků, okamžitě kontaktujte svého lékaře a přestaňte

přípravek Duodart užívat.

Závratě a pocit opilosti

Přípravek Duodart může způsobovat závratě, pocit opilosti a ve vzácných případech mdlobu. Pokud se zvedáte z polohy vlež

e nebo vsedě do sedu nebo stoje, buďte opatrný (zvláště, pokud jste se probudil

v

noci), dokud nebudete vědět, jak Vás tento lék ovlivňuje. Pokud budete cítit závrať nebo pocit

opilosti kdykoli v

průběhu léčby, posaďte se nebo položte, dokud příznaky neodezní.

Časté nežádoucí účinky

Tyto účinky se mohou vyskytnout u více než 1 z 10 mužů užívajících přípravek Duodart: -

impotence (neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci

, ztopoření pohlavního údu)

-

pokles libida (pohlavní touhy, nutkání k pohlavnímu styku)

-

potíže s ejakulací

(výstřikem semene)

-

zvětšení prsů nebo napětí v prsech (gynekomastie)

-

závrať

Méně časté nežádoucí účinky

Tyto účinky se mohou vyskytnout až u 1 muže ze 100: -

srdeční selhání (srdce bude při pumpování krve do těla méně výkonné. Můžete mít následující

příznaky: dušnost, výrazná únava a otoky kotníků a nohou.

-

nízký krevní tlak při vstávání

-

rychlá srdeční frekvence (palpitace)

-

zácpa, průjem, zvracení, pocit na zvracení (nauzea)

-

slabost nebo ztráta síly

-

bolest hlavy

-

svědivý nebo ucpaný nos nebo rýma (rhinitis)

-

kožní vyrážka, kopřivka, svědění

-

ztráta tělesného ochlupení nebo jeho nadměrný růst

Vzácné nežádoucí účinky

Tyto účinky se mohou vyskytnout až u 1 muže z 1000 -

otoky očních víček, obličeje, rtů, paží nebo nohou (angioedém)

-

mdloba

Velmi

vzácné nežádoucí účinky

Tyto účinky se mohou vyskytnout až u 1 muže z 10000 -

přetrvávající bolestivé ztopoření penisu (priapismus)

Pokud se kterýkoli z

nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK DUODART UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Duodart nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k

poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Máte-

li nějaké nepoužitelné tobolky přípravku Duodart, nevyhazujte je do odpadních vod nebo

domácího odpadu. Vraťte je zpět svému lékárníkovi, který zařídí jejich odstranění, aby se chránilo

životní prostředí. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Duodart obsahuje

Léčivými látkami je dutasteridum a tamsulosini hydrochloridum. Jedna tobolka obsahuje 0,5 mg dutasteridu a 0,4 mg tamsulosin-hydrochloridu. Pomocnými látkami jsou:

Plášť tvrdé tobolky: hypromelóza, karagenan (E407), chlorid draselný, oxid titaničitý (E171),

červený oxid železitý (E172), oranžová žluť (E110), karnaubský vosk, kukuřičný škrob.

Obsah tvrdé tobolky: střední nasycené monodiacylglyceroly a butylhydroxytoluen (E321),

želatina, glycerol, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), střední nasycené triacylglyceroly, sójový lecithin, mikrokrystalická celulóza, disperze kopolymeru MA/EA 1:1 (obsahuje polysorbát 80 a natrium-lauryl-sulfát) 30%, mastek, triethyl-citrát.

Černý inkoust (SW-9010 nebo SW-9008): šelak, propylenglykol, černý oxid železitý (E172), hydroxid draselný (pouze v

černém inkoustu SW-9008).

Jak přípravek Duodart vypadá a co obsahuje toto balení

Léčivým přípravkem je podlouhlá tvrdá tobolka s hnědým tělem a oranžovým víčkem s černým potiskem „GS 7CZ“. Jsou dostupné v balení po 7, 30 nebo 90 tobolkách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: Držitel rozhodnutí o registraci:

GlaxoSmithKline s.r.o., Praha, Česká republika.

Výrobce Catalent Germany Schorndorf GmbH Steinbeisstrasse 2 73614 Schorndorf

Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Duodart - Rakousko, Bul

harsko, Kypr, Česká republika, Finsko, Německo, Řecko, Maďarsko, Island,

Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Španělsko Combodart – Belgie, Dánsko, Estonsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Nizozemsko, Irsko, Litva, Lucembursko, Malta, Portugalsko, Slovinsko, Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 21.11.2012

Vysvětlení cizojazyčných údajů na obalu:

LOT = číslo šarže EXP = použitelné do

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls96607/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Duodart 0,5 mg/0,4 mg, tvrdé tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tvrdá tobolka obsahuje dutasteridum 0,5 mg a tamsulosini hydrochloridum 0,4 mg (což odpovídá tamsulosinum 0,367 mg).

Pomocné látky:Obsahuje oranžovou žluť (E110). Jedna tobolka obsahuje ≤ 0,1 mg oranžové žluti.Obsahuje sójový lecithin.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka.

Podlouhlé tvrdé tobolky s hnědým tělem a oranžovým víčkem s černým potiskem „GS 7CZ“.

Jedna tvrdá tobolka obsahuje pelety tamsulosin-hydrochloridu s řízeným uvolňováním a jednu měkkou želatinovou tobolku dutasteridu.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba středně těžkých až těžkých příznaků benigní hyperplazie prostaty (BHP).

Snížení rizika akutní retence moči (ARM) a chirurgického výkonu u pacientů se středně těžkými až těžkými příznaky BHP.

Pro informace o účincích léčby a souborech pacientů zkoumaných v klinických studiích nahlédněte, prosím, do bodu 5.1.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dospělí (včetně starších pacientů):

Doporučené dávkování přípravku Duodart je jedna tobolka (0,5 mg/0,4 mg) užívaná perorálně přibližně 30 minut po jídle každý den ve stejnou dobu. Tobolky se mají polykat celé a nemají se žvýkat ani otevírat. Kontakt s obsahem dutasteridové tobolky obsažené uvnitř tvrdé tobolky by mohl vést k podráždění orofaryngeální sliznice.

Je-li to vhodné, může se přípravek Duodart použít ke zjednodušení léčby jako náhrada současné duální léčby dutasteridem a tamsulosin-hydrochloridem.

Je-li to klinicky vhodné, je možné zvážit přímou změnu z monoterapie dutasteridem a tamsulosin-hydrochloridem na přípravek Duodart.

Renální dysfunkceVliv renální dysfunkce na farmakokinetiku dutasteridu/tamsulosinu nebyl studován. Úprava dávkování u pacientů s renální dysfunkcí se nepředpokládá (viz bod 4.4 a 5.2).

Hepatální dysfunkceVliv hepatální dysfunkce na farmakokinetiku dutasteridu/tamsulosinu nebyl studován, a proto je u pacientů s mírnou až středně těžkou hepatální dysfunkcí nutná opatrnost (viz bod 4.4 a bod 5.2). U pacientů s těžkou hepatální dysfunkcí je přípravek Duodart kontraindikován (viz bod 4.3).

4.3

Kontraindikace

Přípravek Duodart je kontraindikován:- u žen, dětí a mladistvých (viz bod 4.6).- u pacientů s přecitlivělostí na dutasterid, další inhibitory 5-alfa-reduktázy, tamsulosin (včetně

angioedému indukovaného tamsulosinem), sóju, arašídy nebo na kteroukoli jinou pomocnou látku tohoto přípravku.

- u pacientů s anamnézou ortostatické hypotenze.- u pacientů s těžkou hepatální dysfunkcí.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Kombinovaná léčba by měla být předepsána pouze po pečlivém zvážení přínosu a rizika z důvodu potenciálního zvýšení rizika nežádoucích účinků (včetně srdečního selhání) a po zvážení možností alternativní léčby, včetně monoterapie.

Srdeční selhání

Ve dvou čtyřletých klinických studiích byl výskyt srdečního selhání (souhrnný termín zahrnující hlášené příhody, zejména srdečního selhání a kongestivního srdečního selhání) vyšší mezi jednotlivci užívajícími kombinaci dutasteridu a alfa blokátoru, především tamsulosinu, než mezi jednotlivci, kteří tuto kombinaci neužívali. V těchto dvou klinických studiích byla incidence srdečního selhání nízká (≤1%) a variabilní mezi jednotlivými studiemi (viz bod 5.1).

Vliv na prostatický specifický antigen (PSA) a detekci karcinomu prostatyPřed zahájením léčby přípravkem Duodart a pak pravidelně v jejím průběhu je u pacientů nutné provádět vyšetření per rectum, stejně jako další vyšetření na karcinom prostaty a stavy, které mohou mít stejné příznaky jako BHP.

Významnou součástí průkazu karcinomu prostaty je koncentrace prostatického specifického antigenu (PSA) v séru. Přípravek Duodart způsobuje pokles střední koncentrace PSA v séru po šesti měsících léčby přibližně o 50 %. Pacienti užívající přípravek Duodart mají mít stanovenou novou výchozí hodnotu PSA po 6 měsících léčby přípravkem Duodart. Poté se doporučuje hodnoty PSA pravidelně monitorovat.Každé potvrzené zvýšení koncentrace PSA v séru od nejnižší hodnoty během léčby přípravkem Duodart může signalizovat přítomnost karcinomu prostaty (zejména high-grade karcinomu) nebo noncompliance pacienta při léčbě přípravkem Duodart a je třeba jej pečlivě vyhodnotit a to i v případě, kdy jsou hodnoty stále ještě v rozmezí hodnot normálních pro muže neužívající inhibitor 5--reduktázy (viz bod 5.1). Při interpretaci hodnot PSA u pacientů užívajících dutasterid je třeba zkontrolovat předchozí hodnoty PSA pro porovnání.

Léčba přípravkem Duodart nenarušuje použití PSA jako pomocného nástroje při stanovení diagnózy karcinomu prostaty po stanovení nových výchozích hodnot PSA (viz bod 5.1).

Celkové koncentrace PSA v séru se do 6 měsíců po přerušení terapie přípravkem Duodart vracejí k výchozím hodnotám před začátkem této terapie. Poměr volného k vázanému PSA zůstává konstantní i pod vlivem přípravku Duodart. Jestliže lékaři zvolí jako prostředek k odhalení karcinomu prostaty u mužů léčených přípravkem Duodart procento volného PSA, tuto hodnotu není nutno upravovat.

Karcinom prostaty a high-grade tumory Výsledky jedné klinické studie (studie REDUCE) u mužů se zvýšeným rizikem karcinomu prostaty ukázaly vyšší incidenci karcinomů prostaty s Gleason skóre 8-10 u mužů léčených dutasteridem ve srovnání s placebem. Vztah mezi dutasteridem a high-grade karcinomem prostaty není zatím objasněn. Muži užívající přípravek Duodart mají být pravidelně vyšetřováni s ohledem na riziko karcinomu prostaty, včetně pravidelného testování hodnot PSA (viz bod 5.1).

Porucha funkce ledvinK léčbě pacientů se závažnou poruchou renálních funkcí (clearance kreatininu nižší než 10 ml/min) by se mělo přistupovat s opatrností, protože tito pacienti nebyli studováni.

Ortostatická hypotenzeStejně jako u ostatních alfa-blokátorů se může v průběhu léčby tamsulosinem objevit snížení krevního tlaku, jehož následkem může být vzácně i synkopa. Pacienti, kteří začínají léčbu přípravkem Duodart, by měli být poučeni, aby se v případě prvních příznaků ortostatické hypotenze (závrať, slabost) posadili, nebo položili, dokud tyto příznaky neodezní.

Syndrom plovoucí duhovky (IFIS)V průběhu operace katarakty byl u některých pacientů současně nebo v minulosti léčených tamsulosinem pozorován syndrom plovoucí duhovky (Intraoperative Floppy Iris Syndrom, IFIS, varianta syndromu malé zornice). IFIS může vést ke zvýšení množství komplikací v průběhu chirurgického výkonu. Zahájení léčby přípravkem Duodart u pacientů plánovaných k operaci katarakty se proto nedoporučuje.

Při předoperačním vyšetření musí chirurg a oftalmolog vzít v úvahu, zda pacient plánovaný k operaci katarakty je v současnosti léčen nebo byl v minulosti léčen přípravkem Duodart, aby mohlo být zajištěno provedení příslušných opatření k léčbě IFIS během operace katarakty.

Přerušení léčby tamsulosinem 1-2 týdny před operací katarakty je považováno za užitečné, ale přínos a délka požadovaného zastavení terapie před operací katarakty nebyla stanovena.

Prosakující tobolkyDutasterid se vstřebává kůží, proto je nutno zabránit styku žen, dětí a mladistvých s prosakujícími tobolkami (viz bod 4.6). Dojde-li ke styku s prosakujícími tobolkami, zasaženou oblast je nutno ihned umýt vodou a mýdlem.

Porucha funkce jaterPřípravek Duodart nebyl studován u pacientů s onemocněním jater. Při podávání přípravku Duodart pacientům s mírnou až středně těžkou hepatální dysfunkcí je nutná opatrnost (viz bod 4.2, bod 4.3 a bod 5.2).

Pomocné látkyTento léčivý přípravek obsahuje jako barvivo oranžovou žluť (E 110), která může způsobovat alergické reakce.

Neoplazie prsuU mužů užívajících dutasterid v klinických studiích (viz bod 5.1) a po uvedení přípravku na trh byl hlášen karcinom prsu. Lékaři mají poučit své pacienty, aby jakékoli změny prsní tkáně, jako jsou bulky nebo výtok z bradavky, neprodleně nahlásili. V současné době není zřejmé, zda mezi výskytem karcinomu prsu u mužů a dlouhodobým užíváním dutasteridu existuje kauzální souvislost.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

S přípravkem Duodart nebyly provedeny žádné studie interakcí. Následující tvrzení odrážejí dostupné informace o jednotlivých složkách přípravku.

DutasteridPro informace o poklesu koncentrace PSA v séru během léčby dutasteridem a pokyny týkající se průkazu karcinomu prostaty nahlédněte, prosím, do bodu 4.4.

Vlivy jiných léčiv na farmakokinetiku dutasteridu

Souběžné podávání s inhibitory CYP3A4 a/nebo inhibitory P-glykoproteinu:Dutasterid je eliminován hlavně metabolizací. Studie in vitro naznačují, že tato metabolizace je katalyzována izoenzymy CYP3A4 a CYP3A5. Formální interakční studie se silnými inhibitory CYP3A4 nebyly provedeny. V populační farmakokinetické studii však byly u malého počtu pacientů léčených souběžně verapamilem nebo diltiazemem (středně silnými inhibitory CYP3A4 a inhibitory P-glykoproteinu) zaznamenány průměrně 1,6-násobně (při současném podávání s verapamilem) až 1,8-násobně (při současném podávání s diltiazemem) vyšší koncentrace dutasteridu v séru než u ostatních pacientů.

Dlouhodobé souběžné podávání dutasteridu s léčivy, která jsou silnými inhibitory izoenzymu CYP3A4 (např. ritonavir, indinavir, nefazodon, itrakonazol, perorálně podávaný ketokonazol) může zvýšit sérové koncentrace dutasteridu. Při zvýšené expozici dutasteridu není větší inhibice 5alfa-reduktázy pravděpodobná. Zaznamenají-li se však nežádoucí účinky, má se zvážit snížení frekvence dávkování dutasteridu. Je třeba podotknout, že v případě inhibice enzymu se dlouhý poločas může ještě více prodloužit a může trvat více než 6 měsíců souběžné terapie, než se dosáhne nového ustáleného stavu.

Podání 12 g cholestyraminu jednu hodinu po užití 5 mg jednorázové dávky dutasteridu neovlivnilo farmakokinetiku dutasteridu.

Vliv dutasteridu na farmakokinetiku jiných léčiv

V malé (n = 24) dvoutýdenní studii u zdravých mužů dutasterid (0,5 mg denně) neovlivňoval farmakokinetiku tamsulosinu nebo terazosinu. Rovněž v této studii nebyly pozorovány žádné známky farmakodynamické interakce.

Dutasterid neměl vliv na farmakokinetiku warfarinu ani digoxinu. To svědčí o tom, že dutasterid neinhibuje/neindukuje izoenzym CYP2C9 ani transportérový P-glykoprotein. Interakční studie in vitrosvědčí o tom, že dutasterid neinhibuje izoenzymy CYP1A2, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 ani CYP3A4.

Tamsulosin

Společné podávání tamsulosin-hydrochloridu s léky, které mohou snižovat krevní tlak, včetně anestetik a dalších alfa-1-adrenergních blokátorů, může vést k znásobení hypotenzních účinků. Dutasterid/tamsulosin by neměl být užíván v kombinaci s dalšími alfa-1-adrenergními blokátory.

Současné podávání tamsulosin-hydrochloridu (0,4 mg) a cimetidinu (400 mg každých 6 hodin po dobu 6 dnů) vedlo ke snížení clearance (26 %) a zvýšení AUC (44 %) tamsulosin-hydrochloridu. Při podávání dutasteridu/tamsulosinu v kombinaci s cimetidinem je nutná opatrnost.

Konečná studie lékových interakcí mezi tamsulosin-hydrochloridem a warfarinem nebyla provedena. Závěry z omezených in vitro a in vivo studií nejsou průkazné. Při společném podávání warfarinu a tamsulosin-hydrochloridu je nutná opatrnost.

Při podávání tamsulosin-hydrochloridu společně s atenololem, enalaprilem, nifedipinem ani teofylinem nebyly pozorovány žádné interakce. Společné podávání furosemidu vedlo k poklesu plazmatických hladin tamsulosinu, ale hladiny zůstaly i nadále v rozmezí normálního dávkování a nevyžadovaly tak úpravu dávky.

In vitro neměnily diazepam, propranolol, trichlormethiazid, chlormadinon, amitriptylin, diklofenak, glibenklamid ani simvastatin volnou frakci tamsulosinu v plazmě. Stejně tak tamsulosin neměnil volné frakce diazepamu, propranololu, trichlormethiazidu ani chlormadinonu.

V průběhu in vitro studií s jaterními mikrozomálními frakcemi (reprezentujícími metabolický enzymatický systém související s cytochromem P450) nebyly na úrovni jaterního metabolismu zjištěny žádné interakce tamsulosinu s amitriptylinem, salbutamolem ani glibenklamidem. Diklofenak však může zvyšovat rozsah eliminace tamsulosinu.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Podávání přípravku Duodart ženám je kontraindikováno. Studie hodnotící účinky přípravku Duodart na těhotenství, kojení ani fertilitu nebyly provedeny. Následující tvrzení odrážejí informace dostupné ze studií s jednotlivými složkami přípravku (viz bod 5.3).

Fertilita

Bylo prokázáno, že dutasterid ovlivňuje vlastnosti spermatu u zdravých mužů (snížení počtu spermií, objem spermatu a pohyblivost spermií) (viz bod 5.1). Možnost snížení mužské fertility nelze vyloučit.

Účinky tamsulosin-hydrochloridu na počet spermií nebo jejich funkci nebyly hodnoceny.

Těhotenství

Stejně jako ostatní inhibitory 5alfa-reduktázy inhibuje dutasterid přeměnu testosteronu na dihydrotestosteron, a je-li podán gravidní ženě s plodem mužského pohlaví, může inhibovat vývoj zevního mužského pohlavního ústrojí plodu (viz bod 4.4). U subjektů užívajících dutasterid bylo jeho malé množství nalezeno ve spermatu. Není známo, zda by došlo k nepříznivému ovlivnění plodu mužského pohlaví, jestliže jeho matka přišla do styku se spermatem pacienta léčeného dutasteridem (riziko tohoto je největší v průběhu prvních 16 týdnů těhotenství). Stejně jako u všech inhibitorů 5alfa-reduktázy se doporučuje, je-li nebo může-li být pacientova partnerka těhotná, aby pacient zabránil kontaktu své partnerky se svým spermatem tím, že bude používat kondom.

Podávání tamsulosin-hydrochloridu březím samicím potkanů a králíků neprokázalo poškození plodu.

Informace týkající se preklinických údajů viz bod 5.3.

Kojení

Není známo, zda se dutasterid nebo tamsulosin vylučují do lidského mateřského mléka.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly provedeny žádné studie účinků přípravku Duodart na schopnost řídit ani obsluhovat stroje. Pacienti by však při užívání přípravku Duodart měli být informováni o možnosti objevení se příznaků souvisejících s ortostatickou hypotenzí, jako je závrať.

4.8

Nežádoucí účinky

U přípravku Duodart nebyly provedeny žádné terapeutické klinické studie. Bioekvivalence přípravku Duodart však byla demonstrována společným podáváním dutasteridu a tamsulosinu (viz bod 5.2). Údaje zde uváděné se vztahují ke 4-leté analýze společného podávání dutasteridu a tamsulosinu ve studii CombAT (Combination of Avodart and Tamsulosin), porovnávající podávání dutasteridu v dávce 0,5 mg a tamsulosinu v dávce 0,4 mg jednou denně po dobu 4 let buď společně nebo v monoterapii. Zmíněny jsou rovněž informace o profilu nežádoucích účinků jednotlivých složek přípravku (dutasteridu a tamsulosinu).

SPOLEČNÉ PODÁVÁNÍ DUTASTERIDU A TAMSULOSINU

Údaje z klinických studií

Údaje ze 4leté klinické studie CombAT ukázaly, že výskyt jakýchkoliv nežádoucích účinků posouzených zkoušejícím jako souvisejících s užíváním léčivého přípravku během prvního, druhého, třetího a čtvrtého roku léčby byl 22%, 6%, 4% a 2% při kombinované léčbě dutasterid/tamsulosin, 15 %, 6%, 3% a 2% při monoterapii dutasteridem a 13%, 5%, 2% a 2 % při monoterapii tamsulosinem. Vyšší výskyt nežádoucích účinků ve skupině s kombinovanou léčbou během prvního roku léčby byl způsoben vyšším výskytem reprodukčních poruch, zvláště poruch ejakulace, pozorovaných v této skupině.

Následující nežádoucí účinky, zkoušejícím posouzené jako související s léčivým přípravkem, byly hlášeny s výskytem rovnajícím se 1% a vyšším během prvního roku léčby ve studii CombAT. Výskyt těchto nežádoucích účinků během 4 let léčby ukazuje následující tabulka:

Třída

orgánových

systémů

Nežádoucí účinek

Incidence v průběhu období léčby

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Rok 4

Kombinace

a (n)

(n=1610)

(n=1428)

(n=1283)

(n=1200)

Dutasterid

(n=1623)

(n=1464)

(n=1325)

(n=1200)

Tamsulosin

(n=1611)

(n=1468)

(n=1281)

(n=1112)

Poruchy nervového systému

Závratě

Kombinace

a

1,4%

0,1%

<0,1%

0,2%

Dutasterid

0,7%

0,1%

<0,1%

<0,1%

Tamsulosin

1,3%

0,4%

<0,1%

0%

Srdeční poruchy

Srdeční selhání (souhrnný pojem

b)

Kombinace

a

0,2%

0,4%

0,2%

0,2%

Dutasterid

<0,1%

0,1%

<0,1%

0%

Tamsulosin

0,1%

<0,1%

0,4%

0,2%

Poruchy reprodukčního

systému a prsu,

psychiatrické poruchy,

vyšetření

Impotence

Kombinace

a

6,3%

1,8%

0,9%

0,4%

Dutasterid

5,1%

1,6%

0,6%

0,3%

Tamsulosin

3,3%

1,0%

0,6%

1,1%

Snížení libida

Kombinace

a

5,3%

0,8%

0,2%

0%

Dutasterid

3,8%

1,0%

0,2%

0%

Tamsulosin

2,5%

0,7%

0,2%

<0,1%

Poruchy ejakulace

Kombinace

a

9,0%

1,0%

0,5%

<0,1%

Dutasterid

1,5%

0,5%

0,2%

0,3%

Tamsulosin

2,7%

0,5%

0,2%

0,3%

Onemocnění prsu

c

Kombinace

a

2,1%

0,8%

0,9%

0,6%

Dutasterid

1,7%

1,2%

0,5%

0,7%

Tamsulosin

0,8%

0,4%

0,2%

0%

a

Kombinace = dutasterid 0,5 mg jednou denně plus tamsulosin 0,4 mg jednou denně.

b

Souhrnný pojem srdeční selhání zahrnuje městnavé srdeční selhání, srdeční selhání, selhání levé srdeční komory, akutní srdeční selhání, kardiogenní šok, akutní selhání levé srdeční komory, selhání pravé srdeční komory, akutní selhání pravé srdeční komory, ventrikulární selhání, kardiopulmonální selhání, městnavou kardiomyopatii.

c

Včetně citlivosti prsů a jejich zvětšení.

DUTASTERID V MONOTERAPII

Údaje z klinických studií

Ve třech placebem kontrolovaných klinických studiích fáze III byla porovnávána léčba dutasteridem (n=2167) oproti placebu (n=2158) a zkoušejícím-posuzované nežádoucí účinky související s léčbou přípravkem po jednom a dvou letech léčby byly podobné typem i frekvencí těm, které byly pozorované v rameni s monoterapií dutasteridem ve studii CombAT (viz tabulka výše).V průběhu dalších dvou let v otevřené rozšířené fázi této studie nebyly pozorovány žádné změny profilu nežádoucích účinků.

Údaje po uvedení přípravku na trh

Nežádoucí účinky zaznamenané po uvedení přípravku na trh pocházejí ze spontánních hlášení, proto není jejich skutečná incidence známa.

Poruchy imunitního systémuČetnost neznámá: Alergické reakce, včetně vyrážky, svědění, kopřivky, lokalizovaného otoku a angioedému.

Poruchy kůže a podkožní tkáně:Méně časté: Alopecie (zejména ztráta tělesného ochlupení), hypertrichóza.

TAMSULOSIN V MONOTERAPII

Údaje z klinických studií i po uvedení přípravku na trh

Nežádoucí účinky a kategorie frekvencí shrnuté v tabulce níže jsou založeny na údajích dostupných z veřejných zdrojů. Časté a méně časté reakce jsou shodné s těmi, které byly rozpoznány ve fázi klinického hodnocení, a kategorie frekvencí obecně odrážejí incidenci nad placebem. Vzácné a velmi vzácné reakce souvisí s těmi, které byly určeny z hlášení po uvedení přípravku na trh a kategorie frekvencí odrážejí počet hlášení.

Kategorie frekvencí

Třídy orgánových systémů

Časté (≥1/100 <1/10)

Méně časté (≥1/1 000 <1/100)

Vzácné

(≥1/10 000

<1/1 000)

Velmi vzácné (<1/10 000),včetně ojedinělých případů

Poruchy nervového systému

Závratě

Bolest hlavy

Synkopa

Srdeční poruchy

Palpitace

Cévní poruchy

Posturální hypotenze

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Rinitida

Gastrointestinální poruchy

Zácpa, průjem, nauzea, zvracení

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka, pruritus, kopřivka

Angioedém

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Porucha ejakulace

Priapismus

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Astenie

Během sledování po uvedení přípravku na trh byl v souvislosti s léčbou alfa-1-blokátory, včetně tamsulosinu, zaznamenán v průběhu operace katarakty syndrom plovoucí duhovky (IFIS), varianty syndromu malé zornice (viz bod 4.4).

DALŠÍ ÚDAJEStudie REDUCE odhalila vyšší incidenci karcinomů prostaty s Gleason skóre 8-10 u mužů léčených dutasteridem ve srovnání s placebem (viz body 4.4 a 5.1). Zda na výsledky této studie měl vliv účinek dutasteridu na snížení objemu prostaty, nebo další faktory související se studií, nebylo zatím stanoveno.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v klinických studiích a po uvedení přípravku na trh: karcinom prsu u mužů (viz bod 4.4).

4.9

Předávkování

O předávkování přípravkem Duodart nejsou k dispozici žádné údaje. Následující tvrzení odrážejí informace dostupné o jednotlivých složkách přípravku.

Dutasterid

Ve studiích u dobrovolníků byly podávány jednorázové denní dávky dutasteridu až do 40 mg/den (80-násobek terapeutické dávky) po dobu 7 dnů, aniž by se vyskytly významné problémy s bezpečností. V klinických studiích byly subjektům podávány dávky 5 mg denně po dobu 6 měsíců, aniž by se vyskytly nějaké další nežádoucí účinky, než jaké byly pozorovány při terapeutických dávkách 0,5 mg denně. Dutasterid nemá specifické antidotum, a proto se při suspektním předávkování má poskytovat náležitá symptomatická a podpůrná léčba.

Tamsulosin

Bylo zaznamenáno akutní předávkování 5 mg tamsulosin-hydrochloridu. Byla pozorována akutní hypotenze (systolický krevní tlak 70 mm Hg), zvracení a průjem, které byly léčeny náhradou tekutin a pacient mohl být propuštěn do domácí péče ještě týž den. V případě, kdy se po předávkování objeví akutní hypotenze, je potřeba poskytnout podpůrnou léčbu kardiovaskulárního systému. Normální hodnoty krevního tlaku a srdeční frekvence mohou být obnoveny při uložení pacienta do polohy vleže. Pokud uložení pacienta nepomůže, mohou být podány přípravky na expanzi objemu a v případě nutnosti vasopresory. Musí být monitorovány renální funkce a zavedena obecná podpůrná léčba. Protože se tamsulosin velmi silně váže na proteiny krevní plazmy, není pravděpodobné, že by mohla pomoci dialýza.

K zabránění vstřebání přípravku je možné provést určitá opatření, jako např. vyvolání zvracení. Pokud došlo k požití velkého množství přípravku, je možné provést gastrickou laváž a podat aktivní uhlí a osmotická projímadla, např. síran sodný.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: alfa-adrenergní antagonista, ATC kód: G04CA52

Dutasterid/tamsulosin je kombinace dvou léků: dutasteridu, duálního inhibitoru 5 α -reduktázy (5 ARI) a tamsulosin-hydrochloridu, antagonisty α1a a α1d adrenoreceptorů. Tyto dva léky mají komplementární mechanismus účinku, který rychle zlepšuje příznaky onemocnění, proud moči a snižuje riziko akutní retence moči (ARM) a nutnost chirurgického výkonu v souvislosti s BHP.

Dutasterid inhibuje oba izoenzymy 5α-reduktázy (typ 1 a typ 2), které jsou zodpovědné za přeměnu testosteronu na dihydrotestosteron (DHT). DHT je androgen primárně odpovědný za růst prostaty a rozvoj BHP. Tamsulosin inhibuje α1a a α1d adrenergní receptory v hladké svalovině prostaty a hrdle močového měchýře. Přibližně 75% α1-receptorů v prostatě je subtyp α1a.

SPOLEČNÉ PODÁVÁNÍ DUTASTERIDU A TAMSULOSINU

S přípravkem Duodart nebyly provedeny žádné klinické studie. Následující tvrzení odrážejí informace dostupné ze společné léčby dutasteridem a tamsulosinem.

V multicentrické mezinárodní randomizované dvojitě zaslepené studii paralelních skupin byly hodnoceny dutasterid 0,5 mg/den (n=1623), tamsulosin 0,4 mg/den (n=1611) nebo kombinace dutasteridu 0,5 mg s tamsulosinem 0,4 mg (n=1610) u mužských jedinců se středně těžkými až těžkými příznaky BHP, s objemem prostaty ≥ 30 ml a hodnotami PSA v rozmezí 1,5 - 10 ng/ml.

Přibližně 53 % jedinců bylo již dříve léčeno inhibitorem 5-alfa reduktázy nebo alfa-blokátorem. Primárním koncovým parametrem účinnosti během prvních dvou let studie byla změna v Mezinárodní stupnici prostatických symptomů (International Prostate Symptom Score, IPSS), osmipoložkovém dotazníku založeném na AUA-SI s doplňující otázkou na kvalitu života. Sekundární parametry účinnosti ve 2 letech zahrnovaly rychlost maximálního proudu moči (Qmax) a objem prostaty. V hodnocení změny ve skóre IPSS dosáhla kombinovaná léčba signifikantního zlepšení oproti dutasteridu od 3. měsíce a oproti tamsulosinu od 9. měsíce. V hodnocení změny Qmax dosáhla kombinovaná léčba signifikantního zlepšení oproti dutasteridu i tamsulosinu od 6. měsíce.

Kombinace dutasteridu a tamsulosinu vede k výraznějšímu zlepšení příznaků než jednotlivé složky přípravku samotné. Po dvou letech léčby bylo u společného podávání prokázáno statisticky významné průměrné zlepšení skóre příznaků od výchozích hodnot o -6,2 bodů.

U společného podávání bylo statisticky významné zlepšení rychlosti proudu moče a BII v porovnání s oběma přípravky v monoterapii.

Snížení celkového objemu prostaty a objemu přechodové zóny po 2 letech léčby bylo statistickyvýznamné u společného podávání v porovnání se samotnou monoterapií tamsulosinem.

Primárním koncovým parametrem účinnosti ve 4 letech léčby byla doba do prvního výskytu ARM nebo nutnosti chirurgického zákroku z důvodu BHP. Po 4 letech léčby snižovala kombinovaná léčba statisticky významně riziko ARM nebo chirurgického zákroku z důvodu BHP (65,8% snížení rizika p<0,001 [95% CI 54,7% až 74,1%]) ve srovnání s monoterapií tamsulosinem. Incidence ARM nebo chirurgického výkonu v důsledku BHP do 4. roku léčby byla 4,2% ve skupině s kombinovanou léčbou a 11,9% při léčbě tamsulosinem (p<0,001). Ve srovnání s monoterapií dutasteridem snižovala kombinovaná léčba riziko ARM nebo chirurgického zákroku v důsledku BHP o 19,6% (p=0,18 [95% CI -10,9% až 41,7%]). Incidence ARM nebo chirurgického zákroku v důsledku BHP do 4. roku byla 4,2% při kombinované léčbě a 5,2% při léčbě dutasteridem.

Sekundární koncové parametry účinnosti po 4 letech léčby zahrnovaly dobu do klinické progrese (definovanou jako souhrn těchto parametrů: zhoršení IPSS o 4 body, nežádoucí účinky související s BHP, ARM, inkontinence, infekce močových cest (IMC) a renální insuficience), změnu v IPSS (International Prostate Symptom Score), rychlost maximálního proudu moči (Qmax) a objem prostaty. IPSS je 8položkový dotazník založený na AUA-SI s doplňující otázkou na kvalitu života. Výsledky po 4 letech léčby jsou shrnuty níže:

Parametr

Časový úsek

Kombinace

Dutasterid

Tamsulosin

ARM

nebo

chirurgický zákrok v důsledku BHP (%)

Incidence ve 48 měsících

4,2

5,2

11,9a

Klinická progrese (%)*

48. měsíc

12,6

17,8b

21,5a

IPSS (jednotky)

[vstupní hodnota]

48. měsíc (změna ze vstupní hodnoty)

[16,6]

-6,3

[16,4]

-5,3b

[16.4]

-3,8a

Qmax (ml/s)

[vstupní hodnota]

48. měsíc (změna ze vstupní hodnoty)

[10,9]

2,4

[10,6]

2,0

[10,7]

0,7a

Objem

prostaty

(ml)

[vstupní hodnota]

48. měsíc (% změna ze vstupní hodnoty)

[54,7]

-27,3

[54,6]

-28,0

[55,8]

+4,6a

Objem tranzitorní zóny prostaty (ml)#

[vstupní hodnota]

48. měsíc (% změna ze vstupní hodnoty)

[27,7]

-17,9

[30,3]

-26,5

[30,5]

18,2a

BHP

Impact

Index

(BII)

(jednotky)

[vstupní hodnota]

48. měsíc (změna ze vstupní hodnoty)

[5,3]

-2,2

[5,3]

-1,8b

[5,3]

-1,2a

IPSS otázka 8 (zdravotní

stav

související

s

BHP) (jednotky)

[vstupní hodnota]

48. měsíc (změna ze vstupní hodnoty)

[3,6]

-1,5

[3,6]

-1,3b

[3,6]

-1,1a

Vstupní hodnoty jsou průměrné hodnoty a změny od vstupních hodnot jsou upravené průměrnézměny.

*Klinická progrese byla definována jako souhrn těchto parametrů: zhoršení IPSS o  4 body, ARM související s BHP, inkontinence, IMC a renální insuficience.

#Hodnocené ve vybraných centrech (13% randomizovaných pacientů)

a. Kombinovaná léčba dosáhla signifikantní významnosti (p<0,001) při srovnání s tamsulosinem ve 48. měsíci

b. Kombinovaná léčba dosáhla signifikantní významnosti (p<0,001) při srovnání s dutasteridem ve 48. měsíci

DUTASTERID

Ve dvouletých, primární účinnost zkoumajících, multicentrických, mezinárodních, placebem kontrolovaných, dvojitě zaslepených studiích byl u 4325 mužských subjektů se středně těžkými nebo těžkými příznaky BHP, kteří měli objem prostaty  30 ml a hodnotu PSA v rozmezí 1,5 - 10 ng/ml, hodnoceno podávání dutasteridu v dávce 0,5 mg denně nebo placebo. Tyto studie poté pokračovaly jako otevřené rozšířené na 4 roky se všemi pacienty, kteří zůstali ve studii a kteří dostávali dutasterid ve stejné dávce 0,5 mg. 37 % pacientů na počátku randomizovaných do skupiny s placebem a 40 % pacientů randomizovaných do skupiny s dutasteridem zůstalo ve studii až do 4.roku. Většina (71 %) ze 2340 subjektů v otevřené rozšířené studii dokončila tyto dva další roky otevřené léčby.

Nejdůležitějšími klinickými parametry účinnosti byly AUA-SI (American Urological Association Symptom Index), maximální rychlost proudu moči (Qmax) a incidence akutní retence moči (ARM) a chirurgického výkonu souvisejícího s BHP.

AUA-SI je sedmipoložkový dotazník na příznaky související s BHP s maximálním dosažitelným skóre 35. Výchozí průměrné skóre bylo přibližně 17. Po šesti měsících, po jednom roce a po dvou letech byla ve skupině užívající placebo dosažena průměrná zlepšení o 2,5, 2,5 a 2,3 bodu, zatímco ve skupině užívající přípravek Avodart byla dosažena průměrná zlepšení o 3,2, 3,8 a 4,5 bodu. Rozdíly mezi oběma skupinami byly statisticky významné. Zlepšení v AUA-SI pozorované v průběhu prvních 2 let dvojitě zaslepené fáze léčby bylo udržováno v průběhu dalších dvou let v otevřené rozšířené studii.

Qmax (maximální rychlost proudu moči):

Průměrná výchozí hodnota Qmax ve studiích byla přibližně 10 ml/s (normální hodnoty Qmax jsou  15 ml/s). Po jednom roce a dvou letech léčby se rychlost proudu v placebové skupině zlepšila o 0,8 a 0,9 ml/s, zatímco ve skupině užívající přípravek Avodart o 1,7 a 2,0 ml/s. Rozdíl mezi placebovou skupinou a skupinou s přípravkem Avodart byl statisticky významný od 1. do 24. měsíce. Zvýšení maximální rychlosti proudu moči pozorované v průběhu prvních 2 let dvojitě zaslepené části studie bylo udrženo v průběhu dalších 2 let v rozšířené otevřené studii.

Akutní retence moči a chirurgická intervence

Po dvou letech léčby byla incidence ARM v placebové skupině 4,2 % a naproti tomu ve skupině s přípravkem Avodart 1,8 % (57 % snížení rizika). Tento rozdíl je statisticky významný a znamená, že 42 pacientů musí být léčeno po dobu dvou let (95 % CI 30 - 73), aby se zabránilo jednomu případu ARM.

Incidence chirurgického výkonu souvisejícího s BHP po dvou letech léčby byla v placebové skupině 4,1 % a ve skupině s přípravkem Avodart 2,2 % (48 % snížení rizika). Tento rozdíl je statisticky významný a znamená, že 51 pacientů musí být léčeno po dobu dvou let (95% CI 33 - 109), aby se předešlo jedné chirurgické intervenci.

Účinek na vlasový porost

Účinek dutasteridu na vlasový porost nebyl ve studiích fáze III klinického hodnocení formálně studován, inhibitory 5α-reduktázy by však mohly omezit vypadávání vlasů a podpořit růst vlasů u subjektů s androgenní alopecií.

Funkce štítné žlázy

Funkce štítné žlázy byla hodnocena v jednoroční studii u zdravých mužů. Při užívání dutasteridu byly hladiny volného thyroxinu stabilní, ale na konci jednoročního podávání dutasteridu byly v porovnání s placebem mírně zvýšené hladiny TSH (o 0,4 MCIU/ml). Hladiny TSH byly variabilní, ale mediány hladin TSH (1,4 - 1,9 MCIU/ml) zůstaly v normálním rozmezí hodnot (0,5 - 5/6 MCIU/ml), hladiny volného thyroxinu byly stabilní v normálním rozmezí hodnot a byly podobné při podávání dutasteridu jako při podávání placeba, změny TSH nebyly pokládány za klinicky významné. V žádné z klinických studií nebyly zjištěny žádné známky svědčící o tom, že by dutasterid nepříznivě ovlivňoval funkci štítné žlázy.

Neoplazie prsu:

Ve dvouletých klinických studiích poskytujících 3374 paciento-roků expozice dutasteridu a v době registrace do dvouletého prodlouženého, otevřeně uspořádaného období studie, byly ohlášeny 2 případy karcinomu prsu u pacientů léčených dutasteridem a 1 případ u pacienta, který užíval placebo.Ve 4letých klinických studiích CombAT a REDUCE, které poskytly 17 489 pacientoroků expozice dutasteridu a 5 027 pacientoroků expozice kombinaci dutasteridu a tamsulosinu, nebyly hlášeny žádnépřípady karcinomu prsu v žádné z léčebných skupin.

V současné době není zřejmé, zda mezi výskytem karcinomu prsu u mužů a dlouhodobým užíváním dutasteridu existuje kauzální souvislost.

Vliv na mužskou fertilitu

Účinky dutasteridu v dávce 0,5 mg/den na vlastnosti spermatu byly hodnoceny u zdravých dobrovolníků ve věku od 18 do 52 let (n=27 u dutasteridu, n=23 u placeba) v průběhu 52 týdnů léčby a 24 týdnů sledování po léčbě. Po 52 týdnech bylo pozorováno průměrné procentuální snížení ze

základní hodnoty celkového počtu spermií, objemu spermatu a pohyblivosti spermií o 23 %, 26 %, resp. 18 % ve skupině s dutasteridem po srovnání se změnami od základních hodnot placebové skupiny. Koncentrace spermií a morfologie spermií nebyly ovlivněny. Po 24 týdnech sledování po léčbě zůstala průměrná procentuální změna celkového počtu spermií ve skupině s dutasteridem o 23% nižší než výchozí hodnota. Zatímco průměrné hodnoty pro všechny parametry ve všech časových bodech zůstaly v normálním rozsahu a nedosáhly předem definovaného kriteria pro klinicky signifikantní změnu (30 %), dva pacienti ve skupině s dutasteridem měli po 52 týdnech léčby počet spermií snížen o více než 90 % oproti svým výchozím hodnotám s tím, že ve 24 týdnu následného sledování došlo k částečné úpravě hodnot. Možnost snížení mužské fertility nelze vyloučit.

Srdeční selhání:

Ve čtyřleté studii hodnotící dutasterid v kombinaci s tamsulosinem u 4844 mužů s BHP (studie CombAT) byla incidence souhrnného pojmu srdeční selhání ve skupině užívající kombinovanou léčbu (14/1610; 0,9%) vyšší než v obou skupinách s monoterapií: dutasterid (4/1623; 0,2%) a tamsulosin (10/1611; 0,6%).

V oddělené čtyřleté studii hodnotící 8231 mužů ve věku 50 až 75 let s předchozí negativní biopsií prokarcinom prostaty a výchozí hodnotou PSA v rozmezí 2,5 ng/ml až 10,0 ng/ml u mužů ve věku 50 až 60 let, nebo 3 ng/ml až 10,0 ng/ml v případě mužů starších 60 let (studie REDUCE) byla vyšší incidence souhrnného pojmu srdeční selhání u subjektů užívajících dutasterid v dávce 0,5 mg jednou denně (30/4105; 0,7%) ve srovnání se subjekty užívajícími placebo (16/4126; 0,4%). Post-hoc analýza této studie ukázala vyšší incidenci souhrnného pojmu srdeční selhání u subjektů užívajících dutasterid společně s alfa-blokátorem (12/1152; 1,0%) ve srovnání se subjekty užívajícími dutasterid bez alfa-blokátoru (18/2953; 0,6%), placebo s alfa-blokátorem (1/1399, <0,1%), nebo placebo bez alfa-blokátoru (15/2727; 0,6%).

Karcinom prostaty a high-grade tumory

Ve čtyřletém srovnání placeba a dutasteridu u 8231 mužů ve věku 50 až 75 let s předchozí negativní biopsií pro karcinom prostaty a výchozí hodnotou PSA v rozmezí 2,5 ng/ml až 10,0 ng/ml u mužů ve věku 50 až 60 let, nebo 3 ng/ml až 10 ng/ml v případě mužů starších 60 let (studie REDUCE) byly k dispozici údaje z jehlové biopsie (primárně vyžadované protokolem) u 6706 subjektůk analýze pro stanovení Gleasonova skóre. V této studii byl u 1517 subjektů diagnostikován karcinom prostaty. Většina karcinomů prostaty detekovatelných biopsií v obou léčebných skupinách byla diagnostikována jako low-grade (Gleason skóre 5-6, 70%).

Ve skupině s dutasteridem (n=29; 0,9%) byla vyšší incidence karcinomů prostaty s Gleason skóre 8-10 ve srovnání se skupinou s placebem (n=19; 0,6%) (p=0,15). V 1. a 2. roce byl počet subjektů s karcinomem s Gleason skóre 8-10 podobný ve skupině léčené dutasteridem (n=17; 0,5%) a ve skupině s placebem (n=18; 0,5%). Ve 3. a 4. roce bylo ve skupině léčené dutasteridem (n=12; 0,5%) diagnostikováno více karcinomů s Gleason skóre 8-10 ve srovnání se skupinou s placebem (n=1; <0,1%) (p=0,0035). K dipozici nejsou žádné dostupné údaje týkající se vlivu dutasteridu na riziko karcinomu prostaty u mužů po 4 letech. Procento subjektů, u kterých byl diagnostikován karcinom prostaty s Gleason skóre 8-10 bylo v průběhu období studie (1. a 2. rok a 3. a 4. rok) shodné ve skupině s dutasteridem (0,5% v každém období léčby), zatímco ve skupině s placebem bylo procento subjektů s diagnostikovaným karcinomem prostaty s Gleason skóre 8-10 nižší během 3. a 4. roku ve srovnání s 1. a 2. rokem (<0,1% vs. 0,5%) (viz bod 4.4). V incidenci karcinomů s Gleason skóre 7-10 nebyl žádný rozdíl (p=0,81).

Ve 4leté studii benigní hyperplazie prostaty (CombAT), kde provedení biopsie nebylo vyžadováno protokolem a všechny diagnózy karcinomů prostaty byly založené na odůvodněných biopsiích, byl výskyt karcinomu prostaty Gleason skóre 8-10 (n=8; 0,5%) u dutasteridu, (n=11; 0,7%) u tamsulosinu a (n=5; 0,3%) při kombinované léčbě.

Vztah mezi dutasteridem a high-grade karcinomem prostaty není zatím objasněn.

TAMSULOSIN

Tamsulosin zvyšuje maximální rychlost proudu moči. Ulevuje od příznaků obstrukce relaxací hladké svaloviny prostaty a močové trubice, čímž zlepšuje iritační příznaky. Rovněž zlepšuje příznaky jímací, ve kterých hraje významnou roli instabilita močového měchýře. Tyto účinky na jímací a iritační příznaky přetrvávají i při dlouhodobé léčbě, takže nutnost chirurgického řešení nebo katetrizace je významně oddálena.

Antagonisté alfa1-adrenergní receptorů mohou snižovat krevní tlak snížením periferní rezistence. Ve studiích s tamsulosinem nebylo pozorováno statisticky významné snížení krevního tlaku.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Mezi dutasteridem/tamsulosinem a společným podáváním jednotlivých tobolek dutasteridu a tamsulosinu byla prokázána bioekvivalence.

Studie bioekvivalence jednotlivé dávky byly provedena ve stavu nalačno i po jídle. Bylo pozorováno 30 % snížení Cmax tamsulosinové kompenenty dutasteridu/tamsulosinu po jídle v porovnání se stavem nalačno. Na AUC tamsulosinu nemá jídlo žádný vliv.

Absorpce

DutasteridPo perorálním podání jednorázové dávky 0,5 mg dutasteridu činí čas dosažení maximálních sérových koncentrací 1 až 3 hodiny. Absolutní biologická dostupnost je přibližně 60 %. Biologická dostupnost dutasteridu není ovlivňována potravou.

TamsulosinTamsulosin se vstřebává ze střeva a jeho biologická dostupnost je téměř úplná. Poměr i rozsah absorpce tamsulosinu jsou sníženy, pokud je tamsulosin podán v průběhu 30 minut po jídle. Stejnoměrné absorpce lze dosáhnout tím, že pacient bude užívat přípravek Duodart stále po stejném jídle. Plazmatická expozice tamsulosinu je úměrná dávce.

Vrcholová plazmatická koncentrace je dosažena přibližně šest hodin po jedné dávce tamsulosinu, který byl podán po jídle. Ustáleného stavu se dosáhne pátého dne po opakovaném podání a Cmax u pacientů je přibližně o dvě třetiny vyšší než po jedné dávce. Ačkoli toto bylo pozorováno u starších pacientů, stejné nálezy se předpokládají i u pacientů mladších.

Distribuce

DutasteridDutasterid má velký distribuční objem (300 až 500 l) a je velkým dílem (> 99,5 %) vázán na plazmatické proteiny. Po každodenním podávání dosáhnou sérové koncentrace dutasteridu 65 % koncentrace v ustáleném stavu asi po 1 měsíci a 90 % koncentrace v ustáleném stavu asi po 3 měsících.Koncentrace v ustáleném stavu (Css) jsou přibližně 40 ng/ml a je jich dosaženo přibližně po 6 měsících podávání v dávce 0,5 mg jednou denně. Přestup dutasteridu ze séra do spermatu činí průměrně 11,5 %.

TamsulosinTamsulosin je u lidí přibližně z 99 % vázaný na bílkoviny plazmy. Distribuční objem je malý (přibližně 0,2 l/kg).

Metabolismus

DutasteridIn vivo je dutasterid rozsáhle biotransformován. In vitro je biotransformován izoenzymy 3A4 a 3A5 cytochromu P450 na tři monohydroxylové a jeden dihydroxylový metabolit.

Po perorálním podávání 0,5 mg dutasteridu denně až do dosažení ustáleného stavu plazmatických koncentrací se 1,0 až 15,4 % (průměrně 5,4 %) podané dávky dutasteridu vyloučí v nezměněné formě stolicí. Zbytek je vylučován stolicí ve formě čtyř hlavních metabolitů (na něž připadá 39 %, 21 %, 7 % a 7 % materiálu pocházejícího z dutasteridu) a šesti vedlejších metabolitů (na každý z nich připadá méně než 5 %). Lidskou močí se vylučují jen stopová množství intaktního dutasteridu (méně než 0,1 % dávky).

TamsulosinU člověka není možná opticky izometrická biologická přeměna z tamsulosin-hydrochloridu [R(-) izomeru] na S (+) izomer. Tamsulosin-hydrochlorid je významně metabolizován enzymy cytochromu P450 v játrech a močí je vyloučeno v nezměněné formě méně než 10 % dávky. Farmakokinetický profil metabolitů u člověka však nebyl ještě stanoven. Studie in vitro naznačují že CYP3A4 a CYP2D6 jsou zahrnuty do metabolismu tamsulosinu stejně jako z malé části i některé další izoenzymy CYP. Inhibice metabolických enzymů v játrech může vést ke zvýšení expozice tamsulosinu. Metabolity tamsulosin-hydrochloridu procházejí před vyloučením ledvinami ve značné míře konjugací na glukuronid nebo sulfát.

Eliminace

DutasteridEliminace dutasteridu je závislá na velikosti dávky a zdá se, že její průběh lze popsat současně dvěma eliminačními cestami, z nichž jedna je při klinicky relevantních koncentracích saturabilní a druhá nesaturabilní.Při nízkých sérových koncentracích (méně než 3 ng/ml) je dutasterid rychle odstraňován jak eliminační cestou závislou na koncentraci, tak eliminační cestou nezávislou na koncentraci. Jednorázové dávky 5 mg nebo nižší vykázaly rychlou clearance a krátký eliminační poločas 3 až 9 dnů.

Při terapeutických koncentracích, po opakovaném podávání 0,5 mg denně, převládá pomalejší, lineární eliminační cesta a eliminační poločas činí přibližně 3-5 týdnů.

TamsulosinTamsulosin a jeho metabolity se vylučují převážně do moči, přičemž přibližně 9% dávky je v ní přítomno v nezměněné formě.

Po intravenózním podání nebo po perorálním podání přípravku s okamžitým uvolňováním je eliminační poločas tamsulosinu v plazmě v rozmezí od 5 do 7 hodin. Vzhledem k rychlosti absorpce kontrolované farmakokinetice tobolek tamsulosinu s modifikovaným uvolňováním je zjevný eliminační poločas tamsulosinu po jídle přibližně 10 hodin a v rovnovážném stavu přibližně 13 hodin.

Starší pacienti

DutasteridFarmakokinetika dutasteridu byla hodnocena u 36 zdravých mužských subjektů ve věku od 24 do 87 let po jednorázové dávce 5 mg durasteridu. Nebyl pozorován významný vliv věku na expozici

dutasteridu až na to, že u mužů mladších 50 let měl dutasterid kratší eliminační poločas. Při porovnání věkové skupiny 50 - 69 let s věkovou skupinou 70 a více let nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl v eliminačním poločase dutasteridu.

TamsulosinZkřížená studie porovnávající celkovou expozici (AUC) a poločas tamsulosin-hydrochloridu naznačila, že farmakokinetické dispozice tamsulosin-hydrochloridu mohou být u starších mužů mírně prodloužené v porovnání s mladými, zdravými dobrovolníky. Skutečná clearance je nezávislá na vazbě tamsulosin-hydrochloridu na AAG, ale snižuje se s věkem a vede až k celkově o 40 % vyšší expozici (AUC) u subjektů ve věku 55 až 75 let v porovnání se subjekty ve věku 20 až 32 let.

Renální dysfunkce

DutasteridVliv renální dysfunkce na farmakokinetiku dutasteridu nebyl studován. Nicméně, lidskou močí se vylučuje méně než 0,1 % dávky 0,5 mg v ustáleném stavu, takže se nepředpokládá, že by u pacientů s renální dysfunkcí mohlo dojít ke klinicky významnému zvýšení plazmatických koncentrací dutasteridu (viz bod 4.2).

TamsulosinFarmakokinetika tamsulosin-hydrochloridu byla porovnávána u 6 mužských subjektů s mírnou až středně těžkou (30 ≤ CLcr < 70 mL/min/1.73m

2) nebo středně těžkou až těžkou (10 ≤ CLcr < 30

mL/min/1.73m

2) poruchou renálních funkcí a u 6 normálních subjektů (CLcr > 90 mL/min/1.73m2).

Zatímco změny celkové koncentrace tamsulosin-hydrochloridu v plazmě byly pozorovány jako následek změny vazby na AAG, nevázaná (aktivní) koncentrace tamsulosin-hydrochloridu stejně jako skutečná clearance zůstávaly relativně konstantní. Proto pacienti s poruchou renálních funkcí nevyžadují úpravu dávky tobolek tamsulosin-hydrochloridu. Pacienti s konečnou fází renálního selhání (end-stage renal disease) (CLcr < 10 mL/min/1.73m

2) nebyli ještě v klinických studiích

hodnoceni.

Hepatální dysfunkce

DutasteridVliv hepatální dysfunkce na farmakokinetiku dutasteridu nebyl studován (viz bod 4.3). Protože je dutasterid eliminován hlavně biotransformací, očekává se, že u pacientů s hepatální dysfunkcí budou zvýšeny plazmatické koncentrace dutasteridu a prodloužen jeho eliminační poločas (viz bod 4.2 a bod 4.4).

TamsulosinFarmakokinetika tamsulosin-hydrochloridu byla porovávána u 8 subjektů se středně závažnou jaterní dysfunkcí (Child-Pugh klasifikace stupeň A a B) a u 8 normálních subjektů. Zatímco změna celkové plazmatické koncentrace tamsulosin-hydrochloridu byla pozorována jako následek změny vazby na AAG, nevázaná (aktivní) koncentrace tamsulosin-hydrochloridu zůstávala bez významných změn. Mírné změny (32 %) byly pozorovány pouze u skutečné clearance nevázaného tamsulosin-hydrochloridu. Proto pacienti se středně těžkou jaterní dysfunkcí nevyžadují úpravu dávky tamsulosin-hydrochloridu. Tamsulosin-hydrochlorid nebyl hodnocen u pacientů s těžkou hepatální dysfunkcí.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

S přípravkem Duodart nebyly vedeny žádné klinické studie. Dutasterid a tamsulosin-hydrochlorid byly jednotlivě pečlivě hodnoceny ve studiích toxicity na zvířatech a nálezy byly shodné se známými farmakologickými účinky inhibitorů 5 alfa-reduktázy a blokátorů alfa-adrenergních receptorů. Následující tvrzení odrážejí informace dostupné o jednotlivých složkách přípravku.

Dutasterid

Poslední studie obecné toxicity, genotoxicity a kancerogenity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Studie reprodukční toxicity u potkaních samců prokázaly sníženou hmotnost prostaty a semenných váčků, sníženou sekreci přídatných pohlavních žláz a pokles indikátorů fertility (způsobený farmakologickým účinkem dutasteridu). Klinický význam těchto nálezů není znám.

Tak jako u jiných inhibitorů 5alfa-reduktázy byla po podání dutasteridu potkaním a králičím samicím během gestace zaznamenána feminizace samčích plodů. Dutasterid byl nalezen v krvi potkaních samic po jejich spáření se samci, kteří byli léčeni dutasteridem. Po podání dutasteridu samicím primátů během gestace nebyla pozorována feminizace samčích plodů při krevních expozicích dostatečně překračujících expozice, jejichž výskyt je pravděpodobný u žen prostřednictvím mužského spermatu. Je nepravděpodobné, že by plody mužského pohlaví byly nepříznivě ovlivněny po přenosu dutasteridu semenem.

Tamsulosin

Studie obecné toxicity, genotoxicity a kancerogenity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka, jiné než to, které odpovídá farmakokinetickým vlastnostem tamsulosinu.

Ve studiích kancerogenity u patkanů a myší zvyšoval tamsulosin-hydrochlorid incidenci proliferativních změn prsní žlázy u samic. Tyto nálezy, které jsou pravděpodobně způsobeny hyperprolaktinémií a objevují se pouze při vysokých dávkách, nejsou považovány za klinicky významné.

Vysoké dávky tamsulosin-hydrochloridu vedou k reverzibilnímu snížení fertility u samců potkanů, což je pravděpodobně způsobeno změnami obsahu semene nebo poruchou ejakulace. Účinky tamsulosinu na počet spermií a jejich funkci nebyly hodnoceny.

Podávání tamsulosin-hydrochloridu březím samicím potkanů a králíků ve vyšších, než terapeutických dávkách, neprokázalo žádné poškození plodu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Plášť tvrdé tobolky:

hypromelózakaragenan (E407)chlorid draselnýoxid titaničitý (E171)červený oxid železitý (E172)oranžová žluť (E110)karnaubský voskkukuřičný škrob

Obsah dutasteridové měkké tobolky:

střední nasycené monodiacylglycerolybutylhydroxytoluen (E321)

Plášť měkké tobolky:želatinaglyceroloxid titaničitý (E171)žlutý oxid železitý (E172)střední nasycené triacylglycerolysójový lecithin

Tamsulosinové pelety:

mikrokrystalická celulózadisperze kopolymeru MA/EA 1:1 (obsahuje také polysorbát 80 a natrium-lauryl-sulfát) 30%mastektriethyl-citrát

Černý inkoust (SW-9010 nebo SW-9008)

šelakpropylenglykolčerný oxid železitý (E172)hydroxid draselný (pouze v černém inkoustu SW-9008)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Bílé neprůhledné HDPE lahvičky uzavřené natavenou Al folií s PE potahem a PP (polypropylenovým) dětským bezpečnostním uzávěrem:

7 tvrdých tobolek ve 40 ml lahvičce30 tvrdých tobolek ve 100 ml lahvičce90 tvrdých tobolek ve 200 ml lahvičce

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Dutasterid se vstřebává kůží a proto je nutno zabránit kontaktu s prosakujícími tobolkami. Dojde-li ke kontaktu s prosakujícími tobolkami, zasaženou oblast je nutno ihned umýt vodou a mýdlem (viz bod 4.4).

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GlaxoSmithKline s.r.o., Praha, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/349/10-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

5.5.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

17.2.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU VNĚJŠÍ KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Duodart 0,5 mg/0,4 mg tvrdé tobolky dutasteridum/tamsulosini hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Léčivé látky: Jedna tobolka obsahuje dutasteridum 0,5 mg a tamsulosini hydrochloridum 0,4 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: Obsahuje oranžovou žluť (E110) a sójový lecithin.Úplný seznam pomocných látek naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

7 tvrdých tobolek30 tvrdých tobolek90 tvrdých tobolek

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Perorální podání. Nežvýkejte. Tobolku spolkněte celou.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Ženy, děti a mladiství se nesmějí dotýkat prosakujících tobolek.Pouze pro podávání mužům.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:GlaxoSmithKline s.r.o., Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 87/349/10-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU (VNĚJŠÍ KRABIČKA)

duodart

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK LAHVIČKY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Duodart 0,5 mg/0,4 mg tvrdé tobolky dutasteridum/tamsulosini hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Léčivé látky: Jedna tobolka obsahuje dutasteridum 0,5 mg a tamsulosini hydrochloridum 0,4 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: Obsahuje oranžovou žluť (E110) a sójový lecithin.Úplný seznam pomocných látek naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

7 tvrdých tobolek30 tvrdých tobolek90 tvrdých tobolek

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Perorální podání. Nežvýkejte. Tobolku spolkněte celou.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Ženy, děti a mladiství se nesmějí dotýkat prosakujících tobolek.Pouze pro podávání mužům.

8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:GlaxoSmithKline s.r.o., Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 87/349/10-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

LOT:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.