Dostinex 0,5 Mg

Kód 0025274 ( )
Registrační číslo 54/ 277/96-C
Název DOSTINEX 0,5 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0025274 POR TBL NOB 2X0.5MG Tableta, Perorální podání
0025273 POR TBL NOB 8X0.5MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak DOSTINEX 0,5 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls164015/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

DOSTINEX 0,5 mg

(cabergolinum)

tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek DOSTINEX a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DOSTINEX užívat

3.

Jak se přípravek DOSTINEX užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5 Jak

přípravek DOSTINEX uchovávat

6. Další

informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK DOSTINEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek DOSTINEX se užívá k zabránění, resp. zástavě tvorby mléka (za předpokladu započetí tvorby mléka), k léčbě poruch způsobených zvýšenou hladinou prolaktinu v krvi (hyperprolaktinemie) jako je např. vynechání či nepravidelnost menstruace, anovulace, galaktorea (samovolné odtékání mléka i mimo kojení). Dále je indikován u pacientů se speciálními typy adenomů podvěsku mozkového. Léčivá látka kabergolin snižuje hladinu prolaktinu, hormonu, který se podílí na řízení tvorby mléka a některých funkcí pohlavních orgánů. Po užití ústy se DOSTINEX rychle vstřebává v zažívacím ústrojí. Příjem potravy neovlivňuje vstřebávání ani rozdělování látky v těle. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DOSTINEX UŽÍVAT

Neužívejte přípravek DOSTINEX

při přecitlivělosti na kabergolin nebo na jiné námelové alkaloidy nebo kteroukoliv složku přípravku.

v případě, že máte nebo jste měl/a stanovenou diagnózu fibrózy (nepřiměřené tvorby vaziva, jizevnaté tkáně) srdce, plic nebo břicha.

trpíte-li srdeční chlopenní vadou prokázanou echokardiograficky před zahájením léčby a přípravek DOSTINEX byste měl/a užívat dlouhodobě.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku DOSTINEX je zapotřebí

jestliže trpíte poruchou kardiovaskulárního systému,

jestliže trpíte Raynaudovým syndromem,

1/4

jestliže trpíte jaterní nedostatečností,

jestliže trpíte vředovou chorobou,

jestliže trpíte závažnými projevy krvácení v anamnéze nebo krvácením ze zažívacího traktu,

jestliže trpíte psychotickými změnami nebo mentálním onemocněním,

jestliže trpíte zvýšeným krevním tlakem (užíváte léky snižující krevní tlak),

zaznamenáte-li v průběhu léčby přílišnou ospalost nebo stavy náhlého spánku

jestliže máte nebo jste měl/a stanovenou diagnózu fibrózy (nepřiměřené tvorby vaziva, jizevnaté tkáně) srdce, plic nebo břicha. Před zahájením dlouhodobé léčby Vám lékař vyšetří srdce, plíce a ledviny a zjistí, zda jsou v dobrém stavu. Také Vám před zahájením dlouhodobé léčby a v pravidelných intervalech v průběhu léčby provede echokardiografické vyšetření (ultrazvuk srdce). Pokud se objeví fibrotické změny, bude nutné léčbu ukončit.

Těhotenství a kojení V případě těhotenství, hodláte-li kojit nebo pokračovat v kojení, lék neužívejte. Užíváte-li DOSTINEX k zabránění nebo potlačení laktace a léčba nebyla úspěšná, vyvarujte se kojení a kontaktujte svého lékaře. Dříve, než začnete přípravek DOSTINEX užívat, je třeba vyloučit těhotenství, nebo při riziku otěhotnění užívejte v průběhu léčby mechanickou antikoncepci. Otěhotníte-li při užívání léku, přerušte léčbu a vyhledejte lékaře. Je nutné, aby k případnému otěhotnění nedošlo dříve, než jeden měsíc po ukončení léčby kabergolinem. Pokud máte přípravek DOSTINEX užívat dlouhodobě, je doporučeno pravidelné gynekologické vyšetření včetně cervikální a endometriální cytologie. Při užívání přípravku DOSTINEX a přetrvávajícím vynechávání menstruace si nechte každé 4 týdny provést těhotenský test. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Současné užívání jiných léků (zejména námelových alkaloidů, léků pro snížení krevního tlaku, psychotropních léků a makrolidových antibiotik, např. erythromycinu) může ovlivnit účinek a snášenlivost přípravku DOSTINEX. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Během léčby buďte mimořádně opatrní, řídíte-li motorová vozidla nebo obsluhujete-li stroje. Zaznamenáte-li přílišnou ospalost nebo stavy náhlého spánku, zdržte se řízení a obsluhy strojů a kontaktujte svého lékaře. Důležité informace o některých složkách přípravku DOSTINEX Tablety přípravku DOSTINEX 0,5 mg obsahují laktózu. Sdělil-li Vám lékař někdy, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, vyhledejte svého lékaře před užitím tohoto léčivého přípravku. 3.

JAK SE PŘÍPRAVEK DOSTINEX UŽÍVÁ

DOSTINEX je určen pro užití ústy, užívá se s jídlem. K zabránění tvorby mléka se podává jednorázová dávka 1 mg (2 tablety) během prvního dne po porodu. K přerušení tvorby mléka se přípravek DOSTINEX užívá po 2 dny, každých 12 hodin půl tablety (0,25 mg). Tento způsob zajišťuje lepší snášenlivost, snižuje vznik nežádoucích účinků, zejména pokles krevního tlaku. K léčbě hyperprolaktinemie se přípravek DOSTINEX zpravidla užívá 1-2x týdně (např. pondělí nebo pondělí a čtvrtek). Počáteční dávka je obvykle nízká 0,25 mg - 0,5 mg (1/2 tablety až 1 tableta) týdně. Ošetřující lékař ji pak dále zvyšuje (obvykle v měsíčním intervalu po 0,5 mg) podle léčebné odpovědi a snášenlivosti. K ověření odpovědi na léčbu jsou nutné pravidelné návštěvy u lékaře.

2/4

Obvyklá dávka je 1 mg týdně a kolísá od 0,25 mg do 2 mg týdně. U hyperprolaktinemických pacientů bylo podáno až 4,5 mg týdně. Rozdělení celotýdenní dávky na více dílčích dávek je vhodné zvláště tehdy, jsou-li doporučeny celotýdenní dávky vyšší než 1 mg. Jestliže jste užil/a více přípravku DOSTINEX, než jste měl/a Při náhodném požití velmi vysoké dávky se může projevit zvýraznění nežádoucích účinků, jako je nevolnost, zvracení, žaludeční potíže, pokles krevního tlaku, zmatenost, psychotické změny nebo halucinace. V těchto případech vyhledejte neodkladně lékaře. Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek DOSTINEX Jestliže zapomenete užít tabletu (nebo část tablety) v normálním čase, neznepokojujte se a sdělte to co nejdříve svému lékaři. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek DOSTINEX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Můžete zpozorovat: Obecně pozorované nežádoucí účinky: náhlý pokles krevního tlaku při vstávání, křečovité zúžení cév na rukou, mdloby, křeče dolních končetin, pokles hodnot hemoglobinu u žen s poruchou menstruačního cyklu. Zábrana, resp. zástava tvorby mléka., Mohou se objevit následující nežádoucí účinky: závratě, bolest hlavy, ospalost, přechodný výpadek zorného pole, krátkodobá ztráta vědomí, bušení srdce, krvácení z nosu, nevolnost, bolesti břicha, zvracení, bolest v nadbřišku, pokles krevního tlaku, návaly horka, celková tělesná slabost. Hyperprolaktinemie (poruchy spojené se zvýšenou hladinou prolaktinu v krvi). Může se vyskytnout: deprese, závratě, bolest hlavy, svědění nebo mravenčení, návaly horka bolest břicha (dyspepsie), zažívací potíže, nevolnost, zácpa, zvracení, slabost, únava, bolestivost prsů. Nežádoucí účinky pozorované po uvedení přípravku na trh: reakce z přecitlivělosti, zvýšení sexuální touhy, agresivita, bludy, hypersexualita, patologické hráčství, psychotické poruchy, poruchy zraku, postižení srdečních chlopní a další poruchy, např. zánět (perikarditida) nebo tvorba tekutiny v osrdečníku (perikardiální výpotek). Vývoj uvedených stavů může být v časné fázi provázen jedním nebo více z následujících příznaků – potíže s dýcháním, dechová nedostatečnost, bolest na hrudi nebo bolest zad a otoky dolních končetin. Zaznamenáte-li kterýkoliv z těchto příznaků, kontaktujte ihned svého lékaře. Dále byly hlášeny: dušnost, fibróza, porucha dýchání, selhání dýchání, porucha jaterních funkcí, ztráta vlasů, vyrážka, otoky, neobvyklé výsledky některých laboratorních testů. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK

PŘÍPRAVEK DOSTINEX UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

3/4

4/4

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Lahvička obsahuje sušidlo, které nesmí být odstraněno. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ

INFORMACE

Co přípravek DOSTINEX obsahuje -

Léčivou látkou je cabergolinum 0,5 mg v jedné tabletě

-

Pomocnými látkami jsou laktosa, leucin

Jak přípravek DOSTINEX vypadá a co obsahuje toto balení Tablety přípravku DOSTINEX jsou bílé ve tvaru tobolek s půlící rýhou. Přípravek je dodáván ve skleněné lahvičce po 2 nebo 8 tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika Výrobce Pfizer Italia S.r.l, Ascoli Piceno, Itálie Datum poslední revize 17.8.2011

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls164015/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DOSTINEX 0,5 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Cabergolinum 0,5 mg v jedné tabletě. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Tablety. Popis přípravku: Bílé, ploché, podlouhlé tablety s půlící rýhou na obou stranách o velikosti 4 x 8 mm, na jedné straně tablety půlící rýha přerušena vyraženým „700“, na druhé straně tablety vyraženo „P“ a „U“ 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1. Terapeutické indikace Inhibice/potlačení fyziologického procesu laktace. DOSTINEX je indikován k zábraně nástupu fyziologického procesu laktace (pokud je podán těsně po porodu) nebo k potlačení laktace již rozvinuté: 1) Po porodu, rozhodne li se matka dítě nekojit nebo v případech, kdy je kojení kontraindikováno pro lékařsky opodstatněné překážky na straně matky nebo novorozence. 2) V případech narození mrtvého dítěte nebo po potratu. DOSTINEX předchází rozvoji procesu laktace nebo jej potlačuje tím, že inhibuje sekreci prolaktinu. V provedených kontrolovaných klinických pokusech se DOSTINEX, podaný v jediné dávce 1 mg během prvního dne po porodu, u 70-90% žen ukázal jako účinný prostředek k dosažení inhibice sekrece mléka a také k potlačení puerperálního překrvení a bolestivosti prsů. Symptomy tzv. rebound-fenoménu ve třetím poporodním týdnu se vyskytly u prsů méně než 5% žen (a vesměs jen v lehké intenzitě). Terapie poruch spojených s hyperprolaktinémií DOSTINEX je indikován k léčbě dysfunkcí souvisejících s hyperprolaktinémií, zahrnující amenoreu, oligomenoreu, anovulaci a galaktoreu. DOSTINEX je indikován u pacientů s hypofyzárními adenomy secernujícími prolaktin (mikro- a makroprolaktinadenomy), u stavů idiopatické hyperprolaktinémie nebo u syndromu prázdné selly spojené s hyperprolaktinémií, která představuje základní patologický substrát všech výše zmíněných klinických projevů.

1/10

Při dlouhodobé aplikaci byl DOSTINEX v dávkovém rozmezí 1-2 mg týdně účinný v normalizaci sérové prolaktinémie u asi 84% hyperprolaktinémických pacientů. U 83% žen, trpících amenoreou, se podařilo dosáhnout návratu pravidelného menstruačního krvácení. U 89% žen, u nichž byly během luteální fáze monitorovány hladiny progesteronu, bylo prokázáno úspěšné obnovení ovulačních cyklů. U 90% žen, trpících galaktoreou, bylo dosaženo terapeutického efektu. U 50-90% žen i mužů s mikro nebo makroprolaktinomy se podařilo léčbou redukovat nádorovou masu. 4.2. Dávkování a způsob podávání DOSTINEX je určen k perorálnímu podání. Vzhledem k tomu, že současný příjem potravy zlepšuje u látek této skupiny jejich toleranci, doporučuje se ve všech terapeutických indikacích podávat DOSTINEX pokud možno během jídla. Zábrana/potlačení fyziologické laktace K inhibici laktace je třeba podat DOSTINEX již během prvního dne po porodu. Doporučené terapeutické dávkování je dávka 1 mg (dvě tablety po 0,5 mg) užitá najednou. K potlačení/supresi již rozvinuté laktace se doporučuje podávat po dobu dvou dnů každých 12 hodin dávka 0,25 mg (což je polovina 0,5 mg tablety). Celková dávka je tedy 1 mg. Terapie poruch souvisejících s hyperprolaktinémií Doporučené počáteční dávkování přípravku DOSTINEX je 0,5 mg na týden, podáno v jediné dávce nebo rozděleno na dvě dávky (po jedné polovině 0,5 mg tablety), z nichž jedna se užije např. v pondělí a druhá ve čtvrtek. Tato týdenní dávka se má postupně zvyšovat, nejlépe tak, že se vždy po uplynutí l měsíce přidá dalších 0,5 mg na týden, až se podaří vytitrovat optimální terapeutickou odpověď. Obvyklá udržovací terapeutická dávka je zpravidla 1 mg na týden, ale může se pohybovat v rozmezí od 0,25 mg až do 2 mg. U hyperprolaktinémických pacientů byly aplikovány dávky až 4,5 mg týdně. Celou týdenní dávku je možno podat jednorázově nebo rozděleně do dvou nebo více dílčích dávek v průběhu týdne – volba je závislá na individuální snášenlivosti léku pacientem. Rozdělení celotýdenní dávky na více dílčích dávek je vhodné zvláště tehdy, mají-li se používat dávky vyšší než 1 mg. Během postupného zvyšování dávky léku je třeba u pacientů zachytit nejnižší individuální dávku schopnou zajistit terapeutický efekt. Doporučuje se monitorovat v měsíčních intervalech sérové hladiny prolaktinu, protože podaří-li se vystihnout terapeuticky účinný režim podávání, dojde zpravidla už během dvou až čtyř týdnů k normalizaci hladin prolaktinu v séru. Po vysazení přípravku DOSTINEX je většinou popisována rekurence prolaktinémie. U některých pacientů se však daří dosáhnout snížení hladiny prolaktinu, jež přetrvává i několik měsíců. U většiny sledovaných pacientek nastoupily znovu ovulační cykly, jež se udržely nejméně 6 měsíců po vysazení přípravku DOSTINEX. Použití u pacientů se závažným poškozením jater Je třeba zvážit podání nižších dávek pacientům se závažným poškozením jater. Použití u dětí Bezpečnost a účinnost přípravku DOSTINEX u pacientů mladších 16 let nebyla dosud zjišťována. Použití u osob vyššího věku Podávání přípravku DOSTINEX nebylo formálně studováno u starších pacientů. 4. 3 Kontraindikace

2/10

Přecitlivělost na DOSTINEX nebo kterýkoliv námelový alkaloid nebo jinou složku přípravku. Plicní, perikardiální a retroperitoneální fibrotické poruchy v anamnese. Dlouhodobá léčba: srdeční chlopenní vada prokázaná echokardiograficky před zahájením léčby. (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití – Fibróza, postižení srdečních chlopní a klinické jevy, které mohou s uvedenými stavy souviset) 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecné

Tak jako u jiných ergolinových derivátů, má být DOSTINEX podáván se zvláštní opatrností osobám trpícím těžkým kardiovaskulárním onemocněním, Raynaudovým syndromem, peptickým vředem, krvácením z

gastrointestinálního traktu a osobám, v

jejichž anamnéze je závažná (zejména

psychotická) duševní porucha. Pacienti se vzácným dědičným onemocněním intolerance galaktózy, Lapp-laktázovou deficiencí nebo malabsorbcí glukózy-galaktózy by neměli tento přípravek užívat. Jaterní nedostatečnost U pacientů se závažnou jaterní nedostatečností, kteří jsou dlouhodobě léčeni přípravkem DOSTINEX, je vhodné podávat nižší dávky. U pacientů se závažnou jaterní nedostatečností (Child-Pugh třída C) byl po podání jednorázové dávky 1 mg pozorován nárůst v AUC ve srovnání se zdravými dobrovolníky a s pacienty s nižším stupněm jaterní nedostatečnosti. Posturální hypotenze Po podání přípravku DOSTINEX se může vyskytnout posturální hypotenze. Proto je nutná opatrnost vždy, když se má DOSTINEX užívat souběžně s jinými léky snižujícími krevní tlak. Fibróza, postižení srdečních chlopní a klinické jevy, které mohou s uvedenými stavy souviset Po dlouhodobém užívání ergolinových derivátů s agonistickým působením na serotoninovém 5HT2B

receptoru, jako je kabergolin, se vyskytly fibrotické a serózní zánětlivé poruchy jako je pleuritida, pleurální výpotek, pleurální fibróza, plicní fibróza, perikarditida, perikardiální výpotek, srdeční chlopenní vada zahrnující jednu nebo více chlopní (aortální, mitrální a trikuspidální) nebo retroperitoneální fibróza. V některých případech se příznaky či manifestace srdeční chlopenní vady po vysazení kabergolinu zlepšily. V souvislosti s pleurálními výpotky/fibrózou byla pozorována abnormálně zvýšená sedimentace erytrocytů. V případech nevysvětlitelného zvýšení sedimentace erytrocytů k abnormálním hodnotám se doporučuje provést rentgenové vyšetření plic. Vzhledem k tomu, že srdeční chlopenní vada byla spojována s kumulativními dávkami, měli by být pacienti léčeni nejnižší účinnou dávkou. Při každé návštěvě pacienta je pro potvrzení vhodnosti další léčby kabergolinem nutné přehodnotit profil přínosu/rizika léčby kabergolinem. Před zahájením dlouhodobé léčby: K vyloučení asymptomatického chlopenního postižení musí všichni nemocní podstoupit vyšetření srdce a cév včetně echokardiografie. Před zahájením dlouhodobé léčby je dále vhodné provést vyšetření sedimentace erytrocytů nebo jiných markerů zánětu, funkce plic/rentgen plic a funkce ledvin. Není známo, zda léčba kabergolinem může u pacientů s chlopenní regurgitací zhoršit základní onemocnění. Při průkazu chlopenní fibrózy by pacient neměl být kabergolinem léčen (viz bod 4.3)

3/10

Během léčby: Vzhledem k tomu, že fibrotické změny se vyvíjejí pozvolna, je třeba pacienty z hlediska vývoje těchto změn pravidelně sledovat. Z toho důvodu je nutné pátrat po projevech: 

onemocnění dýchacího traktu jako je dyspnoe, dechová nedostatečnost, přetrvávající kašel nebo bolest na hrudi.

renální insuficience, obstrukce vývodných močových cest, obstrukce břišních cév, které mohou být provázeny bolestmi v bederní krajině či otoky dolních končetin; retroperitoneální fibróza se může rovněž manifestovat bolestmi břicha či přítomností hmatné rezistence.

srdečního selhání; případy chlopenní a perikardiální fibrózy se často manifestovaly jako srdeční selhání. Proto je nutné v případě známek srdeční insuficience vyloučit chlopenní fibrózu a konstriktivní perikarditidu.

Z hlediska záchytu fibrotických změn je nezbytné sledovat klinický stav pacienta. Po zahájení dlouhodobé léčby musí být do 3-6 měsíců provedeno echokardiografické vyšetření; poté se frekvence echokardiografických vyšetření stanovuje podle individuálního klinického zhodnocení (se zvláštním důrazem na výše uvedené příznaky), nejméně však po 6-12 měsících. Kabergolin je nutné vysadit, pokud echokardiografie odhalí chlopenní regurgitaci (případně zhoršení již přítomné regurgitace) nebo restrikci či ztluštění chlopenních cípů (viz bod 4.3). Potřeba dalšího klinického sledování (např. fyzikálního vyšetření zahrnujícího poslechové vyšetření srdce, rentgenového vyšetření, CT vyšetření) se určuje podle individuálního stavu nemocného. K záchytu vývoje fibrózy mohou přispět další vyšetření, jako je vyšetření sedimentace erytrocytů nebo stanovení hladiny kreatininu v séru. Somnolence/náhlý nástup spánku DOSTINEX je spojován s výskytem somnolence. Agonisty dopaminu mohou být spojeny s epizodami náhlého nástupu spánku, zejména u pacientů trpících Parkinsonovou nemocí. Je vhodné zvážit redukci dávkování nebo ukončení terapie (viz bod 4.7). Zábrana, resp. zástava fyziologického procesu laktace DOSTINEX, podobně jako jiné námelové deriváty, by neměly užívat ženy s anamnézou preeklampsie nebo pacientky s poporodní hypertenzí, není-li přínos pro pacientku vyšší než případné riziko.. Kojícím ženám, u nichž se má vyvolat zástava již rozvinuté laktace, by se DOSTINEX neměl aplikovat ve vyšších jednotlivých dávkách než 0,25 mg (viz bod 4.2). Léčby poruch spojených s hyperprolaktinémií Vzhledem k tomu, že syndrom amenorea-galaktorea a infertilita mohou souviset s výskytem hypofyzárních tumorů, je před zahájením terapie přípravkem DOSTINEX indikováno kompletní vyšetření zaměřené na hypofýzu. DOSTINEX má schopnost obnovit ovulaci a fertilitu u žen se syndromem hyperprolaktinémického hypogonadismu. Před podáním přípravku DOSTINEX je nutné vyloučit těhotenství. Vzhledem k omezeným klinickým zkušenostem a dlouhému poločasu přípravku, je vhodné po nástupu pravidelných ovulačních cyklů plánovat početí s odstupem minimálně měsíc po vysazení přípravku DOSTINEX. Protože nelze vyloučit možnost otěhotnění ještě před prvním nástupem menstruačního krvácení, doporučuje se provádět těhotenské testy už během období amenorey minimálně každé čtyři týdny, a

4/10

jakmile se menstruační krvácení obnoví, má se test provést při každém opoždění nástupu menstruace o více než 3 dny. Ženám, které si nepřejí otěhotnět, by mělo být doporučeno, aby v průběhu léčby přípravkem DOSTINEX a po jeho vysazení používaly mechanické prostředky kontracepce až do doby, kdy se navrátí anovulační cykly. Jako důležité preventivní opatření by u všech žen, které otěhotní, měly být sledovány možné známky zvětšení hypofýzy, protože v období gestace může dojít k růstu preexistujících hypofyzárních tumorů. Psychiatrické účinky U pacientů léčených agonisty dopaminu včetně přípravku DOSTINEX byly hlášeny případy patologického hráčství, zvýšené sexuální touhy a hypersexuality. Po snížení dávky nebo vysazení léčby tyto stavy obvykle vymizely. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Nejsou žádné informace o možné interakci přípravku DOSTINEX s jinými námelovými deriváty, proto se při dlouhodobém užívání přípravku DOSTINEX souběžná medikace nedoporučuje. Vzhledem k tomu, že terapeutický efekt přípravku DOSTINEX je zprostředkován přímou stimulací dopaminových receptorů, neměl by být podáván zároveň s léky, které vykazují antagonistickou aktivitu vůči dopaminu (jako např. fenothiaziny, butyrofenony, thioxantheny, metoklopramid); ty by totiž mohly tlumit účinek přípravku DOSTINEX na snížení prolaktinu. Podobně jako ostatní námelové deriváty, nemá být přípravek DOSTINEX užíván v kombinaci s makrolidovými antibiotiky (např. s erythromycinem); mohlo by dojít ke zvýšení systémové biologické dostupnosti. 4.6 Těhotenství a kojení Díky 12-leté observační studii sledování těhotenství a jejich výstupů po léčbě kabergolinem jsou k dispozici informace o 256 těhotenstvích. 17 z nich (6,6%) mělo za následek významné kongenitální malformace nebo potrat. Jsou k dispozici informace o 23/258 novorozencích, kteří měli celkem 27 neonatálních abnormalit, velkých i malých. Nejčastějšími abnormalitami byly svalové a kosterní malformace (10), následované kardiopulmonárními abnormalitami (5). Nejsou k dispozici údaje o perinatálních poruchách nebo dlouhodobém vývoji novorozenců vystavených kabergolinu v děloze. Na základě zveřejněných publikací je prevalence významných kongenitálních malformací v běžné populaci 6,9% nebo vyšší. Stupeň kongenitálních abnormalit se liší mezi různými populacemi. Není možné přesně určit, zda existuje zvýšené riziko, protože nebyla použita kontrolní skupina. Před zahájením aplikace přípravku DOSTINEX je nutné vyloučit těhotenství a po ukončení léčby ještě minimálně po dobu jednoho měsíce možnosti otěhotnění zabránit. Vzhledem k tomu, že eliminační poločas kabergolinu je u pacientů s hyperprolaktinémií 79-115 hodin, je vhodné po nástupu pravidelných ovulačních cyklů plánovat početí s odstupem minimálně měsíc po vysazení přípravku DOSTINEX. Tím se zabrání možnému působení léku na plod a zároveň to nebrání možnosti početí, protože ovulační cykly přetrvávají v některých případech 6 měsíců po ukončení léčby. Dojde-li k otěhotnění v průběhu léčby, je třeba léčbu přerušit, jakmile je těhotenství potvrzeno, aby se minimalizovalo působení léku na plod (viz bod 4.4). U potkanů jsou DOSTINEX i jeho metabolity vylučovány do mléka. Nejsou dostupné informace o jeho vylučování u člověka, přesto se matkám nedoporučuje kojit v případě, že se zastavení / potlačení laktace pomocí přípravku DOSTINEX nezdaří. Ženám s hyperprolaktinémií, které si přejí své děti kojit, se DOSTINEX nemá podávat.

5/10

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Pacienti léčení přípravkem DOSTINEX, kteří trpí somnolencí musí být poučeni, že se v tomto případě musí zdržet řízení motorových vozidel nebo činností, při kterých zhoršená pozornost může přivodit jim samým nebo ostatním riziko vážného poranění nebo smrt (například obsluha strojů), dokud pacienti somnolenci nepřekonají (viz také bod 4.4). 4.8 Nežádoucí účinky Následující nežádoucí účinky, byly pozorovány a hlášeny během léčby přípravkem DOSTINEX s uvedenou četností: velmi časté (

 1/10), časté ( 1/100 a  1/10), méně časté ( 1/1000 a  1/100),

vzácné (

 1/10000 a  1/1000), velmi vzácné (≤1/10,000), a není známo (z dostupných dat nelze

určit). Obecně MedDRA Třída orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinek

Cévní poruchy

Časté

DOSTINEX obvykle vyvolává hypotenzní účinek u pacientů dlouhodobě léčených; posturální hypotenze

Méně časté

vazospasmy na prstech rukou, mdloby

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Méně časté

křeče dolních končetin

Vyšetření

Méně časté

pokles hodnot hemoglobinu u žen s amenoreou během několika prvních měsíců po menstruaci

Poruchy spojené s hyperprolaktinémií MedDRA Třída orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinek

Psychiatrické poruchy

Časté

deprese

Velmi časté

závrať/vertigo, bolest hlavy

Poruchy nervového systému

Méně časté

parestézie

Cévní poruchy

Časté

návaly horka

Gastrointestináĺní poruchy

Velmi časté

bolest břicha/dyspepsie/gastritida, nauzea

Časté

zácpa, zvracení

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Časté

bolest prsů

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté

asténie/únava

Inhibice/suprese laktace MedDRA Třída orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinek

Časté

závrať/vertigo, bolest hlavy, somnolence

Poruchy nervového systému

Méně časté

přechodná hemianopsie, synkopa

Srdeční poruchy

Méně časté

palpitace

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté

epistaxe

6/10

Časté

bolest břicha, nauzea

Méně časté

zvracení

Gastrointestináĺní poruchy

Vzácné

bolest v epigastriu

Vyšetření

Časté

asymptomatické snížení krevního tlaku (

20 mmHg systolický a

 10 mmHg

diastolický)

Cévní poruchy

Méně časté

návaly horka

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Méně časté

asténie

Sledování po uvedení přípravku na trh MedDRA Třída orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinek

Poruchy imunitního systému

Není známo

reakce z přecitlivělosti

Méně časté

zvýšení sexuální touhy

Psychiatrické poruchy

Není známo

agresivita, bludy, hypersexualita, patologické hráčství, psychotické poruchy

Oční poruchy

Není známo

poruchy zraku

Srdeční poruchy

Velmi časté

srdeční chlopenní vady (včetně regurgitace) a další poruchy (perikarditida a perikardiální výpotek

Méně časté

dyspnoe

Velmi vzácné

fibróza

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Není známo

porucha dýchání, selhání dýchání

Poruchy jater a žlučových cest

Není známo

poruchy jaterních funkcí

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

alopecie, vyrážka

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Méně časté

edém

Vyšetření

Není známo

zvýšení hladiny krevní kreatinfosfokinázy, změny jaterních funkčních testů

4.9 Předávkování Příznaky předávkování by odpovídaly nejspíše projevům nadměrné stimulace dopaminových receptorů,jako například nauzea, zvracení, žaludeční potíže, hypotenze, zmatenost/psychóza nebo halucinace. V případě předávkování se odstraní neabsorbovaný lék, zajistí stabilní krevní tlak a navíc se v případě potřeby doporučuje podání dopaminových antagonistů. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti ATC skupina: G02CB03 DOSTINEX je dopaminergní ergolinový derivát, vyznačující se mohutnou a prolongovanou schopností snižovat hladinu prolaktinu. Účinkuje cestou přímé stimulace dopaminovaných D2-

receptorů na hypofyzárních laktotrofních buňkách, a takto inhibuje sekreci prolaktinu (u potkanů 3-25 g/kg a in vitro v koncentraci 45 pg/ml). Při orálních dávkách vyšších, než jaké jsou užívány ke

7/10

snížení sérových hladin prolaktinu, vykazuje kabergolin navíc centrální dopaminergní efekt, vyvolávaný stimulací D2-receptorů.

Vysvětlení, proč účinek na snižování hladiny prolaktinu je prolongovaný, spočívá patrně v dlouhém setrvávání látky v cílovém orgánu, jak tomu nasvědčuje pomalé vylučování celkové radioaktivity z potkaních hypofýz po podání jednorázové orální dávky (t1/2 je zde přibližně 60 hodin).

Farmakodynamické vlastnosti kabergolinu byly studovány u zdravých dobrovolníků, u žen v puerperiu a u pacientů s hyperprolaktinémií. Ve všech těchto sledovaných skupinách docházelo po jednorázové orální dávce kabergolinu (0,3-1,5 mg) k výraznému poklesu hladiny prolaktinu. Účinek nastupuje rychle (během tří hodin po podání) a přetrvává poměrně dlouho (u zdravých dobrovolníků a u hyperprolaktinémických pacientů 7 až 28 hodin, u žen v puerperiu 14 až 21 dní). Vyvolané snížení hladiny prolaktinu je úměrné výši podané dávky, co se týče míry snížení, i délky trvání účinku. Pokud jde o jiné endokrinologické účinky kabergolinu než je jeho účinek antiprolaktinémický, dostupné výsledky získané u lidí potvrdily experimentální nálezy z pokusů na zvířatech, že totiž působení látky je velmi specifické a nezasahuje do základní sekrece ostatních hypofyzárních hormonů nebo kortisolu. Z jiných farmakodynamických účinků kabergolinu, nesouvisejících s jeho účinkem terapeutickým, se uplatňuje pouze snížení krevního tlaku. Hypotenzní účinek přípravku DOSTINEX po jednorázové dávce dosáhne zpravidla vrcholu v prvních šesti hodinách po požití léku, a je úměrný výši podané dávky co se týče stupně poklesu, i frekvence výskytu. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Farmakokinetický a metabolický profil kabergolinu byl studován u zdravých dobrovolníků obojího pohlaví, i u pacientek s hyperprolaktinémií. Po perorálním podání isotopicky značené látky docházelo k rychlému vstřebání radioaktivity ze zažívacího traktu; radioaktivita v plazmě dosahovala maxima mezi třicátou minutou a čtvrtou hodinou. Během deseti dnů po podání bylo možno v moči prokázat 20% radioaktivity původně přítomné v podané dávce; ve stolici bylo prokázáno 72%. V moči zjištěná nezměněná výchozí látka odpovídala 2-3% podaného množství. Hlavním metabolitem, který byl v moči identifikován, je 6-allyl-8

-karboxy-

ergolin, jeho nacházené množství odpovídá 4-6% dávky. Kromě něho byly v moči rozpoznány ještě tři další metabolity, na něž připadá méně než 3% dávky. Bylo zjištěno, že tyto metabolity v pokusu in vitro jeví značně nižší schopnost inhibovat sekreci prolaktinu. Také pokusy s neznačkovanou látkou potvrdily, že se močí vylučuje jen malý podíl nezměněného kabergolinu. Eliminační poločas kabergolinu, stanovený na základě močových eliminačních křivek, je značný (u zdravých dobrovolníků byly pomocí RIA nalezeny hodnoty 63-68 hod., u pacientů s hyperprolaktinémií bylo metodou radioimunoesejí stanoveno 79-115 hod.). U zdravých dobrovolníků bylo při podání 0,5 mg - 1,5 mg zjištěno, že je farmakokinetika kabergolinu nezávislá na dávce. Podle eliminačního poločasu by mělo být rovnovážného stavu dosaženo po 4 týdnech, což potvrzují průměrné hladiny v plazmě, nacházené po jednorázové dávce (37

8 pg/ml) a po 4-týdenním

pravidelném podávání (101

43 pg/ml). Pokusy in vitro ukázaly, že se látka při koncentracích 0,1-10

ng/ml váže z 41-42% na plazmatické proteiny.

8/10

Příjem potravy dle všeho nijak neovlivňuje ani absorbci, ani další osud přípravku DOSTINEX v organismu. Zatímco renální insuficience neovlivňuje kinetiku kabergolinu, jaterní nedostatečnost těžkého stupně (Child-Pugh skóre

 10, maximum skóre 12) je spojena se zvýšením AUC.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Preklinické studie s kabergolinem ukázaly, že i u hlodavců, i u opic existuje dostatečně široký bezpečnostní interval, a že látka také nejeví žádné potenciální teratogenní, mutagenní nebo karcinogenní vlastnosti. Téměř všechny nálezy učiněné během rozsáhlých preklinických studií na zvířecích druzích (hlodavcích), jejichž specifická hormonální fyziologie se liší od lidské, souvisely buď s centrálními dopaminergními účinky látky, nebo s dlouhodobou inhibicí prolaktinu. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Laktosa, leucin. 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3. Doba použitelnosti 2 roky 6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávat při teplotě do 25°C. Lahvička obsahuje sušidlo, které nesmí být odstraněno. 6.5. Druh obalu a velikost balení Lahvička z hnědého skla s kovovým uzávěrem, krabička. Velikost balení: 2 nebo 8 tablet. 6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Žádné zvláštní požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 54/277/96-C

9/10

10/10

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 22.5.1996 / 13.9.2006 10. DATUM REVIZE TEXTU 17.8.2011

Document Outlinenahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU krabička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DOSTINEX 0,5 mg tablety cabergolinum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje cabergolinum 0,5 mg. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje laktosu a leucin. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

2 tablety 8 tablet 5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: Datum výroby: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

54/277/96-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Dostinex 0,5 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU štítek na lahvičce

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

DOSTINEX 0,5 mg tablety cabergolinum 2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání. 3.

POUŽITELNOST

Použitelné do: Datum výroby: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže: 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

2 tablety 8 tablet 6.

JINÉ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.