Dolsin

Kód 0002716 ( )
Registrační číslo 65/ 764/92-S/C
Název DOLSIN
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace BB Pharma a.s., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0002715 INJ SOL 10X1ML 5% Injekční roztok, Injekce
0002716 INJ SOL 10X2ML 5% Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak DOLSIN

Strana 1 z 4

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls78022/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – RP

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.Máte-li případné další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

DOLSINPethidini hydrochloriduminjekční roztok

Držitel rozhodnutí o registraciBB Pharma, a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika

VýrobceHBM Pharma s.r.o., Martin, Slovenská republika

SloženíJedna 1 ml ampule obsahuje Pethidini hydrochloridum 50 mg.Jedna 2 ml ampule obsahuje Pethidini hydrochloridum 100 mg.Pomocná látka: voda na injekci.

Indikační skupinaAnalgetikum, anodynum.

CharakteristikaPetidin je syntetická látka s velmi silným účinkem proti bolesti. Působí hlavně na centrální nervovou soustavu, vyvolává euforii, útlum dýchání, stimuluje spouštěcí zónu pro nevolnost a zvracení, zvyšuje uvolňování antidiuretického hormonu, snižuje vylučování adrenokortikotropného hormonu a gonadotropních hormonů, zvyšuje hladinu krevního cukru. Na hladké svalstvo zažívacího traktu působí nejednotně, spazmogenně (vyvolává kontrakce) i spazmolyticky (odstraňuje kontrakce). Zpomaluje vyprazdňování žaludku, vyvolává slabší stahy žlučových cest a méně výrazné zvýšení tlaku v žlučových cestách než morfin, může způsobovat mírnou zácpu. Nitrosvalové podáníneovlivňuje významně frekvenci srdce, ale nitrožilní podání ji často zvyšuje. Po nitrožilním podání v průběhu anestezie dochází k poklesu srdečního výdeje a ke vzestupu centrálního žilního tlaku. Petidin v analgetických dávkách (tj. v dávkách podávaných při bolesti) tlumí dýchací centrum a snižuje jeho citlivost na oxid uhličitý. Snižuje především dechový objem, dechová frekvence není výrazně ovlivněna. Způsobuje uvolnění histaminu a zvyšuje tak možnost bronchokonstrikce (zúžení průdušek). Porodní proces neprodlužuje, neovlivňuje kontrakci a stahování dělohy po porodu. Po opakovaném podávání vyvolává psychickou a fyzickou závislost.

Farmakokinetické údajePetidin se dobře vstřebává, maximální hladiny v plazmě dosahuje za 45 minut. Převážná část se přeměňuje v játrech na norpetidin, kyselinu petidinovou a nor-petidinovou. Vylučuje se hlavně močí, rychlost vylučování závisí na pH moči, zvyšuje se jejím okyselením. Poločas eliminace je v průměru asi 5 hodin a ve stáří se prodlužuje. Proniká placentární bariérou a dostává se do mateřského mléka

Strana 2 z 4

(u kojenců může vyvolat útlum dýchání). Vylučování je zpomalené u novorozenců, starších pacientů, při chorobách jater a ledvin.

IndikacePřípravek je indikován k léčbě silné akutní bolesti po těžkých úrazech, operacích a k léčbě chronické bolesti při zhoubných nádorech.Potlačuje dušnost při selhání srdce, otoku plic, plicní embolii, nádoru plic nebo při jiných závažných plicních onemocněních spojených s dušností. Uvolňuje křeče hladkého svalstva zažívací soustavy a při ledvinové kolice. Používá se k premedikaci před anestezií.Používá se k tlumení bolestivých porodních kontrakcí.

KontraindikacePřípravek Dolsin Vám lékař nesmí podat:−

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na pethidin nebo na kteroukoli další složku přípravku Dolsin

pokud trpíte onemocněním, které je provázeno dechovou nedostatečností (astma, chronická obstrukční choroba plic, zvýšené hromadění průduškového sekretu)

u úrazů hlavy s možným zvýšením nitrolebečního tlaku

pokud máte nádor dřeně nadledvin (feochromocytom)

u křečových stavů (epilepsie, tetanus)

při otravě křečovými jedy a lokálními anestetiky

u akutní otravy alkoholem nebo u osob se závislostí na alkoholu

pokud máte cukrovku (diabetes mellitus), přípravek Vám nesmí být podán při závažné diabetické acidóze

u náhle vzniklé srdeční arytmie (poruchy srdečního rytmu) a u akutního srdečního infarktu

při závažné poruše funkce jater

pokud trpíte onemocněním zvaným porfyrie

pokud užíváte léky ze skupiny inhibitorů MAO, přípravek Dolsin Vám nesmí být podán v průběhu jejich užívání a ještě dva týdny po ukončení jejich užívání

pokud máte zvýšenou funkci štítné žlázy

pokud máte Addisonovu chorobu (nedostatečnost kůry nadledvin)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Dolsin je zapotřebí

jestliže je Vám více než 70 let a přípravek Dolsin Vám bude podáván opakovaně, lékař Vám sníží dávkování přípravku

pokud máte cirhózu jater a přípravek Dolsin Vám bude podáván opakovaně, lékař Vám sníží celkovou denní dávku nebo prodlouží interval mezi jednotlivými dávkami

pokud trpíte onemocněním ledvin, lékař Vám sníží dávkování přípravku

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek se užívá při tlumení bolesti při porodu. Prochází placentární bariérou, a může proto ohrozit novorozence útlumem dýchacího centra. Útlum je výraznější při podání přípravku více než 1 hodinu před porodem. Petidin prochází do mateřského mléka, avšak nejsou dostupné údaje o jeho koncentraci v mateřském mléku.O podávání přípravku v průběhu těhotenství a při kojení musí rozhodout lékař.

Nežádoucí účinkyPodobně jako všechny léky, může mít i přípravek Dolsin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při obvyklém dávkování se nežádoucí reakce vyskytují asi u 4% pacientů. Nejčastější je nevolnost a zvracení, s frekvencí pod 1% se objevuje zácpa, nízký krevní tlak, psychické změny spojené s dezorientací, ospalostí, zmateností. Může se také objevit sucho v ústech, pocení, zčervenání v obličeji, závratě, zpomalení srdeční frekvence, palpitace (bušení srdce), pokles krevního tlaku při

Strana 3 z 4

přechodu do vzpřímené polohy, snížení tělesné teploty, neklid, změny nálady, halucinace, zúžené –špendlíkovité zornice, zadržování moči a křeče žlučovodů. Excitační (budivý) účinek na centrální nervový systém způsobuje metabolit petidinu – norpetidin, může vyvolat třes, svalové záškuby nebo křeče. Rizikoví jsou především pacienti, kteří se v minulosti léčili s onemocněním provázeným křečemi, pacienti s onemocněním ledvin a při dávce vyšší než 100 mg opakované v krátkých časových intervalech.Petidin má lokálně dráždivý účinek a jeho časté opakované podávání může způsobit fibrózu (zmnožení vaziva) svalové tkáně.Petidin v analgetických dávkách (tj. v dávkách podávaných při bolesti) tlumí dýchací centrum a snižuje jeho citlivost na parciální tlak oxidu uhličitého (pCO2). Snižuje hlavně dechový objem, dýchací frekvenci výrazně neovlivňuje.Při vysokých dávkách se může rozvinout výrazný útlum dýchání a pokles krevního tlaku se selháním oběhu a prohlubujícím se kómatem.Petidin vyvolává lékovou závislost morfinového typu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

InterakceProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek zvyšuje účinnost léků ovlivňujících srážení krve (perorálních antikoagulancií).K útlumu centrálního nervového systému a hlavně k útlumu dýchání může dojít při současnémužívání přípravku Dolsin s následujícími léky: s tricyklickými antidepresivy (léky na léčbu deprese), s fenothiazinovými deriváty, neuroleptiky, benzodiazepiny nebo s antihistaminiky (léky na léčbu alergií).Nevhodné jsou kombinace s inhibitory MAO, anticholinergiky, cimetidinem a fenytoinem.Barbituráty a alkohol zesilují útlum centrálního nerového systému.Dolsin je inkompatibilní s mnohými dalšími léčivými látkami (např. s fenytoinem, barbituráty, aminofylinem aj.), a proto se s nimi nesmí podávat ve společné injekci.

DávkováníPřípravek Dolsin Vám podá lékař. Přípravek se podává jako injekce do podkoží, do svalu nebo do žíly. Dávkování je individuální, o dávce i délce léčby rozhodne lékař.

Dávkování u dospělých:Při podávání do svalu nebo podkožně se podává dávka 25-100 mg pethidinu (tj. 0,5-2 ml) 1-3krát denně. Denní léčebná dávka pro podávání do svalu nebo podkožně je 50-200 mg (tj. 1-4 ml). Maximální jednotlivá dávka pethidinu při podávání do svalu je 150 mg (tj. 3 ml), maximální denní dávka při podávání do svalu nebo podkožně je 500 mg (tj.10 ml). Při podávání do žíly se přípravek aplikuje velmi pomalu, a to v dávce 25-50 mg pethidinu (tj. 0,5-1 ml). Denní léčebná dávka pro podávání do žíly je 50-150 mg (tj. 1-3 ml). Maximální jednotlivá dávka pethidinu při podávání do žíly je 100 mg (tj. 2 ml), maximální denní dávka při podávání do žíly je 300 mg (tj. 6 ml).

V porodnictví se se podává dávka 50-100 mg pethidinu (tj. 1-2 ml) do svalu nebo podkožně. Dávka se může po jedné až třech hodinách opakovat.

Dávkování u dětí:Dětem se podává dávka 0,5-1 mg/kg tělesné hmotnosti podkožně nebo do svalu. Obvyklé dávkování u dětí do 1 roku je 5 mg, od 1 do 6 let 5-10 mg, od 6 do 15 let 10-30 mg 1 až 3krát denně. Dlouhodobé a opakované podávání petidinu dětem a novorozencům se nedoporučuje.

K premedikaci se Dolsin podává do svalu 1 hodinu před úvodem do celkové anestezie, výjimečně do žíly 10 minut před celkovou anestezií. Nedoporučuje se k premedikaci dětí do 1 roku.

UpozorněníDolsin podléhá ustanovením zákona o omamných látkách !

Strana 4 z 4

Na přípravek vzniká léková závislost. Novorozenci závislých matek mohou mít abstinenční příznaky.

PředávkováníPříznaky lehkého předávkování jsou euforie a ospalost. Těžké předávkování je charakterizovánosympatolytickým syndromem: nízkým krevním tlakem, zpomalenou srdeční frekvencí, studenou pokožkou, nízkou tělesnou teplotou, útlumem dýchání, až bezvědomím. V porovnání s morfinem mohou častěji vzniknout křeče a stimulace centrální nervové soustavy, a to hlavně u osob, které pravidelně užívají petidin.Léčba: Provádí se výplach žaludku s aktivním uhlím a podávají se salinická projímadla. Při útlumu dýchání se podává specifický antagonista opioidních analgetik naloxon, jenž může rychle odstranit příznaky předávkování. Podává se dávka 0,4 mg do žíly, přičemž se dávka v případě potřeby může opakovat (v 2- až 3-minutových intervalech). Počáteční doporučená dávka naloxonu pro děti je 0,01 mg/kg tělesné hmotnosti. Okyselení moče zvyšuje vylučování petidinu z krevního oběhu.

UchováváníUchovávejte při teplotě do 25°C. Ampulky uchovávejte v krabičce, aby byly chráněny před světlem.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

VarováníPřípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

BaleníAmpule z bezbarvého skla, vložka z PVC s AL fólií, krabička.Velikost balení: 10 ampulí po 1 ml nebo 10 ampulí po 2 mlNa trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 27.4.2010

Document Outlinenahoru

Informace na obalu

Návrh vnějšího obalu - textová část

Text na

skádačku

DOLSIN (2 ml)

10 amp. po 2 mlDOLSIN Pethidini hydrochloriduminjekční roztokIntramuskulární, subkutánní a intravenózní podáníJedna ampule obsahuje Pethidini hydrochloridum 100 mg.Pomocné látky: voda na injekciVýdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Podléhá ustanovením zákona o návykových látkách.Přípravek ovlivňuje pozornost a schopnost soustředění !Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.Uchovávejte při teplotě od +10°C do +25°C.Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Č.š.:Použ. do:Reg.č. 65/764/92-S/CEAN kód

Držitel rozhodnutí o registraciBB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika

uvedení názvu léčivého přípravku na obalu Braillovým písmem: Dolsin, inj.sol.

Návrh vnitřního obalu - textová část

Text na etiketu

DOLSIN

2 ml

DOLSIN inj

Pethidini hydrochloridumi.m., s.c., i.v.BB Pharma a.s.č.š.:použ. do:(modrý pruh přes etiketu z levého konce do pravého rohu)

Návrh vnějšího obalu - textová část

Text na

skládačku

DOLSIN (1 ml)

10 amp. po 1 mlDOLSIN Pethidini hydrochloriduminjekční roztokIntramuskulární, subkutánní a intravenózní podáníJedna ampule obsahuje Pethidini hydrochloridum 50 mg.Pomocné látky: voda na injekciVýdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Podléhá ustanovením zákona o návykových látkách.Přípravek ovlivňuje pozornost a schopnost soustředění !Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Uchovávejte při teplotě od +10°C do +25°C.Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Č.š.:Použ. do:Reg.č. 65/764/92-S/CEAN kód

Držitel rozhodnutí o registraciBB Pharma, Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika

VýrobceHoechst - Biotika, spol. s r.o., Martin, Slovenská republika

uvedení názvu léčivého přípravku na obalu Braillovým písmem: Dolsin, inj.sol.

Návrh vnitřního obalu - textová část

Text na etiketu

DOLSIN

1 ml

DOLSIN inj

Pethidini hydrochloridumi.m., s.c., i.v.BB Pharma a.s.č.š.:použ. do:

(modrý pruh přes etiketu z levého konce do pravého rohu)

Document Outline


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.