Dingril 20 Mg

Kód 0165023 ( )
Registrační číslo 41/ 526/11-C
Název DINGRIL 20 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Egis Pharmaceuticals PLC, Budapešť, Maďarsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0165021 POR TBL NOB 20X20MG Tableta, Perorální podání
0165022 POR TBL NOB 30X20MG Tableta, Perorální podání
0165023 POR TBL NOB 60X20MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak DINGRIL 20 MG

Strana 1 (celkem 5)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls30153/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

Dingril 20 mg

tablety

nicorandilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je Dingril a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dingril užívat

3.

Jak se Dingril užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak Dingril uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE DINGRIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Dingril obsahuje látku zvanou nicorandilum. Tato látka patří ke skupině léčiv zvaných „aktivátory draslíkových kanálů“. Působí tak, že uvolňuje cévy a zvyšuje průtok krve a přísun kyslíku k srdci.

Dingril se používá

-

k prevenci bolesti na hrudi (angina pectoris)

-

při dlouhodobé léčbě bolesti na hrudi (stabilní angina pectoris)

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DINGRIL UŽÍVAT

Neužívejte Dingril pokud

-

jste alergický(á) (přecitlivělý/á) na nikorandil nebo kteroukoli další složku přípravku Dingril;

-

máte takzvaný „kardiogenní šok“. Jedná se o náhlý pokles krevního tlaku způsobený skutečností, že srdce není schopno pumpovat dostatečné množství krve do těla;

-

máte srdeční vadu a levá strana srdce nepumpuje účinně krev (selhání levé srdeční komory s nízkým plnicím tlakem);

-

máte nízký krevní tlak;

-

současně užíváte léky na impotenci (viz také „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Dingril je zapotřebí pokud

Strana 2 (celkem 5)

-

máte žaludeční nebo střevní vředy;

-

máte kožní vředy;

-

máte vředy v ústech;

-

Vám lékař řekl, že máte nízký objem krve nebo nízký systolický krevní tlak;

-

trpíte akutní tvorbou tekutiny v plicích (akutní plicní edém);

-

jste nedávno prodělal(a) srdeční záchvat (akutní infarkt myokardu).

Před zahájením léčby informujte svého lékaře, pokud se Vás týká některý z výše uvedených stavů.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Dingril nesmíte užívat, jestliže užíváte léky na impotenci, například sildenafil, tadalafil nebo vardenafil(inhibitory fosfodiesterázy 5), a o jejich užívání informujte svého lékaře. Tyto léky se také užívají u vzácného progresivního onemocnění plicních cév (plicní arteriální hypertenze). Současné užívání těchto léků a přípravku Dingril může vést k silnému poklesu krevního tlaku.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte:

-

léky, které rozšiřují krevní cévy (vazodilatátory);

-

léky na vysoký krevní tlak;

-

léky na depresi (tricyklická antidepresiva)

Budete-li užívat některý z těchto léků společně s přípravkem Dingril, váš krevní tlak se může příliš snížit.

Při současném užívání přípravku Dingril s kortikosteroidy (léky proti zánětům), může dojít k perforaci žaludku nebo střeva.

Užívání přípravku Dingril s jídlem a pitím

Nepijte alkohol, jestliže užíváte přípravek Dingril, protože může vyvolat pokles krevního tlaku.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Dingril se nemá užívat během těhotenství, pokud to lékař nebude považovat za naprosto nutné.

Dingril se nemá užívat při kojení, protože není známo, zda se vylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Jelikož přípravek Dingril snižuje krevní tlak, můžete při jeho užívání pociťovat závratě nebo točení hlavy.Jestliže se tak stane, neřiďte dopravní prostředky a nepoužívejte žádné nástroje nebo stroje.

3.

JAK SE DINGRIL UŽÍVÁ

Vždy užívejte Dingril přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Způsob podání

Užívejte tento lék ústy. Tablety polykejte celé a zapijte je dostatečným množstvím vody (např. sklenicí vody). Tablety můžete užívat s jídlem nebo bez jídla. Tablety nedrťte ani nežvýkejte.

Dávkování

Obvyklá dávka je 10 mg nebo 20 mg ráno a večer (což odpovídá denní dávce 20 až 40 mg nikorandilu).V případě potřeby může lékař dávku zvýšit na 30 mg dvakrát denně (což odpovídá denní dávce 60 mgnikorandilu).

Máte-li sklon k bolestem hlavy, může lékař zahájit léčbu nižší dávkou, tj. 5 mg nikorandilu dvakrát denně (což

Strana 3 (celkem 5)

odpovídá 10 mg nikorandilu). Z toho důvodu můžete obdržet tablety Dingril 10 mg, které mohou být děleny na dvě stejné poloviny, z nichž každá obsahuje 5 mg nikorandilu.

Použití u dětí

Užívání přípravku Dingril se u dětí a mladistvých do 18 let nedoporučuje vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti.

Starší pacienti

Starší pacienti by měli užívat nejnižší možné dávky, které odstraňují potíže. Lékař rozhodne o tom, koliktablet přípravku Dingril budete denně užívat.

Jestliže cítíte, že účinek léku je příliš slabý nebo příliš silný, neměňte sami dávku, ale poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Dingril, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), nebo jestliže dítě spolklo Vaše tablety, ihned se poraďte s lékařem nebo jeďte do nemocnice. Vezměte s sebou balení přípravku, aby lékař zjistil, co jste Vy nebo dítě užili. Mohou se objevit následující účinky: sníží se Vám krevní tlak a můžete cítit závratě nebo slabost, Vaše srdce může bít rychleji než obvykle, nebo můžete mít dýchací potíže a sípot.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Dingril

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Jestliže je však již téměř doba na další dávku, vynechejte zapomenutou dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Dingril

Užívejte Dingril, dokud Vám lékař neřekne, abyste ho přestal(a) užívat. Nepřestávejte užívat Dingril, protože se cítíte lépe. Vaše nemoc se může zhoršit nebo vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i Dingril nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Četnost nežádoucích účinků je definována pomocí následující konvence:

velmi časté:

postihují více než 1 uživatele z 10

časté:

postihují 1 až 10 uživatelů ze 100

méně časté:

postihují 1 až 10 uživatelů z 1000

vzácné:

postihují 1 až 10 uživatelů z 10000

velmi vzácné:

postihují méně než 1 uživatele z 10 000

a) Ihned přestaňte užívat Dingril a vyhledejte lékaře nebo jeďte do nemocnice, jestliže máte následující nežádoucí účinky:

Velmi vzácné

-

Zežloutnutí kůže nebo očí (což mohou být příznaky potíží s játry);

-

Červená a vystupující kožní vyrážka, otok očních víček, obličeje, rtů, úst nebo jazyka, svědění, dýchací nebo polykací potíže. Mohlo by se jednat o alergickou reakci (angioedém).

b) Přestaňte užívat přípravek Dingril a navštivte lékaře, pokud máte vředy. Tyto vředy nelze léčit, protože reagují na léčbu pouze po vysazení přípravku Dingril:

Vzácné

-

Krev ve stolici nebo zvratcích (z důvodu vředů v žaludku nebo ve střevech), vředy v ústech, na jazyku, v okolí konečníku nebo krvácení z konečníku

Strana 4 (celkem 5)

Velmi vzácné

-

Kožní vředy (na rukou, nohou nebo chodidlech), vředy v pohlavním ústrojí , v nosních cestách, nebo v okolí stomie (umělých vývodů při kolostomii nebo ileostomii)

c) Ihned informujte svého lékaře, jestliže se u Vás objeví kterýkoliv z následujících nežádoucích účinků:

Časté

-

Zrychlený nebo rychlý srdeční tep (palpitace)

d) Informujte svého lékaře co nejdříve, jestliže se u Vás objeví kterýkoliv z následujících nežádoucích účinků:

Velmi časté

-

Bolest hlavy. Při zahájení léčby přípravkem Dingril je bolest hlavy častá.

Časté

-

Závratě

-

Zvýšený srdeční tep

-

Zarudnutí kůže

-

Nevolnost a zvracení

-

Pocit slabosti

Méně časté

-

Snížený krevní tlak (závratě, točení hlavy nebo mdloby)

Vzácné

-

Kožní vyrážky

-

Svědění

-

Bolest ve svalech

e) Jiné nežádoucí účinky

Velmi vzácné

-

Bolest břicha

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK DINGRIL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte Dingril po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku, krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Strana 5 (celkem 5)

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Dingril obsahuje

-

Léčivou látkou je nicorandilum. Jedna tableta obsahuje nicorandilum 20 mg.

-

Pomocnými látkami jsou sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), kyselina stearová 50%,

granulovaný mannitol.

Jak přípravek Dingril vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety přípravku Dingril jsou bílé nebo téměř bílé, kulaté a ploché.

Dodávají se v blistrech, velikost balení 20, 30 nebo 60 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko

Výrobce

Bluepharma Indústria Farmacêutica, S.A.

Cimo de Fala – S. Martinho do Bispo, 3045-016 Coimbra

Portugalsko

a

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120.

Maďarsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských zemích EHP pod následujícími názvy:

BG:

Angedil 20 mg Taблетки

CZ:

Dingril 20 mg

LT:

Agedil 20 mg tabletės

LV:

Angedil 20 mg tabletes

HU:

Angedil 20 mg tabletta

PL:

Angedil

RO:

Angedil 20 mg comprimate

SK:

Dingril 20 mg

UK:

Nicorandil Helm 20 mg tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 17.8.2011.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Strana 1 (celkem 6)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls30152-3/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Dingril 10 mg

Dingril 20 mg

tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta přípravku Dingril 10 mg obsahuje nicorandilum 10 mg.

Jedna tableta přípravku Dingril 20 mg obsahuje nicorandilum 20 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta

Dingril 10 mg: bílá nebo téměř bílá, kulatá, plochá tableta s půlicí rýhou na jedné straně.

Dingril 20 mg: bílá nebo téměř bílá, kulatá, plochá tableta.

Tablety přípravku Dingril 10 mg lze dělit na dvě stejné poloviny.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

-

Prevence a dlouhodobá léčba chronické stabilní anginy pectoris.

4.2

Dávkování a způsob podání

K perorálnímu podání.

Dospělí

Doporučená zahajovací dávka je 10 mg nikorandilu dvakrát denně, nejlépe ráno a večer.

Pacientům se sklonem k bolestem hlavy lze podávat nižší zahajovací dávku 5 mg dvakrát denně (po dobu několika dnů).

Následně lze dávku zvyšovat v závislosti na klinické reakci a toleranci pacienta.

Obvyklá terapeutická dávka je 10 až 20 mg nikorandilu dvakrát denně, ale v případě potřeby lze podávat až30 mg dvakrát denně.

Starší pacienti

U starších pacientů se doporučuje podávání nejnižší účinné dávky.

Pediatrická populace

Užívání tablet přípravků Dingril 10 mg a Dingril 20 mg se u dětí a mladistvých do 18 let nedoporučuje vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti.

4.3

Kontraindikace

Přípravky Dingril 10 mg a Dingril 20 mg jsou kontraindikovány u pacientů s přecitlivělostí na nikorandilnebo na kteroukoli další složku přípravku.

Strana 2 (celkem 6)

Nikorandil se nesmí užívat v případě kardiogenního šoku, hypotenze nebo selhání levé srdeční komory s nízkým plnicím tlakem.

Současné užívání nikorandilu a inhibitorů fosfodiesterázy 5 je kontraindikováno, protože může vést k silnému snížení krevního tlaku.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při užívání nikorandilu byly hlášeny gastrointestinální ulcerace, kožní a mukózní ulcerace. Nereagují na léčbu a hojí se většinou až po ukončení léčby nikorandilem. Při výskytu ulcerace se doporučuje ukončit léčbu nikorandilem.

Při současném užívání nikorandilu a kortikosteroidů se vyskytly gastrointestinální perforace. Při současném užívání se doporučuje opatrnost.

U pacientů s objemovou deplecí krve, nízkým systolickým krevním tlakem (např. nižším než 100 mm Hg),akutním pulmonálním edémem nebo akutním infarktem myokardu s akutním selháním levé srdeční komory a nízkým plnicím tlakem musí být nikorandil používán s opatrností.

Opatrnost se doporučuje i při užívání nikorandilu v kombinaci s jinými léčivými přípravky, které snižují krevní tlak (viz bod 4.5).

Tablety jsou citlivé na vlhkost, proto je třeba pacienty upozornit, aby až do použití uchovávali tablety v blistru.

Pediatričtí pacienti

Přípravky Dingril 10 mg a Dingril 20 mg se pediatrickým pacientům nedoporučují, protože pro tuto skupinu pacientů nebyla stanovena jejich bezpečnost a účinnost.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současné užívání nikorandilu a inhibitorů fosfodiesterázy 5, např. sildenafilu, tadalafilu, vardenafilu, je kontraindikováno, protože může vést k silnému snížení krevního tlaku.

Terapeutické dávky nicorandilu mohou snížit krevní tlak u hypotenzních pacientů. Při současném užívánínicorandilu s antihypertenzivy nebo jinými léčivými přípravky, které snižují krevní tlak (např.vazodilatátory, tricyklická antidepresiva, alkohol), se tento účinek může zvýšit.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Ačkoliv studie na zvířatech neprokázaly teratogenní účinky nikorandilu, tento léčivý přípravek nebyl zkoumán během těhotenství u lidí; proto přípravky Dingril 10 mg a Dingril 20 mg mohou těhotné ženy užívat pouze v případě, kdy předpokládaný prospěch z léčby převažuje nad potenciálními riziky.

Kojení

Studie na zvířatech prokázaly, že je nikorandil vylučován v malém množství do mléka. Není známo, zda je nikorandil vylučován do lidského mateřského mléka, proto se užívání přípravků Dingril 10 mg aDingril 20 mg během kojení nedoporučuje.

Fertilita

Studie na zvířatech neprokázaly účinek nikorandilu na změnu plodnosti. U lidí nejsou k dispozici žádné údaje.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Účinek nikorandilu způsobující snížení krevního tlaku může omezit schopnost řídit a obsluhovat stroje.Tento účinek se může zvýšit v kombinaci s alkoholem nebo jinými přípravky snižujícími krevní tlak (např. vazodilatátory, tricyklická antidepresiva) (viz bod 4.5).

Pacienti by měli být upozorněni, aby neřídili vozidla a neobsluhovali stroje, dokud nebude jisté, že nikorandil nepříznivě neovlivňuje jejich výkonnost.

Strana 3 (celkem 6)

4.8

Nežádoucí účinky

Četnost nežádoucích účinků je definována pomocí následující konvence:

velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100, <1/10), méně časté (≥1/1000, <1/100), vzácné (≥1/10000, <1/1000),velmi vzácné (<1/10000).Frekvence

Třídy orgánových systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Poruchy nervového systému

Bolest

hlavy,

především během několika prvních

dnů

léčby

Závratě

Srdeční poruchy

Zvýšený srdeční tep po podání vysokých dávek

Tachykardie (při vysokých dávkách)

Palpitace

Cévní poruchy

Kožní vazodilatace sezarudnutím

Snížení krevního tlaku

Gastrointesti-nální poruchy

Nauzea, zvracení

Gastrointesti-nální ulcerace, např.

aftóza,

vředy v ústech, na

jazyku,

střevní a anální vředy. V pokročilém stádiu

může

dojít k perforaci vředů,

vzniku

fistulí

nebo

abscesů (viz bod 4.4).

Poruchy jater a žlučových cest

Poruchy

jater,

např. hepatitida, cholestáza nebo žloutenka

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Různé

druhy

vyrážky, pruritus

Angioedém, kožní a mukózníulcerace (hlavně perianální ulcerace, genitální ulcerace

a

parastomální ulcerace

(viz

bod 4.4).

Strana 4 (celkem 6)

Poruchy svalové a

kosterní

soustavy

a

pojivové tkáně

Myalgie

Celkové poruchy

a

reakce

v místě

aplikace

Pocit slabosti

Další informace

Další účinky s různou frekvencí výskytu byly hlášeny v rámci studie IONA (Vliv nikorandilu na anginu pectoris), do které byly zahrnuty pouze osoby s vysokým rizikem kardiovaskulárních příhod.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté:

Angioedém

Gastrointestinální poruchy

Časté:

Rektální krvácení

Méně časté:

Vředy v ústech

Velmi vzácné:

Bolest břicha

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Méně časté:

Myalgie

4.9

Předávkování

Symptomy

Při akutním předávkování jsou pravděpodobnými symptomy periferní vazodilatace s poklesem krevního tlaku a reflexní tachykardie.

Léčba

Doporučuje se monitorovat srdeční funkci a provést obecná podpůrná opatření. Pokud nejsou úspěšná, doporučuje se zvýšit objem cirkulující plazmy substitucí tekutin. V život ohrožujících situacích je třeba zvážit podávání vazopresorů.

U lidí neexistují zkušenosti se silným předávkováním. Střední smrtelná dávka (LD50) nikorandilu po perorálním podání je řádově 1200 mg/kg u hlodavců a 62,5-125 mg/kg u psů.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiné vazodilatátory používané u srdečních onemocnění

ATC kód: C01DX16

Nikorandil má dvojí mechanismus působení vedoucí k uvolnění hladkého svalstva cév. Působením na otevření draslíkového kanálu dochází k arteriální vazodilataci, čímž se snižuje dotížení, zatímco nitrátová složka podporuje uvolnění žil a snížení předtížení. Nikorandil přímo působí na koronární tepny, ale nevede ke steal fenoménu. Celkové působení nikorandilu zlepšuje tok krve do poststenotických oblastí a rovnováhu kyslíku v myokardu.

Studie IONA prokázala snížení komplikací při koronárním srdečním onemocnění u pacientů s anginou pectoris léčených nikorandilem.

Účelem této randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, kardiovaskulární studie s koncovým bodem, provedené u 5126 pacientů, bylo zjistit, zda nikorandil může snížit frekvenci koronárních příhod u mužů a žen s chronickou stabilní anginou pectoris a standardní léčbou anginy pectoris, s vysokým rizikem kardiovaskulárních příhod určeným: 1) předcházejícím infarktem myokardu, nebo 2) bypassem

Strana 5 (celkem 6)

koronární tepny, nebo 3) onemocněním koronární tepny potvrzeným angiografií, nebo pozitivním zátěžovým testem v předchozích dvou letech, spolu s jednou z následujících podmínek: hypertrofie levé srdeční komory na EKG, ejekční frakce levé srdeční komory ≤45 %, nebo koncový diastolický rozměr>55 mm, věk ≥65 let, diabetes (typ 1 nebo typ 2), hypertenze, periferní vaskulární onemocnění, nebocerebrovaskulární onemocnění. Pacienti, kterým byla podávána sulfonylurea, byli ze studie vyloučeni, protože se usoudilo, že tito pacienti nemohou mít ze studie prospěch (deriváty sulfonylurey mají potenciál k uzavření draslíkových kanálů a mohou tak působit proti účinkům nikorandilu). Studie trvala do analýzy v koncovém bodě 12 až 36 měsíců, průměrně 1,6 roku.

Primárním koncovým bodem bylo úmrtí na koronární srdeční onemocnění (CHD), nefatální infarkt myokardu, nebo neplánovaná hospitalizace z důvodu bolesti na hrudi kardiálního původu které se vyskytly u 13,1 % pacientů léčených nikorandilem ve srovnání s 15,5 % pacientů užívajících placebo (poměr rizika0,83, p=0,014). Míra akutního koronárního syndromu (úmrtí na CHD, nefatální infarkt myokardu nebo nestabilní angina pectoris) byla 6,1 % u pacientů léčených nikorandilem ve srovnání se 7,6 % u pacientů užívajících placebo (poměr rizika 0,79, p=0,028). Ve skupině užívající nikorandil došlo k významně nižšímu počtu všech kardiovaskulárních příhod než ve skupině užívající placebo (14,7 % oproti 17,0 %, poměr rizika0,86, p=0,027). Platnost těchto zjištění byla potvrzena reanalýzou primárního koncového bodu za použití všech příčin, nejen kardiovaskulární mortality (nikorandil 14,9 % ve srovnání s placebem 17,3 %, poměr rizika 0,85, p=0,021). Studie nebyla výslovně schopna zjistit a ani nezjistila žádné statisticky významné snížení jednotlivých dílčích koncových bodů.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Nikorandil je dobře absorbován bez významnějšího first-pass metabolismu. Maximální plazmatickékoncentrace je dosaženo během 30 až 60 minut a přímo souvisí s dávkou. K metabolismu dochází především denitrací molekuly do nikotinamidové cesty a méně než 20 % podané dávky je vyloučeno močí.Poločas hlavní fáze eliminace je asi 1 hodina. Nikorandil se jen mírně váže na plazmatické bílkoviny.

U starších pacientů a pacientů s onemocněním jater a chronickým selháním ledvin nebyly pozorovány žádné klinicky významné změny farmakokinetického profilu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních studií bezpečnosti, farmakologie, akutní toxicity atoxicity opakované dávky, genotoxicity, karcinogenního potenciálu a reprodukční a vývojové toxicityneodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Účinky pozorované ve studiích reprodukční toxicity (zvýšená preimplantační ztráta, fetální mortalita a perinatální mortalita) a ve studiích toxicity opakované dávky (poškození varlat a kosterního svalstva u potkanů a kardiovaskulární účinky u psů) byly zjištěny při expozicích považovaných za podstatně vyšší, než je maximální humánní expozice, což ukazuje na jejich malý význam pro klinické použití přípravku.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)

Kyselina stearová 50%

Granulovaný mannitol

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

15 měsíců

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Strana 6 (celkem 6)

6.5

Druh obalu a velikost balení

Tablety

přípravků

Dingril 10 mg

a

Dingril 20 mg

se

dodávají

v blistrech

polyamid/aluminium/PE/vysoušedlo/PE-Alu/PE o 10 tabletách.

Velikost balení: 20, 30 a 60 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

Nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Dingril 10 mg: 41/525/11-C

Dingril 20 mg: 41/526/11-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

17.8.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

17.8.2011


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PAPÍROVÁ KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Dingril 20 mg

tablety

nicorandilum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje nicorandilum 20 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Tableta

20 tablet

30 tablet

60 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

2

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EGIS Pharmaceuticals PLC

1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

MAĎARSKO

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 41/526/11-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Dingril 20 mg

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Dingril 20 mg

tablety

nicorandilum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EGIS

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.