Detrusitol Sr 4 Mg

Kód 0032639 ( )
Registrační číslo 53/ 236/02-C
Název DETRUSITOL SR 4 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0154829 POR CPS PRO 14X4MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0032641 POR CPS PRO 28X4MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0032644 POR CPS PRO 280X4MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0032638 POR CPS PRO 30X4MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0032642 POR CPS PRO 49X4MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0032640 POR CPS PRO 7X4MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0032643 POR CPS PRO 84X4MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0032639 POR CPS PRO 90X4MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0154828 POR CPS PRO 98X4MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak DETRUSITOL SR 4 MG

Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls218818/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

DETRUSITOL SR 4mg

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

(tolterodini hydrogenotartras)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

V této příbalové informaci najdete:1. Co je DETRUSITOL SR a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DETRUSITOL SR užívat3. Jak se DETRUSITOL SR užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak DETRUSITOL SR uchovávat6. Další informace

1. Co je DETRUSITOL SR a k čemu se používá

DETRUSITOL SR patří do skupiny přípravků s antimuskarinovým účinkem, které uvolňují svalovinu močového měchýře. Přípravek se užívá k léčbě naléhavé potřeby močení a četného močení, včetně pomočování při naléhavé potřebě močení, u hyperaktivního močového měchýře.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DETRUSITOL SR užívat

DETRUSITOL SR není určen pro děti a mladistvé do 18 let věku.

Neužívejte DETRUSITOL SR, pokud:-

obtížně močíte

-

trpíte nezvádnutým glaukomem s úzkým úhlem (jeden z druhů zeleného zákalu)

-

trpíte myastenií gravis (porucha nervosvalových funkcí)

-

jste přecitlivělý/á na tolterodin nebo jinou složku přípravku

-

trpíte těžkou ulcerózní kolitidou (zánětlivé postižení střev)

-

trpíte toxickým megakolonem (akutní rozšíření tračníku spojené s těžkým zánětlivým postižením)

Zvláštní opatrnosti je třeba, pokud: máte jakékoliv srdeční onemocnění (vždy konzultujte se svým lékařem) trpíte onemocněním zažívacího ústrojí, projevujícím se zúžením či neprůchodností máte potíže s močením a slabý proud moči máte problémy s játry. V takovém případě lékař sníží obvyklou dávku. máte problémy s ledvinami. V takovém případě lékař sníží obvyklou dávku.

 trpíte vegetativní neuropatií (porušená funkce nervů, která se občas vyskytne u nemocných diabetem

(cukrovkou) a která může vést k průjmu, impotenci nebo nízkému krevnímu tlaku)

 máte brániční kýlu (část žaludku se protlačuje otvorem v bránici) trpíte sníženou pohyblivostí střev

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Léky, které zpomalují metabolizmus přípravku DETRUSITOL SR, např. makrolidová antibiotika (erythromycin a klarithromycin), léky určené k léčbě kvasinkových infekcí nebo inhibitory proteáz (ritonavir), mohou způsobit předávkování.

Užívání DETRUSITOL SR s jídlem a pitímTobolky se polykají celé, nezávisle na jídle a pití.

Těhotenství a kojeníPoraďte se s lékařem nebo lékárníkem před tím, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůDETRUSITOL SR může u malého počtu nemocných vyvolat závratě, slabost a neostré vidění. To může ovlivnit Vaši schopnost koncentrace a reakce. Neměl/a byste řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje, dokud si nebudete jistý/á, že Vaše schopnost koncentrace a reakce není ovlivněna.

Důležité informace o některých složkách přípravku DETRUSITOL SRPřípravek obsahuje sacharosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se DETRUSITOL SR užívá

Vždy užívejte DETRUSITOL SR přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

DETRUSITOL SR je určen k podávání jedenkrát denně. Lékovou formou jsou tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním.

Obvykle je podáván DETRUSITOL SR 4 mg jedna tobolka jedenkrát denně, s výjimkou pacientů s nedostatečnou funkcí jater nebo ledvin, u nichž je podáván DETRUSITOL SR 2 mg jedna tobolka jedenkrát denně.

Délku léčby určí lékař. Nepřerušujte léčbu předčasně, i když nepozorujete bezprostřední účinek. Váš močový měchýř potřebuje určitý čas k přizpůsobení. Dokončete celou léčbu podle pokynů Vašeho lékaře. Pokud ani potom nezpozorujete žádný efekt, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více DETRUSITOLU SR než jste měl/aNeužívejte více tobolek než Vám předepsal lékař. Pokud náhodně užijete více tobolek nebo pokud dojde k náhodnému požití přípravku dítětem, kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněla užít DETRUSITOL SRPokud zapomenete užít přípravek v obvyklou dobu, užijte jej co nejdříve, jakmile si vzpomenete, pokud již není čas užít následující tobolku. Neužívejte najednou více než jednu dávku. Pokračujte v užívání podle instrukcí lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léčivé přípravky, může mít i DETRUSITOL SR nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud bude pro Vás některý z níže uvedených účinků nepříjemný, informujte Vašeho lékaře, který Vám může snížit dávku. Pokud se objeví závažná nebo přetrvávající reakce, kontaktujte co nejdříve Vašeho lékaře.

Nejběžnějším nežádoucím účinkem spojeným s užíváním přípravku je sucho v ústech, které se může objevit u 20-25% nemocných.

Často se vyskytují zácpa, bolest břicha, závratě, bolesti hlavy, snížená produkce slz (syndrom suchého oka), únava, poruchy spánku, nezvyklé pocity jako pálení, píchání, mravenčení, neostré vidění, bolest na hrudi, nadýmání, zvracení, nervozita a suchá kůže.

Méně často se mohou vyskytovat reakce z přecitlivělosti, pocit neúplného vyprázdnění měchýře,zmatenost a otoky končetin.

Vzácně se mohou vyskytnout halucinace, tachykardie (zrychlený tlukot srdce), bušení srdce.

Velmi vzácné se mohou vyskytnout těžké reakce z přecitlivělosti a srdeční selhání.

V případě těžkých reakcí z přecitlivělosti, zvýšených obtíží při močení nebo zmatenosti přerušte užívání přípravku a neprodleně vyhledejte lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak DETRUSITOL SR uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte DETRUSITOL SR, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

DETRUSITOL SR nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co DETRUSITOL SR obsahujeLéčivou látkou je tolterodini hydrogenotartras 4 mg v 1 tobolce.Pomocnými látkami jsou sacharosa, kukuřičný škrob, ethylcelulosa, střední nasycené triacylglyceroly, kyselina olejová, hypromelosa 2910, želatina, šelak, oxid titaničitý (E171), indigokarmín (E132), propylenglykol, simetikon.

Jak DETRUSITOL SR vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku:

DETRUSITOL SR 4 mg jsou modré tobolky s bílým symbolem firmy a číslicí „4“ obsahující bílé až téměř bílé peletky.

Druh obalu:a)

bílá PE lahvička se šroubovacím bezpečnostním PP uzávěrem, krabička

b)

blistr PVC/PVDC/Al, krabička

Velikost balení: a)

30, 90 tobolek v lahvičce

b)

14, 28, 49, 84, 98 a 280 tobolek v blistrech

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraciPfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika

VýrobcePfizer Italia S.r.L., Ascoli Piceno, Itálie.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena19.11.2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 ke sdělení sp. zn. sukls218818/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

DETRUSITOL SR 4 mgTvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Tolterodini hydrogenotartras 4 mg v jedné tvrdé tobolce s prodlouženým uvolňováním (odpovídá tolterodinum 2,74 mg).Pomocné látky: sacharosa

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním.

Popis přípravku: modré tobolky s bílým symbolem firmy a číslicí „4“ obsahující bílé až téměř bílé peletky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a urgence u pacientů s hyperaktivním močovým měchýřem.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dospělí (včetně starších pacientů):Doporučené dávkování je 4 mg jednou denně s výjimkou pacientů se zhoršenou funkcí jater nebo se závažným zhoršením funkce ledvin (GFR < 30 ml/ min), kde je doporučeno dávkování 2 mg jednou denně (viz body 4.4 a 5.2). V případě nepříjemných nežádoucích účinků se může dávka snížit ze 4 mg na 2 mg jednou denně.

Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním se mohou užít nezávisle na příjmu potravy a polykají se celé.

Účinnost léčby by měla být po 2 – 3 měsících znovu zhodnocena (viz bod 5.1).

Děti:Bezpečnost a účinnost u dětí nebyla dosud stanovena, proto se DETRUSITOL SR nedoporučuje podávat dětem do doby, než bude k dispozici více informací.

4.3 Kontraindikace

Tolterodin je kontraindikován u pacientů s: močovou retencí

 nezvládnutým glaukomem s úzkým úhlem myastenií gravis známou přecitlivělostí na tolterodin nebo jiné složky přípravku těžkou ulcerózní kolitidou toxickým megakolonem

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Tolterodin je třeba podávat opatrně pacientům s: významnou obstrukcí močových cest s rizikem vzniku retence moči poruchami gastrointestinálního traktu obstrukčního typu, např. při stenóze pyloru onemocněním ledvin (viz body 4.2 a 5.2) onemocněním jater (viz body 4.2 a 5.2) vegetativní neuropatií hiátovou hernií rizikem snížené gastrointestinální motility

Opakované podání celkové perorální denní dávky tolterodinu s okamžitým uvolňováním v dávkách 4 mg (terapeutická) a 8 mg (supraterapeutická) vedlo k prodloužení intervalu QTc (viz bod 5.1). Klinický význam těchto nálezů není jasný a závisí na individuálních rizikových faktorech a vnímavosti pacienta.Tolterodin by měl být podáván s opatrností pacientům s rizikovými faktory pro prodloužení QT intervalu, zahrnující:

Vrozené nebo prokázaně získané prodloužení QT intervalu

Poruchy elektrolytové rovnováhy jako hypokalemie, hypomagnesmie a hypokalcemie

Bradykardie

Závažné již existující srdeční onemocnění (tj. kardiomyopatie, ischemie myokardu, arytmie, městnavé srdeční selhání)

Současné podávání léků, o kterých je známo, že prodlužují QT interval včetně antiarytmik skupiny IA (např. chinidin, prokainamid) a skupiny III (např. amiodaron, sotalol).

Toto platí zvláště při užívání silných inhibitorů CYP3A4 (viz bod 5.1). Současná léčba silnými inhibitory CYP3A4 by měla být vyloučena (viz bod 4.5).

Stejně jako u všech léků určených pro léčbu hyperaktivního močového měchýře je třeba před zahájením léčby vyloučit organickou příčinu urgence a frekvence močení.

Tento přípravek by neměli užívat pacienti se vzácnou dědičnou poruchou intolerance fruktosy, malabsorpcí glukosy-galaktosy nebo insuficiencí sacharosy-izomaltasy.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současná systémová léčba silnými CYP3A4 inhibitory, jako jsou makrolidová antibiotika (např. erythromycin a klarithromycin), antimykotika (např. ketokonazol a itrakonazol) a inhibitory proteáz se nedoporučuje vzhledem ke zvýšení plazmatických koncentrací tolterodinu u slabých CYP2D6 metabolizérů a z toho plynoucího rizika předávkování (viz bod 4.4).

Současná léčba jinými léky s antimuskarinovými vlastnostmi může mít za následek výraznější terapeutický efekt a nežádoucí účinky. Naopak, terapeutický účinek tolterodinu může být snížen současným užíváním agonistů muskarinových cholinergních receptorů.

Účinek prokinetik jako metoklopramidu a cisapridu může být tolterodinem snížen.

Současná léčba fluoxetinem (silný CYP2D6 inhibitor) nevede ke klinicky významné interakci, jelikož tolterodin a jeho CYP2D6 dependentní metabolit 5-hydroxymethyl tolterodin jsou ekvivalentní.

Studie lékových interakcí neprokázaly interakce s warfarinem nebo kombinovanými perorálními kontraceptivy (ethinylestradiol/levonorgestrel).

Klinická studie naznačuje, že tolterodin není metabolickým inhibitorem CYP2D6, 2C19, 3A4 nebo 1A2. Proto se nepředpokládá zvýšení plazmatických hladin současně s tolterodinem podávaných léků, které jsou metabolizovány těmito izoenzymovými systémy.

4.6 Těhotenství a kojení

TěhotenstvíNeexistují dostatečná data o užití tolterodinu u těhotných žen.Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Možné riziko pro člověka není známo.Proto se nedoporučuje užívat Detrusitol SR během těhotenství.

KojeníNejsou dostupná data týkající se vylučování tolterodinu do mateřského mléka. Užívání tolterodinu v době kojení je třeba se vyvarovat.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tento přípravek může vyvolat závratě, slabost a neostré vidění, a tím zhoršit schopnost řízení motorových vozidel a obsluhy strojů.

4.8 Nežádoucí účinky

Tolterodin může vyvolat vzhledem k farmakologickému účinku mírné až střední antimuskarinové účinky jako sucho v ústech, dyspepsii a syndrom suchého oka.

Níže uvedená tabulka shrnuje údaje o nežádoucích účincích z klinických studií s přípravkem DETRUSITOL SR a z poregistračního sledování. Nejčastěji bylo hlášeno sucho v ústech, a to u 23,4 % léčených přípravkem DETRUSITOL SR a u 7,7 % pacientů léčených placebem.

Časté(≥1/100, <1/10 )

Méně časté (≥1/1000,<1/100)

Vzácné(≥1/10 000, <1/1000)

Poruchy imunitního systému

Přecitlivělost jinak nespecifikovaná

Psychiatrické poruchy

Nervozita

Zmatenost

Halucinace

Poruchy nervového systému

Závratě, somnolence, parestézie

Poruchy oka

Syndrom suchého oka, abnormální vidění včetně poruchy akomodace

Srdeční poruchy

Tachykardie

Gastrointestinální poruchy

Dyspepsie, zácpa, bolesti břicha, nadýmání, zvracení

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Suchá kůže

Poruchy ledvin a močových cest

Retence moči

Celkové poruchya reakce v místě aplikace

Únava, bolest hlavy, bolesti na hrudi

Periferní edémy

Další nežádoucí účinky hlášené při užívání tolterodinu jsou anafylaktoidní reakce, včetně angioedému (velmi vzácné) a srdeční selhání (velmi vzácné).

Palpitace a arytmie (vzácné) jsou známým nežádoucím účinkem pro léky této třídy.

4.9 Předávkování

Nejvyšší jednorázová dávka tolterodin-hydrogen-tartarátu podaná dobrovolníkům byla 12,8 mg v lékové formě s okamžitým uvolňováním. Při této dávce se projevily jako nejzávažnější nežádoucí účinky poruchy akomodace a mikce.

Případné předávkování se léčí výplachem žaludku a podáním aktivního uhlí.

Léčba symptomů je následující:Těžké centrální anticholinergní účinky (např. halucinace, těžká excitace): podání fysostigminu.Přetrvávající excitace a křeče: podání benzodiazepinů.Dechová nedostatečnost: řízené dýchání.Tachykardie: podání betablokátorů.Retence moče: katetrizace.Mydriáza: pilokarpin kapky do očí a/nebo umístění pacienta do tmavé místnosti.

Prodloužení QT intervalu bylo pozorováno u celkové denní dávky 8 mg tolterodinu s okamžitým uvolňováním (dvakrát vyšší než doporučená denní dávka u formy s okamžitým uvolňováním a s vrcholovou koncentrací, která je ekvivalentní trojnásobku dosažené koncentrace u tobolek s prodlouženým uvolňováním) podávaného po dobu alespoň čtyř dnů. V případě předávkování tolterodinem je třeba zahájit standardní podpůrnou léčbu pro úpravu prodlouženého QT intervalu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: močová spasmolytika, ATC skupina G04BD07

Tolterodin je in vivo kompetitivní antagonista muskarinových receptorů s vyšší selektivitou pro močový měchýř než pro receptory slinných žláz. Jeden z metabolitů tolterodinu (5-hydroxymethylový derivát) vykazuje farmakologický profil podobný profilu mateřské látky. U silných metabolizérů přispívá tento metabolit značnou měrou k terapeutickému účinku (viz bod 5.2).

Účinek léčby lze očekávat do 4 týdnů.

V klinickém hodnocení fáze III bylo primárním sledovaným ukazatelem snížení počtu epizod inkontinence za týden a sekundárním sledovaným ukazatelem bylo snížení počtu mikcí za 24 hodin a zvýšení středního objemu moči na 1 mikci. Tyto parametry jsou uvedeny v následující tabulce.

V níže uvedené tabulce je srovnání účinku léčby při podání přípravku Detrusitol SR 4 mg 1x denně po dobu 12 týdnů v porovnání s placebem; absolutní změny a procentuální změny vztaženy k bazálním hodnotám.

Rozdíl v léčbě Detrusitolem a placebem: Průměrné změny a 95 % konfidenční interval odhadnutépodle Metody nejmenších čtverců.

Detrusitol SR 4 mg 1 x denně(n=507)

Placebo(n=508)

Rozdíl v léčbě Detrusitolem a placebem Průměrná změna

Statistická významnost vs. placebo

a 95% CI

(hodnota p

)

Počet epizod inkontinence za týden

-11,8(-54 %)

-6,9(-28 %)

-4,8(-7,2; -2,5)*

<0,001

Počet mikcí během 24 hodin

-1,8 (-13 %)

-1,2(-8 %)

-0,6 (-1,0; -0,2)

0,005

Střední objem moči na 1 mikci (ml)

+34 (+27 %)

+14 (+12 %)

+20(14; 26)

<0.001

*) 97.5% konfidenční interval podle Bonferronho

Po 12 týdnech léčby udávalo 23,8 % pacientů (121/507) ve skupině užívající Detrusitol SR a 15,7 % pacientů (80/508) ve skupině užívající placebo subjektivně žádné nebo jen minimální obtíže týkající se močového měchýře.

Účinek tolterodinu byl hodnocen u pacientů s urodynamickým vyšetřením, kteří byli poté rozděleni podle výsledků do skupiny urodynamicky pozitivních (motorická urgence) a urodynamicky negativních (senzorická urgence). V každé skupině byli pacienti dále randomizováni k užívání tolterodinu nebo placeba. Studie neposkytla přesvědčivý důkaz, že by byl tolterodin u pacientů se senzorickou urgencí účinnější než placebo.

Stanovení klinického efektu tolterodinu na QT interval je založeno na analýze EKG vyšetření získaných od více než 600 léčených pacientů zahrnujících i osoby vyššího věku a pacientů s již přítomným kardiovaskulárním onemocněním. Změny QT intervalu se u pacientů užívajících placebo a pacientů léčených tolterodinem významně nelišily.

Vliv tolterodinu na prodloužení QT intervalu byl dále testován na 48 zdravých dobrovolnících mužského i ženského pohlaví ve věku 18-55 let. Probandům byl podáván tolterodin v dávkách 2 mg a 4 mg dvakrát denně. Vrcholové plazmatické koncentrace (Cmax) u slabých metabolizérů odpovídaly přibližně dvojnásobku hodnot koncentrací dosažených u silných metabolizérů. Výsledky (s korekcí Fridericia) měření provedeného během dosažení vrcholových koncentrací tolterodinu (za 1 hodinu) ukázaly průměrné prodloužení QTc intervalu o 5,0 msec při dávkách tolterodinu 2 mg dvakrát denně,11,8 msec při dávkách 4 mg dvakrát denně a 19,8 msec u moxifloxacinu. Ani po jedné z obou dávek tolterodinu nedošlo u účastníků k překročení klinicky významné hranice 500 msec pro QTcF ani k prodloužení o více než 60 msec oproti výchozí hodnotě, a to bez ohledu na metabolický profil. Vrcholová koncentrace (Cmax) po dávce 4 mg dvakrát denně odpovídá trojnásobku Cmax dosažené po podání nejvyšší terapeutické dávky přípravku Detrusitol SR v tobolkách.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické vlastnosti specifické pro tuto lékovou formu: Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním tolterodinu se vyznačují pomalejší absorpcí tolterodinu než jak je tomu u tablet s okamžitým uvolňováním. V praxi je dosaženo maximálních plazmatických koncentrací obvykle za 4(2-6) hodiny po podání tobolky. Poločas rozpadu tolterodinu podaného v tobolce je kolem 6 hodin u silných a kolem 10 hodin u slabých metabolizérů (postrádající CYP2D6). Ustálené plazmatické koncentrace je dosaženo během 4 dnů podávání tobolek.Jídlo biologickou dostupnost přípravku neovlivňuje.

Absorpce: Po perorálním podání je tolterodin katalyzován při prvním průchodu játry systémem CYP2D6, s výsledným

vytvořením 5-hydroxymethyl derivátu, hlavního farmakologicky

ekvipotentního metabolitu.

Absolutní biologická dostupnost tolterodinu je 17 % u silných metabolizérů (většina pacientů), a 65 % u slabých metabolizérů (postrádající CYP2D6).

Distribuce: Tolterodin a jeho 5-hydroxymethyl metabolit se primárně váží na orosomukoid. Volná frakce představuje 3,7 % tolterodinu a 36 % 5-hydroxymethyl derivátu. Distribuční objem tolterodinu je 113 litrů.

Eliminace: Tolterodin je po perorálním podání rychle metabolizován v játrech. Primárně se metabolizuje polymorfním enzymem CYP2D6 na 5-hydroxymethyl metabolit. Další metabolismus vede k vytvoření metabolitů 5-karboxylové kyseliny (51%) a N-dealkylovaných metabolitů 5-karboxylové kyseliny (29%), odstraněných močí. Podskupina populace (okolo 7 %) postrádá CYP2D6 aktivitu. Jako metabolická cesta byla u těchto osob (slabí metabolizéři) identifikována dealkylace enzymem CYP3A4 na N-dealkylovaný tolterodin, který nemá podíl na klinickém účinku. Zbytek populace patří k silným metabolizérům. Systémová clearance tolterodinu u silných metabolizérů je okolo 30 l/hod. U slabých metabolizérů snížená clearance vede k významnému zvýšení plazmatické koncentrace tolterodinu (asi 7x) při zanedbatelné

koncentraci 5-hydroxymethylového metabolitu.

5-hydroxymethylový metabolit je farmakologicky aktivní a ekvivalentní s tolterodinem. Z důvodurozdílů charakteristiky proteinové vazby tolterodinu a 5-hydroxymethylového metabolitu je expozice (AUC) volného tolterodinu u slabých metabolizérů podobná kombinované expozici volného tolterodinu a 5-hydroxymethylového metabolitu u pacientů s CYP2D6 aktivitou při stejném dávkovacím režimu. Bezpečnost, tolerance a klinická odpověď jsou obdobné bez ohledu na fenotyp.

Po podání [

14C]-tolterodinu je tento značený analog ze 77 % vylučován močí a ze 17 % stolicí. Méně

než 1 % léčiva je nalézáno v nezměněné formě, asi 4 % představuje jeho 5-hydroxymethylovýmetabolit. Karboxylovaný metabolit je zastoupen 51 % a odpovídající dealkylovaný metabolit 29 % z objemu léčiva vyloučeného močí.

V rozmezí terapeutických dávek je farmakokinetika lineární.

Zvláštní skupiny pacientů:Zhoršená funkce jater: U osob s jaterní cirhózou byla zjištěna přibližně dvakrát vyšší hladina volného tolterodinu a jeho 5-hydroxymethyl metabolitu (viz body 4.2 a 4.4).Zhoršená funkce ledvin: Střední hladina volného tolterodinu a jeho 5-hydroxymethyl metabolitu je u pacientů se závažnou poruchou ledvin (clearence inulinu GFR  30 ml/min) dvojnásobná. Plazmatické hladiny ostatních metabolitů byly u těchto pacientů značně (až dvanáctkrát) zvýšeny. Klinický význam zvýšených hladin těchto metabolitů není znám. Údaje u mírného až středně těžkého postižení ledvin nejsou k dispozici (viz body 4.2 a 4.4).

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ve farmakologických studiích toxicity, genotoxicity, karcinogenity a bezpečnosti nebyly pozorovány žádné klinicky relevantní účinky, s výjimkou těch, které jsou ve vztahu k farmakologickému účinku přípravku.

Reprodukční studie byly prováděny na myších a králících.Tolterodin neměl žádné účinky na fertilitu a reprodukční funkce u myší. Úmrtí a malformace embrya způsobené tolterodinem byly pozorovány při plazmatické expozici u Cmax 20-krát vyšší nebo AUC 7-krát vyšší než u léčených lidí.U králíků nebyl pozorován žádný malformační účinek, přestože studie byly vedeny při plazmatické koncentraci (Cmax nebo AUC) 20-krát nebo 3-krát vyšší, než je očekávána u léčených lidí.

Tolterodin stejně jako jeho aktivní lidské metabolity prodlužuje trvání akčního potenciálu (90 % repolarizace) v Purkyňových vláknech u psů (při 14 – 75násobné terapeutické hladině) a blokuje proud K+ v klonovaných lidských ether-a-go-go-odpovídajících genových (hERG) kanálech (při 0,5 –26,1násobné terapeutické hladině). U psů bylo pozorováno prodloužení QT intervalu po podání tolterodinu a jeho lidských metabolitů (při 3,1 – 61,0 násobné terapeutické hladině). Klinická významnost těchto poznatků není známa.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje:Zrněný cukr: sacharosa, kukuřičný škrobHypromelosa 2910Disperze ethylcelulosy 18,8%

Plášť tobolky s prodlouženým uvolňováním obsahuje:Želatina

Bílý inkoust:ŠelakOxid titaničitý, E 171PropylenglykolSimetikon

Barviva:Indigokarmín, E 132Oxid titaničitý, E 171.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

oC, v původním obalu , aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Druh obalu:a)

bílá PE lahvička se šroubovacím bezpečnostním PP uzávěrem, krabička

b)

blistr PVC/PVDC/Al, krabička

Velikost balení: a)

30, 90 tobolek v lahvičce

b)

14, 28, 49, 84, 94 a 280 tobolek v blistrech

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

53/236/02-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

25.9.2002 / 13.1. 2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

19.11.2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

lahvička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DETRUSITOL SR 4 mgtvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním(tolterodini hydrogenotartras)

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Tolterodini hydrogenotartras 4 mg (odpovídá tolterodinum 2,74 mg) v 1 tvrdé tobolce s prodlouženým uvolňováním.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Tento přípravek obsahuje sacharosu.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

30 (90) tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Polykejte nerozkousané.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 53/236/02-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Detrusitol SR 4 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

štítek na lahvičce

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DETRUSITOL SR 4 mgtvrdé tobolky s prodlouženým uvolňovánímtolterodini hydrogenotartras

Perorální podání

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

5.

JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DETRUSITOL SR 4 mgtvrdé tobolky s prodlouženým uvolňovánímtolterodini hydrogenotartras

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Tolterodini hydrogenotartras 4 mg (odpovídá tolterodinum 2,74 mg) v 1 tvrdé tobolce s prodlouženým uvolňováním.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Tento přípravek obsahuje sacharosu.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

14 (28, 49, 84, 98, 280) tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Polykejte nerozkousané.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 53/236/02-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Detrusitol SR 4 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DETRUSITOL SR 4 mgtvrdé tobolky s prodlouženým uvolňovánímtolterodini hydrogenotartras

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.