Derin 200 Mg Potahované Tablety

Kód 0129466 ( )
Registrační číslo 68/ 056/09-C
Název DERIN 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Vipharm S.A., Ożarów Mazowiecki, Polsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0129465 POR TBL FLM 10X200MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0129471 POR TBL FLM 100X200MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0129472 POR TBL FLM 120X200MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0129473 POR TBL FLM 180X200MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0129466 POR TBL FLM 20X200MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0129474 POR TBL FLM 240X200MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0129467 POR TBL FLM 30X200MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0129468 POR TBL FLM 50X200MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0129469 POR TBL FLM 60X200MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0129470 POR TBL FLM 90X200MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak DERIN 200 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls203931/2012 a příloha k sp.zn. sukls115123/2010, sukls12566/2012

Příbalová informace: informace pro pacienta

Derin 25 mg potahované tablety

Derin 200 mg potahované tablety Derin 300 mg potahované tablety

quetiapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, než začnete tento přípravek užívat

, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento léčivý přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je přípravek Derin a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Derin užívat 3. Jak se přípravek Derin užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Derin uchovávat 6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Derin a k čemu se používá

Přípravek Derin obsahuje léčivou látku nazývanou quetiapinum (quetiapin). Patří do skupiny léků nazývaných antipsychotika. Tyto léky zlepšují stavy, jejichž příznaky jsou:

Můžete vidět, slyšet nebo cítit věci, které nejsou přítomny, věřit skutečnosti, která není

pravdivá nebo být neobvykle podezřívavý, úzkostlivý, či zmatený, cítit se vinný, napjatý nebo v depresi

Můžete se cítit velmi vzrušený, rozjařený, neklidný, nadšený nebo hyperaktivní nebo mít

špatný úsudek včetně agresivního postoje nebo ničivého či agresivního chování.

Ovlivnění Vaší nálady tak, že se cítíte smutný/á. Můžete zjistit, že se cítíte v depresi, cítíte

vinu, nedostatek energie, snížení chuti k jídlu a/nebo nemůžete spát.

Váš lékař může pokračovat v předepisování přípravku Derin i když se už cítíte lépe. 2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Derin užívat

Neužívejte přípravek Derin:

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na quetiapin nebo na kteroukoli další složku přípravku Derin

(viz bod 6).

Jestliže užíváte některý z následujících léčivých přípravků:

o

proteázové inhibitory, jako nelfinavir (pro léčbu infekce HIV).

o

azolové léčivé přípravky (pro léčbu plísňových onemocnění).

o

erythromycin nebo klarithromycin (pro léčbu infekcí).

o

nefazodon (pro léčbu depresí).

Pokud se Vás toto týká, neužívejte přípravek Derin. Pokud si nejste jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete Derin užívat. Upozornění a opatření: Před užitím přípravku Derin se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou.

Před zahájením léčby informujte svého lékaře, pokud:

Vy nebo někdo z Vaší rodiny má nebo měl nějaké srdeční problémy, například poruchy

srdečního rytmu nebo pokud užíváte léky, které mohou mít vliv na způsob, jakým Vaše srdce bije.

máte nízký tlak krve. máte problém se slinivkou. jste měl(a) mozkovou příhodu (mrtvici), zejména pokud jste starší. máte problémy s játry. jste někdy měl(a) epileptický záchvat. máte cukrovku nebo riziko jejího získání. V tomto případě Váš lékař může kontrolovat

hladinu cukru v krvi v průběhu léčby přípravkem Derin.

víte, že jste v minulosti měl(a) nízkou hladinu bílých krvinek (způsobené či nezpůsobené

jinými léky).

jste-li starší osoba s demencí (ztráta funkce mozku). Jestliže ano, neměli by jste užívat

přípravek Derin, protože skupina léků, ke které quetiapin patří, může u starších lidí s demencí zvýšit riziko vzniku cévní mozkové příhody, nebo v některých případech riziko úmrtí.

se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami

(ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.

Informujte svého lékaře, jestliže zaznamenáte:

Kombinaci horečky, závažné ztuhlosti svalů, pocení nebo sníženého vědomí (onemocnění

zvané "neuroleptický maligní syndrom"). Může být zapotřebí okamžité lékařské ošetření.

Nekontrolované pohyby, zejména Vaší tváře nebo jazyka. Silný pocit ospalosti Závratě. To může zvýšit riziko zranění (pádu) u starších pacientů. Obtíže při jídle. Potřeba se často pohybovat spojená s neschopností zůstat klidně sedět nebo stát. Zvýšení hladiny triglyceridů, LDL a celkového cholesterol a pokles hladiny HDL cholesterolu

Tyto stavy mohou být způsobeny tímto typem léků.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese: Jestliže máte depresi můžete někdy mít myšlenky na sebezraňování nebo sebevraždu. Ty můžou být silnější když poprvé začínáte léčbu, neboť všechny tyto léky potřebují čas, aby začaly působit, obvykle okolo 2 týdnů, ale někdy i déle. Tyto myšlenky mohou být silnější také pokud náhle přestanete užívat svůj lék. Tyto myšlenky jsou u Vás pravděpodobnější, pokud jste mladší dospělý. Informace z klinických studií ukázaly zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a/nebo sebevražedného chování u mladých dospělých do 25 let s depresí. Jestliže máte kdykoliv myšlenky na sebezraňování nebo sebevraždu, kontaktujte okamžitě Vašeho lékaře nebo běžte do nemocnice. Můžete považovat za užitečné říci příteli nebo příbuznému, že trpíte depresí a požádat ji/ho o přečtení této příbalové informace. Můžete ji/ho požádat, aby Vás informovali, pokud si myslí, že došlo ke zhoršení příznaků nebo pokud se obávají některých jiných změn ve Vašem chování. U pacientů užívajících quetiapin bylo pozorováno zvýšení tělesné hmotnosti. Vy a Váš lékař by měl Vaši hmotnost pravidelně kontrolovat.

Děti a dospívající: Quetiapin se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím do 18 let, vzhledem k nedostatku údajů. Klinické studie prokázaly u quetiapinu u dětí a dospívajících častěji než u dospělých příznaky, jako jsou: zvýšená chuť k jídlu, zvýšení krevního tlaku, zvýšená potřeba se často pohybovat a změny ve způsobu, jakým funguje Vaše štítná žláza. Dále není známo, jaký má quetiapin vliv na růst a zrání. Další léčivé přípravky a přípravek Derin: Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Zvláště, pokud užíváte některý z následujících:

Přípravky pro léčbu epilepsie (jako je fenytoin nebo karbamazepin).

Přípravky pro léčbu vysokého krevního tlaku.

Barbituráty (pro léčbu nespavosti).

Thioridazin (jiný antipsychotický léčivý přípravek).

Léky, které mají vliv na způsob, jakým vaše srdce bije, například léky, které mohou způsobit

nerovnováhu elektrolytů (nízké hladiny draslíku a hořčíku), jako diuretika (léky na odvodnění), nebo některá antibiotika (léky k léčbě infekcí).

Při rozboru moči může být užívání přípravku Derin při použití některých testovacích metod příčinou pozitivních výsledků na metadon nebo na některé léky na depresi nazývané tricyklická antidepresiva (TCA), i když metadon nebo TCA neužíváte. Pokud se tak stane, může být proveden specifičtější test. Předtím, než přestanete užívat kterýkoliv z Vašich léků, informujte nejdřív Vašeho lékaře. Přípravek Derin s jídlem, pitím a alkoholem:

Přípravek Derin může být užíván s jídlem nebo nalačno. Buďte opatrní kolik alkoholu pijete, protože kombinovaný účinek přípravku Derin a alkoholu

může způsobit ospalost.

Nepijte grapefruitovou šťávu, pokud užíváte přípravek Derin. Může ovlivnit způsob účinku

léku.

Těhotenství a kojení: Pokud jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo kojíte, informujte svého lékaře dříve, než začnete užívat přípravek Derin. Neužívejte přípravek Derin v průběhu těhotenství pokud jste to nekonzultovala s Vaším lékařem. Neužívejte přípravek Derin, pokud kojíte. U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Derin v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Přípravek Derin může způsobit, že se cítíte ospalí. Neřiďte dopravní prostředky nebo neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, dokud nebudete vědět, jak na Vás přípravek působí. Přípravek Derin obsahuje laktózu: Pokud Vám váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před použitím tohoto přípravku se svým lékařem. Jedna ze složek přípravku Derin 25 mg, oranžová žluť (E110) může způsobit alergické reakce.

3.

Jak se přípravek Derin užívá

Vždy přípravek Derin užívejte přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Váš lékař rozhodne o počáteční dávce. Udržovací dávka (denní dávka) záleží na Vašem onemocnění a potřebách, ale obvykle je mezi 150 mg a 800 mg.

Budete užívat vaše tablety jednou denně před spaním nebo dvakrát denně, v závislosti na

Vašem onemocnění.

Tablety spolkněte celé a zapijte vodou. Tablety můžete užívat s jídlem nebo nezávisle na jídle. Když užíváte přípravek Derin, nepijte grapefruitovou šťávu. Může to mít vliv na účinek

léčiva.

I když se cítíte lépe, nepřestávejte užívat tablety, dokud Vám to neřekne Váš lékař.

Problémy s játry: Pokud máte problémy s játry, Váš lékař může změnit dávkování. Starší lidé: Pokud jste senior, Váš lékař může změnit dávkování.

Použití u dětí a dospívajících: Přípravek Derin by neměl být užíván dětmi a dospívajícími do 18 let. Jestliže jste užil(a) více přípravku Derin než jste měl(a): Pokud jste užili více tablet, než Vám předepsal lékař, můžete se cítit ospalí, mít závratě a abnormální srdeční puls. Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice. Vezměte tablety přípravku Derin s sebou. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Derin: Jestliže jste si zapomněli vzít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud je téměř čas na další dávku, počkejte do té doby. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Derin: Pokud náhle ukončíte užívání přípravku Derin, nebudete možná moci spát (insomnie), může Vám být nevolno nebo Vás může bolet hlava, můžete mít průjem, můžete zvracet, mít závratě nebo být podráždění. Před ukončením léčby Vám může lékař doporučit snižovat dávku postupně. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Derin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Velmi časté (postihuje více jak 1 z 10 pacientů):

Závratě (mohou vést k pádům), bolest hlavy, sucho v ústech

Pocit ospalosti (toto může ustoupit při pokračování v užívání přípravku Derin) (může vést k pádům)

Příznaky z vysazení (příznaky, které se vyskytnou, když přestanete užívat přípravek Derin) zahrnují nespavost (insomnie), nevolnost, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Doporučuje se postupné vysazování po dobu alespoň 1 až 2 týdny.

Zvýšení hladiny triglyceridů a cholesterolu

Změny v počtu některých krevních buněk (hemoglobinu, přenašeče železa v krvi)

Přirůstek tělesné hmotnosti

Časté (postihují méně než 1z 10, ale více než 1 ze 100 pacientů):

Rychlý srdeční tep

Pocit bušení srdce

Dušnost

Rýma, ucpaný nos

Zácpa, trávicí potíže

Pocit slabosti, mdloby (může vést k pádům)

Otok paží a nohou

Zvýšená hladina cukru v krvi

Nízký krevní tlak při vstávání, ten může způsobit závratě nebo mdloby (může vést k pádům)

Rozmazané vidění

Abnormální svalové pohyby. To zahrnuje obtíže na začátku pohybu, třes, pocit neklidu nebo

svalovou ztuhlost bez bolesti.

Abnormální a děsivé sny

Pocit většího hladu

Pocit podrážděnosti

Porucha řeči či výslovnosti

Snížení počtu některých typů bílých krvinek (leukopenie)

Zvýšení hladiny jaterních enzymů

Zvýšení hladiny hormonu nazývaného prolaktin v krvi. To by mohlo ve vzácných případech

vést k následujícímu:

Otoky prsou u mužů a žen a nečekaná produkce mateřského mléka

Ženy mají nepravidelnou nebo žádnou menstruaci

Změny v hladinách hormonů štítné žlázy v krvi (T4 a TSH)

Myšlenky na sebevraždu a sebevražedné chování

Nevolnost

Horečka

Méně časté (postihuje méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1000 pacientů):

Záchvaty nebo křeče

Alergické reakce, které mohou zahrnovat vyvýšené zduřeniny kůže, otoky kůže a otoky okolo úst

Nepříjemný pocit v nohách (syndrom neklidných nohou)

Obtížné polykání

Nekontrolovatelné pohyby, zejména tváře a jazyka

Sexuální dysfunkce

Snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení nebo podlitin (trombocytopenie)

Snížení počtu červených krvinek, což může způsobit bledost kůže a slabost nebo dušnost

Snížení hladiny hormonů štítné žlázy v krvi (T3)

Snížení množství sodíku v krvi

Výskyt nebo zhoršení cukrovky

Nepravidelný tlukot srdce (prodloužení QT intervalu)

Vzácné (postihuje méně než 1z 1000, ale více než 1z 10 000 pacientů):

Kombinace horečky, závažné ztuhlosti svalů, pocení nebo sníženého vědomí (onemocnění zvané“maligní neuroleptický syndrom“)

Žloutnutí kůže a očí (žloutenka)

Dlouhotrvající a bolestivá erekce (priapismus)

Otoky prsou a neočekávaná produkce mateřského mléka (galaktorea)

Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok,bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a

dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Snížená tělesná teplota (hypotermie)

Zvýšená hladina koncentrace některých látek (kreatinfosfokinázy)

Menstruační poruchy

Zánět jater (hepatitida)

Zánět slinivky břišní, který způsobuje silné bolesti v oblasti břicha a zad (pankreatitida)

Výrazné snížení počtu bílých krvinek, což zvyšuje pravděpodobnost infekce (agranulocytóza)

Kombinace zdravotních problémů, které při současném výskytu zvyšují riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění a cukrovky (metabolický syndrom)

Chůze, mluvení nebo jiné aktivity ve spánku

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů):

Nesprávné vylučování hormonu, který reguluje objem moči

Rozklad svalových vláken a bolest svalů (rhabdomyolýza)

Závažná vyrážka, puchýře nebo červené skvrny na kůži

Závažná alergická reakce (anafylaxe), která může způsobit potíže s dýcháním nebo šok

Rychlý otok kůže, obvykle okolo očí rtů a krku (angioedém)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

Snížení počtu některých typů bílých krvinek (neutropenie) Závažné kožní onemocnění

o

olupování kůže (toxická epidermální nekrolýza)

o

červené skvrny (erythema multiforme)

Skupiny léků, ke kterým přípravek Derin patří, může způsobit potíže srdečního rytmu, které mohou být vážné a v závažných případech mohou být smrtelné. Váš lékař Vám může čas od času provést krevní testy.

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících: Tytéž nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u dospělých, se mohou vyskytnout také u dětí a dospívajících. Velmi časté (postihuje více než 1 pacienta z 10):

Zvýšení tlaku krve. Zvýšení množství hormonu prolaktinu v krvi. Zvýšení hormonu prolaktinu může ve vzácných

případech vést k následujícímu:

- chlapci a dívky mohou mít otoky prsou a neočekávaně produkovat mateřské mléko,

- dívky mohou postrádat měsíčky (periodu) nebo je mít nepravidelné.

Zvýšená chuť k jídlu. Abnormální svalové pohyby. To zahrnuje obtíže na začátku pohybu, třes, pocit neklidu nebo

svalovou ztuhlost bez bolesti.

Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100):

Podrážděnost.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 5.

Jak přípravek Derin uchovávat

Uchovávejte v původním obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte přípravek Derin po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Derin obsahuje: -

Léčivou látkou je quetiapinum.

Jedna 25 mg potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 25 mg (ve formě quetiapini fumaras). Jedna 200 mg potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 200 mg (ve formě quetiapini fumaras). Jedna 300 mg potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 300 mg (ve formě quetiapini fumaras). Pomocné látky jsou: Jádro tablety: Hypromelosa 2910/15 (E464) Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého Monohydrát laktosy Kukuřičný škrob Sodná sůl karboxymethylškrobu (Typ A) Magnesium-stearát Granulovaná mikrokrystalická celulosa Mastek Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Potahová vrstva: 25 mg: Červený a žlutý oxid železitý (E 172) Hypromelosa 2910 (E464) Oxid titaničitý (E171) Makrogol 400 Hlinitý lak oranžové žluti (E110) 200 & 300 mg: Hyprolosa (E463) Hypromelosa 2910 (E464) Mastek Oxid titaničitý (E171) Jak přípravek Derin vypadá a co obsahuje toto balení: 25 mg: Broskvově zbarvené, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 5,7 mm. 200 mg: Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně o průměru přibližně 12,1 mm. 300 mg: Bílé, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně.

200 a 300 mg tablety lze rozdělit na dvě stejné poloviny. Velikosti balení:

25mg, 200mg & 300mg – 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 & 240 tablet (v blistrech 10 tabletách) Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci Vipharm S.A. ul. A. i F. Radziwiłłów 9 05-850 Ożarów Mazowiecki Polsko Výrobce

Genepharm S.A. 18th klm Marathonos Avenue 153 51 Pallini Attikis Řecko Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Nizozemsko

Derin filmomhulde tabletten

Polsko

Bonogren

Česká republika

Derin potahované tablety

Rumunsko

Quersus comprimat filmat

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 5.9.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls203931/2012 a příloha k sp.zn. sukls115123/2010, sukls12566/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Derin 25 mg potahované tablety Derin 200 mg potahované tablety Derin 300 mg potahované tablety 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna 25 mg potahovaná tableta obsahuje

quetiapinum 25 mg (ve formě quetiapini fumaras)

Jedna 200 mg potahovaná tableta obsahuje

quetiapinum 200 mg (ve formě quetiapini fumaras)

Jedna 300 mg potahovaná tableta obsahuje

quetiapinum 300 mg (ve formě quetiapini fumaras)

Pomocné látky: monohydrát laktosy a oranžová žluť (E110) Jedna 25 mg potahovaná tableta obsahuje 7,00 mg monohydrátu laktosy a 0,003 mg oranžové žluti (E110) Jedna 200 mg potahovaná tableta obsahuje 56,00 mg monohydrátu laktosy Jedna 300 mg potahovaná tableta obsahuje 84,00 mg monohydrátu laktosy Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta Derin 25 mg: Broskvově zbarvené, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 5,7 mm. Derin 200 mg: Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně a o průměru přibližně 12,1 mm. Derin 300 mg: Bílé, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně. 200 a 300 mg tablety lze rozdělit na dvě stejné poloviny. 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Přípravek Derin je indikován k léčbě:

Schizofrenie Bipolární poruchy

- Léčba středně těžkých až těžkých manických epizod u bipolární poruchy - Léčba závažných depresivních epizod u bipolární poruchy - Prevence recidivy u pacientů, u nichž byla při manické nebo depresivní epizodě

odezva na léčbu quetiapinem

4.2. Dávkování a způsob podání

Pro každou indikaci existují jiná dávkovací schémata. Je tedy třeba zajistit, aby pacienti dostali jasné informace o dávkování vhodné pro jejich stav. Derin může být podáván během jídla nebo nezávisle na jídle. Dospělí:

Léčba schizofrenie Pro léčbu schizofrenie by měl být Derin podáván dvakrát denně, celková denní dávka pro první čtyři dny terapie 50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den) a 300 mg (4. den). Od čtvrtého dne musí být dávkování titrováno do obvyklé účinné dávky 300-450 mg/den. V závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti každého pacienta lze dávku upravit v rozmezí 150-750 mg/den. Léčba manických epizod provázejících bipolární poruchu Pro léčbu manických epizod provázejících bipolární poruchu by měl být Derin podáván dvakrát denně. Celková denní dávka je pro první čtyři dny terapie 100 mg (1. den), 200 mg (2. den), 300 mg (3. den) a 400 mg (4. den). Dávkování je možné dále upravovat až na 800 mg/den šestý den, přírůstky by však neměly být vyšší než 200 mg/den. Dávku lze v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti každého pacienta upravit v rozmezí 200-800 mg/den. Obvyklá účinná dávka se pohybuje v rozmezí 400-800 mg/den. Léčba depresivních epizod provázejících bipolární poruchu Pro léčbu depresivních epizod provázejících bipolární poruchu by měl být Derin podáván jednou denně před spaním. Celková denní dávka je pro první čtyři dny terapie 50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den) a 300 mg (4. den). Doporučená denní dávka je 300 mg. V klinických zkouškách nebyl pozorován zvýšený účinek ve skupině pacientů užívající 600 mg oproti skupině užívající 300 mg (viz.bod 5.1). Jednotliví pacienti mohou profitovat z dávky 600 mg. Dávky vyšší než 300 mg by měly být ordinovány lékařem se zkušeností s léčbou bipolární poruchy. Klinické zkoušky ukázaly, že u jednotlivých pacientů může být dávka snížena v případě obavy ze snášenlivosti na minimum 200 mg. Prevence recidivy u bipolární poruchy Pro prevenci recidivy manické, smíšené nebo depresivní epizody provázejících bipolární poruchu u pacientů, u nichž byla odezva na léčbu quetiapinem v akutní fázi, by měla terapie pokračovat v téže dávce. Dávka může být poté upravena v závislosti na klinické odezvě a snášenlivosti jednotlivého pacienta v rozmezí 300-800 mg/den podáváných dvakrát denně. Je důležité, aby nejnižší účinná dávka byla použita jako udržovací terapie. Starší pacienti: Stejně jako u ostatních antipsychotik a antidepresiv by měl být quetiapin u starších osob používán s opatrností, zejména v průběhu úvodního dávkovacího období. V závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti každého pacienta může být nutné titrovat dávku quetiapinu pomaleji a denní terapeutická dávka může být nižší než u mladších pacientů. U starších pacientů ve srovnání s mladšími pacienty poklesla průměrná plazmatická clearance quetiapinu o 30% až 50%. Účinnost a bezpečnost u pacientů nad 65 let s depresivními epizodami provázejících bipolární poruchu nebyla hodnocena. Děti a dospívající:

Přípravek Derin se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím do 18 let, neboť není dostatek údajů o podávání v této věkové kategorii. Dostupné údaje z placebem kontrolovaných klinických zkoušek jsou uvedeny v bodech 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2.

Poškození funkce ledvin U pacientů s poškozenými ledvinami není nutná úprava dávkování. Poškození funkce jater Quetiapin je rozsáhle metabolizován v játrech. Přípravek Derin by proto měl být užíván s opatrností u pacientů se známým jaterním poškozením, zvláště při počátečním stanovení dávky. Pacienti se známým poškozením jater by měli zahájit léčbu dávkou 25 mg/den. Dávka může být zvyšována o 25-50 mg/den až na účinnou dávku v závislosti na klinické odpovědi a individuální snášenlivosti pacienta.

4.3. Kontraindikace Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Konkomitantní podávání inhibitorů cytochromu P450 3A4, jako jsou inhibitory HIV-proteázy, azolová antimykotika, erythromycin, clarithromycin a nefazodon je kontraindikováno. Viz také bod 4.5. 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vzhledem k tomu, že přípravek Derin má několik indikací, bezpečnostní profil by měl být zvažován s ohledem na diagnózu konkrétního pacienta a podávanou dávku. Děti a dospívající (10 až 17 let): Přípravek Derin se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím do 18 let, neboť není dostatek údajů o podávání v této věkové kategorii. Klinické studie ukázaly, že navíc ke známému bezpečnostnímu profilu identifikovanému u dospělých (viz bod 4.8) se některé nežádoucí účinky vyskytly s častější frekvencí u dětí a dospívajících oproti dospělým (zvýšená chuť k jídlu, zvýšení hladiny prolaktinu v séru a extrapyramidové příznaky) a jeden nežádoucí účinek byl oproti skupině dospělých pozorován nově (zvýšení krevního tlaku). U dětí a dospívajících byly rovněž pozorovány změny ve výsledcích testů funkce štítné žlázy.

Navíc dlouhodobé bezpečnostní dopady léčby quetiapinem na růst a dospívání nebyly zjišťovány déle než 26 týdnů. Dlouhodobá bezpečnost zohledňující kognitivní a behaviorální vývoj není známa. V placebem kontrolovaných klinických studiích u dětí a dospívajících léčených quetiapinem bylo podávání quetiapinu spojeno se zvýšenou incidence extrapyramidových příznaků (EPS) ve srovnání s placebem u pacientů léčených na schizofrenii a bipolární mánii (viz bod 4.8).

Sebevražda/sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršení: Deprese je spojena se zvýšeným rizikem sebevražedných myšlenek, sebezraňování a sebevražd (události spojené se sebevraždou). Riziko přetrvává dokud není dosaženo signifikantní remise. Vzhledem k tomu, že zlepšení může nastat až po několika týdnech léčby nebo i později, pacient by měl být pečlivě sledován, dokud toto zlepšení nenastane. Ze zkušenosti z klické praxe je známo, že riziko sebevraždy se může zvýšit v prvních fázích zlepšování stavu.

Navíc by měl lékař zvážit potenciální riziko události spojené se sebevraždou po náhlém ukončení léčby quetiapinem, vzhledem k známým rizikovým faktorům léčené nemoci. Další psychiatrická onemocnění, pro které je quetiapin předepisován, mohou být take spojena se zvýšeným rizikem událostí spojených se sebevraždou. Tyto stavy mohou být navíc komorbidní s těžkou depresivní epizodou. Stejná opatření jako při léčbě pacientů s těžkými depresivními epizodami by proto měla být dodržována i při léčbě pacientů s jinými psychiatrickými poruchami. U pacientů s anamnézou událostí spojených se sebevraždou nebo u těch, kteří vykazují významný stupeň sebevražedné představivosti před zahájením léčby je známo, že mají vyšší riziko sebevražedných myšlenek nebo sebevražedných pokusů a měli by být během léčby pečlivě sledováni. Meta-analýza placebem kontrolovaných klinických studií s antidepresivy u dospělých pacientů mladších než 25 let s psychiatrickými poruchami prokázala vyšší riziko sebevražedného chování při léčbě antidepresivy ve srovnání s placebem. Pacienti, zejména ti s vysokým rizikem, by měli být během léčby pečlivě sledováni, zejména na začátku léčby a při změně dávky. Pacienti (a jejich ošetřovatelé) by měli být upozorněni na nutnost sledování jakékoliv zhoršení klinického stavu, sebevražedného chování nebo myšlenek a neobvyklých změn chování a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, pokud se tyto příznaky objeví. V krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích u pacientů s těžkou depresivní epizodou u bipolární poruchy bylo pozorováno zvýšené riziko příhod souvisejících se sebevraždou u mladých dospělých pacientů (mladších než 25 let), kteří byli léčeni quetiapinem ve srovnání s pacienty léčenými placebem (3,0% vs 0%, v uvedeném pořadí). Extrapyramidové příznaky: V placebem kontrolovaných klinických studiích u dospělých pacientů byl quetiapin spojen se zvýšeným výskytem extrapyramidových příznaků (EPS) ve srovnání s placebem u pacientů léčených pro těžkou depresivní epizodu u bipolární poruchy (viz bod 4.8). Užívání quetiapinu bylo spojeno s rozvojem akatizie, charakterizované subjektivně nepříjemným nebo stresujícím neklidem a potřebou se často pohybovat spojenou s neschopností zůstat klidně sedět či stát. Největší pravděpodobnost výskytu je během několika prvních týdnů léčby. U pacientů s výskytem těchto příznaků může být zvyšování dávky škodlivé. Tardivní dyskineze: Pokud se objeví příznaky tardivní dyskineze, mělo by se uvažovat o snížení dávky nebo vysazení quetiapinu. Příznaky tardivní dyskineze se mohou zhoršit nebo dokonce objevit po přerušení léčby (viz bod 4.8). Ospalost a závrať: Léčba quetiapinem je spojována s ospalostí a podobnými symptomy jako např. sedace (viz bod 4.8). V klinických studiích při léčbě pacientů s bipolární depresí byl jejich nástup pozorován obvykle během prvních 3 dnů léčby a byly převážně mírné až střední intenzity. Pacienti s bipolární depresí se závažnou ospalostí mohou potřebovat častější kontakt po dobu minimálně 2 týdnů od nástupu ospalosti nebo do zlepšení příznaků a může být zvažováno take ukončení léčby. Léčba quetiapinem byla spojena s ortostatickou hypotenzí a souvisejícími závratěmi (viz bod 4.8), které se, stejně jako somnolence, objevily obvykle během počáteční titrační fáze. To by mohlo zvýšit výskyt náhodného zranění (pádu), a to zejména ve starší populaci. Proto by pacienti měli být poučeni, aby dbali zvýšené opatrnosti, dokud se neseznámí s možnými účinky léku.

Kardiovaskulární onemocnění: Derin by měl být používán s opatrností u pacientů se známým kardiovaskulárním onemocněním, cerebrovaskulárním onemocněním nebo jinými stavy predisponujícími k hypotenzi. Quetiapin může vyvolat ortostatickou hypotenzi, zejména v průběhu období úvodní titrace dávky a proto pokud k tomu dojde, je třeba zvážit snížení dávky nebo její pomalejší titraci. U pacientů s kardiovaskulárním onemocněním by měl být zvažován pomalejší titrační režim. Epileptické záchvaty: V kontrolovaných klinických studiích nebyl rozdíl v incidenci epileptických záchvatů u pacientů léčených quetiapinem nebo placebem. Nejsou k dispozici údaje o výskytu záchvatů u pacientů se záchvaty v anamnéze. Stejně jako u jiných antipsychotik, je doporučena opatrnost u pacientů s epileptickými záchvaty v anamnéze (viz bod 4.8).

Neuroleptický maligní syndrom: Neuroleptický maligní syndrom je dáván do souvislosti s antipsychotickou léčbou včetně quetiapinu (viz bod 4.8). Klinická manifestace zahrnuje hypertermii, změněný psychický stav, svalovou ztuhlost, autonomní nestabilitu a zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy. V těchto případech je třeba Derin vysadit a zahájit odpovídající léčebný postup.

Závažná neutropenie: V klinických studiích u quetiapinu byla méně často hlášena závažná neutropenie (počet neutrofilů <0,5 x 109/l). Většina případů závažné neutropenie se vyskytla během několika prvních měsíců léčby. Nebyl nalezen zřejmý vztah s dávkou. V průběhu sledování po uvedení přípravku na trh byl po ukončení léčby quetiapinem pozorován ústup leukopenia a/nebo neutropenie. Možné rizikové faktory pro neutropenii zahrnují preexistující nízký počet bílých krvinek (WBC) a léky indukovanou neutropenii v anamnéze.

Podávání quetiapinu by mělo být přerušeno u pacientů

s počtem neutrofilů <1,0 x 109/l. U pacientů je třeba sledovat známky a příznaky infekce a sledovat počet neutrofilů (dokud nepřesáhnou 1,5 x 109/l) (viz bod 5.1). Interakce Viz také bod 4.5.

Současné použití quetiapinu se silnými induktory jaterních enzymů jako je karbamazepin nebo fenytoin značně snižuje plazmatické koncentrace quetiapinu, což může ovlivnit účinnost terapie quetiapinem. U pacientů užívajících induktory jaterních enzymů by měla být léčba quetiapinem zahájena pouze tehdy, rozhodne-li lékař, že prospěch léčby quetiapinem převáží nad riziky vysazení induktorů jaterních enzymů. Je důležité, aby jakákoli změna týkající se induktoru byla postupná a je-li třeba, aby byl nahrazen látkou neindukující jaterní enzymy (např. valproát sodný). Hmotnost: Zvýšení tělesné hmotnosti bylo hlášeno u pacientů, kteří byli léčeni quetiapinem. Zvýšení tělesné hmotnosti by mělo být sledováno a adekvátně klinicky řešeno v souladu s platnými antipsychotickými doporučeními (viz bod 4.8 a 5.1). Hyperglykémie: Vzácně byla hlášena hyperglykémie a/nebo exacerbace diabetu občas spojené s ketoacidózou nebo kómatem, včetně několika fatálních případů (viz bod 4.8). V některých případech bylo předtím pozorováno zvýšení tělesné hmotnosti, což může být predispoziční faktor. Doporučuje se odpovídající klinické monitorování v souladu s platnými antipsychotickými doporučeními. Pacienti léčení jakýmkoli antipsychotikem, včetně quetiapinu, by měli být

sledováni pro příznaky hyperglykémie (jako je polydipsie, polyurie, polyfagie a slabost) a pacienti s diabetes mellitus nebo s rizikovými faktory pro diabetes mellitus by měli být pravidelně kontrolováni na možné zhoršení kontroly glykémie. Tělesná hmotnost by měla být pravidelně monitorována. Lipidy: V klinických studiích s quetiapinem bylo pozorováno zvýšení triglyceridů, LDL a celkového cholesterolu a snížení HDL cholesterolu (viz bod 4.8). Změny hladin lipidů by měly být řešeny příslušně podle klinického stavu. Metabolické riziko: Na základě změn v tělesné hmotnosti, hladiny cukru v krvi (viz hyperglykémie) a lipidů pozorovaných v průběhu klinických studií mohou pacienti (včetně pacientů s normálními výchozími hodnotami) pozorovat zhoršení jejich metabolického rizikového profilu, což by mělo být řešeno podle klinického stavu (viz též bod 4.8). Prodloužení QT intervalu: V klinických hodnoceních a při použití v souladu s SPC nebyl quetiapin spojen s perzistentním zvýšením absolutního QT intervalu. V postmarketingovém sledování bylo hlášeno prodloužení QT intervalu u quetiapinu v terapeutických dávkách (viz bod 4.8) apři předávkování (viz bod 4.9). Jako u jiných antipsychotik je třeba opatrnosti při předepisování quetiapinu pacientům s kardiovaskulárním onemocněním nebo prodloužení QT intervalu v rodinné anamnéze. Opatrnosti je také třeba, pokud je quetiapin předepisován buď s léky, o kterých je známo, že prodlužují QT interval, nebo současně s neuroleptiky, zvláště u starších osob, u pacientů s vrozeným syndromem dlouhého QT intervalu, městnavým srdečním selháním, srdeční hypertrofií, hypokalemií nebo hypomagnezemií (viz bod 4.5). Příznaky z vysazení: Po náhlém vysazení quetiapinu byly popsány akutní symptomy z vysazení zahrnující insomnii, nevolnost, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Doporučuje se postupné vysazování po dobu nejméně jednoho až dvou týdnů (viz bod 4.8). Starší pacienti s psychózou související s demencí: Přípravek Derin není schválen k léčbě pacientů s psychózou související s demencí. V randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických hodnoceních u populace s demencí při použití některých atypických antipsychotik bylo pozorováno přibližně trojnásobně vyšší riziko cerebrovaskulárních nežádoucích příhod. Mechanismus pro toto zvýšené riziko není znám. Zvýšené riziko nelze vyloučit ani u jiných antipsychotik nebo jiné populace pacientů. Derin by měl být používán s opatrností u pacientů s rizikovými faktory cévní mozkové příhody. Při metaanalýze atypických antipsychotik bylo hlášeno, že starší pacienti s psychózou související s demencí mají ve srovnání s placebem zvýšené riziko úmrtí. Nicméně ve dvou desetitýdenních, placebem kontrolovaných studiích s quetiapinem u stejné populace pacientů (n=710); průměrný věk: 83 roků; rozmezí: 56-99 roků) však byla incidence mortality u pacientů léčených quetiapinem 5,5% ve srovnání s 3,2% u skupiny s placebem. Pacienti v těchto klinických hodnoceních zemřeli z různých příčin, které byly konzistentní s očekáváními u této populace. Tyto údaje nezakládají příčinnou souvislost mezi léčbou quetiapinem a úmrtím u starších pacientů s demencí. Dysfagie:

Dysfagie (viz bod 4.8) a aspirace byla hlášena u quetiapinu. Quetiapin by měl být používán s opatrností u pacientů s rizikem aspirační pneumonie.

Žilní tromboembolismus (VTE): V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby přípravkem Derin tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření. Pankreatitida: V klinických studiích a během post-marketingového sledování byl hlášena pankreatitida, nicméně příčinná souvislost nebyla prokázána. V post-marketingových hlášeních se mnoho pacientů vyznačovalo faktory, u kterých je známo, že jsou spojeny s pankreatitidou, jako jsou zvýšená hladina triglyceridů (viz bod 4.4 Lipidy), žlučové kameny a konzumace alkoholu. Další informace: Údaje o quetiapinu v kombinaci s valproátem semisodným (divalproex) nebo lithiem u středně těžkých až těžkých manických epizod jsou omezená; nicméně kombinační terapie byla dobře tolerována (viz body 4.8 a 5.1). Údaje svědčí o aditivním účinku ve třetím týdnu. Laktosa: Derin obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by neměli tento přípravek užívat. Jedna ze složek přípravku Derin 25 mg, oranžová žluť (E110) může způsobit alergické reakce. 4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vzhledem k primárnímu účinku na centrální nervovou soustavu je třeba zvláštní opatrnosti při podávání quetiapinu v kombinaci s jinými centrálně působícími léky a s alkoholem. Cytochrom P450 (CYP) 3A4 je enzym, který je v prvé řadě odpovědný za metabolismus quetiapinu zprostředkovaného cytochromem P450. V interakční studii se zdravými dobrovolníky způsobilo konkomitantní podávání quetiapinu (v dávce 25 mg) s ketokonazolem, inhibitorem CYP3A4, pěti až osminásobné zvýšení AUC quetiapinu. Na základě tohoto je konkomitantní použití quetiapinu s inhibitory CYP3A4 kontraindikováno. Rovněž se nedoporučuje konzumovat grepovou šťávu v průběhu terapie quetiapinem.

V klinickém hodnocení u pacientů s opakovanými dávkami pro stanovení farmakokinetiky quetiapinu podávaného před léčbou a v průběhu léčby karbamazepinem (známý induktor jaterních enzymů) zvýšilo současné podávání karbamazepinu signifikantně clearance quetiapinu. Toto zvýšení clearance snížilo systémovou dostupnost quetiapinu (měřeno jako AUC) na průměrně 13% dostupnosti při podávání quetiapinu samotného, ačkoli u některých pacientů byl pozorován větší účinek. V důsledku této interakce se mohou vyskytnout nižší plazmatické koncentrace, které mohou ovlivnit účinnost léčby quetiapinem. Souběžné podávání quetiapinu s fenytoinem (dalším mikrosomálním induktorem enzymů) vedlo ke značnému zvýšení clearance quetiapinu přibližně o 450%. U pacientů léčených induktory jaterních enzymů smí léčba quetiapinem začít pouze za předpokladu, že prospěch léčby quetiapinem převáží riziko z přerušení léčby induktorem jaterních enzymů. Je důležité, aby jakákoli změna v léčbě induktory

jaterních enzymů byla postupná a pokud je to nutné, lék může být nahrazen jiným, který jaterní enzymy neindukuje (např. valproát sodný) (viz také bod 4.4).

Farmakokinetika quetiapinu nebyla významně změněna při současném užívání antidepresiva imipraminu (známý CYP2D6 inhibitor) nebo fluoxetinu (známý CYP3A4 a CYP2D6 inhibitor).

Farmakokinetika quetiapinu nebyla významně změněna při současném užívání antipsychotika risperidonu nebo haloperidolu. Současné užívání quetiapinu s thioridazinem vyvolalo zvýšení clearance quetiapinu přibližně o 70%.

Farmakokinetika quetiapinu nebyla změněna při současném užívání s cimetidinem.

Farmakokinetika lithia nebyla změněna při současném užívání s quetiapinem.

Farmakokinetika valproátu sodného ani quetiapinu nebyla klinicky významně změněna při jejich současném užívání.

S léčivými přípravky běžně užívanými při kardiovaskulárních onemocněních nebyly žádné interakční studie prováděny. Opatrnosti je třeba, pokud je quetiapin podáván současně s léčivými přípravky, které jsou známy tím, že způsobují elektrolytovou nerovnováhu nebo prodlužují QT interval. Pacienti užívající quetiapin vykazovali falešně pozitivní výsledky v enzymové imunoanalýze na metadon a tricyklická antidepresiva. Doporučuje se potvrzení sporných výsledků imunologických vyšetření vhodnou chromatografickou technikou. 4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

Bezpečnost a účinnost quetiapinu při podávání v průběhu těhotenství nebyla stanovena. Zkoušky na zvířatech dosud neodhalily žádné škodlivé účinky, avšak nebyl dosud sledován vliv na zrak plodu. Quetiapin lze proto podávat v těhotenství pouze tehdy, pokud očekávaný efekt léčby převáží nad jejími možnými riziky. Při podávání quetiapinu v průběhu těhotenství se u novorozenců vyskytovaly příznaky z vysazení. Byly publikovány zprávy o vylučování quetiapinu do lidského mateřského mléka, avšak míra vylučování není konzistentní. Kojící ženy by proto měly být informovány, aby se vyvarovaly kojení, pokud užívají přípravek Derin. U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetně přípravku Derin), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti. Byly hlášeny případy agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu potravy. Proto by novorozenci měli být pečlivě monitorováni. 4.7.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vzhledem ke svým primárním účinkům na centrální nervový systém může mít quetiapin vliv na aktivity, které vyžadují pozornost. Proto musí být pacienti varováni, aby neřídili ani neovládali stroje do té doby, než se projeví jejich individuální odpověď na léčbu.

4.8. Nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky při podávání quetiapinu jsou ospalost, závratě, sucho v ústech, mírná astenie, zácpa, tachykardie, ortostatická hypotenze a dyspepsie. Podobně jako u jiných antipsychotik souviselo s podáváním quetiapinu zvýšení tělesné hmotnosti, synkopa, neuroleptický maligní syndrom, leukopenie, neutropenie a periferní edém. Výskyt nežádoucích účinků spojených s léčbou quetiapinem je uveden níže podle systému doporučeného organizací „Council for International Organizations of Medical Sciences“ (CIOMS III Working Group; 1995).

Četnost nežádoucích účinků je rozdělena následovně: Velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100, <1/10), méně časté (≥1/1000, <1/100), vzácné (≥1/10,000, <1/1000) a velmi vzácné (<1/10 000). Poruchy krve a lymfatického systému Velmi časté:

Snížená hladina hemoglobinu23

Časté: Méně časté:

Leukopenie 23, snížený počet neutrofilů, zvýšený počet eosinofilů28 Trombocytopenie, anémie, snížený počet krevních destiček14

Vzácné: Není známo:

Agranulocytóza29 Neutropenie 1

Poruchy imunitního systému Méně časté: Velmi vzácné:

Hypersenzitivita (včetně kožních alergických reakcí) Anafylaktické reakce6

Endokrinní poruchy

Časté: Méně časté: Velmi vzácné:

Hyperprolaktinemie 16, snížení celkového T4

25, snížení volného T4 25,

snížení celkového T3 25, zvýšení TSH

Snížení volného T3 25 , Hypothyroidismus22

Nepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu

Poruchy metabolismu a výživy Velmi časté: Časté: Méně časté: Vzácné:

Zvýšení hladiny triglyceridů v séru 11,31, zvýšení celkového cholesterolu (převážně LDL cholesterolu) 12,31 snížení HDL cholesterolu18,31, zvýšení tělesné hmotnosti9,31

Zvýšená chuť k jídlu, zvýšení krevního cukru k hyperglykemickým úrovním 7,31

Hyponatrémie 20 diabetes mellitus 1,5,6 Metabolický syndrom30

Psychiatrické poruchy Časté: Vzácné:

Abnormální a děsivé sny Sebevražedné představy a sebevražedné chování21 Náměsičnost a související reakce jako mluvení ze spánku a poruchy příjmu potravy související se spánkem

Poruchy nervového systému Velmi časté:

Závratě 4,17, somnolence 2,17, bolest hlavy

Časté:

Synkopa 4,17, extrapyramidové příznaky 1,22, dysartrie

Méně časté:

Epileptický záchvat 1, syndrom neklidných nohou, tardivní dyskinese 1,6

Srdeční poruchy Časté: Méně časté:

Tachykardie 4, palpitace24 Prodloužení QT intervalu 1,13, 19

Poruchy oka Časté:

Rozmazané vidění

Cévní poruchy Časté: Vzácné:

Ortostatická hypotenze 4,17 Žilní tromboembolismus 1

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Časté:

Rinitida, dyspnoea 24

Gastrointestinální poruchy Velmi časté Časté: Méně časté: Vzácné:

Sucho v ústech Zácpa, dyspepsie, zvracení 26 Dysfagie8 Pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest Časté: Vzácné:

Zvýšení sérových transamináz (ALT, AST)3, zvýšení hladiny gamma-GT3 Žloutenka 6, hepatitida 6

Poruchy kůže a podkožní tkáně Velmi vzácné: Není známo:

Angioedém 6, Stevens-Johnsonův syndrom6 Toxická epidermální nekrolýza, erythema multiforme

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Velmi vzácné:

Rhabdomyolýza

Poruchy reprodukčního systému a prsu Méně časté: Vzácné

Sexuální dysfunkce Priapismus, galaktorea, otok prsou, poruchy menstruace

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím Není známo:

Syndrom z vysazení léku u novorozenců (viz bod 4.6)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Velmi časté:

Příznaky z vysazení 1, 10

Časté:

Mírná astenie, periferní edém, podrážděnost, horečka

Vzácné:

Neuroleptický maligní syndrom 1, hypotermie

Vyšetření Vzácné:

Zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi 15

(1)

Viz bod 4.4.

(2)

Obvykle během prvních dvou týdnů léčby se může vyskytnout somnolence, která zpravidla při dalším podávání přípravku Derin ustoupí.

(3)

U některých pacientů, kterým byl podáván Derin, bylo pozorováno asymptomatické zvýšení (kdykoliv změna z normálu k > 3x ULN) hladin sérových transamináz (ALT, AST) nebo gama-GT hladin. Zvýšené hodnoty byly obvykle reverzibilní s pokračující léčbou quetiapinem.

(4)

Derin může, stejně jako jiná antipsychotika, která blokují alfa1-adrenergní receptory, často vyvolat ortostatickou hypotenzi spojenou se závratěmi, tachykardií a u některých pacientů synkopu, zejména během úvodního období titrace dávky (viz bod 4.4).

(5)

Ve velmi vzácných případech byla hlášena exacerbace preexistujícího diabetu.

(6)

Odhad výskytu těchto nežádoucích účinků je založen pouze na postmarketinkovém sledování.

(7)

Glukóza v krvi nalačno 126mg/dl ( 7 mmol/l) nebo glukóza v krvi po jídle 200mg/dl (≥11.1 mmol/l) přinejmenším v jednom případě

(8)

Zvýšení počtu případů dysfagie u quetiapinu oproti placebu byl pozorován pouze v klinických studiích u bipolární deprese

(9)

Založeno na 7% zvýšení tělesné hmotnosti oproti výchozí hmotnosti. Vyskytuje se převážně v prvních týdnech léčby.

(10) Následující symptomy z vysazení byly nejčastěji pozorovány v akutních, placebo-kontrolovaných klinických

studiích monoterapie, které hodnotily příznaky z vysazení: insomnie, nevolnost, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Po 1 týdnu po vysazení výskyt těchto reakcí významně poklesl.

(11) Triglyceridy ≥200 mg/dl ( 2,258 mmol/l) (pacienti 18 let) nebo ≥ 150 mg/dl ( 1.694 mm/l) (pacienti < 18

let) přinejmenším v jednom případě.

(12) Cholesterol 240 mg/dl ( 6.2064 mmol/l) (pacienti 18 let) nebo 200 mg/dl ( 5.172 mmol/l) (pacienti < 18

let) přinejmenším v jednom případě. Zvýšení hladiny LDL cholesterolu 30 mg/dl ( 0.769 mmol/l) bylo pozorováno velmi často. Průměrná změna mezi pacienty s tímto zvýšením byla 41.7 mg/dl ( 1.07 mmol/l).

(13) Viz text níže. (14) Destičky ≤ 100 x 109/l přinejmenším v jednom případě. (15) Založeno na hlášení nežádoucích účinků v klinické studii zvýšení keratinfosfokinázy v krvi není spojeno s

neuroleptickým maligním syndromem

(16) Hladiny prolaktinu (pacienti > 18 let): >20 μg/l (> 869.56 pmol/l) muži; > 30 μg/l (> 1304.34 pmol/l) ženy

kdykoliv.

(17) Může vest k pádům. (18) HDL cholesterol: <40 mg/dl (1.025 mmol/l) muži; <50 mg/dl (1.282 mmol/l) ženy kdykoliv. (19) Incidence pacientů se změnou QT od <450 msec do ≥450 msec s ≥30 msec zvýšením. V placebem

kontrolovaných studiích s quetiapinem byla průměrná změna a incidence pacientů s klinicky významnou změnou podobná mezi quetiapinem a placebem.

(20)

Změna z >132 mmol/l na ≤132 mmol/l v nejméně jednom případě

(21)

Případy sebevražedných myšlenek a sebevražedného chování byly hlášeny v průběhu terapie quetiapinem nebo krátce po ukončení léčby (viz body 4.4 a 5.1).

(22) Viz bod 5.1 (23)

Pokles hemoglobinu na ≤ 13 g / dl (8,07 mmol/l) u mužů, ≤ 12 g / dl (7,45 mmol/l) u žen v nejméně jednom případě došlo u 11% pacientů s quetiapinem ve všech studiích, včetně otevřených rozšíření. Průměrné maximální snížení hemoglobinu bylo u těchto pacientů kdykoliv -1.50 g/dl.

(24)

Tato hlášení se často vyskytovala v případě tachykardie, závratí, ortostatické hypotenze, a/nebo se skrytým srdečním/respiračním onemocněním.

(25)

Na základě posunu od normálních výchozích hodnot k potenciálně klinicky významným hodnotám kdykoliv ve všech studiích. Posuny v celkovém T4, volném T4, celkovém T3 a volném T3 jsou definovány jako <0,8 x LLN (pmol/l) a posun v TSH jako > 5 mIU /l kdykoli.

(26) Založena na zvýšené míře zvracení u starších pacientů (≥65 years of age). (27)

Na základě posunu od normálních výchozích hodnot k potenciálně klinicky významným hodnotám kdykoliv ve všech studiích. Posuny v množství bílých krvinek jsou definovány jako ≤ 3x109 buněk /l kdykoliv.

(28)

Na základě posunu od normálních výchozích hodnot k potenciálně klinicky významným hodnotám kdykoliv ve všech studiích. Posuny v eosinofilech jsou definovány jako >1x 109 buněk/l kdykoliv.

(29) Posuny v neutrofilech z 1.5 x 10^9/l na začátku k <0.5 x 10^9/l kdykoliv během léčby. (30) Na základě hlášení nežádoucího účinku metabolický syndrom ze všech klinických studií s quetiapinem. (31)

U někkterých pacientů bylo v klinických studiích pozorováno zhoršení více než jednoho metabolického faktoru z váhy, glukózy v krvi a lipidů (viz bod 4.4).

Případy prodloužení QT intervalu, ventrikulární arytmie, náhlé nejasné úmrtí, zástava srdce a Torsade de Pointes byly hlášeny při užívání neuroleptik a jsou považovány za účinky celé skupiny.

Děti a dospívající (10 až 17 let) Stejné nežádoucí účinky jako popsané u dospělých výše by měly být uvažovány pro děti a dospívající. Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky, které se vyskytují s vyšší frekvencí v kategorii dětí a dospívajících (10 až 17 let) než u dospělé populace nebo nežádoucí účinky nebyly u dospělé populace identifikovány. Četnost nežádoucích účinků je rozdělena následovně: Velmi časté (>1/10), časté (>1/100, <1/10), méně časté (>1/1000, <1/100), vzácné (>1/10,000, <1/1000) a velmi vzácné (<1/10 000).

Poruchy metabolismu a výživy:

Velmi časté:

Zvýšení chutě k jídlu

Vyšetření:

Velmi časté:

Zvýšení prolaktinu 1, zvýšení tlaku krve 2

Poruchy nervového systému:

Velmi časté:

Extrapyramidové příznaky 3

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:

Časté:

Podrážděnost 4

(1)

Hladiny prolaktinu (pacienti < 18 let):>20 μg/l (>869.56 pmol/l) muži;>26 μg/l (>1130.428 pmol/l) ženy kdykoliv. Méně než 1% pacientů mělo zvýšení prolaktinu na hladinu >100 μg/l.

(2)

Založeno na změně nad klinicky signifikantní hranici (převzato z the National Institute of Health criteria) nebo zvýšení >20 mmHg u systolického nebo>10 mmHg u diastolického tlaku kdykoliv ve dvou akutních (3-6 týdnů) placebem kontrolovaných zkoušek u dětí a dospívajících.

(3)

Viz bod 5.1.

(4)

Poznámka: Frekvence je shodná s pozorovanou u dospělých, ale podrážděnost může být asociována s odlišnými klinickými aspekty u dětí a dospívajících oproti dospělým.

4.9. Předávkování

Smrt byla hlášena v klinickém hodnocení po akutním předávkování dávkou 13,6 gramů a v postmarketingové studii v dávce jen 6 gramů samotného quetiapinu. Nicméně bylo hlášeno také přežití po akutním předávkování dávkou až 30 gramů. V postmarketinkovém sledování bylo hlášeno předávkování samotným quetiapinem s následným úmrtím nebo kómatem. Kromě toho byly při předávkování samotným quetiapinem hlášeny tyto příhody: prodloužení QT intervalu, křeče, status epilepticus, rhabdomyolýza, útlum dýchání, retence moči, zmatenost, delirium, a / nebo agitovanost. U pacientů s preexistujícím kardiovaskulárním onemocněním je vyšší riziko předávkování. (Viz bod 4.4 Kardiovaskulární onemocnění).

Obecně odpovídaly hlášené známky a symptomy vystupňování známých farmakologických účinků léčivé látky, tj. ospalost a sedace, tachykardie a hypotenze.

Léčba předávkování Pro quetiapin není k dispozici žádné specifické antidotum. V případě vážných příznaků je třeba vždy vzít v úvahu možnost současné intoxikace několika léky a doporučují se postupy intenzivní péče, včetně zajištění a udržování dýchání, zabezpečení adekvátního přísunu kyslíku a ventilace a monitorování a podpora kardiovaskulárního systému. Ačkoli nejsou k dispozici údaje o předcházení vstřebání léků při předávkování, může být indikována gastrická laváž u těžké otravy, a pokud je to možné provést ji během jedné hodiny po požití. Mělo by být zváženo podání aktivního uhlí. V případě předávkování quetiapinem by refrakterní hypotenze měla být léčena vhodnými opatřeními, jako jsou nitrožilní tekutiny a / nebo sympatomimetika. Adrenalinu a dopaminu je třeba se vyhnout, protože beta stimulace může prohloubit hypotenzi v případě quetiapinem vyvolané alfa blokády. Pečlivý lékařský dohled a monitorování musí pokračovat až do úplného vyléčení pacienta.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antipsychotika ATC kód: N05A H04 Mechanismus účinku Quetiapin je atypické antipsychotikum. Quetiapin a norquetiapin, jeho aktivní metabolit v lidské plazmě, reagují s celou řadou neurotransmiterových receptorů. Quetiapin a norquetiapin mají afinitu k serotoninovým (5HT2) a dopaminovým D1 a D2 receptorům v mozku. Klinické

antipsychotické vlastnosti a slabé extrapyramidové nežádoucí účinky (EPS) quetiapinu ve srovnání s typickými antipsychotiky jsou připisovány právě kombinaci receptorového antagonismu s vyšší selektivitou pro 5HT2 oproti D2 receptorům. Dále, norquetiapin má vysokou

afinitu k transportéru pro norepinefrin (NET). Quetiapin a norquetiapin má také vysokou afinitu k histaminovým a 1 - adrenergním receptorům a nižší afinitu k 2 – adrenergním a 5HT1A

serotoninovým receptorům. Quetiapin nemá značnější afinitu k cholinergním, muskarinovým nebo benzodiazepinovým receptorům.

Farmakodynamické účinky Quetiapin je účinný v testech antipsychotické aktivity, jako je podmíněná vyhýbavá odpověď (conditioned avoidance). Blokuje také účinek dopaminových agonistů, měřeno buď podle chování nebo elektrofyziologicky a zvyšuje koncentraci dopaminových metabolitů, neurochemický index blokády D2-receptorů.

V preklinických testech predikce EPS, je quetiapin jiný než standardní antipsychotika a má atypický profil. Quetiapin po dlouhodobém podávání nezpůsobuje hypersensitivitu dopaminových D2-receptorů. Quetiapin způsobuje jen slabou katalepsii v dávkách účinných při

blokování dopaminových D2-receptorů. Quetiapin při dlouhodobém podávání projevuje selektivní

účinek na limbický systém tím, že tvoří depolarizační blokádu mesolimbických, ale ne nigrostriatálních neuronů obsahujících dopamin. Při akutním a chronickém podávání opicím rodu Cebus po předchozí senzibilizaci haloperidolem nebo bez ní vykazuje quetiapin minimální dystonické riziko.

Klinická účinnost Ve třech placebem kontrolovaných klinických studiích u pacientů se schizofrenií, užívajících různé dávky quetiapinu nebyly zjištěny rozdíly v incidenci EPS, nebo současného užívání anticholinergik mezi skupinou pacientů léčených quetiapinem a placebem. Placebem kontrolovaná studie hodnotící fixní dávky quetiapinu v rozsahu 75-750 mg/den neprokázala nárůst incidence EPS nebo současného užívání anticholinergik.

Ve čtyřech placebem kontrolovaných studiích hodnotících dávky quetiapinu až do 800 mg/den používaných k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod, z čehož byly 2 studie provedeny pro monoterapii a 2 pro kombinovanou léčbu s lithiem nebo valproátem sodným, nebyly nalezeny rozdíly v incidenci EPS nebo současného užívání anticholinergik mezi skupinami léčenými quetiapinem a placebem. V placebem kontrolovaných studiích u starších pacientů s psychózou spojenou s demencí nebyla incidence cerebrovaskulárních nežádoucích účinků na 100 pacient-roků ve skupině pacientů léčených quetiapinem vyšší než ve skupině pacientů léčených placebem. Ve dvou studiích quetiapinu, používaného v monoterapii na léčbu středně těžkých až těžkých manických epizod, vykazoval quetiapin ve srovnání s placebem vyšší účinnost na zmírnění manických příznaků ve 3. a 12. týdnu. Nejsou k dispozici data z dlouhodobých studií účinnosti quetiapinu v prevenci následných manických nebo depresivních epizod. Údaje o současném užívání quetiapinu s hemi-natrium valproátem (divalproex) nebo lithiem v léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod ve 3. a 6. týdnu jsou omezené; nicméně kombinovaná terapie byla dobře tolerována. Data ukázala aditivní účinek ve 3. týdnu. Druhá studie neprokázala aditivní účinek v 6. týdnu.

Průměrná střední dávka quetiapinu za poslední týden byla u respondérů přibližně 600 mg/den a přibližně 85% respondérů užívalo dávku v rozmezí 400-800 mg/den. Ve čtyřech klinických studiích v délce 8 týdnů u pacientů se středně těžkými až těžkými depresivními epizodami u bipolární poruchy I nebo bipolární poruchy II, byl quetiapin s okamžitým uvolňováním, v dávce 300 mg a 600 mg významně úspěšnější oproti placebem léčené skupině pacientů v relevantních výsledcích měření: průměrné zlepšení na MADRS a odpověď definována jako nejméně 50% zlepšení v MADRS celkovém skóre oproti počátečnímu stavu. Nebyl rozdíl v efektu mezi pacienty, kteří dostávali quetiapin s okamžitým uvolňováním v dávce 300 mg a 600 mg. V pokračovací fázi těchto dvou studií bylo demonstrováno, že dlouhodobá léčba pacientů, kteří reagovali na quetiapin s okamžitým uvolňováním, v dávce 300 nebo 600 mg byla účinná ve srovnání s placebem u depresivních symptomů, nikoliv však u manických symptomů. Ve dvou studiích prevence recidivy hodnotících quetiapin v kombinaci se stabilizátory nálady u pacientů s manickými, depresivními nebo mixovanými epizodami byla kombinace s quetiapinem úspěšnější než monoterapie stabilizátory nálady v prodloužení doby do návratu epizody (manická, depresivní nebo mixovaná epizoda). Quetiapin byl podáván dvakrát denně v celkové dávce 400 mg až 800 mg denně jako kombinace s lithiem nebo valproátem. V jedné dlouhodobé studii (až 2 roky léčby) hodnotící prevenci recidivy u pacientů s manickými, depresivními nebo mixovanými epizodami byl quetiapin úspěšnější než placebo v prodloužení doby do návratu epizody (manická, depresivní nebo mixovaná epizoda) u pacientů s bipolární poruchou I. Počet pacientů, kteří zaznamenali recidivu byl 91 (22.5%) ve skupině quetiapinu, 208 (51.5%) ve skupině placeba a 95 (26.1%) ve skupině lithia. U pacientů reagujících na quetiapin

srovnání pokračování léčby quetiapinem oproti změně quetiapinu na lithjium ukázalo, že změna na lithium se nezdá být spojena se prodloužením doby do recidivy epizody Klinické studie prokázaly, že quetiapin je u schizofrenie a mánie účinný, podává-li se dvakrát denně, přestože quetiapin má farmakokinetický poločas přibližně 7 hodin. Tato zjištění dále podpořily výsledky studie, využívající pozitronovou emisní tomografii (PET), která určila, že u quetiapinu je obsazenost 5HT2- a D2-receptorů udržována po dobu až 12 hodin. Bezpečnost a

účinnost dávek vyšších než 800 mg/den nebyly hodnoceny. V zaslepených klinických studiích nebyla ověřena dlouhodobá účinnost quetiapinu v prevenci relapsů schizofrenie. V otevřených klinických studiích u pacientů se schizofrenií byl quetiapin účinný při udržování klinického zlepšení během pokračující léčby u pacientů, u nichž se projevila odpověď na počáteční léčbu, naznačující možnost dlouhodobé účinnosti.

V klinické studii kontrolované placebem při užití monoterapie u pacientů se základním počtem neutrofilů ≥ 1,5 x 109/l, byla incidence přinejmenším jednoho výskytu počtu neutrofilů < 1,5 x 109/l 1,72% u pacientů léčených quetiapinem ve srovnání s 0,73% u pacientů léčených placebem. Ve všech klinických studiích (kontrolovaných placebem, otevřených, s aktivním komparátorem; pacienti se základním počtem neutrofilů ≥ 1,5 x 109/l), byla incidence přinejmenším jednoho výskytu počtu neutrofilů < 0,5 x 109/l 0,21% u pacientů léčených quetiapinem a 0% u pacientů léčených placebem a incidence hodnot ≥ 0,5 - < 1,0 x 109/l byla 0,75% u pacientů léčených quetiapinem a 0,11% u pacientů léčených placebem. Děti a dospívající (10 až 17 let) Účinnost a bezpečnost quetiapinu byla zkoumána v 3týdenní placebem kontrolované studii při léčbě mánie (n= 284 pacientů z USA ve věku 10-17). Okolo 45% pacientů mělo další diagnózu ADHD. Navíc probíhala 6-týdenní placebem kontrolovaná studie léčby schizofrenie (n = 222 pacientů ve věku 13-17). Z obou studií byli vyloučeni pacienti, u nichž bylo známo, že nereagují na quetiapin. Léčba quetiapinem byla zahájena dávkou 50 mg/den a druhý den zvýšena 100 mg/den; následně byla dávka titrována k cílové dávce (mánie 400-600 mg/den; schizofrenie 400-800 mg/den) zvyšováním o 100 mg/den podáváno dvakrát až třikrát denně. Ve studii mánie byl rozdíl v LS průměrné změně od počátečního stavu v YMRS celkové skóre (aktivní minus placebo) –5.21 pro quetiapin 400 mg/den a –6.56 pro quetiapin 600 mg/den. Míra odpovědi (YMRS zlepšení ≥ 50%) byla 64% pro quetiapin 400 mg/den, 58% pro 600 mg/den a 37% u placeba. Ve studii schizofrenie byl rozdíl v LS průměrné změně od počátečního stavu v PANSS celkovém skóre (aktivní minus placebo) –8.16 pro quetiapin 400 mg/den a –9.29 pro quetiapin 800 mg/den. Ani nízká dávka (400 mg/den) ani vysoká dávka (800 mg/den) quetiapinu nebyla úspěšnější než placebo s ohledem na procento pacientů dosahující odpověď definovanou jako ≥ 30% redukci oproti výchozímu stavu v PANSS celkovém skóre. U mánie i schizofrenie vedly vyšší dávky k početně nižšímu poměru odpovědí. Nejsou dostupná data o udržení účinnosti nebo prevenci recidivy v této věkové kategorii. 26-týdenní otevřené prodloužení akutních studií (n= 380 pacientů) s flexibilními dávkami quetiapinu 400-800 mg/den poskytlo dodatečná bezpečnostní data. Bylo hlášeno zvýšení tlaku krve u dětí a dospívajících a zvýšená chuť k jídlu, extrapyramidové příznaky a zvýšení sérového prolaktinu byla u dětí a dospívajících hlášeny s vyšší frekvencí než u dospělých pacientů (viz bod 4.4 a 4.8).

Extrapyramidové příznaky V krátkodobé placebem kontrolované monoterapeutické studii u dospívajících (13-17 let) se schizofrenií byla celková incidence extrapyramidových příznaků 12.9% pro quetiapin a 5.3% pro placebo, nicméně incidence jednotlivých nežádoucích účinků (např. akatizie, třes, extrapyramidová porucha, hypokineze, neklid, psychomotorická hyperaktivita, svalová ztuhlost, dyskineze) nepřesáhla 4.1% v žádné léčebné skupině. V krátkodobé placebem kontrolované monoterapeutické studii u dětí a dospívajících (10-17 let) s bipolární mánií byla celková incidence extrapyramidových příznaků 3.6% pro quetiapin a 1.1% pro placebo. V dlouhodobé otevřené studii schizofrenie a bipolární mánie byla celková incidence léčbou vznikajících EPS 10%. Přírůstek váhy V krátkodobých klinických studiích u pediatrických pacientů (10-17 let) 17% quetiapinem léčených pacientů a 2,5% placebem léčených pacientů přibralo ≥ 7% jejich tělesné hmotnosti. Při úpravě pro normální růst při delším časovém období bylo zvýšení nejméně 0,5 standardní odchylky oproti výchozímu stavu Body Mass Index (BMI) považováno za klinicky významnou změnu; 18,3% pacientů léčených quetiapinem nejméně 26 týdnů splnilo ttoto kritérium. Sebevražda/sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršení V krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích u pediatrických pacientů se schizofrenií byla incidence událostí spojených se sebevraždou 1,4% (2/147) pro quetiapin a 1,3% (1/75) pro placebo u pacientů < 18 let. V krátkodobých placebem kontrolovaných studiích u pediatrických pacientů s bipolární mánií byla incidence událostí spojených se sebevraždou 1,0% (2/193) pro quetiapin a 0% (0/90) pro placebo u pacientů < 18 let. 5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálním podání se quetiapin dobře absorbuje a rozsáhle metabolizuje. Biologická dostupnost quetiapinu není výrazně ovlivněna užitím s jídlem. Quetiapin se přibližně z 83% váže na plazmatické bílkoviny. Maximální molární koncentrace aktivního metabolitu norquetiapinu v ustáleném stavu jsou 35% ve srovnání s quetiapinem. Poločas eliminace quetiapinu je 7 hodin a norquetiapinu 12 hodin.

Quetiapin a norquetiapin mají ve schváleném dávkovacím rozmezí lineární farmakokinetiku. Kinetika quetiapinu je stejná u mužů i u žen.

Střední hodnota clearance quetiapinu u starších pacientů je přibližně o 30-50% nižší než u pacientů ve věku 18-65 let.

U osob s těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu méně než 30 ml/min/1,73 m2) je střední plazmatická clearance quetiapinu asi o 25% nižší, ale individuální hodnoty clearance jsou v rozmezí hodnot zdravých jedinců. Průměrná molární frakce volného quetiapinu a aktivního metabolitu norquetiapinu v lidské plazmě je z méně než 5% vylučována v moči.

Quetiapin se intenzivně metabolizuje v játrech, po podání radioaktivně značeného quetiapinu je možno v moči nebo stolici nalézt méně než 5% původní sloučeniny v nezměněné formě. Asi 73% radioaktivně značené látky se vyloučí močí a 21% stolicí. Střední plazmatická clearance quetiapinu se snižuje o přibližně 25% u pacientů se známým poškozením funkce jater

(stabilizovaná alkoholová cirhóza). Jelikož je quetiapin intenzívně metabolizován v játrech, dá se očekávat zvýšení plazmatických hladin léčiva u populace pacientů s poškozením jaterních funkcí. U těchto pacientů je nutné upravit dávku (viz bod 4.2). In vitro výzkumy zjistily, že CYP3A4 je primární enzym odpovědný za metabolismus quetiapinu, zprostředkovaný cytochromem P450. Norquetiapin je primárně tvořen a eliminován prostřednictvím CYP3A4.

In vitro byly quetiapin a několik jeho metabolitů (včetně norquetiapinu) shledány slabými inhibitory lidského cytochromu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4. In vitro je inhibice CYP pozorována pouze v koncentracích asi 5-50krát vyšších než jsou pozorované u člověka při dávce v rozmezí 300-800 mg/den. Na základě těchto in vitro výsledků je nepravděpodobné, že by současné podávání quetiapinu a jiných léků vedlo ke klinicky významné lékové inhibici metabolismu jiného léku zprostředkovaného cytochromem P450. Ze studií na zvířatech vyplývá, že quetiapin může indukovat enzymy cytochromu P450. Nicméně ve specifické interakční studii u psychotických pacientů po podání quetiapinu nebyl nalezen vzestup aktivity cytochromu P450. Děti a dospívající (10 až 17 let)

Farmakokinetická data byla odebírána u 9 dětí ve věku 10-12 let a 12 dospívajících se stabilní léčbou 400 mg quetiapinu dvakrát denně. V ustáleném stavu byly dávkově normalizované plazmatické hladiny mateřské látky quetiapinu u dětí a dospívajících (10-17 let) obecně podobné dospělým, nicméně Cmax u dětí bylo na horním konci rozmezí pozorovaného u dospělých. AUC a

Cmax aktivního metabolitu norquetiapinu bylo vyšší, přibližně 62% (AUC) a 49% (Cmax) u dětí

(10-12 let), a 28% (AUC) a 14% (Cmax) u dospívajících (13-17 let), ve srovnání s dospělými. 5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V řadě in vitro a in vivo studiích genotoxicity nebyl nalezen žádný důkaz genotoxicity. U laboratorních zvířat byly při klinicky relevantní úrovni expozice pozorovány následující rozdíly, které dosud ještě nebyly potvrzeny dlouhodobými klinickými studiemi: U potkanů byla pozorována depozice pigmentu ve štítné žláze, u opic rodu cynomolgus byla pozorována hypertrofie folikulárních buněk štítné žlázy, snížení plazmatických hladin T3, snížení

koncentrace hemoglobinu a pokles počtu červených a bílých krvinek; a u psů byla nalezena opacita čočky a katarakta. Pokud se vezmou v úvahu tato zjištění, je nutné zvážit prospěch léčby quetiapinem oproti bezpečnostním rizikům pro pacienta.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Jádro tablety: Hypromelosa 2910/15 (E464) Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého Monohydrát laktosy Kukuřičný škrob Sodná sůl karboxymethylškrobu (Typ A) Magnesium-stearát

Granulovaná mikrokrystalická celulosa Mastek Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Potah: 25 mg: Červený a žlutý oxid železitý (E 172) Hypromelosa 2910 (E464) Oxid titaničitý (E171) Makrogol 400 Oranžová žluť (E110) 200 & 300 mg: Hyprolosa (E463) Hypromelosa 2910 (E464) Mastek Oxid titaničitý (E171)

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se. 6.3. Doba použitelnosti

30 měsíců 6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu. 6.5. Druh obalu a velikost balení

Neprůhledný PVC/Al blistr Velikost balení: 25 mg, 200 mg & 300 mg: – 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 & 240 tablet (v blistrech po 10 tabletách) Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Vipharm S.A. ul. A. i F. Radziwiłłów 9 05-850 Ożarów Mazowiecki Polsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Derin 25 mg potahované tablety:

68/053/09-C

Derin 200 mg potahované tablety

68/056/09-C

Derin 300 mg potahované tablety

68/057/09-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

21.01.2009 10.

DATUM REVIZE TEXTU

5.9.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A BLISTRU KRABIČKA 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Derin 25 mg potahované tablety Derin 200 mg potahované tablety Derin 300 mg potahované tablety Quetiapinum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje quetiapini fumaras 28,78 mg (odpovídá quetiapinum 25 mg) Jedna tableta obsahuje quetiapini fumaras 230,27 mg (odpovídá quetiapinum 200 mg) Jedna tableta obsahuje quetiapini fumaras 345,40 mg (odpovídá quetiapinum 300 mg) 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy, aj. Více informací viz příbalová informace. 25 mg: Obsahuje monohydrát laktosy a oranžovou žluť (E 110) Více informací viz. příbalová informace. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahované tablety Velikost balení: 25 mg, 200 mg & 300 mg – 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 & 240 tablet (v blistrech po 10 tabletách) Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu. 10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Vipharm S.A. ul. A. i F. Radziwiłłów 9 05-850 Ożarów Mazowiecki Polsko 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Derin 25 mg potahované tablety:

68/053/09-C

Derin 200 mg potahované tablety:

68/056/09-C

Derin 300 mg potahované tablety:

68/057/09-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Derin 25 mg Derin 200 mg Derin 300 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH PVC/Al blistr 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Derin 25 mg potahované tablety Derin 200 mg potahované tablety Derin 300 mg potahované tablety Quetiapinum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Vipharm S.A. 3.

POUŽITELNOST

EXP 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.