Depo-Medrol 40 Mg/ml

Kód 0040536 ( )
Registrační číslo 56/ 191/71-C
Název DEPO-MEDROL 40 MG/ML
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0090044 INJ SUS 1X1ML/40MG Injekční suspenze, Injekce
0008834 INJ SUS 1X2ML/80MG Injekční suspenze, Injekce
0040536 INJ SUS 1X5ML/200MG Injekční suspenze, Injekce

nahoru

Příbalový létak DEPO-MEDROL 40 MG/ML

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls

22952/2011,

a příloha k sp.zn.: sukls187336/2012

Příbalová informace: informace pro pacienta

Depo-Medrol 40 mg/ml

methylprednisoloni acetas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci 1.

Co je přípravek Depo-Medrol a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Depo-Medrol používat

3.

Jak se přípravek Depo-Medrol používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Depo-Medrol uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Depo-Medrol a k čemu se používá

Přípravek Depo-Medrol obsahuje léčivou látku methylprednisolon-acetát. Methylprednisolon patří do skupiny léků zvaných kortikosteroidy nebo steroidy. Kortikosteroidy se rovněž přirozeně vytváří v lidském těle a jsou nezbytné pro jeho správnou funkci. Přípravek Depo-Medrol má silný protizánětlivý, imunosupresivní a antialergický účinek. Je vhodný k léčbě stavů vyžadujících silný a rychle nastupující hormonální účinek. Přípravek Depo-Medrol se aplikuje do svalu pro léčbu onemocnění postihujících celé tělo (např. reakce z přecitlivělosti na některé léky, hormonální nerovnováha v organizmu, poruchy krve, nádorová onemocnění, nervové poruchy), nebo alergické, zánětlivé nebo revmatické potíže postihující:

mozek (např. zánět mozkových blan způsobený tuberkulózou) střeva (např. zánětlivé/vředové onemocnění střev ) klouby (např. revmatoidní artritida) plíce (např. astma, těžká senná rýma, tuberkulóza) kůže (např. lupénka nebo těžké autoimunitní onemocnění kůže spojené s tvorbou puchýřů a

olupováním)

oči (např. oční záněty nebo herpes zoster ophthalmicus)

Přípravek Depo-Medrol se aplikuje do kloubů nebo měkkých tkání pro krátkodobou léčbu zánětlivých nebo revmatických onemocnění postihujících pohybový systém:

synovitis při artritidě (zánět vnitřní vrstvy kloubního pouzdra při artritidě) epikondylitida (zánět nadkloubního hrbolku, resp. svalových úponů, které se zde upínají) revmatoidní artritida (autoimunitní zánětlivé onemocnění) akutní nespecifická tendosynovitida (akutní nespecifický zánět šlachové pochvy) akutní a subakutní bursitida (akutní a subakutní zánět tíhového váčku) posttraumatická osteoartritida (poúrazová osteoartróza) akutní dnavá artritida (zánět kloubů při dně)

Přípravek Depo-Medrol lze rovněž použít k aplikaci do lézí při následujících onemocněních:

lichen planus (zánětlivé onemocnění postihující sliznici a místa v okolí ústního otvoru),

psoriatické pláty (plaky lupénky)

diskoidní lupus erythematodes (chronické kožní onemocnění s nálezem načervenalých skvrn a

plaků atd.)

necrobiosis lipoidica diabeticorum (kožní komplikace cukrovky - skvrnité projevy na kůži,

často bérců, žlutavé s hnědými okraji a možným vředovatěním)

granuloma annulare (chronické kožní onemocnění - kroužkovitý val z drobných uzlíků) lichen simplex chronicus (neurodermatitida - zánětlivé onemocnění kůže spojené s tvorbou

ohraničených ložisek z pupínků a úporným svěděním)

alopecia areata (ohraničená ztráta vlasů – autoimunitní onemocnění)

Přípravek Depo-Medrol může být účinný i u cystických tumorů (nádorů) nebo u ganglií vaziva - cystického zduření šlachové pochvy nebo šlach, nebo při léčbě ulcerózní kolitidy (střevního zánětu). 2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Depo-Medrol používat

Přípravek Depo-Medrol nelze použít

při alergii (přecitlivělosti) na methylprednisolon nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6)

u pacientů trpících systémovými mykózami (plíšňovými onemocněními) pro intratekální podání (aplikace do mozkových plen) pro intravenózní podání (aplikace do žíly) u pacientů procházejících očkováním.

Upozornění a opatření Sdělte svému lékaři, pokud se Vás týká některý z níže uvedených stavů, nebo se Vás týkal v minulosti. Je možné, že Vám lékař v případě, že užíváte nějaké další léky, naordinuje různá vyšetření a změní dávkování.

Plané neštovice, spalničky. Sdělte lékaři, pokud jste v nedávné době přišel/přišla do kontaktu

s nakaženou osobou.

Tuberkulóza. Sdělte lékaři, pokud jste v minulosti onemocněl/a tuberkulózou. Alergická reakce. Sdělte lékaři, pokud jste v minulosti měla alergickou reakci na nějaký lék. Stres. Pacienti v neobvyklém stresu vyžadují vyšší dávky léku. Cushingův syndrom (hormonální onemocnění). Tento lék by mohl zhoršit Váš zdravotní stav. Hypotyreóza (snížená funkce štítné žlázy). Účinek přípravku Depo-Medrol může být zesílen. Cukrovka. Sdělte lékaři, pokud trpíte nebo někdo ve Vaší rodině trpí cukrovkou. Deprese nebo psychotická porucha. Musíte být pečlivě sledován/a kvůli možnému zhoršení

příznaků.

Epilepsie. Myasthenia gravis (těžké onemocnění svalů) nebo jiné poruchy svalů.

Roztroušená skleróza. Infekce oka způsobená virem herpes simplex nebo další oční onemocnění, včetně zvýšeného

nitroočního tlaku.

Onemocnění srdce nebo cév, včetně městnavého srdečního selhání. Je nutné monitorování

srdeční činnosti.

Vysoký krevní tlak. Žaludeční vředy nebo jiné žaludeční nebo střevní onemocnění. Porucha funkce ledvin. Osteoporóza (řídnutí kostí).

V průběhu léčby kortikoidy se mohou vyskytnout psychické poruchy včetně euforie, nespavosti, výkyvů nálady, změn osobnosti, závažných depresivních a psychotických stavů. Rovněž může dojít ke zhoršení stávající emoční nestability nebo psychotických tendencí. Sdělte svému lékaři, pokud u sebe pozorujete nějaké mentální potíže. To je zvláště důležité, pokud trpíte depresí nebo máte sebevražedné myšlenky. Další léčivé přípravky a přípravek Depo-Medrol Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo které možná budete užívat. Sdělte svému lékaři, že užíváte některý z následujících léků, protože může dojít k ovlivnění účinku přípravku Depo-Medrol.

Isoniazid (antibakteriální látka, antituberkulotikum) Rifampicin (antibiotikum, antituberkulotikum) Antikoagulancia (léky proti srážlivosti krve) Karbamazepin, fenobarbital, fenytoin (léky proti epilepsii) Neuromuskulární blokátory (léky, které snižují či zabraňují nervosvalový přenos) Antidiabetika (léky k léčbě cukrovky) Aprepitant, fosaprepitant (léky proti zvracení) Itrakonazol, ketokonazol (léky proti plísňovým onemocněním) Inhibitory HIV-proteázy (léky proti AIDS) Aminoglutethimid (protinádorový lék) Diltiazem (lék při onemocnění srdce nebo vysokého krevního tlaku) Ethinylestradiol/norethisteron (antikoncepce) Cyklosporin (léčba revmatoidní artritidy, těžké lupénky nebo po orgánové transplantaci) Cyklofosfamid, takrolimus (léky k potlačení funkcí imunitního systému) Klyrithromycin, erythromycin, troleandomycin (antibiotika) Kyselina acetylsalicylová ve vysokých dávkách Léky odbourávající draslík

Informujte svého lékaře:

pokud užíváte nějaké léky dlouhodobě, např. k léčbě cukrovky, vysokého krevní tlaku nebo

otoků, protože může být nutné upravit dávku Vašich léků.

pokud se chystáte na operaci, i zubní. pokud podstupujete nějaké vyšetření, např. odběr krve, protože výsledky testů mohou být

přípravkem Depo-Medrol ovlivněny.

Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat, jste-li těhotná nebo kojíte, nebo se domníváte, že můžete být těhotná, nebo těhotenství plánujete.

Pokud se chystáte kojit v průběhu léčby tímto přípravkem, musí být Vaše dítě pravidelně vyšetřováno. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Závratě, poruchy vidění a únava patří mezi možné nežádoucí účinky po léčbě kortikoidy. V případě výskytu těchto potíží neřiďte ani neobsluhujte stroje. 3.

Jak se přípravek Depo-Medrol používá

Pokud podstupujete nějaké vyšetření, nebo jste hospitalizován/a, vždy sdělte ošetřujícímu lékaři nebo zdravotní sestře, že jste léčen/a přípravkem Depo-Medrol. Dávkování Váš lékař určí velikost dávky a místo aplikace injekce v závislosti na tom, jaké onemocnění je léčeno. Váš lékař Vám bude podávat nejnižší účinnou dávku po nejkratší možnou dobu, aby dosáhl účinné léčby Vašeho onemocnění. Ukončení léčby přípravkem Depo-Medrol Váš lékař určí, kdy je vhodné ukončit léčbu přípravkem Depo-Medrol. Někdy je nutné dávku postupně snižovat, zvláště v následujících případech:

podávání přípravku po dobu delší než 3 týdny podávání vysokých dávek přípravku Depo-Medrol (více než 32 mg (0,8 ml) denně) léčba kortikosteroidy v předchozím roce potíže s funkcí nadledvinek před zahájením léčby.

Postupné snižování dávky je nutné kvůli možnému vzniku abstinenčního syndromu. Tento syndrom může zahrnovat: nechutenství, nevolnost, zvracení, otupělost, bolesti hlavy, horečku, bolesti kloubů, olupování kůže, bolesti svalů, ztrátu hmotnosti a/nebo nízký krevní tlak. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Následující nežádoucí účinky jsou typické pro všechny systémově podané kortikosteroidy. Jejich zařazení na seznam nutně neznamená, že u tohoto konkrétního přípravku byla pozorována uvedená reakce.

přidružené infekce, infekce v místě vpichu, zánět pobřišnice přecitlivělost na léky, anafylaktické reakce (alergické reakce) Cushingoidní příznaky (měsícovitý obličej), nedostatečná funkce nadledvin porucha tolerance glukózy, zadržování sodíku, porucha vnitřního prostředí (hypokalemická

alkalóza), porucha metabolizmu tuků (dyslipidémie), zvýšená chuť k jídlu, chorobné množení tukových buněk (lipomatóza)

psychické/psychotické poruchy (včetně depresivní nálady, euforie, sebevražedných myšlenek),

stavy zmatenosti, duševní poruchy, úzkost, změny osobnosti, prudké změny nálad, abnormální chování, nespavost

zvýšený nitrolební tlak, křeče, ztráta paměti, kognitivní poruchy, závratě, bolest hlavy šedý zákal, zelený zákal, vystupování oka z očnice (exoftalmus), vzácné případy slepoty

(spojené s léčbou kortikoidy v oblasti obličeje a hlavy)

závrať

městnavé srdeční selhání zvýšený krevní tlak, snížený krevní tlak škytavka žaludeční vředy, žaludeční krvácení, proděravění střev, zánět slinivky břišní, vředovitý zánět

jícnu, zánět jícnu, bolest břicha, nadýmání, průjem, poruchy trávení, nevolnost.

menší krvácení do kůže (ekchymóza), akné, otok podkoží, červené tečky na kůži (petechie),

ztenčení kůže, kožní strie, zvýšená pigmentace kůže, snížená pigmentace kůže, nadměrné ochlupení, vyrážka, zarudnutí, svědění, kopřivka, zvýšená potivost

zpomalení růstu (u dětí), řídnutí kostí, odumření kosti, patologické zlomeniny, svalová slabost,

svalová ochablost, porucha svalů (myopatie), degenerace velkých kloubů (neuropatická artropatie), bolest svalů a kloubů

nepravidelná menstruace zhoršené hojení ran, otok končetin, reakce v místě vpichu, sterilní absces (dutinka vyplněná

tekutinou), únava, malátnost, podrážděnost

snížení

draslíku

v

krvi,

zvýšení

krevních

hladin

alaninaminotransferázy,

aspartátaminotransferázy a alkalické fosfatázy, zvýšení nitroočního tlaku, snížení tolerance sacharidů, zvýšení vápníku v moči, potlačení reakcí na kožní testy, negativní dusíková bilance

šlachové ruptury (především ruptura Achillovy šlachy), kompresivní fraktury páteře

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5.

Jak přípravek Depo-Medrol uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě 15-30oC, chraňte před mrazem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na lahvičce nebo krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Depo-Medrol obsahuje - Léčivou látkou je methylprednisoloni acetas 40 mg v 1 ml suspenze. - Pomocnými látkami jsou makrogol 3350, miripirium-chlorid, chlorid sodný, hydroxid sodný

a/nebo kyselina chlorovodíková na úpravu pH, voda na injekci.

Jak přípravek Depo-Medrol vypadá a co obsahuje toto balení Přípravek je dodáván v lahvičce, opatřené propichovací zapertlovanou pryžovou zátku, která je zajištěna odtrhovacím uzávěrem z plastické hmoty, v krabičce. Velikost balení: 1 ml, 2 ml a 5 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: Pfizer spol.s r.o., Stroupežnického 17, 150 00, Praha 5, Česká republika Výrobce: Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, B-2870 Puurs, Belgie Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17.10. 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: Návod k použití přípravku Důkladně protřepejte, aby se vytvořila homogenní suspenze.

1. Sejměte kryt. 2. Nasaďte za sterilních podmínek jehlu. 3. Sejměte kryt jehly. Nyní je stříkačka připravená k použití.

Po aplikaci stříkačku znehodnoťte. Nikdy znovu nepoužívejte. Dávkování a způsob podání Vzhledem k možným chemickým interakcím se methylprednisolon-acetát nesmí ředit nebo smíchávat s jinými roztoky. Parenterální suspenzi je nutno před podáním, pokud to přípravek a vnitřní obal umožní, zkontrolovat, zda neobsahuje cizí částice a jak je zabarvena. PODÁNÍ K DOSAŽENÍ MÍSTNÍHO ÚČINKU Léčba přípravkem DEPO-MEDROL obvykle nenahrazuje používané klasické postupy. I když tento způsob léčby zmírní symptomy, nezajišťuje v žádném případě vyléčení, protože hormon nemá žádný vliv na příčinu zánětu. 1. Revmatoidní onemocnění a osteoartritida Dávka při intraartikulárním podání závisí na velikosti kloubu a liší se podle závažnosti stavu pacienta. U chronických případů lze injekce opakovat v intervalech v rozmezí 1-5 nebo více týdnů podle stupně zmírnění dosaženého počáteční injekcí. Dávky v následující tabulce jsou uvedeny pro orientaci: Velikost kloubů

Příklad

Rozmezí dávek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Velké klouby

Kolena

20-80 mg

Kotníky Ramena

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Středně velké klouby

Lokty

10-40 mg

Zápěstí

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Malé klouby

Metakarpofalangeální

4-10 mg

Interfalangeální Sternoklavikulární Akromioklavikulární

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postup: před pokusem o intraartikulární aplikaci se doporučuje prohlédnout morfologii postiženého kloubu. K dosažení maximálního protizánětlivého účinku je nutno injekci aplikovat do synoviálního prostoru. Za použití stejné sterilní techniky jako při lumbální punkci se sterilní jehla velikosti 20-24G (na suché stříkačce) rychle zavede do synoviální dutiny. Infiltrace prokainem je elektivní. Ke kontrole, zda jehla pronikla do prostoru kloubu, postačí natáhnout pouze několik kapek. Místo vpichu injekce u každého kloubu se volí podle toho, kde je synoviální dutina nejblíže povrchu a kde je nejméně velkých cév a nervů. Jakmile jehla dosáhne požadovaného místa, aspirační stříkačka se vyjme a nahradí se druhou stříkačkou obsahující potřebné množství přípravku DEPO-MEDROL. Poté se mírným tahem za píst nabere synoviální tekutina a zároveň se zkontroluje, zda je jehla stále ještě v synoviálním prostoru. Po injekci se kloubem několikrát mírně pohne, aby se napomohlo smíchání synoviální tekutiny s roztokem. Místo se poté zakryje malým sterilním obvazem. Místy vhodnými pro intraartikulární injekci jsou koleno, kotník, zápěstí, loket, rameno, klouby mezi články prstů a kyčelní kloub. Protože se při pronikání do kyčelního kloubu někdy vyskytnou problémy, je nutno se opatrně vyhnout všem velkým cévám v dané oblasti. Klouby nevhodné pro aplikaci injekce jsou klouby anatomicky nepřístupné, jako jsou páteřní klouby a klouby jako je sakroiliální kloub, kde není synoviální prostor. Neúčinnost léčby je většinou důsledkem nemožnosti proniknout do prostoru kloubu. Injekce do okolní tkáně zajišťuje minimální nebo vůbec žádný účinek. Pokud léčba selže, i když injekce určitě dosáhla synoviálního prostoru, jak prokázalo natažení tekutiny, nemají opakované injekce obvykle žádný smysl. Místní terapie nezmění základní chorobný proces, a kdykoli lze, je nutno použít komplexní terapii včetně fyzioterapie a ortopedické korekce. Po intraartikulární léčbě kortikosteroidy je nutno dbát na to, aby se nadměrně nenamáhaly klouby, u nichž bylo dosaženo symptomatického zlepšení. Ignorování této zásady může mít za následek zhoršení stavu kloubu, jež převáží příznivý účinek steroidu. Injekce se neaplikují do nestabilních kloubů. Opakování intraartikulární injekce může v některých případech vést k nestabilitě kloubu. Ve vybraných případech se k detekci případného zhoršení doporučuje kontrola rentgenem. Pokud se před aplikací injekce přípravku DEPO-MEDROL použije místní anestetikum, je nutno přečíst pečlivě příbalovou informaci anestetika a dbát všech varování. 2. Bursitida Oblast okolo místa injekce se sterilně ošetří a aplikací 1% roztoku prokain-hydrochloridu se na místě vytvoří pupenec. Do bursy se zasune jehla kalibru 20-24 G, připevněná na suchou stříkačku a natáhne se tekutina. Jehla se ponechá na místě a aspirační stříkačka se vymění za malou stříkačku obsahující požadovanou dávku. Po aplikaci injekce se jehla vytáhne a přiloží se malý obvaz. 3. Různé: ganglion, tendinitida, epikondylitida Při léčbě stavů jako je tendinitida nebo tendosynovitida je nutno dát po aplikaci vhodného antiseptického přípravku na kůži v místě vpichu pozor, aby se suspenze aplikovala do pouzdra šlachy a ne do vazivové tkáně. Šlachu lze po natažení snadno nahmatat. Při ošetřování stavů jako je epikondylitida je nutno ohraničit pečlivě oblast největší bolestivosti a aplikovat suspenzi do této oblasti. U ganglií pouzder šlach se suspenze aplikuje přímo do cysty. V mnoha případech se po aplikaci injekce cystický tumor výrazně zmenší nebo dokonce úplně zmizí. Při každé injekci je samozřejmě zapotřebí dbát na běžné zásady sterilního ošetření.

Dávka při léčbě různých postižení výše uvedených šlachových nebo bursálních struktur se liší podle konkrétní situace a pohybuje se v rozmezí 4-30 mg. Recidivující nebo chronické stavy si mohou vyžádat opakovanou aplikaci injekce. 4. Injekce pro místní účinek při dermatologických onemocněních Po ošetření příslušným antiseptickým přípravkem jako je 70% alkohol se do léze aplikuje 20 až 60 mg suspenze. Velké léze si mohou vyžádat aplikaci dávek v rozmezí 20-40 mg ve formě opakovaných lokálních injekcí. Není vhodné aplikovat taková množství, která způsobují vyblednutí tkáně, protože to může způsobit mírné olupování kůže. Obvykle se aplikují 1-4 injekce, interval mezi injekcemi se liší podle typu ošetřované léze a délky zlepšení dosaženého po první injekci. SYSTÉMOVÉ PODÁNÍ Intramuskulární dávka se liší podle léčeného onemocnění. Je-li zapotřebí dosáhnout dlouhodobějšího účinku, lze vypočítat týdenní dávku vynásobením denní perorální dávky sedmi a aplikovat ji jako jednu intramuskulární injekci. Dávku je nutno individualizovat podle závažnosti onemocnění a odpovědi pacienta. U kojenců a dětí je nutno doporučenou dávku snížit, dávku je však nutno upravit spíše podle závažnosti stavu než přesně v poměru k věku nebo k tělesné hmotnosti. Hormonální terapie představuje léčbu adjuvantní a nenahrazuje klasickou léčbu. Pokud se lék podával již několik dní, je třeba dávku snižovat nebo lék vysazovat pozvolna. Hlavními faktory při stanovení dávky jsou závažnost, prognóza a očekávaná délka onemocnění i odpověď pacienta na medikaci. Pokud se u chronického onemocnění dostaví období spontánní remise, je třeba léčbu ukončit. Během delší léčby je nutno rutinní laboratorní vyšetření, jako je analýza moči, stanovení glykémie 2 hodiny po jídle, měření krevního tlaku a hmotnosti a rentgen srdce a plic, provádět v pravidelných intervalech. U pacientů s vředy v anamnéze nebo s významnou dyspepsií je žádoucí provést rentgenové vyšetření horních částí trávicí soustavy. U pacientů s adrenogenitálním syndromem může postačit jedna intramuskulární injekce 40 mg každé 2 týdny. Při udržovací léčbě pacientů s revmatoidní artritidou se týdenní intramuskulární dávka pohybuje mezi 40 a 120 mg. Obvyklá dávka u pacientů s dermatologickými lézemi, u nichž je systémová léčba kortikoidy prospěšná, je 40-120 mg methylprednisolon-acetátu aplikovaného intramuskulárně každý týden po dobu 1-4 týdnů. Při akutní těžké dermatitidě vyvolané kontaktem s dráždivým břečťanem lze dosáhnout zmírnění příznaků 8-12 hodin po intramuskulární aplikaci jedné dávky 80-120 mg. Léčba chronické kontaktní dermatitidy si může vyžádat injekce opakované v intervalu 5-10 dní. Při seborrhoické dermatitidě lze tento stav zvládnout dávkou 80 mg jednou týdně. Po intramuskulární aplikaci 80-120 mg astmatickým pacientům se zmírnění symptomů může dostavit během 6-48 hodin a vydržet několik dní až 2 týdny. Podobně u pacientů s alergickou rinitidou (senná rýma) může intramuskulární dávka 80-120 mg zmírnit katarální symptomy během 6 hodin, a toto zmírnění přetrvává několik dní až 3 týdny. Pokud léčba probíhá současně se stresovým stavem, je nutno dávku suspenze zvýšit. Je-li zapotřebí dosáhnout rychlého hormonálního účinku maximální intenzity, indikuje se intravenózní aplikace vysoce rozpustného natrium-methylprednisolon-sukcinátu. APLIKACE DO KONEČNÍKU DEPO-MEDROL v dávkách 40-120 mg podávaný jako nálev nebo kontinuální instilace 3-7x týdně po dobu 2 týdnů a déle je užitečný doplněk léčby u některých pacientů s ulcerózní kolitidou. U mnoha pacientů lze jejich stav regulovat dávkou 40 mg přípravku DEPO-MEDROL podávaného v 30-300 ml vody podle míry zánětu střevní sliznice. Samozřejmě je nutno zavést i další přijatelná terapeutická opatření.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls22952/2011, a příloha k sp.zn.: sukls187336/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DEPO-MEDROL 40 mg/ml 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: methylprednisoloni acetas 40 mg v 1 ml suspenze. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Injekční suspenze Popis přípravku: bílá, mléčně zakalená suspenze 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace A. PRO INTRAMUSKULÁRNÍ APLIKACI Není-li perorální podání léku možné, je intramuskulární aplikace přípravku DEPO-MEDROL indikována v následujících případech: 1. Endokrinní poruchy

Primární nebo sekundární adrenokortikální nedostatečnost Pozn.: hydrokortison nebo kortison je lékem volby, syntetická analoga lze používat ve spojení s mineralokortikoidy, kde je to vhodné, u kojenců je nezbytná suplementace mineralokortikoidů.

Akutní adrenokortikální nedostatečnost Pozn.: hydrokortison nebo kortison je lékem volby, suplementace syntetickými analogy mineralokortikoidů může být nezbytná

Kongenitální hyperplazie nadledvin

Hyperkalcémie ve spojení s rakovinou

Nesupurativní tyreoiditida

2. Revmatická onemocnění Jako adjuvantní terapie pro krátkodobé podávání (k převedení pacienta přes akutní epizodu nebo exacerbaci) u následujících stavů:

Post-traumatická osteoartritis

Epikondylitis

Synovitis při osteoartritidě

Akutní nespecifická tendosynovitis

Revmatoidní artritida, včetně juvenilní revmatoidní artritidy (někteří nemocní mohou potřebovat udržovací terapii nízkými dávkami)

Psoriatická artritis

Akutní dnavá artritis

Ankylosující spondylitida

Akutní a subakutní bursitida

3. Poruchy tvorby kolagenu Během exacerbace nebo jako udržovací terapie ve vybraných případech:

Systémového lupus erythematodes

Systémové dermatomyositidy (polymyositidy)

Akutní revmatické karditidy

4. Dermatologická onemocnění

Pemfigus

Bulózní dermatitis herpetiformis

Těžká erythema multiforme (Stevensův-Johnsonův syndrom)

Těžká seborrhoická dermatitis

Exfoliativní dermatitida

Mycosis fungoides

Těžká psoriáza

5. Alergické stavy Zvládání těžkých nebo život ohrožujících alergických stavů nereagujících na klasickou léčbu u následujících stavů:

Asthma bronchiale

Projevy přecitlivělosti na léky

Kontaktní dermatitida

Projevy kopřivky při transfuzi krve

Akutní neinfekční edém laryngu (adrenalin je v takovém případě lékem první volby)

Sérová nemoc

Sezónní nebo trvalá alergická rinitida

6. Oční onemocnění Těžké akutní nebo chronické alergické a zánětlivé procesy postihující oko, jako je:

Herpes zoster ophthalmicus

Projevy přecitlivělosti na léky

Iritida, iridocyklitida

Zánět předního segmentu oka

Chorioretinitis

Alergická konjunktivitida

Difuzní posteriorní uveitida

Alergické vředy na okraji rohovky

Neuritis n. optici

Keratitida

7. Gastrointestinální onemocnění K převedení pacienta přes kritické období onemocnění u následujících stavů:

Ulcerózní kolitida (systémová terapie)

Regionální enteritida (systémová terapie)

8. Onemocnění dýchacích cest

Fulminantní nebo diseminovaná tuberkulóza, zde je přípravek používán současně s příslušnými protituberkulózními léky.

Symptomatická sarkoidóza

Beryllióza

Löfflerův syndrom, pokud tento stav neodpovídá na jinou terapii

Aspirační pneumonitida

9. Hematologické poruchy

Získaná (autoimunitní) hemolytická anémie

Sekundární trombocytopénie u dospělých

Erytroblastopénie (erytrocytární anémie)

Vrozená (erytroidní) hypoplastická anémie

10. Onkologická onemocnění K paliativní terapii následujících stavů:

Leukémie a lymfomy

Akutní leukémie dětí

11. Edematózní stavy K navození diurézy nebo remise proteinurie u nefrotického syndromu (bez přítomnosti urémie), idiopatického typu nebo sekundárního nefrotického syndromu u lupus erythematodes. 12. Nervový systém

Akutní exacerbace roztroušené sklerózy

13. Různé

Tuberkulózní meningitida se subarachnoidální blokádou nebo s hrozící blokádou, pokud se použije současně s příslušnou protituberkulózní chemoterapií.

Trichinóza s neurologickým nebo kardiálním postižením.

B. PRO APLIKACI DO SYNOVIÍ NEBO MĚKKÝCH TKÁNÍ (včetně periartikulárních a intrabursálních prostorů) (viz bod 4.4) DEPO-MEDROL je indikován jako adjuvantní léčba pro krátkodobé podávání (k převedení pacienta přes akutní epizodu nebo exacerbaci) při následujících stavech:

Synovitis při artritidě

Epikondylitida

Revmatoidní artritida

Akutní nespecifická tendosynovitida

Akutní a subakutní bursitida

Posttraumatická osteoartritida

Akutní dnavá artritida

C. PRO APLIKACI DO LÉZÍ DEPO-MEDROL je indikován pro aplikaci do lézí při následujících stavech: Keloidy a lokalizované hypertrofické, infiltrované, zánětlivé léze při následujících onemocněních:

Lichen planus, psoriatické pláty

Diskoidní lupus erythematodes

Necrobiosis lipoidica diabeticorum

Granuloma annulare

Lichen simplex chronicus (neurodermatitida)

Alopecia areata

DEPO-MEDROL může být účinný i u cystických tumorů nebo u ganglií vaziva nebo šlach. D. PRO INSTILACI DO KONEČNÍKU

Ulcerózní kolitida (proktokolitida)

4.2 Dávkování a způsob podání Vzhledem k možným chemickým interakcím se methylprednisolon-acetát nesmí ředit nebo smíchávat s jinými roztoky. Parenterální suspenzi je nutno před podáním, pokud to přípravek a vnitřní obal umožní, zkontrolovat, zda neobsahuje cizí částice a jaké je její zbarvení. PODÁNÍ K DOSAŽENÍ MÍSTNÍHO ÚČINKU Léčba přípravkem DEPO-MEDROL obvykle nenahrazuje používané klasické postupy. I když tento způsob léčby zmírní symptomy, nezajišťuje v žádném případě vyléčení, protože hormon nemá žádný vliv na příčinu zánětu. 1. Revmatoidní onemocnění a osteoartritida Dávka při intraartikulárním podání závisí na velikosti kloubu a liší se podle závažnosti stavu pacienta. U chronických případů lze injekce opakovat v intervalech v rozmezí 1-5 nebo více týdnů podle stupně zmírnění dosaženého počáteční injekcí. Dávky v následující tabulce jsou uvedeny pro orientaci: Velikost kloubů

Příklad

Rozmezí dávek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Velké klouby

Kolena

20-80 mg

Kotníky Ramena

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Středně velké klouby

Lokty

10-40 mg

Zápěstí

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Malé klouby

Metakarpofalangeální

4-10 mg

Interfalangeální Sternoklavikulární Akromioklavikulární

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Postup: před pokusem o intraartikulární aplikaci se doporučuje prohlédnout morfologii postiženého kloubu. K dosažení maximálního protizánětlivého účinku je nutno injekci aplikovat do synoviálního prostoru. Za použití stejné sterilní techniky jako při lumbální punkci se sterilní jehla velikosti 20-24G (na suché stříkačce) rychle zavede do synoviální dutiny. Infiltrace prokainem je elektivní. Ke kontrole, zda jehla pronikla do prostoru kloubu, postačí natáhnout pouze několik kapek. Místo vpichu injekce u každého kloubu se volí podle toho, kde je synoviální dutina nejblíže povrchu a kde je nejméně velkých cév a nervů. Jakmile jehla dosáhne požadovaného místa, aspirační stříkačka se vyjme a nahradí se druhou stříkačkou obsahující potřebné množství přípravku DEPO-MEDROL. Poté se mírným tahem za píst nabere synoviální tekutina a zároveň se zkontroluje, zda je jehla stále ještě v synoviálním prostoru. Po injekci se kloubem několikrát mírně pohne, aby se napomohlo smíchání synoviální tekutiny s roztokem. Místo se poté zakryje malým sterilním obvazem. Místy vhodnými pro intraartikulární injekci jsou koleno, kotník, zápěstí, loket, rameno, klouby mezi články prstů a kyčelní kloub. Protože se při pronikání do kyčelního kloubu někdy vyskytnou problémy, je nutno se opatrně vyhnout všem velkým cévám v dané oblasti. Klouby nevhodné pro aplikaci injekce jsou klouby anatomicky nepřístupné, jako jsou páteřní klouby a klouby jako je sakroiliální kloub, kde není synoviální prostor. Neúčinnost léčby je většinou důsledkem nemožnosti proniknout do prostoru kloubu. Injekce do okolní tkáně zajišťuje minimální nebo vůbec žádný účinek. Pokud léčba selže, i když injekce určitě dosáhla synoviálního prostoru, jak prokázalo natažení tekutiny, nemají opakované injekce obvykle žádný smysl.

Místní terapie nezmění základní chorobný proces, a kdykoli lze, je nutno použít komplexní terapii včetně fyzioterapie a ortopedické korekce. Po intraartikulární léčbě kortikosteroidy je nutno dbát na to, aby se nadměrně nenamáhaly klouby, u nichž bylo dosaženo symptomatického zlepšení. Ignorování této zásady může mít za následek zhoršení stavu kloubu, jež převáží příznivý účinek steroidu. Injekce se neaplikují do nestabilních kloubů. Opakování intraartikulární injekce může v některých případech vést k nestabilitě kloubu. Ve vybraných případech se k detekci případného zhoršení doporučuje kontrola rentgenem. Pokud se před aplikací injekce přípravku DEPO-MEDROL použije místní anestetikum, je nutno přečíst pečlivě příbalovou informaci anestetika a dbát všech varování. 2. Bursitida Oblast okolo místa injekce se sterilně ošetří a aplikací 1% roztoku prokain-hydrochloridu se na místě vytvoří pupenec. Do bursy se zasune jehla kalibru 20-24 G, připevněná na suchou stříkačku a natáhne se tekutina. Jehla se ponechá na místě a aspirační stříkačka se vymění za malou stříkačku obsahující požadovanou dávku. Po aplikaci injekce se jehla vytáhne a přiloží se malý obvaz. 3. Různé: ganglion, tendinitida, epikondylitida Při léčbě stavů jako je tendinitida nebo tendosynovitida je nutno dát po aplikaci vhodného antiseptického přípravku na kůži v místě vpichu pozor, aby se suspenze aplikovala do pouzdra šlachy a ne do vazivové tkáně. Šlachu lze po natažení snadno nahmatat. Při ošetřování stavů jako je epikondylitida je nutno ohraničit pečlivě oblast největší bolestivosti a aplikovat suspenzi do této oblasti. U ganglií pouzder šlach se suspenze aplikuje přímo do cysty. V mnoha případech se po aplikaci injekce cystický tumor výrazně zmenší nebo dokonce úplně zmizí. Při každé injekci je samozřejmě zapotřebí dbát na běžné zásady sterilního ošetření. Dávka při léčbě různých postižení výše uvedených šlachových nebo bursálních struktur se liší podle konkrétní situace a pohybuje se v rozmezí 4-30 mg. Recidivující nebo chronické stavy si mohou vyžádat opakovanou aplikaci injekce. 4. Injekce pro místní účinek při dermatologických onemocněních Po ošetření příslušným antiseptickým přípravkem jako je 70% alkohol se do léze aplikuje 20 až 60 mg suspenze. Velké léze si mohou vyžádat aplikaci dávek v rozmezí 20-40 mg ve formě opakovaných lokálních injekcí. Není vhodné aplikovat taková množství, která způsobují vyblednutí tkáně, protože to může způsobit mírné olupování kůže. Obvykle se aplikují 1-4 injekce, interval mezi injekcemi se liší podle typu ošetřované léze a délky zlepšení dosaženého po první injekci. SYSTÉMOVÉ PODÁNÍ Intramuskulární dávka se liší podle léčeného onemocnění. Je-li zapotřebí dosáhnout dlouhodobějšího účinku, lze vypočítat týdenní dávku vynásobením denní perorální dávky sedmi a aplikovat ji jako jednu intramuskulární injekci. Dávku je nutno individualizovat podle závažnosti onemocnění a odpovědi pacienta. U kojenců a dětí je nutno doporučenou dávku snížit, dávku je však nutno upravit spíše podle závažnosti stavu než přesně v poměru k věku nebo k tělesné hmotnosti. Hormonální terapie představuje léčbu adjuvantní a nenahrazuje klasickou léčbu. Pokud se lék podával již několik dní, je třeba dávku snižovat nebo lék vysazovat pozvolna. Hlavními faktory při stanovení dávky jsou závažnost, prognóza a očekávaná délka onemocnění i odpověď pacienta na medikaci. Pokud se u chronického onemocnění dostaví období spontánní remise, je třeba léčbu ukončit. Během delší léčby je nutno rutinní laboratorní vyšetření, jako je analýza moči, stanovení glykémie 2 hodiny po jídle, měření krevního tlaku a hmotnosti a rentgen srdce a plic, provádět v pravidelných intervalech.

U pacientů s vředy v anamnéze nebo s významnou dyspepsií je žádoucí provést rentgenové vyšetření horních částí trávicí soustavy. U pacientů s adrenogenitálním syndromem může postačit jedna intramuskulární injekce 40 mg každé 2 týdny. Při udržovací léčbě pacientů s revmatoidní artritidou se týdenní intramuskulární dávka pohybuje mezi 40 a 120 mg. Obvyklá dávka u pacientů s dermatologickými lézemi, u nichž je systémová léčba kortikoidy prospěšná, je 40-120 mg methylprednisolon-acetátu aplikovaného intramuskulárně každý týden po dobu 1-4 týdnů. Při akutní těžké dermatitidě vyvolané kontaktem s dráždivým břečťanem lze dosáhnout zmírnění příznaků 8-12 hodin po intramuskulární aplikaci jedné dávky 80-120 mg. Léčba chronické kontaktní dermatitidy si může vyžádat injekce opakované v intervalu 5-10 dní. Při seborrhoické dermatitidě lze tento stav zvládnout dávkou 80 mg jednou týdně. Po intramuskulární aplikaci 80-120 mg astmatickým pacientům se zmírnění symptomů může dostavit během 6-48 hodin a vydržet několik dní až 2 týdny. Podobně u pacientů s alergickou rinitidou (senná rýma) může intramuskulární dávka 80-120 mg zmírnit katarální symptomy během 6 hodin, a toto zmírnění přetrvává několik dní až 3 týdny. Pokud léčba probíhá současně se stresovým stavem, je nutno dávku suspenze zvýšit. Je-li zapotřebí dosáhnout rychlého hormonálního účinku maximální intenzity, indikuje se intravenózní aplikace vysoce rozpustného natrium-methylprednisolon-sukcinátu. APLIKACE DO KONEČNÍKU DEPO-MEDROL v dávkách 40-120 mg podávaný jako nálev nebo kontinuální instilace 3-7x týdně po dobu 2 týdnů a déle je užitečný doplněk léčby u některých pacientů s ulcerózní kolitidou. U mnoha pacientů lze jejich stav regulovat dávkou 40 mg přípravku DEPO-MEDROL podávaného v 30-300 ml vody podle míry zánětu střevní sliznice. Samozřejmě je nutno zavést i další přijatelná terapeutická opatření. 4.3 Kontraindikace Methylprednisolon-acetát je kontraindikován:

u pacientů se systémovými mykotickými infekcemi

u pacientů se známou přecitlivělostí na methylprednisolon nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

pro intratekální podání

pro intravenózní podání

Očkování živými nebo živými oslabenými vakcínami je u nemocných užívajících imunosupresívní dávky kortikosteroidů kontraindikováno. 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Tento přípravek je určen k jednorázovému použití. Po aplikaci požadované dávky je třeba veškerou zbylou suspenzi znehodnotit. I když krystaly steroidů nadledvinek v kůži potlačují zánětlivé reakce, může jejich přítomnost vést k desintegraci buněčných elementů a k fyzikálně chemickým změnám v základní pojivové tkáni. Výsledné ojediněle se vyskytující dermální a/nebo subdermální změny mohou na místě vpichu vytvořit prohlubiny v kůži. Stupeň této reakce se liší podle množství aplikovaného nadledvinkového steroidu. K úplné regeneraci obvykle dochází během několika měsíců nebo po vstřebání všech krystalů steroidu nadledvinek. Ve snaze omezit na minimum incidenci atrofie kůže a pokožky, je třeba dbát na to, aby se nepřekračovaly doporučené dávky v injekcích. Kdykoli je to možné, měly by se do léze aplikovat opakovaně menší dávky. Používání techniky intrasynoviálních a intramuskulárních injekcí vyžaduje i

opatrnost, aby nedošlo k aplikaci injekce nebo úniku látky do kůže. Vzhledem k vysoké incidenci subkutánní atrofie je nutno vyloučit aplikaci injekce do deltoidního svalu. DEPO-MEDROL se nesmí podávat jinou cestou než je uvedena v bodu 4.1. Je absolutně nezbytné použít správné techniky aplikace přípravku DEPO-MEDROL, aby lék řádně v organizmu působil. Aplikace jinými než uvedenými cestami byla uváděna v souvislosti se zprávami o těžkých nežádoucích reakcích včetně: arachnoiditidy, meningitidy, paraparézy/paraplegie, poruchy vnímání, dysfunkce střev/močového měchýře, záchvatů, poruchy vidění včetně slepoty, zánětů očí a periorbitálního prostoru, a reziduí nebo olupující se kůže v místě vpichu. Zvláštní upozornění a preventivní opatření Intrasynoviální injekce kortikosteroidů může působit nejen lokálně, ale i systémově. K vyloučení infekčního procesu je nutné testovat přítomnost mikrobů v synoviální tekutině. Velká bolestivost kloubu, spojená s otokem, omezením pohyblivosti, horečkou a malátností je znakem probíhající septické artritidy. Pokud tyto příznaky přetrvávají a je potvrzena diagnóza septického procesu, je nutné zahájit příslušnou terapii antibiotiky. Lokální aplikace steroidů do infikovaného kloubu není vhodná, stejně jako aplikace steroidů do kloubů nestabilních. K prevenci kontaminace je nutné používat aseptických technik. Je nutné si uvědomit, že léčivá látka se pomaleji vstřebává po intramuskulární aplikaci. Imunosupresivní účinek/zvýšená náchylnost k infekcím Kortikosteroidy mohou zvýšit náchylnost k infekci, mohou maskovat některé známky infekce a během jejich podávání se mohou objevit nové infekce. Při používání kortikosteroidů lze pozorovat sníženou rezistenci a neschopnost lokalizovat infekce. U nemocných léčených kortikosteroidy samotnými nebo v kombinaci s jinými imunosupresívy, která ovlivňují buněčnou nebo humorální imunitu nebo funkce neutrofilů, se může v kterékoliv lokalizaci vyskytnout jakákoliv virová, bakteriální, mykotická, nebo parazitární infekce. Tyto infekce mohou být mírné, mohou však být i závažné s fatálním průběhem. Výskyt infekčních komplikací vzrůstá se zvyšující se dávkou kortikosteroidů. Osoby užívající léky, které potlačují imunitní systém, jsou náchylnější k infekcím než zdraví jedinci. Například plané neštovice a spalničky mohou mít vážnější, nebo dokonce fatální průběh u dětí s oslabenou imunitou nebo dospělých užívajících kortikosteroidy. K dosažení místního účinku při akutní infekci se nedoporučuje přípravek aplikovat do synovií, burs nebo šlach. Role kortikosteroidů u septického šoku byla sporná, časné studie uváděly jak prospěšné tak i škodlivé účinky. V nedávné době byly doplňkové kortikosteroidy navrhnuty jako prospěšné u pacientů s persistujícím septickým šokem, kteří trpí nedostatečností nadledvin. Nicméně, jejich rutinní použití při septickém šoku se nedoporučuje. Systematické přezkoumání účinku krátkodobých, vysokodávkových kortikosteroidů jejích používání nepodpořilo. Nicméně, meta-analýzy a revize ukazují, že delší podávání (5-11 dní) nízkých dávek kortikosteroidů může vést ke snížení mortality. Podávání živých nebo živých oslabených vakcín je kontraindikováno u pacientů, jimž se podávají dávky kortikosteroidů za účelem imunosuprese. Usmrcené nebo inaktivované vakcíny lze podávat pacientům, léčeným imunosupresivními dávkami kortikosteroidů; reakce na tyto vakcíny však může být snížena. Indikovanou imunizační proceduru lze použít u pacientů, léčených neimunosupresivními dávkami kortikosteroidů. Použití kortikosteroidů u aktivní tuberkulózy je nutno omezit na případy fulminantní nebo diseminované tuberkulózy, kdy se kortikosteroidy používají k léčbě onemocnění ve spojení s příslušným protituberkulózním režimem. Jsou-li kortikosteroidy indikovány u pacientů s latentní tuberkulózou nebo s tuberkulinovou reaktivitou, je zapotřebí důkladné pozorování, protože může dojít k reaktivaci onemocnění. Během delší léčby kortikosteroidy musí tito pacienti dostávat chemoprofylaxi.

U pacientů léčených kortikosteroidy byl hlášen výskyt Kaposiho sarkomu.. Vysazení kortikosteroidů může mít za následek klinické remise tohoto onemocnění. Účinky na imunitní systém Mohou se vyskytnout alergické reakce. Protože u pacientů léčených kortikosteroidy došlo ojediněle ke vzniku kožních reakcí a anafylaktických/anafylaktoidních reakcí, je třeba před podáním učinit řádná bezpečnostní opatření, zvláště má-li pacient v anamnéze alergii na jakýkoliv lék. Účinky na endokrinní systém U pacientů léčených kortikosteroidy, kteří jsou vystaveni neobvyklému stresu, je indikována zvýšená dávka rychle účinkujících kortikosteroidů před, během a po stresující situaci. Farmakologické dávky kortikosteroidů podávaných po delší dobu mohou vést k supresi osy hypothalamus-hypofýza-nadledviny (HPA) (sekundární nedostatečnost kůry nadledvin). Stupeň a trvání vzniklé adrenokortikální nedostatečnosti jsou u pacientů rozdílné a závisí na dávce, frekvenci, čase podání a délce léčby glukokortikoidy. Tento účinek lze minimalizovat pomocí podávání přípravku obden. Pokud jsou glukokortikoidy vysazeny náhle, může dojít k akutní nedostatečnosti nadledvin vedoucí k fatálnímu konci. Lékem vyvolaná sekundární nedostatečnost nadledvin může být tedy minimalizována postupným snižováním dávky. Tento typ relativní nedostatečnosti může přetrvávat i několik měsíců po ukončení léčby, proto by měla být v každé stresové situaci vzniklé v tomto období, obnovena hormonální terapie. Protože sekrece mineralokortikoidů může být snížena, doporučuje se podávat souběžně sůl a/nebo mineralokortikoidy. "Abstinenční syndrom" při vysazení steroidů, pravděpodobně nesouvisí s adrenokortikální nedostatečností.. Tento stav zahrnuje příznaky, jako jsou: nechutenství, nevolnost, zvracení, letargie, bolesti hlavy, horečka, bolesti kloubů, deskvamace, bolesti svalů, ztráta hmotnosti a/nebo hypotenze. Tyto účinky jsou vyvolány spíše náhlou změnou koncentrace glukokortikoidů než jejich nízkou hladinou. Vzhledem k tomu, že glukokortikoidy mohou zhoršit stav nemocných s Cushingovým syndromem, nedoporučuje se glukokortikoidy u těchto nemocných podávat . U pacientů s hypotyreózou je účinek kortikosteroidů zesílen. Poruchy metabolismu a výživy Kortikosteroidy, včetně methylprednisolonu, mohou zvýšit hladinu glukózy v krvi, zhoršit již existující diabetes a učinit náchylným na diabetes mellitus pacienty dlouhodobě léčené kortikosteroidy. Psychiatrické účinky V průběhu léčby kortikoidy se mohou vyskytnout psychické poruchy včetně euforie, insomnie, výkyvů nálady, změn osobnosti, závažných depresívních a psychotických stavů. Rovněž může dojít ke zhoršení stávající emoční nestability nebo psychotických tendencí. U systémových steroidů se mohou vyskytnout potenciálně závažné psychiatrické nežádoucí účinky. Příznaky se zpravidla objeví během několika dní nebo týdnů po zahájení léčby. Většina reakcí se obnoví buď po snížení dávky nebo vysazení, i když specifická léčba může být nezbytná. Po vysazení kortikoidů byly hlášeny psychologické účinky, frekvence není známa. Pacienti/pečovatelé by měli být vyzváni, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud se u pacienta vyskytnou psychologické příznaky, zejména pokud je podezření na depresivní náladu nebo sebevražedné myšlenky. Pacienti/pečovatelé by měli dávat pozor na možné duševní poruchy, které se mohou objevit buď během nebo bezprostředně po snižování dávky/vysazení systémových steroidů.

Účinky na nervový systém Kortikosteroidy je nutné používat s opatrností u pacientů trpících záchvaty. Kortikosteroidy je nutné používat s opatrností u pacientů s myasthenia gravis. (Viz také myopatie v Muskuloskeletálních účincích níže). I když kontrolované klinické studie ukázaly, že kortikosteroidy účinně urychlují ústup akutní exacerbace roztroušené sklerózy, nepřinesly tyto studie důkaz, že by kortikosteroidy ovlivňovaly konečný výsledek nebo přirozený průběh tohoto onemocnění. Studie však ukazují, že k vyvolání významného účinku u tohoto onemocnění jsou nezbytné poměrně vysoké dávky kortikosteroidů (viz 4.2 Dávkování a způsob podání). Účinky na oči Dlouhodobé užívání kortikosteroidů může způsobit posteriorní subkapsulární katarakty a nukleární katarakty (zejména u dětí), exoftalmus, nebo zvýšený nitrooční tlak, což může vést ke glaukomu s možným poškozením optického nervu. Vznik sekundární plísňové a virové infekce oka může být vyšší u pacientů léčených glukokortikoidy U nemocných s očním postižením při infekci herpes simplex by měly být kortikosteroidy podávány s opatrností vzhledem k hrozbě perforace rohovky. Účinky na kardiovaskulární systém Nežádoucí účinky glukokortikoidů na kardiovaskulární systém, jako je dyslipidémie a hypertenze, mohou léčené pacienty s existujícími kardiovaskulárními rizikovými faktory učinit ještě náchylnějšími pro další kardiovaskulární onemocnění, pokud jsou tyto kortikoidy podávány ve vysokých dávkách a dlouhodobě. Proto se u těchto pacientů doporučuje používat kortikosteroidy uváženě a doporučuje se věnovat pozornost riziku změny a v případě potřeby dalšímu monitorování srdeční činnosti. Systémové kortikosteroidy je nutné používat v případě městnavého srdečního selhání s opatrností a pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné. Účinky na cévní systém Kortikosteroidy je nutné používat s opatrností u pacientů s hypertenzí. Účinky na gastrointestinální systém Neexistuje obecná shoda, zda kortikosteroidy jsou samy o sobě zodpovědné za vznik žaludečních vředů, které se vyskytly v průběhu léčby. Léčba glukokortikoidy může maskovat příznaky žaludečního vředu, takže k perforaci nebo krvácení vředu pak může dojít bez výrazných bolestí. U nemocných s nespecifickou ulcerózní kolitidou by měly být kortikosteroidy podávány s opatrností v případě hrozby perforace, abscesu nebo jiných hnisavých infekcí, u nemocných s divertikulitidou, čerstvými střevními anastomózami, nebo aktivními nebo latentními peptickými vředy. Hepatobiliární účinky Vysoké dávky kortikosteroidů mohou způsobit akutní zánět slinivky břišní. Účinky na muskuloskeletální systém Po podání vysokých dávek kortikosteroidů byly hlášeny případy akutní myopatie; nejčastěji tyto případy zahrnovaly nemocné s poruchami nervosvalového přenosu (myasthenia gravis) nebo nemocné souběžně užívající anticholinergika, jakou jsou přípravky ovlivňující nervosvalový přenos (pankuronium). Tyto formy akutní myopatie mají generalizovanou formu, mohou postihovat oční a dýchací svalstvo a mohou vyústit v kvadruparézu. Může dojít ke zvýšení hladiny kreatinkinázy. Po vysazení kortikosteroidů může klinické zlepšení a zotavení vyžadovat týdny až měsíce. Osteoporóza je častý, ale vzácně rozpoznaný nežádoucí účinek spojený s dlouhodobým užíváním vysokých dávek glukokortikoidů.

Poruchy ledvin a močových cest Kortikosteroidy je nutné používat s opatrností u pacientů s nedostatečností ledvin. Vyšetření Střední a vysoké dávky hydrokortizonu nebo kortizonu mohou způsobit zvýšení krevního tlaku, retenci sodíku a vody a zvýšené vylučování draslíku. Je méně pravděpodobné, že se tyto účinky vyskytnou u syntetických derivátů glukokortikoidů, s výjimkou jejich použití ve vysokých dávkách. U nemocných, kteří jsou takto léčeni, může být nezbytné dietní omezení soli a doplnění draslíku. Všechny kortikoidy zvyšují vylučování vápníku. Další upozornění a opatření Opatrnost se doporučuje při dlouhodobé léčbě kortikosteroidy u starších lidí vzhledem k potenciálnímu zvýšení rizika osteoporózy, stejně jako zvýšenému riziku zadržování tekutin s možností výsledné hypertenze. Protože komplikace léčby glukokortikoidy závisí na velikosti dávky a délce léčby, je nutno v každém jednotlivém případě zvážit riziko/přínos ve vztahu k dávce a trvání léčby, zda použít každodenní nebo přerušovanou aplikaci přípravku. V souvislosti s použitím kortikosteroidů je nutné používat s opatrností aspirin a nesteroidní protizánětlivé léky. Použití přípravku u dětí Při dlouhodobé aplikaci přípravku u dětí je nutné pečlivě sledovat jejich růst a vývoj. Růst může být potlačen u dětí, kterým jsou glukokortikoidy podávány dlouhodobě, denně v rozdělených dávkách a použití takového režimu by mělo být omezeno na nejnutnější případy. Střídavé podávání glukokortikoidů obvykle zabráni vzniku nebo minimalizuje tyto nežádoucí účinky. Kojenci a děti dlouhodobě léčené kortikosteroidy jsou více ohroženy výskytem zvýšeného nitrolebního tlaku. Vysoké dávky kortikosteroidů mohou u dětí vyvolat zánět slinivky břišní. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Methylprednisolon je substrátem pro cytochrom P450 (CYP) a je metabolizován především enzymem CYP3A4. CYP3A4 je dominantní enzym z nejpočetnější CYP podskupiny v játrech dospělých lidí. Katalyzuje 6β-hydroxylaci steroidů, hlavní fázi I metabolického kroku pro endogenní a syntetické kortikoidy. Mnoho dalších sloučenin jsou také substrátem CYP3A4, některé z nich (stejně jako jiné léky) prokázaly, že mění metabolizmus glukokortikoidů indukcí (exprese) nebo inhibicí enzymu CYP3A4 (Tabulka 2). CYP3A4 inhibitory - léky, které inhibují aktivitu CYP3A4 obecně snižují jaterní clearance a zvyšují plazmatické

koncentrace

léků,

metabolizovaných

prostřednictvím

CYP3A4,

jako je

methylprednisolon. V přítomnosti inhibitoru CYP3A4 může být třeba titrovat dávku methylprednisolonu, aby se zabránilo vzniku steroidní toxicity (Tabulka 2) Induktory CYP3A4 - léky, které indukují aktivitu CYP3A4 obecně zvyšují jaterní clearance, což vede ke snížení plazmatické koncentrace léků, které jsou substrátem pro CYP3A4. Současné podávání takových látek s methylprednisolonem může k dosažení požadovaného výsledku vyžadovat zvýšení dávky methylprednisolonu (Tabulka 2) Substráty CYP3A4 - v přítomnosti methylprednisolonu a dalšího substrátu pro CYP3A4 může být jaterní clearance methylprednisolonu jak inhibována, tak indukována a pak může být nutné provést odpovídající úpravy dávkování methylprednisolonu. Je možné, že nežádoucí účinky, spojené s

užíváním samotného methylprednisolonu se mohou častěji vyskytnout při souběžném podávání methylprednisolonu s jinými léky (Tabulka 2). NON-CYP3A4-zprostředkované účinky - Další interakce a účinky, které se objevují u methylprednisolonu, jsou popsány v Tabulce 2 níže. Tabulka 2. Významné lékové nebo látkové interakce/účinky s methylprednisolonem Třída nebo typ léku - LÉK nebo LÁTKA

Interakce/Účinek

Antibakteriální léky - ISONIAZID

CYP3A4

INHIBITOR.

Navíc

je

možný

účinek

methylprednisolonu na rychlost acetylace a clearance isoniazidu.

Antibiotikum, Antituberkulotikum - RIFAMPIN

CYP3A4 INDUKTOR

Antikoagulancia (perorální)

Vliv methylprednisolonu na perorální antikoagulancia je variabilní. Existují údaje jak o zvýšení i o snížení účinku antikoagulancií, pokud jsou podávány současně s kortikosteroidy. Proto by se k udržení požadovaného antikoagulačního účinku měly monitorovat indexy.

Antikonvulziva - KARBAMAZEPIN

CYP3A4 INDUKTOR (a SUBSTRÁT)

Antikonvulziva - FENOBARBITAL - FENYTOIN

CYP3A4 INDUKTOR

Anticholinergika - NEUROMUSKULÁRNÍ BLOKÁTORY

Kortikosteroidy

mohou

ovlivnit

účinek

anticholinergik.

1) při současném podávání vysokých dávek kortikosteroidů a anticholinergik, jako jsou neuromuskulární blokátory, byla hlášena akutní myopatie (pro další informace viz bod 4.4 Zvláštní upozornění, účinky na muskuloskeletální systém). 2) u pacientů užívajících kortikosteroidy byl hlášen antagonizmus neuromuskulární blokády vyvolané pankuroniem a vekuroniem. Tuto interakci lze očekávat u všech kompetitivních neuromuskulárních blokátorů.

Antidiabetika

Vzhledem k tomu, že kortikosteroidy mohou zvýšit koncentrace glukózy v krvi, může být nutná úprava dávkování antidiabetik.

Antiemetika - APREPITANT - FOSAPREPITANT

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT)

Antimykotika - ITRAKONAZOL - KETOKONAZOL

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT)

Antivirotika -

INHIBITORY

HIV-

PROTEÁZY

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT) Inhibitory proteázy, jako jsou indinavir a ritonavir, mohou zvýšit plazmatické koncentrace kortikosteroidů.

Inhibitory aromatázy - AMINOGLUTETHIMID

Aminoglutethimidem vyvolané potlačení funkce nadledvin může zabránit endokrinním poruchám způsobeným dlouhodobou léčbou glukokortikoidy.

Blokátory vápníkového kanálu - DILTIAZEM

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT)

Kontraceptiva (perorální) - ETHINYLESTRADIOL/ NORETHISTERON

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT)

Imunosupresiva - CYKLOSPORIN

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT)

Třída nebo typ léku - LÉK nebo LÁTKA

Interakce/Účinek

1) k vzájemné inhibici metabolizmu dochází při souběžném podávání cyklosporinu a methylprednisolonu, který může zvýšit plazmatické koncentrace jednoho nebo obou léků. Z tohoto důvodu je možné, že nežádoucí účinky spojené s užíváním léku samotného mohou být pravděpodobnější při souběžném podávání. 2) při současném podávání cyklosporinu a methylprednisolonu byly hlášeny křeče.

Imunosupresiva - CYKLOFOSFAMID - TACROLIMUS

CYP3A4 SUBSTRÁT

Makrolidová antibiotika - KLARITHROMYCIN - ERYTHROMYCIN

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT)

Makrolidová antibiotika - TROLEANDOMYCIN

CYP3A4 INHIBITOR

NSA (nesteroidní protizánětlivé léky) - ASPIRIN ve vysokých dávkách (kyselina acetylsalicylová)

1) Může být zvýšený výskyt gastrointestinálního krvácení a ulcerace, pokud jsou kortikosteroidy podávány s NSA. 2) Methylprednisolon může zvyšovat clearance vysokých dávek kyseliny acetylsalicylové. Tento pokles hladiny salicylátů v séru může vést ke zvýšenému riziku toxicity salicylátů, pokud se podávání methylprednisolonu ukončí.

Látky odbourávající draslík

Pokud jsou kortikosteroidy podávány současně s látkami ovlivňujícími vylučování draslíku (např. diuretika, amfotericin B), měli by být pacienti pečlivě sledováni pro rozvoj hypokalémie. Zvýšené riziko hypokalémie existuje také při současném užívání kortikosteroidů a amfotericinu B, xantenů nebo beta2 agonistů.

4.6 Těhotenství a kojení Fertilita Neexistuje žádný důkaz, že jsou kortikosteroidy kancerogenní, mutagenní nebo poškozují reprodukční schopnost. Těhotenství Některé studie na zvířecích modelech ukázaly, že kortikosteroidy, pokud se v graviditě aplikují ve vysokých dávkách, mohou způsobit malformaci plodu. Avšak nezdá se, že by podání kortikosteroidů těhotným ženám vedlo ke vzniku kongenitálních abnormalit. Nicméně vzhledem k tomu, že dle výsledků studií při léčbě u lidí nelze zcela vyloučit poškození plodu, měl by být methylprednisolon v průběhu těhotenství užíván pouze v případech jednoznačné indikace. Některé kortikosteroidy snadno prostupují placentou. V jedné retrospektivní studii byl zjištěn zvýšený výskyt nižší porodní hmotnosti u dětí narozených ženám užívajících kortikosteroidy. Děti narozené matkám, jimž byly během těhotenství podány vyšší dávky kortikosteroidů, je nutno pozorně sledovat a co nejdříve odhalit případné známky adrenální nedostatečnosti (přesto, že pravděpodobnost jejího výskytu se jeví být velmi malá). U dětí narozených ženám léčených dlouhodobě kortikoidy během těhotenství, byl pozorován šedý zákal. Nejsou známy žádné účinky kortikosteroidů na porodní stahy a samotný porod. Kojení Kortikosteroidy se vylučují do mateřského mléka.

Kortikosteroidy procházející do mateřského mléka mohou potlačit růst a ovlivňovat endogenní produkci glukokortikoidů u kojenců. Odpovídající reprodukční studie nebyly u lidí užívajících glukokortikoidy provedeny, proto by se tyto léky měly kojícím matkám podávat pouze tehdy, pokud výhody léčby převáží možná rizika pro kojence. Užívání tohoto léku v těhotenství, kojícími ženami nebo ženami ve fertilním věku vyžaduje, aby byl přínos léčby zvážen vzhledem k případnému riziku pro matku a embryo nebo plod. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Účinek kortikosteroidů na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyl soustavně zkoumán. Možné nežádoucí účinky po léčbě kortikoidy jsou závratě, vertigo, poruchy vidění a únava. V případě výskytu těchto potíží by pacienti neměli řídit a obsluhovat stroje. 4.8 Nežádoucí účinky Nežádoucí účinky jsou uvedeny v tabulce, jsou tříděné podle orgánových systémů a četnosti. Četnosti jsou definované jako: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100, < 1/10), méně časté (≥ 1/1,000, < 1/100), vzácné (≥1/10,000, <1/1,000); velmi vzácné (< 1/10,000) a není známo (není možné z dostupných dat určit). Infekce a infestace

Časté

infekce

Není známo

oportunní infekce, infekce v místě vpichu, peritonitida

Poruchy

imunitního

systému

Není známo

přecitlivělost na léky, anafylaktické reakce

Endokrinní poruchy

Časté

Cushingoidní příznaky

Není známo

hypopituarizmus

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

porucha tolerance glukózy, retence sodíku, retence tekutin, zvýšená potřeba inzulinu (nebo perorálních antidiabetik)

Není známo

hypokalemická alkalóza, dyslipidémie, zvýšená chuť k jídlu (což může mít za následek zvýšení hmotnosti), lipomatóza

Psychiatrické poruchy

Časté

afektivní poruchy (včetně depresivní nálady, euforie). Následující účinky byly pozorovány u dětí: prudké změny nálad, abnormální chování, nespavost,

Není známo

afektivní

poruchy

(včetně

citové

lability,

psychologické

závislosti,

sebevražedných

myšlenek), psychotické poruchy (včetně mánie, bludů, halucinací, schizofrenie (zhoršení)), stavy zmatenosti, duševní poruchy, úzkost, změny osobnosti, prudké změny nálad, abnormální chování, nespavost

Poruchy

nervového

systému

Není známo

zvýšený nitrolební tlak (s edémem papily - benigní intrakraniální hypertenze), křeče, ztráta paměti, kognitivní poruchy, závratě, bolest hlavy

Oční poruchy

Časté

katarakta, glaukom

Není známo

exoftalmus, vzácné případy slepoty spojené s intralezionální léčbou v okolí obličeje a hlavy

Poruchy

ucha

a

labyrintu

Není známo

vertigo

Srdeční poruchy

Není známo

městnavé srdeční selhání (u predisponovaných pacientů)

Cévní poruchy

Časté

hypertenze

Není známo

hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Není známo

škytavka

Gastrointestinální poruchy

Časté

žaludeční vředy (s možností perforace a krvácení peptického vředu),

Není známo

žaludeční krvácení, perforace střev, pankreatitida, ulcerózní zánět jícnu, ezofagitida, bolest břicha, nadýmání, průjem, dyspepsie, nauzea.

Poruchy

kůže

a

podkožní tkáně

Časté

ekchymóza, akné

Není známo

angioedém, petechie, atrofie kůže, kožní strie, hyperpigmentace kůže, hypopigmentace kůže, hirsutismus, vyrážka, zarudnutí, svědění, kopřivka, zvýšená potivost

Poruchy

svalové,

kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté

zpomalení růstu (u dětí), osteoporóza, svalová slabost.

Není známo

osteonekróza, patologické zlomeniny, svalová atrofie, myopatie, neuropatická artropatie, artralgie, myalgie

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Není známo

nepravidelná menstruace

Celkové

poruchy

a

reakce v místě aplikace

Časté

zhoršené hojení ran, periferní edém, podrážděnost (u dětí)

Není známo

reakce v místě vpichu, sterilní absces, únava, malátnost, podrážděnost (u dospělých)

Vyšetření

Časté

snížení draslíku v krvi

Není známo

zvýšení krevních hladin alaninaminotransferázy , aspartátaminotransferázy a alkalické fosfatázy, zvýšení nitroočního tlaku, snížení tolerance sacharidů, zvýšení vápníku v moči, potlačení reakcí na kožní testy, zvýšení hladiny močoviny v krvi, negativní dusíková bilance (z důvodu katabolizmu bílkovin)

Poranění,

otravy

a

procedurální komplikace

Není známo

šlachové ruptury (především ruptura Achillovy šlachy), kompresivní fraktury páteře

4.9 Předávkování Neexistují žádné klinické syndromy akutního předávkování přípravkem DEPO-MEDROL. Zprávy o akutní toxicitě a/nebo úmrtí po předávkování kortikoidy jsou vzácné. V případě předávkování neexistuje specifické antidotum, léčba je podpůrná a symptomatická. Methylprednisolon je dialyzovatelný. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI Farmakoterapeutická skupina: hormon ATC kód: H02AB04

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Methylprednisolon je silný protizánětlivý steroid. Vykazuje vyšší protizánětlivou aktivitu než prednisolon a menší tendenci zadržovat sodík a vodu. Obecně má methylprednisolon-acetát vlastnosti glukokortikoidu methylprednisolonu, je však méně rozpustný a obtížněji se biotransformuje, což vysvětluje jeho dlouhodobější účinek. Glukokortikoidy difundují přes buněčné membrány a se specifickými cytoplazmatickými receptory vytvářejí komplexy. Tyto komplexy poté vstupují do buněčného jádra, váží se na DNA (chromatin) a stimulují transkripci mRNA a následnou syntézu proteinů různých enzymů, o nichž se soudí, že po systémovém podání mají mnoho různých účinků. Glukokortikoidy nejenže mají značný vliv na zánětlivé a imunitní procesy, ale ovlivňují i metabolismus cukrů, proteinů a tuků. Působí i na kardiovaskulární systém, kosterní sval a centrální nervový systém. Účinky na zánětlivé a imunitní procesy: Většina terapeutických aplikací je založena na protizánětlivých, imunosupresivních a antialergických vlastnostech glukokortikoidů. Tyto vlastnosti mají vliv na následující výsledky: - snížený počet imunoaktivních buněk blízko ložiska zánětu, - omezená vazodilatace, - stabilizace lysozomálních membrán, - inhibice fagocytózy, - snížená produkce prostaglandinů a podobných látek. Dávka

4,4

mg

methylprednisolon-acetátu

(4

mg

methylprednisolonu)

stejný

glukokortikosteroidový (protizánětlivý) účinek jako 20 mg hydrokortisonu. Methylprednisolon má pouze minimální mineralokortikoidní účinek (200 mg methylprednisolonu se rovná 1 mg desoxykortikosteronu). Účinek na metabolizmus glycidů proteinů: Glukokortikoidy mají katabolický účinek na proteiny. Uvolněné aminokyseliny se v játrech prostřednictvím glukoneogeneze přeměňují na glukózu a glykogen. Absorpce glukózy v periferních tkáních se snižuje, což může mít za následek hyperglykémii a glukosuremii, zvláště u pacientů se sklonem k diabetu. Účinek na metabolizmus tuků: Glukokortikoidy mají lipolytický účinek. Tato lipolytická aktivita ovlivňuje hlavně končetiny. Glukokortikoidy mají i lipogenní účinek, který se nejvýrazněji projevuje na hrudi, krku a na hlavě. To vše vede k redistribuci tukových depozit. Maximální farmakologická aktivita glukokortikoidů je opožděná za maximálními hladinami v krvi, což naznačuje, že většina účinků léku je výsledkem modifikace enzymatické aktivity spíše než přímého účinku vlastního léku. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Farmakokinetiky jednorázové intramuskulární dávky 40 mg přípravku DEPO-MEDROL byly zjišťovány ve studii s 8 zdravými dobrovolníky. Průměr individuálních vrcholových plazmatických koncentrací byl 14,8 ± 8,6 ng/ml, průměrný individuální vrcholový poločas byl 7,25 ± 1,04 hodiny, a plocha pod křivkou (AUC) byla 1354,2 ± 424,1 ng/ml x hod (1.-21. den). Methylprednisolon je významně distribuován do tkání, prochází hematoencefalickou bariérou a je vylučován do mateřského mléka. Vazba methylprednisolonu na plazmatické proteiny u člověka je přibližně 77%. Methylprednisolon se u člověka metabolizuje v játrech na neaktivní metabolity, hlavní jsou 20α-

hydroxymethylprednisolon a 20β-hydroxymethylprednisolon. Metabolizmus v játrech se děje zejména prostřednictvím CYP3A4. (Pro seznam lékových interakcí založených na metabolizmu zprostředkovaného CYP3A4, viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce.) Průměrný poločas eliminace pro celkový methylprednisolon je v rozmezí 1,8 až 5,2 hodiny. Jeho zdánlivý distribuční objem je přibližně 1,4 l/kg a celková clearance je přibližně 5 až 6 ml/min/kg. Methylprednisolon, stejně jako mnoho CYP3A4 substrátů, může být také substrátem pro ATP- binding casette -transportní p-glykoprotein který ovlivňuje tkáňovou distribuci a interakce s ostatními léčivými přípravky. Při selhání ledvin nejsou úpravy dávkování nezbytné. Methylprednisolon je dialyzovatelný. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku Na základě běžných studií farmakologické bezpečnosti, toxicity po opakovaném nitrožilním, intraperitoneálním, subkutánním, intramuskulárním a perorálním podávání u myší, potkanů, králíků a psů, nebyly zjištěny žádné neočekávané účinky léku. Pozorované toxicity v studiích opakovaného podávání jsou v souladu s očekávanými toxicitami při dlouhodobé expozici exogenním steroidům kůry nadledvin. Kancerogenní potenciál Dlouhodobé studie se zvířaty pro vyhodnocení kancerogenního potenciálu nebyly provedeny, protože lék je určen pouze pro krátkodobou léčbu a nebyly zjištěny žádné údaje, svědčící o kancerogenní aktivitě. Neexistují žádné důkazy o tom, že kortikosteroidy jsou kancerogenní. Mutagenní potenciál Neexistuje žádný důkaz o možnosti indukcí genetických a chromozomálních mutací při podávání methylprednisolonu (zkouška poškození DNA/alkalické eluce pomocí buněk V79 čínských křečků). Methylprednisolon nevyvolal poškození chromozomů při absenci systému jaterní aktivace. Reprodukční toxicita Ve studiích embryotoxických účinků methylprednisolonu na zvířatech nebyl u myší ani potkanů pozorován teratogenní účinek při denních intraperitoneálních dávkách 125 mg/kg/den nebo 100 mg/kg/den. U potkanů byl methylprednisolon teratogenní při subkutánním podání v dávce 20 mg/kg/den. Methylprednisolon-aceponát byl teratogenní, pokud je podáván subkutánně u potkanů v dávce 1,0 mg/kg/den. 6. FARMACEUTICKÉ INFORMACE 6.1 Seznam pomocných látek Makrogol 3350, miripirium-chlorid, chlorid sodný, hydroxid sodný a/nebo kyselina chlorovodíková na úpravu pH, voda na injekci 6.2 Inkompatibility Vzhledem k možným fyzikálním nekompatibilitám se přípravek DEPO-MEDROL nesmí ředit nebo smíchávat s jinými roztoky. 6.3 Doba použitelnosti 5 let

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě 15-30oC, chraňte před mrazem. 6.5 Druh obalu a obsah balení Lahvička (skleněná), propichovací zapertlovaná pryžová zátka, která je zajištěná odtrhovacím uzávěrem z plastické hmoty, krabička. Velikost balení: 1 ml, 2 ml a 5 ml 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Důkladně protřepejte, aby se vytvořila homogenní suspenze. 1. Sejměte kryt. 2. Nasaďte za sterilních podmínek jehlu. 3. Sejměte kryt jehly. Nyní je stříkačka připravená k použití. Po aplikaci stříkačku znehodnoťte. Nikdy znovu nepoužívejte. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Pfizer

spol.s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA 56/191/71-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 27.7. 1971 / 17.10.2012 10. DATUM REVIZE TEXTU 17.10.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU VNĚJŠÍ OBAL/KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Depo-Medrol 40mg/ml methylprednisoloni acetas 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden mililitr suspenze obsahuje 40 mg methylprednisoloni acetas. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje makrogol 3350, miripirium-chlorid, chlorid sodný, hydroxid sodný a/nebo kyselinu chlorovodíkovou (na úpravu pH) a vodu na injekci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

injekční suspenze, 1 ml, 2 ml, 5 ml 5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

K intramuskulárnímu, intraartikulárnímu a intralezionálnímu podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Před použitím řádně protřepejte. 8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: Datum výroby: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě 15-30°C, chraňte před mrazem. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci: PFIZER, spol. s r.o., Praha, Česká republika 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg.číslo: 56/191/71-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Neuvedeno - odůvodnění přijato.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH ETIKETA 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ

Depo-Medrol 40mg/ml methylprednisoloni acetas 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

logo PFIZER 3.

POUŽITELNOST

Použitelné do: Datum výroby: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže: 5.

JINÉ

K intramuskulárnímu, intraartikulárnímu a intralezionálnímu podání. 1 ml, 2 ml, 5 ml

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.