Dacarbazin Teva 200 Mg

Kód 0162208 ( )
Registrační číslo 44/ 172/86-C
Název DACARBAZIN TEVA 200 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0162208 INJ PLV SOL 1X200MG Prášek pro injekční roztok, Injekce
0162207 INJ PLV SOL 10X200MG Prášek pro injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak DACARBAZIN TEVA 200 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls114200/2011

Příbalová informace

DACARBAZIN TEVA 200 MG

(dacarbazinum)

prášek pro přípravu injekčního roztoku

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípra-vek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékární-ka.

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo po-

kud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je DACARBAZIN TEVA a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DACARBAZIN TEVA užívat

3.

Jak se DACARBAZIN TEVA používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Uchovávání přípravku DACARBAZIN TEVA

6. Další informace

1. Co je DACARBAZIN TEVA a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku DACARBAZIN TEVA je dakarbazin. Dakarbazin patří mezi tzv. fázově nespecifická cytostatika.

Přípravek DACARBAZIN TEVA se používá v léčbě maligních onemocnění, zvláště maligního melanomu, maligního lymfogranulomu (m. Hodgkin) a sarkomů měk-kých tkání.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete používat DACARBAZIN TEVAPřípravek DACARBAZIN TEVA neužívejte: jste-li přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku, v průběhu těhotenství nebo kojení.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku DACARBAZIN TEVA je zapotřebí:

-

probíhá-li u Vás infekční onemocnění (např. plané neštovice, pásový opar),

-

máte-li útlum kostní dřeně,

-

máte-li poruchu jaterních a ledvinných funkcí.

Přípravek DACARBAZIN TEVA smí být podáván pouze pod dohledem lékaře, který má dostatečné zkušenosti s protinádorovou chemoterapií. Během léčby a po jejím ukončení je třeba provádět všechna nezbytná laboratorní vyšetření.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky přípravku DACARBAZIN TEVA a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které v současné do-bě užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Současným podáváním přípravku DACARBAZIN TEVA s fenobarbitalem, azathio-primem a 6-merkaptopurinem dochází ke zvýraznění toxických projevů přípravku DACARBAZIN TEVA.

Pro zvýšené riziko infekcí u oslabeného organismu se očkování živými vakcínami doporučuje až po uplynutí nejméně 3 měsíců od ukončení chemoterapie přípravkem DACARBAZIN TEVA.

Těhotenství

Přípravek DACARBAZIN TEVA, stejně jako jiná cytostatická léčiva, může způsobit poškození plodu, proto je během těhotenství kontraindikován. Pacientky musí být poučeny o nutnosti účinné antikoncepce během léčby.Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Kojení

Během užívání přípravku DACARBAZIN TEVA nesmíte kojit.Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje může být ovlivněna nežádoucí-mi účinky přípravku DACARBAZIN TEVA uvedenými v bodě 4. Tyto činnosti smíte vykonávat jen po výslovném souhlasu Vašeho lékaře.

3. Jak se DACARBAZIN TEVA používá

Přípravek je určen pouze pro dospělé.

Maligní melanom: Pokud není v rámci kombinované léčby doporučeno zvláštní dáv-kování, pak se přípravek DACARBAZIN TEVA podává v monoterapii obvykle v dávce 200 až 250 mg/m

2/den 1.-5. den cyklu nebo 850 mg/m2 podané 1.den cyklu. Léčba

se opakuje v třítýdenním intervalu. U Hodgkinova lymfomu je doporučena dávka 150mg/m

2 i.v. 1.-5. den v kombinaci s jinými účinnými léčivy. Léčba se opakuje ve čtyřtý-

denním intervalu.

Při léčbě sarkomů je přípravek DACARBAZIN TEVA součástí kombinované chemote-rapie.

Přesné dávkování je v onkologii je vysoce individuální a záleží vždy na rozhodnutí specializovaného lékaře onkologa, který posoudí typ a rozsah nádoru i stav pacienta.

Přípravek DACARBAZIN TEVA se podává výhradně nitrožilně, buď v jednorázové injekci podávané asi 1 minutu nebo jako i.v. infuze v 250 až 500 ml fyziologického roztoku chloridu sodného během 30 až 60 minut.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek DACARBAZIN TEVA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nejzávažnějším nežádoucím účinkem je možné poškození krvetvorby, které se pro-jevuje poklesem počtu bílých krvinek a krevních destiček. V některých případech je současně pozorována lehká anémie.

Mezi další nežádoucí účinky patří nechutenství, nevolnost a zvracení. U některých nemocných se může vyvinout ”flu-like” syndrom. Je charakterizován zvýšenou teplo-tou, bolestmi ve svalech a celkovou únavou. Dochází k němu obvykle po vysokých jednorázových dávkách, přibližně 7 dní po léčbě přípravkem DACARBAZIN TEVA a trvá 7-21 dní. S dalšími cykly léčby se může syndrom opakovat.

Bylo hlášeno několik případů poškození jater doprovázené trombózou (krevní sraže-nina) jaterních žil a rozpadem jaterní tkáně s následkem smrti.

Zřídka se mohou vyskytnout bolesti hlavy, zhoršené vidění, zmatenost, zvýšená spa-vost a křeče. Vzácně byly popsány anafylaktické reakce.

5. Jak přípravek DACARBAZIN TEVA uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek DACARBAZIN TEVA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25

C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

světlem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Ze-ptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek DACARBAZIN TEVA obsahuje

Léčivou látkou je dakarbazin. DACARBAZIN TEVA 200 mg obsahuje 200 mg dakarbazinu.

Pomocnými látkami jsou:Monohydrát kyseliny citronové, mannitol

Jak DACARBAZIN TEVA vypadá a obsah balení

DACARBAZIN TEVA prášek pro přípravu injekčního roztoku je bílý až slabě žlutý lyofilizát.

1 lahvička, 10 lahviček

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Gödöllő, Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

26.10.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls114200/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

DACARBAZIN TEVA 200 mg

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka:

DACARBAZIN TEVA 200 mg obsahuje dacarbazinum (dakarbazin) 200 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu injekčního roztoku

Popis přípravku: bílý až slabě žlutý lyofilizát

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba maligních onemocnění, zvláště maligního melanomu, maligního lymfogranulomu (m. Hodgkin) a sarkomů měkkých tkání.

DACARBAZIN TEVA se podává jak v monoterapii, tak v kombinované chemoterapii, zejména s doxorubicinem, bleomycinem, vinkristinem, vinblastinem, cyklofosfamidem, prednisonem, cisplatinou a 5-fluorouracilem.

Přípravek je určen pro dospělé.

4.2 Dávkování a způsob podání

Maligní melanom: Pokud není v rámci kombinované terapie doporučeno zvláštní dávko-vání, pak se dakarbazin podává v monoterapii obvykle v dávce 200 až 250 mg/m

2/den

1.- 5. den cyklu nebo 850 mg/m

2 podané 1. den cyklu. Léčba se opakuje v třítýdenním

intervalu. U Hodgkinova lymfomu je doporučena dávka 150 mg/m

2 i.v. 1. – 5. den cyklu

v kombinaci s jinými účinnými léčivy. Léčba se opakuje ve čtyřtýdenním intervalu.

Při léčbě sarkomů je dakarbazin součástí kombinované chemoterapie.

Přesné dávkování je v onkologii je vysoce individuální a záleží vždy na rozhodnutí spe-cializovaného lékaře onkologa, který posoudí typ a rozsah nádoru i stav pacienta.

Přípravek DACARBAZIN TEVA se podává výhradně intravenózně buď v jednorázové in-jekci podávané asi 1 minutu, nebo jako i.v. infuze v 250 až 500 ml fyziologického rozto-ku NaCl během 30 až 60 minut.

4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na dakarbazin, nebo na některou z pomocných látek.

Těhotenství a kojení.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zvláštní opatrnosti je třeba při podávání dakarbazinu pacientům s infekcemi (plané ne-štovice, pásový opar), dále pak pacientům s útlumem kostní dřeně, s poruchami jater-ních a renálních funkcí.

DACARBAZIN TEVA smí být podáván pouze pod dohledem lékaře, který má dostatečné zkušenosti s protinádorovou chemoterapií. Během léčby a po jejím ukončení je třeba provádět všechna nezbytná laboratorní vyšetření.

Vzhledem k fotosenzitivitě dakarbazinu je nutno chránit infuzní láhev před světlem zaba-lením do fólie.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současným podáváním dakarbazinu s fenobarbitalem, azathioprimem a 6-merkaptopurinem dochází ke zvýraznění toxických projevů dakarbazinu.

Pro zvýšené riziko infekcí u oslabeného organismu se očkování živými vakcínami dopo-ručuje až po uplynutí nejméně 3 měsíců od ukončení chemoterapie dakarbazinem.

4.6 Těhotenství a kojení

Dakarbazin je kontraindikován u těhotných a kojících žen.

Ženy v reprodukčním věku musí být informovány o nutnosti používat vhodnou antikon-cepci a to po dobu léčby dakarbazinem a ještě 6 měsíců po jejím ukončení.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Schopnost řídit motorová vozidla může být ovlivněna nežádoucími účinky dakarbazinu (viz níže). Nehospitalizovaní pacienti mohou tyto činnosti vykonávat jen po výslovném souhlasu lékaře.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejtěžším toxickým účinkem dakarbazinu je možné poškození krvetvorby, které se pro-jevuje poklesem počtu leukocytů a trombocytů. V některých případech je současně po-zorována lehká anémie.

Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří anorexie, nauzea a vomitus. U některých ne-mocných se může vyvinout ”flu-like” syndrom. Je charakterizován zvýšenou teplotou, bo-lestmi ve svalech a celkovou únavou. Dochází k němu obvykle po vysokých jednorázo-vých dávkách, přibližně 7 dní po terapii dakarbazinem a trvá 7-21 dní. S dalšími cykly léčby se může syndrom opakovat.

Bylo hlášeno několik případů hepatotoxicity doprovázené trombózou jaterních žil a hepa-tocelulární nekrózou s následkem smrti.

Zřídka se mohou vyskytnout bolesti hlavy, zhoršené vidění, zmatenost, letargie a křeče. Vzácně byly popsány anafylaktické reakce.

4.9 Předávkování

V případě předávkování se doporučuje symptomatická léčba.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina - Cytostatikum

ATC kód: L01AX04

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Léčivou látkou přípravku DACARBAZIN TEVA je dakarbazin (5-/3,3-dimethyl-1-triazeno/-imidazol-4-karboxamid; DTIC). Ačkoliv přesný mechanismus účinku dakarbazinu není zcela znám, předpokládá se jeho schopnost uvolňovat diazomethan působící jako alky-lační agens, tvořící kovalentní alkylační vazby s molekulami obsahujícími elektronově bohatá centra, jako např. SH-skupiny. Jako purinový analog vykazuje dakarbazin rovněž antimetabolický účinek. Dakarbazin patří mezi tzv. fázově nespecifická cytostatika.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po aplikaci dochází k rychlé biodistribuci a poklesu plazmatické koncentrace dakarbazi-nu. Vzhledem k malé rozpustnosti v tucích dosahuje dakarbazin nízkých hladin v mozkomíšním moku (1/2 plazmatické koncentrace), rovněž vazba na bílkoviny plazmy je nevýrazná (5%). Největší orgánové koncentrace jsou zaznamenány v jaterní tkáni, kde probíhá intenzivní metabolismus mikrozomálními enzymy. Biologický poločas dakarbazi-nu v plazmě je bifázický, první fáze trvá 19 minut, terminální 2 - 5 hodin. Vylučován je převážně ledvinami v nezměněné formě (tubulární sekrecí a glomerulární filtrací).

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita přípravku DACARBAZIN TEVA byla studována na myších a potkanech. Jako srovnávací standard byl použit přípravek DTIC Dome. Rozdíly mezi oběma pří-pravky nejsou signifikantně významné.

Rozdíly v tělesné hmotnosti potkaních samců při studiu subchronické toxicity nebyly vý-znamné. Při studiu změn v relativní váze zkoumaných orgánů se ukázalo snížení váhy jater a ledvin po dávce 60 mg/kg. Na jiných orgánech se však neprojevily žádné signifi-kantně významné změny ani po dávce 120 mg/kg. Sledování změn v biochemických a hematologických parametrech ukázalo, že počáteční snížení hodnot těchto parametrů bylo reverzibilní.

Výsledky biochemické, hematologické a histologické analýzy jsou srovnatelné s publiko-vanými údaji o přípravku DTIC Dome.

Lze uzavřít, že DACARBAZIN TEVA je relativně málo toxické cytostatikum.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Monohydrát kyseliny citronové, mannitol.

6.2 Inkompatibility

DACARBAZIN TEVA musí být uchováván v temnu. DTIC podléhá po vystavení světlu spontánnímu rozkladu. Dakarbazin nemá být mísen s natrium-bikarbonátem pro možné riziko precipitace nebo jiných možných chemických reakcí.

6.3 Doba použitelnosti

V neporušeném obalu DACARBAZIN TEVA 200 mg 3 roky. Chemická a fyzikální stabili-ta přípravku po rekonstituci a naředění do infuze byla prokázána na dobu 8 hod. při 25

°C, chráněn před světlem.

Z mikrobiologického hlediska má být roztok použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, do-ba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uži-vatele a doba by neměla být delší než 24 hod. při 2 C – 8

°C, chráněno před světlem,

pokud rozpuštění a naředění nebylo provedeno za kontrolovaných a validovaných asep-tických podmínek.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

světlem.

6.5 Druh obalu a velikost balení

lahvička z hnědého skla, pryžová zátka, Al uzávěr nebo Al uzávěr s krytem z umělé hmoty, krabička.

Velikost balení: a) 1 lahvička

b) 10 lahviček

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

DACARBAZIN TEVA 200 mg se rekonstituuje přidáním 20 ml vody na injekci.

Vznikne roztok obsahující 10 mg léčivé látky v 1ml.

Přípravek DACARBAZIN TEVA se podává výhradně intravenózně buď v jednorázové in-jekci podávané asi 1 minutu, nebo jako i.v. infuze v 250 až 500 ml fyziologického rozto-ku NaCl během 30 až 60 minut.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

TEVA Pharmaceuticals CR s.r.o.

Praha

Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/172/86-C

9. DATUM REGISTRACE /PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

20. 0.1986/ 13.6.2007

10. DATUM REVIZE TEXTU

26.10.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička na lahvičky

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DACARBAZIN TEVA 200 mgPrášek pro přípravu injekčního roztokuDacarbazinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna lahvička obsahuje: dacarbazinum 200 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Jedna lahvička obsahuje: monohydrát kyseliny citronové, mannitol

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Prášek pro přípravu injekčního roztoku1 injekční lahvička10 injekčních lahviček

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Rekonstituuje se přídáním 20 ml vody na injekci Pouze pro intravenózní podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.oPraha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

44/172/86-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Lahvička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

DACARBAZIN TEVA 200 mgPrášek pro přípravu injekčního roztokuDacarbazinum

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Pro i.v. podání

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1 injekční lahvička obsahuje dacarbazinum 200 mg

6.

JINÉ

Nebezpečný odpad

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.