Cyproplex

Kód 0032095 ( )
Registrační číslo 34/ 364/01-C
Název CYPROPLEX
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0032097 POR TBL NOB 100X50MG Tableta, Perorální podání
0032093 POR TBL NOB 20X50MG Tableta, Perorální podání
0032094 POR TBL NOB 30X50MG Tableta, Perorální podání
0032095 POR TBL NOB 50X50MG Tableta, Perorální podání
0032096 POR TBL NOB 50X50MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak CYPROPLEX

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls93375/2011 a příloha ke sp.zn. sukls33789/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CYPROPLEX

Tablety

Cyproteroni acetas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Cyproplex a k čemu se používá

2

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cyproplex užívat

3.

Jak se přípravek Cyproplex užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Cyproplex uchovávat

6.

Další informace

1. Co je přípravek Cyproplex a k čemu se používá

Cyproplex je hormonální přípravek s antiandrogenním účinkem. Potlačuje účinek mužských pohlavních hormonů (androgenů).

Cyproplex se používá

U mužů-

ke zmírnění příznaků karcinomu prostaty, pokud se objevily metastázy, a pokud se léčba jinými léky snižujícími hladinu androgenů v těle (látky podobné hormonu LHRH) nebo chirurgické odstranění tumoru jeví neefektivní, nemožné nebo nežádoucí

-

k léčbě vedlejších účinků hormonální léčby (zarudnutí kůže) látkami typu LHRH u mužů

-

k léčbě návalů horka, k nimž může docházet během léčby jinými přípravky užívanými při rakovině prostaty nebo po chirurgické kastraci u mužů

-

k regulaci libida u dospělých muži, kteří mají zvýšený zájem o sex (hypersexualita) popř. sexuální deviaci.

U žen-

k léčbě těžkých příznaků maskulinizace (např. růst nežádoucího ochlupení, plešatost, akné)

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cyproplex užívat

Neužívejte přípravek Cyproplex-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na cyproteron acetát nebo na kteroukoli další složku přípravku

-

při celkové sešlosti spojené s výraznou slabostí (kachexie), nevztahuje se na karcinom prostaty

-

při onemocnění jater, například při Dubinovu-Johnsonovu syndromu (dědičná porucha charakterizovaná celoživotní lehkou žloutenkou) nebo při Rotorovu syndromu (žloutenka v dětství vzhledem k narušenému vylučování žluči)

-

u tumorů jater v minulosti nebo stávajících (nevztahuje se na metastázy karcinomu prostaty)

-

při těžké depresi, kterou trpíte po mnoho měsíců

-

při vzniku krevních sraženin (trombóze, embolii) nyní nebo v minulosti

-

u těžkého diabetu

-

u abnormálních červených krvinek (srpkovitá anémie)

-

u žen, které v předchozím těhotenství trpěly žloutenkou, přetrvávajícím svěděním nebo puchýři

-

během těhotenství a kojení

-

před ukončením puberty

-

pokud Vám byl v minulosti diagnostikován meningeom (obvykle benigní nádor vycházející ze tkáně,která vystýlá prostor mezi mozkem a lebkou). V případě pochyb se obraťte na svého lékaře

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cyproplex je zapotřebí:

Varování – všichni pacienti-

Léčba cyproteron acetátem může vést k poruchám jaterních funkcí, někdy s těžkým několika měsíčním průběhem. Lékař vám bude pravidelně kontrolovat krevní hodnoty, moč a jaterní funkce.

-

Pacienti trpící diabetem jsou lékařem pravidelně a často kontrolováni. Může dojít ke změnám v potřebě inzulinu nebo léků snižujících hladinu krevního cukru.

Varování – muži-

Konzumace alkoholu u mužů snižuje účinnost přípravku Cyproplex na tlumení nadměrného zájmu o sex.

-

Účinek cyproteron acetátu při léčbě nadměrného zájmu o sex se někdy dostaví za několik týdnů, někdy dokonce až za několik měsíců. Užívání přípravku Cyproplex není náhradou za psychoterapii a jiná opatření.

-

Pokud máte potíže s plodností, lékař před zahájením léčby patrně přezkoumá vaše sperma.

Varování – ženy-

Cyproplex vám musí být předepsán specialistou se zkušenostmi s hormonální léčbou.

-

Lékař před zahájením léčby patrně zajistí gynekologické vyšetření.

-

Ženy s následujícími chorobami musí pokyny lékaře zvláště pečlivě dodržovat – hrozí vyšší riziko nežádoucích účinků:

vysoký krevní tlak,

diabetes,

epilepsie

roztroušená skleróza

onemocnění dané poruchou tvorby krevního barviva (porfyrie),

vrozená hluchota (otoskleróza)

svalové křeče (tetanie)

- Před zahájením léčby se ujistěte, zda nejste těhotná a zamezte otěhotnění během ní. Proto musí být

lék užíván v kombinaci s orální antikoncepcí. Viz bod „Jak se přípravek Cyproplex užívá”.

- Jestliže zvracíte, popř. máte průjem, ochranný antikoncepční účinek není jistý, i když antikoncepci

užíváte. Pokračujte v léčbě a po zbytek cyklu používejte navíc kondom. Pokud během období bez

antikoncepce nedojde ke krvácení, nezačínejte s užíváním léku, dokud se nepřesvědčíte, že nejste těhotná.

- Nezastavujte léčbu, pokud dojde k mírnému krvácení i mimo období bez antikoncepce. - Pokud dochází k opakovanému nebo soustavnému krvácení, poraďte se s lékařem.- Ženy, které přípravek užívají v kombinaci s antikoncepcí, mají vyšší riziko poruch krevní srážlivosti

(trombózy).

- Pokud máte jít na operaci nebo jste dlouhodobě upoutána na lůžko, lékař může léčbu zastavit.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Léky uvedené v tomto bodě možná znáte pod jiným názvem, často pod názvem značkového preparátu. Uvádíme pouze léčivé látky či terapeutické skupiny, nikoli obchodní názvy. Proto se vždy pečlivě podívejte na obal nebo do příbalové informace a zjistěte si název léčivé látky v léku, který užíváte.

Interakce znamená, že se účinky více léků nebo látek mohou vzájemně ovlivňovat nebo vytvářet nežádoucí účinky. K interakci může dojít, jestliže jsou tyto tablety užívány s těmito léky:

-

Inzulín nebo látky snižující hladinu krevního cukru (například metformin, tolbutamid, glibenklamid, gliklazid) – potřeba těchto léků se při společném podávání může změnit.

Těhotenství a kojení

U žen v plodném věku je nutné před nasazením léčby a v průběhu léčby v případě, že nedochází k menstruačnímu krvácení, vyloučit těhotenství.Cyproplex lze u žen v plodném věku podávat pouze v kombinaci s antikoncepčním přípravkem.

TěhotenstvíNeužívejte přípravek Cyproplex, jestliže jste těhotná.

KojeníNeužívejte přípravek Cyproplex, jestliže kojíte.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůMůže se vyskytnout únava a slabost, zvláště během prvního týdne léčby. V takovém stavu neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravkuTyto tablety obsahují laktózu. Jestliže vás lékař informoval, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte jej před užitím tohoto léčivého přípravku.

3. Jak se přípravek Cyproplex užívá

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Muži:

Karcinom prostatyObvyklá dávka přípravku jsou 2 tablety 2 – 3 x denně (= 24 hodin).Léčbu nepřerušujte a nesnižujte dávku, pokud se dostaví zlepšení.

Zahájení léčby s látkami typu LHRH:Obvyklá dávka přípravku jsou 2 tablety 3x (=24 h) po prvních 5-7 dní.Poté zahajte hormonální léčbu látkami typu LHRH a pokračujte v užívání přípravku Cyproplex po 3 – 4 týdny.Během léčby látkami typu LHRH může lékař dávku snížit na 2 tablety dvakrát denně.

Léčba návalů horka během hormonální léčby látkami typu LHRH nebo po chirurgické kastraci:Obvyklá dávka přípravku jsou 2 tablety 1 – 2x denně.

Nadměrný zájem o sexu nebo sexuálně abnormální chování:Obvyklá dávka přípravku je jedna tableta 2x denně (24 hodin). Pokud to bude zapotřebí, dávku lze krátkodobě zvýšit. Někdy je také potřebné snížit dávku na ½ tablety dvakrát denně.Lékař bude při nastavování udržovací dávky nebo ukončení léčby dávku snižovat postupně.

Ženy:Dávky u žen v plodném věku s pravidelným menstruačním cyklem:S léčbou se začíná v první den krvácení (první den menstruačního cyklu). Budete užívat 2 tablety po jídle od prvního do desátého dne cyklu. Kromě toho je třeba užívat vhodnou estrogenovou nebo kombinovanou (estrogen a gestagen) orální antikoncepci, a to od prvního do 21. dne cyklu. Od 22. do 28. dne cyklu (po sedm dní) se přípravek neužívá, a obvykle dojde k menstruačnímu krvácení. Přesně čtyři týdny (jeden plný cyklus) po počátku prvního užívání, v týž den v týdnu, začnete užívat další sérii přípravku Cyproplexa budete jej užívat po deset dní. Ve stejný den začnete také užívat orální antikoncepci. Pokud nedojde k menstruačnímu krvácení, před dalším užíváním přípravku je třeba vyloučit možnost těhotenství. Pokud dojde ke zlepšení, lékař může dávku snížit na 1 nebo ½ tablety.

Dávky u ženy v plodném věku s nepravidelným menstruačním cyklem nebo bez menstruačního krvácení:Po vyloučení těhotenství může léčba začít ihned po jejím předepsání. Na rozdíl od žen v plodném věku s pravidelným menstruačním cyklem zde antikoncepční ochrana nenastává už od prvního dne.Je proto nutno používat i mechanickou antikoncepci (tj. bariérovou metodu, např. kondom) po prvních 14 po sobě jdoucí dní užívání perorální antikoncepce. První den léčby je považován za první den cyklu. Další léčba probíhá tak, jak je popsáno u žen s pravidelným menstruačním cyklem. Ke krvácení z vysazení patrně dojde během období bez léku.

Dávky u žen, které už nemenstruují (po menopauze):Doporučená dávka je ½ až 1 tableta denně (= 24 hod.) po 21 dní, a poté 7denní období bez tablet. Cyproplex lze užívat samotný nebo lze v kombinaci s antikoncepcí. Dávka je stejná jako pro ženy v plodném věku.

Dávky u žen po odstranění dělohy:Doporučená dávka je ½ až 1 tableta denně. Užívá se nepřetržitě, nebo po 21 dní s následným 7denním obdobím bez tablet.

Děti:Užívání přípravku Cyproplex není doporučeno u dětí a dospívajících do 18 let.

Způsob podáníTablety pokud možno užívejte po jídle a zapíjejte sklenicí vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cyproplex, než jste měl(a):Pokud jste užil(a) více přípravku, než je předepsaná dávka, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cyproplex

- Pokud jste zapomněl(a) užít některou dávku, užijte ji co nejdříve. Pokud je však téměř čas vzít si dávku

následující, zmeškanou dávku vynechejte a pokračujte v užívání podle plánu.

- Neberte dvojitou dávku. V případě pochybností se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.- Ženy v plodném věku, které cyproteron acetát kombinují s antikoncepčními pilulkami, musí v případě

vynechání pilulky – a překročení 36hodinového intervalu mezi dávkami – kontaktovat lékaře. Lékař poskytne další informace.

Jestliže jste přestal(a) přípravek Cyproplex užívat

- Pokud tento lék užíváte na karcinom prostaty, léčbu nepřerušujte ani náhle neukončujte.- Jestliže lék užíváte z jiných důvodů, léčbu náhle neukončujte. Příznaky, které jsou jím léčeny, se

mohou vrátit. Lékař bude dávky snižovat postupně.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinkyPodobně jako všechny léky, může mít i Cyproplex nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Velmi časté: postihují více než 1 pacienta z 10Časté: postihují 1 až 10 pacientů ze 100Méně časté: postihují 1 až 10 pacientů z 1 000Vzácné: postihují 1 až 10 pacientů z 10 000Velmi vzácné: postihují méně než 1 pacienta z 10 000Není známo: četnost nelze z dostupných údajů stanovit

Obecné informace Celkové příznaky jako je únava, deprese, bolesti hlavy, závratě a jsou velmi časté. Ostatní nežádoucí účinky jako jsou žaludeční potíže, nevolnost, apatie nebo neklid jsou také běžné, a to zejména v 2. až 6. týdnu léčby. Tyto příznaky obvykle rychle zmizí.

Velmi časté:

změny v tělesné hmotnosti (nárůst nebo pokles). V případě, že zaznamenáte zvýšení tělesné

hmotnosti, doporučuje se snížit příjem potravy

bolest hlavy, deprese

závrať (vertigo)

Časté:

neklid, apatie

žaludeční nevolnost, pocit na zvracení (nauzea)

kožní reakce, změny v růstu v ochlupení

Vzácné:

svalová slabost

V souvislosti s dlouhodobým užíváním (roky) přípravku Cyproplex v dávkách 25mg/den a vyšších byl hlášen výskyt meningeomů.

Velmi vzácné:

dušnost

snížená jaterní funkce, zežloutnutí kůže, očního bělma a nehtů (žloutenka) (viz také bod „Zvláštní

opatrnosti při použití přípravku Cyproplex je zapotřebí”) - tento stav je pravděpodobnější u starších pacientů s rakovinou, kteří dlouhodobě užívají vysoké dávky.

U mužů:Velmi časté: snížený zájem o sex a snížená potence, růst prsů (v 10 – 20 % případů)Časté: snížená tvorba spermatu

U žen:Velmi časté: bolest, napětí nebo zvětšení prsních žláz při zahájení léčby, nepravidelná nebo chybějící

menstruace

Časté: snížený zájem o sex

5. Jak přípravek Cyproplex uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek uchovávejte při teplotě do 25C, v původním vnitřním obalu, aby byl chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

6. Další informace

Co Cyproplex obsahuje

- Léčivou látkou je cyproteroni acetas. Jedna tableta obsahuje cyproteroni acetas 50 mg.

- Pomocnými látkami jsou: bramborový škrob, monohydrát laktózy, krospovidon, natrium-lauryl-sulfát,

hyproloza,mastek, magnesium-staerát, koloidní bezvodý oxid křemičitý

Jak Cyproplex vypadá a co obsahuje toto baleníTablety – bílé, kulaté, ploché tablety, na jedné straně půlící rýha, na druhé straně vyraženo „CYPROT 50“.

Velikost balení20, 30, 50 nebo 100 tablet.

Držitel rozhodnutí o registarci Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko Teva Czech Industries s.r.o., Opava, Komárov, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 31.8.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls93375/2011 a příloha ke sp.zn. sukls33789/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CYPROPLEX

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Cyproteroni acetas 50 mg v 1 tabletě.

Pomocné látky viz 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA Tablety – bílé, kulaté, ploché tablety, na jedné straně půlící rýha, na druhé straně vyraženo „CYPROT 50“.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace Indikace u muže Paliativní léčba metastatických nebo lokálně penetrovaných inoperabilních nádorů prostaty, pokud se léčba analogy LHRH nebo operace jeví jako neefektivní, je kontraindikována nebo pokud je dána přednost perorální terapii.Zmírnění vzplanutí choroby způsobeného vzestupem sérového testosteronu na počátku léčby agonisty LHRH.K léčbě návalů horka u pacientů léčených analogy LHRH nebo po orchidektomii.Utlumení sexuálního pudu u hypersexuality a sexuálních deviací.

Indikace u ženy Těžké známky androgenizace, např.

-

závažný hirsutismus, pokud jiné metody léčby selhaly

-

těžká androgenní alopecie často spojená s těžkou formou akné a seborey.

4.2. Dávkování a způsob podávání

Cyproplex lze užívat pouze pod lékařským dohledem.

Tablety je nutno zapíjet trochou tekutiny (pokud možno vody) a užívat po jídle.

Dávkování u mužů

Antiandrogenní léčba u karcinomu prostaty

Paliativní léčba metastatických nebo lokálně penetrovaných inoperabilních nádorů prostaty bez orchidektomie a léčby agonisty LHRH:2 tablety 2-3krát denně (= 200-300 mg denně).

Po zlepšení nebo remisi nesmí být léčba přerušena ani nesmí být snížena dávka.

Zmírnění vzplanutí choroby způsobeného vzestupem sérového testosteronu na počátku léčby agonisty LHRH.

2 tablety 3x denně (= 300 mg denně) jako monoterapie po prvních 5 až 7 dní, poté 2 tablety 3x denně (= 300 mg denně) během 3 až 4 týdnů v kombinaci s agonistou LHRH v dávkách doporučených výrobcem agonisty.Poznámka:Při podávání v kombinaci s agonistou LHRH lze dávku snížit na 2 tablety dvakrát denně (= 200 mg denně).

K léčbě návalů horka během léčby agonisty LHRH nebo po orchidektomii:

2 tablety 1-2krát denně (= 100-200 mg denně).

Utlumení sexuálního pudu u hypersexuality a sexuálních deviací

1 tableta dvakrát denně (= 100 mg denně), v případě potřeby lze krátkodobě zvýšit na 2 tablety dvakrát denně (= 200 mg denně) či dokonce na 2 tablety 3 x denně (= 300 mg denně).

Délku léčby je nutno posoudit individuálně. K zajištění stálého terapeutického účinku je Cyproplex nutné podávat dlouhodobě. Terapeutické účinky se někdy projeví už po několika týdnech, žádaný stav se ale také může dostavit až po několika měsících užívání. Podávání přípravku Cyproplex není náhradou za psychoterapii a další opatření (viz bod 4.4).Pokud bylo dosaženo uspokojivého výsledku, je třeba se snažit udržet terapeutický účinek s co nejnižší dávkou. Velmi často dostačuje polovina tablety dvakrát denně (= 50 mg denně). Při nastavování udržovací dávky nebo vysazování je dávky léku nutno snižovat postupně. V takovém případě by měla být denní dávka snižována o 1 tabletu týdně, nebo ještě lépe o polovinu tablety týdně. Je však nutné vzít v úvahu, že po vysazení přípravku Cyproplex může v řadě případů dojít k recidivě. V těchto případech lze léčbu obnovit.

Dávkování u žen

Ženy v plodném věku s pravidelným menstruačním cyklem:

U žen v plodném věku se s léčbou začíná v první den cyklu (první den menstruačního krvácení).-

V 1. až 10. den cyklu (tj. po 10 dní) je nutno užívat 2 tablety přípravku denně po jídle a zapít trochou tekutiny (vody).

-

K zajištění potřebné antikoncepční ochrany a pravidelného menstruačního cyklu je nutné také užívat perorální antikoncepci (kombinaci estrogen-gestagen) s co nejnižším obsahem ethinylestradiolu (například 30 nebo 35 µg), a to 1 tabletu denně od 1. do 21. dne cyklu, celkem 21 dní.

-

Od 22. do 28. dne cyklu (po sedm dní) se přípravek neužívá, a obvykle dojde k menstruačnímu krvácení.

Přesně čtyři týdny po zahájení prvního léčebného cyklu, tedy ve stejný den v týdnu, bude zahájen další cyklus kombinované léčby, bez ohledu na to, zda krvácení už ustalo. Pokud během období bez léku nedojde ke krvácení, je nutno léčbu přerušit a vyloučit těhotenství. Teprve pak lze pokračovat v léčbě.

-

Pokud časem dojde ke klinickému zlepšení, lze denní dávku přípravku Cyproplex (užívanou v 1. – 10. den léčby kombinované s antikoncepcí) snížit na 1 nebo ½ tablety. Někdy je dokonce dostatečná léčba kombinací 2 mg cyproteron acetátu a 35 µg ethinylestradiolu.

Ženy v plodném věku s nepravidelným menstruačním cyklem nebo amenoreou:

Počítejte s možností, že k ovulaci a početí mohlo u žen této skupiny dojít ještě před začátkem užívání perorální antikoncepce. Po vyloučení těhotenství může léčba začít ihned po jejím předepsání. Na rozdíl od

žen v plodném věku s pravidelným menstruačním cyklem zde antikoncepční ochrana nenastává už od prvního dne.Je proto nutno používat i mechanickou antikoncepci (tj. bariérovou metodu, např. kondom) po prvních 14 po sobě jdoucí dní užívání perorální antikoncepce. První den léčby je považován za první den cyklu. Další léčba probíhá tak, jak je popsáno u žen s pravidelným menstruačním cyklem. Ke krvácení z vysazení patrně dojde během období bez léku.

Vynechaná dávkaŽeny, které vedle přípravku Cyproplex užívají i perorální antikoncepci, musí antikoncepční tablety užívat v pevnou dobu (například po večeři). Pokud od plánované doby užití uběhlo více než 12 hodin, může být antikoncepční ochrana v tomto cyklu snížena. Interval mezi dvěma dávkami proto nesmí nikdy být delší než 36 hodin. Pokud k opomenutí dojde, jsou dvě možnosti:1. Žena si je jista, že nemohla otěhotnět, protože neměla pohlavní styk.2. Žena si jistá není.V prvním případě je zapomenutá tableta vynechána a další žena užije v normálním plánovaném čase. Zbývající tablety v balení užívá normálně, aby nedošlo k předčasnému krvácení během cyklu, a praktikuje další, nehormonální antikoncepci (s výjimkou plodných dní a měření teploty); vhodný je kondom. Tato dodatečná opatření je nutno dodržovat po následujících 7 dní. Pokud po těchto 7 dnech žena nedobere balení, musí ihned pokračovat dalším balením (vynechá období bez pilulek). V takovém případě nedojde ke krvácení, dokud žena nedobere druhé balení antikoncepce. Pokud ke krvácení nedojde ani po dobrání druhého balení (v době bez antikoncepce), před užíváním dalšího balení je třeba vyloučit možnost těhotenství.

Pokud si žena jistá není, nesmí pokračovat v užívání, a musí se poradit s lékařem a zvážit užití postkoitální antikoncepce. V každém případě žena pokračuje v užívání tablet až poté, co bylo těhotenství vyloučeno.

Postmenopauzální ženy

U postmenopauzálních žen lze přípravek Cyproplex podávat stejně jako u žen v plodném věku, tedy v kombinaci s perorální antikoncepcí. Vezměte však v úvahu, že u žen, které stále mají dělohu, bude docházet k cyklickému krvácení.Cyproplex může být u postmenopauzálních žen podáván i jako monoterapie. Průměrná dávka přípravku Cyproplex podle závažnosti příznaků činí: ½ až 1 tabletu denně (= 25-50 mg) po 21 dní, a poté 7denní období bez tablet.

Ženy po hysterektomii

Cyproplex může být také formou monoterapie (stále nebo s přerušením) podáván ženám po hysterektomii. Průměrná dávka přípravku Cyproplex podle závažnosti příznaků činí: ½ až 1 tabletu denně (= 25-50 mg) bez přerušení, nebo ½ až 1 tabletu denně (= 25-50 mg) po 21 dní, a poté 7denní období bez tablet.

Děti:Cyproplex se nedoporučuje k použití u dětí a dospívajících mladších 18 let.

4.3. Kontraindikace

-

Hypersenzitivita na léčivou látku (cyproteron acetát) nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

-

Těžká, chronická deprese.

-

Onemocnění jater, Dubinův-Johnsonův syndrom, Rotorův syndrom, jaterní tumory v minulosti nebo stávající, s výjimkou metastáz karcinomu prostaty.

-

Stavy související s kachexií (maligní tumory), což se nevztahuje na inoperabilní rakovinu prostaty.

-

Dřívější či současná tromboembolie.

-

Těžký diabetes mellitus s postižením cév.

-

Srpkovitá anémie.

-

Cyproplex nesmí být užíván před ukončením puberty vzhledem k tomu, že nelze vyloučit nežádoucí účinky na růst a dosud nestabilizovanou endokrinní funkci.

-

Cyproplex nesmí být užíván u pacientů s meningeomem nebo u pacientů s meningeomem v anamnéze

-

Těhotenství a kojení (viz bod Fertilita, těhotenství a kojení)

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecné varování (pro ženy i muže)

Lékař musí mít obecné povědomí o každé léčbě, jíž se pacientovi dostává.

Cyproteron acetát může ovlivnit metabolismus sacharidů. U všech diabetiků je třeba před léčbou a pravidelně během ní (například každých 8 týdnů) vyšetřovat parametry metabolismu sacharidů.

Stejně jako u jiných pohlavních steroidů byly i u tohoto přípravku hlášeny v ojedinělých případech benigní i maligní jaterní změny. Ve velmi vzácných případech tyto tumory mohou vést k život ohrožujícímu intraabdominálnímu krvácení. Pokud si pacient stěžuje na silné bolesti v horním nadbřišku, má zvětšená játra nebo jeví známky intraabdominálního krvácení, je nutné diferenciálně diagnosticky vyloučit tumor jater. V případě potřeby má být léčba ukončena.

U pacientů léčených 200 až 300 mg cyproteron acetátu byla popsána přímá hepatální toxicita zahrnující žloutenku, hepatitidu a jaterní selhání, které bylo v některých případech fatální. Většina popsaných případů byli muži s karcinomem prostaty. Toxicita je závislá na dávce a rozvíjí se obvykle několik měsíců po zahájení léčby. Jaterní funkční testy je třeba provést před léčbou a dále kdykoliv by se objevily známky jaterní toxicity. Prokáže-li se hepatotoxicita, cyproteron acetát musí být vysazen, pokud se neprokáže jiná příčina projevů hepatotoxicity, např. metastatické onemocnění. V tomto případě by léčba cyproteron acetátem měla pokračovat, pokud pozorovaný přínos léčby převažuje nad rizikem.

U pacientů užívajících dlouhodobě (roky) cyproteron acetát v dávkách 25 mg/den a vyšších byl hlášen výskyt mnohočetných meningeomů. Pokud je u pacienta užívajícího Cyproplex diagnostikován meningeom, podávání Cyproplexu musí být ukončeno (viz bod 4.3).

Ve velmi vzácných případech byl (přechodně) ve spojitosti s užíváním cyproteron acetátu hlášen výskyt tromboembolických příhod. Příčinný vztah se však zdá sporný (viz bod 4.3).

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, Lappovým nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

Varování – muži

Léčba hypersexuality a sexuálních deviacíAlkohol může blokovat tlumivé účinky přípravku Cyproplex na sexuální aktivitu. Léčba pacientůtrpících hypersexualitou nebo sexuální deviací je u chronických alkoholiků často neúčinná.

Vzhledem k tomu, že sexuální a androgenní aktivity nemusejí vždy souviset, suprese androgenní aktivity nemusí být vždy spojena se supresí sexuálního pudu.

Obecně jsou nezbytná jak psychoterapeutická, tak i socioterapeutická opatření, a lze je zvážit ve spolupráci s případnou partnerkou či partnerem pacienta. Pokud jsou taková opatření přijata, suprese sexuálního zájmu způsobená přípravkem může být přínosem.

Pacienti s organickým poškozením mozku nebo duševním onemocněním, kteří trpí sexuální deviací, jsou vůči této léčbě obvykle rezistentní.

U pacientů s poruchami plodnosti je před začátkem léčby vhodné provést spermatogram.

Varování – ženyPodávání přípravku musí řídit specialista se zkušenostmi s hormonální terapií. Před zahájením léčby je nutné provést podrobné gynekologické a endokrinologické vyšetření.

U mladých žen s dosud nestabilizovaným menstruačním cyklem je doporučena opatrnost.Před zahájením léčby je třeba s jistotou vyloučit těhotenství. Stejně tak i během léčby, pokud nedochází k menstruaci. V léčbě lze pokračovat až po ověření, že pacientka není těhotná.

Nebylo zjištěno, že by ukončení léčby mělo nežádoucí vliv na plodnost.

V důsledku snížení sekrece kožního mazu může být kůže suchá.

Kombinace s perorální antikoncepcíBěhem léčby nesmí dojít k otěhotnění. Podávání přípravku Cyproplex je proto u žen v plodném věku nutno kombinovat s antikoncepčním přípravkem. Je třeba podávat přípravek s co nejnižším obsahem ethinylestradiolu, tj. 30 nebo 35 µg. Při podávání v kombinaci s perorální antikoncepcí je třeba vzít v úvahu souhrn údajů o příslušné antikoncepci, která je spolu s Cyproplexem užívána.

Ženy s problémy, které se mohou zhoršit během těhotenství, mohou přípravek Cyproplex užívat (ať už v kombinaci s perorální antikoncepcí či nikoli) pouze pod přísným lékařským dohledem. Mezi tyto problémy patří epilepsie, otoskleróza, roztroušená skleróza, porfyrie, tetanie, diabetes mellitus a hypertenze.

Ochrana před početím není ani při správném užívání antikoncepce zaručena u některých gastrointestinálních poruch spojených se zvracením popř. průjmem, léčba však nesmí být přerušena. Doporučuje se používat navíc kondom po zbytek cyklu. Pokud v následujícím období bez tablet nedojde ke krvácení, léčbu lze obnovit pouze po vyloučení těhotenství.

Pokud se mimo týdnu bez antikoncepce objeví lehké krvácení (špinění), užívání nesmí být přerušeno. Těžké nebo opakované krvácení během užívání je však důvodem pro další vyšetření.

Vzhledem ke zvýšenému riziku trombózy během léčby přípravky obsahujícími estrogen je třeba postupovat opatrně u žen, které musí na operaci. Doporučuje se přerušit léčbu 6 týdnů před plánovanou operací. Léčba má být také přerušena při dlouhodobém upoutání na lůžko.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceMůže se změnit potřeba orálních antidiabetik a inzulínu. Při současném požití alkoholu může dojít díky jeho desinhibujícímu vlivu ke snížení účinku tlumícího sexuální pud.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku/Antikoncepce Podání cyproteron acetátu u žen v plodném věku je nutno kombinovat s perorální antikoncepcí(viz bod 4.4).

TěhotenstvíPodávání cyproteron acetátu během těhotenství je kontraindikováno (viz bod 4.3).

KojeníPodávání cyproteron acetátu během kojení je kontraindikováno (viz bod 4.3).Do mateřského mléka je vylučováno asi 0,2% podané dávky, což odpovídá dávce asi 1 mikrogram/kg.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Je třeba upozornit pacienty, jejichž činnost vyžaduje zvýšenou pozornost (např. při řízení motorových vozidel a obsluze strojů), že léčba Cyproplexem může vést k únavě a snížení bdělosti a může negativně ovlivnit schopnost koncentrace.

4.8. Nežádoucí účinky

Pro přehlednost byla použita následující klasifikace nežádoucích účinků:Velmi časté (1/10)Časté (1/100 až <1/10)Méně časté (1/1000 až <1/100)Vzácné (1/10 000 až <1/1000)Velmi vzácné: (< 1/10 000)Není známo: (četnost nelze z dostupných údajů stanovit)

Pacienti užívající cyproteron acetát mohou být postiženi nežádoucími účinky. Celkové nežádoucí účinky, například únava, deprese, bolesti hlavy a závratě se vyskytují často. Jiné nežádoucí účinky, například žaludeční problémy, nevolnost, celková lhostejnost nebo agitovanost se také

vyskytují často, a to obvykle ve druhém až šestém týdnu léčby. Tyto nežádoucí účinky zase obvykle rychle vymizí.

Poruchy metabolismu a výživyVelmi časté: kolísání váhy

Psychiatrické poruchyVelmi časté: depreseČasté: nervozita, apatie

Poruchy nervového systémuVelmi časté: bolest hlavy

U pacientů užívajících dlouhodobě (roky) cyproteron acetát v dávkách 25 mg/den a vyšších byl hlášen výskyt mnohočetných meningeomů.

Poruchy ucha a labyrintuVelmi časté: vertigo

Respirační, hrudní a mediastinální poruchyVelmi vzácné: dušnost*

*V ojedinělých případech se po vysokých dávkách přípravku Cyproplex může projevit dušnost. V takových případech je při diferenciální diagnóze třeba zohlednit stimulační vliv progesteronu a syntetických gestagenů na respiraci, který bývá spojen s hypokapnií a respirační alkalózou. V tomto případě není nutná žádná specifická léčba. Příznaky vymizí při vysazení léku.

Gastrointestinální poruchyČasté: trávicí potíže, nauzea

Poruchy jater a žlučových cestVelmi vzácné: hepatotoxický efekt

#

#

Hepatotoxické reakce (hepatitida, jaterní selhání) jsou velmi vzácné. Mechanismus

hepatotoxicity cyproteronacetátu není jasný. Může to být způsobeno přímým hepatotoxickýmpůsobením drogy, ale spíše bude tento efekt způsoben reakcí jedním z jeho metabolitů. Z dostupných údajů v současné době vyplývá, že nežádoucí reakce cyproteron acetátu se mohou vyskytnout častěji u starších pacientů s nádorovým onemocněním, kteří jsou dlouhodobě léčeni vysokými dávkami. Proto je povinné monitorování jaterních funkcí u této skupiny pacientů. Ukazují-li výsledky jaterních testů abnormální funkce, léčba cyproteron acetátem musí být přerušena.

Poruchy kůže a podkožíČasté: kožní rekce, změny v ochlupení

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně

Vzácné: svalová slabostVelmi vzácné: osteoporóza

Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceVelmi časté: únava

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsůU mužůV průběhu několikatýdenní léčby je spermatogeneze obvykle inhibována v důsledku anti-androgenního účinku cyproteron acetátu. Také je sníženo množství ejakulátu. Spermatogeneze se obvykle obnoví do několika měsíců po ukončení léčby. Účinek na ejakulát je také plně reverzibilní. Libido a potence jsou obvykle rovněž oslabeny.Gynekomastie se může vyskytnout u 10 – 20 % případů, a obvykle zeslábne po ukončení léčby nebo snížení dávky.

U ženBolest nebo napětí prsních žláz se pravidelně vyskytuje při zahájení léčby. Běžně dochází k oslabení libida. Rovněž se vyskytuje nepravidelné gynekologické krvácení a absence menstruace.

4.9. Předávkování Studie zaměřené na akutní toxicitu po jednorázovém podání prokázaly, že cyproteron acetát -účinnou látku přípravku Cyproplex - lze hodnotit jako prakticky netoxický. Rizika akutní intoxikace se není třeba obávat ani tehdy, dojde-li omylem k požití dávky mnohonásobně vyšší, než je dávka terapeutická. Pokud je to nezbytné, může být zahájena symptomatická léčba.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Antihormony (antiandrogeny)ATC kód: G03HA01

Cyproteron acetát působí jako antiandrogen, a to blokováním androgenových receptorů.Inhibuje vliv endogenních i exogenních androgenů na orgány a funkce na androgenech závislé. Mezi tyto orgány a funkce patří kůže (mazové žlázy, ochlupení, růst vlasů), varlata, prostata, libido a spermatogeneze.

Kromě antiandrogenních účinků má cyproteron acetát také silnou antigonadotropní (hypofýzu inhibující) a gestagenní aktivitu.

Cyproteron acetát kompetitivně inhibuje účinek lidských androgenů z varlat i kůry nadledvin. Libido, potence a funkce gonád jsou sníženy. Tyto změny jsou obecně reverzibilní a vymizí po ukončení léčby.

U žen je pomocí cyproteron acetátu možné zmírnit nebo eliminovat známky virilizace, ať už jsou způsobeny zvýšenou hladinou androgenů nebo zvýšenou periferní citlivostí na androgeny. Hirsutismus se

zmírňuje, ale dochází i k omezení androgen-dependentní alopecie a zvýšené aktivity mazových žláz. Během léčby je potlačena funkce vaječníků.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti Po orálním podání je cyproteron acetát kompletně absorbován v širokém dávkovém rozmezí. Po požití 50 mg cyproteron acetátu je dosaženo maximální sérové hladiny asi 140 ng/ml zhruba za 3 hodiny. Potom sérová hladina látky klesá během časového intervalu 24 až 120 hodin s konečným poločasem 43,9 +- 12,8 hodin. Celková clearance cyproteron acetátu ze séra byla stanovena na 3,5 +- 1,5 ml/min./kg. Cyproteron acetát je metabolizován různými cestami včetně hydroxylace a konjugace. Hlavním metabolitem v lidské plazmě je 15beta-hydroxy derivát.

Určitá část dávky je vyloučena nezměněná žlučí. Většina dávky je však vyloučena ve formě metabolitů močí a žlučí v poměru 3:7. Renální a biliární exkrece probíhá s poločasem 1,9 dne. Metabolity jsou z plazmy vylučovány podobnou rychlostí (poločas 1,7 dne).

Cyproteron acetát je takřka výlučně vázán na plazmatický albumin. Asi 3,5-4% z celkové hladiny je přítomno ve volné formě. Protože proteinová vazba je nespecifická, změny v hladině SHBG (sex hormon binding globulin) neovlivní farmakokinetiku cyproteron acetátu.

Vzhledem k dlouhému poločasu úplného vyloučení z plazmy (séra) a dennímu podávání, lze očekávat trojnásobnou akumulaci cyproteron acetátu v séru během opakovaného denního podávání.

Absolutní biologická dostupnost cyproteron acetátu je téměř úplná (88% dávky).

5.2. Předklinické údaje vztahující k bezpečnosti

Experimentálně byl ve vyšších dávkách zjištěn kortikoidům podobný účinek na nadledviny potkanů a psů, což naznačuje možnost podobného účinku u lidí při nejvyšších podávaných dávkách (300 mg/den).

Uznávané testy genotoxicity první volby přinesly u cyproteron acetátu negativní výsledky. Další testy však ukázaly, že cyproteron acetát byl schopen vytvářet adukty s DNA (a způsobit nárůst opravné aktivity DNA) v jaterních buňkách potkanů a opic a také v čerstvě izolovaných lidských hepatocytech. K vytváření aduktů docházelo při expozici, která se podle všeho může vyskytnout i při doporučených dávkách cyproteron acetátu. Užívání cyproteron acetátu způsobilo in vivo zvýšený výskyt fokálních, možná preneoplastických, jaterních lézí se změnami buněčných enzymů u samic potkanů, a nárůst mutací u transgenních potkanů nesoucích bakteriální gen, který sloužil jako cíl mutací. Klinická relevance těchto zjištění není v současnosti jistá. Dosavadní klinické zkušenosti nenasvědčují častějšímu výskytu jaterních tumorů u člověka.

Podle údajů ze studií reprodukční toxicity může podávání vysokých dávek cyproteron acetátu během hormonálně citlivého období diferenciace pohlavních orgánů (se začátkem okolo 45. dne gravidity) způsobit feminizaci samčích potomků. Kromě vlivu na diferenciaci samčích pohlavních orgánů nejsou u cyproteron acetátu žádné náznaky jiných potenciálně teratogenních účinků.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek Pomocné látky:Bramborový škrob, monohydrát laktózy, krospovidon, natrium-lauryl-sulfát, hyproloza, mastek, magnesium-staerát, koloidní bezvodý oxid křemičitý

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti 5 let.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí. Přípravek uchovávejte při teplotě do 25C, v původním vnitřním obalu, aby byl chráněn před

vlhkostí.

6.5. Druh obalu a velikost baleníBlistr (PVC/Al) obsahující 20, 30 nebo 50 tablet, papírová krabičkaHDPE lahvička, LDPE víčko s odlamavacím pojistným kroužkem obsahující 50 nebo 100 tablet, papírová krabička

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACITeva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

34/364/01-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 7.11.2001 / 3.6. 2009

10. DATUM REVIZE TEXTU

31.8.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Papírová krabička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Cyproplex Cyproteroni acetas 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Cyproteroni acetas 50 mg v 1 tabletě. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Monohydrát laktosy. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

20, 30, 50 nebo 100 tablet. 5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

K perorálnímu podání. Před použitím si pořádně přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 C, v původním vnitřním obalu, aby byl chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny! 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, ČR 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Registrační číslo: 34/364/01-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Číslo šarže: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Cyproplex

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Cyproplex Cyproteroni acetas 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, ČR 3.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže: 5.

JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU HDPE lahvička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Cyproplex Cyproteroni acetas 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Cyproteroni acetas 50 mg v 1 tabletě. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Monohydrát laktosy. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

50 nebo 100 tablet. 5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

K perorálnímu podání. Před použitím si pořádně přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 C, v původním vnitřním obalu, aby byl chráněn před vlhkostí. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, ČR 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Registrační číslo: 34/364/01-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č. šarže: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.