Corvaton Forte

Kód 0076155 ( )
Registrační číslo 83/ 833/95-C
Název CORVATON FORTE
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0076155 POR TBL NOB 30X4MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak CORVATON FORTE

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. 87466/2011, sukls 87473/2011

Příbalová informace -RP

INFORMACE PRO POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

Název přípravku

Corvaton tablety

Corvaton forte

(molsidominum)

tablety

Držitel rozhodnutí o registraci

sanofi-aventis, s.r.o., Praha , Česká republika

Výrobce: Sanofi Aventis S.A., Riells i Viabrea, Španělsko

Složení Corvaton tablety Léčivá látka: molsidominum 2 mg v 1 tabletě Corvaton forte Léčivá látka: molsidominum 4 mg v 1 tabletě

Pomocné látky: krospovidon, monohydrát laktosy, makrogol 6 000, magnesium-stearát

Indikační skupina

Vazodilatancia

Charakteristika

Molsidomin, léčivá látka přípravku Corvaton, se užívá k léčbě onemocnění věnčitých cév. Přípravek rozšiřuje věnčité cévy a zvyšuje zásobování srdce kyslíkem. Dále snižuje srdeční práci a požadavky srdce na kyslík.

Indikace

Přípravek se užívá k předcházení a dlouhodobé léčbě anginy pectoris.

Kontraindikace

Corvaton nesmějí užívat pacienti s přecitlivělostí na molsidomin nebo kteroukoliv pomocnou látku (viz „Složení“), pacienti s akutním oběhovým selháním (např. šok, selhání levé komory srdeční nebo akutní fáze srdečního infarktu při současném snížení komorového plnícího tlaku), nebo pacienti s výrazně nízkým tlakem krve. Vzhledem k riziku výrazného zesílení účinků na snížení krevního tlaku se nesmí během léčby Corvatonem užívat sildenafil (tj. přípravek Viagra, užívaný k léčbě poruch erekce).

1/3

Corvaton není vhodný k léčbě akutního záchvatu anginy pectoris.

Těhotenství a kojení

Pro užívání přípravku během těhotenství musí být zvlášť závažné lékařské důvody.

Molsidomin přestupuje do mateřského mléka. Kojící matky proto nesmí Corvaton užívat.

Nežádoucí účinky

Často se na začátku léčby Corvatonem objevují bolesti hlavy; které obvykle během další léčby odezní. Lékař může případně individuálně upravit dávku tak, aby došlo ke snížení nebo odstranění tohoto nežádoucího účinku.

Corvaton obvykle snižuje klidový tlak krve. U 1 až 10 % pacientů se objeví nežádoucí pokles krevního tlaku (např. se závratí) a to si může vyžádat snížení dávky nebo přerušení léčby. Vzácně se může objevit těžký pokles tlaku s takovými příznaky jako jsou např. oběhový kolaps a šokový stav.

Vzácně se mohou objevit nevolnost a reakce z přecitlivělosti (např. kožní reakce, křečovité stažení průdušek [bronchospazmus]). Anafylaktický šok (akutní reakce z

přecitlivělosti doprovázená

poklesem krevního tlaku, otokem tkání, event. dušením) se může objevit pouze v ojedinělých případech.

Informujte svého lékaře pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků uvedených v této příbalové informaci nebo jiných nežádoucích účinků nebo neočekávaných změn.

Protože některé nežádoucí účinky (například anafylaktický šok) se mohou za určitých okolností stát život ohrožujícími, je nezbytné při výskytu náhlých nebo těžkých reakcí okamžitě informovat lékaře.

Interakce

Účinky přípravku Corvaton a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Corvaton užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Účinek na snížení krevního tlaku ostatních látek snižujících krevní tlak (např. léky rozšiřující cévy jako jsou nitráty, blokátory vápníkového kanálu a další) a alkoholu může být zesílen.

Současné užívání sildenafilu (přípravek Viagra) přináší riziko těžkého poklesu krevního tlaku a je nezbytné se mu vyhnout (viz “Kontraindikace“).

Dávkování

Přesné dávkování a délku léčby určí lékař:

Corvaton tablety : Obvykle se užívá 1 tableta Corvatonu dvakrát denně. Je-li to nezbytné, může lékař dávku zvýšit na 1 - 2 tablety tři- až čtyřikrát denně.

V některých případech je dostačující polovina tablety dvakrát denně.

Corvaton forte : Obvykle se užívá 1/2 tablety Corvatonu forte dvakrát denně. Je-li to nezbytné, může lékař dávku zvýšit na 1/2 - 1 tabletu tři- až čtyřikrát denně.

Tablety se užívají ve stejných intervalech.

Způsob podávání

Tablety se užívají s dostatečným množstvím tekutiny (přibližně 1/2 sklenice) před, při nebo po jídle.

2/3

3/3

Upozornění Pacienti se zvýšeným rizikem hypotenzní reakce musí být pečlivě monitorováni a mohou vyžadovat individuální úpravu dávky.

Při užívání Corvatonu byste neměli požívat alkoholické nápoje.

Při akutní fázi srdečního infarktu, smí být Corvaton podán pouze po stabilizaci oběhu.

Některé nežádoucí účinky (např. závrať) mohou zhoršit pacientovu schopnost soustředit se a reagovat, a proto vytváří riziko v situacích, kde jsou tyto schopnosti zvláště důležité (např. obsluha strojů nebo řízení motorových vozidel). Tyto činnosti byste měli vykonávat jen na základě výslovného souhlasu lékaře.

Uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Varování

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení

30 tablet

Datum poslední revize :

13.5.2011

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls170342/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

CORVATON tablety CORVATON FORTE

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

CORVATON tablety Léčivá látka: molsidominum 2 mg v 1 tabletě CORVATON FORTE Léčivá látka: molsidominum 4 mg v 1 tabletě

Pomocné látky viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta. Popis přípravku: Corvaton tablety: bílé, podlouhlé tablety, označené na jedné straně MFF, na druhé straně logem HOECHST nad a pod půlící rýhou. Corvaton forte: bílé až téměř bílé, podlouhlé, bikonvexní tablety, označené na jedné straně MFG nad půlící rýhou a logem HOECHST pod půlící rýhou, na druhé straně logem HOECHST nad půlící rýhou a MFG pod půlící rýhou.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Profylaxe a dlouhodobá léčba anginy pectoris.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování Obecně je dávkování založeno na následujících pravidlech: Obvykle se užívá 2 mg molsidominu dvakrát denně (odpovídá 4 mg molsidominu za den). Je-li to nezbytné, dávka může být zvýšena na 2 mg molsidominu třikrát denně nebo 4 mg tři- až čtyři-krát denně (odpovídá 6 až 16 mg molsidominu za den). V některých případech je dostačující 1 mg molsidominu dvakrát denně (odpovídá 2 mg molsidominu za den). Tablety se užívají ve stejných intervalech. Délka léčby závisí na typu, závažnosti a průběhu nemoci. Rozvoj tolerance nebyl zaznamenán. Tablety se užívají s dostatečným množstvím tekutiny (přibližně ½ sklenice), před, při nebo po jídle.

4.3

Kontraindikace

„Corvaton“ nesmí být podán

pacientům s přecitlivělostí na molsidomin nebo kteroukoliv pomocnou látku

pacientům s akutním oběhovým selháním (např. šokový stav, akutní fáze infarktu myokardu s

nízkým ventrikulárním plnícím tlakem, selhání levé komory spojené s nízkým ventrikulárním plnícím tlakem)

pacientům s těžkou hypotenzí

kojícím matkám.

Současné užívání molsidominu a sildenafilu je kontraindikováno vzhledem k riziku výrazného zesílení hypotenzních účinků, vedoucích např. k synkopě nebo infarktu myokardu.

4.4

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Pacienti se zvýšeným rizikem hypotenzní reakce musí být pečlivě monitorováni a mohou vyžadovat individuální úpravu dávky. Při akutní fázi infarktu myokardu, smí být molsidomin podán pouze po stabilizaci oběhu. Intravenózní léčba molsidominem vyžaduje pečlivé sledování hemodynamických parametrů (včetně např. centrálního žilního tlaku). Molsidomin není vhodný k léčbě akutního záchvatu anginy pectoris.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

-

Kontraindikované podání

Existuje riziko výrazného poklesu krevního tlaku, jsou-li molsidomin a sildenafil užívány současně. Současné užívání molsidominu a sildenafilu je proto kontraindikováno (viz bod 4.3 Kontraindikace)

-

S čím je nutno počítat:

Účinek na snížení krevního tlaku ostatních látek se schopností snižovat krevní tlak (např. vasodilatancia jako jsou nitráty, blokátory kalciového kanálu, jiná antihypertenziva) a alkoholu může být zesílen.

4.6

Těhotenství a kojení

Během prvních tří měsíců těhotenství, smí být molsidomin – z obecných bezpečnostních důvodů - podán pouze tam, kde jsou pro podání závažné lékařské důvody. Molsidomin přestupuje do mateřského mléka. Je proto nezbytné vyhnout se kojení, aby se zabránilo přechodu molsidominu do dětského organizmu mateřským mlékem.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Některé nežádoucí účinky (např. závrať) mohou zhoršit pacientovu schopnost soustředit se a reagovat, a proto vytváří riziko v situacích, kde jsou tyto schopnosti zvláště důležité (např. obsluha strojů nebo řízení vozidel).

4.8

Nežádoucí účinky

Na začátku léčby molsidominem se běžně objevují bolesti hlavy; ty obvykle během další léčby odezní. Individuální úprava dávkování může tento nežádoucí účinek omezit nebo dokonce vyloučit. Klidový tlak krve je obvykle molsidominem snížen; u 1 až 10 % léčených pacientů si může nežádoucí pokles tlaku krve (např. se závratí) vyžádat snížení dávky nebo přerušení léčby molsidominem. Těžká symptomatická hypotenze (např. s oběhovým kolapsem a šokem) je vzácná. Nauzea a hypersenzitivní reakce (např. kožní reakce, bronchospazmus) jsou vzácné, anafylaktický šok se může objevit pouze v ojedinělých případech.

4.9

Předávkování

Hlavními příznaky předávkování jsou hypotenze a bradykardie. Léčba je symptomatická.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vasodilatans ATC kód : C01D X12 Způsob účinku Molsidomin má vasodilatační a antiangiozní účinek, působí přímo uvolňováním oxidu dusnatého (NO) ze svého aktivního hepatického metabolitu SIN-1 a napodobuje tak fyziologické působení faktoru EDRF (endothelium-derived relaxing factor), který jednak dilatuje hladké svalstvo cév a jednak inhibuje funkci destiček. Jako farmakologický donor NO, působí molsidomin proti patologickému deficitu NO ve zkornatělých věnčitých cévách, rozšiřuje epikardiální koronární cévy a zvyšuje zásobování srdečního svalu kyslíkem. Navíc, NO zprostředkovaným zvýšením kapacity žilního řečiště, molsidomin snižuje ve značné míře předtížení (preload) a tím snižuje srdeční práci a požadavky srdce na kyslík. Při srdečním selhání, pokles tlaku a objemu plnění snižuje ventrikulární dilataci a tak zlepšuje myokardiální funkci. K uvolnění NO ze SIN-1 dochází i v destičkách. Výsledkem je reverzibilní inhibice základních funkcí destiček (adheze, sekrece a agregace). V důsledku spontánního, neenzymatického uvolnění NO ze SIN-1, se nerozvíjí u molsidominu žádná farmakologická tolerance.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Molsidomin jako prodrug je předstupeň pro tvorbu oxidu dusnatého (NO). Jeho farmakokinetika je charakterizována rychlou absorpcí a hydrolýzou, vedoucí k rychlému dosažení maximálních systémových koncentrací jak výchozí látky tak jejího aktivního metabolitu, SIN-1. Čas k dosažení maximální plazmatické koncentrace (tmax) je pro tablety s řízeným uvolňováním 1 až 3 hodiny.

Biologická dostupnost výchozí látky po orálním podání v tabletové formě je 44 až 59%. Další metabolismus vedoucí k uvolnění NO a vznik polárních metabolitů je rychlý; poločas (t1/2) SIN-1 je

pro tablety s řízeným uvolňováním 2-3 hodiny. Urinární exkrece odpovídá více než 90 % metabolizovaného podílu podané dávky molsidominu. Vazba výchozí látky na bílkoviny je velmi nízká (3 až 11 %) a objem distribuce (Vd) se shoduje s rozsahem tělesné hmotnosti. Studie s jednorázovými dávkami (1, 2 a 4 mg) prokázaly lineární farmakokinetiku a studie s opakovanými dávkami u zdravých dobrovolníků (2 mg 3 krát denně po 7 dní) a u pacientů s ICHS (4 mg 4 krát denně po 4 týdny) neprokázaly žádnou kumulaci léku.

Studie s mladými a staršími dobrovolníky naznačila, že s věkem je first-pass účinek snížen a t1/2

prodloužen, což vede u molsidominu a SIN-1 ke zvětšení plochy pod křivkou (AUC). Podobné změny byly pozorovány u pacientů s chorobou jater a městnavým srdečním selháním, u pacientů s ICHS jsou mnohem méně výrazné . Clearance byla u pacientů s poruchou jater také zhoršena. Farmakokinetika molsidominu však nebyla význačně změněna zhoršenou funkcí ledvin. Obecně, vzhledem k širokému rozsahu terapeutické dávky, klinické zkušenosti indikují, že nejsou nutné úpravy dávkování. Lineární vztah dávka – účinek: účinek spojený s úbytkem plazmatické koncentrace je větší než účinek spojený s jejím nárůstem. Toto může být způsobeno alespoň částečně metabolickým zpoždění tvorby NO ze SIN-1. Proto je trvání účinku molsidominu delší, než by se očekávalo na základě jeho poločasu eliminace. Farmakokinetika molsidominu podporuje doporučená dávkování pro podání u anginy pectoris.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Akutní toxicita Nezávisle na cestě podání (i.v., i.p., s.c., i.m. nebo p.o.), LD50 je 700 až 930 mg/kg tělesné hmotnosti u

myší, 760 až 1400 mg / kg tělesné hmotnosti u potkanů a 400 mg/kg tělesné hmotnosti u králíků. Ve vztahu k terapeutické dávce (průměrná dávka: přibližně 0,1 mg/kg tělesné hmotnosti, odpovídá 3 krát 2 mg za den), je akutní toxicita molsidominu velmi nízká. Chronická toxicita Dlouhodobé podávání 40 mg/kg za den potkanům po 6 měsíců, 10 mg/kg za den psům po 12 měsíců a 16 mg/kg za den opicím po 12 měsíců nevyvolalo žádné specifické orgánové poškození. Zvýšená krevní rezerva byla detekována ve slezině jako důkaz vlivu molsidominu na zvýšení kapacity žilního systému. Kancerogenita Ve studiích karcinogenity u myší a potkanů nebyla incidence tumorů celkově a v jednotlivých orgánech po podání molsidominu vyšší než u neléčených kontrol. Pouze u potkanů molsidomin vyvolal tumor ethmoturbinální oblasti nosu po téměř celoživotním podávání vysokých dávek (16 až 22 mg/kg za den v potravě). Dlouhodobá zkušenost v klinickém použití ukázala, že tyto nálezy jsou pravděpodobně druhově specifické pro potkany a nepředstavují onkogenické riziko pro pacienty. Teratogenita Studie teratogenity na potkanech, myších a králících neposkytly žádný důkaz teratogenního účinku molsidominu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Monohydrát laktosy, makrogol 6000, magnesium-stearát, krospovidon.

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

CORVATON tablety : 3 roky. CORVATON FORTE : 2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Zelený PVC/PVDC/Al blistr, krabička. Velikost balení: 30 tablet 6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Corvaton tablety: 83/832/95-C Corvaton forte: 83/833/95-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

25.10. 1995 / 18.2. 2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

19.12.2012


nahoru

Informace na obalu

VNĚJŠÍ OBAL

Corvaton forte

Molsidominum

Tablety

30 tablet

1 tableta obsahuje Molsidominum 4 mg.Pomocné látky: krospovidon, monohydrát laktosy, makrogol 6 000, magnesium-stearát

Perorální podání.

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Č. š.Použ.do:Reg.č.: 83/833/95-C

EAN kód, logo

Braille: CORVATON FORTE

VNITŘNÍ OBAL:

Corvaton FORTE

tabletamolsidominumsanofi-aventis

Č.š.Použ.do:

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.