Climen

Kód 0045933 ( )
Registrační číslo 56/1096/93-C
Název CLIMEN
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Bayer Pharma AG, Berlín, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0045933 POR TBL OBD 1X21=21 Obalená tableta, Perorální podání
0045934 POR TBL OBD 3X21=63 Obalená tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak CLIMEN

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls88006/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Climen

Obalené tablety

Estradioli valeras/Cyproteroni acetas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Climen a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Climen užívat

3.

Jak se Climen užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak Climen uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE CLIMEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Climen je lék obsahující hormony (dvoufázový přípravek k léčení klimakterických potíží a stavů způsobených nedostatkem estrogenů).

Jak Climen účinkujeClimen obsahuje oba typy hormonů, jejichž tvorba v klimakteriu klesá - estradiol a progestagen. Ty nahradí hormony, které si již organismus sám nevytváří. Přestože je tato změna v životě přirozená, vyvolává často nepříjemné příznaky spojené s postupným poklesem tvorby hormonů ve vaječnících. U některých žen může navíc tento úbytek hormonů vést v pozdním věku k „řídnutí“ kostí (postmenopauzální osteoporóza).

Estradiol v Climenu odstraňuje nebo zmírňuje příznaky, jako jsou návaly horka, pocení, poruchy spánku, nervozita, podrážděnost, závratě, bolesti hlavy, stejně tak jako mimovolný odchod moči, poševní suchost a pálení. Složka progestagenu (cyproteron acetát) a interval sedmi dnů bez léčby zajistí u žen, které mají dělohu, menstruační cyklus. Proto je léčba Climenem vhodná i u žen s nepravidelným menstruačním cyklem nebo v případech, kdy se menstruace nedostavuje vůbec a byla vyloučena organická příčina či těhotenství. Během užívání budete mít pravděpodobně pravidelné měsíční krvácení i v případě, že jste již přešla do menopauzy.

U některých žen je v pozdějším věku větší pravděpodobnost rozvoje osteoporózy. Ukázalo se, že dlouhodobé užívání snižuje riziko zlomenin kostí. Lékař Vám může jako prevenci vzniku osteoporózy předepsat Climen a poskytnout další rady.

2

U mladých žen pomáhá Climen vytvořit menstruační cyklus v případech, že se první menstruace vůbec nedostavila (primární amenorea), nebo se periody přestaly dostavovat (sekundární amenorea) a důvodem není těhotenství, kojení nebo organické onemocnění.

Riziko rakoviny tlustého střeva pro ženy po menopauze (posledním menstruačním krvácení) může být sníženo.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CLIMEN UŽÍVAT

Váš lékař provede gynekologické vyšetření, vyšetření prsů a změří vám krevní tlak a případně zajistí další potřebná vyšetření. Pokud trpíte onemocněním jater, zajistí pro vás lékař pravidelné vyšetření jaterních funkcí.

Pokud jste dosud schopná otěhotnět, Climen tuto skutečnost pravděpodobně nijak neovlivní. Pokud v době, kdy zahajujete léčbu Climenem, používáte jiné antikoncepční prostředky než orální nebo jiné hormonální přípravky, pokračujte v jejich používání až do té doby, než Vám lékař řekne, že antikoncepční ochranu již nepotřebujete. Užíváte-li orální nebo jinou hormonální antikoncepci, musíte přejít před začátkem léčby Climenem na jinou nehormonální formu antikoncepce. Pokud Vám však lékař sdělil, že již žádnou formu antikoncepce nepotřebujete, nebudete ji potřebovat ani během užívání Climenu.

Neužívejte ClimenNeužívejte Climen, jestliže se Vás týká nebo někdy v minulosti týkal některý z následujících bodů. Je-li tomu tak, upozorněte svého lékaře, který vám dále poradí.

-

Jestliže jste těhotná nebo kojíte.

-

Jestliže máte vaginální krvácení, jehož příčina není známá.

-

Jestliže máte karcinom prsu nebo existuje podezření, že trpíte tímto onemocněním.

-

Jestliže trpíte zhoubným nádorem, který je ovlivňovaný pohlavními hormony, nebo existuje na tento nádor podezření.

-

Jestliže máte nebo jste v minulosti měla nádor jater (nezhoubný i zhoubný).

-

Jestliže trpíte závažným onemocněním jater.

-

Jestliže jste nedávno prodělala mozkovou příhodu (mrtvici) a/nebo srdeční infarkt.

-

Jestliže máte nebo jste v minulosti měla trombózu (vznik krevní sraženiny) v krevních cévách na nohou (hluboká žilní trombóza) nebo v plicích (plicní embolie).

-

Jestliže je u Vás vysoké riziko žilní nebo tepenné trombózy (krevní sraženiny).

-

Jestliže máte významně zvýšenou hladinu triglyceridů v krvi (zvláštní skupina krevních tuků).

-

Jestliže jste alergická na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku Climenu (viz Co Climen obsahuje).

Objeví-li se některý z těchto stavů až v průběhu léčby přípravkem Climen, okamžitě přerušte užívání a poraďte se s lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití Climenu je zapotřebí

Než začnete užívat ClimenVáš lékař s Vámi probere přínos i případné riziko vyplývající z užívání Climenu. Váš lékař zkontroluje, např. zda nemáte vyšší riziko trombózy z důvodu kombinace rizikových faktorů nebo jednoho vysoce rizikového faktoru. V případě kombinace faktorů může být riziko vyšší než prostý součet dvou jednotlivých rizik. Pokud je riziko příliš vysoké, lékař Vám HRT nepředepíše.

Dvě rozsáhlé klinické studie jinými hormony, používanými jako hormonální substituční léčba (koňskými estrogeny a medroxyprogesteron acetátem), naznačují, že během prvního roku užívání může být mírně zvýšeno riziko srdečního záchvatu (infarktu). Ve velké klinické studii se samotným koňským estrogenem

3

nebylo toto riziko pozorováno. Ve dvou rozsáhlých studiích s těmito hormony bylo riziko mrtvice zvýšeno o 30 – 40%.Přestože podobné údaje nejsou pro Climen k dispozici, neměl by být užíván pro prevenci srdečních onemocnění a/nebo mozkové mrtvice.

Pokud trpíte adenomem předního laloku hypofýzy, je nezbytný pečlivý lékařský dohled (včetně pravidelného měření hladin prolaktinu).

Užíváte-li přípravek hormonální substituční léčby a týká-li se Vás některý ze stavů uvedených dále, je třeba, abyste byla velmi pečlivě sledována. Váš lékař Vám podá vysvětlení. Proto týká-li se Vás některý z následujících bodů, sdělte tuto skutečnost svému lékaři dříve, než začnete užívat Climen.

Je u Vás zvýšené riziko, že dojde ke vzniku žilní trombózy (krevní sraženiny v žilách). Toto riziko stoupá s věkem a může být dále zvýšeno:

- pokud Vy nebo kdokoliv z Vašich přímých příbuzných měl trombózu v krevních cévách na nohou nebo v plicích - máte-li nadváhu - máte-li křečové žíly

- Pokud již užíváte Climen, upozorněte svého lékaře dostatečně předem na

plánovanou hospitalizaci nebo chirurgický výkon. Důvodem je, že riziko hluboké žilní trombózy může být dočasně zvýšeno v důsledku operace, vážného poranění nebo imobilizace (znehybnění).

Máte děložní fibroidy.

Máte nebo v minulosti jste někdy měla endometriózu (výskyt ložisek děložní sliznice v místech, kde se normálně nevyskytuje).

Trpíte onemocněním jater nebo žlučníku.

Měla jste žloutenku v těhotenství nebo při užívání sexuálních steroidů v minulosti.

Trpíte diabetem (cukrovkou).

Máte zvýšenou hladinu triglyceridů v krvi (zvláštní skupina krevních tuků).

Máte vysoký krevní tlak (hypertenzi).

Máte nebo jste v minulosti měla chloasma (žlutohnědé skvrny na kůži). Je-li tomu tak, nevystavujte se příliš slunečnímu a ultrafialovému záření.

Trpíte epilepsií.

Máte hmatné uzlíky v prsou nebo trpíte bolestivostí prsou (benigní onemocnění prsou).

Trpíte astmatem.

Trpíte migrénou.

Máte dědičné onemocnění nazývané porfýrie.

Trpíte dědičnou hluchotou (otoskleróza).

Máte systémový lupus erythematodes (SLE, chronické zánětlivé onemocnění).

Máte nebo v minulosti jste někdy měla chorea minor (onemocnění s neobvyklými pohyby).

Trpíte otoky částí těla, jako jsou ruce, chodidla, obličej, dýchací cesty, které jsou způsobeny poškozením genu, který kontroluje krevní bílkovinu zvanou C1 – inhibitor (dědičný angioedém). Hormon estradiol obsažený v přípravku Climen může vyvolat nebo zhoršit příznaky dědičného angioedému.

Na začátku léčby HRT je Vám 65 let nebo více, a to proto, že z klinických studií vyplývají určité důkazy, že hormonální léčba může zvýšit riziko závažné ztráty intelektuálních schopností jako je kapacita paměti (demence).

Hormonální substituční léčba (HRT) a karcinom

- Karcinom endometriaRiziko karcinomu děložní sliznice (karcinomu endometria) stoupá, jsou-li po delší dobu užívány samotné estrogeny. Obsah progestagenu v Climenu toto riziko snižuje.

4

Upozorněte, prosím, svého lékaře, máte-li často nepravidelné krvácení nebo přetrvávající krvácení během léčby Climenem.

- Karcinom prsuV některých studiích byl nalezen karcinom prsu o něco málo častěji u žen, které užívaly několik let hormonální substituční léčbu. Riziko se zvyšuje s délkou užívání léčby. Toto riziko je nižší nebo snad neutrální u přípravků, které obsahují samotný estrogen. Během několika let po ukončení léčby se toto zvýšené riziko vrací k normálním hodnotám.

Podobně zvýšené riziko může být zjištěno např. při opožděném nástupu přirozené menopauzy, při požívání alkoholu nebo při obezitě.

Hormonální substituční léčba může ovlivnit zobrazení prsní tkáně při mamografickém vyšetření (zvýšit denzitu prsní tkáně při mamografickém vyšetření). To může v některých případech komplikovat zjišťování rakoviny prsu mamografickým vyšetřením. Proto lékař může doporučit k vyšetření i jiné skríningové postupy.

- Nádory jaterBěhem léčby a po léčbě hormony obsaženými také v Climenu byly vzácně pozorovány nezhoubné a ještě vzácněji zhoubné změny jater. Ojediněle vedly k životu nebezpečnému krvácení do břišní dutiny. Přestože je tato situace velmi nepravděpodobná, je nutné informovat lékaře o neobvyklých pocitech v nadbřišku, které samy rychle nezmizí.

Důvody pro okamžité přerušení užívání ClimenuLéčbu musíte okamžitě přerušit a vyhledat lékaře, projeví-li se u Vás některý z následujících stavů:

první záchvat migrény (typická pulsující bolest hlavy a nevolnost, kterou předcházely poruchy

vidění), ke kterému u Vás kdy došlo,

zhoršení migrén, kterými jste trpěla již dříve, nezvykle časté nebo nezvykle silné bolesti hlavy,

náhlé poruchy vidění nebo sluchu,

zánět žil (flebitida).

Dojde-li během užívání ke vzniku krevní sraženiny nebo je-li podezření na její vznik, užívání Climenu musí být okamžitě zastaveno a musíte kontaktovat svého lékaře. Varovné signály jsou:-

vykašlávání krve,

-

nezvyklá bolest nebo otok paží nebo nohou,

-

náhlý pocit dušnosti,

-

mdloby.

Užívání Climenu musí být také okamžitě přerušeno, jestliže otěhotníte, nebo se u Vás rozvine žloutenka.

Další informace o zvláštních skupinách populace

Děti a dospívajícíClimen není určen pro léčbu dětí a dospívajících.

Starší osobyNejsou žádné údaje, které by naznačovaly potřebu upravit dávkování u starších pacientek. Informujte svého lékaře, pokud je Vám 65 let a více (viz Zvláštní opatrnosti při použití Climenu je zapotřebí).

Pacientky s poškozením jaterPoužití přípravku Climen u pacientek s poškozením jater nebylo zvláštně studováno. Přípravek Climen je u žen s vážným jaterním onemocněním kontraindikován (viz Neužívejte Climen).

Pacientky s poškozením ledvin

5

Použití přípravku Climen nebylo u pacientek s poškozením ledvin zvláštně studováno. Dostupné údaje nenaznačují potřebu upravit dávkování u této skupiny populace.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkySoučasně s Climenem nelze užívat orální kontraceptiva. Lékař Vám doporučí vhodnou antikoncepci, je-li nutná.

Některé léky mohou bránit správnému účinku hormonální substituční terapie. Týká se to například léků užívaných pro léčbu epilepsie (například hydantoinů, barbiturátů, primidonu, karbamazepinu) a tuberkulózy (např. rifampicinu) a antibiotik užívaných pro léčbu infekčních onemocnění (například penicilinu a tetracyklinu). Upozorněte vždy lékaře, který Vám předepisuje HRT, na přípravky, které již užíváte. Stejně tak sdělte vždy ostatním lékařům i stomatologovi, kteří Vám předepisují další léky (případně lékárníkovi vydávajícímu lék), že užíváte Climen.

Jste-li diabetička, může lékař změnit dávku léků, které užíváte na cukrovku.

Máte-li jakékoliv pochybnosti o přípravcích, které užíváte, požádejte svého lékaře o vysvětlení.

Užívání HRT může ovlivnit výsledky některých laboratorních testů. Oznamte proto vždy lékaři nebo pracovníkům laboratoře, že užíváte HRT.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání Climenu s jídlem a pitímNadměrné požívání alkoholu během užívání hormonální substituční léčby může ovlivnit její výsledky. Lékař Vám podá vysvětlení.

Těhotenství a kojeníTěhotenstvíHRT není určena k léčbě během těhotenství. Pokud žena během léčby přípravkem Climen otěhotní, léčba musí být okamžitě přerušena.

Rozsáhlé epidemiologické studie se steroidními hormony neprokázaly ani zvýšené riziko vrozených vad u dětí matek, které užívaly tyto hormony před otěhotněním, ani teratogenní účinek, pokud je užívaly omylem v časném těhotenství.

KojeníMalé množství pohlavních hormonů může být vylučováno do mateřského mléka. HRT není určena k užívání během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNebyl zjištěn žádný vliv na pozornost.

3.

JAK SE CLIMEN UŽÍVÁ

Máte-li dosud menstruační krvácení, měla byste začít užívat Climen 5. den menstruace. V ostatních případech Vám může lékař doporučit zahájit užívání okamžitě.

Prvních 11 dnů se užívá jedna bílá obalená tableta denně, následujících 10 dnů se užívá jedna růžová obalená tableta denně. Každé balení obsahuje přípravek pro 21 dnů léčby. Po 21 dnech užívání tablet následuje 7 denní přestávka v užívání.

6

Není důležité, v kterou denní dobu tablety užíváte, ale zvolíte-li si určitou dobu, měla byste ji dodržet každý den. Obalené tablety se polykají celé a zapíjejí tekutinou.

Krvácení se obvykle dostaví během 7 dnů, kdy se tablety neužívají, několik dnů po užití poslední tablety. Užívání z dalšího balení Climenu pokračuje po 7 denní přestávce. To znamená, že zahájíte užívání ve stejný den v týdnu jako u předchozího balení.

Dodržujte, prosím, přesně veškeré pokyny, jinak Vám užívání Climenu nepřinese plný užitek!

Jestliže jste užila více Climenu, než jste mělaNeexistují žádné zprávy o poškození zdraví způsobeném předávkováním. Předávkování může vyvolat nevolnost, zvracení a nepravidelné krvácení. Žádná specifická léčba není nutná, ale jste-li znepokojena, měla byste vyhledat lékaře.

Jestliže jste zapomněla užít ClimenJestliže uplynulo méně než 24 hodin, užijte tabletu okamžitě a následující tabletu užijte v obvyklou dobu. Ale pokud uplynulo více než 24 hodin, ponechte zapomenutou tabletu v balení. Pokračujte v užívání zbylých tablet každý den v obvyklou dobu. Pokud Climen neužíváte několik dní, může se dostavit nepravidelné krvácení.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Climen nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékařinebo lékárníkovi.

Vážné nežádoucí účinky

Vážné nežádoucí účinky a přidružené příznaky spojené s užíváním hormonální substituční léčby jsou uvedeny v části Zvláštní opatrnosti při použití Climenu je zapotřebí. Prosím, přečtěte si pečlivě tuto část, a pokud je to nutné, poraďte se s lékařem.U uživatelek různých přípravků hormonální substituční léčby byly zaznamenány následující příznaky. Není jisté, zda souvisí s hormonální substituční léčbou, v některých případech se pravděpodobně jedná o příznaky klimakteria.

Časté nežádoucí účinky (týká se 1 – 10 uživatelek ze 100)

Snížení nebo zvýšení hmotnosti, bolest hlavy, bolest žaludku, nevolnost, vyrážka, svědění, vaginální krvácení včetně špinění (nepravidelné krvácení s pokračující léčbou obvykle vymizí).

Méně časté nežádoucí účinky (týká se 1 – 10 uživatelek z 1000)

Alergie (hypersensitivní reakce), depresivní nálada, závratě, poruchy vidění, palpitace (nepravidelné, rychlé bušení a tlukot srdce), porucha trávení, erytema nodosum (načervenalé, bolestivé uzlíky), kopřivka, bolest prsů, napětí prsů, edém (otok).

Vzácné nežádoucí účinky (týká se 1 – 10 z 10 000 uživatelek)

Neklid, snížené nebo zvýšené libido (snížená nebo zvýšená pohlavní touha), migrény, nesnášenlivost kontaktních čoček, plynatost, zvracení, hirsutismus (nadměrný růst ochlupení), akné, svalové křeče,

7

dysmenorea (bolestivá menstruace), vaginální výtok, příznaky podobné premenstruačnímu syndromu, otok prsů, únava.

U žen, které trpí otoky částí těla, jako jsou ruce, chodidla, obličej, dýchací cesty, které jsou způsobeny poškozením genu, který kontroluje krevní bílkovinu zvanou C1 – inhibitor (dědičný angioedém), může hormon estradiol obsažený v přípravku Climen vyvolat nebo zhoršit příznaky dědičného angioedému (viz Zvláštní opatrnosti při použití Climenu je zapotřebí).

Pokud zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není zmíněn v této příbalové informaci, nebo nejste-li si jistá účinkem přípravku, prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka.

5.

JAK CLIMEN UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Climen nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Climen obsahuje-

Léčivými látkami jsou Estradioli valeras a Cyproteroni acetas.

Jedna bílá obalená tableta obsahuje 2,0 mg Estradioli valeras.Jedna růžová obalená tableta obsahuje 2,0 mg Estradioli valeras a 1,0 mg Cyproteroni acetas.-

Pomocnými látkami jsou

Jádro: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, povidon 25 000, mastek, magnesium-stearátObal: sacharóza, povidon 90, makrogol 6 000, uhličitan vápenatý, mastek, upravený montánní vosk, glycerol 85%, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý

Jak Climen vypadá a co obsahuje toto baleníBílé a růžové bikonvexní obalené tablety bez označení.

Balení21 obalených tablet v kalendářním balení3 x 21 obalených tablet v kalendářním balení

Držitel rozhodnutí o registraci:Bayer Pharma AG, Berlín, Německo

Výrobce:Bayer Pharma AG, D-13342 Berlín, NěmeckoDelpharm Lille S.A.S., Lys Lez Lannoy, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:11.1.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Stránka 1 z 13

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls88006/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Climen

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna bílá obalená tableta obsahuje Estradioli valeras 2,0 mg Jedna růžová obalená tableta obsahuje Estradioli valeras 2,0 mg a Cyproteroni acetas 1,0 mg Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMAObalené tablety

Popis přípravku: Kulaté bikonvexní obalené tablety bílé barvy bez označení Kulaté bikonvexní obalené tablety růžové barvy bez označení

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikaceHormonální substituční terapie (HRT) symptomů nedostatku estrogenů u žen po přirozené menopauze nebo v případě hypogonadismu, kastrace nebo primární nedostatečnost ovarií u žens intaktní dělohou. Prevence osteoporózy u postmenopauzálních žen s vysokým rizikem vzniku zlomenin, které netolerují nebo mají kontraindikované jiné léčivé přípravky používané pro prevenci osteoporózy.

Úprava nepravidelného menstruačního cyklu.Léčba primární a sekundární amenorey.

Zkušenosti s léčbou žen starších 65 let jsou omezené.

4.2 Dávkování a způsob podání

4.2.1 Způsob podáníPerorální užití

4.2.2 Dávkovací schémaJak začít přípravek Climen užívat

Strana 2 (celkem 13)

Jestliže má pacientka dosud menstruaci, léčba se zahajuje 5. den cyklu (1. den menstruačního krvácení = 1. den cyklu).

Pacientky s amenoreou, krvácející velmi zřídka nebo v postmenopauze mohou zahájit léčbu Climenem kdykoliv za předpokladu, že bylo vyloučeno těhotenství (viz bod 4.6 Těhotenství a kojení).

DávkováníPrvních 11 dnů se užívá jedna bílá obalená tableta denně a následujících 10 dnů jedna růžová obalená tableta denně. Po 21 dnech užívání tablet následuje interval 7 dnů, kdy se žádné tablety neužívají.

Způsob podáváníKaždé balení obsahuje obalené tablety pro 21 dnů léčby. Užívání z dalšího balení následuje po 7 dnech, kdy se žádné tablety neužívají. Užívání z nového balení začíná vždy ve stejný den v týdnu jako z balení předcházejícího. Tablety se polykají celé a zapíjejí vodou.Tablety by se měly pokud možno užívat každý den ve stejnou dobu.

Zapomenutá tabletaPokud žena zapomene užít tabletu v obvyklou dobu, měla by ji užít co nejdříve. Pokud uplynulo více než 24 hodin, další extra tableta se neužívá. Pokud žena zapomene více tablet,může se objevit krvácení.

Krvácení se obvykle dostaví během intervalu 7 dnů, kdy se tablety neužívají, během několika dnů po užití poslední tablety.

4.2.3 Další informace o použití u speciální populace

4.2.3.1 Děti a dospívajícíPřípravek Climen není určen pro použití u dětí a dospívajících.

4.2.3.2 Starší osobyNejsou žádné údaje, které by naznačovaly potřebu upravit dávkování u starších pacientek. U žen ve věku 65 let nebo starších viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití.

4.2.3.3 Pacientky s poškozením jaterPoužití přípravku Climen nebylo u pacientek s poškozením jater zvláštně studováno. Přípravek Climen je u žen s vážným jaterním onemocněním kontraindikován (viz bod 4.3 Kontraindikace).

4.2.3.4 Pacientky s poškozením ledvinPoužití přípravku Climen nebylo u pacientek s poškozením ledvin zvláštně studováno. Dostupné údaje nenaznačují potřebu upravit dávkování u této skupiny populace.

4.3 KontraindikaceHormonální substituční léčbu (HRT) nelze zahájit, týká-li se pacientky některý z dále uvedených stavů či onemocnění. Pokud se tyto stavy nebo onemocnění objeví v průběhu užívání HRT, užívání přípravku musí být okamžitě zastaveno.

Strana 3 (celkem 13)

Těhotenství a kojení

Vaginální krvácení, jehož příčina není objasněna

Prokázaný karcinom prsu nebo podezření na něj

Prokázaná pohlavními steroidy ovlivnitelná premalignita, malignita nebo podezření na tento stav

Jaterní tumory (benigní nebo maligní) současné nebo v anamnéze

Závažné onemocnění jater

Akutní arteriální tromboembolismus (např. infarkt myokardu, mozková příhoda)

Aktivní hluboká venózní trombóza, tromboembolické poruchy nebo dokumentovaná anamnéza těchto stavů

Vysoké riziko venózní nebo arteriální trombózy

Závažná hypertriglyceridemie

Známá přecitlivělost na kteroukoliv složku Climenu

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíClimen nelze užívat jako kontraceptivum.

U pacientek, které dosud potřebují antikoncepci, je třeba zvolit nehormonální metody (s výjimkou kalendářní a teplotní metody). Je-li možnost, že pacientka otěhotněla, je třeba přerušit užívání tablet do té doby, dokud těhotenství není vyloučeno (viz 4.6 Těhotenství a kojení).

Před zahájením léčby by se při posuzování rizika a prospěchu léčby pro pacientku měly zvážit všechny stavy/rizikové faktory uvedené níže.

Léčba musí být okamžitě přerušena, pokud se objeví kontraindikace, stejně tak jako některá z následujících situací:

-

Migrenózní nebo časté a neobvykle silné bolesti hlavy, které se vyskytly poprvé nebo jiné příznaky, které mohou být předzvěstí cerebrovaskulární okluze.

-

Rekurence cholestatické žloutenky nebo cholestatického pruritu, které se prvně vyskytlo během těhotenství nebo předešlého užívání pohlavních hormonů.

-

Známky trombotické příhody nebo podezření na ni.

V případě nového nástupu nebo zhoršení následujících stavů nebo rizikových faktorů se musí opětovně individuálně zhodnotit prospěch versus riziko a musí se vzít v úvahu možné ukončení léčby.

U žen, které mají kombinaci rizikových faktorů nebo projevují vyšší závažnost individuálních rizikových faktorů, je třeba zvážit možnost zvýšeného synergického rizika trombózy. Toto zvýšené riziko může být vyšší než prosté kumulativní riziko faktorů. HRT nesmí být v případě negativního zhodnocení prospěchu/rizika předepsána.

 Venózní tromboembolismusRandomizované kontrolované i epidemiologické studie ukazují zvýšené relativní riziko rozvoje venózního tromboembolismu (VTE), tj. hluboké žilní trombózy nebo pulmonálního embolismu. Je proto třeba pečlivě zvážit poměr mezi rizikem a přínosem léčby a prokonzultovat to s

Strana 4 (celkem 13)

pacientkou, předepisuje-li se hormonální substituce ženě s rizikovými faktory pro rozvoj venózní tromboembolizace.

Za rizikové faktory venózní tromboembolizace se obecně považuje výskyt tohoto onemocnění v osobní anamnéze, v rodinné anamnéze (výskyt venózní tromboembolizace u přímých příbuzných v relativně nízkém věku může upozornit na genetickou dispozici) a těžká obezita. Riziko venózní tromboembolizace dále stoupá s věkem. Neexistuje jednotný názor na to, jaký vliv mají varikózní žíly na vznik venózní tromboembolizace.Nebezpečí venózní tromboembolizace může být dočasně zvýšeno déletrvající imobilizací, velkým plánovaným nebo posttraumatickým chirurgickým výkonem či velkým traumatem. V závislosti na povaze události a délce imobilizace je třeba zvážit přechodné vysazení HRT.

Arteriální tromboembolismus

Dvě rozsáhlé klinické studie s kontinuálními kombinovanými konjugovanými estrogeny (CEE) a medroxyprogesteron acetátem (MPA) ukázaly možné zvýšené riziko onemocnění věnčitých tepen během prvního roku užívání a žádný následný prospěch. Jedna rozsáhlá klinická studie se samotným CEE ukázala možné snížení výskytu onemocnění věnčitých tepen u žen ve věku 50-59 let a žádný celkový přínos pro celkovou studovanou populaci. Jako sekundární výsledek bylo ve dvou rozsáhlých klinických studiích se samotným CEE nebo kombinovaným s MPA nalezeno zvýšené riziko mozkové příhody o 30 – 40%. Není známo, zda lze toto zvýšené riziko rozšířit také na jiné HRT nebo na podání jinou než perorální cestou.

Onemocnění žlučníku

O estrogenech je známo, že zvyšují lithogenicitu žluči. Některé ženy jsou při estrogenní léčbě predisponovány k onemocnění žlučníku.

Demence

Z klinických studií s přípravky obsahující CEE jsou určité důkazy, že hormonální léčba může zvýšit riziko pravděpodobné demence, pokud je léčba zahájena u žen ve věku 65 let a více. Riziko může být sníženo, pokud je léčba zahájena v časné menopauze, jak bylo pozorováno v jiných studiích. Není známo, zda tato zjištění platí i pro jiné HRT přípravky.

Nádory

 Karcinom endometriaDlouhodobé užívání samotných estrogenů zvyšuje riziko rozvoje hyperplazie nebo karcinomu endometria. Studie naznačují, že přidání progestagenu toto zvýšené riziko snižuje.

 Karcinom prsuKlinické a observační studie uvádějí zvýšené riziko rakoviny prsu pro ženy užívající HRT po dobu několika let. Tato zjištění mohou být díky časné diagnóze, růst podporujícího účinku na pre-existující nádor nebo kombinace obojího. Odhady celkového relativního rizika diagnózy rakoviny prsu určeného ve více jak 50 epidemiologických studiích kolísají ve většině studiích mezi 1 a 2.Relativní riziko se zvyšuje s délkou léčby a může být nižší nebo snad neutrální u přípravků obsahujících pouze estrogeny.Dvě rozsáhlé randomizované studie se samotným CEE nebo kontinuálně kombinovaným s MPA ukazují odhadnuté riziko na 0,77 (95%CI: 0,59 – 1,01) nebo 1,24 (95%CI: 1,01 –

Strana 5 (celkem 13)

1,54) po 6 letech užívání HRT. Není známo, zda zvýšené riziko se také vztahuje i na jiné HRT přípravky.Podobně zvýšené riziko diagnózy rakoviny prsu je také pozorováno například v případě opoždění přirozené menopauzy, požívání alkoholu nebo u nadměrné tloušťky.Nadměrné riziko vymizí během několika let po ukončení užívání HRT.

HRT zvyšuje denzitu prsní tkáně při mamografickém zobrazení, což může v některých případech nepříznivě ovlivnit radiologickou detekci rakoviny prsu.

Nádory jater

Ve vzácných případech byly po užívání hormonálních látek, které jsou obsaženy i v přípravcích HRT, pozorovány benigní a ještě vzácněji maligní tumory jater, které vedly ojediněle k život ohrožujícímu nitrobřišnímu krvácení. Jestliže se objeví silné bolesti v nadbřišku, zvětšení jater nebo známky intraabdominální hemoragie, je třeba vzít v rámci diferenciální diagnózy v úvahu tumor jater.

Jiná onemocnění

Obecné spojení mezi užíváním HRT a rozvojem klinické hypertenze nebylo prokázáno. U žen užívajících HRT bylo zaznamenáno slabé zvýšení krevního tlaku, ale klinicky relevantní vzestup je vzácný. V některých případech se však během užívání HRT klinicky významná hypertenze rozvine a pak je třeba zvážit ukončení léčby HRT.

Nezávažné poruchy jaterních funkcí včetně hyperbilirubinémií typu Dubin-Johnsonova aRotorova syndromu vyžadují pečlivé sledování pacientky. Pravidelně je třeba vyšetřovat jaterní funkce. Pokud se objeví změny markerů jaterních funkcí, užívání HRT musí být zastaveno.

Zvláštní dohled vyžadují ženy se středně zvýšenou hladinou triglyceridů. Užívání HRT u nich může být spojeno s dalším vzestupem hladiny triglyceridů nesoucím s sebou riziko vzniku akutní pankreatitidy.

Přestože hormonální substituční léčba může ovlivnit periferní rezistenci na inzulín a glukózovou toleranci, není obvykle třeba měnit léčebný režim diabetiček užívajících hormonální substituční léčbu. Diabetičky však musí být během hormonální substituční léčby pod přísným lékařským dohledem.

U některých pacientek se mohou rozvinout vlivem HRT nežádoucí projevy estrogenní stimulace, jako např. abnormální uterinní krvácení. Časté nebo přetrvávající abnormální uterinní krvácení během léčby je indikací k vyšetření endometria.

Jestliže léčba nepravidelného menstruačního krvácení není úspěšná, je třeba vyloučit odpovídajícími diagnostickými postupy organické onemocnění.

Pod vlivem estrogenů se mohou zvětšovat uterinní myomy. Léčba musí být v těchto případech přerušena.

Přerušení léčby se rovněž doporučuje, je-li příčinou reaktivace endometriózy.

Strana 6 (celkem 13)

V případě, že má pacientka prolaktinom, je zapotřebí pečlivého lékařského dohledu (včetně pravidelného měření hladiny prolaktinu).

Chloasma se někdy může objevit především u žen s anamnézou chloasma gravidarum. Ženy, které mají sklon k jeho vzniku, by se během léčby HRT měly vyhnout expozici slunečnímu a ultrafialovému záření.

Během užívání HRT se mohou objevit nebo se zhoršují následující stavy. Přestože důkaz souvislosti s HRT není průkazný, ženy, které trpí těmito chorobami a užívají HRT, musí být pečlivě sledovány.

EpilepsieBenigní onemocnění prsouAstmaMigrénaPorfyrieOtosklerózaSystémový lupus erythematodesChorea minor

U žen s dědičným angioedémem mohou exogenní estrogeny vyvolat nebo zhoršit příznaky angioedému.

4.4.1 Lékařské vyšetření / konzultacePřed zahájením léčby přípravkem HRT je nezbytné odebrat úplnou anamnézu a provést pečlivé celkové lékařské vyšetření s ohledem na kontraindikace (odstavec 4.3) a upozornění (odstavec 4.4). Toto vyšetření musí být pravidelně opakováno. Frekvence a povaha vyšetření musí být založena na zavedených praktických postupech a uzpůsobena pro jednotlivé pacientky. Obecně však musí zahrnovat vyšetření pánevních orgánů včetně běžné cervikální cytologie, vyšetření břicha, prsů a krevního tlaku.

4.5 Interakce s jinými léčivy a jiné formy interakcePři zahájení léčby přípravkem HRT je nutné ukončit užívání hormonálních kontraceptiv. Pokud pacientka kontracepci potřebuje, musí jí být doporučena nehormonální metoda.

 Lékové interakceDlouhodobé užívání léčiv indukujících hepatální enzymy (například některá antikonvulzíva a antimikrobiální přípravky) může zvýšit clearance pohlavních hormonů a snížit tak jejich klinický účinek. Schopnost indukce hepatálních enzymů byla zjištěna u hydantoinů, barbiturátů, primidonu, karbamazepinu a rifampicinu, a podezření existuje u oxkarbazepinu, topiramatu, felbamatu a griseofulvinu. Maximum enzymatické indukce se obvykle projeví až po 2 – 3 týdnech, ale pak přetrvává nejméně 4 týdny po ukončení léčby.

Vzácně byla pozorována snížená hladina estradiolu při současném užívání některých antibiotik (např. peniciliny, tetracyklin).

Látky, které významně podléhají konjugaci (např. paracetamol), mohou během absorpce zvyšovat biologickou dostupnost estradiolu kompetitivní inhibicí konjugačních systémů.

Strana 7 (celkem 13)

V důsledku vlivu na glukózovou toleranci může dojít v některých případech ke změně požadavků na orální antidiabetika nebo inzulín.

Interakce s alkoholem

Akutní požití alkoholu během užívání HRT může vést k elevaci hladiny cirkulujícího estradiolu.

Interakce s laboratorními testy

Užívání pohlavních steroidů může ovlivňovat biochemické parametry např. jaterních, thyroidálních, adrenálních a renálních funkcí, plasmatickou hladinu proteinů (nosičů) např. corticosteroid binding globulinu a lipid/lipoproteinové frakce, parametry metabolismu sacharidů a parametry koagulace a fibrinolýzy.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojeníHRT není určeno k užívání během těhotenství a laktace. Pokud žena během léčby přípravkem Climen otěhotní, léčba musí být okamžitě přerušena.

Rozsáhlé epidemiologické studie se steroidními hormony neprokázaly zvýšené riziko vrozených vad u dětí matek, které tyto hormony užívaly před otěhotněním, ani teratogenní účinek, pokud byly tyto hormony užívány omylem v časném těhotenství.

Malé množství pohlavních hormonů může být vylučováno do mateřského mléka.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeNebyl pozorován žádný vliv.

4.8 Nežádoucí účinkyNejzávažnější nežádoucí účinky spojené s užíváním HRT jsou uvedeny v bodu 4.4: ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ.

Další nežádoucí účinky, které byly hlášeny uživatelkami HRT (postmarketingové údaje), ale u kterých nelze souvislost s Climenem vyloučit ani potvrdit jsou:

Třídy orgánových systémů podle databáze MedDRA v. 8.0

Časté (≥1/100 a < 1/10)

Méně časté ( 1/1000 a < 1/100)

Vzácné ( 1/10000 a < 1/1000)

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivní reakce

Poruchy metabolismu a výživy

Zvýšení hmotnosti nebo snížení hmotnosti

Psychiatrické poruchy

Depresivní nálada

Anxieta, snížené libido nebo zvýšené libido

Strana 8 (celkem 13)

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Závrať

Migréna

Poruchy oka

Zrakové poruchy

Intolerance kontaktních čoček

Srdeční poruchy

Palpitace

Gastrointestinální poruchy

Bolest břicha, nauzea

Dyspepsie

Plynatost, zvracení

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Raš, pruritus

Erytema nodosum, kopřivka

Hirsutismus, akné

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Svalové křeče

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Děložní/vaginální krvácení včetně špinění (nepravidelnosti v krvácení s pokračující léčbou obvykle ustupují)

Bolest prsou, napětí prsou

Dysmenorea, vaginální výtoky, syndrom podobný premenstruačnímu syndromu, zvětšení prsou

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Edém

Únava

Pro výčet nežádoucích účinků jsou použity nejvhodnější termíny podle databáze MedDRA (Verze 8.0). Synonyma nebo přidružené stavy nejsou vyjmenovány, ale je třeba je vzít také v úvahu.

U žen s dědičným angioedémem mohou exogenní estrogeny vyvolat nebo zhoršit příznaky angioedému (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

4.9 PředávkováníStudie akutní toxicity neprokázaly riziko akutních nežádoucích účinků ani tehdy, dojde-li omylem k požití dávky mnohonásobně převyšující denní terapeutickou dávku.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: HormonyATC kód: G03HB01

Strana 9 (celkem 13)

Climen obsahuje estrogen estradiol valerát, prodrug přirozeného lidského 17beta-estradiolu. Cyproteron acetát je syntetický derivát hydroxyprogesteronu s progestagenními, antigonadotropními a antiandrogenními vlastnostmi.

Díky složení a sekvenčnímu režimu léčby Climenem založenému na monofázickém užívání estrogenu po dobu 11 dnů, kombinační fázi estrogen – progestagen po dobu 10 dnů a 7 dnů bez léčby je u žen s intaktní dělohou vytvořen menstruační cyklus za předpokladu, že je přípravek užíván pravidelně.

Během užívání Climenu nedochází k inhibici ovulace a téměř není ovlivněna ani endogenní tvorba hormonů. Díky sekvenčnímu složení lze přípravek podat u mladších žen k navození pravidelného cyklu, stejně jako u perimenoupauzálních žen k léčbě nepravidelného děložního krvácení.

Snížení a nakonec ztráta tvorby estradiolu v ovariích během klimakteria může vést k nestabilitě termoregulace a vyvolávat tak návaly horka spojené s poruchami spánku a nadměrným pocením. Úspěšně lze ovlivnit známky kožní a slizniční involuce (především v oblasti urogenitálního traktu). Méně specifické ale často zmiňované jako součást klimakterického syndromu jsou příznaky podobné anginózním obtížím, palpitace, podrážděnost, nervozita, nedostatek energie a schopnosti soustředit se, zapomnětlivost, ztráta libida, bolesti kloubů a svalů. Hormonální substituční léčba (HRT) u menopauzálních žen zmírňuje mnohé z těchto příznaků nedostatku estradiolu.

HRT Climenem snižuje kostní resorpci a zpomaluje nebo zastavuje postmenopauzální ztrátu kostní hmoty. Dlouhodobá léčba HRT prokazatelně snižuje riziko periferních fraktur u postmenopauzálních žen. Je-li HRT přerušena, kostní hmota se snižuje rychlostí odpovídající bezprostřední postmenopauzální periodě. Neexistuje žádný důkaz, že HRT navrací kostní hmotu na úroveň, na které byla před menopauzou. HRT má také pozitivní vliv na obsah kolagenu v kůži a na sílu kůže a může zpomalovat proces tvorby vrásek. Antiandrogenní vliv cyproteron acetátu může navíc podporovat příznivý účinek Climenu na poruchy vázané na androgeny (např. akné, seborea, androgenní alopecie).

HRT Climenem mění profil lipidů. Snižuje celkový cholesterol a LDL-cholesterol a může zvyšovat hladinu HDL-cholesterolu a triglyceridů. Vzhledem k nedostatku androgenních vlastností nemá cyproteron acetát žádné nebo pouze velmi málo protichůdných účinků na metabolický účinek estrogenu v Climenu. Účinek Climenu je zvláště vyjádřen u žen s významným aterogenním lipoproteinovým vzorcem.

Přidání progestagenu k estrogenní substituční léčbě na dobu minimálně 10 dnů pro každý cyklus, jak je tomu u Climenu, snižuje riziko endometriální hyperplazie s průvodním nebezpečím vzniku adenokarcinomu u žen s intaktní dělohou. Toto přidání progestagenu k substituční léčbě estrogenem nejeví žádnou interferenci s účinností estrogenu v jeho schválené indikaci.

Observační studie a studie WHI (Women´s Health Initiative) s konjugovanými koňskými estrogeny (CEE) a medroxyprogesteron acetátem (MPA) naznačují redukci morbidity rakoviny tlustého střeva u postmenopauzálních žen užívajících HRT. Ve studiích WHI s CEE v monoterapii nebylo snížení tohoto rizika pozorováno. Není jisté, zda se tato zjištění týkají také ostatních HRT přípravků.

Strana 10 (celkem 13)

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Estradiol valerát

AbsorpceEstradiol valerát je rychle a úplně absorbován. Během absorpce a prvního průchodu játry je ester steroidu štěpen na estradiol a valerovou kyselinu. Současně podléhá estradiol dalšímu rozsáhlému metabolismu např. na estron, estriol a estron sulfát. Pouze asi 3 % estradiolu jsou po orálním podání estradiol valerátu biologicky dostupná. Biologická dostupnost estradiolu není ovlivněna potravou.

DistribuceMaximální koncentrace estradiolu v séru – přibližně 30 pg/ml – je obvykle dosaženo za 4 – 9 hodin po požití tablety. Během 24 hodin po požití tablety klesají sérové koncentrace estradiolu na přibližně 15 pg/ml.

Estradiol se váže na albumin a na sex hormone binding globulin (SHBG). Volná frakce estradiolu v séru je asi 1 – 1,5 %, na SHBG vázaná frakce je v rozmezí 30 – 40 %.

Zřejmý distribuční objem estradiolu po jednorázovém intravenózním podání je asi 1 l/kg.

MetabolismusPo rozštěpení esteru exogenně podaného estradiol valerátu sleduje metabolismus látky cestu biotransformace endogenního estradiolu. Estradiol je metabolizován především v játrech, ale také extrahepatálně, např. ve střevech, v ledvinách, kosterních svalech a v cílových orgánech. Tyto procesy zahrnují tvorbu estronu, estriolu, catecholestrogenů a sulfátových a glukuronidových konjugátů těchto sloučenin, které mají výrazně menší nebo vůbec žádnou estrogenní aktivitu.

EliminaceÚplná sérová clearance estradiolu po jednorázovém intravenózním podání ukazuje vysokou variabilitu v rozmezí 10 – 30 ml/min/kg. Určitá část estradiolových metabolitů je vylučována do žluči a podléhá enterohepatální cirkulaci. Konečné metabolity estradiolu jsou vylučovány převážně jako sulfáty a glukuronidy močí.

Rovnovážný stavVe srovnání s jednorázovou dávkou je pozorovaná sérová hladina estradiolu po opakovaném podání přibližně dvakrát vyšší. V průměru se hladina estradiolu pohybuje mezi 30 pg/ml (minimální hladina) a 60 pg/ml (maximální hladina). Estron, jako méně estrogenní metabolit, dosahuje asi 8krát vyšších koncentrací v séru, estron sulfát dosahuje přibližně 150krát vyšších koncentrací. Po ukončení léčby Climenem lze očekávat pokles hladin estradiolu a estronu za 2 – 3 dny.

Cyproteron acetát

AbsorpcePo orálním podání je cyproteron acetát rychle a úplně absorbován v širokém rozmezí dávek. Absolutní biologická dostupnost cyproteron acetátu po orálním podání je asi 88 % podané dávky.

Strana 11 (celkem 13)

DistribucePožitím 1 mg cyproteron acetátu se vytvoří maximální sérové hladiny asi 8 ng/ml za 1 - 2 hodiny po jednorázovém podání. Poté sérová hladina látky klesá ve dvou fázích vylučování charakterizovaných poločasem 0,8 hod a 2,3 dne.

Cyproteron acetát je takřka výlučně vázán na sérový albumin. Asi 3,5 - 4 % celkové koncentrace látky v séru není vázáno na proteiny. Vazba cyproteron acetátu na plasmatické bílkoviny je převážně nespecifická, protože pouze malá část je vázána na termolabilní proteiny (SHBG a CBG), což naznačuje, že změny hladiny SHBG neovlivňují farmakokinetiku cyproteron acetátu.

BiotransformaceCyproteron acetát je metabolizován různými metabolickými cestami včetně hydroxylace a konjugace. Hlavním metabolitem v lidském séru je 15ß-hydroxy derivát.

EliminaceCelková clearance cyproteron acetátu ze séra je 3,6 ml/min/kg. Část dávky je vyloučena nezměněná žlučí. Většina je však vyloučena ve formě metabolitů močí a žlučí v poměru 3 : 7 s poločasem 1,9 dne. Metabolity jsou ze séra vylučovány obdobnou rychlostí (poločas 1,7 dne).

Rovnovážný stavVzhledem k dlouhému poločasu cyproteron acetátu v séru, lze očekávat akumulaci cyproteron acetátu v séru během jednoho léčebného cyklu 2 - 2,5krát.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

 Estradiol valerát

Profil toxicity estradiol valerátu je dobře znám. Neexistují žádné další předklinické údaje o bezpečnosti přípravku, které by mohly být významné pro předepisujícího lékaře a nejsou uvedeny v jiných částech tohoto textu.

 Cyproteron acetát

Systémová toxicitaPředklinické údaje cyproteron acetátu založené na konvenčních studiích toxicity po opakované dávce neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Genotoxicita a kancerogenitaUznávané testy první linie na genotoxicitu prováděné s cyproteron acetátem poskytly negativní výsledek. Další testy však prokázaly schopnost cyproteron acetátu tvořit adukty DNA (zvýšená schopnost reparační aktivity DNA) v jaterních buňkách potkanů, opic a také v čerstvě izolovaných lidských hepatocytech. DNA adukty v hepatocytech psů byly extrémně nízké.

Tyto formace DNA aduktů vznikaly při systémové expozici, kterou lze očekávat i v doporučeném dávkovacím režimu pro cyproteron acetát. In vivo byla důsledkem léčby cyproteron acetátem zvýšená incidence fokálních, možná preneoplastických, jaterních lézí u samic potkanů, ve kterých byly alterovány celulární enzymy, a zvýšená mutační frekvence u transgenních potkanů nesoucích bakteriální gen jako cíl pro mutaci.

Strana 12 (celkem 13)

Klinické studie ani dobře vedené epidemiologické studie až dodnes neprokázaly zvýšenou incidenci hepatálních tumorů u člověka. Ani sledování tumorigenicity cyproteronacetátu u hlodavců neodhalilo žádné známky specifického tumorigenního potenciálu. Přesto je však třeba mít na paměti, že pohlavní steroidy mohou podporovat růst některých hormon dependentních tkání a tumorů.

Embryotoxicita/teratogenitaPodávání vysokých dávek cyproteron acetátu během hormon sensitivní diferenciační fáze pohlavních orgánů může způsobit známky feminizace mužských plodů. Sledování novorozených chlapců, kteří byli in utero vystaveny cyproteron acetátu však žádné známky feminizace neprokázalo. Přesto je však těhotenství kontraindikací užívání Climenu.

Obecně řečeno, na základě dostupných zjištění nejsou žádné námitky pro použití Climenu u lidí za předpokladu, že je užíván podle pokynů pro danou indikaci a v doporučeném dávkování.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látekMonohydrát laktózyKukuřičný škrobPovidon 25 000MastekMagnesium-stearátSacharózaPovidon 90Makrogol 6 000Uhličitan vápenatýVosk EOxid titaničitýGlycerol 85%Žlutý oxid železitýČervený oxid železitý

6.2 InkompatibilityNeuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti5 let

6.4 Zvláštní opatření pro uchováváníTento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost baleníDruh obalu: Al/PVC blistr, papírový kalendář, krabičkaVelikost balení:1 x 21 obalených tablet

Strana 13 (celkem 13)

3 x 21 obalených tablet

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s nímUchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIBayer Pharma AGD-13342 BerlínNěmecko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO56/1096/93-C

9. DATUM REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE3. 11. 1993 / 10.11.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU11.1.2012

Document Outlinenahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírová krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ClimenObalené tabletyEstradioli valeras/Cyproteroni acetas

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

11 bílých obalených tablet po2 mg estradioli valeras

10 růžových obalených tablet po2 mg estradioli valeras a1 mg cyproteroni acetas

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Monohydrát laktózy, sacharóza, aj.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Obalené tablety21 obalených tablet3x 21 obalených tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Dvoufázový přípravek k léčení klimakterických potíží spojených s nedostatkem estrogenů.Není určeno k antikoncepci.

8.

POUŽITELNOST

2

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:Bayer Pharma AGBerlín, Německo

logo BayerEAN

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

56/1096/93-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

K perorálnímu podání, obalenou tabletu polykejte celou.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Climen

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Climen

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bayer

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

JINÉ

Zde nalepte nálepku.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.