Cilest

Kód 0184308 ( )
Registrační číslo 17/ 132/91-C
Název CILEST
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Janssen-Cilag Ltd., High Wycombe, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0015341 POR TBL NOB 1X21 Tableta, Perorální podání
0184308 POR TBL NOB 3X21 Tableta, Perorální podání
0015342 POR TBL NOB 3X21(=63) Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak CILEST

Příloha č. 2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls5499/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CILEST, tablety

norgestimatum/ethinylestradiolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1. Co je CILEST a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CILEST užívat 3. Jak se CILEST užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak CILEST uchovávat 6. Další informace

1. CO JE CILEST A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

CILEST je přípravek určený k zábraně početí. Obsahuje estrogen ethinylestradiol a gestagen norgestimát, hormony podobné těm, které se tvoří přirozeně v ženském těle. Mechanismem účinku této hormonální, přesněji estrogen-gestagenní antikoncepce, je zábrana dozrávání a uvolnění ženských zárodečných buněk (vajíček) z vaječníku. Zároveň dochází k zahuštění hlenu v děložním hrdle, čímž je znesnadněn průnik spermií (mužských pohlavních buněk) a ke změnám děložní sliznice, které znemožňují uhnízdění vajíčka. Je-li CILEST užíván správně, je jeho selhání nižší než 1 %. Pravděpodobnost selhání se zvyšuje s každou ynechanou tabletou.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CILEST UŽÍVAT

Neužívejte CILEST -

jestliže jste alergická (přecitlivělá) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku CILEST;

-

při zánětu žil nebo tromboembolickém onemocnění (tvorba krevních sraženin v žilách např. dolních končetin nebo pánve, ucpání plicní tepny těmito sraženinami);

-

při prodělaném zánětu hlubokých žil nebo předchozím tromboembolickém onemocnění;

-

při cévních mozkových nebo srdečních příhodách; -při migréně;

-

při nádorovém onemocnění prsu nebo při podezření na toto onemocnění;

-

při onemocnění srdečních chlopní provázeném komplikacemi;

-

při trvale vysokém krevním tlaku (přetrvávající hodnoty 160/100 mm Hg a vyšší než 160/100 mm Hg);

-

při cukrovce provázené cévním postižením;

-

při nádorovém onemocnění dělohy nebo jiných orgánů, na jejichž funkci mají vliv pohlavní hormony, a při podezření na tato onemocnění;

-

při neobjasněném neobvyklém krvácení z rodidel;

-

při prodělané žloutence v těhotenství nebo během předchozího užívání hormonální antikoncepce;

-

při náhlých nebo dlouhodobých jaterních chorobách;

-

při jaterních nádorech;

-

v těhotenství nebo při podezření na těhotenství.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CILEST je zapotřebí Tromboembolické onemocnění Užívání jakékoli kombinované perorální antikoncepce přináší zvýšené riziko tromboembolického onemocnění ve srovnání se situací, kdy k užívání nedochází. Riziko je nejvyšší během prvního roku užívání. Riziko je nižší než riziko tromboembolického onemocnění spojeného s těhotenstvím, které se odhaduje na 60 případů na 100 000 těhotenství. Žilní tromboembolické onemocnění končí v 1 – 2 % případů úmrtím.

Epidemiologické studie naznačují, že výskyt tromboembolického onemocnění u uživatelek perorální antikoncepce s nízkou dávkou estrogenů (< 0,050 mg ethinylestradiolu), k nimž patří CILEST, se pohybuje mezi 20 až 40 případy na 100 000 žen/rok, ale toto odhadnuté riziko kolísá dle typu gestagenu. Výskyt tromboembolického onemocnění u žen, které neužívají perorální antikoncepci, je 5 až 10 případů na 100 000 žen/rok.

Riziko tromboembolických chorob v souvislosti s perorální antikoncepcí nezávisí na délce užívání a vymizí po ukončení užívání.

Zvláštní opatrnosti a zvýšeného lékařského dohledu je zapotřebí: -

u rizikových faktorů cévních onemocnění jako jsou např. kouření, zvýšená hladina krevních tuků, zvýšený krevní tlak nebo obezita, vyšší věk, výskyt cévních onemocnění v rodině, dlouhodobý pobyt na lůžku nebo rozsáhlý chirurgický výkon;

-

vysoký krevní tlak (přetrvávající hodnoty 140/90 mm Hg);

-

při cukrovce;

-

při těžké depresi i v předchozím období;

-

u nezhoubných nádorů prsu nebo při abnormálním nálezu na mamografu;

-

při silném kuřáctví.

Uvědomte vždy svého lékaře, pokud trpíte některým z těchto onemocnění nebo jste je dříve prodělala, pokud kouříte nebo užíváte jiné léky.

Důvody k neodkladné poradě s lékařem jsou: -

vzniklé těhotenství;

-

první výskyt migrenózních obtíží nebo častější výskyt nezvykle silných bolestí hlavy;

-

náhlé poruchy zraku, sluchu nebo řeči;

-

nezvyklé křeče nebo brnění v končetinách, závratě;

-

příznaky hlubokého zánětu žil (např. nezvyklé bolesti lýtek nebo otoky nohou);

-

příznaky plicní embolie (prudká bolest na hrudi, vykašlávání krve, náhlá dušnost);

-

příznaky možného srdečního záchvatu (silné bolesti na hrudi, pocit tíhy na hrudníku);

-

tvorba uzlů v prsech, samovolný odtok mléka z prsních bradavek;

-

závažná změna nálady ve smyslu deprese;

-

žloutenka (žluté zabarvení kůže nebo očního bělma);

-

náhlá prudká bolest v oblasti žaludku;

-

významný vzestup krevního tlaku (při hodnotách 140 /90 mmHg);

-

chloazma (zhnědnutí kůže, nejčastěji v obličeji).

Plánované chirurgické výkony nebo omezení pohyblivosti: Užívání hormonální antikoncepce by mělo být přerušeno čtyři týdny před plánovanou operací a opět zahájeno dva týdny po obnovení úplné pohyblivosti. Nezapomeňte v tomto období používat jinou antikoncepční metodu, např. kondom. V případě náhlého omezení pohyblivosti (po úraze apod.) ukončete užívání přípravku CILEST a informujte o tom lékaře.

Vyšetření a sledování žen užívajících hormonální antikoncepci: Všechny ženy by se měly podrobovat pravidelnému preventivnímu gynekologickému vyšetření a jednou za tři až šest měsíců kontrole krevního tlaku.

Snížení účinnosti: Antikoncepční účinek může být snížen -pokud neužíváte tablety dle návodu, např. při vynechání jedné nebo více tablet; -pokud trpíte úporným průjmem déle než 24 hodin nebo zvracíte do 3 hodin po užití tablet; -užíváte-li CILEST současně s některými jinými léky nebo rostlinnými doplňky (viz Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).

V těchto případech je nezbytné používat jinou antikoncepční metodu (např. kondom) po celé období možného snížení účinnosti a ještě dalších sedm dní.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu nebo rostlinných přípravcích.

Léčiva, která mohou snižovat účinnost přípravku CILEST -

Barbituráty (léky užívané zejména při nespavosti).

-

Bosentan (určený k léčbě vysokého krevního tlaku v krevních cévách plic).

-

Karbamazepin, topiramát, felbamát, oxkarbazepin (určené k léčbě epilepsie - padoucnice).

-

Griseofulvin (antimykotikum).

-

Modafinil (určený k povzbuzení duševní činnosti).

-

Fenytoin (proti křečím).

-

Rifampicin (určený k léčbě tuberkulózy).

-

Přípravky obsahující léčivou rostlinu třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum).

-

Ritonavir (určený k léčbě HIV).

-

Fenylbutazon (obsažen v některých nepříliš četných přípravcích proti nespavosti a přípravcích tlumících bolest).

-

Ampicilin, tetracyklin (antibiotika). Většina antibiotik může snižovat účinnost hormonální antikoncepce vzhledem k narušení střevních bakterií, čímž je sníženo vstřebávání účinných hormonů z antikoncepčního přípravku. Prvním příznakem snížení účinnosti může být nepravidelné krvácení.Při možném snížení účinnosti je zapotřebí použít navíc další antikoncepční metodu (viz Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CILEST je zapotřebí).

-

U žen trpících diabetem může být ovlivněna potřeba inzulínu.

Léčivo, které může zvyšovat hladiny účinných hormonů v krvi -

Indinavir (určený k léčbě HIV).

-

Pití grapefruitového džusu může způsobit zvýšení hladiny ethinyestradiolu, který je obsažen v přípravku CILEST.

CILEST může ovlivnit účinky jiných léků Informujte svého lékaře, pokud užíváte lamotrigin, přípravek užívaný při léčbě epilepsie. Může být zapotřebí změnit jeho dávkování, protože při kombinaci může být snížen jeho léčebný účinek.

Ovlivnění laboratorních vyšetření Některá laboratorní vyšetření (stanovení hladin hormonů, ukazatelů krevní srážlivosti apod.) mohou být účinky přípravku CILEST ovlivněna. Informujte proto vždy lékaře, že užíváte CILEST.

Užívání přípravku CILEST s jídlem a pitím Jídlo neovlivňuje působení přípravku CILEST, proto jej lze užívat jak s jídlem tak i nalačno.

Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Třebaže nebyl prokázán vyšší výskyt poškození plodu při užívání hormonální antikoncepce v časném těhotenství, užívání hormonální antikoncepce se během těhotenství nedoporučuje.

Vzhledem k tomu, že byla nalezena malá množství hormonů v mléce kojících matek užívajících hormonální antikoncepci, a může rovněž dojít k ovlivnění kvality a množství mléka, nelze užívání přípravku CILEST kojícím matkám doporučit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů CILEST nemá vliv na řízení dopravních prostředků nebo obsluhu strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku CILEST Přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE CILEST UŽÍVÁ

Vždy užívejte CILEST přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. CILEST není obvykle určen dívkám v období před první menstruací.

CILEST musíte užívat pravidelně, v odstupech nepřesahujících 24 hodin. Rozhodněte se pro denní dobu, ve kterou budete CILEST užívat, a tu dodržujte. Pokud s užíváním začínáte, lékař Vám doporučí, kdy použijete první blistr. Všechny další blistry se poté užívají stejným způsobem popsaným níže.

Možné doporučené způsoby zahájení užívání, pokud lékař nerozhodne jinak: Zahájení 1. dne menstruace: Užívání zahajte první den menstruačního cyklu (první den krvácení). První den cyklu užijte první tabletu a pokračujte jednou tabletou denně, celkem 21 dní. V tomto případě jste chráněna před otěhotněním od samého začátku užívání. Po užití poslední tablety následuje sedmidenní přestávka, během které se obvykle dostaví menstruační krvácení (většinou slabší a kratší, než jste byla zvyklá před užíváním hormonální antikoncepce). Po této sedmidenní přestávce pokračujte v užívání první tabletou z dalšího blistru (i v případě, že krvácení dosud neskončilo).

Tento rytmus užívání, tj. 21 dní jedna tableta denně a 7 dní vynechání udržujte, dokud je ochrana před otěhotněním žádoucí. Zahájení 5. dne menstruace: Některé ženy mohou hormonální antikoncepci lépe snášet, pokud začnou první blistr užívat pátý den menstruačního cyklu (pátý den od prvního dne krvácení, i v případě, že krvácení již skončilo). Pátého dne cyklu užijte první tabletu a pokračujte jednou tabletou denně 21 dní. Prvních sedm dní užívání tablet však musíte využít navíc jiné antikoncepční metody, např. kondomu. Další užívání je stejné jako v předchozím odstavci. Zahájení následující neděli po 1. dnu menstruace: Některé ženy dávají přednost začátku užívání v neděli, převážně vzhledem ke snadno zapamatovatelnému rytmu, protože každý nový blistr se začíná užívat v neděli a dále vzhledem k menstruačnímu krvácení (které vesměs připadá na období od pondělí do pátku a nikoli na víkendy). První blistr začněte užívat první neděli po začátku menstruačního krvácení. Pokud jste začala krvácet v neděli, začněte užívat tablety v tuto neděli. V neděli po začátku krvácení užijte tedy první tabletu a pokračujte jednou tabletou denně 21 dní. Od počátku menstruačního cyklu do využívání prvních sedmi tablet však musíte použít ještě jiné antikoncepční metody, např. kondomu. Další užívání je stejné jako v předchozím odstavci s tím, že první tableta každého dalšího blistru připadá vždy na neděli.

Oddálení menstruace: Po využívání 21 tablet prvního blistru pokračujte následující den bez přerušení v užívání nového blistru po požadovaný počet dní pro oddálení menstruace. Zbytek tablet zlikvidujte a učiňte obvyklou sedmidenní přestávku, po které začněte užívat další blistr obvyklým způsobem.

Užívání po porodu: V případě, že nekojíte, můžete začít užívat CILEST tři týdny po porodu. Dřívější termín nelze doporučit, protože po porodu může být obecně zvýšeno riziko tvorby krevních sraženin. Vzhledem k tomu, že byla nalezena malá množství hormonů v mléce kojících matek užívajících hormonální antikoncepci, a může rovněž dojít k ovlivnění kvality a množství mléka, nelze užívání přípravku CILEST kojícím matkám doporučit.

Užívání po umělém přerušení těhotenství nebo po samovolném potratu: Po nekomplikovaném umělém přerušení těhotenství nebo samovolném potratu do 20. týdne těhotenství můžete po dohodě s lékařem zahájit užívání ihned (v den zákroku nebo další den po provedení zákroku). Po vyvolaném nebo samovolném potratu ve 20. týdnu nebo po 20. týdnu je možno zahájit užívání hormonální antikoncepce buď 21. dne po zákroku nebo prvního dne první menstruace, pokud nastane před 21. dnem.Žádná další antikoncepční opatření nejsou nutná, je však vždy zapotřebí dodržovat doporučení lékaře týkající se pohlavní zdrženlivosti vyplývající z vlastního provedeného zákroku.

Vynechání menstruačního krvácení: Pokud jste užívala tablety přesně dle návodu a v sedmidenní přestávce se nedostaví krvácení, začněte užívat další blistr obvyklým způsobem. Pravděpodobnost, že jste otěhotněla, je malá. Pokud jste však neužívala tablety dle návodu nebo se u Vás nedostavilo již druhé krvácení, může těhotenství připadat v úvahu. Nezačínejte proto užívat další balení, dokud lékař případné těhotenství nevyloučí. Třebaže nebyl prokázán vyšší výskyt poškození plodu při užívání hormonální antikoncepce v časném těhotenství, užívání hormonální antikoncepce se během těhotenství nedoporučuje.

Přechod z jiného hormonálního antikoncepčního přípravku: Při přechodu užívání z jiného, odlišného antikoncepčního přípravku začněte užívat CILEST první den, který následuje po užití poslední tablety předchozího antikoncepčního přípravku. Odstup před zahájením užívání přípravku CILEST nesmí v žádném případě přesáhnout sedm dní. Při převádění z přípravku obsahujícího pouze gestagen by mělo být užívání přípravku CILEST zahájeno první den po užití poslední tablety. Po úvodních sedm dní by však měla být použita ještě doplňující antikoncepční metoda.

Jestliže jste užila více přípravku CILEST, než jste měla Po požití vyšších dávek perorální antikoncepce malými dětmi nebyly pozorovány závažné příznaky otravy, přesto se však při náhodném požití tablet dítětem poraďte s lékařem. Předávkování může způsobit nevolnost a krvácení z rodidel.

Jestliže jste zapomněla užít CILEST Pokud od obvyklé doby užívání uplynulo méně než 12 hodin, užijte zapomenutou tabletu ihned a další v obvyklou dobu, i když to znamená užít dvě tablety v jednom dni. Jste nadále chráněna proti otěhotnění a žádná další opatření nejsou nutná. Pokud od obvyklé doby užívání uplynulo více než 12 hodin, užijte poslední zapomenutou tabletu ihned a další v obvyklou dobu, i když to znamená užít dvě tablety v jednom dni nebo zároveň. Pokud jste zapomněla užít více než jednu tabletu, zlikvidujte všechny zapomenuté tablety kromě poslední, kterou užijete, jak je již výše uvedeno. Poté pokračujte v užívání obvyklým způsobem. Po následujících sedm dní musíte používat navíc jinou antikoncepční metodu, např. kondom, nikoli kalendářní metodu nebo sledování bazální teploty nebo hlenu. Pokud jste zapomněla užít jednu nebo více z posledních sedmi tablet v blistru, postupujete stejným způsobem s tím, že další blistr začnete užívat ihned po využívání tohoto. Neučiníte tedy obvyklou sedmidenní přestávku a následující den po poslední tabletě aktuálního blistru užijete první tabletu z dalšího blistru. V tomto případě se krvácení může dostavit až po využívání druhého blistru v pořadí, kdy již učiníte obvyklou sedmidenní přestávku. Krvácení se však může objevit i během užívání druhého blistru, obzvláště v jeho začátku. Pokračujte nadále v užívání tablet, toto krvácení zpravidla samovolně odezní. Pokud se Vám však zdá doba krvácení neobvykle dlouhá nebo krvácení nezvykle silné, informujte svého lékaře.

Jestliže jste přestala užívat CILEST Návrat plodnosti po skončení užívání přípravku CILEST může být v některých případech opožděn (zvláště při nepravidelném menstruačním cyklu před užíváním přípravku). Vyšší výskyt poškození plodu při otěhotnění bezprostředně po skončení užívání nebyl prokázán. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i CILEST nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny během užívání přípravku CILEST:

Velmi časté (postihují více než 1 uživatele z 10) Bolest hlavy, nevolnost, zvracení, průjem, krvácení během cyklu, bolestivá perioda, neobvyklé krvácení z vysazení (jako například dřívější menstruační krvácení) .

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob) Infekce močových cest, vaginální infekce, alergické reakce, otoky z důvodu zadržování vody v těle (zadržování tekutin), depresivní nálady, změna nálady, potíže se spaním, nervozita, migréna, mírná bolest hlavy, bolest žaludku, zvedání žaludku, zácpa, nadýmání, akné, vyrážka, svalové křeče, bolesti končetin, bolest zad, vynechání jedné nebo více period, vaginální výtok, bolest na hrudi, otoky, pocit unavenosti nebo slabosti, zvýšení tělesné hmotnosti.

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 osob) Neobvyklý vaginální výtok, snížení nebo zvýšení hmotnosti, snížení nebo zvýšení chuti k jídlu, úzkost, změny libida (zájmu o sex), mdloby, palčivý pocit, snížená citlivost nebo brnění kůže; problémy s viděním, suché oči; bušení srdce, krevní sraženina v plicích, nohách nebo v žilách jiné části těla; vysoký krevní tlak nebo zvýšení hodnot krevního tlaku; návaly horka se zčervenáním, zkrácení dechu, vypadávání vlasů, nadměrné ochlupení těla, vyrážka se svěděním nebo bez, zčervenání kůže, odbarvení kůže, bolesti svalů, sekrece z prsů, zvětšení prsů, cysty vaječníků, suchost pochvy a jejího okolí, snížení tělesné hmotnosti.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 osob) Bulky v prsech vyplněné tekutinou, ztráta libida, závrať, rychlý tlukot srdce, zánět jater, nadměrné pocení, zvýšená citlivost na sluneční světlo, vaginální výtok,

Není známo Nádory prsů, benigní (nezhoubný) nádor jater, benigní (nezhoubné) bulky v prsech, neobvyklé změny pojivové tkáně prsů, neobvyklé hodnoty tuku v krvi (jako je cholesterol), mrtvice, silné mimovolní svalové stahy v pažích, nohách, hlavě a těle, krevní sraženina v oční cévě, nesnášenlivost kontaktních čoček, srdeční infarkt, krevní sraženina v žilách dolních končetin, krevní sraženina v plicích, otoky obličeje, jazyka nebo hrdla, které mohou způsobovat potíže s polykáním a dýcháním a mohou být doprovázeny vyrážkou, bolestivými červenými puchýři na pažích nebo nohách, noční pocení, snížení tvorby mléka (laktace).

U žen užívajících hormonální antikoncepci se mohou vyskytnout tyto další nežádoucí účinky: Z hlediska srdečně-cévních onemocnění patří k nežádoucím účinkům tvorba krevních sraženin v žilách dolních končetin (hluboká žilní trombóza), neprůchodnost plicních cév způsobená těmito sraženinami (plicní embolie) a otoky. Riziko těchto onemocnění je vyšší u obézních žen a u žen, které tato onemocnění již dříve prodělaly nebo k nim mají vrozenou náchylnost. Riziko je rovněž zvýšeno v obdobích delšího omezení pohyblivosti, např. v pooperačním období nebo po úrazech (viz Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CILEST je zapotřebí). U žen, které dosud kombinovanou perorální antikoncepci neužívaly, je riziko zvýšeno během prvního roku užívání. Další riziko představuje neprůchodnost cév vyživujících srdce (srdeční infarkt, angina pectoris), neprůchodnost nebo prasknutí cév mozkových. Tyto závažné nežádoucí účinky se vyskytují velmi vzácně, obzvlášť pokud jste celkově zdravá. Zvýšené riziko těchto onemocnění navíc nebylo prokázáno u žen užívajících přípravky s méně než 0,050 mg ethinylestradiolu, k nimž CILEST patří, pokud ženy nekouří a je jim pravidelně kontrolován krevní tlak. Kouření, obzvláště v množství nad 15 cigaret denně, zvyšuje riziko cévních onemocnění u žen užívajících hormonální antikoncepci. Riziko je dále zvýšeno u kuřaček starších 35 let. Všem ženám, které užívají hormonální antikoncepci, se důrazně doporučuje nekouřit.

Z hlediska pohlavních orgánů může nastat během užívání přípravku CILEST nepravidelné krvácení nebo špinění, zejména v průběhu několika prvních měsíců. Toto krvácení nebo špinění zpravidla samovolně odezní a není příznakem závažnějšího onemocnění. Užívejte nadále tablety přesně dle rozpisu. Pokud se krvácení nebo špinění opakuje ve více cyklech, je

nezvykle silné nebo trvá dlouhou dobu, musí být zjištěna příčina. V tomto případě se obraťte na svého lékaře. Dále může nastat amenorea (vynechání menstruace), může dojít ke změnám sliznice děložního čípku, výtoku nebo k prodlevě chtěného otěhotnění po vysazení přípravku. K obtížím, které se mohou týkat prsů, patří napětí v prsou, jejich zvětšení a samovolný odtok mléka z bradavek. Napětí v prsou v počátku užívání je zpravidla dočasné a ustupuje do třetího měsíce užívání. Při užívání bezprostředně po porodu může dojít ke snížení tvorby mléka. Otázkou výskytu zhoubných nádorů prsu u žen užívajících hormonální antikoncepci se zabývalo mnoho studií s nejednotnými závěry. Poslední výsledky ukazují, že u žen právě užívajících tuto antikoncepci existuje velice mírně zvýšené riziko zhoubného nádoru prsu. Nejsou žádné důkazy pro zvýšení tohoto rizika deset a více let po skončení užívání. Zhoubné nádory prsu zjištěné u žen užívajících hormonální antikoncepci byly shledány v méně pokročilých stadiích než u žen, které tuto antikoncepci nikdy neužívaly. Na základě dosud známých skutečností nelze rozhodnout, zda je zvýšení pravděpodobnosti výskytu zhoubných nádorů způsobeno časnějším záchytem nádoru u žen užívajících hormonální antikoncepci, biologickým účinkem této antikoncepce, nebo kombinací obojího.

Z hlediska zažívacího ústrojí se může objevit nevolnost, která většinou v průběhu prvních měsíců užívání vymizí. Hormonální antikoncepce může urychlit tvorbu žlučových kamenů, projevy chronického zánětu žlučníku a zánětu tračníku. Mohou se dostavit poruchy funkce žlučníku a projevy žloutenky. Existuje možná, avšak ne zcela prokázaná, souvislost mezi dlouhodobým užíváním hormonální antikoncepce a nádory jater. V každém případě jsou zhoubné nádory jater velice vzácné a případné ovlivnění hormonální antikoncepcí je ještě vzácnější. Z hlediska kožních poruch se může u žen mimořádně citlivých k hormonálním přípravkům příležitostně objevit chloazma nebo melazma, což jsou hnědavé nebo tmavě hnědé skvrny v obličeji, které mohou být zvýrazněny při delším slunění, nadměrné ochlupení, projevy drobného vlásečnicového krvácení v podkoží nebo projev přecitlivělosti k některé složce přípravku. Pokud jste zaznamenala poruchu zvanou chloazma v těhotenství nebo při předchozím užívání hormonální antikoncepce, informujte svého lékaře, který posoudí vhodnost užívání přípravku CILEST. Pokud budete CILEST užívat, měla byste se vyvarovat slunění nebo používat vysoce ochranné krémy.

Pokud zpozorujete zrakové obtíže (dvojité vidění, zúžení zrakového pole, oční zákal), vyhledejte neprodleně lékaře. Může rovněž dojít k nesnášenlivosti kontaktních čoček.

Z hlediska centrálního nervového systému se mohou dostavit bolesti hlavy, migréna nebo deprese. Mírné bolesti hlavy v počátku užívání jsou zpravidla dočasné a ustupují do třetího měsíce užívání.

K ostatním nežádoucím účinkům patří vzácně se vyskytující změny tělesné hmotnosti nebo příznaky zadržování tekutin v těle, narušení ledvinových funkcí, změny chuti k jídlu a změny libida (pohlavní žádostivosti).

Riziko závažných onemocnění je u zdravých žen, u nichž se neprojevují jmenované rizikové faktory, velmi nízké. Toto riziko se však významně zvyšuje v přítomnosti dalších rizikových faktorů jako je vysoký krevní tlak, zvýšené hladiny krevních tuků, obezita a cukrovka.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Příznivé účinky Epidemiologickými studiemi byly prokázány tyto příznivé účinky perorální hormonální antikoncepce především u přípravků obsahujících dávky estrogenů vyšší než 0,035 mg.

Účinky na menstruační cyklus: -

zvýšení pravidelnosti menstruačních cyklů;

-

snížení krevní ztráty a snížení výskytu chudokrevnosti z nedostatku železa;

-

snížení výskytu bolestivých menstruací.

Účinky spojené se zábranou ovulace (uvolnění vajíčka): -

snížení výskytu funkčních cyst vaječníku

-

snížení výskytu mimoděložního těhotenství (těhotenství, která jsou umístěna mimo dutinu děložní a mohou při prasknutí vážně ohrozit život ženy silným krvácením do dutiny břišní).

Ostatní účinky: -

snížení výskytu nezhoubných onemocnění prsu;

-

snížení výskytu náhlých zánětlivých onemocnění malé pánve;

-

snížení výskytu nádoru děložní sliznice;

-

snížení výskytu nádoru vaječníku.

5. JAK CILEST UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před světlem.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. CILEST nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte CILEST, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek snížené jakosti.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co CILEST obsahuje

-

Léčivými látkami jsou norgestimatum a ethinylestradiolum. Jedna tableta obsahuje 0,250 mg norgestimátu a 0,035 mg ethinylestradiolu.

-

Pomocnými látkami jsou laktóza, předbobtnalý škrob, magnesium-stearát, barvivo hlinitý lak indigokarmínu.

Jak CILEST vypadá a co obsahuje toto balení CILEST jsou kulaté ploché tablety modré barvy, na obou stranách vyraženo „C250“.

1 balení obsahuje 3x 21 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraciJanssen-Cilag LtdSaunderton, High Wycombe, Buckinghamshire HP14 4HUVelká Británie

Souběžný dovozce:Pharmedex s.r.o., Praha, Česká republika

VýrobceJanssen Pharmaceutica NVTurnhoutseweg 30, B-2340 BeerseBelgie

McGregor Cory Ltd., Bandury, Oxford, Velká Británie.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 20.7. 2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls5499/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

CILEST

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

21 modrých tablet: norgestimatum 0,250 mg ethinylestradiolum 0,035 mg v jedné tabletě

Přípravek obsahuje laktosu.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA Tableta Kulaté ploché tablety modré barvy, na obou stranách vyraženo „C250“.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace Monofázická perorální estrogen-gestagenní antikoncepce.

4.2 Dávkování a způsob podání

4.2.1 Účinnost perorální antikoncepce

Při správném užívání bez vynechání tablety je pravděpodobnost otěhotnění nižší než 1 % (výskyt méně než jedné gravidity za rok na 100 žen užívajících přípravek prvním rokem). Pravděpodobnost otěhotnění se zvyšuje s každou zapomenutou tabletou, aktuální procento selhání v případě opomenutí může dosáhnout 5 % v prvním roce užívání. Tablety CILEST musejí být proto užívány přesně, jak je předepsáno, a musejí být dodržovány pravidelné intervaly nepřesahující 24 hodin.

4.2.2 Dospělí

Žena užívá 21 po sobě jdoucích dní jednu tabletu denně. K zajištění spolehlivého antikoncepčního účinku je nutné užívat tablety CILEST vždy ve stejnou denní dobu. Na počátku lze rozhodnout, zda žena začne užívat první blistr první nebo pátý den menstruačního cyklu nebo první neděli po začátku menstruačního krvácení.

Možné způsoby zahájení: 1. den menstruace: V zahajovacím cyklu se první tableta užije 1. den menstruačního cyklu (1. den menstruačního krvácení) a dále žena užívá postupně všechny tablety v blistru. Poté následuje sedmidenní přestávka v užívání, během níž dochází k pseudomenstruačnímu krvácení počínaje 2.

4. dnem po poslední tabletě s hormonální složkou.

Každý další cyklus pak žena začíná užívat další blistr po této sedmidenní přestávce bez ohledu na to, zda krvácení dosud trvá či nikoli. Při tomto způsobu dávkování není po zbytek prvního cyklu nutná žádná další ochrana proti početí. 5. den menstruace: Lepší snášenlivosti a nižšího výskytu nepravidelného krvácení lze docílit zahájením užívání tablet pátý den menstruačního krvácení. V tomto případě žena užije v zahajovacím cyklu první tabletu 5. den od počátku krvácení. Další užívání pak sleduje výše popsané schéma (každý další blistr začíná užívat pravidelně po sedmidenní přestávce). V tomto případě je po dobu prvních sedmi dní užívání tablet nutná ještě i jiná ochrana před početím. Neděle následující po 1. dnu menstruace: Ke zvýšení pohodlí žen užívajících antikoncepci (lehce zapamatovatelný rytmus užívání, absence krvácení během víkendů) lze využít schéma tzv. „nedělního startu“. V tomto případě začne žena v prvním antikoncepčním cyklu užívat tablety první neděli po začátku menstruačního krvácení (začne-li krvácení v neděli, začíná užívat týž den). Další užívání pak sleduje výše popsané schéma s tím, že první tableta každého dalšího blistru připadá vždy na neděli. Při tomto způsobu užívání musí žena používat jinou antikoncepční metodu od začátku menstruačního cyklu do využívání prvních sedmi tablet. Oddálení menstruace Po využívání 21 tablet prvního blistru žena pokračuje bez přerušení v užívání dalšího blistru po požadovaný počet dní pro oddálení. Následně žena učiní obvyklou sedmidenní přestávku a pokračuje v užívání nového blistru.

4.2.3 Děti Bezpečnost a účinnost přípravku CILEST u dětí nebyla stanovena.

Bezpečnost a účinnost přípravku CILEST byla stanovena u žen reprodukčního věku. Předpokládá se, že bezpečnost a účinnost je totožná u postpubertálních adolescentních dívek ve věku 16 let a starších. Užívání tohoto přípravku není indikováno před docílením menarché.

4.2.4 Starší ženy Tento přípravek není určen ženám v post-menopauze.

4.2.5 Přechod z jiného perorálního antikoncepčního přípravku Při přechodu užívání z jiného odlišného antikoncepčního přípravku začne žena užívat CILEST první den, který následuje po užití poslední tablety předchozího antikoncepčního přípravku. Odstup před zahájením užívání přípravku CILEST nesmí v žádném případě přesáhnout 7 dní. Pokud dojde k pohlavnímu styku během těchto dní bez medikace, měla by být vzata v úvahu možnost otěhotnění.

Při převádění z přípravku obsahujícího pouze perorální gestagen by mělo být užívání přípravku CILEST zahájeno první den po užití poslední tablety. Po úvodních 7 dní by však měla být použita ještě doplňující antikoncepční metoda.

Lékař je povinen upozornit na doporučení týkající se přechodu z jiného způsobu hormonální antikoncepce (např. transdermální antikoncepce, injekce atd.), která jsou obsažena v příbalové informaci.

4.2.6 Užívání po porodu Pokud žena nekojí, je možno zahájit užívání tablet nejdříve 3 týdny po porodu, protože během postpartálního období lze počítat s obecně zvýšeným rizikem tromboembolických komplikací (viz bod 4.4.2 Tromboembolie a jiné vaskulární poruchy a 4.6 Těhotenství a kojení). Pokud žena kojí, je zapotřebí počítat s tím, že malá množství steroidních hormonů byla identifikována v mléce kojících matek. Perorální antikoncepční přípravky podávané po porodu mohou navíc narušovat laktaci ve smyslu snížení kvantity a kvality mateřského mléka. V průběhu kojení

nelze proto užívání perorální antikoncepce doporučit a kojící matky by měly být upozorněny, aby zahájily užívání antikoncepčních tablet až po úplném odstavení dítěte.

4.2.7 Užívání po umělém nebo spontánním přerušení těhotenství Po nekomplikovaném umělém přerušení těhotenství nebo revizi dutiny děložní pro spontánní potrat do 20. týdne těhotenství je možno zahájit užívání ihned v den zákroku nebo další den po provedení zákroku. Podpůrná antikoncepční opatření nejsou zapotřebí. Je však zapotřebí vzít v úvahu, že po 10 dnech od umělého nebo spontánního přerušení těhotenství může dojít k ovulaci. Po indukovaném nebo spontánním potratu ve 20. týdnu nebo po 20. týdnu těhotenství je možno zahájit užívání hormonální antikoncepce buď 21. den po zákroku nebo první den první spontánní menstruace před 21. dnem. Prvních 7 dní prvního cyklu musí být používán ještě i další nehormonální způsob antikoncepce. Ve výjimečných lékařsky odůvodněných případech lze CILEST užívat v prvním týdnu po zákroku v druhém trimestru s přihlédnutím k možnému riziku tromboembolických příhod v období bezprostředně po zákroku (viz bod 4.4.2 Tromboembolie a jiné vaskulární poruchy).

4.2.8 Pokyny při vynechání tablet V případě vynechání jedné tablety s hormonální složkou (s nejvíce 24hodinoovým odstupem mezi užíváním tablet) je zapotřebí tabletu užít, co nejdříve si žena vzpomene. Příští tabletu užije v obvyklou dobu, i když to znamená užít obě tablety v jeden den.

V případě vynechání dvou tablet s hormonální složkou v prvním nebo druhém týdnu užije žena dvě tablety, jakmile si vzpomene a dvě tablety příští den. Dále pokračuje v obvyklém užívání jedné tablety denně, avšak než bude užívat nepřetržitě po 7 dní tablety s hormonální složkou, je nezbytné používat ještě jinou spolehlivou nehormonální metodu antikoncepce.

V případě vynechání dvou tablet s hormonální složkou ve třetím týdnu zlikviduje žena zbytek tablet v balení a týž den začne užívat další balení, avšak než bude užívat nepřetržitě po 7 dní tablety s hormonální složkou, je nezbytné používat ještě jinou spolehlivou nehormonální metodu antikoncepce.

V případě vynechání tří tablet s hormonální složkou kdykoli během prvních tří týdnů zlikviduje žena zbytek tablet v balení a týž den začne užívat další balení, avšak než bude užívat nepřetržitě po 7 dní tablety s hormonální složkou, je nezbytné používat ještě jinou spolehlivou nehormonální metodu antikoncepce.

4.2.9 Intermenstruální krvácení nebo špinění V případě intermenstruálního krvácení nebo špinění může užívání tablet pokračovat. Toto krvácení obvykle spontánně odezní po třetím cyklu, s možnými individuálními odchylkami. Pokud intermenstruální krvácení přetrvává, je zapotřebí konzultovat lékaře. V případě, že se nedostaví pseudomenstruační krvácení, může užívání tablet pokračovat. Pokud byly tablety užívány správně, nemusí absence krvácení nutně znamenat graviditu. Přesto však by měla být možnost gravidity vyloučena.

4.2.10 Zvracení/průjem Pokud se dostaví zvracení do 3 hodin po užití tablety nebo úporný průjem trvající déle než 24 hodin, nemusí být antikoncepční účinnost adekvátní a než bude žena užívat nepřetržitě po 7 dní tablety s hormonální složkou, je nezbytné používat ještě jinou nehormonální metodu antikoncepce. Pokud zvracení a/nebo průjem přetrvávají, je zapotřebí konzultovat lékaře, protože antikoncepční účinnost může být zpochybněna.

4.3 Kontraindikace

Tromboflebitida nebo tromboembolické poruchy.

Hluboká žilní tromboflebitida nebo tromboembolická příhoda v anamnéze.

Cerebrovaskulární nebo koronární postižení.

Migréna s fokální aurou.

Diagnostikovaný nebo suspektní karcinom prsu.

Komplikovaná srdeční chlopenní vada.

Trvalé hodnoty systolického tlaku  160 mmHg nebo trvalé hodnoty diastolického tlaku 

100 mmHg.

Diabetes s vaskulárními změnami.

Karcinom endometria nebo jiný diagnostikovaný nebo suspektní estrogen-dependentní

tumor.

Neobjasněná abnormální krvácení z genitálního traktu.

Cholestatická žloutenka v těhotenství nebo při předchozím užívání perorální antikoncepce.

Akutní nebo chronické hepatocelulární onemocnění s abnormálními jaterními funkcemi.

Adenom nebo karcinom jater.

Potvrzená nebo suspektní gravidita.

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Perorální antikoncepční přípravky nechrání proti HIV infekcím (AIDS) nebo jiným pohlavně přenosným chorobám.

Před zahájením a pravidelně v průběhu užívání hormonální antikoncepce se doporučuje podrobné lékařské vyšetření. Je zapotřebí odebrat kompletní osobní a rodinnou anamnézu. Opakovaná intermenstruální krvácení nebo neočekávané vaginální krvácení vyžadují další zhodnocení.

4.4.1 Známé poruchy a stavy Při hodnocení rizika a prospěchu perorální antikoncepce by si měl být lékař vědom stavů, při nichž může být zvýšeno riziko komplikací spojených s užíváním perorální hormonální antikoncepce:

stavy, které vedou ke zvýšenému riziku rozvoje žilních tromboembolických komplikací,

např. dlouhodobá imobilizace nebo rozsáhlé chirurgické výkony, vyšší věk, pozitivní rodinná anamnéza žilního tromboembolismu, obezita (BMI > 30 kg/m2)

rizikové faktory arteriálních onemocnění např. kouření, hyperlipidemie, hypertenze (trvalé

hodnoty systolického tlaku ??140 mmHg nebo hodnoty diastolického tlaku ? 90 mmHg) a obezita

diabetes mellitus

těžké deprese i v anamnéze

benigní tumory prsu, fibrocystická dysplazie, abnormální nález na mamogramu

hypertenze (trvalé hodnoty systolického tlaku 140 -159 mmHg nebo trvalé hodnoty

diastolického tlaku 90 – 99 mmHg)

kouření. Riziko kardiovaskulárních komplikací se zvyšuje s věkem a počtem vykouřených

cigaret.

4.4.2 Tromboembolie a jiné vaskulární poruchy Užívání jakékoli kombinované perorální antikoncepce přináší zvýšené riziko žilního tromboembolismu (včetně hluboké žilní trombózy a plicní embolie) ve srovnání se situací, kdy k užívání nedochází. Riziko je nejvyšší během prvního roku užívání. Riziko je nižší než riziko

žilního tromboembolismu spojeného s těhotenstvím, které se odhaduje na 60 případů na 100 000 těhotenství. Žilní tromboembolismus je fatální v 1 -2 % případů. Epidemiologické studie naznačují, že incidence žilního tromboembolismu u uživatelek perorální antikoncepce s nízkou dávkou estrogenů (< 50 µg ethinylestradiolu) se pohybuje mezi 20 až 40 případy na 100 000 žen/rok, ale toto odhadnuté riziko kolísá dle typu gestagenu. Incidence žilního tromboembolismu u žen, které neužívají perorální antikoncepci, je 5 až 10 případů na 100 000 žen/rok. Riziko tromboembolických chorob v souvislosti s perorální antikoncepcí nezávisí na délce užívání a vymizí po ukončení užívání.

Při užívání perorální antikoncepce bylo hlášeno dvoj až čtyřnásobné relativní riziko pooperačních tromboembolických komplikací. Relativní riziko žilní trombózy je u predisponovaných žen oproti ženám bez těchto dispozic dvojnásobné. V případě delší plánované imobilizace (např. při plánovaných operacích) je vhodné vysadit antikoncepci čtyři týdny před výkonem a obnovit za dva týdny po plné mobilizaci (viz také bod 4.2.3, 4.2.4). Každá pacientka by měla být ošetřujícím lékařem v případech plánovaných operací vždy dotázána, zda užívá perorální antikoncepci. Vzhledem ke zvýšenému riziku rozvoje tromboembolizace bezprostředně v období po porodu by perorální antikoncepce neměla být zahájena dříve než 3 týdny po porodu u žen, které nekojí. Po indukovaném nebo spontánním potratu ve 20. týdnu nebo po 20. týdnu těhotenství je možno zahájit užívání hormonální antikoncepce buď 21. den po zákroku nebo první den první spontánní menstruace před 21. dnem.

Relativní riziko arteriální trombózy (např. cévní mozkové příhody, infarktu myokardu) je zvýšeno za přítomnosti dalších predisponujících faktorů, k nimž patří kouření cigaret, hypertenze, hyperlipidmie, obezita, diabetes, preeklamptická toxemie v anamnéze, valvulární srdeční vada, arteriální fibrilace a vyšší věk.

Perorální antikoncepce obsahující 50 nebo více mikrogramů estrogenu je spojována s těmito závažnými vaskulárními komplikacemi. Riziko vaskulárních onemocnění může být sníženo u perorální antikoncepce obsahující nižší dávky estrogenů a gestagen, třebaže to nebylo nezvratně prokázáno.

Riziko závažných kardiovaskulárních nežádoucích účinků se zvyšuje s věkem a při silném kouření. Toto riziko se výrazně projevuje ve věku nad 35 let u žen, které kouří. Ženy užívající hormonální antikoncepci by měly být důrazně vyzvány, aby nekouřily.

U některých žen užívajících hormonální antikoncepci bylo hlášeno zvýšení krevního tlaku. Ze studií s perorální antikoncepcí obsahující 50 a více mikrogramů estrogenu vyplývá, že zvýšení je pravděpodobnější u starších žen a při prodlouženém užívání. U mnoha žen se zvýšený krevní tlak navrací po ukončení užívání perorální antikoncepce k normálu. Neexistuje rozdíl ve výskytu hypertenze mezi ženami, které antikoncepci dříve užívaly a nikdy neužívaly.

Ženám trpícím hypertenzí (trvalé hodnoty systolického tlaku 140 -159 mmHg nebo trvalé hodnoty diastolického tlaku 90 -99 mmHg) by měl být před zahájením užívání krevní tlak korigován. Pokud dojde během léčby k významnému zvýšení krevního tlaku (při hodnotách systolického tlaku  140 mmHg nebo hodnotách diastolického tlaku 90 mmHg) mělo by být užívání perorální antikoncepce ukončeno. Obecně, pokud se objeví hypertenze během léčby hormonálními kontraceptivy je třeba ženu převést na nehormonální antikoncepci. Pokud nejsou vhodná jiná kontraceptiva, je možné pokračovat v užívání hormonální antikoncepce společně s anithypertenzní léčbou. V průběhu léčby hormonální antikoncepcí je doporučeno monitorování krevního tlaku.

V souvislosti s užíváním perorální antikoncepce byly hlášeny klinické případy retinální trombózy. V případě neobjasněné přechodné, částečné nebo úplné ztráty vidění; objevení se rozostřeného vidění nebo diplopie; papiloedému nebo retinálních vaskulárních lézí je zapotřebí užívání perorální antikoncepce ukončit, neprodleně stanovit diagnózu a zahájit vhodnou léčbu.

4.4.3 Jaterní choroby Po onemocnění hepatitidou a od normalizace jaterních testů je před užíváním perorální antikoncepce zapotřebí odstupu nejméně tří měsíců. Výskyt benigních a maligních jaterních nádorů (jaterních adenomů a hepatocelulárních karcinomů) je vzácný. Kazuistiky kontrolních studií naznačují, že riziko těchto nádorů se může zvyšovat v souvislosti s užíváním a délkou užívání perorální antikoncepce. Ruptura benigních jaterních adenomů může způsobit úmrtí z důvodu krvácení do dutiny břišní.

4.4.4 Karcinom reprodukčních orgánů a prsů V případě nediagnostikovaného přetrvávajícího nebo rekurentního abnormálního vaginálního krvácení by měly být podniknuty příslušné kroky k vyloučení malignity. Otázkou výskytu karcinomu prsu, endometriálního, ovariálního a cervikálního karcinomu u žen užívajících estrogen-gestagenní antikoncepci se zabývalo mnoho epidemiologických studií. Třebaže jsou zprávy protichůdné, většina studií potvrzuje, že užívání perorální antikoncepce není spojeno se všeobecným zvýšením rizika rozvoje karcinomu prsu. V některých studiích bylo hlášeno zvýšené relativní riziko rozvoje karcinomu prsu, zejména v mladším věku. Toto zvýšené relativní riziko souviselo s délkou užívání.

V rámci meta-analýzy 54 epidemiologických studií bylo hlášeno, že u žen, které užívají perorální antikoncepci nebo ji užívaly v posledních 10 letech, bylo zjištěno mírné zvýšení rizika diagnostikovaného karcinomu prsu, přestože i metastazující karcinomy mají tendenci se lokalizovat do prsou. Na základě dosud známých skutečností nelze rozhodnout, zda je zvýšení rizika způsobeno časnější diagnostikou karcinomu u žen užívajících antikoncepci, biologickým účinkem estrogengestagenní antikoncepce nebo kombinací obojího. Z této meta-analýzy rovněž vyplývá, že důležitým faktorem u karcinomu prsu je věk, kdy žena ukončí užívání antikoncepce; čím vyšší věk ukončení užívání, tím vyšší výskyt karcinomu prsu. Délka užívání se jeví méně důležitou. Možné zvýšení rizika karcinomu prsu by mělo být se ženou prodiskutováno a posouzeno riziko oproti přínosu kombinované perorální antikoncepce. Z některých studií vyplývá, že užívání perorální antikoncepce souvisí se zvýšením rizika cervikální neoplazie včetně cervikálního karcinomu u některých populací. Tyto závěry jsou však kontroverzní, protože nálezy mohou být způsobeny rozdíly v sexuálním chování a dalších faktorech.

4.4.5 Metabolické účinky Perorální antikoncepční přípravky mohou snižovat glukózovou toleranci. Tento účinek vykazuje přímou souvislost s dávkou estrogenu. Aditivně mohou gestageny zvyšovat sekreci inzulinu a vytvářet rezistenci k inzulinu, tento účinek se u různých gestagenů různí. U žen, které netrpí diabetem, se zdá, že perorální antikoncepce hladinu glukózy na lačno neovlivňuje. Vzhledem k prokázaným účinkům by měly být ženy ve stadiu prediabetu a ženy trpící diabetem během užívání perorální antikoncepce pečlivě monitorovány.

Během užívání perorální antikoncepce vykazuje malé množství žen přetrvávající hypertriacylglyceridemii. U žen užívajících perorální antikoncepci byly nalezeny změny v sérových triacylglycerolech a lipoproteinech.

4.4.6 Bolest hlavy Při prvním záchvatu nebo exacerbaci migrény nebo recidivující, přetrvávající nebo úporné bolesti hlavy je zapotřebí přerušit užívání přípravku a vyšetřit příčinu.

4.4.7 Nepravidelné krvácení Zejména během prvních tří měsíců může nastat intermenstruální krvácení, špinění nebo absence pseudomenstruačního krvácení. Krvácení nebo špinění často spontánně odezní a většinou nepředstavuje závažnější problémy. Je zapotřebí vyšetřit organickou příčinu, stanovit diagnózu a v případě nutnosti vyloučit malignitu nebo těhotenství. U některých žen se může dostavit amenorea nebo oligorea, zvláště při pozitivní anamnéze.

Absence pseudomenstruačního krvácení Pokud se u ženy pravidelně užívající antikoncepční tablety nedostaví pseudomenstruační krvácení, může žena pokračovat v užívání v dalším cyklu. Při přesném užívání lze tedy absenci jednoho pseudomenstruačního krvácení tolerovat. Nedostaví-li se však krvácení ani v další sedmidenní přestávce, je zapotřebí před dalším užíváním přípravku vyloučit těhotenství.

Nedostaví-li se pseudomenstruační krvácení při podezření na nesprávné užívání, je rovněž nutno před dalším užíváním přípravku vyloučit těhotenství.

4.4.8 Chloazma Příležitostně se může objevit chloazma , zejména při chloasma gravidarum v anamnéze. Ženy užívající tento přípravek a inklinující k chloazmatům by se měly vyvarovat slunění nebo ultrafialového záření. Chloazma nemusí být vždy plně reverzibilní. Přípravek obsahuje laktosu. Pacientky se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, Lappovým nedostatkem laktázy nebo malabsopcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

4.5.1 Interakce Změny účinků antikoncepce spojené se souběžným užíváním dalších přípravků Pokud žena užívající hormonální antikoncepci bude současně také užívat léčivé nebo bylinné přípravky, které indukují enzym CYP3A4 metabolizující kontraceptivní hormony, je vhodné jí doporučit doplňkovou antikoncepční metodu nebo jiný druh antikoncepce. Léčivé nebo bylinné přípravky indukující takové enzymy mohou snižovat plazmatické koncentrace kontraceptivních hormonů, mohou snižovat jejich účinek, nebo mají za následek intermenstruální krvácení. Některé léčivé nebo bylinné přípravky snižující účinek hormonální antikoncepce jsou:

hydantoiny

barbituráty

bosentan

karbamazepin

felbamát

griseofulvin

modafinil

oxkarbazepin

sodná sůl fenytoinu

rifampicin

třezalka tečkovaná

topiramát

primidon

ritonavir

Inhibitory proteázy HIV a nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy V některých případech souběžného užívání inhibitorů proteázy HIV a nenukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy byly zaznamenány významné změny plazmatických hladin estrogenu a progestinu (snížení nebo zvýšení).

Antibiotika Během souběžného užívání hormonální antikoncepce a antibiotik byly hlášeny případy těhotenství, avšak klinické studie farmakokinetiky neprokázaly odpovídající účinky antibiotik na plazmatické koncentrace syntetických steroidů.

Zvýšení plazmatických hladin hormonů spojené se souběžným užíváním přípravků Některé léčivé přípravky a grapefruitový džus mohou zvyšovat hladiny ethinylestradiolu v plazmě, pokud jsou užívány souběžně. Jsou to například:

acetaminofen

kyselina askorbová

inhibitory CYP3A4 (zahrnující itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol a flukonazol)

grapefruitový džus

HMG - CoA inhibitory reduktázy (zahrnující atorvastatin a rosuvastatin).

Změny plazmatických hladin souběžně podávaných léčivých přípravků Pokud je kombinovaná hormonální antikoncepce užívána souběžně s jinými léčivými přípravky, může také ovlivnit jejich farmakokinetiku. Léčivé přípravky, u kterých se mohou měnit plazmatické hladiny (díky inhibici CYP):

cyklosporin

omeprazol

prednisolon

theofyllin

vorikonazol

Léčivé přípravky, u kterých se může snižovat plazmatická hladina (díky inhibici glukuronidací)

acetaminofen

kyselina klofibrová

lamotrigin (viz níže)

morfin

kyselina salicylová

temazepam

Při současném užívání hormonálních kontraceptiv spolu s lamotriginem, bylo prokázáno významné snížení plazmatických koncentrací lamotriginu, způsobené indukcí lamotriginu glukuronidací. To může snížit regulaci epileptických záchvatů, a proto může být nezbytná úprava dávky lamotriginu.

Lékař má uvážit možnost enzymových změn a konzultovat podrobnější informace lékových interakcí souběžně užívaných léčivých přípravků s hormonálními kontraceptivy.

4.5.2 Laboratorní vyšetření

Perorální antikoncepcí mohou být ovlivněny některé testy endokrinních a jaterních funkcí a krevních komponent:

Zvýšení hladin protrombinu a faktorů II, VII, VIII, IX, X, XII a XIII; snížení antitrombinu

3; zvýšení agregability destiček indukované noradrenalinem.

Zvýšení vazebného globulinu pro hormony štítné žlázy (TBG) vedoucí ke zvýšení

celkového thyreoidního hormonu v cirkulaci, stanovovaného T 4 na koloně nebo radioimunoesejí jako jod vázaný na proteiny (PBI). Absorpce volného T 3 na resině je snížena, reflektující zvýšení TBG, koncentrace volného T 4 není narušena.

Možné zvýšení ostatních vazebných proteinů v séru.

Zvýšení vazebných globulinů pro pohlavní hormony vede ke zvýšení hladin hormonálních

steroidů v séru; avšak volné nebo biologicky aktivní hladiny jsou buď sníženy, nebo zůstávají nezměněny.

Lipoprotein o vysoké hustotě (HDL-C) a celkový cholesterol (celkový-C) mohou být

zvýšeny, lipoprotein o nízké hustotě (LDL-C) může být zvýšen nebo snížen, zatímco poměr LDL-C/HDL-C může být snížen a triacylglyceroly mohou být nezměněny. Tyto účinky jsou závislé na dávkách estrogenu a gestagenu a druhu gestagenu.

Glukózová tolerance může být snížena.

Hladiny sérových folátů mohou být během užívání perorální antikoncepce sníženy. Může

to mít klinický význam u žen, které otěhotní krátce po ukončení perorální antikoncepce.

4.6 Těhotenství a kojení

Těhotenství

CILEST je během těhotenství kontraindikován.

Z epidemiologických studií vyplývá, že riziko vrozených vad u dětí narozených ženám, které užívaly perorální antikoncepci před těhotenstvím, není zvýšeno. Většina současných studií rovněž vylučuje teratogenní účinek zejména z hlediska srdečních anomálií a vad týkajících se redukce končetin, při neúmyslném užívání v časném těhotenství.

Kojení

Antikoncepční steroidy a/nebo jejich metabolity mohou být vylučovány do mateřského mléka. Kombinované antikoncepční přípravky užívané po porodu mohou navíc narušovat laktaci ve smyslu snížení kvantity a kvality mateřského mléka. Pokud je to možné, měly by být kojící matky vyzvány, aby neužívaly CILEST nebo jiné kombinované antikoncepční přípravky, ale používaly jinou formu antikoncepce až do úplného odstavení dítěte.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

CILEST nemá vliv na schopnost řídit vozidla nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Bezpečnost přípravku CILEST byla hodnocena v 5 klinických studiích (2 randomizovaných aktivně kontrolovaných a 3 byly otevřené, nekontrolované) u 1 891 zdravých žen, které užívaly nejméně jednu dávku přípravku CILEST. Ve 3 studiích byly pacientky sledovány po 24 cyklů a v dalších dvou byly pacientky sledovány po 12 cyklů. V těchto studiích byly následující nežádoucí účinky hlášeny nebo stanoveny dle obrazu krvácení nebo charakteristiky cyklu a četnost mohla být stanovena dle léčebného cyklu (od cyklu k cyklu) a nebyla souhrnná: nauzea, gastrointestinální potíže (hlášené jako nauzea a zvracení), zvracení, dysmenorea, průjem (průjem byl identifikován jako nežádoucí účinek po uvedení přípravku na trh). Dodatková nekontrolovaná studie (N = 8,331) udávala zprávu o nežádoucích účincích pouze během cyklu a četnost nežádoucích účinků byla stanovena od cyklu k cyklu. Pro stanovení četnosti těchto nežádoucích účinků během cyklu byla společná incidence pro cykly 1, 3, 6, 12 a 24 a spočítána nejvyšší incidence (cyklus 1 pro všechny kromě zvracení a průjmu).

Na podkladě shromážděných údajů z těchto klinických studií byly nejčastěji hlášené nežádoucí účinky (tj. ≥5% četnost) (četnost vyjádřena v %) bolest hlavy (27,9 %), vaginální infekce (7,5 %), výtok z genitálií (6,0 %) a bolest prsů (5,7 %). Všechny nežádoucí účinky od cyklu k cyklu, vyjma amenorey, byly velmi časté (≥10 %) v cyklu 1 (dysmenorea: 40,4 %; nauzea 29,1 %; metroragie 26,3 %; gastrointestinální potíže 24,6 % [hlášeny jako nauzea nebo zvracení]; abnormální krvácení 16,9 % a zvracení 7,0 %). Kromě zvracení a dysmenorey byla četnost nežádoucích účinků vyšší v cyklu 1 a snižovala se v průběhu času s dalšími cykly (četnostzaložena na údajích z cyklů 1, 3, 6, 12 a 24). Zvracení bylo četnější v některých pozdějších cyklech, zatímco dysmenorea relativně stabilně přetrvávala s nepatrným snížením v průběhu času. Nejčastěji hlášený (četnost ≥5%) nežádoucí účinek identifikovaný po uvedení tablet norgestimátu a ethynilestradiolu na trh (četnost shromážděna z klinických dat) byly průjem (11,8 %) a bolest

zad (5,4 %

1

). Výskyt průjmu v klinických studiích byl hlášen od cyklu k cyklu, tudíž stanovení

frekvence bylo založeno na nejvyšší četnosti během cyklu (cyklus 12). V Tabulce A jsou zahrnuty všechny nežádoucí účinky, které byly hlášeny během užívání přípravku CILEST v klinických studiích nebo po uvedení tablet norgestimátu a ethinylestradiolu na trh, včetně výše zmíněných nežádoucích účinků.

1

Vypočítaná četnost výskytu může být o něco vyšší než četnost aktuální, protože více jak jeden

případ hlášený ve stejné studii kódovaný dle MedDRA byl označen termínem „bolest zad“. Je možné, že stejný subjekt(y) mohl nahlásit více než jeden případ a tudíž také mohl být započítán více než jeden případ označený termínem „bolest zad“.

Nežádoucí účinky jsou seřazeny s použitím následující konvence: Velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10,000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka A: Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinek Frekvence

Třídy orgánových systémů

Velmi časté (?1/10)

Časté (?1/100 až <1/10)

Méně časté (?1/1 000 až <1/100)

Vzácné (?1/10 000 až < 1/1 000)

Není známo1

Infekce a parazitární onemocnění

Infekce močových cest, Vaginální infekce

Novotvary benigní, maligní a nespecifikované (včetně cyst a polypů)

Cervikální dysplazie1

Cysta v prsu

Nádor prsu1 , Jaterní adenom, Benigní novotvar prsu1 , Fokální nodulární hyperplazie1 , Fibroadenom v prsu1

Poruchy imunitního systému

Hypersensitivita

Poruchy metabolismu a výživy

Zadržování tekutin

Kolísání hmotnosti Snížení apetitu Zvýšení apetitu

Poruchy apetitu

Dyslipidemie

Psychiatrické poruchy

Deprese Nervozita Změny nálady Insomnie

Neklid Poruchy libida

Ztráta libida

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Migréna Závrať, mrákoty

Synkopa Parestézie

Mozková mrtvice1 Křeč

Oční poruchy

Poruchy vidění Suché oči

Trombóza retinálních cév1 Nesnášenlivost kontaktních čoček

Ušní poruchy

Závrať

Srdeční poruchy

Palpitace

Tachykardie

Infarkt myokardu1

Cévní poruchy

Trombóza1 Hypertenze Návaly horka

Hluboká žilní trombóza1

Respirační , hrudní a mediastinální poruchy

Dyspnoe

Plicní embolie1

Gastrointestinální poruchy

Gastrointesti-nální potíže2,3

Zvracení 4

Průjem 4 Nauzea 3

Gastrointestinální bolest, Abdominální bolest Abdominální distenze Zácpa Flatulence

Pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Hepatitida1

1

Viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití a odpovídající lokálním spodním hodnotám v

záhlaví.

2

Hlášeno jako nauzea nebo zvracení.

3

Četnost výskytu nežádoucích účinků od cyklu k cyklu stanovena z údajů založených na četnosti

výskytu v léčebném cyklu 1.

4

Četnosti nežádoucích účinků hlášené během cyklu; frekvence stanovena na nejvyšším výskytu v

léčebném cyklu 12.

5

Termín vyššího stupně; frekvence založena na častějším výskytu astenických potíží z klinických

studií, jmenovitě únava.

4.9 Předávkování

Po akutním požití vyšších dávek perorální antikoncepce nebyly pozorovány závažné příznaky intoxikace. Předávkování může způsobit nauzeu, zvracení a u mladých dívek děložní krvácení. Neexistuje antidotum a léčba by měla být symptomatická.

4.10 Příznivé účinky

Epidemiologickými studiemi byly prokázány příznivé účinky estrogen-gestagenní perorální antikoncepce. V těchto studiích byly využity údaje získané u přípravků obsahujících dávky estrogenů vyšší než 0,035 mg ethinylestradiolu nebo 0,05 mg mestranolu.Účinky na menstruační cyklus:

-

zvýšení pravidelnosti cyklu

Nežádoucí účinek Frekvence

Třídy orgánových systémů

Velmi časté (?1/10)

Časté (?1/100 až <1/10)

Méně časté (?1/1 000 až <1/100)

Vzácné (?1/10 000 až < 1/1 000)

Není známo1

Poruchy kůže a podkoží

Akné Vyrážka

Alopecie Hirsutismus Kopřivka Pruritus Erythema Odbarvení kůže

HyperhidrózaFototsenzi-tivní reakce

Angioedém Erythema nodosum, Noční pocení

Poruchy pohybového systém a pojivové tkáně

Svalové křeče Bolesti končetin Bolest zad

Myalgie

Poruchy reprodukčního systém a choroby prsů

Dysmenorea3 Metroragie3

,

Abnormální krvácení z vysazení3

Amenorea3 Výtok z genitálií Bolest prsů

Výtok z prsů Zvětšení prsů Ovariální cysty Vulvovaginální suchost

Vaginální výtok

Potlačená laktace

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání

Bolest na hrudi Edém Astenické potíže5

Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

Zvýšení hmotnosti

Snížení hmotnosti

-

snížení krevní ztráty a snížení výskytu anémie z nedostatku železa

-

snížení incidence dysmenorey

Účinky vázané na inhibici ovulace:

-

snížení incidence funkčních ovariálních cyst

-

snížení incidence mimoděložního těhotenství

Ostatní účinky:

-

snížení incidence fibroadenomů a fibrocystické dysplazie prsou

-

snížení incidence akutních zánětlivých onemocnění malé pánve

-

snížení incidence karcinomu endometria

-

snížení incidence karcinomu ovaria

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Gestageny a estrogeny, fixní kombinace, ATC kód: G03AA11.

Chemická struktura

norgestimát

ethinylestradiol

CILEST je nízkodávkovaný estrogen-gestagenní perorální antikoncepční přípravek. Farmakologické vlastnosti estrogenů a gestagenů obsažených v perorální antikoncepci jsou dobře známy, přesto však nejsou přesně objasněny jiné mechanismy účinku než suprese ovulace. CILEST působí mechanismem suprese gonadotropinu estrogenními i gestagenními účinky ethinylestradiolu a hlavního metabolitu norgestimátu norelgestrominu. Hlavním mechanismem účinku je inhibice ovulace, avšak změny týkající se cervikálního hlenu, tubární motility a endometria mohou rovněž přispívat k účinnosti přípravku. Receptorové studie a studie týkající se globulinu vázajícího pohlavní hormony (SHBG) a dále preklinické i klinické studie prokázaly, že norgestimát a jeho hlavní metabolit vykazují po perorálním podání vysokou gestagenní aktivitu s minimální vlastní androgenní aktivitou, což demonstruje vysokou selektivitu přípravku CILEST. Norgestimát v kombinaci s ethinylestradiolem nezabraňuje estrogeny indukovanému vzestupu SHBG, což vede k nižším sérovým hladinám volného testosteronu ve srovnání s výchozími hodnotami.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce: Norgestimát i ethinylestradiol se po perorálním podání rychle absorbují. Po jednorázovém nebo opakovaném podání (tři cykly) přípravku CILEST se hladiny norgestimátu pohybují pod hranicí měřitelnosti (0,1 ng/ml) v důsledku rychlého metabolismu (viz níže Metabolismus). Jejich metabolity norelgestromin a norgestrel se nacházejí v cirkulaci v

měřitelných koncentracích a dosahují nejvyšších sérových hladin přibližně za 1,5 hodiny po podání. Hodnoty norelgestrominu odpovídají dávkování norgestimátu v rozmezí 0,180 -0,250 mg. Sérové koncentrace ethinylestradiolu jsou měřitelné za 0,5 hodiny po podání a dosahují vrcholových hodnot přibližně za 1,2 hodiny po podání.

Distribuce: Norelgestromin a norgestrel jsou vysoce vázány na sérové proteiny (> 97 %), norelgestromin je vázán na albumin avšak nikoli na SHBG, zatímco norgestrel je vázán převážně na SHBG a v mnohem menší míře na albumin. Ethinylestradiol je vázán převážně na sérový albumin. Studie prokázaly, že absence vazby norelgestrominu na SHBG je ojedinělá mezi gestageny obsaženými v perorální antikoncepci a zajišťuje jeho vysokou biologickou aktivitu. Naopak norgestrel metabolizovaný z norgestimátu je vázán na SHBG, což limituje jeho biologickou aktivitu. Tyto skutečnosti spolu se selektivitou norelgestrominu k progesteronovému receptoru vysvětlují jedinečný klinický profil tohoto metabolitu norgestimátu. Metabolismus: Norgestimát je rychle metabolizován mechanismem tzv. first-pass efektu (střevního a/nebo jaterního) na farmakologicky aktivní metabolity norelgestromin (vrcholové sérové koncentrace pozorovány za 2 hodiny) a norgestrel. Ethinylestradiol je metabolizován na různé hydroxylované metabolity a jejich glukuronidové a sulfátové konjugáty.

Eliminace: Norelgestromin a norgestrel a ethinylestradiol jsou následně metabolizovány a jejich metabolity eliminovány ledvinami a stolicí. Eliminační poločas v rovnovážném stavu je 10 až 15 hodin pro ethinylestradiol, 24,9 hodiny pro norelgestromin a 45 hodin pro norgestrel. Po podání

14

C-norgestimátu se do dvou týdnů vyloučí 47 % podané radioaktivity močí a 37 % stolicí.

Farmakokinetika v rovnovážném stavu: Po podání 0,250 mg/0,035 mg ethinylestradiolu činily denní hodnoty (průměrná (AUC 0-42h) v rovnovážném stavu založené na sérových hladinách nevázaných na SHBG, 18,1 h ng/ml pro norelgestromin a 3,64 h ng/ml pro norgestrel. Po perorálním podání 0,150 mg levonorgestrelu/0,030 mg ethinylestradiolu činila denní hodnota v rovnovážném stavu založená na sérových hladinách nevázaných na SHBG, 18,9 h ng/ml pro norgestrel. Hodnota norgestrelu po podání 0,250 mg /0,035 mg ethinylestradiolu odpovídá hodnotě po podání levonorgestrelu přibližně v dávce 30 mikrogramů v kombinaci s ethinylestradiolem.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické účinky byly pozorovány pouze po expozicích dostatečně převyšujících maximální expozici u člověka, což svědčí o malém významu při klinickém použití.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Laktóza, předbobtnalý škrob, magnesium-stearát, barvivo hlinitý lak indigokarmínu.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před světlem.

6.5 Druh obalu a velikost balení

PVC/Al blistr, kartonové pouzdro, krabička.

Velikost balení 3x 21 tablet

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Janssen-Cilag LtdSaunderton, High Wycombe, Buckinghamshire HP14 4HUVelká Británie

Souběžný dovozce:

Pharmedex s.r.o., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

17/132/91-C/PI/001/11

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

20.7. 2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

20.7. 2011


nahoru

Informace na obalu

TEXT NA OBAL PŘÍPRAVKU

Vnější obal:

CILEST3x21 tablet

hormonální antikoncepcek perorálnímu podání

norgestimatum

0,250 mg

ethinylestradiolum 0,035 mg v jedné tabletě

Pomocné látky: laktóza aj.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.Chraňte před světlem.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárnyPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský přepis

Držitel rozhodnutí o registraci referenčního přípravku v ČRJanssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká republika

Souběžný dovozce:Pharmedex s.r.o., Praha, Česká republika

Reg. č.: 17/132/91-C/PI/001/11

Č. šarže:Použitelné do:

Informace v Braillově písmu: cilest

Nálepka na vnitřní obal:

Etikety s českými popisky dnů v týdnu.

PO- UT-ST-CT-PA-SO-NE

Etiketu odlepte a nalepte na blistr tak, aby popisky jednotlivých dnů v češtině byly na úrovni jednotlivých tablet (viz. obrázek).Nepřelepujte místo pro vymáčknutí tablety!

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.