Celaskon Long Effect

Kód 0169073 ( )
Registrační číslo 86/ 179/06-C
Název CELASKON LONG EFFECT
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Zentiva, k.s., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0030775 POR CPS PRO 10X500MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0030776 POR CPS PRO 30X500MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0169073 POR CPS PRO 40X500MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0030778 POR CPS PRO 60X500MG Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání

nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls90391/2010

SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

CELASKON LONG EFFECT

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Acidum ascorbicum 500 mg v jedné tobolce.

3.LÉKOVÁ FORMA

Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Popis přípravku: tvrdé želatinové tobolky velikosti 0 s neprůhledným oranžovým víčkem a průhledným oranžovým tělem, které obsahují bílé až krémové peletky.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikacePřípravek je určen k prevenci a léčbě nedostatku vitaminu C v organismu. Užívá se na posílení odolnosti organismu při infekčních onemocněních jako chřipka a nachlazení, kdy užívaní vitamínu zmírňuje a zkracuje symptomy chřipky a nachlazení.

Dále se užívá při stavech zvýšené potřeby vitamínu C-gravidita, laktace, v době intenzivního růstu, u starších osob, u sportovců, při nadměrné fyzické a duševní práci, stavy po těžkých úrazech, popáleninách a rozsáhlých operacích. Zvýšená potřeba je též u kuřáků. Užívá se jako doplňková léčba infekcí, zvláště respiračních, dále jako podpůrný prostředek při zdlouhavém hojení ran a zlomenin, při dekubitálních a trofických defektech.

4.2 Dávkování a způsob podání

Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se používají dávky vyšší, až 2000 mg denně.

Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 3 let.

4.3 Kontraindikace

Přípravek nesmějí užívat osoby s přecitlivělostí na kyselinu askorbovou nebo kteroukoliv složku přípravku. Zvýšené opatrnosti je třeba u pacientů s poruchou metabolismu železa (hemosideróza, hemochromatóza) a u pacientů s oxalátovými ledvinnými kameny.

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Vitamin C může ve vyšších dávkách ovlivnit správnost výsledků některých laboratorních testů, zejména stanovení glukózy v moči a test na okultní krvácení ve stolici.

Pacienti s vzácnou dědičnou poruchou snášenlivosti fruktózy, malabsorpci glukózo-galaktózy nebo deficitem sacharózo-isomaltázy by neměli užívat tento přípravek.

Přípravek není určen pro děti do 3 let vzhledem k lékové formě.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

2

Při současném podávání zvyšuje kyselina askorbová resorpci železa, V penicilinu a etinylestradiolu. Kyselina acetylsalicylová může snižovat hladinu vitaminu C v krvi a vitamin C může zvyšovat renální reabsorpci salicylátů. Při vysokých dávkách může ovlivnit účinnost antikoagulační terapie, ovlivňuje resorpci vitamínu B12.

Zvyšuje vylučování oxalátů močí a tím riziko vzniku oxalátových kamenů v moči.

4.6 Těhotenství a kojení

V období těhotenství a laktace je zvýšená potřeba vitaminu C, proto mohou těhotné a kojící ženy přípravek používat,obvykle jednu tabletu denně. Léčivá látka přechází placentární barierou a do mateřského mléka. Při podávání vysokých dávek kyseliny askorbové během gravidity byly paradoxně pozorovány příznaky avitaminózy u některých novorozenců. Je proto nutné dodržovat doporučené dávkování.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nejsou.

4.8 Nežádoucí účinky

Při doporučeném dávkování je přípravek velmi dobře snášen. Nežádoucí účinky rozdělené do tříd dle orgánových systémů MedDRA s uvedením frekvence jejich výskytu (velmi vzácné méně než 0,01%; vzácné 0,01-0,1%, méně časté 0,1-1%) jsou uvedeny v následujícím přehledu:

Orgánový systém dle MedDRA

Frekvence

výskytu

nežádoucích účinku

Nežádoucí účinek

Poruchy imunitního systému

méně časté

- ekzém- urtikárie

Poruchy

gastrointestinálního

systému*

méně časté

- nauzea- zvracení- průjem

Celkové a jinde nezařazené poruchy* vzácné

- pocit slabosti

Poruchy

krve

a

lymfatického

systému**

velmi vzácné

- hemolytická anemie

vzácné

- oxalátové

močové

kameny

Poruchy ledvin a močových cest**

velmi vzácné

- selhání ledvin

* při vyšších dávkách (několik gramů denně)

** při velmi vysokých dávkách

4.9 Předávkování

Přípravek je velmi dobře tolerován. Příjem velmi vysokých (gramových ) dávek vitamínu C denně, způsobí nespecifické gastrointestinální obtíže ( nauzea, zvracení, průjem ). Velmi vzácně ( při požití megadávek ) se může vyskytnout hemolytická anemie, oxalátové močové kameny a selhání ledvin. Specifická terapie není známa. Léčba je symptomatická.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Vitaminy, kyselina askorbová

ATC kód:A11GA01

3

Mechanismus účinku vitaminu C v organismus není ještě dostatečně znám. Jde o látku s velmi mocnými redukčními vlastnostmi.Významně zasahuje do metabolismu pojivové tkáně, zvláště při syntéze kolagenu. Hraje velmi důležitou roli v odpovědi organismu na stres a v prevenci proti infekci ( je důležitý pro normální funkci T-lymfocytů, pro fagocytární aktivitu leukocytů, ochraňuje endotelové buňky proti apoptóze indukované cytokiny a mediátory zánětu ). Je nezbytný pro přeměnu dopaminu na noradrenalin, je kofaktorem enzymu cholesterol-7–alfa hydroxylázy ( nutný pro metabolismuscholesterolu ), zvyšuje resorpci železa z gastrointestinálního traktu, podílí se na syntéze karnitinu a neuroendokrinních peptidů.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Kyselina askorbová se po perorálním podání dobře vstřebává z trávicího traktu a proniká do všech tkání. U přípravku Celaskon Long Effect dochází k postupnému uvolňování kyseliny askorbové v průběhu 8-12 hodin po perorálním podání. Tobolka Celaskon Long Effect je naplněna peletkami. Po požití tobolky dojde k jejímu rychlému rozpadu a tím k uvolnění a rovnoměrnému rozptýlení jednotlivých peletekv gastrointestinálním traktu. Z každé peletky se pak kyselina askorbová uvolňuje postupně, takže nedochází k neúměrnému zvýšení její koncentrace v místě ani času.

Kyselina askorbová se v organismu oxiduje na kyselinu dehydroaskorbovou. Vylučování metabolitů kyseliny askorbové se děje převážně ledvinami. Při vysokých dávkách se z gastrointestinálního traktu vstřebává pouze určité množství kyseliny askorbové a zbytek se vylučuje nemetabolizován stolicí. Kyselina askorbová prochází placentární membránou a distribuuje se do mateřského mléka.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Žádné zvláštní údaje.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Zrněný cukr (obsahuje sacharosu a kukuřičný škrob), šelak, kyselina vinná, mastek, želatina, oranžová žluť, oxid titaničitý.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Průhledný PVC/PVDC/Al blistr s 10 tobolkami, krabička.

Velikost balení:

10 tobolek (1 blistr v krabičce)

30 tobolek (3 blistry v krabičce)

40 tobolek (4 blistry v krabičce)

4

60 tobolek (6 blistrů v krabičce)

6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním ( a k jeho likvidaci )

K perorálnímu podání.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ZENTIVA, k.s., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A)

86/179/06-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

24.5.2006

10. DATUM REVIZE TEXTU

7.5.2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CELASKON LONG EFFECT 500 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním acidum ascorbicum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tvrdá tobolka obsahuje 500mg Acidum ascorbicum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharosu a oranžovou žluť.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

10 tobolek 30 tobolek 40 tobolek 60 tobolek 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vzdušnou vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ZENTIVA, k.s., Praha, Česká republika 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

86/179/06-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Dospělí, dospívající a děti od 3 let užívají obvykle 1 tobolku denně.

Vzhledem k lékové formě tento přípravek není vhodný pro děti do 3 let. Písemná informace pro uživatele je přiložena. 16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

CELASKON long effect

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CELASKON LONG EFFECT 500 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním acidum ascorbicum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Logo ZENTIVA 3.

POUŽITELNOST

EXP: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.