Cardilopin 10 Mg

Kód 0003999 ( )
Registrační číslo 83/ 060/03-C
Název CARDILOPIN 10 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Egis Pharmaceuticals PLC, Budapešť, Maďarsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0003999 POR TBL NOB 30X10MG Tableta, Perorální podání
0150657 POR TBL NOB 90X10MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak CARDILOPIN 10 MG

Strana 1 (celkem 4)

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls160660/2012, sukls160661/2012, sukls160662/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Cardilopin 2,5 mg

Cardilopin 5 mg

Cardilopin 10 mg

tablety

amlodipinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je přípravek Cardilopin a k čemu se používá.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cardilopin užívat.

3.

Jak se přípravek Cardilopin užívá.

4.

Možné nežádoucí účinky.

5

Jak přípravek Cardilopin uchovávat.

6.

Další informace.

1.

CO JE PŘÍPRAVEK CARDILOPIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Cardilopin je tzv. blokátorem vápníkového kanálu dihydropyridinového typu, který vykazuje své účinky uvolněním hladké svaloviny cévní stěny. Přípravek je určen k léčbě hypertenze a nedostatečného okysličení srdečního svalu, které se může vyskytnout při různých chorobách.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CARDILOPIN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Cardilopin

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amlodipin, na sloučeniny dihydropyridinového typu

a/nebo na kteroukoli další složku přípravku;

jestliže máte kardiogenní šok (selhání srdce jako pumpy);

jestliže máte těžké zúžení aorty (stenóza);

během těhotenství a kojení.

Vzhledem k nedostatku klinických zkušeností nesmějí být tyto tablety podávány dětem.

Strana 2 (celkem 4)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cardilopin je zapotřebí

jestliže máte těžké onemocnění jater.

Použití těchto tablet musí být založeno na zvláštním uvážení a rozhodnutí Vašeho lékaře

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Dosud nebyly hlášeny žádné lékové interakce.

Užívání přípravku Cardilopin s jídlem a pitím

Bylo hlášeno, že grapefruitová šťáva mírně zvyšuje sérové hladiny amlodipinu, to však nezpůsobuje žádné klinicky významné změny antihypertenzního účinku.

Vstřebávání ani působení přípravku není ovlivněno příjmem potravy.

Těhotenství a kojení

Výsledky experimentů s amlodipinem u zvířat neukázaly žádné toxické účinky na plod.

S ohledem na omezené klinické zkušenosti nesmějí amlodipin těhotné ženy užívat, ledaže by jejich lékař měl za to, že přínosy převažují nad možnými riziky. Proto nezapomeňte svého lékaře informovat, pokud jste těhotná nebo otěhotnění plánujete.

Vzhledem k nedostatečným klinickým zkušenostem se nedoporučuje tyto tablety používat během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek může, zejména na začátku léčby, způsobit bolesti hlavy, zvýšenou únavu nebo závratě a tím ovlivnit vykonávání činností vyžadujících zvýšenou pozornost (např. řízení motorových vozidel nebo obsluha strojů apod.). Tyto činnosti byste měl/a vykonávat jen po poradě s lékařem.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK CARDILOPIN UŽÍVÁ

Přípravek Cardilopin vždy užívejte stejným způsobem a ve stejných dávkách, jaké Vám lékař předepsal. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Pokud Váš lékař nepředepsal jinak, obvyklé dávky jsou:

Obvyklá zahajovací dávka je 5 mg denně. Tabletu je nutno užít jednou denně, výhodně vždy ve

stejný čas dne.

V závislosti na Vaší odpovědi na léčbu může lékař zahajovací dávku zvýšit na 10 mg denně.

Pacienti s poruchou funkce jater musí užívat nižší zahajovací dávky: 2,5 mg denně.

Léčbu svévolně neukončujte.

Pokud máte pocit, že účinky tablet jsou buď příliš silné nebo příliš slabé, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více než je předepsaná dávka, ihned se obraťte na svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít jednu nebo více dávek

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cardilopin v obvyklou dobu, co nejdříve užijte vynechanou dávku, ale pouze pokud se tak má stát s dostatečným předstihem před příští dávkou. Jestliže je však čas na další dávku, dávku nezdvojujte, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. To by vynechanou dávku nenahradilo a vystavil(a) byste se riziku předávkování.

Strana 3 (celkem 4)

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Cardilopin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat tablety, ihned se obraťte na svého lékaře, ambulantní službu nebo se odeberte na pohotovost Vaší nejbližší nemocnice, pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících příznaků:

otok rukou, nohou, rtů, úst nebo hrdla způsobující potíže s polykáním nebo dýcháním,

mdloby nebo pocit na omdlení.

Jde o velmi závažné nežádoucí účinky, které naznačují, že můžete mít těžkou hypersenzitivní (alergickou) reakci na přípravek Cardilopin a že můžete potřebovat neodkladnou lékařskou pomoc nebo intenzivní péči v nemocnici.

Kopřivka

Jde rovněž o příznak alergických reakcí. Ukončete užívání přípravku Cardilopin, ihned se obraťte na svého lékaře a poraďte se s ním o další léčbě. Pokud jsou příznaky závažné a vyskytnou se po celém těle, ihned navštivte svého lékaře, abyste se vyvaroval(a) závažných následků.

Výskyt výše uvedených extrémně závažných nežádoucích účinků je velmi nízký.

Obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka, pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků:

Časté (> 1 %) nežádoucí účinky vyskytující se nezávisle na dávce:

bolesti hlavy, únava, pocit nevolnosti, bolest břicha, ospalost.

Časté (> 1 %) nežádoucí účinky vyskytující se převážně po vyšší dávce:

otok lýtek nebo rukou (edém), točení hlavy, zčervenání tváře, bušení srdce.

Ostatní, vzácné nežádoucí účinky:

kožní vyrážka, svědění, otok dásní, trávicí problémy, bolest kloubů a svalů, svalové křeče, sexuální problémy (jak u mužů, tak u žen), potíže s dechem, časté nutkání na močení.

Velmi vzácné nežádoucí účinky:

změny ve výsledcích testů jaterních funkcí, žloutenka, otok prsů u mužů.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK CARDILOPIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Cardilopin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Cardilopin obsahuje

Léčivá látka:

Cardilopin 2,5 mg: amlodipini besilas 3,475 mg, což odpovídá amlodipinum 2,5 mg v jedné tabletě

Cardilopin 5 mg: amlodipini besilas 6,95 mg, což odpovídá amlodipinum 5 mg v jedné tabletě

Cardilopin 10 mg: amlodipini besilas 13,90 mg, což odpovídá amlodipinum 10 mg v jedné tabletě

Strana 4 (celkem 4)

Pomocné látky: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu, mikrokrystalická celulosa.

Jak přípravek Cardilopin vypadá a co obsahuje toto balení

Vzhled:

Cardilopin 2,5 mg: bílé až nažloutlé kulaté ploché tablety, bez zápachu, se zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým stylizovaným “E”, s číslicí “251” na straně druhé.

Cardilopin 5 mg: bílé až nažloutlé kulaté ploché tablety, bez zápachu, se zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým stylizovaným “E”, s číslicí “252” na straně druhé.

Cardilopin 10 mg: bílé až nažloutlé kulaté ploché tablety, bez zápachu, se zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým stylizovaným “E”, s číslicí“253” na straně druhé.

Druh obalu: blistr, krabička

Velikost balení: 30 nebo 90 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci

EGIS Pharmaceuticals PLC

1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

MAĎARSKO

Výrobce

EGIS Pharmaceuticals PLC

1165 Budapešť, B

ökényföldi út 118-120.

MAĎARSKO

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 13.7.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Strana 1 (celkem 7)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:

sukls41872/2007, sukls41873/2007,

sukls41874/2007

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Cardilopin 2,5 mg

Cardilopin 5 mg

Cardilopin 10 mg

tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Cardilopin 2,5 mg: amlodipini besilas 3,475 mg, což odpovídá amlodipinum 2,5 mg v jedné tabletě

Cardilopin 5 mg: amlodipini besilas 6,95 mg, což odpovídá amlodipinum 5 mg v jedné tabletě

Cardilopin 10 mg: amlodipini besilas 13,90 mg, což odpovídá amlodipinum 10 mg v jedné tabletě

Úplný seznam pomocných látek viz 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta

Popis přípravku:

Cardilopin 2,5 mg: bílé až nažloutlé kulaté ploché tablety, bez zápachu, se zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým stylizovaným “E”, s číslicí “251” na straně druhé.

Cardilopin 5 mg: bílé až nažloutlé kulaté ploché tablety, bez zápachu, se zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým stylizovaným “E”, s číslicí “252” na straně druhé.

Cardilopin 10 mg: bílé až nažloutlé kulaté ploché tablety, bez zápachu, se zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým stylizovaným “E”, s číslicí“253” na straně druhé.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Amlodipin je indikován k léčbě hypertenze a u většiny pacientů může být pro kontrolu krevního tlaku užíván v monoterapii. Přidání amlodipinu může být prospěšné i u těch pacientů, u nichž se nepodařilo dosáhnout adekvátní kontroly krevního tlaku jednotlivým antihypertenzivem; amlodipin lze užít v kombinaci s thiazidovými diuretiky, alfa-blokátory, blokátory beta-adrenergních receptorů nebo inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu.

Amlodipin je indikován rovněž k profylaktické léčbě stabilní anginy pectoris nebo Prinzmetalovy (variantní) anginy pectoris. Amlodipin lze užít i v těch případech, kdy na vazospastickou/ vazokonstrikční komponentu lze usuzovat na základě klinického stavu, aniž by vazospasmus či vazokonstrikce byly prokázány. Amlodipin lze užít jako monoterapii nebo v kombinaci s dalšími antianginózními přípravky i u pacientů s anginou pectoris refrakterní vůči nitrátům anebo vůči blokátorům beta-adrenergních receptorů v adekvátních dávkách.

Strana 2 (celkem 7)

Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

4.2 Dávkování a způsob podání

V léčbě jak hypertenze, tak anginy pectoris, je obvyklá počáteční dávka 5 mg amlodipinu jedenkrát denně; tu je pak možno zvyšovat až na maximální dávku 10 mg, v závislosti na individuální reakci pacienta.

V případě současného podávání s thiazidovými diuretiky, beta-blokátory a inhibitory ACE není nutno dávkování amlodipinu nijak upravovat.

Použití u starších nemocných

U starších nemocných je možné použít obvyklé doporučené dávkování. Stejnou dávku amlodipinu snášejí jak mladší nemocní, tak i starší nemocní stejně dobře.

Použití u dětí

Bezpečnost a účinnost amlodipinu u dětí nebyla stanovena.

Použití u pacientů se zhoršenou funkcí jater

Viz 4.4 Zvláštní upozornění.

Použití u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin

U těchto pacientů lze podávat amlodipin v normálním dávkování. Změny plazmatických koncentrací amlodipinu nekorelují s rozsahem snížení renálních funkcí. Amlodipin není dialyzovatelný.

4.3 Kontraindikace

Podávání amlodipinu je kontraindikováno u pacientů se známou přecitlivělostí vůči amlodipinu, dihydropyridinům nebo pomocným látkám obsaženým v přípravku, dále u nemocných v kardiogenním šoku, s pokročilou aortální stenózou a v době těhotenství či kojení.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Použití u pacientů se srdečním selháním

V dlouhodobé, placebem kontrolované studii (PRAISE-2) s amlodipinem u nemocných se srdečnímselháním NYHA III a IV neischemické etiologie byl u pacientů léčených amlodipinem hlášen vyšší výskyt plicního edému, přestože nebyl zjištěn žádný signifikantní rozdíl ve výskytu zhoršení srdečního selhání ve srovnání s placebem (viz 5.1 Farmakodynamické vlastnosti).

Použití u pacientů se zhoršenou funkcí jater

Podobně jako u všech blokátorů kalciového kanálu je také u amlodipinu plazmatický poločas vylučování u nemocných se sníženou funkcí jater prodloužen. Dávkovací schéma u těchto pacientů nebylo stanoveno. V těchto případech je třeba podávat snížené dávky léku (2,5 mg denně) s mimořádnou opatrností.

Zvýšená opatrnost je nutná u pacientů s hypotenzí, s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií a u pacientů s nestabilní anginou pectoris.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Amlodipin lze zcela bezpečně podávat současně s thiazidovými diuretiky, alfa-blokátory, beta-blokátory, inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu, dlouhodobě působícími nitráty, sublingválním nitroglycerinem, nesteroidními antiflogistiky, antibiotiky a perorálními antidiabetiky.

Data ze studií in vitro, prováděných s lidskou plazmou, neprokázala žádný účinek amlodipinu na vazbu testovaných léčiv (digoxinu, fenytoinu, warfarinu nebo indometacinu) na bílkoviny plazmy.

Speciální studie: účinek jiných léků na amlodipin

Strana 3 (celkem 7)

Cimetidin: současné podávání cimetidinu s amlodipinem neovlivňuje farmakokinetiku amlodipinu.

Antacida obsahující hliník/hořčík: současné podání antacid obsahujících hliník/hořčík s jednotlivou dávkou amlodipinu nemělo signifikantní účinek na farmakokinetiku amlodipinu.

Sildenafil: jednotlivá dávka 100 mg sildenafilu u pacientů s hypertenzí neměla žádný účinek na farmakokinetické vlastnosti amlodipinu; pokud byly amlodipin a sildenafil užity v kombinaci, každý přípravek uplatnil nezávisle svůj účinek na snížení krevního tlaku.

Grepfruitová šťáva: současné podání 240 ml grepfruitové šťávy s jednotlivou perorální dávkou amlodipinu 10 mg u 20 zdravých dobrovolníků nemělo žádný signifikantní účinek na farmakokinetiku amlodipinu.

Speciální studie: účinek amlodipinu na jiné léky

Atorvastatin: současné podávání mnohočetných dávek amlodipinu 10 mg s 80 mg atorvastatinu neovlivnilo významně farmakokinetické vlastnosti atorvastatinu v ustáleném stavu.

Digoxin: současné podávání digoxinu s amlodipinem nezměnilo ani sérové hladiny digoxinu, ani clearance digoxinu u zdravých dobrovolníků.

Ethanol (alkohol): ani jednotlivá a ani mnohočetné dávky amlodipinu 10 mg neměly žádný signifikantní účinek na farmakokinetiku ethanolu.

Warfarin: současné podání amlodipinu s warfarinem neovlivňuje působení warfarinu na protrombinový čas.

Cyklosporin: ve farmakokinetických studiích s cyklosporinem se podařilo prokázat, že amlodipin nijak významně nemění farmakokinetiku tohoto imunosupresiva.

Ovlivnění laboratorních testů: není známo.

4.6 Těhotenství a kojení

Bezpečnost amlodipinu v době těhotenství a kojení u člověka nebyla zatím prokázána. Ve studiích reprodukce u zvířat se ovšem neprojevily žádné toxické účinky, s výjimkou opoždění a prodloužení porodu u potkanů po podání dávky na úrovni padesátinásobku maximální doporučené dávky u člověka. Vzhledem k tomu, že bezpečnost amlodipinu v době těhotenství u člověka nebyla prokázána a že některé deriváty dihydropyridinu mají teratogenní účinek, nesmí být amlodipin podáván v době těhotenství.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vzhledem k možným nežádoucím účinkům, jako jsou např. bolesti hlavy, únava a závratě, může dojít k ovlivnění pozornosti při řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů, a to zejména v počátcích léčby.

4.8 Nežádoucí účinkyPercentil incidence častých (> 1%) nežádoucích účinků závislých na dávce:

Nežádoucí účinek

2,5 mg

(N=275)

5 mg

(N=296)

10 mg

(N=268)

Placebo

(N=520)

Edém

1,8

3,0

10,8

0,6

Točení hlavy

1,1

3,4

3,4

1,5

Zarudnutí obličeje

0,7

1,4

2,6

0,0

Palpitace

0,7

1,4

4,5

0,6

Percentil incidence častých (> 1%) nežádoucích účinků nezávislých na dávce:

Strana 4 (celkem 7)

Nežádoucí účinek

amlodipin

(N=1730)

placebo

(N=1250)

Bolesti hlavy

7,3

7,8

Únava

4,5

2,8

Nauzea

2,9

1,9

Bolest břicha

1,6

0,3

Ospalost

1,4

0,6

Ostatní vzácné nežádoucí účinky: exanthém, hyperplazie dásní, dyspepsie, astenie, arthralgie, myalgie, svalové křeče, poruchy sexuálních funkcí (jak u mužů, tak u žen), dušnost, pruritus, polakisurie.

Velmi vzácné nežádoucí účinky: abnormální výsledky testů jaterních funkcí, ikterus, erythema multiforme, gynekomastie.

Ostatní: jako u jiných blokátorů vápníkového kanálu, primárně u pacientů s těžkou okluzivní koronární chorobou nelze odlišit jisté vzácné nežádoucí účinky hlášené u amlodipinu od přirozeného průběhu základní choroby. Takovými příhodami jsou progrese anginy, infarkt myokardu, komorová tachykardie a fibrilace síní.

4.9 Předávkování

Zkušenosti se záměrným předávkováním amlodipinem jsou u člověka omezené. Podle dostupných dat lze soudit, že předávkování může vyústit v rozsáhlou periferní vazodilataci s následnou výraznou a pravděpodobně i prolongovanou systémovou hypotenzí.

Léčba: doporučuje se provést výplach žaludku.

Klinicky významná hypotenze v důsledku předávkování amlodipinem vyžaduje aktivní podporu kardiovaskulárních funkcí včetně monitorování srdeční a respirační funkce, elevace dolních končetin a zvýšené pozornosti cirkulujícímu objemu tekutin a objemu vyloučené moči. Při obnově vaskulárního tonu a krevního tlaku mohou být užitečné vazokonstrikční látky, pokud ovšem jejich aplikace není kontraindikována. K potlačení účinku blokátorů kalciových kanálů je užitečné podat intravenózně glukonan vápenatý. Vzhledem k tomu, že amlodipin se ve značné míře váže na bílkoviny krevní plazmy, dialýza nemá při předávkování větší význam.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vazodilatancia.

ATC kód: C08CA01 – blokátory kalciových kanálů.

Amlodipin je inhibitorem transportu kalciových iontů (blokátorem pomalých kalciových kanálů), inhibuje tedy transmembránový transport kalciových iontů do buněk hladkého svalstva cévních stěn a do srdečních buněk.

Mechanismus antihypertenzního působení amlodipinu vyplývá z jeho přímého relaxačního účinku na hladké svalstvo cévní stěny. Přesný mechanismus, jímž amlodipin vede k ústupu anginózních bolestí, nebyl dosud zcela poznán, avšak je známo, že amlodipin omezuje rozsah ischemického poškození myokardu dvěma mechanismy:

Strana 5 (celkem 7)

1. Amlodipin dilatuje periferní arterioly a tak redukuje celkovou periferní rezistenci (“afterload”), proti níž musí srdce přečerpávat krev. Vzhledem k tomu, že srdeční frekvence přitom zůstává stabilní, snížení dotížení vede k odlehčení práce srdce a snížení spotřeby energie a kyslíkových nároků v myokardu.

2. Mechanismus účinku amlodipinu zahrnuje pravděpodobně také dilataci hlavních větví koronárních tepen a koronárních arteriol, a to jak v normálních, tak i v ischemií postižených oblastech. Důsledkem této dilatace je zlepšená dodávka kyslíku k myokardu u pacientů s koronárními spasmy (Prinzmetalovou čili variantní anginou pectoris) a s vazokonstrikcí koronárních tepen v důsledku kouření.

U nemocných s hypertenzí amlodipin při dávkování jedenkrát denně klinicky významně snižuje krevní tlak. Vzhledem k pomalému nástupu účinku však podání amlodipinu nevede k akutní hypotenzi.

U nemocných s anginou pectoris zvyšuje jedna denní dávka amlodipinu celkovou dobu tolerance fyzické zátěže, oddaluje nástup anginózních bolestí a 1 mm depresí úseku ST na EKG, a snižuje jak frekvenci anginózních atak, tak spotřebu nitroglycerinu.

Studie in vitro prokázaly, že přibližně 97,5 % cirkulujícího amlodipinu je navázáno na plazmatické bílkoviny.

Při podání amlodipinu nebyly zjištěny žádné nežádoucí metabolické účinky na lipidy, ani změny jejich plazmatických koncentrací; aplikace amlodipinu je vhodná i u pacientů s astmatem, diabetem či dnou.

Použití u pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS)

Účinky amlodipinu na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu, progresi koronární aterosklerózy a aterosklerotické změny karotických tepen byly studovány ve studii “Prospective Randomized Evaluation of the Vascular Effects of Norvasc Trial (PREVENT – studie sponzorovaná spol. Pfizer)”. V této multicentrické, randomizované, dvojitě slepé, placebem kontrolované studii bylo po dobu 3 let sledováno 825 pacientů s angiograficky potvrzenou aterosklerózou koronárních tepen. Do studie byli zahrnuti pacienti s předchozím infarktem myokardu (45 %), perkutánní transluminální koronární angioplastikou (PTCA) v úvodu do studie (42 %) nebo anamnézou anginy pectoris (69 %). Závažnost ischemické choroby srdeční sahala od postižení jedné z tepen (45 % pacientů) až k postižení více jak 3 tepen (21 %). Nemocní s nekontrolovanou hypertenzí (DTK > 95 mm Hg) byli vyloučeni ze studie. Významné kardiovaskulární příhody byly posuzovány komisí odborníků zaslepeně. Ačkoli nebyly pozorovány žádné účinky na rychlost postupu změn na koronárních arteriích, amlodipin zastavil progresi ztlušťování karotické intimy-medie. Ve skupině léčené amlodipinem bylo pozorováno signifikantní snížení (-31 %) kombinovaného endpointu skládajícího se z hodnocení úmrtí na kardiovaskulární příhody, infarktu myokardu, cévních mozkových příhod, PTCA, počtu koronárních by-passů (CABG), hospitalizace pro nestabilní anginu či zhoršení městnavé slabosti srdeční. Ve skupině léčené amlodipinem bylo také pozorováno signifikantní snížení (-42 %) počtu revaskularizačních výkonů (PTCA nebo CABG) a méně hospitalizací pro nestabilní anginu pectoris (-33 %) než ve skupině léčené placebem.

Použití u nemocných se srdečním selháním

Hemodynamické studie a kontrolované klinické studie, při nichž pacienti se srdečním selháním třídy II-IV podle NYHA podstoupili zátěžový test ukázaly, že amlodipin nevede ke zhoršení klinického stavu hodnoceného pomocí tolerance fyzické zátěže, ejekční frakce levé komory a klinické symptomatologie.

Z placebem kontrolované studie (PRAISE) vyplynulo, že u pacientů s chronickým srdečním selháním stupně III-IV dle NYHA léčených digoxinem, diuretiky a ACE inhibitory po podání amlodipinu nedošlo ke vzestupu rizika mortality nebo rizika kombinované mortality a morbidity u pacientů se srdečním selháním.

V následující, dlouhodobé, placebem kontrolované studii (PRAISE-2) s amlodipinem u nemocných se srdečním selháním NYHA III a IV bez klinických příznaků nebo bez objektivních nálezů ukazujících na probíhající ischemickou chorobu, kteří užívali stabilní dávky ACE inhibitorů, digitalisu nebo diuretik, neměl amlodipin žádný vliv na celkovou nebo kardiovaskulární mortalitu. Ve stejné skupině nemocných

Strana 6 (celkem 7)

bylo užívání amlodipinu spojeno s vyšším výskytem plicního edému, přestože nebyl zjištěn žádný signifikantní rozdíl ve výskytu zhoršení srdečního selhání ve srovnání s placebem.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorální aplikaci v terapeutických dávkách je amlodipin dobře resorbován, s dosažením maximální plazmatické koncentrace za 6-12 hodin po podání. Absolutní biologická dostupnost se pohybuje v rozmezí 64-80 procent. Distribuční objem je přibližně 21 l/kg. Konzumace potravy absorpci amlodipinu neovlivňuje.

Biotransformace/Eliminace

Terminální plazmatický eliminační poločas činí 35-50 hodin a je při jedné denní dávce konzistentní. Ustálených plazmatických hladin se dosahuje po 7-8 dnech nepřetržitého podávání. Amlodipin je ve značné míře metabolizován na inaktivní metabolity v játrech. Močí se vylučuje z 10 procent v podobě nezměněné substance a ze 60 procent ve formě metabolitů.

Amlodipin není dialyzovatelný.

Použití u starších osob

Doba potřebná k dosažení vrcholových plazmatických koncentrací amlodipinu je u starších a mladších osob stejná. Clearance amlodipinu se snižuje spolu se zvýšením AUC a eliminačního poločasu u starších osob. Podle očekávání došlo v závislosti na věku studované skupiny u nemocných s městnavou slabostí srdeční ke zvýšení AUC a eliminačního poločasu.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V klinickém testování na potkanech a myších nebyl podán žádný důkaz o karcinogenitě amlodipinu. Stejně tak studie mutagenity neodhalily žádné, na dávce závislé, účinky jak na genové, tak i na chromozomální úrovni.

Dávka až 10 mg/kg/den (8x vyšší než je maximální doporučená lidská dávka) neměla žádný účinek na fertilitu samic potkanů. Podobně nebyly prokázány ani teratogenní nebo jiné pro embryo toxické účinky u krys a králíků při dávce 8-23 krát vyšší než je doporučená humánní dávka. Došlo ale ke snížení počtu mláďat potkanů asi o 50 % a pětinásobnému zvýšení počtu intrauterinního úmrtí u potkanů při dávce 10 mg/kg podávané 14 dní před početím a během březosti. Amlodipin prodlužoval dobu březosti a délku porodu u samic potkanů.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

5 let

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Strana 7 (celkem 7)

6.5 Druh obalu a velikost balení

Druh obalu: bílý, neprůhledný PVC/PVdC/Alu blistr, krabička

Velikost balení: 30 nebo 90 tablet

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EGIS Pharmaceuticals PLC

1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Cardilopin 2,5 mg: 83/058/03-C

Cardilopin 5 mg: 83/059/03-C

Cardilopin 10 mg: 83/060/03-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

5.2.2003 / 27.10. 2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

27.10. 2010


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PAPÍROVÁ KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Cardilopin 10 mg

tableta

amlodipinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Amlodipini besilas 13,90 mg, což odpovídá amlodipinum 10 mg v jedné tabletě.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Tableta

30 tablet

90 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

2

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EGIS Pharmaceuticals PLC

1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

MAĎARSKO

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 83/060/03-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Dodržujte dávkování a způsob podání přesně podle pokynů lékaře.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Cardilopin 10 mg

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Cardilopin 10 mg

tableta

amlodipinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EGIS

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.