Čajová Směs Pro Klidný Spánek

Kód 0180803 ( )
Registrační číslo 94/ 498/10-C
Název ČAJOVÁ SMĚS PRO KLIDNÝ SPÁNEK
Režim prodeje vyhrazený léčivý přípravek
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Megafyt Pharma s.r.o., Vrané nad Vltavou, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0180803 POR SPC 20X2.1GM Léčivý čaj, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak ČAJOVÁ SMĚS PRO KLIDNÝ SPÁNEK

Strana 1 (celkem 2)

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls29021/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE NA OBALU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Čajová směs pro klidný spánek

Léčivý čaj

Perorální podání

SLOŽENÍ

1 nálevový sáček obsahuje:

léčivé látky: Valerianae radix (kozlíkový kořen) 1,000 g, Melissae herba (meduňková nať) 0,600 g, Passiflorae herba (mučenková nať) 0,400 g

pomocná látka: Levandulový květ

POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný při stavech celkového neklidu a předrážděnosti, při lehčích poruchách usínání a spánku a mírných poruchách zažívání spojených se stresem.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výhradně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

PŘÍPRAVA

1 nálevový sáček se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 5 – 10 min vyluhovat v zakryté

nádobě. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý 3x denně. Při poruchách spánku a usínání se použijí 2 nálevové sáčky na 1 šálek čaje před spaním. Připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Neužívejte bez porady s lékařem déle než 14 dní.

KONTRAINDIKACE

Neužívejte při přecitlivělosti na některou složku přípravku.

UPOZORNĚNÍ

Pokud příznaky při užívání čaje přetrvávají nebo v případě výskytu nežádoucích účinků, nebo jiné neočekávané reakce vyhledejte lékaře.Čaj se nedoporučuje podávat dětem mladším 12 let, těhotným a kojícím ženám z důvodu nedostatku údajů.Přípravek by měl být podáván pouze se souhlasem lékaře v případě současného podávání syntetických sedativ (zklidňujících léků).Čaj není vhodné užívat před činnostmi vyžadujícími zvýšenou pozornost a schopnost rychle reagovat (řízení motorových vozidel, obsluha strojů apod.). Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. Při výskytu jakýchkoli neobvyklých reakcí zastavte podávání přípravku a vyhledejte lékaře.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v suchu, při teplotě do 25

o C.

Strana 2 (celkem 2)

VELIKOST BALENÍ

42 g, 20 nálevových sáčků á 2,1 g

PN 270 - 04

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/498/10-C

EAN KÓD

859 473 708 1811

ČÍSLO ŠARŽE

POUŽITELNÉ DO

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI AVÝROBCE

Megafyt Pharma s. r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Čajová směs pro klidný spánek

DATUM REVIZE TEXTU6.2.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Strana 1 (celkem 3)

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls29021/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Čajová směs pro klidný spánek

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 nálevový sáček obsahuje:

léčivé látky: Valerianae radix (kozlíkový kořen) 1,000 g, Melissae herba (meduňková nať)

0,600 g, Passiflorae herba (mučenkou nať) 0,400 g

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Léčivý čaj

Popis přípravku: nálevové sáčky, uvnitř směs rozdrobněných drog hnědé a tmavě zelené barvy a tmavě zeleného komprimátu; směs má charakteristický aromatický pach.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný při stavech celkového neklidu a předrážděnosti, při lehčích poruchách usínání a spánku a mírných poruchách zažívání spojených se stresem.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výhradně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

4.2

Dávkování a způsob podání

1 nálevový sáček se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 5 - 10 min vyluhovat v zakryté nádobě. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý 3x denně. Při poruchách spánku a usínání se použijí 2 nálevové sáčky na 1 šálek čaje před spaním. Čaj se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na některou složku přípravku.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Čaj se nedoporučuje podávat dětem mladším 12 let, těhotným a kojícím ženám z důvodu nedostatku údajů.Zvláštní pozornosti je třeba v případě současného podávání syntetických sedativ (benzodiazepiny).Čaj není vhodné užívat před činnostmi vyžadujícími zvýšenou pozornost a schopnost rychle reagovat (řízení motorových vozidel, obsluha strojů apod.) viz bod 4.7.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při dodržení doporučených dávek a způsobu užití nelze vyloučit zesílení účinku současně podávaných léčiv, tlumících CNS, nebo naopak zeslabení účinku léčiv povzbuzujících CNS.

Strana 2 (celkem 3)

Existují spekulativní předpoklady, že obsahové látky drogy Valerianae radix zesilují účinek antiepileptik a některých anestetik. Tento předpoklad nebyl potvrzen. Názor na interakce mezi drogou a alkoholem nejsou jednotné.

4.6

Těhotenství a kojení

Vzhledem k tomu, že chybí relevantní data zahrnující tuto skupinu uživatelů, nedoporučuje se užívat přípravek v době těhotenství a kojení.

Meduňková silice může přecházet do mléka kojících matek a u kojeného dítěte se pak projevuje

mírný sedativní účinek.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Ovlivnění uživatele nelze zcela vyloučit, přípravek by proto neměl být podáván cca 2 hodiny před činností vyžadující zvýšenou pozornost.

4.8

Nežádoucí účinky

Při dodržení doporučených dávek a způsobu užití nejsou známy.

U drogy Valerianae radix byly popsány zažívací obtíže (nausea, abdominální křeče), u drogy Passiflorae herba jeden případ přecitlivělosti (vasculitis) a jeden případ nevolnosti (nausea) a poruchy srdečního rytmu (tachykardie).

Uvedené nežádoucí účinky však nebyly zjištěny opakovaně.

4.9

Předávkování

Může vyvolat ospalost. Léčba není nutná, projevy spontánně odezní.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: fytofarmaka – sedativa.

ATC kód: V 11Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky 228/2008 Sb.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky 228/2008 Sb.

Testy na reprodukční toxicitu, genotoxicitu a kancerogenitu nebyly prováděny.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Levandulový květ

6.2

Inkompatibility

Přípravek je určen k přímé aplikaci.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti přípravku je 2 roky od data výroby. Nálev připravený podle návodu je určen k okamžité spotřebě.

Strana 3 (celkem 3)

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v suchu, při teplotě do 25

o C.

6.5

Druh obalu a velikost balení

20 nálevových sáčků po 2,1 g (hmotnost náplně 42 g):

Nálevový sáček z filtračního papíru opatřený visačkou, s PP přebalem, krabička, PP folie.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Megafyt Pharma s. r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/498/10-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

30. 6. 2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

6.2.2012


nahoru

Informace na obalu

Strana 1 (celkem 2)

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls29021/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE NA OBALU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Čajová směs pro klidný spánek

Léčivý čaj

Perorální podání

SLOŽENÍ

1 nálevový sáček obsahuje:

léčivé látky: Valerianae radix (kozlíkový kořen) 1,000 g, Melissae herba (meduňková nať) 0,600 g, Passiflorae herba (mučenková nať) 0,400 g

pomocná látka: Levandulový květ

POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný při stavech celkového neklidu a předrážděnosti, při lehčích poruchách usínání a spánku a mírných poruchách zažívání spojených se stresem.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výhradně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

PŘÍPRAVA

1 nálevový sáček se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 5 – 10 min vyluhovat v zakryté

nádobě. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý 3x denně. Při poruchách spánku a usínání se použijí 2 nálevové sáčky na 1 šálek čaje před spaním. Připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Neužívejte bez porady s lékařem déle než 14 dní.

KONTRAINDIKACE

Neužívejte při přecitlivělosti na některou složku přípravku.

UPOZORNĚNÍ

Pokud příznaky při užívání čaje přetrvávají nebo v případě výskytu nežádoucích účinků, nebo jiné neočekávané reakce vyhledejte lékaře.Čaj se nedoporučuje podávat dětem mladším 12 let, těhotným a kojícím ženám z důvodu nedostatku údajů.Přípravek by měl být podáván pouze se souhlasem lékaře v případě současného podávání syntetických sedativ (zklidňujících léků).Čaj není vhodné užívat před činnostmi vyžadujícími zvýšenou pozornost a schopnost rychle reagovat (řízení motorových vozidel, obsluha strojů apod.). Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. Při výskytu jakýchkoli neobvyklých reakcí zastavte podávání přípravku a vyhledejte lékaře.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v suchu, při teplotě do 25

o C.

Strana 2 (celkem 2)

VELIKOST BALENÍ

42 g, 20 nálevových sáčků á 2,1 g

PN 270 - 04

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/498/10-C

EAN KÓD

859 473 708 1811

ČÍSLO ŠARŽE

POUŽITELNÉ DO

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI AVÝROBCE

Megafyt Pharma s. r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Čajová směs pro klidný spánek

DATUM REVIZE TEXTU6.2.2012

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.