Brinavess 20 Mg/ml

Kód 0167796 ( )
Registrační číslo EU/1/10/645/001
Název BRINAVESS 20 MG/ML
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace MERCK SHARP & DOHME - CHIBRET, PAŘÍŽ, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0167796 INF CNC SOL 1X10ML Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze
0167797 INF CNC SOL 1X25ML Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak BRINAVESS 20 MG/ML

1

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

2

1. NÁZEV

PŘÍPRAVKU

BRINAVESS 20 mg/ml, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml koncentrátu obsahuje 20 mg vernakalanti hydrochloridum, což odpovídá 18,1 mg volné báze vernakalantum. Jedna 10 ml injekční lahvička s 200 mg vernakalanti hydrochloridum odpovídá 181 mg volné báze vernakalantum. Jedna 25 ml injekční lahvička s 500 mg vernakalanti hydrochloridum odpovídá 452,5 mg volné báze vernakalantum. Po naředění je koncentrace roztoku 4 mg/ml vernakalant

−hydrochloridu.

Pomocná látka: jedna injekční lahvička s 200 mg obsahuje přibližně 1,4 mmol (32 mg) sodíku. Jedna injekční lahvička s 500 mg obsahuje přibližně 3,5 mmol (80 mg) sodíku. Každý podaný mililitr naředěného roztoku obsahuje přibližně 3,5 mg sodíku (injekční roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)), 0,64 mg sodíku (glukóza na injekci 5 %) nebo 3,2 mg sodíku (Ringerův laktátový injekční roztok). Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ

FORMA

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku (sterilní koncentrát). Čirý a bezbarvý až světle žlutý roztok s hodnotou pH přibližně 5,5. Osmolalita léčivého přípravku je nastavena do následujícího rozmezí: 270 až 320 mosmol/kg 4. KLINICKÉ

ÚDAJE

4.1 Terapeutické

indikace

Rychlá konverze čerstvě vzniklé fibrilace síní na sinusový rytmus u dospělých - U pacientů nepodstupujících chirurgický zákrok: fibrilace síní trvající ≤ 7 dní - U pacientů po chirurgickém zákroku na srdci: fibrilace síní trvající ≤ 3 dny 4.2 Dávkování a způsob podání Přípravek BRINAVESS se musí podávat ve formě intravenózní infuze na monitorovacím klinickém pracovišti vhodném pro kardioverze. Přípravek BRINAVESS smí podávat pouze vyškolený zdravotnický pracovník, který musí během trvání infuze a nejméně 15 minut po jejím dokončení pacienta často kontrolovat s ohledem na projevy a příznaky náhlého poklesu krevního tlaku nebo tepové frekvence (viz bod 4.4). K přípravku je poskytnut předinfuzní kontrolní seznam. Před podáním se předepisující lékař žádá, aby pomocí dodaného kontrolního seznamu určil, zda je pacientovi léčbu možno podat. Tento kontrolní seznam se musí umístit na infuzní nádobu, aby si jej zdravotník, který bude přípravek BRINAVESS podávat, mohl přečíst.

3

Dávkování Přípravek BRINAVESS se dávkuje na základě tělesné hmotnosti pacienta, přičemž maximální počítaná dávka je založena na hmotnosti 113 kg. Doporučená první infuze je 3 mg/kg, která se má podat během 10 minut. U pacientů vážících ≥ 113 kg nepřekračujte maximální zahajovací dávku 339 mg (84,7 ml roztoku o koncentraci 4 mg/ml). Pokud ke konverzi na sinusový rytmus nedojde během 15 minut po ukončení infuze, lze podat druhou 10 minutovou infuzi 2 mg/kg. U pacientů vážících ≥ 113 kg nepřekračujte maximální dávku 226 mg v druhé infuzi (56,5 ml roztoku o koncentraci 4 mg/ml). Během 24 hodin se nesmí podat kumulativní dávka přesahující 5 mg/kg. Žádné klinické údaje týkající se opakovaných dávek po první a druhé infuzi nejsou k dispozici. Zdá se, že po uplynutí 24 hodin jsou hladiny vernakalantu nevýznamné. Pokud ke konverzi na sinusový rytmus dojde buď během první nebo během druhé infuze, je nutno danou infuzi dokončit. Pokud se po první infuzi zjistí hemodynamicky stabilní flutter síní, lze druhou infuzi přípravku BRINAVESS podat, protože pacienta lze konvertovat na sinusový rytmus. (Viz body 4.4 a 4.8.) Jako prostředek k podání léčiva je zvláště vhodná infuzní pumpa. Za předpokladu, že vypočítaný objem lze přesně podat během dané infuzní doby, je však přijatelná i stříkačková pumpa. Nepodávejte jako intravenózní bolus. Doporučenými rozpouštědly jsou 0,9 % roztok chloridu sodného na injekci, laktátový Ringerův roztok na injekci nebo 5 % roztok glukózy na injekci. Před podáním si přečtěte všechny kroky. Příprava přípravku BRINAVESS k infuzi Krok 1: Injekční lahvičky přípravku BRINAVESS před podáním vizuálně zkontrolujte na výskyt částic a změnu barvy. Nepoužívejte žádné lahvičky, které obsahují částice nebo jejichž obsah má změněnou barvu. Poznámka: přípravek BRINAVESS koncentrát pro přípravu infuzního roztoku je bezbarvý až světle žlutý. Změny barvy v tomto rozmezí nemají vliv na účinnost přípravku. Krok 2: Naředění koncentrátu K zajištění řádného podání je nutno při zahájení léčby připravit dostatečné množství přípravku BRINAVESS 20 mg/ml, aby bylo možno podat jak první infuzi, tak druhou infuzi, jestliže to bude opodstatněné. Podle pokynů k ředění uvedených dále vytvořte roztok o koncentraci 4 mg/ml: Pacienti ≤ 100 kg: 25 ml přípravku BRINAVESS 20 mg/ml se přidá do 100 ml rozpouštědla. Pacienti > 100 kg: 30 ml přípravku BRINAVESS 20 mg/ml se přidá do 120 ml rozpouštědla. Krok 3: Roztok zkontrolujte Naředěný sterilní roztok musí být čirý, bezbarvý až světle žlutý. Roztok před podáním znovu vizuálně zkontrolujte na výskyt částic a změnu barvy. Způsob podání Injekční lahvičky přípravku BRINAVESS jsou pouze na jedno použití a musí být naředěny před podáním. Krok 4: Podání první infuze První infuze přípravku BRINAVESS se podá jako dávka 3 mg/kg během 10 minut. Během této doby se pacient musí pečlivě sledovat s ohledem na jakékoli projevy a příznaky náhlého poklesu krevního tlaku nebo tepové frekvence. Pokud se příznaky objeví, se symptomatickou hypotenzí či bradykardií nebo bez nich, musí se infuze ihned ukončit. Krok 5: Sledování pacienta Pokud ke konverzi na sinusový rytmus nedošlo, sledujte pacientovy životní projevy a srdeční rytmus dalších 15 minut.

4

Krok 6: Podání druhé infuze Pokud nedošlo ke konverzi na sinusový rytmus během první infuze nebo následného 15 minutového období sledování, podejte druhou infuzi v dávce 2 mg/kg trvající 10 minut. Kumulativní dávky přesahující 565 mg nebyly hodnoceny. Pacienti po chirurgickém zákroku na srdci: Úprava dávkování není potřebná. Porucha funkce ledvin: Úprava dávkování není potřebná (viz bod 5.2). Porucha funkce jater: Úprava dávkování není potřebná (viz body 4.4 a 5.2). Starší pacienti (≥ 65 let): Úprava dávkování není potřebná. Pediatrická populace: V současné indikaci není žádné relevatní použití přípravku BRINAVESS u dětí a dospívajících mladších 18 let, a proto se u této populace přípravek používat nesmí. 4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku (viz bod 6.1).

Pacienti se závažnou stenózou aorty, pacienti se systolickým krevním tlakem < 100 mm Hg a pacienti se srdečním selháním třídy NYHA III a NYHA IV.

Pacienti s prodlouženým intervalem QT jako výchozím stavem (nekorigovaný > 440 ms) nebo závažnou bradykardií, dysfunkcí sinusového uzlu nebo s blokádou vedení vzruchu v srdci druhého a třetího stupně bez kardiostimulátoru.

Použití intravenózních antiarytmik (třídy I a třídy III) během 4 hodin před a během prvních 4 hodin po podání přípravku BRINAVESS.

Akutní koronární syndrom (včetně infarktu myokardu) v posledních 30 dnech.

4.4 Zvláštní

upozornění a opatření pro použití

Během infuze přípravku BRINAVESS a bezprostředně po ní byly hlášeny případy závažné hypotenze. Pacienty je nutno po celou dobu trvání infuze a nejméně 15 minut po jejím ukončení pečlivě sledovat, přičemž se sledují životní funkce a kontinuálně se monitoruje srdeční rytmus. Pokud se objeví kterýkoli z následujících projevů nebo příznaků, musí se podávání přípravku BRINAVESS ukončit a postižení pacienti musí být náležitě ošetřeni: •

náhlý pokles krevního tlaku nebo tepové frekvence, se symptomatickou hypotenzí či bradykardií nebo bez nich

hypotenze

bradykardie

změny na EKG (jako je klinicky významná sinusová pauza, úplná srdeční blokáda, nová blokáda Tawarova raménka, významné prodloužení intervalu QRS nebo QT, změny odpovídající ischémii nebo infarktu myokardu a komorové arytmii).

Pokud k těmto příhodám dojde během první infuze přípravku BRINAVESS, pacienti nesmějí druhou dávku přípravku BRINAVESS dostat. Pacienta je nutno i nadále sledovat po dobu dvou hodin po zahájení infuze až do stabilizace klinického obrazu a parametrů EKG.

5

U pacientů, kteří nereagují na léčbu, je možno zvážit elektrokardioverzi stejnosměrným proudem. S elektrokardioverzí stejnosměrným proudem provedenou do 2 hodin po podání dávky nejsou žádné klinické zkušenosti. Před pokusem o farmakologickou kardioverzi se ujistěte, že jsou pacienti dostatečně hydratováni a hemodynamicky optimalizováni, přičemž v případě potřeby je nutno pacientům podat antikoagulancia podle terapeutických pokynů. U pacientů s neupravenou hypokalémií (sérový draslík nižší než 3,5 mmol/l) je nutno před podáním přípravku BRINAVESS hladiny draslíku upravit. Hypotenze U malého počtu pacientů se může objevit hypotenze (vernakalant 7,6 %, placebo 5,1 %). Hypotenze se obvykle objevuje časně, buď během podávání infuze nebo časně po jejím ukončení, přičemž obvykle ji lze korigovat standardními podpůrnými opatřeními. Případy těžké hypotenze byly pozorovány s frekvencí označovanou jako méně časté. Jako populace s vyšším rizikem hypotenze byli identifikováni pacienti s městnavým srdečním selháním. (Viz bod 4.8). Během trvání infuze a nejméně 15 minut po jejím dokončení je nutno pacienta sledovat s ohledem na projevy a příznaky náhlého poklesu krevního tlaku nebo tepové frekvence. Městnavé srdeční selhání Pacienti s městnavým srdečním selháním vykazovali vyšší celkovou incidenci hypotenzních příhod, a to během prvních 2 hodin po podání dávky pacientům léčeným vernakalantem v porovnání s pacienty léčenými placebem (16,1 % versus 4,7 %, v uvedeném pořadí). U pacientů bez městnavého srdečního selhání se incidence hypotenze během prvních 2 hodin po podání dávky u pacientů léčených vernakalantem v porovnání s pacienty léčenými placebem významně nelišila (5,7 % versus 5,2 %, v uvedeném pořadí). Hypotenze hlášená jako závažná nežádoucí příhoda nebo vedoucí k vysazení léčiva se u pacientů s městnavým srdečním selháním po expozici přípravku BRINAVESS vyskytla u 2,9 % z nich, v porovnání s 0 % u pacientů léčených placebem. Pacienti s městnavým srdečním selháním v anamnéze vykazovali během prvních dvou hodin po dávce vyšší incidenci komorových arytmií (7,3 % u přípravku BRINAVESS v porovnání s 1,6 % u placeba). Tyto arytmie byly obvykle asymptomatickými, monomorfními, nepřetrvávajícími (v průměru 3 až 4 tepy) komorovými tachykardiemi. Naproti tomu byly u pacientů bez městnavého srdečního selhání v anamnéze komorové arytmie hlášeny s podobnou četností jak u pacientů léčených přípravkem BRINAVESS, tak placebem (3,2 % u přípravku BRINAVESS versus 3,6 % u placeba). V důsledku vyšší incidence nežádoucích příhod hypotenze a komorové arytmie u pacientů s městnavým srdečním selháním musí být vernakalant u hemodynamicky stabilních pacientů s městnavým srdečním selháním funkčních tříd NYHA I až II používán opatrně. Zkušenosti s používáním vernakalantu u pacientů s dokumentovanou ejekční frakcí levé komory (LVEF) ≤ 35 % jsou omezené. Jeho používání u těchto pacientů se nedoporučuje. Používání u pacientů s městnavým srdečním selháním s NYHA III nebo NYHA IV je kontraindikováno (viz bod 4.3). Flutter síní Bylo zjištěno, že přípravek BRINAVESS není účinný při konverzi typického primárního flutteru síní na sinusový rytmus. Pacienti léčení přípravkem BRINAVESS mají během prvních 2 hodin po dávce vyšší incidenci konverze na flutter síní. Toto riziko je vyšší u pacientů, kteří užívají antiarytmika třídy I (viz bod 4.8). Pokud se flutter síní zjistí jako sekundární k léčbě, je nutno pokračování infuze zvážit (viz bod 4.2). Používání antiarytmik před podáním přípravku BRINAVESS nebo po něm Přípravek BRINAVESS nelze doporučit u pacientů, kterým byla podána intravenózně antiarytmika (třídy I a III) 4 až 24 hodin před podáním vernakalantu, a to kvůli nedostatku údajů. Přípravek BRINAVESS se nesmí podávat pacientům, kterým byla podána intravenózní antiarytmika (třídy I a III) během 4 hodin před podáním vernakalantu (viz bod 4.3).

6

Přípravek BRINAVESS se musí u pacientů léčených perorálními antiarytmiky (třídy I a III) používat opatrně, a to v důsledku nedostatku zkušeností. U pacientů léčených antiarytmiky třídy I je zvýšeno riziko flutteru síní (viz výše). S používáním intravenózních antiarytmik (třídy I a třídy III) během prvních 4 hodin po podání přípravku BRINAVESS jsou jen omezené zkušenosti, proto se tyto látky během tohoto období nesmějí používat (viz bod 4.3). Obnovení nebo zahájení perorální udržovací antiarytmické léčby lze zvážit po uplynutí 2 hodin od podání vernakalantu. Choroba srdečních chlopní U pacientů s onemocněním srdečních chlopní léčených vernakalantem byla vyšší incidence příhod komorových arytmií. Tyto pacienty je nutno pečlivě sledovat. Další choroby a stavy, které nebyly hodnoceny Přípravek BRINAVESS byl podáván pacientům s neupraveným QT kratším než 440 ms bez zvýšeného rizika vzniku torsade de pointes. Přípravek BRINAVESS nebyl dále hodnocen u pacientů s klinicky významnou stenózou chlopní, hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií, restriktivní kardiomyopatií a konstrikční perikarditidou, a jeho používání nelze v takových případech doporučit. S použitím přípravku BRINAVESS u pacientů s kardiostimulátorem jsou jen omezené zkušenosti. Jelikož zkušenosti z klinických hodnocení u pacientů s pokročilou poruchou funkce jater jsou omezené, vernakalant se u nich nedoporučuje. Tento léčivý přípravek obsahuje v jedné 200mg injekční lahvičce přibližně 1,4 mmol (32 mg) sodíku. Jedna injekční lahvička s obsahem 500 mg obsahuje přibližně 3,5 mmol (80 mg) sodíku. To je nutno vzít v potaz u pacientů na řízené sodíkové dietě. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce S injekcemi vernakalantu nebyly provedeny žádné formální interakční studie. V rámci programu klinického vývoje byla perorální udržovací antiarytmická léčba zastavena alespoň po dobu 2 hodin po podání přípravku BRINAVESS. Po této době lze zvážit obnovení či zahájení perorální udržovací antiarytmické léčby (viz body 4.3 a 4.4). I když je vernakalant substrátem CYP2D6, populační farmakokinetické analýzy prokázaly, že nebyly pozorovány žádné podstatné rozdíly v akutní expozici vernakalantu (Cmax a AUC 0 až 90 min), pokud

byly během 1 dne před infuzí vernakalantu podány slabé nebo silné inhibitory CYP2D6 v porovnání s pacienty, kteří současně nebyli léčeni žádným inhibitorem CYP2D6. Kromě toho akutní expozice vernakalantu u slabých metabolizátorů ohledně enzymu CYP2D6 je pouze minimálně odlišná při porovnání s expozicí u silných metabolizátorů. Na základě metabolizačního statutu CYP2D6 není potřebná žádná úprava dávky vernakalantu, úprava dávky není potřebná ani při současném podání vernakalantu spolu s inhibitory 2D6. Vernakalant je středně silným kompetitivním inhibitorem CYP2D6. U akutního intravenózního podání vernakalantu se však nepředpokládá, že by mělo výrazný vliv na farmakokinetiku chronicky podávaných substrátů 2D6, a to v důsledku krátkého biologického poločasu vernakalantu a z něho vyplývající přechodné inhibice 2D6. Nepředpokládá se, že by vernakalant podávaný v infuzi vedl k významným lékovým interakcím, a to v důsledku rychlé distribuce a přechodné expozice, nízké vazby na proteiny, nepřítomnosti inhibice jiných testovaných enzymů CYP P450 (CYP3A4, 1A2, 2C9, 2C19 nebo 2E1) a nepřítomnosti inhibice P

−glykoproteinu při stanovení transportu digoxinu.

7

4.6 Fertilita,

těhotenství a kojení

Těhotenství Údaje o podávání vernakalant

−hydrochloridu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech

prokázaly malformace po opakované perorální expozici (viz bod 5.3). Jako opatření předběžné opatrnosti je vhodné se používání vernakalantu během těhotenství vyhnout. Kojení Není známo, zda se vernakalant/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. O vylučování vernakalantu/metabolitů do mateřského mléka zvířat nejsou žádné informace. Riziko pro kojence nelze vyloučit. Při používání u kojících žen je nutná opatrnost. Fertilita Ve studiích na zvířatech nebylo prokázáno, že by vernakalant narušoval fertilitu. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Studie o účincích přípravku BRINAVESS na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Při řízení dopravních prostředků či obsluze strojů je však nutno vzít v úvahu, že během prvních dvou hodin po použití přípravku BRINAVESS bylo hlášeno točení hlavy (viz bod 4.8). 4.8 Nežádoucí

účinky

Bezpečnost přípravku BRINAVESS byla hodnocena v klinických studiích zahrnujících 883 subjektů hodnocení (pacienti a zdraví dobrovolníci), kterým byl podáván přípravek BRINAVESS. Na základě údajů získaných na 773 pacientech v šesti studiích fáze 2 a fáze 3 byly nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky (> 5 %) pozorovanými během prvních 24 hodin po podání přípravku BRINAVESS poruchy vnímání chuti (20,1 %), kýchání (14,6 %) a parestézie (9,7 %). Tyto příhody se vyskytovaly v době okolo infuze, byly přechodné a vzácně omezovaly léčbu. Četnosti jsou definovány jako: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit)

8

Tabulka 1:

Nežádoucí účinky přípravku BRINAVESS*

Poruchy nervového systému

Velmi časté: poruchy vnímání chuti Časté: parestézie, točení hlavy, bolesti hlavy, hypoestézie Méně časté: pocit pálení, poruchy čichu, ospalost, vasovagální synkopa

Poruchy oka

Méně časté: podráždění oka, zvýšené slzení, poruchy vidění

Srdeční poruchy

Časté: bradykardie***, flutter síní*** Méně časté: sinusová zástava, úplná AV blokáda, AV blokáda prvního stupně, blokáda levého Tawarova raménka, komorové extrasystoly, palpitace, sinusová bradykardie, komorová tachykardie, prodloužení komplexu QRS na EKG, prodloužení QT na EKG, kardiogenní šok**

Cévní poruchy

Časté: hypotenze Méně časté: zarudnutí, návaly horka, bledost

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Velmi časté: kýchání Časté: kašel, nepříjemný pocit v nose Méně časté: dušnost, pocit dušení, výtok z nosu, podráždění hrdla

Gastrointestinální poruchy

Časté: nauzea, zvracení, sucho v ústech Méně časté: průjem, naléhavý pocit nutkání na stolici

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté: svědění, hyperhidróza Méně časté: generalizované svědění, studený pot

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Méně časté: bolesti v končetinách

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté: bolest v místě infuze, parestézie v místě infuze, pocit horka, únava Méně časté: podráždění v místě infuze, přecitlivělost v místě infuze, celkový pocit nevolnosti, pocit nepohody na hrudi

* Nežádoucí účinky uvedené v tabulce se objevily do 24 hodin po podání přípravku BRINAVESS (viz body 4.2 a 5.2) ** Odhadovaná četnost včetně příhod pozorovaných v právě probíhající klinické studii ***viz bod níže Popis vybraných nežádoucích účinků: Klinicky významné nežádoucí účinky pozorované v klinických hodnoceních zahrnovaly hypotenzi a komorové arytmie. (Viz body 4.4 Hypotenze, Městnavé srdeční selhání). Bradykardie byla pozorována hlavně v době konverze na sinusový rytmus. Při významně vyšší míře konverze u pacientů léčených přípravkem BRINAVESS byla incidence bradykardických příhod vyšší během prvních 2 hodin u pacientů léčených vernakalantem, než u pacientů léčených placebem (5,4 % versus 3,8 %, v uvedeném pořadí). Z pacientů, u kterých nedošlo ke konverzi na sinusový rytmus, byla incidence bradykardických příhod během prvních 2 hodin po dávce u skupin léčených placebem a vernakalantem podobná (4,0 % a 3,8 %, v uvedeném pořadí). Obecně platí, že bradykardie dobře reagovala na vysazení přípravku BRINAVESS a/nebo podání atropinu.

9

Flutter síní Pacienti s fibrilací síní léčení přípravkem BRINAVESS měli vyšší incidenci konverze na flutter síní během prvních 2 hodin po dávce (10 % versus 2,5 % u placeba). Při pokračování v infuzi léku podle doporučení uvedeného výše došlo u většiny pacientů dále ke konverzi na sinusový rytmus. U zbývajících pacientů lze doporučit elektrokardioverzi. V dosavadních klinických studiích se u pacientů stižených po léčbě přípravkem BRINAVESS flutterem síní nevyvinulo atrioventrikulární vedení v poměru 1:1. Studie AVRO V klinickém hodnocení zahrnujícím 116 pacientů s nedávným vznikem fibrilace síní, kterým byl podán přípravek BRINAVESS, byl pozorovaný profil nežádoucích účinků konzistentní s profilem hlášeným v předchozích studiích. 4.9 Předávkování V klinických hodnoceních přípravku BRINAVESS nebyl hlášen žádný případ předávkování. Jeden pacient, který dostal dávku přípravku BRINAVESS 3 mg/kg během 5 minut (místo doporučených 10 minut), byl stižen hemodynamicky stabilní tachykardií se širokými komplexy, která vymizela bez následků. 5. FARMAKOLOGICKÉ

VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: léčba srdce, jiná antiarytmika třídy I a III, ATC kód: C01BG11. Mechanismus účinku: vernakalant je antiarytmikum, které působí převážně v síních tak, že prodlužuje refrakternost síní a zpomaluje vedení vzruchu v závislosti na rychlosti jeho vedení. Má se za to, že tyto antifibrilační účinky na refrakternost a vedení potlačují reentry vzruchu, přičemž jsou v síních během fibrilace síní potencovány. Má se za to, že relativní selektivita vernakalantu vůči síňové refrakternosti v porovnání s komorovou refrakterností je výsledkem blokády proudů, které vznikají v síních, nikoli však v komorách, stejně jako jedinečným elektrofyziologickým stavem fibrilujících síní. Byla však dokumentována blokáda kationtových proudů, včetně kanálů hERG a srdečních napěťově řízených sodíkových kanálů, které jsou přítomny v komorách. Farmakodynamika: V preklinických studiích blokuje vernakalant proudy ve všech fázích síňového akčního potenciálu, včetně draslíkových proudů, které vznikají specificky v síních (např. ultrarychlý opožděný vyrovnávací draslíkový proud a na acetylcholinu závislý draslíkový proud). Při fibrilaci síní blokáda sodíkových kanálů závislá na frekvenci a napětí dále koncentruje účinek léčiva na rychle se aktivující a částečně depolarizovanou tkáň síní spíše než na normálně polarizovanou komoru tepající v pomalejším rytmu. Navíc schopnost vernakalantu blokovat pozdní složku sodíkového proudu omezuje účinky na repolarizaci komor indukovanou blokádou draslíkových proudů v komoře. Cílené účinky na tkáň síní spojené s blokádou pozdního sodíkového proudu naznačují, že vernakalant má nízký proarytmický potenciál. Celkově kombinace účinků vernakalantu na srdeční draslíkové a sodíkové proudy vede k podstatným antiarytmickým účinkům, které se soustředí hlavně v síních. V elektrofyziologické studii na pacientech vernakalant významně prodlužoval efektivní refrakterní periody síní, a to způsobem závislým na dávce, což nebylo spojeno s významným prodloužením efektivní refrakterní periody komor. Napříč populací fáze 3 došlo u pacientů léčených vernakalantem v porovnání s placebem k prodloužení QT korigovaného dle srdečního tepu (pomocí Fridericiovy korekce, QTcF) (píky po odečtení placeba 22,1 ms po první infuzi a 18,8 ms po druhé infuzi). 90 minut po zahájení infuze se tento rozdíl snížil na 8,1 ms.

10

Klinická účinnost Uspořádání klinických studií: klinický účinek přípravku BRINAVESS při léčení pacientů s fibrilací síní byl hodnocen ve třech randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studiích (ACT I, ACT II a ACT III) a ve studii s aktivním komparátorem intravenózním amiodaronem (AVRO). Do studií ACT II a ACT III byli zahrnuti někteří pacienti s typickým flutterem síní, přičemž nebylo zjištěno, že by přípravek BRINAVESS byl při konverzi flutteru síní účinný. V klinických hodnoceních byla potřeba antikoagulace před podáním vernakalantu vyhodnocena podle klinické praxe ošetřujícího lékaře. Při fibrilaci síní trvající méně než 48 hodin byla umožněna okamžitá kardioverze. Při fibrilaci síní trvající déle než 48 hodin byla vyžadována antikoagulace podle terapeutických pokynů. Studie ACT I a ACT III hodnotily účinky přípravku BRINAVESS při léčení pacientů s fibrilací síní trvající > 3 hodiny, ale ne více než 45 dní. Studie ACT II hodnotila účinky přípravku BRINAVESS na pacienty, u kterých se po zavedení koronárního bypassu (CABG) a/nebo zákroku na chlopních vyvinula fibrilace síní trvající < 3 dny (fibrilace síní se objevila více než 1 den, ale méně než 7 dní po zákroku). Studie AVRO hodnotila účinky vernakalantu v porovnání s intravenózním amiodaronem u pacientů s nedávným vznikem fibrilace síní (3 až 48 hodin). Ve všech studiích byla pacientům podána 10minutová infuze 3,0 mg/kg přípravku BRINAVESS (nebo odpovídajícího placeba), následovaná 15minutovou dobou pozorování. Pokud měl pacient na konci 15minutové doby pozorování fibrilaci síní nebo flutter síní, byla mu podána druhá 10minutová infuze 2,0 mg/kg přípravku BRINAVESS (nebo odpovídajícího placeba). Léčebný úspěch (respondér) byl definován jako konverze fibrilace síní na sinusový rytmus do 90 minut. Pacienti, kteří na léčbu nereagovali, byli ošetřeni standardními metodami. Účinnost u pacientů s přetrvávající fibrilací síní, (ACT I a ACT III) Primárním kritériem účinnosti byl podíl subjektů hodnocení s krátkým trváním fibrilace síní (3 hodiny až 7 dní), u kterých došlo ke konverzi fibrilace síní na sinusový rytmus indukované léčbou na dobu minimálně 1 minuty během 90 minut od první expozice hodnocenému léčivu. Účinnost byla hodnocena na celkem 390 hemodynamicky stabilních dospělých pacientech s krátkým trváním fibrilace síní včetně pacientů s hypertenzí (40,5 %), ischemickou chorobou srdeční (12,8 %), chorobou srdečních chlopní (9,2 %) a městnavým srdečním selháním (10,8 %). V těchto studiích léčba přípravkem BRINAVESS v porovnání s placebem účinně konvergovala fibrilace síní na sinusový rytmus (viz tabulka 2). Konverze fibrilace síní na sinusový rytmus nastala rychle (u respondérů byl medián času do konverze 10 minut od začátku první infuze) a sinusový rytmus se udržel 24 hodin (97 %). Dávkovacím doporučením pro vernakalant je titrační léčba se dvěma možnými dávkovacími kroky. V uskutečněných klinických hodnoceních nelze aditivní účinek druhé dávky, pokud nějaký je, nezávisle vyhodnotit. Tabulka 2: Konverze fibrilace síní na sinusový rytmus ve studiích ACT I a ACT III

ACT I

ACT III

Trvání fibrilace síní

Přípravek BRINAVESS

Placebo Hodnota

p †

Přípravek BRINAVESS

Placebo Hodnota

p†

> 3 hodiny až ≤ 7 dní

74/145 (51,0 %)

3/75 (4,0 %)

< 0,0001

44/86 (51,2 %)

3/84 (3,6 %)

< 0,0001

†Cochran-Mantel-Haenszelův test Bylo prokázáno, že přípravek BRINAVESS poskytuje úlevu od symptomů fibrilace síní konverzí na sinusový rytmus. S ohledem na věk, pohlaví, užívání léčiv kontrolujících srdeční tep, užívání antiarytmik, užívání warfarinu, anamnézu ischemické choroby srdeční, poruchu funkce ledvin nebo expresi enzymu 2D6 cytochromu P450 nebyly pozorovány žádné rozdíly v bezpečnosti nebo účinnosti. Léčba přípravkem BRINAVESS neměla vliv na míru odpovědi na elektrokardioverzi (včetně mediánu počtu šoků nebo joulů potřebných k úspěšné kardioverzi) v případech, kdy k ní došlo během 2 až 24 hodin po podání hodnoceného léčiva.

11

Konverze fibrilace síní u pacientů s fibrilací síní delšího trvání (> 7 dní a ≤ 45 dní) hodnocená jako druhotné kritérium hodnocení na celkem 185 pacientech nevykázala statisticky významné rozdíly mezi přípravkem BRINAVESS a placebem. Účinnost u pacientů, u kterých došlo k fibrilaci síní po zákroku na srdci (ACT II) Účinnost byla hodnocena na pacientech s fibrilací síní po chirurgickém zákroku na srdci ve studii ACT II, což byla studie fáze 3, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, s paralelní skupinou (ACT II) provedená na 150 pacientech s přetrvávající fibrilací síní (trvání 3 až 72 hodin), která se objevila v rozmezí 24 hodin až 7 dní po zavedení koronárního bypassu a/nebo zákroku na chlopních. Léčba přípravkem BRINAVESS účinně konvergovala fibrilaci síní na sinusový rytmus (47,0 % přípravek BRINAVESS, 14,0 % placebo; hodnota p = 0,0001). Konverze fibrilace síní na sinusový rytmus nastala rychle (medián doby do konverze 12 minut od zahájení infuze). Účinnost v porovnání s amiodaronem (AVRO): Vernakalant byl hodnocen na 116 pacientech s fibrilací síní (3 až 48 hodin), včetně pacientů s hypertenzí (74,1 %), ischemickou chorobou srdeční (19 %), chorobou srdečních chlopní (3,4 %) a městnavým srdečním selháním (17,2 %). Do studie nebyli zařazeni žádní pacienti s NYHA III/IV. Ve studii AVRO byla infuze amiodaronu podávána po dobu 2 hodin (tj. 1 hodina nasycovací dávky 5 mg/kg, následovaná 1 hodinou udržovací infuze 50 mg). Primárním kritériem hodnocení byl podíl pacientů, u kterých se dosáhlo sinusového rytmu 90 minut po zahájení léčby, což omezuje závěry na účinky pozorované v tomto časovém okně. Léčba vernakalantem vedla ke konverzi u 51,7 % pacientů na sinusový rytmus v porovnání s 5,2 % u amiodaronu, to vedlo v porovnání s amiodaronem k významně rychlejší konverzi z fibrilace síní na sinusový rytmus během prvních 90 minut (hodnota p log

−rank < 0,0001).

Pediatrická populace Evropská léková agentura rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií přípravku BRINAVESS u všech podskupin pediatrické populace ohledně fibrilace síní (ohledně informací o pediatrickém použití viz bod 4.2). 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Absorpce U pacientů byly po jediné 10minutové infuzi dávky 3 mg/kg vernakalant

−hydrochloridu průměrné

maximální plasmatické koncentrace vernakalantu 3,9 μg/ml a po druhé infuzi v dávce 2 mg/kg po 15minutové přestávce byly 4,3 μg/ml. Distribuce v organismu Vernakalant se v těle rozsáhle a rychle distribuuje, distribuční objem je přibližně 2 l/kg. Hodnoty Cmax a AUC byly v dávkách od 0,5 mg/kg do 5 mg/kg na dávce závislé. U pacientů byla obvyklá celková tělesná clearance vernakalantu odhadnuta na 0,41 l/hod/kg. Volná frakce vernakalantu v lidském séru v rozmezí koncentrací 1 až 5 μg/ml je 53 až 63 %. Eliminace/vylučování z organismu Vernakalant se u rychlých metabolizátorů na CYP2D6 eliminuje převážně O

−demethylací

zprostředkovanou CYP2D6. U pomalých metabolizátorů na CYP2D6 jsou hlavními mechanismy eliminace glukuronidace a vylučování ledvinami. Průměrná hodnota poločasu eliminace vernakalantu u pacientů byla přibližně 3 hodiny u rychlých metabolizátorů na CYP2D6 a přibližně 5,5 hodiny u pomalých metabolizátorů. Zvláštní skupiny pacientů Akutní expozice není významně ovlivněna pohlavím, městnavým srdečním selháním v anamnéze, poruchou funkce ledvin ani současným podáváním betablokátorů a jiných léků, včetně warfarinu, metoprololu, furosemidu a digoxinu. U pacientů s poruchou funkce jater byly expozice zvýšeny o 9 až 25 %. Při těchto stavech není žádná úprava dávkování přípravku BRINAVESS potřebná, a to ani na základě věku, sérového kreatininu či statutu ohledně metabolizace na CYP2D6.

12

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Neklinické údaje získané na základě konvenčních studií bezpečnosti, toxicity při jedné a opakovaných dávkách a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Pokud jde o reprodukci, nebyly po intravenózním podání vernakalantu při hladinách expozice (AUC) podobných nebo nižších, než jsou hladiny expozice (AUC) u lidí, jichž se dosahuje po jediné intravenózní dávce vernakalantu, pozorovány žádné účinky na březost, embryofetální vývoj, porod ani postnatální vývoj. Ve studiích embryofetálního vývoje při perorálním podávání vernakalantu dvakrát denně, které vedlo k obecně vyšším hladinám expozice (AUC), než jakých se dosahuje u lidí po jediné intravenózní dávce vernakalantu, se u potkanů objevily malformace (špatně tvarované/chybějící/srostlé lebeční kosti, včetně rozštěpů patra, ohnutý radius, ohnutá/špatně tvarovaná lopatka, zúžená trachea, chybějící štítná žláza, nesestouplá varlata), přičemž u králíků byla při nejvyšších testovaných dávkách pozorována zvýšená embryofetální letalita, zvýšený počet plodů se srostlými a/nebo nadbytečnými sternebry. 6. FARMACEUTICKÉ

ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek Kyselina citrónová E330 Chlorid sodný Voda na injekci Hydroxid sodný E524 (k úpravě pH) 6.2 Inkompatibility Tento léčivý přípravek se nesmí mísit s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 4.2. 6.3 Doba

použitelnosti

3 roky Naředěný sterilní koncentrát je při teplotě 25°C nebo nižší chemicky a fyzikálně stabilní po dobu 12 hodin. Z mikrobiologického hlediska by se přípravek měl použít ihned. Pokud se nepoužije ihned, jsou doby a podmínky uchovávání před použitím na odpovědnosti uživatele a obvykle by neměly být delší než 24 hodin při teplotě 2°C až 8°C, pokud k naředění nedošlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. 6.4 Zvláštní

opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Podmínky uchovávání naředěného léčivého přípravku viz bod 6.3. 6.5 Druh obalu a obsah balení Jednorázové skleněné (typ I) injekční lahvičky s chlorbutylovou pryžovou zátkou a hliníkovým krytem. Velikost balení s 1 injekční lahvičkou obsahuje buď 10 ml roztoku se 200 mg, nebo 25 ml roztoku s 500 mg. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

13

6.6 Zvláštní

opatření pro likvidaci přípravku

Příprava přípravku BRINAVESS k infuzi – viz bod 4.2. Všechen nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. Přípravek BRINAVESS neobsahuje konzervancia. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Velká Británie 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) EU/1/10/645/001 EU/1/10/645/002 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 1.9.2010 10. DATUM REVIZE TEXTU MM/RRRR Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu/.

14

PŘÍLOHA II

A. VÝROBCE

ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B. PODMÍNKY

REGISTRACE

15

A. VÝROBCE

ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39 NL-2031 BN Haarlem Nizozemí B. PODMÍNKY

REGISTRACE

Podmínky nebo omezení výdeje a použití, kladené na držitele rozhodnutí o registraci

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz Příloha I: Souhrn údajů o přípravku, bod 4.2). •

Podmínky nebo omezení s ohledem na bezpečné a účinné používání léčivého přípravku

Držitel rozhodnutí o registraci poskytne ke každému balení kontrolní seznam, jehož text je zahrnut v příloze IIIA. Společnost začne předinfuzní kontrolní seznamy do balení balených v místě balení vkládat co nejdříve, nejpozději však 15. listopadu 2012. Tento kontrolní seznam bude vybaven lepicí páskou, aby mohl být umístěn na infuzní nádobu. Držitel rozhodnutí o registraci zajistí, že všem zdravotníkům účastnícím se podávání přípravku BRINAVESS bude poskytnut informační balíček pro zdravotníky, který bude obsahovat následující položky: Edukační materiál pro zdravotníky Souhrn údajů o přípravku, příbalovou informaci a označení na obalu Držitel rozhodnutí o registraci se musí s kompetentním národním úřadem před distribucí přípravku dohodnout na obsahu a formátu edukačního materiálu, spolu s komunikačním plánem. Klíčové prvky, které musí být zahrnuty v edukačním materiálu: 1. Přípravek BRINAVESS se musí podávat ve formě intravenózní infuze na monitorovacím klinickém pracovišti vhodném pro kardioverze. Přípravek BRINAVESS smí podávat pouze vyškolený zdravotnický pracovník, který musí během trvání infuze a nejméně 15 minut po jejím dokončení pacienta často kontrolovat s ohledem na projevy a příznaky náhlého poklesu krevního tlaku nebo tepové frekvence (viz bod 4.4). 2. Vhodná opatření ke zvládání a minimalizaci rizik, včetně potřeby pečlivého monitorování během podání a po podání přípravku BRINAVESS. 3. Selekční kritéria volby pacienta, včetně kontraindikací, zvláštních upozornění a opatření pro použití a informací o skupinách pacientů s omezenými informacemi z klinických hodnocení. -

Upozornit zdravotníky na kontraindikace přípravku BRINAVESS: •

pacienti s prodlouženým intervalem QT jako výchozím stavem (nekorigovaný > 440 ms) nebo těžkou bradykardií, dysfunkcí sinusového uzlu nebo s blokádou vedení vzruchu v srdci druhého a třetího stupně bez kardiostimulátoru

použití intravenózních antiarytmik (třídy I a třídy III) během 4 hodin před podáním přípravku BRINAVESS i během prvních 4 hodin po jeho podání

akutní koronární syndrom (včetně infarktu myokardu) v posledních 30 dnech

pacienti se závažnou stenózou aorty, pacienti se systolickým krevním tlakem < 100 mm Hg a pacienti se srdečním selháním třídy NYHA III a NYHA IV

16

-

Upozornit zdravotníky na zvláštní upozornění a opatření ohledně přípravku Brinavess u pacientů s klinicky významnou stenózou chlopní, hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií, restriktivní kardiomyopatií nebo konstrikční perikarditidou, dokumentovanou ejekční frakcí levé komory ≤ 35 %, pokročilou poruchou funkce jater.

-

Upozornit zdravotníky na potřebu opatření při používání přípravku BRINAVESS u hemodynamicky stabilních pacientů s městnavým srdečním selháním NYHA I a NYHA II a na potřebu pečlivě sledovat pacienty s chorobou srdečních chlopní.

-

Upozornit zdravotníky na nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout po podání přípravku BRINAVESS, včetně hypotenze, bradykardie, flutteru síní nebo komorových arytmií.

-

Upozornit zdravotníky ohledně používání antiarytmik před použitím přípravku BRINAVESS nebo po něm.

Přípravek BRINAVESS nelze doporučit u pacientů, kterým bylo 4 až 24 hodin před vernakalantem podáno intravenózní antiarytmikum (třídy I a III), a to kvůli nedostatku údajů.

Přípravek BRINAVESS se musí u pacientů léčených perorálními antiarytmiky (třídy I a III) používat opatrně, a to kvůli nedostatku zkušeností. U pacientů léčených antiarytmiky třídy I je zvýšeno riziko flutteru síní.

Obnovení nebo zahájení perorální antiarytmické udržovací léčby lze zvážit po uplynutí 2 hodin po podání vernakalantu.

Intravenózní antiarytmika se během prvních 4 hodin po podání přípravku BRINAVESS používat nesmějí.

4. Pokyny k výpočtu dávky, přípravě infuzního roztoku a způsobu podání. 5. Přípravek BRINAVESS může být k dispozici v různých velikostech injekčních lahviček [vloží se místní údaje pro velikosti injekčních lahviček, které jsou k dispozici]. Počet injekčních lahviček koncentrátu přípravku BRINAVESS potřebných k přípravě příslušného množství roztoku k léčbě individuálního pacienta bude záviset na hmotnosti pacienta a velikosti injekční lahvičky. •

Další podmínky

Systém farmakovigilance Držitel rozhodnutí o registraci musí zajistit, aby byl zaveden funkční systém farmakovigilance, uvedený v Modulu 1.8.1. žádosti o registraci, předtím, než bude přípravek uveden na trh, a dále po celou dobu, kdy bude přípravek na trhu. Plán řízení rizik Držitel rozhodnutí o registraci se zavazuje, že uskuteční studie a další činnosti v oblasti farmakovigilance podrobně uvedené v plánu farmakovigilance, tak jak byly schváleny ve verzi 1.3 (23. červen 2010) plánu řízení rizik (RMP) uvedeného v Modulu 1.8.2. žádosti o registraci, a v příštích aktualizacích plánu řízení rizik schválených Výborem pro humánní léčivé přípravky (CHMP). V souladu s pokynem Výboru pro humánní léčivé přípravky k systémům řízení rizik pro humánní léčivé přípravky má být aktualizovaný plán řízení rizik předložen současně s příští periodicky aktualizovanou zprávou o bezpečnosti (PSUR). Dále má být aktualizovaný plán řízení rizik předložen: •

Jestliže byly obdrženy nové informace, které mohou mít dopad na současné specifikace bezpečnosti, farmakovigilanční plán nebo na činnosti k minimalizaci rizik

Do 60 dní po dosažení důležitého milníku (týkajícího se farmakovigilance nebo minimalizace rizik)

Na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky.

17

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

18

A. OZNAČENÍ NA OBALU

19

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU PAPÍROVÁ KRABIČKA 10ML INJEKČNÍ LAHVIČKY 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BRINAVESS 20 mg/ml, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku vernakalanti hydrochloridum 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna 10ml injekční lahvička obsahuje 200 mg vernakalanti hydrochloridum, což odpovídá 181 mg volné báze vernakalantum. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje kyselinu citrónovou, chlorid sodný, vodu na injekci, hydroxid sodný. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku 200 mg/10 ml 1 injekční lahvička 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ K intravenóznímu podání. Před použitím nařeďte na koncentraci 4 mg/ml. 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST EXP Naředěný roztok: spotřebujte do 12 hodin a uchovávejte při teplotě 25°C nebo nižší. 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

20

10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA EU/1/10/645/001 13. ČÍSLO ŠARŽE Č.š. 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 15. NÁVOD

K

POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

21

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU PAPÍROVÁ KRABIČKA 25ML INJEKČNÍ LAHVIČKY 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BRINAVESS 20 mg/ml, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku vernakalanti hydrochloridum 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna 25ml injekční lahvička obsahuje 500 mg vernakalanti hydrochloridum, což odpovídá 452,5 mg volné báze vernakalantum. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje kyselinu citrónovou, chlorid sodný, vodu na injekci, hydroxid sodný. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku. 500 mg/25 ml 1 injekční lahvička 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ K intravenóznímu podání. Před použitím nařeďte na koncentraci 4 mg/ml. 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST EXP Naředěný roztok: spotřebujte do 12 hodin a uchovávejte při teplotě 25°C nebo nižší. 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

22

10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA EU/1/10/645/002 13. ČÍSLO ŠARŽE Č.š. 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 15. NÁVOD

K

POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

23

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Štítek 10ml injekční lahvičky 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

BRINAVESS 20 mg/ml sterilní koncentrát vernakalanti hydrochloridum i.v. podání 2. ZPŮSOB PODÁNÍ Před použitím nařeďte. 3. POUŽITELNOST EXP 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

200 mg/10 ml 6. JINÉ

24

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Štítek 25ml injekční lahvičky 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

BRINAVESS 20 mg/ml sterilní koncentrát vernakalanti hydrochloridum i.v. podání 2. ZPŮSOB PODÁNÍ Před použitím nařeďte. 3. POUŽITELNOST EXP 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

500 mg/25 ml 6. JINÉ

25

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU (KRABIČKA) Předinfuzní kontrolní seznam

Důležité pokyny k používání přípravku BRINAVESS

Před podáním se předepisující lékař žádá, aby pomocí dodaného kontrolního seznamu určil, zda je pacientovi léčbu možno podat. Tento kontrolní seznam se musí umístit na infuzní nádobu aby si jej zdravotník, který bude přípravek BRINAVESS podávat, mohl přečíst Přípravek BRINAVESS se musí podávat na monitorovacím klinickém pracovišti vhodném pro kardioverze vyškoleným zdravotnickým pracovníkem. Pacienty je nutno během trvání infuze a nejméně 15 minut po jejím dokončení často kontrolovat s ohledem na projevy a příznaky náhlého poklesu krevního tlaku nebo tepové frekvence. Před podáním přípravku BRINAVESS si pečlivě přečtěte souhrn údajů o přípravku a informační kartu pro zdravotníky Přípravek BRINAVESS se NESMÍ podávat žádnému pacientovi, u kterého je na některou z níže uvedených otázek odpověď „ANO“: Má pacient srdeční selhání třídy NYHA III nebo NYHA IV?

ANO NE

Měl pacient v posledních 30 dnech akutní koronární syndrom (včetně

infarktu

myokardu)?

ANO NE

Má pacient závažnou stenózu aorty?

ANO NE

Má pacient systolický krevní tlak < 100 mm Hg?

ANO NE

Má pacient prodloužený interval QT jako výchozí stav (nekorigovaný > 440 ms)? ANO NE Má pacient, který je bez kardiostimulátoru, závažnou bradykardii, dysfunkci sinusového uzlu nebo blokádu vedení vzruchu v srdci druhého a třetího stupně?

ANO NE

Dostal pacient během 4 hodin předtím, než mu bude infundován přípravek BRINAVESS, intravenózní antiarytmikum (třídy I a/nebo třídy

III)?

ANO NE

Je pacient přecitlivělý na léčivou látku nebo na kteroukoli z pomocných látek?

ANO NE

Po dobu nejméně 4 hodin po infuzi přípravku BRINAVESS NEPODÁVEJTE jiná intravenózní antiarytmika. Při podávání přípravku BRINAVESS dodržujte následující pokyny:

Pacient musí být před podáním přípravku BRINAVESS odpovídajícím způsobem hydratován a hemodynamicky optimalizován a přiměřeně snížena jeho krevní srážlivost (pokud je to potřeba).

Po celou dobu trvání infuze a nejméně 15 minut po jejím dokončení pacienta často a pečlivě sledujte s ohledem na:

o

jakékoli projevy či příznaky náhlého poklesu krevního tlaku nebo srdeční frekvence, se symptomatickou hypotenzí nebo bradykardií nebo bez nich

o

bradykardii

o

hypotenzi

o

neočekávané změny EKG (viz souhrn údajů o přípravku)

Pokud se takové příznaky vyvinou, ihned podávání přípravku BRINAVESS ukončete a pacienta vhodným způsobem ošetřete. Přípravek BRINAVESS znovu nepodávejte.

Pacienta sledujte další 2 hodiny po začátku infuze a do stabilizace klinických parametrů a parametrů EKG.

26

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

27

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

BRINAVESS 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

vernakalanti hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte

−li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Celý název Vašeho léku je BRINAVESS 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku. V této příbalové informaci se používá zkrácené označení BRINAVESS. V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek BRINAVESS a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek BRINAVESS podán

3.

Jak se přípravek BRINAVESS podává

4.

Možné nežádoucí účinky

5 Jak

přípravek BRINAVESS uchovávat

6. Další

informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK BRINAVESS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek BRINAVESS obsahuje léčivou látku vernakalant

−hydrochlorid. Přípravek BRINAVESS

působí tak, že mění nepravidelný nebo zrychlený srdeční tep na srdeční tep normální. U dospělých se používá, pokud máte zrychlený, nepravidelný srdeční tep nazývaný fibrilace síní, který nastal v nedávné době (≤ 7 dní) u pacientů, kteří nepodstoupili chirurgický zákrok, a ≤ 3 dny u pacientů, kteří podstoupili chirurgický zákrok na srdci. O tom, zda léčbu přípravkem BRINAVESS potřebujete, rozhodne Váš lékař. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ VÁM BUDE PŘÍPRAVEK BRINAVESS PODÁN

Přípravek BRINAVESS Vám nesmí být podán, jestliže:

jste alergický/á (přecitlivělý/á) na vernakalant

−hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku

přípravku BRINAVESS (viz bod 6)

během posledních 30 dní máte nově diagnostikovanou nebo zhoršující se bolest na hrudi (angina pectoris) diagnostikovanou Vaším lékařem jako akutní koronární syndrom nebo pokud jste v posledních 30 dnech prodělal/a infarkt myokardu

máte velmi zúženou srdeční chlopeň, máte systolický krevní tlak < 100 mm Hg nebo máte pokročilé srdeční selhání s příznaky při minimální zátěži nebo v klidu

máte abnormálně pomalý srdeční tep nebo vynechávající srdeční tep a nemáte kardiostimulátor, nebo máte poruchu vedení nazývanou prodloužení intervalu QT – tu může Váš lékař pozorovat na EKG

Vám byly 4 hodiny předtím, než Vám má být podán přípravek BRINAVESS, podány jisté další léky podávané do žíly (antiarytmika třídy I a III), které se používají k normalizaci abnormálního srdečního rytmu

Pokud se Vás týká kterákoli z výše uvedených záležitostí, přípravek BRINAVESS Vám nesmí být podán. Jestliže si nejste jistý/á, poraďte se předtím, než Vám bude tento lék podán, se svým lékařem.

28

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku BRINAVESS je zapotřebí Předtím, než Vám bude podán přípravek BRINAVESS, zkontrolujte spolu se svým lékařem, zda: •

nemáte některý z následujících problémů: -

srdeční selhání

-

jisté choroby srdce postihující srdeční sval, osrdečník a závažné zúžení srdečních chlopní

-

chorobu srdečních chlopní

-

problémy s játry

-

užíváte jiné léky ke kontrole srdečního rytmu

Jestliže se u Vás během užívání tohoto léku objeví velmi nízký krevní tlak nebo pomalý srdeční tep nebo jisté změny EKG, může Váš lékař léčbu zastavit. Váš lékař zváží, zda budete 4 hodiny po podání přípravku BRINAVESS potřebovat další lék na kontrolu srdečního rytmu. Přípravek BRINAVESS nemusí fungovat při léčbě některých druhů abnormálního srdečního rytmu, nicméně Váš lékař je s nimi obeznámen. Pokud máte kardiostimulátor, řekněte to svému lékaři. Pokud se Vás týká kterákoli z výše uvedených záležitostí (nebo si nejste jistý/á), poraďte se se svým lékařem. Krevní testy Předtím, než Vám bude tento lék podán, Váš lékař rozhodne, zda se mají provést krevní testy, aby se zjistilo, jak dobře se krev sráží, a také aby se zjistily hladiny draslíku. Použití u dětí S používáním přípravku BRINAVESS u dětí a dospívajících mladších 18 let nejsou žádné zkušenosti; proto se jeho užívání nedoporučuje. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu či o bylinných přípravcích a přírodních produktech. Těhotenství a kojení

Předtím, než Vám bude podán tento lék, se poraďte se svým lékařem, pokud jste těhotná nebo byste mohla být těhotná. To proto, že je lepší se v těhotenství užití přípravku BRINAVESS vyhnout.

Předtím, než Vám bude přípravek BRINAVESS podán, se poraďte se svým lékařem, pokud kojíte nebo kojení plánujete. To proto, že se musí použít opatrně, jelikož není známo, zda přípravek BRINAVESS prostupuje do mateřského mléka.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék, pokud jste těhotná nebo pokud kojíte. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Je nutno vzít v úvahu, že u některých lidí se může poté, co dostanou přípravek BRINAVESS, objevit točení hlavy, obvykle během prvních 2 hodin. (Viz MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY). Pokud se Vám začne točit hlava, nesmíte po podání přípravku BRINAVESS řídit ani obsluhovat stroje. Důležité informace o některých složkách přípravku BRINAVESS Tento léčivý přípravek obsahuje v jedné 200mg injekční lahvičce přibližně 1,4 mmol (32 mg) sodíku. Jedna injekční lahvička s 500 mg obsahuje přibližně 3,5 mmol (80 mg) sodíku. Tuto skutečnost mějte na paměti, pokud jste na řízené sodíkové dietě.

29

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK BRINAVESS PODÁVÁ

Přípravek BRINAVESS Vám podá zdravotník.

Podává se do žíly po dobu 10 minut.

Množství přípravku BRINAVESS, které můžete dostat, bude záviset na Vaší hmotnosti. Doporučená zahajovací dávka je 3 mg/kg. Během podávání přípravku BRINAVESS bude kontrolován Váš dech, srdeční tep, krevní tlak a elektrická aktivita srdce.

Pokud se Váš srdeční tep nevrátí do 15 minut po ukončení první dávky k normálu, může Vám být podána druhá dávka. Půjde o mírně nižší dávku 2 mg/kg. Během 24 hodin se nesmějí podat celkové dávky přesahující 5 mg/kg.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku BRINAVESS, než mělo Pokud máte za to, že jste mohl/a dostat příliš velkou dávku přípravku BRINAVESS, ihned to sdělte svému lékaři. Máte

−li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. MOŽNÉ

NEŽÁDOUCÍ

ÚČINKY

K popisu, jak často byly hlášeny nežádoucí účinky, se používají následující pojmy. velmi časté:

postihují více než 1 uživatele z 10

časté:

postihují 1 až 10 uživatelů ze 100

méně časté:

postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek BRINAVESS nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Váš lékař může rozhodnout o zastavení infuze, pokud zjistí jakékoli abnormální změny: •

srdečního tepu

krevního tlaku

elektrické aktivity srdce

Velmi časté nežádoucí účinky pozorované během 24 hodin po podání přípravku BRINAVESS zahrnují: •

poruchy vnímání chutí

kýchání

Tyto účinky by měly rychle vymizet. Další nežádoucí účinky zahrnují: Časté: •

necitlivost nebo bolest v místě infuze, necitlivost kůže nebo snížené kožní čití, pocit lechtání nebo necitlivost

pocit nevolnosti a zvracení

pocit horka a únavy

nízký krevní tlak, pomalý, rychlý nebo nepravidelný tep, pocit točení hlavy

bolesti hlavy

kašel, sucho v ústech, bolavý nos

pocení, svědění

30

Méně časté: •

jisté druhy problémů se srdcem (jako je krátká pauza v normální aktivitě srdce nebo vynechaný tep, uvědomování si tepu srdce (palpitace))

podráždění očí nebo slzící oči nebo změny vidění, změna čichu, bolest v prstech na rukou a nohou, pocit pálení, studený pot, návaly horka, svědění

silné nutkání na stolici, průjem

dušnost a tíseň na hrudi

podráždění v místě infuze

pocit točení hlavy nebo mdloby, celkový pocit nepohody, pocit malátnosti nebo ospalost

výtok z nosu, bolest v krku

bledá kůže

závažný stav srdce způsobený velmi nízkým krevním tlakem

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři. 5. JAK

PŘÍPRAVEK BRINAVESS UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Přípravek BRINAVESS nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a injekční lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Přípravek BRINAVESS je nutno před použitím naředit. Naředěný sterilní koncentrát je při teplotě 25°C nebo nižší chemicky a fyzikálně stabilní po dobu 12 hodin. Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek použit ihned po naředění. Pokud se nepoužije ihned, je odpovědnost za dobu a podmínky uchovávání po naředění před použitím přípravku na uživateli, přičemž obvykle nesmí přesáhnout 24 hodin při teplotě 2

°C až 8°C, pokud se naředění

neprovádělo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. Přípravek BRINAVESS nepoužívejte, pokud si všimnete částic nebo změny barvy. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ

INFORMACE

Co přípravek BRINAVESS obsahuje

Léčivou látkou je vernakalant

−hydrochlorid. Jeden ml koncentrátu obsahuje 20 mg

vernakalant

−hydrochloridu, což odpovídá 18,1 mg volné báze vernakalantu.

Jedna injekční lahvička s 200 mg vernakalant

−hydrochloridu odpovídá 181 mg volné báze

vernakalantu. Jedna injekční lahvička s 500 mg vernakalant

−hydrochloridu odpovídá 452,5 mg volné báze

vernakalantu.

Pomocnými látkami jsou kyselina citrónová, chlorid sodný, hydroxid sodný a voda na injekci.

31

Jak přípravek BRINAVESS vypadá a co obsahuje toto balení Přípravek BRINAVESS je koncentrát pro přípravu infuzního roztoku (sterilní koncentrát), který je čirý a bezbarvý až světle žlutý. Velikost balení: 1 injekční lahvička Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Velká Británie

Výrobce léčivého přípravku: Merck Sharp & Dohme B. V. Waarderweg 39, Postbus 581 NL-2003 PC Haarlem Nizozemí

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

BE/LU MSD Belgiím BVBA/SPRL Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211) dpoc_belux@merck.com

LT UAB Merck Sharp & Dohme Tel.: +370 5 278 02 47 msd_lietuva@merck.com

BG Мерк Шарп и Доум България ЕООД Тел.: +359 2 819 3737 info-msdbg@merck.com

HU MSD Pharma Hungary Kft. Tel.: +361 888 53 00 hungary_msd@merck.com

CZ Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel.: +420 233 010 111 msd_cr@merck.com

MT Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Tel: +357 22866700 malta_info@merck.com

DK MSD Danmark ApS Tlf: +45 4482 4000 dkmail@merck.com

NL Merck Sharp & Dohme BV Tel: + 31 (0)800 99 99 000 (+ 31 (0)23 5153153) medicalinfo.nl@merck.com

DE MSD SHARP & DOHME GMBH Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612) e-mail@msd.de

NO MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00 msdnorge@msd.no

EE Merck Sharp & Dohme OÜ Tel.: +372 6144 200 msdeesti@merck.com

AT Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044 msd-medizin@merck.com

EL MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε. Τηλ: +30 210 98 97 300 cora.greece.gragcm@merck.com

PL MSD Polska Sp.z o.o. Tel.: +48 22 549 51 00 msdpolska@merck.com

32

ES Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00 msd_info@merck.com

PT Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 21 446 58 08 clic@merck.com

FR MSD France Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40

RO Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 4021 529 29 00 msdromania@merck.com

IE Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

SI Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. Tel: + 386 1 5204201 msd_slovenia@merck.com

ÍS Vistor hf. Sími: +354 535 7000 ISmail@merck.com

SK Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel.: +421 2 58282010 msd_sk@merck.com

IT MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911 doccen@merck.com

FI MSD Finland Oy Puh/Tel: +358 (0) 9 804650 info@msd.fi

CY Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 637 (+357 22866700) cyprus_info@merck.com

SE Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488 medicinskinfo@merck.com

LV SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: +371 67364 224 msd_lv@merck.com

UK Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: MM/RRRR. Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese: http://www.ema.europa.eu/. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: Před použitím přípravku BRINAVESS si prosím přečtěte další informace v souhrnu údajů o přípravku a v edukačním materiálu. 4. KLINICKÉ

ÚDAJE

4.1 Terapeutické

indikace

Rychlá konverze čerstvě vzniklé fibrilace síní na sinusový rytmus u dospělých - U pacientů nepodstupujících chirurgický zákrok: fibrilace síní trvající ≤ 7 dní - U pacientů po chirurgickém zákroku na srdci: fibrilace síní trvající ≤ 3 dny

33

4.2 Dávkování a způsob podání Přípravek BRINAVESS se musí podávat ve formě intravenózní infuze na monitorovacím klinickém pracovišti vhodném pro kardioverze. Přípravek BRINAVESS smí podávat pouze vyškolený zdravotnický pracovník, který musí během trvání infuze a nejméně 15 minut po jejím dokončení pacienta často kontrolovat s ohledem na projevy a příznaky náhlého poklesu krevního tlaku nebo tepové frekvence (viz bod 4.4). K přípravku je poskytnut předinfuzní kontrolní seznam. Před podáním se předepisující lékař žádá, aby pomocí dodaného kontrolního seznamu určil, zda je pacientovi léčbu možno podat. Tento kontrolní seznam se musí umístit na infuzní nádobu, aby si jej zdravotník, který bude přípravek BRINAVESS podávat, mohl přečíst. Dávkování Přípravek BRINAVESS se dávkuje na základě tělesné hmotnosti pacienta, přičemž maximální počítaná dávka je založena na hmotnosti 113 kg. Doporučená první infuze je 3 mg/kg, která se má podat během 10 minut. U pacientů vážících ≥ 113 kg nepřekračujte maximální zahajovací dávku 339 mg (84,7 ml roztoku o koncentraci 4 mg/ml). Pokud ke konverzi na sinusový rytmus nedojde během 15 minut po ukončení infuze, lze podat druhou 10minutovou infuzi 2 mg/kg. U pacientů vážících ≥ 113 kg nepřekračujte maximální dávku 226 mg v druhé infuzi (56,5 ml roztoku o koncentraci 4 mg/ml). Během 24 hodin se nesmí podat kumulativní dávka přesahující 5 mg/kg. Žádné klinické údaje týkající se opakovaných dávek po první a druhé infuzi nejsou k dispozici. Zdá se, že po uplynutí 24 hodin jsou hladiny vernakalantu nevýznamné. Pokud ke konverzi na sinusový rytmus dojde buď během první nebo během druhé infuze, je nutno danou infuzi dokončit. Pokud se po první infuzi zjistí hemodynamicky stabilní flutter síní, lze druhou infuzi přípravku BRINAVESS podat, protože pacienta lze konvertovat na sinusový rytmus. (Viz body 4.4 a 4.8.) Jako prostředek k podání léčiva je zvláště vhodná infuzní pumpa. Za předpokladu, že vypočítaný objem lze přesně podat během dané infuzní doby, je však přijatelná i stříkačková pumpa. Nepodávejte jako intravenózní bolus. Doporučenými rozpouštědly jsou 0,9 % roztok chloridu sodného na injekci, laktátový Ringerův roztok na injekci nebo 5 % roztok glukózy na injekci. Před podáním si přečtěte všechny kroky. Příprava přípravku BRINAVESS k infuzi Krok 1: Injekční lahvičky přípravku BRINAVESS před podáním vizuálně zkontrolujte na výskyt částic a změnu barvy. Nepoužívejte žádné lahvičky, které obsahují částice nebo jejichž obsah má změněnou barvu. Poznámka: přípravek BRINAVESS koncentrát pro přípravu infuzního roztoku je bezbarvý až světle žlutý. Změny barvy v tomto rozmezí nemají vliv na účinnost přípravku. Krok 2: Naředění koncentrátu K zajištění řádného podání je nutno při zahájení léčby připravit dostatečné množství přípravku BRINAVESS 20 mg/ml, aby bylo možno podat jak první infuzi, tak druhou infuzi, jestliže to bude opodstatněné. Podle pokynů k ředění uvedených dále vytvořte roztok o koncentraci 4 mg/ml: Pacienti ≤ 100 kg: 25 ml přípravku BRINAVESS 20 mg/ml se přidá do 100 ml rozpouštědla. Pacienti > 100 kg: 30 ml přípravku BRINAVESS 20 mg/ml se přidá do 120 ml rozpouštědla. Krok 3: Roztok zkontrolujte Naředěný sterilní roztok musí být čirý, bezbarvý až světle žlutý. Roztok před podáním znovu vizuálně zkontrolujte na výskyt částic a změnu barvy.

34

Způsob podání Injekční lahvičky přípravku BRINAVESS jsou pouze na jedno použití a musí být naředěny před podáním. Krok 4: Podání první infuze První infuze přípravku BRINAVESS se podá jako dávka 3 mg/kg během 10 minut. Během této doby se pacient musí pečlivě sledovat s ohledem na jakékoli projevy a příznaky náhlého poklesu krevního tlaku nebo tepové frekvence. Pokud se příznaky objeví, se symptomatickou hypotenzí či bradykardií nebo bez nich, musí se infuze ihned ukončit. Krok 5: Sledování pacienta Pokud ke konverzi na sinusový rytmus nedošlo, sledujte pacientovy životní projevy a srdeční rytmus dalších 15 minut. Krok 6: Podání druhé infuze Pokud nedošlo ke konverzi na sinusový rytmus během první infuze nebo následného 15 minutového období sledování, podejte druhou infuzi v dávce 2 mg/kg trvající 10 minut. Kumulativní dávky přesahující 565 mg nebyly hodnoceny. Pacienti po chirurgickém zákroku na srdci: Úprava dávkování není potřebná. Porucha funkce ledvin: Úprava dávkování není potřebná (viz bod 5.2). Porucha funkce jater: Úprava dávkování není potřebná (viz body 4.4 a 5.2). Starší pacienti (≥ 65 let): Úprava dávkování není potřebná. Pediatrická populace: V současné indikaci není žádné relevatní použití přípravku BRINAVESS u dětí a dospívajících mladších 18 let, a proto se u této populace přípravek používat nesmí. 4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku (viz bod 6.1).

Pacienti se závažnou stenózou aorty, pacienti se systolickým krevním tlakem < 100 mm Hg a pacienti se srdečním selháním třídy NYHA III a NYHA IV.

Pacienti s prodlouženým intervalem QT jako výchozím stavem (nekorigovaný > 440 ms) nebo závažnou bradykardií, dysfunkcí sinusového uzlu nebo s blokádou vedení vzruchu v srdci druhého a třetího stupně bez kardiostimulátoru.

Použití intravenózních antiarytmik (třídy I a třídy III) během 4 hodin před a během prvních 4 hodin po podání přípravku BRINAVESS.

Akutní koronární syndrom (včetně infarktu myokardu) v posledních 30 dnech.

4.4 Zvláštní

upozornění a opatření pro použití

Během infuze přípravku BRINAVESS a bezprostředně po ní byly hlášeny případy závažné hypotenze. Pacienty je nutno po celou dobu trvání infuze přípravku BRINAVESS a nejméně 15 minut po jejím ukončení pečlivě sledovat, přičemž se sledují životní funkce a kontinuálně se monitoruje srdeční rytmus.

35

Pokud se objeví kterýkoli z následujících projevů nebo příznaků, musí se podávání přípravku BRINAVESS ukončit a postižení pacienti musí být náležitě ošetřeni: •

náhlý pokles krevního tlaku nebo tepové frekvence, se symptomatickou hypotenzí či bradykardií nebo bez nich

hypotenze

bradykardie

změny na EKG (jako je klinicky významná sinusová pauza, úplná srdeční blokáda, nová blokáda Tawarova raménka, významné prodloužení intervalu QRS nebo QT, změny odpovídající ischémii nebo infarktu myokardu a komorové arytmii).

Pokud k těmto příhodám dojde během první infuze přípravku BRINAVESS, pacienti nesmějí druhou dávku přípravku BRINAVESS dostat. Pacienta je nutno i nadále sledovat po dobu dvou hodin po zahájení infuze až do stabilizace klinického obrazu a parametrů EKG. U pacientů, kteří nereagují na léčbu, je možno zvážit elektrokardioverzi stejnosměrným proudem. S elektrokardioverzí stejnosměrným proudem provedenou do 2 hodin po podání dávky nejsou žádné klinické zkušenosti. Před pokusem o farmakologickou kardioverzi se ujistěte, že jsou pacienti dostatečně hydratováni a hemodynamicky optimalizováni, přičemž v případě potřeby je nutno pacientům podat antikoagulancia podle terapeutických pokynů. U pacientů s neupravenou hypokalémií (sérový draslík nižší než 3,5 mmol/l) je nutno před podáním přípravku BRINAVESS hladiny draslíku upravit. Hypotenze U malého počtu pacientů se může objevit hypotenze (vernakalant 7,6 %, placebo 5,1 %). Hypotenze se obvykle objevuje časně, buď během podávání infuze nebo časně po jejím ukončení, přičemž obvykle ji lze korigovat standardními podpůrnými opatřeními. Případy těžké hypotenze byly pozorovány s frekvencí označovanou jako méně časté. Jako populace s vyšším rizikem hypotenze byli identifikováni pacienti s městnavým srdečním selháním. (Viz bod 4.8). Během trvání infuze a nejméně 15 minut po jejím dokončení je nutno pacienta sledovat s ohledem na projevy a příznaky náhlého poklesu krevního tlaku nebo tepové frekvence. Městnavé srdeční selhání Pacienti s městnavým srdečním selháním vykazovali vyšší celkovou incidenci hypotenzních příhod, a to během prvních 2 hodin po podání dávky pacientům léčeným vernakalantem v porovnání s pacienty léčenými placebem (16,1 % versus 4,7 %, v uvedeném pořadí). U pacientů bez městnavého srdečního selhání se incidence hypotenze během prvních 2 hodin po podání dávky u pacientů léčených vernakalantem v porovnání s pacienty léčenými placebem významně nelišila (5,7 % versus 5,2 %, v uvedeném pořadí). Hypotenze hlášená jako závažná nežádoucí příhoda nebo vedoucí k vysazení léčiva se u pacientů s městnavým srdečním selháním po expozici přípravku BRINAVESS vyskytla u 2,9 % z nich, v porovnání s 0 % u pacientů léčených placebem. Pacienti s městnavým srdečním selháním v anamnéze vykazovali během prvních dvou hodin po dávce vyšší incidenci komorových arytmií (7,3 % u přípravku BRINAVESS v porovnání s 1,6 % u placeba). Tyto arytmie byly obvykle asymptomatickými, monomorfními, nepřetrvávajícími (v průměru 3 až 4 tepy) komorovými tachykardiemi. Naproti tomu byly u pacientů bez městnavého srdečního selhání v anamnéze komorové arytmie hlášeny s podobnou četností jak u pacientů léčených přípravkem BRINAVESS, tak placebem (3,2 % u přípravku BRINAVESS versus 3,6 % u placeba).

36

V důsledku vyšší incidence nežádoucích příhod hypotenze a komorové arytmie u pacientů s městnavým srdečním selháním musí být vernakalant u hemodynamicky stabilních pacientů s městnavým srdečním selháním funkčních tříd NYHA I až II používán opatrně. Zkušenosti s používáním vernakalantu u pacientů s dokumentovanou ejekční frakcí levé komory (LVEF) ≤ 35 % jsou omezené. Jeho používání u těchto pacientů se nedoporučuje. Používání u pacientů s městnavým srdečním selháním s NYHA III nebo NYHA IV je kontraindikováno (viz bod 4.3). Flutter síní Bylo zjištěno, že přípravek BRINAVESS není účinný při konverzi typického primárního flutteru síní na sinusový rytmus. Pacienti léčení přípravkem BRINAVESS mají během prvních 2 hodin po dávce vyšší incidenci konverze na flutter síní. Toto riziko je vyšší u pacientů, kteří užívají antiarytmika třídy I (viz bod 4.8). Pokud se flutter síní zjistí jako sekundární k léčbě, je nutno pokračování infuze zvážit (viz bod 4.2). Používání antiarytmik před podáním přípravku BRINAVESS nebo po něm Přípravek BRINAVESS nelze doporučit u pacientů, kterým byla podána intravenózně antiarytmika (třídy I a III) 4 až 24 hodin před podáním vernakalantu, a to kvůli nedostatku údajů. Přípravek BRINAVESS se nesmí podávat pacientům, kterým byla podána intravenózní antiarytmika (třídy I a III) během 4 hodin před podáním vernakalantu (viz bod 4.3). Přípravek BRINAVESS se musí u pacientů léčených perorálními antiarytmiky (třídy I a III) používat opatrně, a to v důsledku nedostatku zkušeností. U pacientů léčených antiarytmiky třídy I je zvýšeno riziko flutteru síní (viz výše). S používáním intravenózních antiarytmik (třídy I a třídy III) během prvních 4 hodin po podání přípravku BRINAVESS jsou jen omezené zkušenosti, proto se tyto látky během tohoto období nesmějí používat (viz bod 4.3). Obnovení nebo zahájení perorální udržovací antiarytmické léčby lze zvážit po uplynutí 2 hodin od podání vernakalantu. Choroba srdečních chlopní U pacientů s onemocněním srdečních chlopní léčených vernakalantem byla vyšší incidence příhod komorových arytmií. Tyto pacienty je nutno pečlivě sledovat. Další choroby a stavy, které nebyly hodnoceny Přípravek BRINAVESS byl podáván pacientům s neupraveným QT kratším než 440 ms bez zvýšeného rizika vzniku torsade de pointes. Přípravek BRINAVESS nebyl dále hodnocen u pacientů s klinicky významnou stenózou chlopní, hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií, restriktivní kardiomyopatií a konstrikční perikarditidou, a jeho používání nelze v takových případech doporučit. S použitím přípravku BRINAVESS u pacientů s kardiostimulátorem jsou jen omezené zkušenosti. Jelikož zkušenosti z klinických hodnocení u pacientů s pokročilou poruchou funkce jater jsou omezené, vernakalant se u nich nedoporučuje. Tento léčivý přípravek obsahuje v jedné 200mg injekční lahvičce přibližně 1,4 mmol (32 mg) sodíku. Jedna injekční lahvička s obsahem 500 mg obsahuje přibližně 3,5 mmol (80 mg) sodíku. To je nutno vzít v potaz u pacientů na řízené sodíkové dietě. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce S injekcemi vernakalantu nebyly provedeny žádné formální interakční studie. V rámci programu klinického vývoje byla perorální udržovací antiarytmická léčba zastavena alespoň po dobu 2 hodin po podání přípravku BRINAVESS. Po této době lze zvážit obnovení či zahájení perorální udržovací antiarytmické léčby (viz body 4.3 a 4.4).

37

I když je vernakalant substrátem CYP2D6, populační farmakokinetické analýzy prokázaly, že nebyly pozorovány žádné podstatné rozdíly v akutní expozici vernakalantu (Cmax a AUC 0 až 90 min), pokud

byly během 1 dne před infuzí vernakalantu podány slabé nebo silné inhibitory CYP2D6 v porovnání s pacienty, kteří současně nebyli léčeni žádným inhibitorem CYP2D6. Kromě toho akutní expozice vernakalantu u slabých metabolizátorů ohledně enzymu CYP2D6 je pouze minimálně odlišná při porovnání s expozicí u silných metabolizátorů. Na základě metabolizačního statutu CYP2D6 není potřebná žádná úprava dávky vernakalantu, úprava dávky není potřebná ani při současném podání vernakalantu spolu s inhibitory 2D6. Vernakalant je středně silným kompetitivním inhibitorem CYP2D6. U akutního intravenózního podání vernakalantu se však nepředpokládá, že by mělo výrazný vliv na farmakokinetiku chronicky podávaných substrátů 2D6, a to v důsledku krátkého biologického poločasu vernakalantu a z něho vyplývající přechodné inhibice 2D6. Nepředpokládá se, že by vernakalant podávaný v infuzi vedl k významným lékovým interakcím, a to v důsledku rychlé distribuce a přechodné expozice, nízké vazby na proteiny, nepřítomnosti inhibice jiných testovaných enzymů CYP P450 (CYP3A4, 1A2, 2C9, 2C19 nebo 2E1) a nepřítomnosti inhibice P

−glykoproteinu při stanovení transportu digoxinu.

6.6 Zvláštní

opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. Přípravek BRINAVESS neobsahuje konzervancia.

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

2

1. NÁZEV

PŘÍPRAVKU

BRINAVESS 20 mg/ml, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml koncentrátu obsahuje 20 mg vernakalanti hydrochloridum, což odpovídá 18,1 mg volné báze vernakalantum. Jedna 10 ml injekční lahvička s 200 mg vernakalanti hydrochloridum odpovídá 181 mg volné báze vernakalantum. Jedna 25 ml injekční lahvička s 500 mg vernakalanti hydrochloridum odpovídá 452,5 mg volné báze vernakalantum. Po naředění je koncentrace roztoku 4 mg/ml vernakalant

−hydrochloridu.

Pomocná látka: jedna injekční lahvička s 200 mg obsahuje přibližně 1,4 mmol (32 mg) sodíku. Jedna injekční lahvička s 500 mg obsahuje přibližně 3,5 mmol (80 mg) sodíku. Každý podaný mililitr naředěného roztoku obsahuje přibližně 3,5 mg sodíku (injekční roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)), 0,64 mg sodíku (glukóza na injekci 5 %) nebo 3,2 mg sodíku (Ringerův laktátový injekční roztok). Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ

FORMA

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku (sterilní koncentrát). Čirý a bezbarvý až světle žlutý roztok s hodnotou pH přibližně 5,5. Osmolalita léčivého přípravku je nastavena do následujícího rozmezí: 270 až 320 mosmol/kg 4. KLINICKÉ

ÚDAJE

4.1 Terapeutické

indikace

Rychlá konverze čerstvě vzniklé fibrilace síní na sinusový rytmus u dospělých - U pacientů nepodstupujících chirurgický zákrok: fibrilace síní trvající ≤ 7 dní - U pacientů po chirurgickém zákroku na srdci: fibrilace síní trvající ≤ 3 dny 4.2 Dávkování a způsob podání Přípravek BRINAVESS se musí podávat ve formě intravenózní infuze na monitorovacím klinickém pracovišti vhodném pro kardioverze. Přípravek BRINAVESS smí podávat pouze vyškolený zdravotnický pracovník, který musí během trvání infuze a nejméně 15 minut po jejím dokončení pacienta často kontrolovat s ohledem na projevy a příznaky náhlého poklesu krevního tlaku nebo tepové frekvence (viz bod 4.4). K přípravku je poskytnut předinfuzní kontrolní seznam. Před podáním se předepisující lékař žádá, aby pomocí dodaného kontrolního seznamu určil, zda je pacientovi léčbu možno podat. Tento kontrolní seznam se musí umístit na infuzní nádobu, aby si jej zdravotník, který bude přípravek BRINAVESS podávat, mohl přečíst.

3

Dávkování Přípravek BRINAVESS se dávkuje na základě tělesné hmotnosti pacienta, přičemž maximální počítaná dávka je založena na hmotnosti 113 kg. Doporučená první infuze je 3 mg/kg, která se má podat během 10 minut. U pacientů vážících ≥ 113 kg nepřekračujte maximální zahajovací dávku 339 mg (84,7 ml roztoku o koncentraci 4 mg/ml). Pokud ke konverzi na sinusový rytmus nedojde během 15 minut po ukončení infuze, lze podat druhou 10 minutovou infuzi 2 mg/kg. U pacientů vážících ≥ 113 kg nepřekračujte maximální dávku 226 mg v druhé infuzi (56,5 ml roztoku o koncentraci 4 mg/ml). Během 24 hodin se nesmí podat kumulativní dávka přesahující 5 mg/kg. Žádné klinické údaje týkající se opakovaných dávek po první a druhé infuzi nejsou k dispozici. Zdá se, že po uplynutí 24 hodin jsou hladiny vernakalantu nevýznamné. Pokud ke konverzi na sinusový rytmus dojde buď během první nebo během druhé infuze, je nutno danou infuzi dokončit. Pokud se po první infuzi zjistí hemodynamicky stabilní flutter síní, lze druhou infuzi přípravku BRINAVESS podat, protože pacienta lze konvertovat na sinusový rytmus. (Viz body 4.4 a 4.8.) Jako prostředek k podání léčiva je zvláště vhodná infuzní pumpa. Za předpokladu, že vypočítaný objem lze přesně podat během dané infuzní doby, je však přijatelná i stříkačková pumpa. Nepodávejte jako intravenózní bolus. Doporučenými rozpouštědly jsou 0,9 % roztok chloridu sodného na injekci, laktátový Ringerův roztok na injekci nebo 5 % roztok glukózy na injekci. Před podáním si přečtěte všechny kroky. Příprava přípravku BRINAVESS k infuzi Krok 1: Injekční lahvičky přípravku BRINAVESS před podáním vizuálně zkontrolujte na výskyt částic a změnu barvy. Nepoužívejte žádné lahvičky, které obsahují částice nebo jejichž obsah má změněnou barvu. Poznámka: přípravek BRINAVESS koncentrát pro přípravu infuzního roztoku je bezbarvý až světle žlutý. Změny barvy v tomto rozmezí nemají vliv na účinnost přípravku. Krok 2: Naředění koncentrátu K zajištění řádného podání je nutno při zahájení léčby připravit dostatečné množství přípravku BRINAVESS 20 mg/ml, aby bylo možno podat jak první infuzi, tak druhou infuzi, jestliže to bude opodstatněné. Podle pokynů k ředění uvedených dále vytvořte roztok o koncentraci 4 mg/ml: Pacienti ≤ 100 kg: 25 ml přípravku BRINAVESS 20 mg/ml se přidá do 100 ml rozpouštědla. Pacienti > 100 kg: 30 ml přípravku BRINAVESS 20 mg/ml se přidá do 120 ml rozpouštědla. Krok 3: Roztok zkontrolujte Naředěný sterilní roztok musí být čirý, bezbarvý až světle žlutý. Roztok před podáním znovu vizuálně zkontrolujte na výskyt částic a změnu barvy. Způsob podání Injekční lahvičky přípravku BRINAVESS jsou pouze na jedno použití a musí být naředěny před podáním. Krok 4: Podání první infuze První infuze přípravku BRINAVESS se podá jako dávka 3 mg/kg během 10 minut. Během této doby se pacient musí pečlivě sledovat s ohledem na jakékoli projevy a příznaky náhlého poklesu krevního tlaku nebo tepové frekvence. Pokud se příznaky objeví, se symptomatickou hypotenzí či bradykardií nebo bez nich, musí se infuze ihned ukončit. Krok 5: Sledování pacienta Pokud ke konverzi na sinusový rytmus nedošlo, sledujte pacientovy životní projevy a srdeční rytmus dalších 15 minut.

4

Krok 6: Podání druhé infuze Pokud nedošlo ke konverzi na sinusový rytmus během první infuze nebo následného 15 minutového období sledování, podejte druhou infuzi v dávce 2 mg/kg trvající 10 minut. Kumulativní dávky přesahující 565 mg nebyly hodnoceny. Pacienti po chirurgickém zákroku na srdci: Úprava dávkování není potřebná. Porucha funkce ledvin: Úprava dávkování není potřebná (viz bod 5.2). Porucha funkce jater: Úprava dávkování není potřebná (viz body 4.4 a 5.2). Starší pacienti (≥ 65 let): Úprava dávkování není potřebná. Pediatrická populace: V současné indikaci není žádné relevatní použití přípravku BRINAVESS u dětí a dospívajících mladších 18 let, a proto se u této populace přípravek používat nesmí. 4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku (viz bod 6.1).

Pacienti se závažnou stenózou aorty, pacienti se systolickým krevním tlakem < 100 mm Hg a pacienti se srdečním selháním třídy NYHA III a NYHA IV.

Pacienti s prodlouženým intervalem QT jako výchozím stavem (nekorigovaný > 440 ms) nebo závažnou bradykardií, dysfunkcí sinusového uzlu nebo s blokádou vedení vzruchu v srdci druhého a třetího stupně bez kardiostimulátoru.

Použití intravenózních antiarytmik (třídy I a třídy III) během 4 hodin před a během prvních 4 hodin po podání přípravku BRINAVESS.

Akutní koronární syndrom (včetně infarktu myokardu) v posledních 30 dnech.

4.4 Zvláštní

upozornění a opatření pro použití

Během infuze přípravku BRINAVESS a bezprostředně po ní byly hlášeny případy závažné hypotenze. Pacienty je nutno po celou dobu trvání infuze a nejméně 15 minut po jejím ukončení pečlivě sledovat, přičemž se sledují životní funkce a kontinuálně se monitoruje srdeční rytmus. Pokud se objeví kterýkoli z následujících projevů nebo příznaků, musí se podávání přípravku BRINAVESS ukončit a postižení pacienti musí být náležitě ošetřeni: •

náhlý pokles krevního tlaku nebo tepové frekvence, se symptomatickou hypotenzí či bradykardií nebo bez nich

hypotenze

bradykardie

změny na EKG (jako je klinicky významná sinusová pauza, úplná srdeční blokáda, nová blokáda Tawarova raménka, významné prodloužení intervalu QRS nebo QT, změny odpovídající ischémii nebo infarktu myokardu a komorové arytmii).

Pokud k těmto příhodám dojde během první infuze přípravku BRINAVESS, pacienti nesmějí druhou dávku přípravku BRINAVESS dostat. Pacienta je nutno i nadále sledovat po dobu dvou hodin po zahájení infuze až do stabilizace klinického obrazu a parametrů EKG.

5

U pacientů, kteří nereagují na léčbu, je možno zvážit elektrokardioverzi stejnosměrným proudem. S elektrokardioverzí stejnosměrným proudem provedenou do 2 hodin po podání dávky nejsou žádné klinické zkušenosti. Před pokusem o farmakologickou kardioverzi se ujistěte, že jsou pacienti dostatečně hydratováni a hemodynamicky optimalizováni, přičemž v případě potřeby je nutno pacientům podat antikoagulancia podle terapeutických pokynů. U pacientů s neupravenou hypokalémií (sérový draslík nižší než 3,5 mmol/l) je nutno před podáním přípravku BRINAVESS hladiny draslíku upravit. Hypotenze U malého počtu pacientů se může objevit hypotenze (vernakalant 7,6 %, placebo 5,1 %). Hypotenze se obvykle objevuje časně, buď během podávání infuze nebo časně po jejím ukončení, přičemž obvykle ji lze korigovat standardními podpůrnými opatřeními. Případy těžké hypotenze byly pozorovány s frekvencí označovanou jako méně časté. Jako populace s vyšším rizikem hypotenze byli identifikováni pacienti s městnavým srdečním selháním. (Viz bod 4.8). Během trvání infuze a nejméně 15 minut po jejím dokončení je nutno pacienta sledovat s ohledem na projevy a příznaky náhlého poklesu krevního tlaku nebo tepové frekvence. Městnavé srdeční selhání Pacienti s městnavým srdečním selháním vykazovali vyšší celkovou incidenci hypotenzních příhod, a to během prvních 2 hodin po podání dávky pacientům léčeným vernakalantem v porovnání s pacienty léčenými placebem (16,1 % versus 4,7 %, v uvedeném pořadí). U pacientů bez městnavého srdečního selhání se incidence hypotenze během prvních 2 hodin po podání dávky u pacientů léčených vernakalantem v porovnání s pacienty léčenými placebem významně nelišila (5,7 % versus 5,2 %, v uvedeném pořadí). Hypotenze hlášená jako závažná nežádoucí příhoda nebo vedoucí k vysazení léčiva se u pacientů s městnavým srdečním selháním po expozici přípravku BRINAVESS vyskytla u 2,9 % z nich, v porovnání s 0 % u pacientů léčených placebem. Pacienti s městnavým srdečním selháním v anamnéze vykazovali během prvních dvou hodin po dávce vyšší incidenci komorových arytmií (7,3 % u přípravku BRINAVESS v porovnání s 1,6 % u placeba). Tyto arytmie byly obvykle asymptomatickými, monomorfními, nepřetrvávajícími (v průměru 3 až 4 tepy) komorovými tachykardiemi. Naproti tomu byly u pacientů bez městnavého srdečního selhání v anamnéze komorové arytmie hlášeny s podobnou četností jak u pacientů léčených přípravkem BRINAVESS, tak placebem (3,2 % u přípravku BRINAVESS versus 3,6 % u placeba). V důsledku vyšší incidence nežádoucích příhod hypotenze a komorové arytmie u pacientů s městnavým srdečním selháním musí být vernakalant u hemodynamicky stabilních pacientů s městnavým srdečním selháním funkčních tříd NYHA I až II používán opatrně. Zkušenosti s používáním vernakalantu u pacientů s dokumentovanou ejekční frakcí levé komory (LVEF) ≤ 35 % jsou omezené. Jeho používání u těchto pacientů se nedoporučuje. Používání u pacientů s městnavým srdečním selháním s NYHA III nebo NYHA IV je kontraindikováno (viz bod 4.3). Flutter síní Bylo zjištěno, že přípravek BRINAVESS není účinný při konverzi typického primárního flutteru síní na sinusový rytmus. Pacienti léčení přípravkem BRINAVESS mají během prvních 2 hodin po dávce vyšší incidenci konverze na flutter síní. Toto riziko je vyšší u pacientů, kteří užívají antiarytmika třídy I (viz bod 4.8). Pokud se flutter síní zjistí jako sekundární k léčbě, je nutno pokračování infuze zvážit (viz bod 4.2). Používání antiarytmik před podáním přípravku BRINAVESS nebo po něm Přípravek BRINAVESS nelze doporučit u pacientů, kterým byla podána intravenózně antiarytmika (třídy I a III) 4 až 24 hodin před podáním vernakalantu, a to kvůli nedostatku údajů. Přípravek BRINAVESS se nesmí podávat pacientům, kterým byla podána intravenózní antiarytmika (třídy I a III) během 4 hodin před podáním vernakalantu (viz bod 4.3).

6

Přípravek BRINAVESS se musí u pacientů léčených perorálními antiarytmiky (třídy I a III) používat opatrně, a to v důsledku nedostatku zkušeností. U pacientů léčených antiarytmiky třídy I je zvýšeno riziko flutteru síní (viz výše). S používáním intravenózních antiarytmik (třídy I a třídy III) během prvních 4 hodin po podání přípravku BRINAVESS jsou jen omezené zkušenosti, proto se tyto látky během tohoto období nesmějí používat (viz bod 4.3). Obnovení nebo zahájení perorální udržovací antiarytmické léčby lze zvážit po uplynutí 2 hodin od podání vernakalantu. Choroba srdečních chlopní U pacientů s onemocněním srdečních chlopní léčených vernakalantem byla vyšší incidence příhod komorových arytmií. Tyto pacienty je nutno pečlivě sledovat. Další choroby a stavy, které nebyly hodnoceny Přípravek BRINAVESS byl podáván pacientům s neupraveným QT kratším než 440 ms bez zvýšeného rizika vzniku torsade de pointes. Přípravek BRINAVESS nebyl dále hodnocen u pacientů s klinicky významnou stenózou chlopní, hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií, restriktivní kardiomyopatií a konstrikční perikarditidou, a jeho používání nelze v takových případech doporučit. S použitím přípravku BRINAVESS u pacientů s kardiostimulátorem jsou jen omezené zkušenosti. Jelikož zkušenosti z klinických hodnocení u pacientů s pokročilou poruchou funkce jater jsou omezené, vernakalant se u nich nedoporučuje. Tento léčivý přípravek obsahuje v jedné 200mg injekční lahvičce přibližně 1,4 mmol (32 mg) sodíku. Jedna injekční lahvička s obsahem 500 mg obsahuje přibližně 3,5 mmol (80 mg) sodíku. To je nutno vzít v potaz u pacientů na řízené sodíkové dietě. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce S injekcemi vernakalantu nebyly provedeny žádné formální interakční studie. V rámci programu klinického vývoje byla perorální udržovací antiarytmická léčba zastavena alespoň po dobu 2 hodin po podání přípravku BRINAVESS. Po této době lze zvážit obnovení či zahájení perorální udržovací antiarytmické léčby (viz body 4.3 a 4.4). I když je vernakalant substrátem CYP2D6, populační farmakokinetické analýzy prokázaly, že nebyly pozorovány žádné podstatné rozdíly v akutní expozici vernakalantu (Cmax a AUC 0 až 90 min), pokud

byly během 1 dne před infuzí vernakalantu podány slabé nebo silné inhibitory CYP2D6 v porovnání s pacienty, kteří současně nebyli léčeni žádným inhibitorem CYP2D6. Kromě toho akutní expozice vernakalantu u slabých metabolizátorů ohledně enzymu CYP2D6 je pouze minimálně odlišná při porovnání s expozicí u silných metabolizátorů. Na základě metabolizačního statutu CYP2D6 není potřebná žádná úprava dávky vernakalantu, úprava dávky není potřebná ani při současném podání vernakalantu spolu s inhibitory 2D6. Vernakalant je středně silným kompetitivním inhibitorem CYP2D6. U akutního intravenózního podání vernakalantu se však nepředpokládá, že by mělo výrazný vliv na farmakokinetiku chronicky podávaných substrátů 2D6, a to v důsledku krátkého biologického poločasu vernakalantu a z něho vyplývající přechodné inhibice 2D6. Nepředpokládá se, že by vernakalant podávaný v infuzi vedl k významným lékovým interakcím, a to v důsledku rychlé distribuce a přechodné expozice, nízké vazby na proteiny, nepřítomnosti inhibice jiných testovaných enzymů CYP P450 (CYP3A4, 1A2, 2C9, 2C19 nebo 2E1) a nepřítomnosti inhibice P

−glykoproteinu při stanovení transportu digoxinu.

7

4.6 Fertilita,

těhotenství a kojení

Těhotenství Údaje o podávání vernakalant

−hydrochloridu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech

prokázaly malformace po opakované perorální expozici (viz bod 5.3). Jako opatření předběžné opatrnosti je vhodné se používání vernakalantu během těhotenství vyhnout. Kojení Není známo, zda se vernakalant/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. O vylučování vernakalantu/metabolitů do mateřského mléka zvířat nejsou žádné informace. Riziko pro kojence nelze vyloučit. Při používání u kojících žen je nutná opatrnost. Fertilita Ve studiích na zvířatech nebylo prokázáno, že by vernakalant narušoval fertilitu. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Studie o účincích přípravku BRINAVESS na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Při řízení dopravních prostředků či obsluze strojů je však nutno vzít v úvahu, že během prvních dvou hodin po použití přípravku BRINAVESS bylo hlášeno točení hlavy (viz bod 4.8). 4.8 Nežádoucí

účinky

Bezpečnost přípravku BRINAVESS byla hodnocena v klinických studiích zahrnujících 883 subjektů hodnocení (pacienti a zdraví dobrovolníci), kterým byl podáván přípravek BRINAVESS. Na základě údajů získaných na 773 pacientech v šesti studiích fáze 2 a fáze 3 byly nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky (> 5 %) pozorovanými během prvních 24 hodin po podání přípravku BRINAVESS poruchy vnímání chuti (20,1 %), kýchání (14,6 %) a parestézie (9,7 %). Tyto příhody se vyskytovaly v době okolo infuze, byly přechodné a vzácně omezovaly léčbu. Četnosti jsou definovány jako: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit)

8

Tabulka 1:

Nežádoucí účinky přípravku BRINAVESS*

Poruchy nervového systému

Velmi časté: poruchy vnímání chuti Časté: parestézie, točení hlavy, bolesti hlavy, hypoestézie Méně časté: pocit pálení, poruchy čichu, ospalost, vasovagální synkopa

Poruchy oka

Méně časté: podráždění oka, zvýšené slzení, poruchy vidění

Srdeční poruchy

Časté: bradykardie***, flutter síní*** Méně časté: sinusová zástava, úplná AV blokáda, AV blokáda prvního stupně, blokáda levého Tawarova raménka, komorové extrasystoly, palpitace, sinusová bradykardie, komorová tachykardie, prodloužení komplexu QRS na EKG, prodloužení QT na EKG, kardiogenní šok**

Cévní poruchy

Časté: hypotenze Méně časté: zarudnutí, návaly horka, bledost

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Velmi časté: kýchání Časté: kašel, nepříjemný pocit v nose Méně časté: dušnost, pocit dušení, výtok z nosu, podráždění hrdla

Gastrointestinální poruchy

Časté: nauzea, zvracení, sucho v ústech Méně časté: průjem, naléhavý pocit nutkání na stolici

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté: svědění, hyperhidróza Méně časté: generalizované svědění, studený pot

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Méně časté: bolesti v končetinách

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté: bolest v místě infuze, parestézie v místě infuze, pocit horka, únava Méně časté: podráždění v místě infuze, přecitlivělost v místě infuze, celkový pocit nevolnosti, pocit nepohody na hrudi

* Nežádoucí účinky uvedené v tabulce se objevily do 24 hodin po podání přípravku BRINAVESS (viz body 4.2 a 5.2) ** Odhadovaná četnost včetně příhod pozorovaných v právě probíhající klinické studii ***viz bod níže Popis vybraných nežádoucích účinků: Klinicky významné nežádoucí účinky pozorované v klinických hodnoceních zahrnovaly hypotenzi a komorové arytmie. (Viz body 4.4 Hypotenze, Městnavé srdeční selhání). Bradykardie byla pozorována hlavně v době konverze na sinusový rytmus. Při významně vyšší míře konverze u pacientů léčených přípravkem BRINAVESS byla incidence bradykardických příhod vyšší během prvních 2 hodin u pacientů léčených vernakalantem, než u pacientů léčených placebem (5,4 % versus 3,8 %, v uvedeném pořadí). Z pacientů, u kterých nedošlo ke konverzi na sinusový rytmus, byla incidence bradykardických příhod během prvních 2 hodin po dávce u skupin léčených placebem a vernakalantem podobná (4,0 % a 3,8 %, v uvedeném pořadí). Obecně platí, že bradykardie dobře reagovala na vysazení přípravku BRINAVESS a/nebo podání atropinu.

9

Flutter síní Pacienti s fibrilací síní léčení přípravkem BRINAVESS měli vyšší incidenci konverze na flutter síní během prvních 2 hodin po dávce (10 % versus 2,5 % u placeba). Při pokračování v infuzi léku podle doporučení uvedeného výše došlo u většiny pacientů dále ke konverzi na sinusový rytmus. U zbývajících pacientů lze doporučit elektrokardioverzi. V dosavadních klinických studiích se u pacientů stižených po léčbě přípravkem BRINAVESS flutterem síní nevyvinulo atrioventrikulární vedení v poměru 1:1. Studie AVRO V klinickém hodnocení zahrnujícím 116 pacientů s nedávným vznikem fibrilace síní, kterým byl podán přípravek BRINAVESS, byl pozorovaný profil nežádoucích účinků konzistentní s profilem hlášeným v předchozích studiích. 4.9 Předávkování V klinických hodnoceních přípravku BRINAVESS nebyl hlášen žádný případ předávkování. Jeden pacient, který dostal dávku přípravku BRINAVESS 3 mg/kg během 5 minut (místo doporučených 10 minut), byl stižen hemodynamicky stabilní tachykardií se širokými komplexy, která vymizela bez následků. 5. FARMAKOLOGICKÉ

VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: léčba srdce, jiná antiarytmika třídy I a III, ATC kód: C01BG11. Mechanismus účinku: vernakalant je antiarytmikum, které působí převážně v síních tak, že prodlužuje refrakternost síní a zpomaluje vedení vzruchu v závislosti na rychlosti jeho vedení. Má se za to, že tyto antifibrilační účinky na refrakternost a vedení potlačují reentry vzruchu, přičemž jsou v síních během fibrilace síní potencovány. Má se za to, že relativní selektivita vernakalantu vůči síňové refrakternosti v porovnání s komorovou refrakterností je výsledkem blokády proudů, které vznikají v síních, nikoli však v komorách, stejně jako jedinečným elektrofyziologickým stavem fibrilujících síní. Byla však dokumentována blokáda kationtových proudů, včetně kanálů hERG a srdečních napěťově řízených sodíkových kanálů, které jsou přítomny v komorách. Farmakodynamika: V preklinických studiích blokuje vernakalant proudy ve všech fázích síňového akčního potenciálu, včetně draslíkových proudů, které vznikají specificky v síních (např. ultrarychlý opožděný vyrovnávací draslíkový proud a na acetylcholinu závislý draslíkový proud). Při fibrilaci síní blokáda sodíkových kanálů závislá na frekvenci a napětí dále koncentruje účinek léčiva na rychle se aktivující a částečně depolarizovanou tkáň síní spíše než na normálně polarizovanou komoru tepající v pomalejším rytmu. Navíc schopnost vernakalantu blokovat pozdní složku sodíkového proudu omezuje účinky na repolarizaci komor indukovanou blokádou draslíkových proudů v komoře. Cílené účinky na tkáň síní spojené s blokádou pozdního sodíkového proudu naznačují, že vernakalant má nízký proarytmický potenciál. Celkově kombinace účinků vernakalantu na srdeční draslíkové a sodíkové proudy vede k podstatným antiarytmickým účinkům, které se soustředí hlavně v síních. V elektrofyziologické studii na pacientech vernakalant významně prodlužoval efektivní refrakterní periody síní, a to způsobem závislým na dávce, což nebylo spojeno s významným prodloužením efektivní refrakterní periody komor. Napříč populací fáze 3 došlo u pacientů léčených vernakalantem v porovnání s placebem k prodloužení QT korigovaného dle srdečního tepu (pomocí Fridericiovy korekce, QTcF) (píky po odečtení placeba 22,1 ms po první infuzi a 18,8 ms po druhé infuzi). 90 minut po zahájení infuze se tento rozdíl snížil na 8,1 ms.

10

Klinická účinnost Uspořádání klinických studií: klinický účinek přípravku BRINAVESS při léčení pacientů s fibrilací síní byl hodnocen ve třech randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studiích (ACT I, ACT II a ACT III) a ve studii s aktivním komparátorem intravenózním amiodaronem (AVRO). Do studií ACT II a ACT III byli zahrnuti někteří pacienti s typickým flutterem síní, přičemž nebylo zjištěno, že by přípravek BRINAVESS byl při konverzi flutteru síní účinný. V klinických hodnoceních byla potřeba antikoagulace před podáním vernakalantu vyhodnocena podle klinické praxe ošetřujícího lékaře. Při fibrilaci síní trvající méně než 48 hodin byla umožněna okamžitá kardioverze. Při fibrilaci síní trvající déle než 48 hodin byla vyžadována antikoagulace podle terapeutických pokynů. Studie ACT I a ACT III hodnotily účinky přípravku BRINAVESS při léčení pacientů s fibrilací síní trvající > 3 hodiny, ale ne více než 45 dní. Studie ACT II hodnotila účinky přípravku BRINAVESS na pacienty, u kterých se po zavedení koronárního bypassu (CABG) a/nebo zákroku na chlopních vyvinula fibrilace síní trvající < 3 dny (fibrilace síní se objevila více než 1 den, ale méně než 7 dní po zákroku). Studie AVRO hodnotila účinky vernakalantu v porovnání s intravenózním amiodaronem u pacientů s nedávným vznikem fibrilace síní (3 až 48 hodin). Ve všech studiích byla pacientům podána 10minutová infuze 3,0 mg/kg přípravku BRINAVESS (nebo odpovídajícího placeba), následovaná 15minutovou dobou pozorování. Pokud měl pacient na konci 15minutové doby pozorování fibrilaci síní nebo flutter síní, byla mu podána druhá 10minutová infuze 2,0 mg/kg přípravku BRINAVESS (nebo odpovídajícího placeba). Léčebný úspěch (respondér) byl definován jako konverze fibrilace síní na sinusový rytmus do 90 minut. Pacienti, kteří na léčbu nereagovali, byli ošetřeni standardními metodami. Účinnost u pacientů s přetrvávající fibrilací síní, (ACT I a ACT III) Primárním kritériem účinnosti byl podíl subjektů hodnocení s krátkým trváním fibrilace síní (3 hodiny až 7 dní), u kterých došlo ke konverzi fibrilace síní na sinusový rytmus indukované léčbou na dobu minimálně 1 minuty během 90 minut od první expozice hodnocenému léčivu. Účinnost byla hodnocena na celkem 390 hemodynamicky stabilních dospělých pacientech s krátkým trváním fibrilace síní včetně pacientů s hypertenzí (40,5 %), ischemickou chorobou srdeční (12,8 %), chorobou srdečních chlopní (9,2 %) a městnavým srdečním selháním (10,8 %). V těchto studiích léčba přípravkem BRINAVESS v porovnání s placebem účinně konvergovala fibrilace síní na sinusový rytmus (viz tabulka 2). Konverze fibrilace síní na sinusový rytmus nastala rychle (u respondérů byl medián času do konverze 10 minut od začátku první infuze) a sinusový rytmus se udržel 24 hodin (97 %). Dávkovacím doporučením pro vernakalant je titrační léčba se dvěma možnými dávkovacími kroky. V uskutečněných klinických hodnoceních nelze aditivní účinek druhé dávky, pokud nějaký je, nezávisle vyhodnotit. Tabulka 2: Konverze fibrilace síní na sinusový rytmus ve studiích ACT I a ACT III

ACT I

ACT III

Trvání fibrilace síní

Přípravek BRINAVESS

Placebo Hodnota

p †

Přípravek BRINAVESS

Placebo Hodnota

p†

> 3 hodiny až ≤ 7 dní

74/145 (51,0 %)

3/75 (4,0 %)

< 0,0001

44/86 (51,2 %)

3/84 (3,6 %)

< 0,0001

†Cochran-Mantel-Haenszelův test Bylo prokázáno, že přípravek BRINAVESS poskytuje úlevu od symptomů fibrilace síní konverzí na sinusový rytmus. S ohledem na věk, pohlaví, užívání léčiv kontrolujících srdeční tep, užívání antiarytmik, užívání warfarinu, anamnézu ischemické choroby srdeční, poruchu funkce ledvin nebo expresi enzymu 2D6 cytochromu P450 nebyly pozorovány žádné rozdíly v bezpečnosti nebo účinnosti. Léčba přípravkem BRINAVESS neměla vliv na míru odpovědi na elektrokardioverzi (včetně mediánu počtu šoků nebo joulů potřebných k úspěšné kardioverzi) v případech, kdy k ní došlo během 2 až 24 hodin po podání hodnoceného léčiva.

11

Konverze fibrilace síní u pacientů s fibrilací síní delšího trvání (> 7 dní a ≤ 45 dní) hodnocená jako druhotné kritérium hodnocení na celkem 185 pacientech nevykázala statisticky významné rozdíly mezi přípravkem BRINAVESS a placebem. Účinnost u pacientů, u kterých došlo k fibrilaci síní po zákroku na srdci (ACT II) Účinnost byla hodnocena na pacientech s fibrilací síní po chirurgickém zákroku na srdci ve studii ACT II, což byla studie fáze 3, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, s paralelní skupinou (ACT II) provedená na 150 pacientech s přetrvávající fibrilací síní (trvání 3 až 72 hodin), která se objevila v rozmezí 24 hodin až 7 dní po zavedení koronárního bypassu a/nebo zákroku na chlopních. Léčba přípravkem BRINAVESS účinně konvergovala fibrilaci síní na sinusový rytmus (47,0 % přípravek BRINAVESS, 14,0 % placebo; hodnota p = 0,0001). Konverze fibrilace síní na sinusový rytmus nastala rychle (medián doby do konverze 12 minut od zahájení infuze). Účinnost v porovnání s amiodaronem (AVRO): Vernakalant byl hodnocen na 116 pacientech s fibrilací síní (3 až 48 hodin), včetně pacientů s hypertenzí (74,1 %), ischemickou chorobou srdeční (19 %), chorobou srdečních chlopní (3,4 %) a městnavým srdečním selháním (17,2 %). Do studie nebyli zařazeni žádní pacienti s NYHA III/IV. Ve studii AVRO byla infuze amiodaronu podávána po dobu 2 hodin (tj. 1 hodina nasycovací dávky 5 mg/kg, následovaná 1 hodinou udržovací infuze 50 mg). Primárním kritériem hodnocení byl podíl pacientů, u kterých se dosáhlo sinusového rytmu 90 minut po zahájení léčby, což omezuje závěry na účinky pozorované v tomto časovém okně. Léčba vernakalantem vedla ke konverzi u 51,7 % pacientů na sinusový rytmus v porovnání s 5,2 % u amiodaronu, to vedlo v porovnání s amiodaronem k významně rychlejší konverzi z fibrilace síní na sinusový rytmus během prvních 90 minut (hodnota p log

−rank < 0,0001).

Pediatrická populace Evropská léková agentura rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií přípravku BRINAVESS u všech podskupin pediatrické populace ohledně fibrilace síní (ohledně informací o pediatrickém použití viz bod 4.2). 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Absorpce U pacientů byly po jediné 10minutové infuzi dávky 3 mg/kg vernakalant

−hydrochloridu průměrné

maximální plasmatické koncentrace vernakalantu 3,9 μg/ml a po druhé infuzi v dávce 2 mg/kg po 15minutové přestávce byly 4,3 μg/ml. Distribuce v organismu Vernakalant se v těle rozsáhle a rychle distribuuje, distribuční objem je přibližně 2 l/kg. Hodnoty Cmax a AUC byly v dávkách od 0,5 mg/kg do 5 mg/kg na dávce závislé. U pacientů byla obvyklá celková tělesná clearance vernakalantu odhadnuta na 0,41 l/hod/kg. Volná frakce vernakalantu v lidském séru v rozmezí koncentrací 1 až 5 μg/ml je 53 až 63 %. Eliminace/vylučování z organismu Vernakalant se u rychlých metabolizátorů na CYP2D6 eliminuje převážně O

−demethylací

zprostředkovanou CYP2D6. U pomalých metabolizátorů na CYP2D6 jsou hlavními mechanismy eliminace glukuronidace a vylučování ledvinami. Průměrná hodnota poločasu eliminace vernakalantu u pacientů byla přibližně 3 hodiny u rychlých metabolizátorů na CYP2D6 a přibližně 5,5 hodiny u pomalých metabolizátorů. Zvláštní skupiny pacientů Akutní expozice není významně ovlivněna pohlavím, městnavým srdečním selháním v anamnéze, poruchou funkce ledvin ani současným podáváním betablokátorů a jiných léků, včetně warfarinu, metoprololu, furosemidu a digoxinu. U pacientů s poruchou funkce jater byly expozice zvýšeny o 9 až 25 %. Při těchto stavech není žádná úprava dávkování přípravku BRINAVESS potřebná, a to ani na základě věku, sérového kreatininu či statutu ohledně metabolizace na CYP2D6.

12

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Neklinické údaje získané na základě konvenčních studií bezpečnosti, toxicity při jedné a opakovaných dávkách a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Pokud jde o reprodukci, nebyly po intravenózním podání vernakalantu při hladinách expozice (AUC) podobných nebo nižších, než jsou hladiny expozice (AUC) u lidí, jichž se dosahuje po jediné intravenózní dávce vernakalantu, pozorovány žádné účinky na březost, embryofetální vývoj, porod ani postnatální vývoj. Ve studiích embryofetálního vývoje při perorálním podávání vernakalantu dvakrát denně, které vedlo k obecně vyšším hladinám expozice (AUC), než jakých se dosahuje u lidí po jediné intravenózní dávce vernakalantu, se u potkanů objevily malformace (špatně tvarované/chybějící/srostlé lebeční kosti, včetně rozštěpů patra, ohnutý radius, ohnutá/špatně tvarovaná lopatka, zúžená trachea, chybějící štítná žláza, nesestouplá varlata), přičemž u králíků byla při nejvyšších testovaných dávkách pozorována zvýšená embryofetální letalita, zvýšený počet plodů se srostlými a/nebo nadbytečnými sternebry. 6. FARMACEUTICKÉ

ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek Kyselina citrónová E330 Chlorid sodný Voda na injekci Hydroxid sodný E524 (k úpravě pH) 6.2 Inkompatibility Tento léčivý přípravek se nesmí mísit s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 4.2. 6.3 Doba

použitelnosti

3 roky Naředěný sterilní koncentrát je při teplotě 25°C nebo nižší chemicky a fyzikálně stabilní po dobu 12 hodin. Z mikrobiologického hlediska by se přípravek měl použít ihned. Pokud se nepoužije ihned, jsou doby a podmínky uchovávání před použitím na odpovědnosti uživatele a obvykle by neměly být delší než 24 hodin při teplotě 2°C až 8°C, pokud k naředění nedošlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. 6.4 Zvláštní

opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Podmínky uchovávání naředěného léčivého přípravku viz bod 6.3. 6.5 Druh obalu a obsah balení Jednorázové skleněné (typ I) injekční lahvičky s chlorbutylovou pryžovou zátkou a hliníkovým krytem. Velikost balení s 1 injekční lahvičkou obsahuje buď 10 ml roztoku se 200 mg, nebo 25 ml roztoku s 500 mg. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

13

6.6 Zvláštní

opatření pro likvidaci přípravku

Příprava přípravku BRINAVESS k infuzi – viz bod 4.2. Všechen nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. Přípravek BRINAVESS neobsahuje konzervancia. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Velká Británie 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) EU/1/10/645/001 EU/1/10/645/002 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 1.9.2010 10. DATUM REVIZE TEXTU MM/RRRR Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu/.

14

PŘÍLOHA II

A. VÝROBCE

ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B. PODMÍNKY

REGISTRACE

15

A. VÝROBCE

ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39 NL-2031 BN Haarlem Nizozemí B. PODMÍNKY

REGISTRACE

Podmínky nebo omezení výdeje a použití, kladené na držitele rozhodnutí o registraci

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz Příloha I: Souhrn údajů o přípravku, bod 4.2). •

Podmínky nebo omezení s ohledem na bezpečné a účinné používání léčivého přípravku

Držitel rozhodnutí o registraci poskytne ke každému balení kontrolní seznam, jehož text je zahrnut v příloze IIIA. Společnost začne předinfuzní kontrolní seznamy do balení balených v místě balení vkládat co nejdříve, nejpozději však 15. listopadu 2012. Tento kontrolní seznam bude vybaven lepicí páskou, aby mohl být umístěn na infuzní nádobu. Držitel rozhodnutí o registraci zajistí, že všem zdravotníkům účastnícím se podávání přípravku BRINAVESS bude poskytnut informační balíček pro zdravotníky, který bude obsahovat následující položky: Edukační materiál pro zdravotníky Souhrn údajů o přípravku, příbalovou informaci a označení na obalu Držitel rozhodnutí o registraci se musí s kompetentním národním úřadem před distribucí přípravku dohodnout na obsahu a formátu edukačního materiálu, spolu s komunikačním plánem. Klíčové prvky, které musí být zahrnuty v edukačním materiálu: 1. Přípravek BRINAVESS se musí podávat ve formě intravenózní infuze na monitorovacím klinickém pracovišti vhodném pro kardioverze. Přípravek BRINAVESS smí podávat pouze vyškolený zdravotnický pracovník, který musí během trvání infuze a nejméně 15 minut po jejím dokončení pacienta často kontrolovat s ohledem na projevy a příznaky náhlého poklesu krevního tlaku nebo tepové frekvence (viz bod 4.4). 2. Vhodná opatření ke zvládání a minimalizaci rizik, včetně potřeby pečlivého monitorování během podání a po podání přípravku BRINAVESS. 3. Selekční kritéria volby pacienta, včetně kontraindikací, zvláštních upozornění a opatření pro použití a informací o skupinách pacientů s omezenými informacemi z klinických hodnocení. -

Upozornit zdravotníky na kontraindikace přípravku BRINAVESS: •

pacienti s prodlouženým intervalem QT jako výchozím stavem (nekorigovaný > 440 ms) nebo těžkou bradykardií, dysfunkcí sinusového uzlu nebo s blokádou vedení vzruchu v srdci druhého a třetího stupně bez kardiostimulátoru

použití intravenózních antiarytmik (třídy I a třídy III) během 4 hodin před podáním přípravku BRINAVESS i během prvních 4 hodin po jeho podání

akutní koronární syndrom (včetně infarktu myokardu) v posledních 30 dnech

pacienti se závažnou stenózou aorty, pacienti se systolickým krevním tlakem < 100 mm Hg a pacienti se srdečním selháním třídy NYHA III a NYHA IV

16

-

Upozornit zdravotníky na zvláštní upozornění a opatření ohledně přípravku Brinavess u pacientů s klinicky významnou stenózou chlopní, hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií, restriktivní kardiomyopatií nebo konstrikční perikarditidou, dokumentovanou ejekční frakcí levé komory ≤ 35 %, pokročilou poruchou funkce jater.

-

Upozornit zdravotníky na potřebu opatření při používání přípravku BRINAVESS u hemodynamicky stabilních pacientů s městnavým srdečním selháním NYHA I a NYHA II a na potřebu pečlivě sledovat pacienty s chorobou srdečních chlopní.

-

Upozornit zdravotníky na nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout po podání přípravku BRINAVESS, včetně hypotenze, bradykardie, flutteru síní nebo komorových arytmií.

-

Upozornit zdravotníky ohledně používání antiarytmik před použitím přípravku BRINAVESS nebo po něm.

Přípravek BRINAVESS nelze doporučit u pacientů, kterým bylo 4 až 24 hodin před vernakalantem podáno intravenózní antiarytmikum (třídy I a III), a to kvůli nedostatku údajů.

Přípravek BRINAVESS se musí u pacientů léčených perorálními antiarytmiky (třídy I a III) používat opatrně, a to kvůli nedostatku zkušeností. U pacientů léčených antiarytmiky třídy I je zvýšeno riziko flutteru síní.

Obnovení nebo zahájení perorální antiarytmické udržovací léčby lze zvážit po uplynutí 2 hodin po podání vernakalantu.

Intravenózní antiarytmika se během prvních 4 hodin po podání přípravku BRINAVESS používat nesmějí.

4. Pokyny k výpočtu dávky, přípravě infuzního roztoku a způsobu podání. 5. Přípravek BRINAVESS může být k dispozici v různých velikostech injekčních lahviček [vloží se místní údaje pro velikosti injekčních lahviček, které jsou k dispozici]. Počet injekčních lahviček koncentrátu přípravku BRINAVESS potřebných k přípravě příslušného množství roztoku k léčbě individuálního pacienta bude záviset na hmotnosti pacienta a velikosti injekční lahvičky. •

Další podmínky

Systém farmakovigilance Držitel rozhodnutí o registraci musí zajistit, aby byl zaveden funkční systém farmakovigilance, uvedený v Modulu 1.8.1. žádosti o registraci, předtím, než bude přípravek uveden na trh, a dále po celou dobu, kdy bude přípravek na trhu. Plán řízení rizik Držitel rozhodnutí o registraci se zavazuje, že uskuteční studie a další činnosti v oblasti farmakovigilance podrobně uvedené v plánu farmakovigilance, tak jak byly schváleny ve verzi 1.3 (23. červen 2010) plánu řízení rizik (RMP) uvedeného v Modulu 1.8.2. žádosti o registraci, a v příštích aktualizacích plánu řízení rizik schválených Výborem pro humánní léčivé přípravky (CHMP). V souladu s pokynem Výboru pro humánní léčivé přípravky k systémům řízení rizik pro humánní léčivé přípravky má být aktualizovaný plán řízení rizik předložen současně s příští periodicky aktualizovanou zprávou o bezpečnosti (PSUR). Dále má být aktualizovaný plán řízení rizik předložen: •

Jestliže byly obdrženy nové informace, které mohou mít dopad na současné specifikace bezpečnosti, farmakovigilanční plán nebo na činnosti k minimalizaci rizik

Do 60 dní po dosažení důležitého milníku (týkajícího se farmakovigilance nebo minimalizace rizik)

Na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky.

17

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

18

A. OZNAČENÍ NA OBALU

19

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU PAPÍROVÁ KRABIČKA 10ML INJEKČNÍ LAHVIČKY 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BRINAVESS 20 mg/ml, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku vernakalanti hydrochloridum 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna 10ml injekční lahvička obsahuje 200 mg vernakalanti hydrochloridum, což odpovídá 181 mg volné báze vernakalantum. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje kyselinu citrónovou, chlorid sodný, vodu na injekci, hydroxid sodný. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku 200 mg/10 ml 1 injekční lahvička 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ K intravenóznímu podání. Před použitím nařeďte na koncentraci 4 mg/ml. 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST EXP Naředěný roztok: spotřebujte do 12 hodin a uchovávejte při teplotě 25°C nebo nižší. 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

20

10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA EU/1/10/645/001 13. ČÍSLO ŠARŽE Č.š. 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 15. NÁVOD

K

POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

21

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU PAPÍROVÁ KRABIČKA 25ML INJEKČNÍ LAHVIČKY 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BRINAVESS 20 mg/ml, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku vernakalanti hydrochloridum 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna 25ml injekční lahvička obsahuje 500 mg vernakalanti hydrochloridum, což odpovídá 452,5 mg volné báze vernakalantum. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje kyselinu citrónovou, chlorid sodný, vodu na injekci, hydroxid sodný. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku. 500 mg/25 ml 1 injekční lahvička 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ K intravenóznímu podání. Před použitím nařeďte na koncentraci 4 mg/ml. 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST EXP Naředěný roztok: spotřebujte do 12 hodin a uchovávejte při teplotě 25°C nebo nižší. 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

22

10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA EU/1/10/645/002 13. ČÍSLO ŠARŽE Č.š. 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 15. NÁVOD

K

POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

23

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Štítek 10ml injekční lahvičky 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

BRINAVESS 20 mg/ml sterilní koncentrát vernakalanti hydrochloridum i.v. podání 2. ZPŮSOB PODÁNÍ Před použitím nařeďte. 3. POUŽITELNOST EXP 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

200 mg/10 ml 6. JINÉ

24

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Štítek 25ml injekční lahvičky 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

BRINAVESS 20 mg/ml sterilní koncentrát vernakalanti hydrochloridum i.v. podání 2. ZPŮSOB PODÁNÍ Před použitím nařeďte. 3. POUŽITELNOST EXP 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

500 mg/25 ml 6. JINÉ

25

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU (KRABIČKA) Předinfuzní kontrolní seznam

Důležité pokyny k používání přípravku BRINAVESS

Před podáním se předepisující lékař žádá, aby pomocí dodaného kontrolního seznamu určil, zda je pacientovi léčbu možno podat. Tento kontrolní seznam se musí umístit na infuzní nádobu aby si jej zdravotník, který bude přípravek BRINAVESS podávat, mohl přečíst Přípravek BRINAVESS se musí podávat na monitorovacím klinickém pracovišti vhodném pro kardioverze vyškoleným zdravotnickým pracovníkem. Pacienty je nutno během trvání infuze a nejméně 15 minut po jejím dokončení často kontrolovat s ohledem na projevy a příznaky náhlého poklesu krevního tlaku nebo tepové frekvence. Před podáním přípravku BRINAVESS si pečlivě přečtěte souhrn údajů o přípravku a informační kartu pro zdravotníky Přípravek BRINAVESS se NESMÍ podávat žádnému pacientovi, u kterého je na některou z níže uvedených otázek odpověď „ANO“: Má pacient srdeční selhání třídy NYHA III nebo NYHA IV?

ANO NE

Měl pacient v posledních 30 dnech akutní koronární syndrom (včetně

infarktu

myokardu)?

ANO NE

Má pacient závažnou stenózu aorty?

ANO NE

Má pacient systolický krevní tlak < 100 mm Hg?

ANO NE

Má pacient prodloužený interval QT jako výchozí stav (nekorigovaný > 440 ms)? ANO NE Má pacient, který je bez kardiostimulátoru, závažnou bradykardii, dysfunkci sinusového uzlu nebo blokádu vedení vzruchu v srdci druhého a třetího stupně?

ANO NE

Dostal pacient během 4 hodin předtím, než mu bude infundován přípravek BRINAVESS, intravenózní antiarytmikum (třídy I a/nebo třídy

III)?

ANO NE

Je pacient přecitlivělý na léčivou látku nebo na kteroukoli z pomocných látek?

ANO NE

Po dobu nejméně 4 hodin po infuzi přípravku BRINAVESS NEPODÁVEJTE jiná intravenózní antiarytmika. Při podávání přípravku BRINAVESS dodržujte následující pokyny:

Pacient musí být před podáním přípravku BRINAVESS odpovídajícím způsobem hydratován a hemodynamicky optimalizován a přiměřeně snížena jeho krevní srážlivost (pokud je to potřeba).

Po celou dobu trvání infuze a nejméně 15 minut po jejím dokončení pacienta často a pečlivě sledujte s ohledem na:

o

jakékoli projevy či příznaky náhlého poklesu krevního tlaku nebo srdeční frekvence, se symptomatickou hypotenzí nebo bradykardií nebo bez nich

o

bradykardii

o

hypotenzi

o

neočekávané změny EKG (viz souhrn údajů o přípravku)

Pokud se takové příznaky vyvinou, ihned podávání přípravku BRINAVESS ukončete a pacienta vhodným způsobem ošetřete. Přípravek BRINAVESS znovu nepodávejte.

Pacienta sledujte další 2 hodiny po začátku infuze a do stabilizace klinických parametrů a parametrů EKG.

26

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

27

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

BRINAVESS 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

vernakalanti hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte

−li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Celý název Vašeho léku je BRINAVESS 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku. V této příbalové informaci se používá zkrácené označení BRINAVESS. V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek BRINAVESS a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek BRINAVESS podán

3.

Jak se přípravek BRINAVESS podává

4.

Možné nežádoucí účinky

5 Jak

přípravek BRINAVESS uchovávat

6. Další

informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK BRINAVESS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek BRINAVESS obsahuje léčivou látku vernakalant

−hydrochlorid. Přípravek BRINAVESS

působí tak, že mění nepravidelný nebo zrychlený srdeční tep na srdeční tep normální. U dospělých se používá, pokud máte zrychlený, nepravidelný srdeční tep nazývaný fibrilace síní, který nastal v nedávné době (≤ 7 dní) u pacientů, kteří nepodstoupili chirurgický zákrok, a ≤ 3 dny u pacientů, kteří podstoupili chirurgický zákrok na srdci. O tom, zda léčbu přípravkem BRINAVESS potřebujete, rozhodne Váš lékař. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ VÁM BUDE PŘÍPRAVEK BRINAVESS PODÁN

Přípravek BRINAVESS Vám nesmí být podán, jestliže:

jste alergický/á (přecitlivělý/á) na vernakalant

−hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku

přípravku BRINAVESS (viz bod 6)

během posledních 30 dní máte nově diagnostikovanou nebo zhoršující se bolest na hrudi (angina pectoris) diagnostikovanou Vaším lékařem jako akutní koronární syndrom nebo pokud jste v posledních 30 dnech prodělal/a infarkt myokardu

máte velmi zúženou srdeční chlopeň, máte systolický krevní tlak < 100 mm Hg nebo máte pokročilé srdeční selhání s příznaky při minimální zátěži nebo v klidu

máte abnormálně pomalý srdeční tep nebo vynechávající srdeční tep a nemáte kardiostimulátor, nebo máte poruchu vedení nazývanou prodloužení intervalu QT – tu může Váš lékař pozorovat na EKG

Vám byly 4 hodiny předtím, než Vám má být podán přípravek BRINAVESS, podány jisté další léky podávané do žíly (antiarytmika třídy I a III), které se používají k normalizaci abnormálního srdečního rytmu

Pokud se Vás týká kterákoli z výše uvedených záležitostí, přípravek BRINAVESS Vám nesmí být podán. Jestliže si nejste jistý/á, poraďte se předtím, než Vám bude tento lék podán, se svým lékařem.

28

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku BRINAVESS je zapotřebí Předtím, než Vám bude podán přípravek BRINAVESS, zkontrolujte spolu se svým lékařem, zda: •

nemáte některý z následujících problémů: -

srdeční selhání

-

jisté choroby srdce postihující srdeční sval, osrdečník a závažné zúžení srdečních chlopní

-

chorobu srdečních chlopní

-

problémy s játry

-

užíváte jiné léky ke kontrole srdečního rytmu

Jestliže se u Vás během užívání tohoto léku objeví velmi nízký krevní tlak nebo pomalý srdeční tep nebo jisté změny EKG, může Váš lékař léčbu zastavit. Váš lékař zváží, zda budete 4 hodiny po podání přípravku BRINAVESS potřebovat další lék na kontrolu srdečního rytmu. Přípravek BRINAVESS nemusí fungovat při léčbě některých druhů abnormálního srdečního rytmu, nicméně Váš lékař je s nimi obeznámen. Pokud máte kardiostimulátor, řekněte to svému lékaři. Pokud se Vás týká kterákoli z výše uvedených záležitostí (nebo si nejste jistý/á), poraďte se se svým lékařem. Krevní testy Předtím, než Vám bude tento lék podán, Váš lékař rozhodne, zda se mají provést krevní testy, aby se zjistilo, jak dobře se krev sráží, a také aby se zjistily hladiny draslíku. Použití u dětí S používáním přípravku BRINAVESS u dětí a dospívajících mladších 18 let nejsou žádné zkušenosti; proto se jeho užívání nedoporučuje. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu či o bylinných přípravcích a přírodních produktech. Těhotenství a kojení

Předtím, než Vám bude podán tento lék, se poraďte se svým lékařem, pokud jste těhotná nebo byste mohla být těhotná. To proto, že je lepší se v těhotenství užití přípravku BRINAVESS vyhnout.

Předtím, než Vám bude přípravek BRINAVESS podán, se poraďte se svým lékařem, pokud kojíte nebo kojení plánujete. To proto, že se musí použít opatrně, jelikož není známo, zda přípravek BRINAVESS prostupuje do mateřského mléka.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék, pokud jste těhotná nebo pokud kojíte. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Je nutno vzít v úvahu, že u některých lidí se může poté, co dostanou přípravek BRINAVESS, objevit točení hlavy, obvykle během prvních 2 hodin. (Viz MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY). Pokud se Vám začne točit hlava, nesmíte po podání přípravku BRINAVESS řídit ani obsluhovat stroje. Důležité informace o některých složkách přípravku BRINAVESS Tento léčivý přípravek obsahuje v jedné 200mg injekční lahvičce přibližně 1,4 mmol (32 mg) sodíku. Jedna injekční lahvička s 500 mg obsahuje přibližně 3,5 mmol (80 mg) sodíku. Tuto skutečnost mějte na paměti, pokud jste na řízené sodíkové dietě.

29

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK BRINAVESS PODÁVÁ

Přípravek BRINAVESS Vám podá zdravotník.

Podává se do žíly po dobu 10 minut.

Množství přípravku BRINAVESS, které můžete dostat, bude záviset na Vaší hmotnosti. Doporučená zahajovací dávka je 3 mg/kg. Během podávání přípravku BRINAVESS bude kontrolován Váš dech, srdeční tep, krevní tlak a elektrická aktivita srdce.

Pokud se Váš srdeční tep nevrátí do 15 minut po ukončení první dávky k normálu, může Vám být podána druhá dávka. Půjde o mírně nižší dávku 2 mg/kg. Během 24 hodin se nesmějí podat celkové dávky přesahující 5 mg/kg.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku BRINAVESS, než mělo Pokud máte za to, že jste mohl/a dostat příliš velkou dávku přípravku BRINAVESS, ihned to sdělte svému lékaři. Máte

−li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. MOŽNÉ

NEŽÁDOUCÍ

ÚČINKY

K popisu, jak často byly hlášeny nežádoucí účinky, se používají následující pojmy. velmi časté:

postihují více než 1 uživatele z 10

časté:

postihují 1 až 10 uživatelů ze 100

méně časté:

postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek BRINAVESS nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Váš lékař může rozhodnout o zastavení infuze, pokud zjistí jakékoli abnormální změny: •

srdečního tepu

krevního tlaku

elektrické aktivity srdce

Velmi časté nežádoucí účinky pozorované během 24 hodin po podání přípravku BRINAVESS zahrnují: •

poruchy vnímání chutí

kýchání

Tyto účinky by měly rychle vymizet. Další nežádoucí účinky zahrnují: Časté: •

necitlivost nebo bolest v místě infuze, necitlivost kůže nebo snížené kožní čití, pocit lechtání nebo necitlivost

pocit nevolnosti a zvracení

pocit horka a únavy

nízký krevní tlak, pomalý, rychlý nebo nepravidelný tep, pocit točení hlavy

bolesti hlavy

kašel, sucho v ústech, bolavý nos

pocení, svědění

30

Méně časté: •

jisté druhy problémů se srdcem (jako je krátká pauza v normální aktivitě srdce nebo vynechaný tep, uvědomování si tepu srdce (palpitace))

podráždění očí nebo slzící oči nebo změny vidění, změna čichu, bolest v prstech na rukou a nohou, pocit pálení, studený pot, návaly horka, svědění

silné nutkání na stolici, průjem

dušnost a tíseň na hrudi

podráždění v místě infuze

pocit točení hlavy nebo mdloby, celkový pocit nepohody, pocit malátnosti nebo ospalost

výtok z nosu, bolest v krku

bledá kůže

závažný stav srdce způsobený velmi nízkým krevním tlakem

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři. 5. JAK

PŘÍPRAVEK BRINAVESS UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Přípravek BRINAVESS nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a injekční lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Přípravek BRINAVESS je nutno před použitím naředit. Naředěný sterilní koncentrát je při teplotě 25°C nebo nižší chemicky a fyzikálně stabilní po dobu 12 hodin. Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek použit ihned po naředění. Pokud se nepoužije ihned, je odpovědnost za dobu a podmínky uchovávání po naředění před použitím přípravku na uživateli, přičemž obvykle nesmí přesáhnout 24 hodin při teplotě 2

°C až 8°C, pokud se naředění

neprovádělo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. Přípravek BRINAVESS nepoužívejte, pokud si všimnete částic nebo změny barvy. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ

INFORMACE

Co přípravek BRINAVESS obsahuje

Léčivou látkou je vernakalant

−hydrochlorid. Jeden ml koncentrátu obsahuje 20 mg

vernakalant

−hydrochloridu, což odpovídá 18,1 mg volné báze vernakalantu.

Jedna injekční lahvička s 200 mg vernakalant

−hydrochloridu odpovídá 181 mg volné báze

vernakalantu. Jedna injekční lahvička s 500 mg vernakalant

−hydrochloridu odpovídá 452,5 mg volné báze

vernakalantu.

Pomocnými látkami jsou kyselina citrónová, chlorid sodný, hydroxid sodný a voda na injekci.

31

Jak přípravek BRINAVESS vypadá a co obsahuje toto balení Přípravek BRINAVESS je koncentrát pro přípravu infuzního roztoku (sterilní koncentrát), který je čirý a bezbarvý až světle žlutý. Velikost balení: 1 injekční lahvička Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Velká Británie

Výrobce léčivého přípravku: Merck Sharp & Dohme B. V. Waarderweg 39, Postbus 581 NL-2003 PC Haarlem Nizozemí

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

BE/LU MSD Belgiím BVBA/SPRL Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211) dpoc_belux@merck.com

LT UAB Merck Sharp & Dohme Tel.: +370 5 278 02 47 msd_lietuva@merck.com

BG Мерк Шарп и Доум България ЕООД Тел.: +359 2 819 3737 info-msdbg@merck.com

HU MSD Pharma Hungary Kft. Tel.: +361 888 53 00 hungary_msd@merck.com

CZ Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel.: +420 233 010 111 msd_cr@merck.com

MT Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Tel: +357 22866700 malta_info@merck.com

DK MSD Danmark ApS Tlf: +45 4482 4000 dkmail@merck.com

NL Merck Sharp & Dohme BV Tel: + 31 (0)800 99 99 000 (+ 31 (0)23 5153153) medicalinfo.nl@merck.com

DE MSD SHARP & DOHME GMBH Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612) e-mail@msd.de

NO MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00 msdnorge@msd.no

EE Merck Sharp & Dohme OÜ Tel.: +372 6144 200 msdeesti@merck.com

AT Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044 msd-medizin@merck.com

EL MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε. Τηλ: +30 210 98 97 300 cora.greece.gragcm@merck.com

PL MSD Polska Sp.z o.o. Tel.: +48 22 549 51 00 msdpolska@merck.com

32

ES Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00 msd_info@merck.com

PT Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 21 446 58 08 clic@merck.com

FR MSD France Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40

RO Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 4021 529 29 00 msdromania@merck.com

IE Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

SI Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. Tel: + 386 1 5204201 msd_slovenia@merck.com

ÍS Vistor hf. Sími: +354 535 7000 ISmail@merck.com

SK Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel.: +421 2 58282010 msd_sk@merck.com

IT MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911 doccen@merck.com

FI MSD Finland Oy Puh/Tel: +358 (0) 9 804650 info@msd.fi

CY Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 637 (+357 22866700) cyprus_info@merck.com

SE Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488 medicinskinfo@merck.com

LV SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: +371 67364 224 msd_lv@merck.com

UK Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: MM/RRRR. Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese: http://www.ema.europa.eu/. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: Před použitím přípravku BRINAVESS si prosím přečtěte další informace v souhrnu údajů o přípravku a v edukačním materiálu. 4. KLINICKÉ

ÚDAJE

4.1 Terapeutické

indikace

Rychlá konverze čerstvě vzniklé fibrilace síní na sinusový rytmus u dospělých - U pacientů nepodstupujících chirurgický zákrok: fibrilace síní trvající ≤ 7 dní - U pacientů po chirurgickém zákroku na srdci: fibrilace síní trvající ≤ 3 dny

33

4.2 Dávkování a způsob podání Přípravek BRINAVESS se musí podávat ve formě intravenózní infuze na monitorovacím klinickém pracovišti vhodném pro kardioverze. Přípravek BRINAVESS smí podávat pouze vyškolený zdravotnický pracovník, který musí během trvání infuze a nejméně 15 minut po jejím dokončení pacienta často kontrolovat s ohledem na projevy a příznaky náhlého poklesu krevního tlaku nebo tepové frekvence (viz bod 4.4). K přípravku je poskytnut předinfuzní kontrolní seznam. Před podáním se předepisující lékař žádá, aby pomocí dodaného kontrolního seznamu určil, zda je pacientovi léčbu možno podat. Tento kontrolní seznam se musí umístit na infuzní nádobu, aby si jej zdravotník, který bude přípravek BRINAVESS podávat, mohl přečíst. Dávkování Přípravek BRINAVESS se dávkuje na základě tělesné hmotnosti pacienta, přičemž maximální počítaná dávka je založena na hmotnosti 113 kg. Doporučená první infuze je 3 mg/kg, která se má podat během 10 minut. U pacientů vážících ≥ 113 kg nepřekračujte maximální zahajovací dávku 339 mg (84,7 ml roztoku o koncentraci 4 mg/ml). Pokud ke konverzi na sinusový rytmus nedojde během 15 minut po ukončení infuze, lze podat druhou 10minutovou infuzi 2 mg/kg. U pacientů vážících ≥ 113 kg nepřekračujte maximální dávku 226 mg v druhé infuzi (56,5 ml roztoku o koncentraci 4 mg/ml). Během 24 hodin se nesmí podat kumulativní dávka přesahující 5 mg/kg. Žádné klinické údaje týkající se opakovaných dávek po první a druhé infuzi nejsou k dispozici. Zdá se, že po uplynutí 24 hodin jsou hladiny vernakalantu nevýznamné. Pokud ke konverzi na sinusový rytmus dojde buď během první nebo během druhé infuze, je nutno danou infuzi dokončit. Pokud se po první infuzi zjistí hemodynamicky stabilní flutter síní, lze druhou infuzi přípravku BRINAVESS podat, protože pacienta lze konvertovat na sinusový rytmus. (Viz body 4.4 a 4.8.) Jako prostředek k podání léčiva je zvláště vhodná infuzní pumpa. Za předpokladu, že vypočítaný objem lze přesně podat během dané infuzní doby, je však přijatelná i stříkačková pumpa. Nepodávejte jako intravenózní bolus. Doporučenými rozpouštědly jsou 0,9 % roztok chloridu sodného na injekci, laktátový Ringerův roztok na injekci nebo 5 % roztok glukózy na injekci. Před podáním si přečtěte všechny kroky. Příprava přípravku BRINAVESS k infuzi Krok 1: Injekční lahvičky přípravku BRINAVESS před podáním vizuálně zkontrolujte na výskyt částic a změnu barvy. Nepoužívejte žádné lahvičky, které obsahují částice nebo jejichž obsah má změněnou barvu. Poznámka: přípravek BRINAVESS koncentrát pro přípravu infuzního roztoku je bezbarvý až světle žlutý. Změny barvy v tomto rozmezí nemají vliv na účinnost přípravku. Krok 2: Naředění koncentrátu K zajištění řádného podání je nutno při zahájení léčby připravit dostatečné množství přípravku BRINAVESS 20 mg/ml, aby bylo možno podat jak první infuzi, tak druhou infuzi, jestliže to bude opodstatněné. Podle pokynů k ředění uvedených dále vytvořte roztok o koncentraci 4 mg/ml: Pacienti ≤ 100 kg: 25 ml přípravku BRINAVESS 20 mg/ml se přidá do 100 ml rozpouštědla. Pacienti > 100 kg: 30 ml přípravku BRINAVESS 20 mg/ml se přidá do 120 ml rozpouštědla. Krok 3: Roztok zkontrolujte Naředěný sterilní roztok musí být čirý, bezbarvý až světle žlutý. Roztok před podáním znovu vizuálně zkontrolujte na výskyt částic a změnu barvy.

34

Způsob podání Injekční lahvičky přípravku BRINAVESS jsou pouze na jedno použití a musí být naředěny před podáním. Krok 4: Podání první infuze První infuze přípravku BRINAVESS se podá jako dávka 3 mg/kg během 10 minut. Během této doby se pacient musí pečlivě sledovat s ohledem na jakékoli projevy a příznaky náhlého poklesu krevního tlaku nebo tepové frekvence. Pokud se příznaky objeví, se symptomatickou hypotenzí či bradykardií nebo bez nich, musí se infuze ihned ukončit. Krok 5: Sledování pacienta Pokud ke konverzi na sinusový rytmus nedošlo, sledujte pacientovy životní projevy a srdeční rytmus dalších 15 minut. Krok 6: Podání druhé infuze Pokud nedošlo ke konverzi na sinusový rytmus během první infuze nebo následného 15 minutového období sledování, podejte druhou infuzi v dávce 2 mg/kg trvající 10 minut. Kumulativní dávky přesahující 565 mg nebyly hodnoceny. Pacienti po chirurgickém zákroku na srdci: Úprava dávkování není potřebná. Porucha funkce ledvin: Úprava dávkování není potřebná (viz bod 5.2). Porucha funkce jater: Úprava dávkování není potřebná (viz body 4.4 a 5.2). Starší pacienti (≥ 65 let): Úprava dávkování není potřebná. Pediatrická populace: V současné indikaci není žádné relevatní použití přípravku BRINAVESS u dětí a dospívajících mladších 18 let, a proto se u této populace přípravek používat nesmí. 4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku (viz bod 6.1).

Pacienti se závažnou stenózou aorty, pacienti se systolickým krevním tlakem < 100 mm Hg a pacienti se srdečním selháním třídy NYHA III a NYHA IV.

Pacienti s prodlouženým intervalem QT jako výchozím stavem (nekorigovaný > 440 ms) nebo závažnou bradykardií, dysfunkcí sinusového uzlu nebo s blokádou vedení vzruchu v srdci druhého a třetího stupně bez kardiostimulátoru.

Použití intravenózních antiarytmik (třídy I a třídy III) během 4 hodin před a během prvních 4 hodin po podání přípravku BRINAVESS.

Akutní koronární syndrom (včetně infarktu myokardu) v posledních 30 dnech.

4.4 Zvláštní

upozornění a opatření pro použití

Během infuze přípravku BRINAVESS a bezprostředně po ní byly hlášeny případy závažné hypotenze. Pacienty je nutno po celou dobu trvání infuze přípravku BRINAVESS a nejméně 15 minut po jejím ukončení pečlivě sledovat, přičemž se sledují životní funkce a kontinuálně se monitoruje srdeční rytmus.

35

Pokud se objeví kterýkoli z následujících projevů nebo příznaků, musí se podávání přípravku BRINAVESS ukončit a postižení pacienti musí být náležitě ošetřeni: •

náhlý pokles krevního tlaku nebo tepové frekvence, se symptomatickou hypotenzí či bradykardií nebo bez nich

hypotenze

bradykardie

změny na EKG (jako je klinicky významná sinusová pauza, úplná srdeční blokáda, nová blokáda Tawarova raménka, významné prodloužení intervalu QRS nebo QT, změny odpovídající ischémii nebo infarktu myokardu a komorové arytmii).

Pokud k těmto příhodám dojde během první infuze přípravku BRINAVESS, pacienti nesmějí druhou dávku přípravku BRINAVESS dostat. Pacienta je nutno i nadále sledovat po dobu dvou hodin po zahájení infuze až do stabilizace klinického obrazu a parametrů EKG. U pacientů, kteří nereagují na léčbu, je možno zvážit elektrokardioverzi stejnosměrným proudem. S elektrokardioverzí stejnosměrným proudem provedenou do 2 hodin po podání dávky nejsou žádné klinické zkušenosti. Před pokusem o farmakologickou kardioverzi se ujistěte, že jsou pacienti dostatečně hydratováni a hemodynamicky optimalizováni, přičemž v případě potřeby je nutno pacientům podat antikoagulancia podle terapeutických pokynů. U pacientů s neupravenou hypokalémií (sérový draslík nižší než 3,5 mmol/l) je nutno před podáním přípravku BRINAVESS hladiny draslíku upravit. Hypotenze U malého počtu pacientů se může objevit hypotenze (vernakalant 7,6 %, placebo 5,1 %). Hypotenze se obvykle objevuje časně, buď během podávání infuze nebo časně po jejím ukončení, přičemž obvykle ji lze korigovat standardními podpůrnými opatřeními. Případy těžké hypotenze byly pozorovány s frekvencí označovanou jako méně časté. Jako populace s vyšším rizikem hypotenze byli identifikováni pacienti s městnavým srdečním selháním. (Viz bod 4.8). Během trvání infuze a nejméně 15 minut po jejím dokončení je nutno pacienta sledovat s ohledem na projevy a příznaky náhlého poklesu krevního tlaku nebo tepové frekvence. Městnavé srdeční selhání Pacienti s městnavým srdečním selháním vykazovali vyšší celkovou incidenci hypotenzních příhod, a to během prvních 2 hodin po podání dávky pacientům léčeným vernakalantem v porovnání s pacienty léčenými placebem (16,1 % versus 4,7 %, v uvedeném pořadí). U pacientů bez městnavého srdečního selhání se incidence hypotenze během prvních 2 hodin po podání dávky u pacientů léčených vernakalantem v porovnání s pacienty léčenými placebem významně nelišila (5,7 % versus 5,2 %, v uvedeném pořadí). Hypotenze hlášená jako závažná nežádoucí příhoda nebo vedoucí k vysazení léčiva se u pacientů s městnavým srdečním selháním po expozici přípravku BRINAVESS vyskytla u 2,9 % z nich, v porovnání s 0 % u pacientů léčených placebem. Pacienti s městnavým srdečním selháním v anamnéze vykazovali během prvních dvou hodin po dávce vyšší incidenci komorových arytmií (7,3 % u přípravku BRINAVESS v porovnání s 1,6 % u placeba). Tyto arytmie byly obvykle asymptomatickými, monomorfními, nepřetrvávajícími (v průměru 3 až 4 tepy) komorovými tachykardiemi. Naproti tomu byly u pacientů bez městnavého srdečního selhání v anamnéze komorové arytmie hlášeny s podobnou četností jak u pacientů léčených přípravkem BRINAVESS, tak placebem (3,2 % u přípravku BRINAVESS versus 3,6 % u placeba).

36

V důsledku vyšší incidence nežádoucích příhod hypotenze a komorové arytmie u pacientů s městnavým srdečním selháním musí být vernakalant u hemodynamicky stabilních pacientů s městnavým srdečním selháním funkčních tříd NYHA I až II používán opatrně. Zkušenosti s používáním vernakalantu u pacientů s dokumentovanou ejekční frakcí levé komory (LVEF) ≤ 35 % jsou omezené. Jeho používání u těchto pacientů se nedoporučuje. Používání u pacientů s městnavým srdečním selháním s NYHA III nebo NYHA IV je kontraindikováno (viz bod 4.3). Flutter síní Bylo zjištěno, že přípravek BRINAVESS není účinný při konverzi typického primárního flutteru síní na sinusový rytmus. Pacienti léčení přípravkem BRINAVESS mají během prvních 2 hodin po dávce vyšší incidenci konverze na flutter síní. Toto riziko je vyšší u pacientů, kteří užívají antiarytmika třídy I (viz bod 4.8). Pokud se flutter síní zjistí jako sekundární k léčbě, je nutno pokračování infuze zvážit (viz bod 4.2). Používání antiarytmik před podáním přípravku BRINAVESS nebo po něm Přípravek BRINAVESS nelze doporučit u pacientů, kterým byla podána intravenózně antiarytmika (třídy I a III) 4 až 24 hodin před podáním vernakalantu, a to kvůli nedostatku údajů. Přípravek BRINAVESS se nesmí podávat pacientům, kterým byla podána intravenózní antiarytmika (třídy I a III) během 4 hodin před podáním vernakalantu (viz bod 4.3). Přípravek BRINAVESS se musí u pacientů léčených perorálními antiarytmiky (třídy I a III) používat opatrně, a to v důsledku nedostatku zkušeností. U pacientů léčených antiarytmiky třídy I je zvýšeno riziko flutteru síní (viz výše). S používáním intravenózních antiarytmik (třídy I a třídy III) během prvních 4 hodin po podání přípravku BRINAVESS jsou jen omezené zkušenosti, proto se tyto látky během tohoto období nesmějí používat (viz bod 4.3). Obnovení nebo zahájení perorální udržovací antiarytmické léčby lze zvážit po uplynutí 2 hodin od podání vernakalantu. Choroba srdečních chlopní U pacientů s onemocněním srdečních chlopní léčených vernakalantem byla vyšší incidence příhod komorových arytmií. Tyto pacienty je nutno pečlivě sledovat. Další choroby a stavy, které nebyly hodnoceny Přípravek BRINAVESS byl podáván pacientům s neupraveným QT kratším než 440 ms bez zvýšeného rizika vzniku torsade de pointes. Přípravek BRINAVESS nebyl dále hodnocen u pacientů s klinicky významnou stenózou chlopní, hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií, restriktivní kardiomyopatií a konstrikční perikarditidou, a jeho používání nelze v takových případech doporučit. S použitím přípravku BRINAVESS u pacientů s kardiostimulátorem jsou jen omezené zkušenosti. Jelikož zkušenosti z klinických hodnocení u pacientů s pokročilou poruchou funkce jater jsou omezené, vernakalant se u nich nedoporučuje. Tento léčivý přípravek obsahuje v jedné 200mg injekční lahvičce přibližně 1,4 mmol (32 mg) sodíku. Jedna injekční lahvička s obsahem 500 mg obsahuje přibližně 3,5 mmol (80 mg) sodíku. To je nutno vzít v potaz u pacientů na řízené sodíkové dietě. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce S injekcemi vernakalantu nebyly provedeny žádné formální interakční studie. V rámci programu klinického vývoje byla perorální udržovací antiarytmická léčba zastavena alespoň po dobu 2 hodin po podání přípravku BRINAVESS. Po této době lze zvážit obnovení či zahájení perorální udržovací antiarytmické léčby (viz body 4.3 a 4.4).

37

I když je vernakalant substrátem CYP2D6, populační farmakokinetické analýzy prokázaly, že nebyly pozorovány žádné podstatné rozdíly v akutní expozici vernakalantu (Cmax a AUC 0 až 90 min), pokud

byly během 1 dne před infuzí vernakalantu podány slabé nebo silné inhibitory CYP2D6 v porovnání s pacienty, kteří současně nebyli léčeni žádným inhibitorem CYP2D6. Kromě toho akutní expozice vernakalantu u slabých metabolizátorů ohledně enzymu CYP2D6 je pouze minimálně odlišná při porovnání s expozicí u silných metabolizátorů. Na základě metabolizačního statutu CYP2D6 není potřebná žádná úprava dávky vernakalantu, úprava dávky není potřebná ani při současném podání vernakalantu spolu s inhibitory 2D6. Vernakalant je středně silným kompetitivním inhibitorem CYP2D6. U akutního intravenózního podání vernakalantu se však nepředpokládá, že by mělo výrazný vliv na farmakokinetiku chronicky podávaných substrátů 2D6, a to v důsledku krátkého biologického poločasu vernakalantu a z něho vyplývající přechodné inhibice 2D6. Nepředpokládá se, že by vernakalant podávaný v infuzi vedl k významným lékovým interakcím, a to v důsledku rychlé distribuce a přechodné expozice, nízké vazby na proteiny, nepřítomnosti inhibice jiných testovaných enzymů CYP P450 (CYP3A4, 1A2, 2C9, 2C19 nebo 2E1) a nepřítomnosti inhibice P

−glykoproteinu při stanovení transportu digoxinu.

6.6 Zvláštní

opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. Přípravek BRINAVESS neobsahuje konzervancia.

Document Outlinenahoru

Informace na obalu

1

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

2

1. NÁZEV

PŘÍPRAVKU

BRINAVESS 20 mg/ml, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml koncentrátu obsahuje 20 mg vernakalanti hydrochloridum, což odpovídá 18,1 mg volné báze vernakalantum. Jedna 10 ml injekční lahvička s 200 mg vernakalanti hydrochloridum odpovídá 181 mg volné báze vernakalantum. Jedna 25 ml injekční lahvička s 500 mg vernakalanti hydrochloridum odpovídá 452,5 mg volné báze vernakalantum. Po naředění je koncentrace roztoku 4 mg/ml vernakalant

−hydrochloridu.

Pomocná látka: jedna injekční lahvička s 200 mg obsahuje přibližně 1,4 mmol (32 mg) sodíku. Jedna injekční lahvička s 500 mg obsahuje přibližně 3,5 mmol (80 mg) sodíku. Každý podaný mililitr naředěného roztoku obsahuje přibližně 3,5 mg sodíku (injekční roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)), 0,64 mg sodíku (glukóza na injekci 5 %) nebo 3,2 mg sodíku (Ringerův laktátový injekční roztok). Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ

FORMA

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku (sterilní koncentrát). Čirý a bezbarvý až světle žlutý roztok s hodnotou pH přibližně 5,5. Osmolalita léčivého přípravku je nastavena do následujícího rozmezí: 270 až 320 mosmol/kg 4. KLINICKÉ

ÚDAJE

4.1 Terapeutické

indikace

Rychlá konverze čerstvě vzniklé fibrilace síní na sinusový rytmus u dospělých - U pacientů nepodstupujících chirurgický zákrok: fibrilace síní trvající ≤ 7 dní - U pacientů po chirurgickém zákroku na srdci: fibrilace síní trvající ≤ 3 dny 4.2 Dávkování a způsob podání Přípravek BRINAVESS se musí podávat ve formě intravenózní infuze na monitorovacím klinickém pracovišti vhodném pro kardioverze. Přípravek BRINAVESS smí podávat pouze vyškolený zdravotnický pracovník, který musí během trvání infuze a nejméně 15 minut po jejím dokončení pacienta často kontrolovat s ohledem na projevy a příznaky náhlého poklesu krevního tlaku nebo tepové frekvence (viz bod 4.4). K přípravku je poskytnut předinfuzní kontrolní seznam. Před podáním se předepisující lékař žádá, aby pomocí dodaného kontrolního seznamu určil, zda je pacientovi léčbu možno podat. Tento kontrolní seznam se musí umístit na infuzní nádobu, aby si jej zdravotník, který bude přípravek BRINAVESS podávat, mohl přečíst.

3

Dávkování Přípravek BRINAVESS se dávkuje na základě tělesné hmotnosti pacienta, přičemž maximální počítaná dávka je založena na hmotnosti 113 kg. Doporučená první infuze je 3 mg/kg, která se má podat během 10 minut. U pacientů vážících ≥ 113 kg nepřekračujte maximální zahajovací dávku 339 mg (84,7 ml roztoku o koncentraci 4 mg/ml). Pokud ke konverzi na sinusový rytmus nedojde během 15 minut po ukončení infuze, lze podat druhou 10 minutovou infuzi 2 mg/kg. U pacientů vážících ≥ 113 kg nepřekračujte maximální dávku 226 mg v druhé infuzi (56,5 ml roztoku o koncentraci 4 mg/ml). Během 24 hodin se nesmí podat kumulativní dávka přesahující 5 mg/kg. Žádné klinické údaje týkající se opakovaných dávek po první a druhé infuzi nejsou k dispozici. Zdá se, že po uplynutí 24 hodin jsou hladiny vernakalantu nevýznamné. Pokud ke konverzi na sinusový rytmus dojde buď během první nebo během druhé infuze, je nutno danou infuzi dokončit. Pokud se po první infuzi zjistí hemodynamicky stabilní flutter síní, lze druhou infuzi přípravku BRINAVESS podat, protože pacienta lze konvertovat na sinusový rytmus. (Viz body 4.4 a 4.8.) Jako prostředek k podání léčiva je zvláště vhodná infuzní pumpa. Za předpokladu, že vypočítaný objem lze přesně podat během dané infuzní doby, je však přijatelná i stříkačková pumpa. Nepodávejte jako intravenózní bolus. Doporučenými rozpouštědly jsou 0,9 % roztok chloridu sodného na injekci, laktátový Ringerův roztok na injekci nebo 5 % roztok glukózy na injekci. Před podáním si přečtěte všechny kroky. Příprava přípravku BRINAVESS k infuzi Krok 1: Injekční lahvičky přípravku BRINAVESS před podáním vizuálně zkontrolujte na výskyt částic a změnu barvy. Nepoužívejte žádné lahvičky, které obsahují částice nebo jejichž obsah má změněnou barvu. Poznámka: přípravek BRINAVESS koncentrát pro přípravu infuzního roztoku je bezbarvý až světle žlutý. Změny barvy v tomto rozmezí nemají vliv na účinnost přípravku. Krok 2: Naředění koncentrátu K zajištění řádného podání je nutno při zahájení léčby připravit dostatečné množství přípravku BRINAVESS 20 mg/ml, aby bylo možno podat jak první infuzi, tak druhou infuzi, jestliže to bude opodstatněné. Podle pokynů k ředění uvedených dále vytvořte roztok o koncentraci 4 mg/ml: Pacienti ≤ 100 kg: 25 ml přípravku BRINAVESS 20 mg/ml se přidá do 100 ml rozpouštědla. Pacienti > 100 kg: 30 ml přípravku BRINAVESS 20 mg/ml se přidá do 120 ml rozpouštědla. Krok 3: Roztok zkontrolujte Naředěný sterilní roztok musí být čirý, bezbarvý až světle žlutý. Roztok před podáním znovu vizuálně zkontrolujte na výskyt částic a změnu barvy. Způsob podání Injekční lahvičky přípravku BRINAVESS jsou pouze na jedno použití a musí být naředěny před podáním. Krok 4: Podání první infuze První infuze přípravku BRINAVESS se podá jako dávka 3 mg/kg během 10 minut. Během této doby se pacient musí pečlivě sledovat s ohledem na jakékoli projevy a příznaky náhlého poklesu krevního tlaku nebo tepové frekvence. Pokud se příznaky objeví, se symptomatickou hypotenzí či bradykardií nebo bez nich, musí se infuze ihned ukončit. Krok 5: Sledování pacienta Pokud ke konverzi na sinusový rytmus nedošlo, sledujte pacientovy životní projevy a srdeční rytmus dalších 15 minut.

4

Krok 6: Podání druhé infuze Pokud nedošlo ke konverzi na sinusový rytmus během první infuze nebo následného 15 minutového období sledování, podejte druhou infuzi v dávce 2 mg/kg trvající 10 minut. Kumulativní dávky přesahující 565 mg nebyly hodnoceny. Pacienti po chirurgickém zákroku na srdci: Úprava dávkování není potřebná. Porucha funkce ledvin: Úprava dávkování není potřebná (viz bod 5.2). Porucha funkce jater: Úprava dávkování není potřebná (viz body 4.4 a 5.2). Starší pacienti (≥ 65 let): Úprava dávkování není potřebná. Pediatrická populace: V současné indikaci není žádné relevatní použití přípravku BRINAVESS u dětí a dospívajících mladších 18 let, a proto se u této populace přípravek používat nesmí. 4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku (viz bod 6.1).

Pacienti se závažnou stenózou aorty, pacienti se systolickým krevním tlakem < 100 mm Hg a pacienti se srdečním selháním třídy NYHA III a NYHA IV.

Pacienti s prodlouženým intervalem QT jako výchozím stavem (nekorigovaný > 440 ms) nebo závažnou bradykardií, dysfunkcí sinusového uzlu nebo s blokádou vedení vzruchu v srdci druhého a třetího stupně bez kardiostimulátoru.

Použití intravenózních antiarytmik (třídy I a třídy III) během 4 hodin před a během prvních 4 hodin po podání přípravku BRINAVESS.

Akutní koronární syndrom (včetně infarktu myokardu) v posledních 30 dnech.

4.4 Zvláštní

upozornění a opatření pro použití

Během infuze přípravku BRINAVESS a bezprostředně po ní byly hlášeny případy závažné hypotenze. Pacienty je nutno po celou dobu trvání infuze a nejméně 15 minut po jejím ukončení pečlivě sledovat, přičemž se sledují životní funkce a kontinuálně se monitoruje srdeční rytmus. Pokud se objeví kterýkoli z následujících projevů nebo příznaků, musí se podávání přípravku BRINAVESS ukončit a postižení pacienti musí být náležitě ošetřeni: •

náhlý pokles krevního tlaku nebo tepové frekvence, se symptomatickou hypotenzí či bradykardií nebo bez nich

hypotenze

bradykardie

změny na EKG (jako je klinicky významná sinusová pauza, úplná srdeční blokáda, nová blokáda Tawarova raménka, významné prodloužení intervalu QRS nebo QT, změny odpovídající ischémii nebo infarktu myokardu a komorové arytmii).

Pokud k těmto příhodám dojde během první infuze přípravku BRINAVESS, pacienti nesmějí druhou dávku přípravku BRINAVESS dostat. Pacienta je nutno i nadále sledovat po dobu dvou hodin po zahájení infuze až do stabilizace klinického obrazu a parametrů EKG.

5

U pacientů, kteří nereagují na léčbu, je možno zvážit elektrokardioverzi stejnosměrným proudem. S elektrokardioverzí stejnosměrným proudem provedenou do 2 hodin po podání dávky nejsou žádné klinické zkušenosti. Před pokusem o farmakologickou kardioverzi se ujistěte, že jsou pacienti dostatečně hydratováni a hemodynamicky optimalizováni, přičemž v případě potřeby je nutno pacientům podat antikoagulancia podle terapeutických pokynů. U pacientů s neupravenou hypokalémií (sérový draslík nižší než 3,5 mmol/l) je nutno před podáním přípravku BRINAVESS hladiny draslíku upravit. Hypotenze U malého počtu pacientů se může objevit hypotenze (vernakalant 7,6 %, placebo 5,1 %). Hypotenze se obvykle objevuje časně, buď během podávání infuze nebo časně po jejím ukončení, přičemž obvykle ji lze korigovat standardními podpůrnými opatřeními. Případy těžké hypotenze byly pozorovány s frekvencí označovanou jako méně časté. Jako populace s vyšším rizikem hypotenze byli identifikováni pacienti s městnavým srdečním selháním. (Viz bod 4.8). Během trvání infuze a nejméně 15 minut po jejím dokončení je nutno pacienta sledovat s ohledem na projevy a příznaky náhlého poklesu krevního tlaku nebo tepové frekvence. Městnavé srdeční selhání Pacienti s městnavým srdečním selháním vykazovali vyšší celkovou incidenci hypotenzních příhod, a to během prvních 2 hodin po podání dávky pacientům léčeným vernakalantem v porovnání s pacienty léčenými placebem (16,1 % versus 4,7 %, v uvedeném pořadí). U pacientů bez městnavého srdečního selhání se incidence hypotenze během prvních 2 hodin po podání dávky u pacientů léčených vernakalantem v porovnání s pacienty léčenými placebem významně nelišila (5,7 % versus 5,2 %, v uvedeném pořadí). Hypotenze hlášená jako závažná nežádoucí příhoda nebo vedoucí k vysazení léčiva se u pacientů s městnavým srdečním selháním po expozici přípravku BRINAVESS vyskytla u 2,9 % z nich, v porovnání s 0 % u pacientů léčených placebem. Pacienti s městnavým srdečním selháním v anamnéze vykazovali během prvních dvou hodin po dávce vyšší incidenci komorových arytmií (7,3 % u přípravku BRINAVESS v porovnání s 1,6 % u placeba). Tyto arytmie byly obvykle asymptomatickými, monomorfními, nepřetrvávajícími (v průměru 3 až 4 tepy) komorovými tachykardiemi. Naproti tomu byly u pacientů bez městnavého srdečního selhání v anamnéze komorové arytmie hlášeny s podobnou četností jak u pacientů léčených přípravkem BRINAVESS, tak placebem (3,2 % u přípravku BRINAVESS versus 3,6 % u placeba). V důsledku vyšší incidence nežádoucích příhod hypotenze a komorové arytmie u pacientů s městnavým srdečním selháním musí být vernakalant u hemodynamicky stabilních pacientů s městnavým srdečním selháním funkčních tříd NYHA I až II používán opatrně. Zkušenosti s používáním vernakalantu u pacientů s dokumentovanou ejekční frakcí levé komory (LVEF) ≤ 35 % jsou omezené. Jeho používání u těchto pacientů se nedoporučuje. Používání u pacientů s městnavým srdečním selháním s NYHA III nebo NYHA IV je kontraindikováno (viz bod 4.3). Flutter síní Bylo zjištěno, že přípravek BRINAVESS není účinný při konverzi typického primárního flutteru síní na sinusový rytmus. Pacienti léčení přípravkem BRINAVESS mají během prvních 2 hodin po dávce vyšší incidenci konverze na flutter síní. Toto riziko je vyšší u pacientů, kteří užívají antiarytmika třídy I (viz bod 4.8). Pokud se flutter síní zjistí jako sekundární k léčbě, je nutno pokračování infuze zvážit (viz bod 4.2). Používání antiarytmik před podáním přípravku BRINAVESS nebo po něm Přípravek BRINAVESS nelze doporučit u pacientů, kterým byla podána intravenózně antiarytmika (třídy I a III) 4 až 24 hodin před podáním vernakalantu, a to kvůli nedostatku údajů. Přípravek BRINAVESS se nesmí podávat pacientům, kterým byla podána intravenózní antiarytmika (třídy I a III) během 4 hodin před podáním vernakalantu (viz bod 4.3).

6

Přípravek BRINAVESS se musí u pacientů léčených perorálními antiarytmiky (třídy I a III) používat opatrně, a to v důsledku nedostatku zkušeností. U pacientů léčených antiarytmiky třídy I je zvýšeno riziko flutteru síní (viz výše). S používáním intravenózních antiarytmik (třídy I a třídy III) během prvních 4 hodin po podání přípravku BRINAVESS jsou jen omezené zkušenosti, proto se tyto látky během tohoto období nesmějí používat (viz bod 4.3). Obnovení nebo zahájení perorální udržovací antiarytmické léčby lze zvážit po uplynutí 2 hodin od podání vernakalantu. Choroba srdečních chlopní U pacientů s onemocněním srdečních chlopní léčených vernakalantem byla vyšší incidence příhod komorových arytmií. Tyto pacienty je nutno pečlivě sledovat. Další choroby a stavy, které nebyly hodnoceny Přípravek BRINAVESS byl podáván pacientům s neupraveným QT kratším než 440 ms bez zvýšeného rizika vzniku torsade de pointes. Přípravek BRINAVESS nebyl dále hodnocen u pacientů s klinicky významnou stenózou chlopní, hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií, restriktivní kardiomyopatií a konstrikční perikarditidou, a jeho používání nelze v takových případech doporučit. S použitím přípravku BRINAVESS u pacientů s kardiostimulátorem jsou jen omezené zkušenosti. Jelikož zkušenosti z klinických hodnocení u pacientů s pokročilou poruchou funkce jater jsou omezené, vernakalant se u nich nedoporučuje. Tento léčivý přípravek obsahuje v jedné 200mg injekční lahvičce přibližně 1,4 mmol (32 mg) sodíku. Jedna injekční lahvička s obsahem 500 mg obsahuje přibližně 3,5 mmol (80 mg) sodíku. To je nutno vzít v potaz u pacientů na řízené sodíkové dietě. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce S injekcemi vernakalantu nebyly provedeny žádné formální interakční studie. V rámci programu klinického vývoje byla perorální udržovací antiarytmická léčba zastavena alespoň po dobu 2 hodin po podání přípravku BRINAVESS. Po této době lze zvážit obnovení či zahájení perorální udržovací antiarytmické léčby (viz body 4.3 a 4.4). I když je vernakalant substrátem CYP2D6, populační farmakokinetické analýzy prokázaly, že nebyly pozorovány žádné podstatné rozdíly v akutní expozici vernakalantu (Cmax a AUC 0 až 90 min), pokud

byly během 1 dne před infuzí vernakalantu podány slabé nebo silné inhibitory CYP2D6 v porovnání s pacienty, kteří současně nebyli léčeni žádným inhibitorem CYP2D6. Kromě toho akutní expozice vernakalantu u slabých metabolizátorů ohledně enzymu CYP2D6 je pouze minimálně odlišná při porovnání s expozicí u silných metabolizátorů. Na základě metabolizačního statutu CYP2D6 není potřebná žádná úprava dávky vernakalantu, úprava dávky není potřebná ani při současném podání vernakalantu spolu s inhibitory 2D6. Vernakalant je středně silným kompetitivním inhibitorem CYP2D6. U akutního intravenózního podání vernakalantu se však nepředpokládá, že by mělo výrazný vliv na farmakokinetiku chronicky podávaných substrátů 2D6, a to v důsledku krátkého biologického poločasu vernakalantu a z něho vyplývající přechodné inhibice 2D6. Nepředpokládá se, že by vernakalant podávaný v infuzi vedl k významným lékovým interakcím, a to v důsledku rychlé distribuce a přechodné expozice, nízké vazby na proteiny, nepřítomnosti inhibice jiných testovaných enzymů CYP P450 (CYP3A4, 1A2, 2C9, 2C19 nebo 2E1) a nepřítomnosti inhibice P

−glykoproteinu při stanovení transportu digoxinu.

7

4.6 Fertilita,

těhotenství a kojení

Těhotenství Údaje o podávání vernakalant

−hydrochloridu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech

prokázaly malformace po opakované perorální expozici (viz bod 5.3). Jako opatření předběžné opatrnosti je vhodné se používání vernakalantu během těhotenství vyhnout. Kojení Není známo, zda se vernakalant/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. O vylučování vernakalantu/metabolitů do mateřského mléka zvířat nejsou žádné informace. Riziko pro kojence nelze vyloučit. Při používání u kojících žen je nutná opatrnost. Fertilita Ve studiích na zvířatech nebylo prokázáno, že by vernakalant narušoval fertilitu. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Studie o účincích přípravku BRINAVESS na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Při řízení dopravních prostředků či obsluze strojů je však nutno vzít v úvahu, že během prvních dvou hodin po použití přípravku BRINAVESS bylo hlášeno točení hlavy (viz bod 4.8). 4.8 Nežádoucí

účinky

Bezpečnost přípravku BRINAVESS byla hodnocena v klinických studiích zahrnujících 883 subjektů hodnocení (pacienti a zdraví dobrovolníci), kterým byl podáván přípravek BRINAVESS. Na základě údajů získaných na 773 pacientech v šesti studiích fáze 2 a fáze 3 byly nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky (> 5 %) pozorovanými během prvních 24 hodin po podání přípravku BRINAVESS poruchy vnímání chuti (20,1 %), kýchání (14,6 %) a parestézie (9,7 %). Tyto příhody se vyskytovaly v době okolo infuze, byly přechodné a vzácně omezovaly léčbu. Četnosti jsou definovány jako: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit)

8

Tabulka 1:

Nežádoucí účinky přípravku BRINAVESS*

Poruchy nervového systému

Velmi časté: poruchy vnímání chuti Časté: parestézie, točení hlavy, bolesti hlavy, hypoestézie Méně časté: pocit pálení, poruchy čichu, ospalost, vasovagální synkopa

Poruchy oka

Méně časté: podráždění oka, zvýšené slzení, poruchy vidění

Srdeční poruchy

Časté: bradykardie***, flutter síní*** Méně časté: sinusová zástava, úplná AV blokáda, AV blokáda prvního stupně, blokáda levého Tawarova raménka, komorové extrasystoly, palpitace, sinusová bradykardie, komorová tachykardie, prodloužení komplexu QRS na EKG, prodloužení QT na EKG, kardiogenní šok**

Cévní poruchy

Časté: hypotenze Méně časté: zarudnutí, návaly horka, bledost

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Velmi časté: kýchání Časté: kašel, nepříjemný pocit v nose Méně časté: dušnost, pocit dušení, výtok z nosu, podráždění hrdla

Gastrointestinální poruchy

Časté: nauzea, zvracení, sucho v ústech Méně časté: průjem, naléhavý pocit nutkání na stolici

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté: svědění, hyperhidróza Méně časté: generalizované svědění, studený pot

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Méně časté: bolesti v končetinách

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté: bolest v místě infuze, parestézie v místě infuze, pocit horka, únava Méně časté: podráždění v místě infuze, přecitlivělost v místě infuze, celkový pocit nevolnosti, pocit nepohody na hrudi

* Nežádoucí účinky uvedené v tabulce se objevily do 24 hodin po podání přípravku BRINAVESS (viz body 4.2 a 5.2) ** Odhadovaná četnost včetně příhod pozorovaných v právě probíhající klinické studii ***viz bod níže Popis vybraných nežádoucích účinků: Klinicky významné nežádoucí účinky pozorované v klinických hodnoceních zahrnovaly hypotenzi a komorové arytmie. (Viz body 4.4 Hypotenze, Městnavé srdeční selhání). Bradykardie byla pozorována hlavně v době konverze na sinusový rytmus. Při významně vyšší míře konverze u pacientů léčených přípravkem BRINAVESS byla incidence bradykardických příhod vyšší během prvních 2 hodin u pacientů léčených vernakalantem, než u pacientů léčených placebem (5,4 % versus 3,8 %, v uvedeném pořadí). Z pacientů, u kterých nedošlo ke konverzi na sinusový rytmus, byla incidence bradykardických příhod během prvních 2 hodin po dávce u skupin léčených placebem a vernakalantem podobná (4,0 % a 3,8 %, v uvedeném pořadí). Obecně platí, že bradykardie dobře reagovala na vysazení přípravku BRINAVESS a/nebo podání atropinu.

9

Flutter síní Pacienti s fibrilací síní léčení přípravkem BRINAVESS měli vyšší incidenci konverze na flutter síní během prvních 2 hodin po dávce (10 % versus 2,5 % u placeba). Při pokračování v infuzi léku podle doporučení uvedeného výše došlo u většiny pacientů dále ke konverzi na sinusový rytmus. U zbývajících pacientů lze doporučit elektrokardioverzi. V dosavadních klinických studiích se u pacientů stižených po léčbě přípravkem BRINAVESS flutterem síní nevyvinulo atrioventrikulární vedení v poměru 1:1. Studie AVRO V klinickém hodnocení zahrnujícím 116 pacientů s nedávným vznikem fibrilace síní, kterým byl podán přípravek BRINAVESS, byl pozorovaný profil nežádoucích účinků konzistentní s profilem hlášeným v předchozích studiích. 4.9 Předávkování V klinických hodnoceních přípravku BRINAVESS nebyl hlášen žádný případ předávkování. Jeden pacient, který dostal dávku přípravku BRINAVESS 3 mg/kg během 5 minut (místo doporučených 10 minut), byl stižen hemodynamicky stabilní tachykardií se širokými komplexy, která vymizela bez následků. 5. FARMAKOLOGICKÉ

VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: léčba srdce, jiná antiarytmika třídy I a III, ATC kód: C01BG11. Mechanismus účinku: vernakalant je antiarytmikum, které působí převážně v síních tak, že prodlužuje refrakternost síní a zpomaluje vedení vzruchu v závislosti na rychlosti jeho vedení. Má se za to, že tyto antifibrilační účinky na refrakternost a vedení potlačují reentry vzruchu, přičemž jsou v síních během fibrilace síní potencovány. Má se za to, že relativní selektivita vernakalantu vůči síňové refrakternosti v porovnání s komorovou refrakterností je výsledkem blokády proudů, které vznikají v síních, nikoli však v komorách, stejně jako jedinečným elektrofyziologickým stavem fibrilujících síní. Byla však dokumentována blokáda kationtových proudů, včetně kanálů hERG a srdečních napěťově řízených sodíkových kanálů, které jsou přítomny v komorách. Farmakodynamika: V preklinických studiích blokuje vernakalant proudy ve všech fázích síňového akčního potenciálu, včetně draslíkových proudů, které vznikají specificky v síních (např. ultrarychlý opožděný vyrovnávací draslíkový proud a na acetylcholinu závislý draslíkový proud). Při fibrilaci síní blokáda sodíkových kanálů závislá na frekvenci a napětí dále koncentruje účinek léčiva na rychle se aktivující a částečně depolarizovanou tkáň síní spíše než na normálně polarizovanou komoru tepající v pomalejším rytmu. Navíc schopnost vernakalantu blokovat pozdní složku sodíkového proudu omezuje účinky na repolarizaci komor indukovanou blokádou draslíkových proudů v komoře. Cílené účinky na tkáň síní spojené s blokádou pozdního sodíkového proudu naznačují, že vernakalant má nízký proarytmický potenciál. Celkově kombinace účinků vernakalantu na srdeční draslíkové a sodíkové proudy vede k podstatným antiarytmickým účinkům, které se soustředí hlavně v síních. V elektrofyziologické studii na pacientech vernakalant významně prodlužoval efektivní refrakterní periody síní, a to způsobem závislým na dávce, což nebylo spojeno s významným prodloužením efektivní refrakterní periody komor. Napříč populací fáze 3 došlo u pacientů léčených vernakalantem v porovnání s placebem k prodloužení QT korigovaného dle srdečního tepu (pomocí Fridericiovy korekce, QTcF) (píky po odečtení placeba 22,1 ms po první infuzi a 18,8 ms po druhé infuzi). 90 minut po zahájení infuze se tento rozdíl snížil na 8,1 ms.

10

Klinická účinnost Uspořádání klinických studií: klinický účinek přípravku BRINAVESS při léčení pacientů s fibrilací síní byl hodnocen ve třech randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studiích (ACT I, ACT II a ACT III) a ve studii s aktivním komparátorem intravenózním amiodaronem (AVRO). Do studií ACT II a ACT III byli zahrnuti někteří pacienti s typickým flutterem síní, přičemž nebylo zjištěno, že by přípravek BRINAVESS byl při konverzi flutteru síní účinný. V klinických hodnoceních byla potřeba antikoagulace před podáním vernakalantu vyhodnocena podle klinické praxe ošetřujícího lékaře. Při fibrilaci síní trvající méně než 48 hodin byla umožněna okamžitá kardioverze. Při fibrilaci síní trvající déle než 48 hodin byla vyžadována antikoagulace podle terapeutických pokynů. Studie ACT I a ACT III hodnotily účinky přípravku BRINAVESS při léčení pacientů s fibrilací síní trvající > 3 hodiny, ale ne více než 45 dní. Studie ACT II hodnotila účinky přípravku BRINAVESS na pacienty, u kterých se po zavedení koronárního bypassu (CABG) a/nebo zákroku na chlopních vyvinula fibrilace síní trvající < 3 dny (fibrilace síní se objevila více než 1 den, ale méně než 7 dní po zákroku). Studie AVRO hodnotila účinky vernakalantu v porovnání s intravenózním amiodaronem u pacientů s nedávným vznikem fibrilace síní (3 až 48 hodin). Ve všech studiích byla pacientům podána 10minutová infuze 3,0 mg/kg přípravku BRINAVESS (nebo odpovídajícího placeba), následovaná 15minutovou dobou pozorování. Pokud měl pacient na konci 15minutové doby pozorování fibrilaci síní nebo flutter síní, byla mu podána druhá 10minutová infuze 2,0 mg/kg přípravku BRINAVESS (nebo odpovídajícího placeba). Léčebný úspěch (respondér) byl definován jako konverze fibrilace síní na sinusový rytmus do 90 minut. Pacienti, kteří na léčbu nereagovali, byli ošetřeni standardními metodami. Účinnost u pacientů s přetrvávající fibrilací síní, (ACT I a ACT III) Primárním kritériem účinnosti byl podíl subjektů hodnocení s krátkým trváním fibrilace síní (3 hodiny až 7 dní), u kterých došlo ke konverzi fibrilace síní na sinusový rytmus indukované léčbou na dobu minimálně 1 minuty během 90 minut od první expozice hodnocenému léčivu. Účinnost byla hodnocena na celkem 390 hemodynamicky stabilních dospělých pacientech s krátkým trváním fibrilace síní včetně pacientů s hypertenzí (40,5 %), ischemickou chorobou srdeční (12,8 %), chorobou srdečních chlopní (9,2 %) a městnavým srdečním selháním (10,8 %). V těchto studiích léčba přípravkem BRINAVESS v porovnání s placebem účinně konvergovala fibrilace síní na sinusový rytmus (viz tabulka 2). Konverze fibrilace síní na sinusový rytmus nastala rychle (u respondérů byl medián času do konverze 10 minut od začátku první infuze) a sinusový rytmus se udržel 24 hodin (97 %). Dávkovacím doporučením pro vernakalant je titrační léčba se dvěma možnými dávkovacími kroky. V uskutečněných klinických hodnoceních nelze aditivní účinek druhé dávky, pokud nějaký je, nezávisle vyhodnotit. Tabulka 2: Konverze fibrilace síní na sinusový rytmus ve studiích ACT I a ACT III

ACT I

ACT III

Trvání fibrilace síní

Přípravek BRINAVESS

Placebo Hodnota

p †

Přípravek BRINAVESS

Placebo Hodnota

p†

> 3 hodiny až ≤ 7 dní

74/145 (51,0 %)

3/75 (4,0 %)

< 0,0001

44/86 (51,2 %)

3/84 (3,6 %)

< 0,0001

†Cochran-Mantel-Haenszelův test Bylo prokázáno, že přípravek BRINAVESS poskytuje úlevu od symptomů fibrilace síní konverzí na sinusový rytmus. S ohledem na věk, pohlaví, užívání léčiv kontrolujících srdeční tep, užívání antiarytmik, užívání warfarinu, anamnézu ischemické choroby srdeční, poruchu funkce ledvin nebo expresi enzymu 2D6 cytochromu P450 nebyly pozorovány žádné rozdíly v bezpečnosti nebo účinnosti. Léčba přípravkem BRINAVESS neměla vliv na míru odpovědi na elektrokardioverzi (včetně mediánu počtu šoků nebo joulů potřebných k úspěšné kardioverzi) v případech, kdy k ní došlo během 2 až 24 hodin po podání hodnoceného léčiva.

11

Konverze fibrilace síní u pacientů s fibrilací síní delšího trvání (> 7 dní a ≤ 45 dní) hodnocená jako druhotné kritérium hodnocení na celkem 185 pacientech nevykázala statisticky významné rozdíly mezi přípravkem BRINAVESS a placebem. Účinnost u pacientů, u kterých došlo k fibrilaci síní po zákroku na srdci (ACT II) Účinnost byla hodnocena na pacientech s fibrilací síní po chirurgickém zákroku na srdci ve studii ACT II, což byla studie fáze 3, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, s paralelní skupinou (ACT II) provedená na 150 pacientech s přetrvávající fibrilací síní (trvání 3 až 72 hodin), která se objevila v rozmezí 24 hodin až 7 dní po zavedení koronárního bypassu a/nebo zákroku na chlopních. Léčba přípravkem BRINAVESS účinně konvergovala fibrilaci síní na sinusový rytmus (47,0 % přípravek BRINAVESS, 14,0 % placebo; hodnota p = 0,0001). Konverze fibrilace síní na sinusový rytmus nastala rychle (medián doby do konverze 12 minut od zahájení infuze). Účinnost v porovnání s amiodaronem (AVRO): Vernakalant byl hodnocen na 116 pacientech s fibrilací síní (3 až 48 hodin), včetně pacientů s hypertenzí (74,1 %), ischemickou chorobou srdeční (19 %), chorobou srdečních chlopní (3,4 %) a městnavým srdečním selháním (17,2 %). Do studie nebyli zařazeni žádní pacienti s NYHA III/IV. Ve studii AVRO byla infuze amiodaronu podávána po dobu 2 hodin (tj. 1 hodina nasycovací dávky 5 mg/kg, následovaná 1 hodinou udržovací infuze 50 mg). Primárním kritériem hodnocení byl podíl pacientů, u kterých se dosáhlo sinusového rytmu 90 minut po zahájení léčby, což omezuje závěry na účinky pozorované v tomto časovém okně. Léčba vernakalantem vedla ke konverzi u 51,7 % pacientů na sinusový rytmus v porovnání s 5,2 % u amiodaronu, to vedlo v porovnání s amiodaronem k významně rychlejší konverzi z fibrilace síní na sinusový rytmus během prvních 90 minut (hodnota p log

−rank < 0,0001).

Pediatrická populace Evropská léková agentura rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií přípravku BRINAVESS u všech podskupin pediatrické populace ohledně fibrilace síní (ohledně informací o pediatrickém použití viz bod 4.2). 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Absorpce U pacientů byly po jediné 10minutové infuzi dávky 3 mg/kg vernakalant

−hydrochloridu průměrné

maximální plasmatické koncentrace vernakalantu 3,9 μg/ml a po druhé infuzi v dávce 2 mg/kg po 15minutové přestávce byly 4,3 μg/ml. Distribuce v organismu Vernakalant se v těle rozsáhle a rychle distribuuje, distribuční objem je přibližně 2 l/kg. Hodnoty Cmax a AUC byly v dávkách od 0,5 mg/kg do 5 mg/kg na dávce závislé. U pacientů byla obvyklá celková tělesná clearance vernakalantu odhadnuta na 0,41 l/hod/kg. Volná frakce vernakalantu v lidském séru v rozmezí koncentrací 1 až 5 μg/ml je 53 až 63 %. Eliminace/vylučování z organismu Vernakalant se u rychlých metabolizátorů na CYP2D6 eliminuje převážně O

−demethylací

zprostředkovanou CYP2D6. U pomalých metabolizátorů na CYP2D6 jsou hlavními mechanismy eliminace glukuronidace a vylučování ledvinami. Průměrná hodnota poločasu eliminace vernakalantu u pacientů byla přibližně 3 hodiny u rychlých metabolizátorů na CYP2D6 a přibližně 5,5 hodiny u pomalých metabolizátorů. Zvláštní skupiny pacientů Akutní expozice není významně ovlivněna pohlavím, městnavým srdečním selháním v anamnéze, poruchou funkce ledvin ani současným podáváním betablokátorů a jiných léků, včetně warfarinu, metoprololu, furosemidu a digoxinu. U pacientů s poruchou funkce jater byly expozice zvýšeny o 9 až 25 %. Při těchto stavech není žádná úprava dávkování přípravku BRINAVESS potřebná, a to ani na základě věku, sérového kreatininu či statutu ohledně metabolizace na CYP2D6.

12

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Neklinické údaje získané na základě konvenčních studií bezpečnosti, toxicity při jedné a opakovaných dávkách a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Pokud jde o reprodukci, nebyly po intravenózním podání vernakalantu při hladinách expozice (AUC) podobných nebo nižších, než jsou hladiny expozice (AUC) u lidí, jichž se dosahuje po jediné intravenózní dávce vernakalantu, pozorovány žádné účinky na březost, embryofetální vývoj, porod ani postnatální vývoj. Ve studiích embryofetálního vývoje při perorálním podávání vernakalantu dvakrát denně, které vedlo k obecně vyšším hladinám expozice (AUC), než jakých se dosahuje u lidí po jediné intravenózní dávce vernakalantu, se u potkanů objevily malformace (špatně tvarované/chybějící/srostlé lebeční kosti, včetně rozštěpů patra, ohnutý radius, ohnutá/špatně tvarovaná lopatka, zúžená trachea, chybějící štítná žláza, nesestouplá varlata), přičemž u králíků byla při nejvyšších testovaných dávkách pozorována zvýšená embryofetální letalita, zvýšený počet plodů se srostlými a/nebo nadbytečnými sternebry. 6. FARMACEUTICKÉ

ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek Kyselina citrónová E330 Chlorid sodný Voda na injekci Hydroxid sodný E524 (k úpravě pH) 6.2 Inkompatibility Tento léčivý přípravek se nesmí mísit s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 4.2. 6.3 Doba

použitelnosti

3 roky Naředěný sterilní koncentrát je při teplotě 25°C nebo nižší chemicky a fyzikálně stabilní po dobu 12 hodin. Z mikrobiologického hlediska by se přípravek měl použít ihned. Pokud se nepoužije ihned, jsou doby a podmínky uchovávání před použitím na odpovědnosti uživatele a obvykle by neměly být delší než 24 hodin při teplotě 2°C až 8°C, pokud k naředění nedošlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. 6.4 Zvláštní

opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Podmínky uchovávání naředěného léčivého přípravku viz bod 6.3. 6.5 Druh obalu a obsah balení Jednorázové skleněné (typ I) injekční lahvičky s chlorbutylovou pryžovou zátkou a hliníkovým krytem. Velikost balení s 1 injekční lahvičkou obsahuje buď 10 ml roztoku se 200 mg, nebo 25 ml roztoku s 500 mg. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

13

6.6 Zvláštní

opatření pro likvidaci přípravku

Příprava přípravku BRINAVESS k infuzi – viz bod 4.2. Všechen nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. Přípravek BRINAVESS neobsahuje konzervancia. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Velká Británie 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) EU/1/10/645/001 EU/1/10/645/002 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 1.9.2010 10. DATUM REVIZE TEXTU MM/RRRR Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu/.

14

PŘÍLOHA II

A. VÝROBCE

ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B. PODMÍNKY

REGISTRACE

15

A. VÝROBCE

ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39 NL-2031 BN Haarlem Nizozemí B. PODMÍNKY

REGISTRACE

Podmínky nebo omezení výdeje a použití, kladené na držitele rozhodnutí o registraci

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz Příloha I: Souhrn údajů o přípravku, bod 4.2). •

Podmínky nebo omezení s ohledem na bezpečné a účinné používání léčivého přípravku

Držitel rozhodnutí o registraci poskytne ke každému balení kontrolní seznam, jehož text je zahrnut v příloze IIIA. Společnost začne předinfuzní kontrolní seznamy do balení balených v místě balení vkládat co nejdříve, nejpozději však 15. listopadu 2012. Tento kontrolní seznam bude vybaven lepicí páskou, aby mohl být umístěn na infuzní nádobu. Držitel rozhodnutí o registraci zajistí, že všem zdravotníkům účastnícím se podávání přípravku BRINAVESS bude poskytnut informační balíček pro zdravotníky, který bude obsahovat následující položky: Edukační materiál pro zdravotníky Souhrn údajů o přípravku, příbalovou informaci a označení na obalu Držitel rozhodnutí o registraci se musí s kompetentním národním úřadem před distribucí přípravku dohodnout na obsahu a formátu edukačního materiálu, spolu s komunikačním plánem. Klíčové prvky, které musí být zahrnuty v edukačním materiálu: 1. Přípravek BRINAVESS se musí podávat ve formě intravenózní infuze na monitorovacím klinickém pracovišti vhodném pro kardioverze. Přípravek BRINAVESS smí podávat pouze vyškolený zdravotnický pracovník, který musí během trvání infuze a nejméně 15 minut po jejím dokončení pacienta často kontrolovat s ohledem na projevy a příznaky náhlého poklesu krevního tlaku nebo tepové frekvence (viz bod 4.4). 2. Vhodná opatření ke zvládání a minimalizaci rizik, včetně potřeby pečlivého monitorování během podání a po podání přípravku BRINAVESS. 3. Selekční kritéria volby pacienta, včetně kontraindikací, zvláštních upozornění a opatření pro použití a informací o skupinách pacientů s omezenými informacemi z klinických hodnocení. -

Upozornit zdravotníky na kontraindikace přípravku BRINAVESS: •

pacienti s prodlouženým intervalem QT jako výchozím stavem (nekorigovaný > 440 ms) nebo těžkou bradykardií, dysfunkcí sinusového uzlu nebo s blokádou vedení vzruchu v srdci druhého a třetího stupně bez kardiostimulátoru

použití intravenózních antiarytmik (třídy I a třídy III) během 4 hodin před podáním přípravku BRINAVESS i během prvních 4 hodin po jeho podání

akutní koronární syndrom (včetně infarktu myokardu) v posledních 30 dnech

pacienti se závažnou stenózou aorty, pacienti se systolickým krevním tlakem < 100 mm Hg a pacienti se srdečním selháním třídy NYHA III a NYHA IV

16

-

Upozornit zdravotníky na zvláštní upozornění a opatření ohledně přípravku Brinavess u pacientů s klinicky významnou stenózou chlopní, hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií, restriktivní kardiomyopatií nebo konstrikční perikarditidou, dokumentovanou ejekční frakcí levé komory ≤ 35 %, pokročilou poruchou funkce jater.

-

Upozornit zdravotníky na potřebu opatření při používání přípravku BRINAVESS u hemodynamicky stabilních pacientů s městnavým srdečním selháním NYHA I a NYHA II a na potřebu pečlivě sledovat pacienty s chorobou srdečních chlopní.

-

Upozornit zdravotníky na nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout po podání přípravku BRINAVESS, včetně hypotenze, bradykardie, flutteru síní nebo komorových arytmií.

-

Upozornit zdravotníky ohledně používání antiarytmik před použitím přípravku BRINAVESS nebo po něm.

Přípravek BRINAVESS nelze doporučit u pacientů, kterým bylo 4 až 24 hodin před vernakalantem podáno intravenózní antiarytmikum (třídy I a III), a to kvůli nedostatku údajů.

Přípravek BRINAVESS se musí u pacientů léčených perorálními antiarytmiky (třídy I a III) používat opatrně, a to kvůli nedostatku zkušeností. U pacientů léčených antiarytmiky třídy I je zvýšeno riziko flutteru síní.

Obnovení nebo zahájení perorální antiarytmické udržovací léčby lze zvážit po uplynutí 2 hodin po podání vernakalantu.

Intravenózní antiarytmika se během prvních 4 hodin po podání přípravku BRINAVESS používat nesmějí.

4. Pokyny k výpočtu dávky, přípravě infuzního roztoku a způsobu podání. 5. Přípravek BRINAVESS může být k dispozici v různých velikostech injekčních lahviček [vloží se místní údaje pro velikosti injekčních lahviček, které jsou k dispozici]. Počet injekčních lahviček koncentrátu přípravku BRINAVESS potřebných k přípravě příslušného množství roztoku k léčbě individuálního pacienta bude záviset na hmotnosti pacienta a velikosti injekční lahvičky. •

Další podmínky

Systém farmakovigilance Držitel rozhodnutí o registraci musí zajistit, aby byl zaveden funkční systém farmakovigilance, uvedený v Modulu 1.8.1. žádosti o registraci, předtím, než bude přípravek uveden na trh, a dále po celou dobu, kdy bude přípravek na trhu. Plán řízení rizik Držitel rozhodnutí o registraci se zavazuje, že uskuteční studie a další činnosti v oblasti farmakovigilance podrobně uvedené v plánu farmakovigilance, tak jak byly schváleny ve verzi 1.3 (23. červen 2010) plánu řízení rizik (RMP) uvedeného v Modulu 1.8.2. žádosti o registraci, a v příštích aktualizacích plánu řízení rizik schválených Výborem pro humánní léčivé přípravky (CHMP). V souladu s pokynem Výboru pro humánní léčivé přípravky k systémům řízení rizik pro humánní léčivé přípravky má být aktualizovaný plán řízení rizik předložen současně s příští periodicky aktualizovanou zprávou o bezpečnosti (PSUR). Dále má být aktualizovaný plán řízení rizik předložen: •

Jestliže byly obdrženy nové informace, které mohou mít dopad na současné specifikace bezpečnosti, farmakovigilanční plán nebo na činnosti k minimalizaci rizik

Do 60 dní po dosažení důležitého milníku (týkajícího se farmakovigilance nebo minimalizace rizik)

Na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky.

17

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

18

A. OZNAČENÍ NA OBALU

19

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU PAPÍROVÁ KRABIČKA 10ML INJEKČNÍ LAHVIČKY 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BRINAVESS 20 mg/ml, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku vernakalanti hydrochloridum 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna 10ml injekční lahvička obsahuje 200 mg vernakalanti hydrochloridum, což odpovídá 181 mg volné báze vernakalantum. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje kyselinu citrónovou, chlorid sodný, vodu na injekci, hydroxid sodný. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku 200 mg/10 ml 1 injekční lahvička 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ K intravenóznímu podání. Před použitím nařeďte na koncentraci 4 mg/ml. 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST EXP Naředěný roztok: spotřebujte do 12 hodin a uchovávejte při teplotě 25°C nebo nižší. 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

20

10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA EU/1/10/645/001 13. ČÍSLO ŠARŽE Č.š. 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 15. NÁVOD

K

POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

21

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU PAPÍROVÁ KRABIČKA 25ML INJEKČNÍ LAHVIČKY 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BRINAVESS 20 mg/ml, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku vernakalanti hydrochloridum 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna 25ml injekční lahvička obsahuje 500 mg vernakalanti hydrochloridum, což odpovídá 452,5 mg volné báze vernakalantum. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje kyselinu citrónovou, chlorid sodný, vodu na injekci, hydroxid sodný. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku. 500 mg/25 ml 1 injekční lahvička 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ K intravenóznímu podání. Před použitím nařeďte na koncentraci 4 mg/ml. 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST EXP Naředěný roztok: spotřebujte do 12 hodin a uchovávejte při teplotě 25°C nebo nižší. 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

22

10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA EU/1/10/645/002 13. ČÍSLO ŠARŽE Č.š. 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 15. NÁVOD

K

POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

23

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Štítek 10ml injekční lahvičky 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

BRINAVESS 20 mg/ml sterilní koncentrát vernakalanti hydrochloridum i.v. podání 2. ZPŮSOB PODÁNÍ Před použitím nařeďte. 3. POUŽITELNOST EXP 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

200 mg/10 ml 6. JINÉ

24

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Štítek 25ml injekční lahvičky 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

BRINAVESS 20 mg/ml sterilní koncentrát vernakalanti hydrochloridum i.v. podání 2. ZPŮSOB PODÁNÍ Před použitím nařeďte. 3. POUŽITELNOST EXP 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

500 mg/25 ml 6. JINÉ

25

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU (KRABIČKA) Předinfuzní kontrolní seznam

Důležité pokyny k používání přípravku BRINAVESS

Před podáním se předepisující lékař žádá, aby pomocí dodaného kontrolního seznamu určil, zda je pacientovi léčbu možno podat. Tento kontrolní seznam se musí umístit na infuzní nádobu aby si jej zdravotník, který bude přípravek BRINAVESS podávat, mohl přečíst Přípravek BRINAVESS se musí podávat na monitorovacím klinickém pracovišti vhodném pro kardioverze vyškoleným zdravotnickým pracovníkem. Pacienty je nutno během trvání infuze a nejméně 15 minut po jejím dokončení často kontrolovat s ohledem na projevy a příznaky náhlého poklesu krevního tlaku nebo tepové frekvence. Před podáním přípravku BRINAVESS si pečlivě přečtěte souhrn údajů o přípravku a informační kartu pro zdravotníky Přípravek BRINAVESS se NESMÍ podávat žádnému pacientovi, u kterého je na některou z níže uvedených otázek odpověď „ANO“: Má pacient srdeční selhání třídy NYHA III nebo NYHA IV?

ANO NE

Měl pacient v posledních 30 dnech akutní koronární syndrom (včetně

infarktu

myokardu)?

ANO NE

Má pacient závažnou stenózu aorty?

ANO NE

Má pacient systolický krevní tlak < 100 mm Hg?

ANO NE

Má pacient prodloužený interval QT jako výchozí stav (nekorigovaný > 440 ms)? ANO NE Má pacient, který je bez kardiostimulátoru, závažnou bradykardii, dysfunkci sinusového uzlu nebo blokádu vedení vzruchu v srdci druhého a třetího stupně?

ANO NE

Dostal pacient během 4 hodin předtím, než mu bude infundován přípravek BRINAVESS, intravenózní antiarytmikum (třídy I a/nebo třídy

III)?

ANO NE

Je pacient přecitlivělý na léčivou látku nebo na kteroukoli z pomocných látek?

ANO NE

Po dobu nejméně 4 hodin po infuzi přípravku BRINAVESS NEPODÁVEJTE jiná intravenózní antiarytmika. Při podávání přípravku BRINAVESS dodržujte následující pokyny:

Pacient musí být před podáním přípravku BRINAVESS odpovídajícím způsobem hydratován a hemodynamicky optimalizován a přiměřeně snížena jeho krevní srážlivost (pokud je to potřeba).

Po celou dobu trvání infuze a nejméně 15 minut po jejím dokončení pacienta často a pečlivě sledujte s ohledem na:

o

jakékoli projevy či příznaky náhlého poklesu krevního tlaku nebo srdeční frekvence, se symptomatickou hypotenzí nebo bradykardií nebo bez nich

o

bradykardii

o

hypotenzi

o

neočekávané změny EKG (viz souhrn údajů o přípravku)

Pokud se takové příznaky vyvinou, ihned podávání přípravku BRINAVESS ukončete a pacienta vhodným způsobem ošetřete. Přípravek BRINAVESS znovu nepodávejte.

Pacienta sledujte další 2 hodiny po začátku infuze a do stabilizace klinických parametrů a parametrů EKG.

26

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

27

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

BRINAVESS 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

vernakalanti hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte

−li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Celý název Vašeho léku je BRINAVESS 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku. V této příbalové informaci se používá zkrácené označení BRINAVESS. V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek BRINAVESS a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek BRINAVESS podán

3.

Jak se přípravek BRINAVESS podává

4.

Možné nežádoucí účinky

5 Jak

přípravek BRINAVESS uchovávat

6. Další

informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK BRINAVESS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek BRINAVESS obsahuje léčivou látku vernakalant

−hydrochlorid. Přípravek BRINAVESS

působí tak, že mění nepravidelný nebo zrychlený srdeční tep na srdeční tep normální. U dospělých se používá, pokud máte zrychlený, nepravidelný srdeční tep nazývaný fibrilace síní, který nastal v nedávné době (≤ 7 dní) u pacientů, kteří nepodstoupili chirurgický zákrok, a ≤ 3 dny u pacientů, kteří podstoupili chirurgický zákrok na srdci. O tom, zda léčbu přípravkem BRINAVESS potřebujete, rozhodne Váš lékař. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ VÁM BUDE PŘÍPRAVEK BRINAVESS PODÁN

Přípravek BRINAVESS Vám nesmí být podán, jestliže:

jste alergický/á (přecitlivělý/á) na vernakalant

−hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku

přípravku BRINAVESS (viz bod 6)

během posledních 30 dní máte nově diagnostikovanou nebo zhoršující se bolest na hrudi (angina pectoris) diagnostikovanou Vaším lékařem jako akutní koronární syndrom nebo pokud jste v posledních 30 dnech prodělal/a infarkt myokardu

máte velmi zúženou srdeční chlopeň, máte systolický krevní tlak < 100 mm Hg nebo máte pokročilé srdeční selhání s příznaky při minimální zátěži nebo v klidu

máte abnormálně pomalý srdeční tep nebo vynechávající srdeční tep a nemáte kardiostimulátor, nebo máte poruchu vedení nazývanou prodloužení intervalu QT – tu může Váš lékař pozorovat na EKG

Vám byly 4 hodiny předtím, než Vám má být podán přípravek BRINAVESS, podány jisté další léky podávané do žíly (antiarytmika třídy I a III), které se používají k normalizaci abnormálního srdečního rytmu

Pokud se Vás týká kterákoli z výše uvedených záležitostí, přípravek BRINAVESS Vám nesmí být podán. Jestliže si nejste jistý/á, poraďte se předtím, než Vám bude tento lék podán, se svým lékařem.

28

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku BRINAVESS je zapotřebí Předtím, než Vám bude podán přípravek BRINAVESS, zkontrolujte spolu se svým lékařem, zda: •

nemáte některý z následujících problémů: -

srdeční selhání

-

jisté choroby srdce postihující srdeční sval, osrdečník a závažné zúžení srdečních chlopní

-

chorobu srdečních chlopní

-

problémy s játry

-

užíváte jiné léky ke kontrole srdečního rytmu

Jestliže se u Vás během užívání tohoto léku objeví velmi nízký krevní tlak nebo pomalý srdeční tep nebo jisté změny EKG, může Váš lékař léčbu zastavit. Váš lékař zváží, zda budete 4 hodiny po podání přípravku BRINAVESS potřebovat další lék na kontrolu srdečního rytmu. Přípravek BRINAVESS nemusí fungovat při léčbě některých druhů abnormálního srdečního rytmu, nicméně Váš lékař je s nimi obeznámen. Pokud máte kardiostimulátor, řekněte to svému lékaři. Pokud se Vás týká kterákoli z výše uvedených záležitostí (nebo si nejste jistý/á), poraďte se se svým lékařem. Krevní testy Předtím, než Vám bude tento lék podán, Váš lékař rozhodne, zda se mají provést krevní testy, aby se zjistilo, jak dobře se krev sráží, a také aby se zjistily hladiny draslíku. Použití u dětí S používáním přípravku BRINAVESS u dětí a dospívajících mladších 18 let nejsou žádné zkušenosti; proto se jeho užívání nedoporučuje. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu či o bylinných přípravcích a přírodních produktech. Těhotenství a kojení

Předtím, než Vám bude podán tento lék, se poraďte se svým lékařem, pokud jste těhotná nebo byste mohla být těhotná. To proto, že je lepší se v těhotenství užití přípravku BRINAVESS vyhnout.

Předtím, než Vám bude přípravek BRINAVESS podán, se poraďte se svým lékařem, pokud kojíte nebo kojení plánujete. To proto, že se musí použít opatrně, jelikož není známo, zda přípravek BRINAVESS prostupuje do mateřského mléka.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék, pokud jste těhotná nebo pokud kojíte. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Je nutno vzít v úvahu, že u některých lidí se může poté, co dostanou přípravek BRINAVESS, objevit točení hlavy, obvykle během prvních 2 hodin. (Viz MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY). Pokud se Vám začne točit hlava, nesmíte po podání přípravku BRINAVESS řídit ani obsluhovat stroje. Důležité informace o některých složkách přípravku BRINAVESS Tento léčivý přípravek obsahuje v jedné 200mg injekční lahvičce přibližně 1,4 mmol (32 mg) sodíku. Jedna injekční lahvička s 500 mg obsahuje přibližně 3,5 mmol (80 mg) sodíku. Tuto skutečnost mějte na paměti, pokud jste na řízené sodíkové dietě.

29

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK BRINAVESS PODÁVÁ

Přípravek BRINAVESS Vám podá zdravotník.

Podává se do žíly po dobu 10 minut.

Množství přípravku BRINAVESS, které můžete dostat, bude záviset na Vaší hmotnosti. Doporučená zahajovací dávka je 3 mg/kg. Během podávání přípravku BRINAVESS bude kontrolován Váš dech, srdeční tep, krevní tlak a elektrická aktivita srdce.

Pokud se Váš srdeční tep nevrátí do 15 minut po ukončení první dávky k normálu, může Vám být podána druhá dávka. Půjde o mírně nižší dávku 2 mg/kg. Během 24 hodin se nesmějí podat celkové dávky přesahující 5 mg/kg.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku BRINAVESS, než mělo Pokud máte za to, že jste mohl/a dostat příliš velkou dávku přípravku BRINAVESS, ihned to sdělte svému lékaři. Máte

−li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. MOŽNÉ

NEŽÁDOUCÍ

ÚČINKY

K popisu, jak často byly hlášeny nežádoucí účinky, se používají následující pojmy. velmi časté:

postihují více než 1 uživatele z 10

časté:

postihují 1 až 10 uživatelů ze 100

méně časté:

postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek BRINAVESS nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Váš lékař může rozhodnout o zastavení infuze, pokud zjistí jakékoli abnormální změny: •

srdečního tepu

krevního tlaku

elektrické aktivity srdce

Velmi časté nežádoucí účinky pozorované během 24 hodin po podání přípravku BRINAVESS zahrnují: •

poruchy vnímání chutí

kýchání

Tyto účinky by měly rychle vymizet. Další nežádoucí účinky zahrnují: Časté: •

necitlivost nebo bolest v místě infuze, necitlivost kůže nebo snížené kožní čití, pocit lechtání nebo necitlivost

pocit nevolnosti a zvracení

pocit horka a únavy

nízký krevní tlak, pomalý, rychlý nebo nepravidelný tep, pocit točení hlavy

bolesti hlavy

kašel, sucho v ústech, bolavý nos

pocení, svědění

30

Méně časté: •

jisté druhy problémů se srdcem (jako je krátká pauza v normální aktivitě srdce nebo vynechaný tep, uvědomování si tepu srdce (palpitace))

podráždění očí nebo slzící oči nebo změny vidění, změna čichu, bolest v prstech na rukou a nohou, pocit pálení, studený pot, návaly horka, svědění

silné nutkání na stolici, průjem

dušnost a tíseň na hrudi

podráždění v místě infuze

pocit točení hlavy nebo mdloby, celkový pocit nepohody, pocit malátnosti nebo ospalost

výtok z nosu, bolest v krku

bledá kůže

závažný stav srdce způsobený velmi nízkým krevním tlakem

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři. 5. JAK

PŘÍPRAVEK BRINAVESS UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Přípravek BRINAVESS nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a injekční lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Přípravek BRINAVESS je nutno před použitím naředit. Naředěný sterilní koncentrát je při teplotě 25°C nebo nižší chemicky a fyzikálně stabilní po dobu 12 hodin. Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek použit ihned po naředění. Pokud se nepoužije ihned, je odpovědnost za dobu a podmínky uchovávání po naředění před použitím přípravku na uživateli, přičemž obvykle nesmí přesáhnout 24 hodin při teplotě 2

°C až 8°C, pokud se naředění

neprovádělo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. Přípravek BRINAVESS nepoužívejte, pokud si všimnete částic nebo změny barvy. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ

INFORMACE

Co přípravek BRINAVESS obsahuje

Léčivou látkou je vernakalant

−hydrochlorid. Jeden ml koncentrátu obsahuje 20 mg

vernakalant

−hydrochloridu, což odpovídá 18,1 mg volné báze vernakalantu.

Jedna injekční lahvička s 200 mg vernakalant

−hydrochloridu odpovídá 181 mg volné báze

vernakalantu. Jedna injekční lahvička s 500 mg vernakalant

−hydrochloridu odpovídá 452,5 mg volné báze

vernakalantu.

Pomocnými látkami jsou kyselina citrónová, chlorid sodný, hydroxid sodný a voda na injekci.

31

Jak přípravek BRINAVESS vypadá a co obsahuje toto balení Přípravek BRINAVESS je koncentrát pro přípravu infuzního roztoku (sterilní koncentrát), který je čirý a bezbarvý až světle žlutý. Velikost balení: 1 injekční lahvička Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Velká Británie

Výrobce léčivého přípravku: Merck Sharp & Dohme B. V. Waarderweg 39, Postbus 581 NL-2003 PC Haarlem Nizozemí

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

BE/LU MSD Belgiím BVBA/SPRL Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211) dpoc_belux@merck.com

LT UAB Merck Sharp & Dohme Tel.: +370 5 278 02 47 msd_lietuva@merck.com

BG Мерк Шарп и Доум България ЕООД Тел.: +359 2 819 3737 info-msdbg@merck.com

HU MSD Pharma Hungary Kft. Tel.: +361 888 53 00 hungary_msd@merck.com

CZ Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel.: +420 233 010 111 msd_cr@merck.com

MT Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Tel: +357 22866700 malta_info@merck.com

DK MSD Danmark ApS Tlf: +45 4482 4000 dkmail@merck.com

NL Merck Sharp & Dohme BV Tel: + 31 (0)800 99 99 000 (+ 31 (0)23 5153153) medicalinfo.nl@merck.com

DE MSD SHARP & DOHME GMBH Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612) e-mail@msd.de

NO MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00 msdnorge@msd.no

EE Merck Sharp & Dohme OÜ Tel.: +372 6144 200 msdeesti@merck.com

AT Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044 msd-medizin@merck.com

EL MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε. Τηλ: +30 210 98 97 300 cora.greece.gragcm@merck.com

PL MSD Polska Sp.z o.o. Tel.: +48 22 549 51 00 msdpolska@merck.com

32

ES Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00 msd_info@merck.com

PT Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 21 446 58 08 clic@merck.com

FR MSD France Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40

RO Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 4021 529 29 00 msdromania@merck.com

IE Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

SI Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. Tel: + 386 1 5204201 msd_slovenia@merck.com

ÍS Vistor hf. Sími: +354 535 7000 ISmail@merck.com

SK Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel.: +421 2 58282010 msd_sk@merck.com

IT MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911 doccen@merck.com

FI MSD Finland Oy Puh/Tel: +358 (0) 9 804650 info@msd.fi

CY Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 637 (+357 22866700) cyprus_info@merck.com

SE Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488 medicinskinfo@merck.com

LV SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: +371 67364 224 msd_lv@merck.com

UK Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: MM/RRRR. Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese: http://www.ema.europa.eu/. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: Před použitím přípravku BRINAVESS si prosím přečtěte další informace v souhrnu údajů o přípravku a v edukačním materiálu. 4. KLINICKÉ

ÚDAJE

4.1 Terapeutické

indikace

Rychlá konverze čerstvě vzniklé fibrilace síní na sinusový rytmus u dospělých - U pacientů nepodstupujících chirurgický zákrok: fibrilace síní trvající ≤ 7 dní - U pacientů po chirurgickém zákroku na srdci: fibrilace síní trvající ≤ 3 dny

33

4.2 Dávkování a způsob podání Přípravek BRINAVESS se musí podávat ve formě intravenózní infuze na monitorovacím klinickém pracovišti vhodném pro kardioverze. Přípravek BRINAVESS smí podávat pouze vyškolený zdravotnický pracovník, který musí během trvání infuze a nejméně 15 minut po jejím dokončení pacienta často kontrolovat s ohledem na projevy a příznaky náhlého poklesu krevního tlaku nebo tepové frekvence (viz bod 4.4). K přípravku je poskytnut předinfuzní kontrolní seznam. Před podáním se předepisující lékař žádá, aby pomocí dodaného kontrolního seznamu určil, zda je pacientovi léčbu možno podat. Tento kontrolní seznam se musí umístit na infuzní nádobu, aby si jej zdravotník, který bude přípravek BRINAVESS podávat, mohl přečíst. Dávkování Přípravek BRINAVESS se dávkuje na základě tělesné hmotnosti pacienta, přičemž maximální počítaná dávka je založena na hmotnosti 113 kg. Doporučená první infuze je 3 mg/kg, která se má podat během 10 minut. U pacientů vážících ≥ 113 kg nepřekračujte maximální zahajovací dávku 339 mg (84,7 ml roztoku o koncentraci 4 mg/ml). Pokud ke konverzi na sinusový rytmus nedojde během 15 minut po ukončení infuze, lze podat druhou 10minutovou infuzi 2 mg/kg. U pacientů vážících ≥ 113 kg nepřekračujte maximální dávku 226 mg v druhé infuzi (56,5 ml roztoku o koncentraci 4 mg/ml). Během 24 hodin se nesmí podat kumulativní dávka přesahující 5 mg/kg. Žádné klinické údaje týkající se opakovaných dávek po první a druhé infuzi nejsou k dispozici. Zdá se, že po uplynutí 24 hodin jsou hladiny vernakalantu nevýznamné. Pokud ke konverzi na sinusový rytmus dojde buď během první nebo během druhé infuze, je nutno danou infuzi dokončit. Pokud se po první infuzi zjistí hemodynamicky stabilní flutter síní, lze druhou infuzi přípravku BRINAVESS podat, protože pacienta lze konvertovat na sinusový rytmus. (Viz body 4.4 a 4.8.) Jako prostředek k podání léčiva je zvláště vhodná infuzní pumpa. Za předpokladu, že vypočítaný objem lze přesně podat během dané infuzní doby, je však přijatelná i stříkačková pumpa. Nepodávejte jako intravenózní bolus. Doporučenými rozpouštědly jsou 0,9 % roztok chloridu sodného na injekci, laktátový Ringerův roztok na injekci nebo 5 % roztok glukózy na injekci. Před podáním si přečtěte všechny kroky. Příprava přípravku BRINAVESS k infuzi Krok 1: Injekční lahvičky přípravku BRINAVESS před podáním vizuálně zkontrolujte na výskyt částic a změnu barvy. Nepoužívejte žádné lahvičky, které obsahují částice nebo jejichž obsah má změněnou barvu. Poznámka: přípravek BRINAVESS koncentrát pro přípravu infuzního roztoku je bezbarvý až světle žlutý. Změny barvy v tomto rozmezí nemají vliv na účinnost přípravku. Krok 2: Naředění koncentrátu K zajištění řádného podání je nutno při zahájení léčby připravit dostatečné množství přípravku BRINAVESS 20 mg/ml, aby bylo možno podat jak první infuzi, tak druhou infuzi, jestliže to bude opodstatněné. Podle pokynů k ředění uvedených dále vytvořte roztok o koncentraci 4 mg/ml: Pacienti ≤ 100 kg: 25 ml přípravku BRINAVESS 20 mg/ml se přidá do 100 ml rozpouštědla. Pacienti > 100 kg: 30 ml přípravku BRINAVESS 20 mg/ml se přidá do 120 ml rozpouštědla. Krok 3: Roztok zkontrolujte Naředěný sterilní roztok musí být čirý, bezbarvý až světle žlutý. Roztok před podáním znovu vizuálně zkontrolujte na výskyt částic a změnu barvy.

34

Způsob podání Injekční lahvičky přípravku BRINAVESS jsou pouze na jedno použití a musí být naředěny před podáním. Krok 4: Podání první infuze První infuze přípravku BRINAVESS se podá jako dávka 3 mg/kg během 10 minut. Během této doby se pacient musí pečlivě sledovat s ohledem na jakékoli projevy a příznaky náhlého poklesu krevního tlaku nebo tepové frekvence. Pokud se příznaky objeví, se symptomatickou hypotenzí či bradykardií nebo bez nich, musí se infuze ihned ukončit. Krok 5: Sledování pacienta Pokud ke konverzi na sinusový rytmus nedošlo, sledujte pacientovy životní projevy a srdeční rytmus dalších 15 minut. Krok 6: Podání druhé infuze Pokud nedošlo ke konverzi na sinusový rytmus během první infuze nebo následného 15 minutového období sledování, podejte druhou infuzi v dávce 2 mg/kg trvající 10 minut. Kumulativní dávky přesahující 565 mg nebyly hodnoceny. Pacienti po chirurgickém zákroku na srdci: Úprava dávkování není potřebná. Porucha funkce ledvin: Úprava dávkování není potřebná (viz bod 5.2). Porucha funkce jater: Úprava dávkování není potřebná (viz body 4.4 a 5.2). Starší pacienti (≥ 65 let): Úprava dávkování není potřebná. Pediatrická populace: V současné indikaci není žádné relevatní použití přípravku BRINAVESS u dětí a dospívajících mladších 18 let, a proto se u této populace přípravek používat nesmí. 4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku (viz bod 6.1).

Pacienti se závažnou stenózou aorty, pacienti se systolickým krevním tlakem < 100 mm Hg a pacienti se srdečním selháním třídy NYHA III a NYHA IV.

Pacienti s prodlouženým intervalem QT jako výchozím stavem (nekorigovaný > 440 ms) nebo závažnou bradykardií, dysfunkcí sinusového uzlu nebo s blokádou vedení vzruchu v srdci druhého a třetího stupně bez kardiostimulátoru.

Použití intravenózních antiarytmik (třídy I a třídy III) během 4 hodin před a během prvních 4 hodin po podání přípravku BRINAVESS.

Akutní koronární syndrom (včetně infarktu myokardu) v posledních 30 dnech.

4.4 Zvláštní

upozornění a opatření pro použití

Během infuze přípravku BRINAVESS a bezprostředně po ní byly hlášeny případy závažné hypotenze. Pacienty je nutno po celou dobu trvání infuze přípravku BRINAVESS a nejméně 15 minut po jejím ukončení pečlivě sledovat, přičemž se sledují životní funkce a kontinuálně se monitoruje srdeční rytmus.

35

Pokud se objeví kterýkoli z následujících projevů nebo příznaků, musí se podávání přípravku BRINAVESS ukončit a postižení pacienti musí být náležitě ošetřeni: •

náhlý pokles krevního tlaku nebo tepové frekvence, se symptomatickou hypotenzí či bradykardií nebo bez nich

hypotenze

bradykardie

změny na EKG (jako je klinicky významná sinusová pauza, úplná srdeční blokáda, nová blokáda Tawarova raménka, významné prodloužení intervalu QRS nebo QT, změny odpovídající ischémii nebo infarktu myokardu a komorové arytmii).

Pokud k těmto příhodám dojde během první infuze přípravku BRINAVESS, pacienti nesmějí druhou dávku přípravku BRINAVESS dostat. Pacienta je nutno i nadále sledovat po dobu dvou hodin po zahájení infuze až do stabilizace klinického obrazu a parametrů EKG. U pacientů, kteří nereagují na léčbu, je možno zvážit elektrokardioverzi stejnosměrným proudem. S elektrokardioverzí stejnosměrným proudem provedenou do 2 hodin po podání dávky nejsou žádné klinické zkušenosti. Před pokusem o farmakologickou kardioverzi se ujistěte, že jsou pacienti dostatečně hydratováni a hemodynamicky optimalizováni, přičemž v případě potřeby je nutno pacientům podat antikoagulancia podle terapeutických pokynů. U pacientů s neupravenou hypokalémií (sérový draslík nižší než 3,5 mmol/l) je nutno před podáním přípravku BRINAVESS hladiny draslíku upravit. Hypotenze U malého počtu pacientů se může objevit hypotenze (vernakalant 7,6 %, placebo 5,1 %). Hypotenze se obvykle objevuje časně, buď během podávání infuze nebo časně po jejím ukončení, přičemž obvykle ji lze korigovat standardními podpůrnými opatřeními. Případy těžké hypotenze byly pozorovány s frekvencí označovanou jako méně časté. Jako populace s vyšším rizikem hypotenze byli identifikováni pacienti s městnavým srdečním selháním. (Viz bod 4.8). Během trvání infuze a nejméně 15 minut po jejím dokončení je nutno pacienta sledovat s ohledem na projevy a příznaky náhlého poklesu krevního tlaku nebo tepové frekvence. Městnavé srdeční selhání Pacienti s městnavým srdečním selháním vykazovali vyšší celkovou incidenci hypotenzních příhod, a to během prvních 2 hodin po podání dávky pacientům léčeným vernakalantem v porovnání s pacienty léčenými placebem (16,1 % versus 4,7 %, v uvedeném pořadí). U pacientů bez městnavého srdečního selhání se incidence hypotenze během prvních 2 hodin po podání dávky u pacientů léčených vernakalantem v porovnání s pacienty léčenými placebem významně nelišila (5,7 % versus 5,2 %, v uvedeném pořadí). Hypotenze hlášená jako závažná nežádoucí příhoda nebo vedoucí k vysazení léčiva se u pacientů s městnavým srdečním selháním po expozici přípravku BRINAVESS vyskytla u 2,9 % z nich, v porovnání s 0 % u pacientů léčených placebem. Pacienti s městnavým srdečním selháním v anamnéze vykazovali během prvních dvou hodin po dávce vyšší incidenci komorových arytmií (7,3 % u přípravku BRINAVESS v porovnání s 1,6 % u placeba). Tyto arytmie byly obvykle asymptomatickými, monomorfními, nepřetrvávajícími (v průměru 3 až 4 tepy) komorovými tachykardiemi. Naproti tomu byly u pacientů bez městnavého srdečního selhání v anamnéze komorové arytmie hlášeny s podobnou četností jak u pacientů léčených přípravkem BRINAVESS, tak placebem (3,2 % u přípravku BRINAVESS versus 3,6 % u placeba).

36

V důsledku vyšší incidence nežádoucích příhod hypotenze a komorové arytmie u pacientů s městnavým srdečním selháním musí být vernakalant u hemodynamicky stabilních pacientů s městnavým srdečním selháním funkčních tříd NYHA I až II používán opatrně. Zkušenosti s používáním vernakalantu u pacientů s dokumentovanou ejekční frakcí levé komory (LVEF) ≤ 35 % jsou omezené. Jeho používání u těchto pacientů se nedoporučuje. Používání u pacientů s městnavým srdečním selháním s NYHA III nebo NYHA IV je kontraindikováno (viz bod 4.3). Flutter síní Bylo zjištěno, že přípravek BRINAVESS není účinný při konverzi typického primárního flutteru síní na sinusový rytmus. Pacienti léčení přípravkem BRINAVESS mají během prvních 2 hodin po dávce vyšší incidenci konverze na flutter síní. Toto riziko je vyšší u pacientů, kteří užívají antiarytmika třídy I (viz bod 4.8). Pokud se flutter síní zjistí jako sekundární k léčbě, je nutno pokračování infuze zvážit (viz bod 4.2). Používání antiarytmik před podáním přípravku BRINAVESS nebo po něm Přípravek BRINAVESS nelze doporučit u pacientů, kterým byla podána intravenózně antiarytmika (třídy I a III) 4 až 24 hodin před podáním vernakalantu, a to kvůli nedostatku údajů. Přípravek BRINAVESS se nesmí podávat pacientům, kterým byla podána intravenózní antiarytmika (třídy I a III) během 4 hodin před podáním vernakalantu (viz bod 4.3). Přípravek BRINAVESS se musí u pacientů léčených perorálními antiarytmiky (třídy I a III) používat opatrně, a to v důsledku nedostatku zkušeností. U pacientů léčených antiarytmiky třídy I je zvýšeno riziko flutteru síní (viz výše). S používáním intravenózních antiarytmik (třídy I a třídy III) během prvních 4 hodin po podání přípravku BRINAVESS jsou jen omezené zkušenosti, proto se tyto látky během tohoto období nesmějí používat (viz bod 4.3). Obnovení nebo zahájení perorální udržovací antiarytmické léčby lze zvážit po uplynutí 2 hodin od podání vernakalantu. Choroba srdečních chlopní U pacientů s onemocněním srdečních chlopní léčených vernakalantem byla vyšší incidence příhod komorových arytmií. Tyto pacienty je nutno pečlivě sledovat. Další choroby a stavy, které nebyly hodnoceny Přípravek BRINAVESS byl podáván pacientům s neupraveným QT kratším než 440 ms bez zvýšeného rizika vzniku torsade de pointes. Přípravek BRINAVESS nebyl dále hodnocen u pacientů s klinicky významnou stenózou chlopní, hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií, restriktivní kardiomyopatií a konstrikční perikarditidou, a jeho používání nelze v takových případech doporučit. S použitím přípravku BRINAVESS u pacientů s kardiostimulátorem jsou jen omezené zkušenosti. Jelikož zkušenosti z klinických hodnocení u pacientů s pokročilou poruchou funkce jater jsou omezené, vernakalant se u nich nedoporučuje. Tento léčivý přípravek obsahuje v jedné 200mg injekční lahvičce přibližně 1,4 mmol (32 mg) sodíku. Jedna injekční lahvička s obsahem 500 mg obsahuje přibližně 3,5 mmol (80 mg) sodíku. To je nutno vzít v potaz u pacientů na řízené sodíkové dietě. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce S injekcemi vernakalantu nebyly provedeny žádné formální interakční studie. V rámci programu klinického vývoje byla perorální udržovací antiarytmická léčba zastavena alespoň po dobu 2 hodin po podání přípravku BRINAVESS. Po této době lze zvážit obnovení či zahájení perorální udržovací antiarytmické léčby (viz body 4.3 a 4.4).

37

I když je vernakalant substrátem CYP2D6, populační farmakokinetické analýzy prokázaly, že nebyly pozorovány žádné podstatné rozdíly v akutní expozici vernakalantu (Cmax a AUC 0 až 90 min), pokud

byly během 1 dne před infuzí vernakalantu podány slabé nebo silné inhibitory CYP2D6 v porovnání s pacienty, kteří současně nebyli léčeni žádným inhibitorem CYP2D6. Kromě toho akutní expozice vernakalantu u slabých metabolizátorů ohledně enzymu CYP2D6 je pouze minimálně odlišná při porovnání s expozicí u silných metabolizátorů. Na základě metabolizačního statutu CYP2D6 není potřebná žádná úprava dávky vernakalantu, úprava dávky není potřebná ani při současném podání vernakalantu spolu s inhibitory 2D6. Vernakalant je středně silným kompetitivním inhibitorem CYP2D6. U akutního intravenózního podání vernakalantu se však nepředpokládá, že by mělo výrazný vliv na farmakokinetiku chronicky podávaných substrátů 2D6, a to v důsledku krátkého biologického poločasu vernakalantu a z něho vyplývající přechodné inhibice 2D6. Nepředpokládá se, že by vernakalant podávaný v infuzi vedl k významným lékovým interakcím, a to v důsledku rychlé distribuce a přechodné expozice, nízké vazby na proteiny, nepřítomnosti inhibice jiných testovaných enzymů CYP P450 (CYP3A4, 1A2, 2C9, 2C19 nebo 2E1) a nepřítomnosti inhibice P

−glykoproteinu při stanovení transportu digoxinu.

6.6 Zvláštní

opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. Přípravek BRINAVESS neobsahuje konzervancia.

Document Outline


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.