Breakyl Start

Kód 0191750 ( )
Registrační číslo 65/ 381/11-C
Název BREAKYL START
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace MEDA Pharma s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0134676 ORM FLM BUC 4 I Bukální film, Orální podání
0191750 ORM FLM BUC 4 II Bukální film, Orální podání

nahoru

Příbalový létak BREAKYL START

/9

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108563/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Breakyl 200 mikrogramů, bukální filmBreakyl 400 mikrogramů, bukální filmBreakyl 600 mikrogramů, bukální filmBreakyl 800 mikrogramů, bukální film

Breakyl 1200 mikrogramů, bukální film

Breakyl Start, 200, 400, 600, 800 mikrogramů, bukální film

Léčivá látka: Fentanylum

Přečtěte si, prosím, pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravekužívat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,

má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte tosvému lékaři nebo lékárníkovi.

V této příbalové informaci naleznete:

1. Co je Breakyl a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Přípravek Breakyl užívat3. Jak se Breakyl používá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak Přípravek Breakyl uchovávat6. Další informace

1. CO JE BREAKYL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka fentanyl je silným léčivem proti bolesti nazývaným opioid. Breakyl se používá k léčbě průlomové bolesti u dospělých pacientů s nádorovým onemocněním. Průlomová bolest je náhlý záchvat bolesti. Může se objevit navzdory tomu, že jste užil/a své obvyklé opioidní léky proti bolesti.

Přípravek Breakyl může být použit pouze v případě, že již užíváte k léčbě chronické nádorové bolestipravidelně, nejméně po dobu jednoho týdne, opioidní léky jako morfin, oxykodon nebo fentanyl v náplastech a jste na tuto léčbu zvyklý/á.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BREAKYL UŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Breakyl:

jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický/á) na fentanyl nebo na kteroukoliv další složku přípravku

Breakyl (úplný seznam pomocných látek viz bod 6 „Další informace“ na konci této příbalové informace),

jestliže v současné době užíváte inhibitory monoaminooxidázy (MAO) (používané k léčbě deprese)

nebo jste je užíval/a v minulých dvou týdnech,

jestliže trpíte závažnými dýchacími problémy nebo závažným obstrukčním plicním onemocněním

(např. těžké astma),

jestliže každý den podle pravidelného rozvrhu po dobu nejméně jednoho týdne neužíváte předepsané

opioidní léčivo proti bolesti, které je určeno ke kontrole Vaší přetrvávající bolesti. Mezi tato léčiva patří morfin, oxykodon nebo náplasti fentanylu, které není nutno denně měnit. Jestliže tato léčiva neužíváte, nesmíte přípravek Breakyl užívat, protože může zvýšit riziko až smrtelných dýchacích obtíží (dýchání se může nebezpečně zpomalit a/nebo bude mělké, či se dokonce zastaví).

/9

2

Zvláštní opatrnosti při užití Přípravku Breakyl je zapotřebí

Jestliže máte jakýkoliv z následujících příznaků, oznamte to svému lékaři předtím, nežzačnete přípravek Breakyl užívat, neboť to lékař bude muset vzít v úvahu při stanovování Vaší dávky:

Jestliže Vaše léčba jiným opioidem podaným proti přetrvávajícím bolestem, jejichž příčinou je

nádorové onemocnění, nebyla dosud stabilizována.

Jestliže trpíte jakýmkoliv onemocněním, které ovlivňuje Vaše dýchání,

Máte poranění hlavy nebo Vám lékař zjistil zvýšený nitrolební tlak,

Máte výjimečně pomalý srdeční puls nebo jiné problémy se srdcem,

Máte nízký krevní tlak, zejména z důvodu nízkého množství tekutiny v oběhovém systému,

Máte obtíže s játry či ledvinami, protože tyto orgány ovlivňují způsob odbourávání léčiva,

Trpíte mukositidou v ústní dutině.

Více informací viz bod 3.

Breakyl obsahuje fentanyl v množství, které může být pro dítě smrtelné. Proto je nutno vždy uchovávat přípravek Breakyl mimo dosah a dohled dětí.Jestliže jste sportovec/sportovkyně, mějte na paměti, že tento přípravek může vyvolat pozitivní výsledek antidopingových testů.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Nepoužívejte Breakyl, jestliže v současné době užíváte inhibitory monoaminooxidázy (MAO) (používané při těžké depresi) nebo jste je užíval/a v posledních dvou týdnech.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem před zahájením používání přípravku Breakyl:Jakýkoli lék, který běžně může vyvolat únavu či ospalost, např.

léky na spaní

léky proti úzkosti, nervozitě a depresi,

léky k léčbě svalového napětí či ztuhlosti (myorelaxancia)

léky proti alergiím (antihistaminika).

Léky, které mohou ovlivnit způsob, jakým se Breakyl ve Vašem těle rozkládá (prostřednictvím izoenzymu CYP3A4), mohou zvýšit hladiny fentanylu v krvi. To může vést ke zvýšení či prodloužení účinku přípravku Breakyl a v důsledku toho ke smrtelným dýchacím problémům. Mezi takové léky patří např.

léky proti virovým infekcím, např. HIV infekci (jako ritonavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir)

léky proti plísňovým infekcím (jako ketokonazol, itrakonazol, flukonazol)

léky proti bakteriálním infekcím (jako erytromycin, klaritromycin, telitromycin)

léky proti těžké nevolnosti (jako aprepitant, dronabinol)

léky k léčbě srdečních a cévních onemocnění (jako diltiazem, verapamil)

léky potlačující tvorbu kyseliny v žaludku (jako cimetidin)

léky k léčbě deprese (jako fluoxetin).

Léky, které mohou zrychlit způsob, jakým se Breakyl ve Vašem těle rozkládá (prostřednictvím izoenzymu CYP3A4), mohou snížit účinnost přípravku Breakyl. Mezi takové léky patří např.

léky na spaní či sedativa (jako fenobarbital)

léky ke kontrole epileptických křečí/záchvatů (jako karbamazepin, fenytoin, oxkarbazepin)

léky proti množení virů (jako efavirenz, nevirapin)

protizánětlivé léky či léky potlačující imunitní systém (jako glukokortikoidy)

léky proti cukrovce (jako pioglitazon)

antibiotika k léčbě tuberkulózy (jako rifabutin, rifampin)

psychostimulační léky (jako modafinil)

léky k léčbě deprese (jako Třezalka tečkovaná).

/9

3

Jestliže ukončíte léčbu nebo snížíte dávku těchto léčivých látek během léčby přípravkem Breakyl, promluvte si s lékařem. Lékař Vás bude pečlivě sledovat z hlediska projevů toxicity opioidů a může Vám dle potřeby upravit dávku přípravku Breakyl.

Jestliže začnete užívat léčivé látky, které snižují účinek opiodů, např. naloxon nebo některé silné léky proti bolesti jako pentazocin, butorfanol, buprenorfin, nalbufin, mohou se vyskytnout příznaky z vysazení opioidů (např. úzkost, třes, bolest břicha a další).

Užívání Přípravku Breakyl spolu s jídlem a pitímNepijte alkohol, neboť může ještě zvýšit útlum a zpomalit Vaše dýchání. Nepijte grapefruitovou šťávu, protože může zpomalit odbourávání fentanylu, což může vést ke zvýšení či prodloužení účinků přípravku Breakyl a vyvolat až smrtelné dýchací problémy. Nekuřte, neboť se tím může snížit účinnost Vašeho léku.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Během těhotenství neužívejte přípravek Breakyl, pokud jste to neprojednala se svým lékařem.Neužívejte přípravek Breakyl během porodu, protože fentanyl může způsobit poruchu dýchání u novorozence.

Fentanyl přechází do mateřského mléka a může vyvolávat útlum a dechovou tíseň u kojeného dítěte.Neužívejte Přípravek Breakyl, jestliže kojíte. Neměla byste začít s kojením po dobu 48 hodin po poslední dávcepřípravku Breakyl.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPoraďte se se svým lékaře, zda je pro vás bezpečné řídit nebo obsluhovat stroje po užití přípravkuBreakyl.

Opiodní analgetika jako fentanyl mohou narušit duševní a/nebo tělesné schopnosti nutné při vykonávání potenciálně nebezpečných činností. Neřiďte ani obsluhujte stroje, jestliže: se cítíte ospalý/á či máte závratě, máte zastřené či dvojité vidění, případně máte obtíže s koncentrací při užívání přípravku Breakyl.

Důležité informace o některých složkách přípravku BreakylBREAKYL obsahuje propylenglykol (E1520), natrium-benzoát (E211), methylparaben (E218) apropylparaben (E216). Natrium-benzoát je mírně dráždivý pro pokožku, oči a sliznice. Methylparaben a propylparaben mohou vyvolat alergické reakce (někdy i pozdní). Propylenglykol může vyvolat podráždění kůže.

3. JAK SE BREAKYL POUŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Breakyl přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Když poprvé začnete užívat přípravek Breakyl, lékař s Vámi bude spolupracovat při hledání dávky, která Vám uleví od záchvatu bolesti (tzv. titrace dávky). Je to nezbytné, neboť dávka, která bude ve Vašem případě úspěšná, nemůže být stanovena podle denní dávky opioidů, kterou užíváte proti Vaší přetrvávající nádorové bolesti nebo podle jiných léčiv, která případně užíváte k léčbě průlomové bolesti.

Během titrace dávky je dávka postupně zvyšována. Jakmile dosáhnete dávky, která Vám poskytne odpovídající úlevu od bolesti do 30 minut po podání a případné nežádoucí účinky jsou snesitelné, zjistil/a jste svou úspěšnou dávku. Je důležité, abyste se přesně řídil/a pokyny lékaře.

/9

4

Obvykle bude titrace dávky probíhat následovně:

Titrace dávky

Začnete používat 200 mikrogramů přípravku Breakyl.Jestliže nedojde ke zmírnění průlomové bolesti do 30 minut po podání dávky přípravku Breakyl, kontaktujte lékaře. Pokud jste dávku snášel/a, lékař Vám poradí, abyste si při dalším záchvatu průlomové bolesti vzal/a následující vyšší dávku přípravku Breakyl. Lékař může dávku postupně zvyšovat z 200 na 400 a 600 mikrogramů až na 800 mikrogramů.

K tomuto účelu obsahuje přípravek Breakyl Start sáčky s různými silami: 200, 400, 600 a 800 mikrogramů.

Podáním kombinace bukálních filmů přípravku Breakyl 200 mikrogramů současně je možno dosáhnout následujících vyšších dávek:

1 bukální film Breakylu 200 odpovídá dávce 200 mikrogramů2 bukální filmy Breakylu 200 odpovídají dávce 400 mikrogramů3 bukální filmy Breakylu 200 odpovídají dávce 600 mikrogramů4 bukální filmy Breakylu 200 odpovídají dávce 800 mikrogramů

V případě, že nejvyšší síla přípravku Breakyl Start (800 mikrogramů) nebo kombinace 4 bukálních filmů přípravku Breakyl 200 najednou (800 mikrogramů) nepostačuje k dosažení úlevy od bolesti, lékař Vám může předepsat přípravek Breakyl 1200 mikrogramů. To je nejvyšší dostupná síla přípravku Breakyl.

Jakmile zjistíte svou úspěšnou dávku, lékař Vám předepíše tuto dávku k léčbě následujících záchvatů průlomové bolesti.

Breakyl je možno použít pouze jednou během jednoho záchvatu průlomové bolesti a s další dávkou byste měl/a vyčkat nejméně 4 hodiny.

Pokud není dosaženo adekvátní úlevy od bolesti do 30 minut po podání dávky přípravku BREAKYL, můžetepoužít jiný záchranný lék k léčbě průlomové bolesti, jestliže Vám k tomu dal pokyn lékař.

Četnost podáváníNeměl/a byste používat více než 4 dávky přípravku Breakyl denně.

Znovunastavení dávkyJestliže zaznamenáte více než 4 záchvaty průlomové bolesti denně, musíte ihned informovat lékaře. Lékař může chtít zvýšit Vaši dávku léku na přetrvávající nádorovou bolest. Jakmile se Vaše přetrvávající nádorová bolest opět dostane pod kontrolu, může být nutná úprava dávky přípravku Breakyl. K dosažení nejlepšího účinku informujte lékaře o Vaší bolesti a o tom, jak na Vás Breakyl působí, aby mohla být dávka v případě potřeby upravena.

Sám/sama si neměňte dávku přípravku Breakyl ani pravidelnou opioidní léčbu. Změny dávkování musí nařídit a sledovat Váš lékař.

Způsob podáváníBreakyl bukální film se používá na sliznici v dutině ústní (oromukózní použití). Po umístění bukálního filmu na vnitřní stranu tváře se fentanyl vstřebává přímo přes sliznici dutiny ústní do krevního oběhu.

Otevřete sáček s přípravkem BREAKYL těsně před použitím dle pokynů vytištěných na sáčku,

Jazykem navlhčete vnitřní stranu tváře nebo si vypláchněte ústa vodou ke zvlhčení místa, kam bude

Breakyl umístěn,

Suchýma rukama uchopte bukální film BREAKYL mezi ukazováček a palec s růžovou stranou

směrem k palci (obr. 1),

Umístěte bukální film BREAKYL do ústní dutiny tak, aby růžová strana jemně přiléhala ke sliznici

uvnitř tváře (obr. 2),

/9

5

Stlačte film a držte jej na místě nejméně 5 vteřin, dokud pevně nepřilne. Nyní by měla být viditelná

bílá strana (obr. 3).

Při aplikaci více než jednoho bukálního filmu naráz se ujistěte, že každý film pevně přilnul ke

sliznici. Aby se zabránilo překrytí, je možné filmy aplikovat na obě strany, levou i pravou, sliznici tváře.

Obr.1

Obr. 2

Obr. 3

BREAKYL bukální film by měl poté sám držet na místě. Po uplynutí 5 minut je možno pít tekutiny.BREAKYL bukální film se obvykle zcela rozpustí během 15 až 30 minut po aplikaci. V ojedinělých případech může rozpuštění trvat i déle než 30 minut, absorpce fentanylu tím však není ovlivněna. Nemanipulujte bukálním filmem pomocí jazyka či prstu(ů) a nejezte žádné potraviny, dokud se film zcela nerozpustí.Nekousejte a nepolykejte Breakyl. Jinak by Vám přípravek poskytl menší úlevu od průlomové bolesti.

Jestliže jste užil/a více přípravku Breakyl, než jste měl/a:Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou pocity ospalosti, nevolnosti nebo závratě. Pokud po použití přípravku Breakyl budete velmi ospalý/á, co nejrychleji vyjměte bukální film nebo jeho části z úst a zavolejte další osobu, aby Vám pomohla.

Závažným nežádoucím účinkem přípravku Breakyl je pomalé a/nebo mělké dýchání. K tomu může dojít,jestliže je dávka přípravku Breakyl příliš vysoká nebo pokud užíváte mnoho přípravku Breakyl. Na začátku léčby byste Vy a Váš opatrovník měli probrat s lékařem, jaká okamžitá opatření v tomto případě podniknout.

Poznámka pro opatrovníky:Jestliže zaznamenáte, že pacient užívající Breakyl má zpomalené a/nebo mělké dýchání nebo ho nemůžete probudit, ihned podnikněte následující opatření:

Jestliže je bukální film stále na vnitřní straně tváře, bukální film či jeho části co nejrychleji vyjměte

z pacientových úst,

Zavolejte pohotovost,

Věnujte pozornost následujícím pokynům pro případ náhodného užití přípravku Breakyl dítětem či

jinou osobou.

Jestliže dítě či jiný dospělý náhodně užije přípravek Breakyl,může mít následující příznaky:

velkou ospalost

závratě

pocit nevolnosti či zvracení

nebude dýchat, bude dýchat velmi pomalu a/nebo mělce.

Jestliže se domníváte, že osoba, které nebyl přípravek předepsán, náhodně užila Breakyl, ihned podnikněte následující opatření:

Jestliže je bukální film stále na vnitřní straně tváře, bukální film či jeho části co nejrychleji vyjměte

z pacientových úst,

Jestliže daná osoba spí, snažte se ji probudit voláním jména a třesením rukou či ramenem,

Zavolejte pohotovost,

/9

6

Zatímco čekáte na příjezd záchranné služby:

-

Pokud daná osoba dýchá pomalu, pobízejte ji k nádechu každých 5 až 10 vteřin

-

Pokud daná osoba nedýchá, poskytněte dýchání z úst do úst až do příjezdu záchranné služby.

Jestliže jste přestal/a používat přípravek BreakylPokud není dále nutné užívat přípravek Breakyl, měl/a byste jej vysadit. V užívání svého obvyklého opioidního přípravku k léčbě Vaší přetrvávající bolesti byste měl/a pokračovat dle pokynů lékaře.Jestliže vysadíte veškerou opioidní léčbu, lékař ověří dávku přípravku Breakyl a zváží postupné snižování dávky opiodu, aby se zabránilo příznakům z vysazení.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebolékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Breakyl nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout ukaždého. Pokud si všimnete kteréhokoliv z nich, obraťte se na svého lékaře.

Nejzávažnějšími nežádoucími účinky jsou mělké dýchání, nízký krevní tlak a šok. Jestliže sebudete cítit velmi ospalý nebo budete mít pomalé a/nebo mělké dýchání, měl/a byste se Vy neboosoba o Vás pečující ihned obrátit na svého lékaře a zavolat rychlou lékařskou pomoc. Jestliže je bukální film stále na vnitřní straně tváře, ihned jej vyjměte nebo i jeho části.

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou nevolnost, ospalost a závratě.

Jelikož pacienti užívající přípravek Breakyl jsou současně pravidelně léčeni opioidy jako morfin, oxykodon či náplasti fentanylu na přetrvávající nádorové bolesti, nežádoucí účinky opiodiů mohu být vyvolány kterýmkoliv z užívaných léků. Není tedy možné jednoznačně odlišit účinky přípravku Breakyl od účinku jiných opiodů.

Nežádoucí účinky, které byly považovány za přinejmenším možná související s léčbou, jsou následující:

Časté nežádoucí účinky (postihující 1 až 10 pacientů ze 100):

nadměrná únava/ospalost, závratě, bolest hlavy, sedace (útlum)

zrakové problémy (např. zastřené či zdvojené vidění)

nevolnost, zácpa, zvracení, sucho v ústech

svědění kůže

únava

zmatenost

Méně časté nežádoucí účinky (postihující 1 až 10 pacientů z 1000):

zvýšený krevní tlak

poruchy vnímání chuti, snížená aktivita, problémy s pamětí, poruchy myšlení

zpomalené či mělké dýchání, ucpání nosních dutin

průjem, zánět ústní sliznice, krvácení z dásní, vředy v ústech, bolest v ústech, bolesti při polykání

nechtěný únik moči

zvýšené pocení, sklony k tvorbě modřin

svalové záškuby, svalová slabost, bolesti kloubů, svalová bolest, bolest končetin, bolest čelistí

snížení chuti k jídlu

náhodné zranění (např. pády)

zčervenání/pocit horka

slabost, zimnice, horečka, žízeň

pocit úzkosti či nervozity, halucinace, bludy, zvláštní sny, nespavost, neklid

/9

7

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000):

svalové záškuby, zvláštní pocity jako mravenčení, ztuhlost, zvýšená citlivost i kolem úst, obtíže při

koordinaci pohybů

dýchací obtíže

bolest břicha, plynatost, nadýmání břicha

obtíže při močení

kožní vyrážka

roztažení cév

celkový pocit špatného zdraví

porucha myšlení, pocit odosobnění, deprese, změny nálady, přehnaný pocit štěstí.

Při použití přípravku Breakyl je riziko návyku či závislosti. Toto riziko je vyšší, pokud jste již měl/a závislost či zneužíval/a jiné léky, drogy či alkohol. Závislost při používání opioidů k léčbě je však vzácná.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékařinebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK BREAKYL UCHOVÁVAT

Uchovávejte přípravek BREAKYL mimo dosah a dohled dětí. Množství fentanylu obsažené v přípravku BREAKYL by mohlo být smrtelné pro dítě nebo osobu, která pravidelně neužívá opioidy. BREAKYL je nutno uchovávat na bezpečném uzamykatelném místě.

Nepoužívejte přípravek BREAKYL po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a každém sáčku za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni každého měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.Neukládejte v chladničce.Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Přípravek nepoužívejte, pokud byl sáček před otevřením poškozen. Je-li bukální film poškozen nebo proříznut během vyjímání, nesmí být použit.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Pokud již BREAKYL nepoužíváte nebo máte doma zbylé sáčky, zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí a zabránit užití nepoužitého přípravku dítětem nebo osobami, kterým nebyl předepsán.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Breakyl obsahuje

Léčivou látkou je fentanylum. Jeden bukální film obsahujefentanylum 200 mikrogramů (ve formě citrátu)fentanylum 400 mikrogramů (ve formě citrátu)fentanylum 600 mikrogramů (ve formě citrátu)fentanylum 800 mikrogramů (ve formě citrátu)fentanylum 1200 mikrogramů (ve formě citrátu)

/9

8

Pomocnými látkami jsou:

Aktivní vrstva:propylenglykol (E1520)natrium-benzoát (E211)methylparaben (E218)propylparaben (E216)červený oxid železitý (E172)kyselina citronovátokoferol-alfa-acetát dihydrogenfosforečnan sodný hydroxid sodnýforforečnan sodný polykarbofilhyprolosahyetylosasodná sůl karmelosy

Zadní vrstva:natrium-benzoát (E211)methylparaben (E218)propylparaben (E216)kyselina citronovátokoferol-alfa-acetát hyprolosahyetylosaoxid titaničitý (E171)dihydrát sodné soli sacharinusilice máty peprné

Jak Breakyl vypadá a co obsahuje toto balení

BREAKYL je rozpustný, obdélníkový, plochý, pružný bukální film s růžovou stranou a bílou stranou, který dodává fentanyl přímo do krevního oběhu. Růžová strana obsahuje léčivou látku fentanyl. Bílá strana minimalizuje uvolňování fentanylu do slin, aby se zabránilo polknutí léčivé látky.

Následující ilustrace ukazuje velikost dostupných sil přípravku BREAKYL:

mikrogramů mikrogramů mikrogramů mikrogramů mikrogramů

0,78 cm

2 1,56 cm2 2,34 cm2 3,11 cm2 4,67 cm2

Každý bukální film je samostatně zabalen v sáčku chráněném proti otevření dětmi.

BREAKYL je dodáván v následujících formách:

BREAKYL 200 mikrogramů: krabička obsahující 3, 4, 10, 28 nebo 30 sáčků s jedním bukálním filmem.BREAKYL 400 mikrogramů: krabička obsahující 3, 4, 10, 28 nebo 30 sáčků s jedním bukálním filmem.BREAKYL 600 mikrogramů: krabička obsahující 3, 4, 10, 28 nebo 30 sáčků s jedním bukálním filmem.BREAKYL 800 mikrogramů: krabička obsahující 3, 4, 10, 28 nebo 30 sáčků s jedním bukálním filmem.BREAKYL 1200 mikrogramů: krabička obsahující 3, 4, 10, 28 nebo 30 sáčků s jedním bukálním filmem.

/9

9

BREAKYL Start: krabička obsahující 4 sáčky s jedním bukálním filmem 200, 400, 600 a 800 mikrogramů.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceDržitel rozhodnutí o registraciMEDA Pharma s.r.o.Kodaňská 1441/46100 00 Praha 10

Výrobce:MEDA Pharma GmbH & Co. KGBenzstr. 1D-61352 Bad HomburgNěmecko

Tento léčivý přípravek byl v zemích EHP schválen pod následujícími názvy:Norsko: Buquel / Buquel StartOstatní státy: Breakyl / Breakyl Start

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 9.7.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

/14

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls194788/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

BREAKYL 200 mikrogramů, bukální filmBREAKYL 400 mikrogramů, bukální filmBREAKYL 600 mikrogramů, bukální filmBREAKYL 800 mikrogramů, bukální filmBREAKYL 1200 mikrogramů, bukální filmBREAKYL Start, 200, 400, 600, 800 mikrogramů, bukální film

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

BREAKYL 200 mikrogramů, bukální filmJeden bukální film obsahuje:fentanylum 200 mikrogramů (ve formě fentanyli citras).

BREAKYL 400 mikrogramů, bukální filmJeden bukální film obsahuje:fentanylum 400 mikrogramů (ve formě fentanyli citras).

BREAKYL 600 mikrogramů, bukální filmJeden bukální film obsahuje:fentanylum 600 mikrogramů (ve formě fentanyli citras).

BREAKYL 800 mikrogramů, bukální filmJeden bukální film obsahuje:fentanylum 800 mikrogramů (ve formě fentanyli citras).

BREAKYL 1200 mikrogramů, bukální filmJeden bukální film obsahuje:fentanylum 1200 mikrogramů (ve formě fentanyli citras).

Pomocné látky:

Pomocná látka/Breakyl, síla (v mikrogramech)

200

400

600

800

1200

propylenglykol (E1520) (mg)

0.17

0.35

0.52

0.70

1.04

natrium-benzoát (E211) (mg)

0.11

0.23

0.34

0.46

0.69

metylparaben (E218) (mg)

0.12

0.24

0.36

0.48

0.71

propylparaben (E216) (mg)

0.03

0.06

0.09

0.12

0.18

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

/14

2

3. LÉKOVÁ FORMA

Bukální film.BREAKYL je rozpustný, obdélníkový, plochý, pružný bukální film s růžovou stranou a bílou stranou, který dodává fentanyl přímo do krevního oběhu. Růžová strana obsahuje léčivou látku fentanyl. Bílá strana minimalizuje uvolňování fentanylu do slin, aby se zabránilo polknutí léčivé látky.

Následující ilustrace ukazuje velikost dostupných sil přípravku BREAKYL:

mikrogramů mikrogramů mikrogramů mikrogramů mikrogramů

0,78 cm

2 1,56 cm2 2,34 cm2 3,11 cm2 4,67 cm2

(při elektronickém prohlížení se mohou rozměry zobrazit nesprávně).

Každý bukální film je samostatně zabalen v sáčku chráněném proti otevření dětmi.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

BREAKYL je indikován k léčbě průlomové bolesti (breakthrough pain - BTP) u dospělých snádorovým onemocněním, kteří již užívají udržovací terapii opioidy pro chronickou bolest přinádorovém onemocnění.BTP je přechodná exacerbace bolesti, ke které dochází na pozadí jinak kontrolované perzistentní bolesti.Pacienti užívající udržovací terapii opioidy jsou ti, kteří užívají nejméně 60 mg morfinu perorálnědenně, nejméně 25 mikrogramů transdermálního fentanylu za hodinu, nejméně 30 mg oxykodonudenně, nejméně 8 mg hydromorfonu perorálně denně nebo ekvianalgetickou dávku jiného opioidupo dobu jednoho týdne nebo déle.

4.2 Dávkování a způsob podání

Léčbu by měl zahajovat lékař se zkušenostmi s terapií opioidy u pacientů s nádorovým onemocněníma měla by i nadále probíhat pod jeho dohledem. Lékaři by měli vzít v úvahu možnost zneužitífentanylu. Aby se minimalizovala rizika nežádoucích účinků vyvolaných opioidy a určila „úspěšná“ dávka, je nezbytné, aby pacienti byli během titrace pečlivě monitorováni zdravotnickým personálem.

Jelikož úspěšná dávka přípravku BREAKYL u průlomové nádorové bolesti nemůže být předpovězena na základě denní udržovací dávky opioidů nebo jiné medikace proti průlomové nádorové bolesti, musí být určena pomocí titrace dávky.

Titrace dávky

Před zahájením titrace dávky přípravku BREAKYL u pacientů se předpokládá, že jejich trvalé bolesti jsou kontrolovány udržovacím podáváním opioidů. V případě, že u pacienta dochází k více než čtyřem atakám průlomové bolesti denně, je třeba před zahájením procesu titrace dávky přípravku BREAKYL zvážit zvýšení udržovací dávky opioidů.

/14

3

Titrace pacientů převáděných z jiných přípravků obsahujících fentanyl

Kvůli odlišným absorpčním profilům se převádění nesmí provádět v poměru 1:1. Jestliže se přecházíz jiného perorálního přípravku obsahujícího fentanyl-citrát, je nutná nezávislá titrace dávky přípravkuBREAKYL, protože se biologická dostupnost jednotlivých přípravků významně liší (viz graf v bodě 5.2).

Počáteční dávka

Počáteční dávka přípravku Breakyl by měla být 200 mikrogramů a je podle potřeby postupně navyšována v rozsahu dostupných sil (200, 400, 600, 800, 1200 mikrogramů). Postup titrace musí být pečlivě monitorován, dokud není dosaženo dávky poskytující adekvátní analgézii s přijatelnými nežádoucími účinky po jedné dávce během ataky průlomové bolesti. To je definováno jako úspěšná dávka. Dávka přípravku BREAKYL musí být podávána s odstupem nejméně 4 hodin.

K titraci dávky jsou k dispozici dvě formy přípravku BREAKYL:Breakyl Start obsahující vždy jeden bukální film o síle 200, 400, 600 a 800 mikrogramů a Breakyl 200 mikrogramů, bukální film.

Při použití přípravku Breakyl 200 mikrogramů, bukální film je možno dosáhnout vyšší dávky podáním kombinace bukálních filmů současně:

1 bukální film Breakylu 200 odpovídá dávce 200 mikrogramů2 bukální filmy Breakylu 200 odpovídají dávce 400 mikrogramů3 bukální filmy Breakylu 200 odpovídají dávce 600 mikrogramů4 bukální filmy Breakylu 200 odpovídají dávce 800 mikrogramů

V případě, že nejvyšší síla přípravku Breakyl Start (800 mikrogramů) nebo kombinace 4 bukálních filmů přípravku Breakyl 200 najednou (800 mikrogramů) nepostačuje k dosažení úlevy od bolesti, může být indikován přípravek Breakyl 1200 mikrogramů. To je nejvyšší dostupná síla přípravku Breakyl.

Pokud se po podání určité síly dávky dosáhne adekvátní úlevy od bolesti, následující ataky průlomové bolesti by měly být léčeny touto dávkou přípravku BREAKYL.

Pokud není dosaženo adekvátní úlevy od bolesti do 30 minut po podání určité dávky přípravku BREAKYL a pacient příslušnou dávku snášel, následující ataky průlomové bolesti mohou být léčeny následující vyšší dávkou přípravku BREAKYL.

Pokud není dosaženo adekvátní úlevy od bolesti do 30 minut po podání bukálního filmu o síle 1200 mikrogramů přípravku BREAKYL (nejvyšší dostupná síla), pacient by měl s lékařem probrat možnosti léčby. Během titrace je možné použít kombinaci nižších dávek bukálních filmů k dosažení následující vyšší dávky. Kombinované použití dávek celkově převyšujících 1200 mikrogramů nebylo hodnoceno za kontrolovaných podmínek.

V průběhu jakékoli ataky průlomové bolesti, kdy není dosaženo adekvátní úlevy od bolesti během 30 minut po podání bukálního filmu přípravku BREAKYL, pacient může použít záchrannou medikaci ke zvládnutí průlomové bolesti, jestliže jej tak instruoval lékař. Opiodní záchranná medikace by však neměla být použita v případě, že došlo k nepřijatelným nežádoucím účinkům při použití přípravku BREAKYL nebo projevům toxicity související s opioidy.

/14

4

Titrace dávky – podrobnosti viz předchozí text

BREAKYL je dostupný v 5 silách:200, 400, 600, 800 a 1200 µg

Zahájení  Počáteční dávka je 200 µg

Titrujte dávku postupně za použití následující vyšší dávky přípravku BREAKYL, dokud pacient nedosáhne dávky, která poskytuje adekvátní analgézii s přijatelnými nežádoucími účinkyAno

Ne

Je-li dosaženo adekvátní úlevy od bolesti, následující ataky průlomové bolesti se léčí pomocí této zjištěné dávky.

Není-li dosaženo adekvátní úlevy od bolesti do 30 minut po podání a pacient dávku snášel, při následující atace průlomové bolesti použijte následující vyšší dávku přípravku BREAKYL.

Mezi jednotlivými dávkami přípravku BREAKYL musí být odstup nejméně 4 hodin. Během každé ataky průlomové bolesti, není-li dosaženo adekvátní úlevy od bolesti do 30 minut po podání, pacient může použít záchrannou medikaci dle instrukcí lékaře.

Udržovací léčba

Jakmile byla během titrace stanovena účinná dávka, použití přípravku BREAKYL je omezeno na čtyři či méně atak průlomové bolesti denně, vždy s odstupem nejméně 4 hodin. Během jedné ataky lze přípravek BREAKL použít pouze jednou.

Znovunastavení dávky

K tomu, aby bylo nadále dosaženo adekvátní úlevy od průlomové bolesti, může být nutné u některých pacientů znovunastavení dávky přípravku BREAKYL nebo udržovací (celodenní) opiodní analgézie. Zvýšení celodenní dávky opioidů k léčbě trvalé bolesti by mělo být zváženo u pacientů, u nichž dochází k více než čtyřem atakám průlomové bolesti denně během více než čtyř následujících dnů. Pokud se zvýší dávka dlouhodobě působících opioidů může být nutná úprava dávky přípravku BREAKYL k léčbě průlomové bolesti. Je nezbytné, aby opětovná titrace dávky analgézie probíhala pod lékařským dohledem.

Ukončení léčby

Pokud pacient nadále užívá chronickou opiodní terapii k léčbě trvalé bolesti, léčba přípravkem BREAKYL může být obvykle ukončena okamžitě, pokud již není nutná k léčbě průlomové bolesti.U pacientů, u nichž je nutné vysazení veškeré opioidní terapie, mělo by být zváženo postupné snižování dávky přípravku BREAKYL k zabránění možností nežádoucích účinků při náhlém vysazení léčby.

Způsob podání přípravku BREAKYL

Pacient by měl

otevřít sáček s přípravkem BREAKYL těsně před použitím dle pokynů vytištěných na sáčku,

jazykem navlhčit vnitřní stranu tváře nebo vypláchnout si ústa vodou ke zvlhčení místa, kam

bude Breakyl umístěn

/14

5

suchýma rukama uchopit bukální film BREAKYL mezi ukazováček a palec s růžovou stranou

směrem k palci,

umístit bukální film BREAKYL do ústní dutiny tak, aby růžová strana jemně přiléhala ke

sliznici uvnitř tváře,

stlačit film a držet jej na místě nejméně 5 vteřin, dokud pevně nepřilne, poté by měla být

viditelná bílá strana.

(Pozn.: následující odrážka se týká pouze přípravku BREAKYL 200 mikrogramů, bukální film)

Při aplikaci více než jednoho bukálního filmu naráz se pacient musí ujistit, že každý film

pevně přilnul ke sliznici. Aby se zabránilo překrytí, je možné filmy aplikovat na obě strany, levou i pravou sliznici tváře.

BREAKYL bukální film by měl poté sám držet na místě. Po uplynutí 5 minut je možno pít tekutiny.BREAKYL bukální film se obvykle zcela rozpustí během 15 až 30 minut po aplikaci. V ojedinělých případech může rozpuštění trvat i déle než 30 minut, absorpce fentanylu tím však není ovlivněna. Pacient by měl být poučen, aby nemanipuloval bukálním filmem pomocí jazyka či prstu(ů) a aby nekonzumoval potraviny, dokud se film zcela nerozpustí.

Pokud by se bukální film BREAKYL rozžvýkal a spolknul, mohlo by být dosaženo nižších maximálních koncentrací a nižší biologické dostupnosti než při použití v souladu s pokyny (viz bod 5.2).

Použití u dětí a dospívajících

Podávání přípravku BREAKYL dětem a dospívajícím do 18 let se vzhledem k chybějícím údajům o bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje.

Použití u starších pacientů

Bylo zjištěno, že starší pacienti jsou citlivější vůči účinkům fentanylu podávaného intravenózně v porovnání s mladší populací. U starších pacientů je pomalejší eliminace fentanylu a delší terminální poločas, což může vést ke kumulaci léčivé látky a vyššímu riziku nežádoucích účinků. Proto je nutno k titraci dávky přistupovat se zvláštní opatrností. V klinických studiích však nebyl zaznamenán rozdíl ve střední titrované dávce přípravku BREAKYL u pacientů ve věku 65 let a starších v porovnání s pacienty mladšími než 65 let.

Použití u zvláštních skupin pacientů

Titrace dávky by měla být prováděna se zvláštní opatrností pacientům s renálním či jaterním poškozením.

Pacienti s mukositidou 1. stupně by měli být pečlivě monitorováni, může být nutná úprava dávkování. Účinnost a bezpečnost přípravku BREAKYL u pacientů s mukositidou vyššího stupně nebyla hodnocena.

Bukální film nesmí být použit, jestliže byl sáček před otevřením poškozen.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku fentanyl nebo na kteroukoliv pomocnou látku přípravku (viz bod 6.1).

Souběžné použití inhibitorů monoaminooxidázy (MAO) nebo období 2 týdnů po vysazení léčby inhibitory monoaminooxidázy (viz také bod 4.5).

/14

6

Závažná respirační deprese nebo závažná obstrukční plicní onemocnění.Pacienti bez udržovací léčby opioidy (viz bod 4.1), protože zde existuje zvýšené riziko respiračnídeprese.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pacienti a jejich pečovatelé musí být informováni, že BREAKYL obsahuje léčivou látku v množství,které může být pro dítě fatální, a proto je nutné uchovávat přípravek BREAKYL vždy mimo dosah a dohled dětí.

Pro minimalizaci rizik nežádoucích účinků souvisejících s opioidy a pro rozpoznání účinné dávky jenaprosto nevyhnutelné, aby zdravotnický personál pacienty během titrace pečlivě sledoval.

Je důležité, aby se stabilizovala léčba dlouhodobě působícími opioidy používaná k léčbě perzistentníbolesti pacienta dříve, než bude zahájena terapie přípravkem BREAKYL.

Existuje riziko klinicky významné respirační deprese v souvislosti s použitím přípravku BREAKYL. Zvláštní pozornosti je zapotřebí při titraci přípravku BREAKYL u pacientů s nezávažnýmchronickým obstrukčním plicním onemocněním nebo jinými zdravotními obtížemi, které jepredisponují k respirační depresi, protože i normální terapeutické dávky přípravku BREAKYL mohou dále snižovat respirační úsilí až do bodu respiračního selhání.

BREAKYL by se měl podávat pouze za zvýšené opatrnosti u pacientů, kteří mohou být zvláště citlivína intrakraniální účinky retence CO2, například u pacientů s prokazatelně zvýšeným intrakraniálnímtlakem nebo s poruchou vědomí. U pacientů s poraněním hlavy mohou opioidy zastírat klinickýprůběh a měly by se používat pouze tehdy, je-li to klinicky oprávněné.

Intravenózně podávaný fentanyl může vyvolat bradykardii. Proto by měl být BREAKL používán s opatrností u pacientů s bradyarytmiemi.

Je nutné pečlivě zvážit podání pacientům s hypovolémií a hypotenzí.

Dále by BREAKYL měl být podáván s opatrností pacientům s poruchou renálních či jaterních funkcí. Vliv poškození jater a ledvin na farmakokinetiku léčivého přípravku nebyl hodnocen, ovšem při intravenózním podání se ukázalo, že se clearance fentanylu u poškození jater a ledvin kvůlizměnám v metabolické clearance a plazmových proteinech změnila. Po podání přípravku BREAKYLmůže zhoršená funkce jater a ledvin zvýšit biologickou dostupnost fentanylu i snížit jehosystémovou clearance, což by mohlo vést ke zvýšení a prodloužení účinku opioidů. Proto je zapotřebízvláštní opatrnost během titrace u pacientů se středně těžkým nebo těžkým poškozením jater neboledvin.

Při opakovaném podávání opioidů, jako je například fentanyl, se může rozvinout tolerance a fyzickáa/nebo psychická závislost. Nicméně iatrogenní závislost po terapeutickém použití opioidů je vzácná.

Fentanyl obsažený v tomto přípravku může vyvolat pozitivní výsledek antidopingových testů.

BREAKYL obsahuje natrium-benzoát, methylparaben, propylparaben a propylenglykol. Natrium-benzoát je mírně dráždivý pro pokožku, oči a sliznice. Methylparaben a propylparaben mohou vyvolat alergické reakce (někdy i pozdní). Propylenglykol může vyvolat podráždění kůže.

Pacienti s mukositidou 1. stupně by měli být pečlivě monitorováni, může být nutná úprava dávkování. Účinnost a bezpečnost přípravku BREAKYL u pacientů s mukositidou vyššího stupně nebyla hodnocena.

/14

7

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Používání přípravku BREAKYL se nedoporučuje u pacientů, kteří užívají nebo během posledních 14 dnů užívali inhibitory monoaminooxidázy (MAO), protože se může objevit závažná a nepředvídatelná potenciace opioidních analgetik inhibitory MAO (viz bod 4.3).

Fentanyl je metabolizován hlavně systémem isoenzymu CYP3A4 v játrech a střevní sliznici (viz také bod 5.2). Inhibitory CYP3A4 jako:

makrolidová antibiotika (např. erytromycin, klaritromycin, telitromycin)

azolová antimykotika (např. ketokonazol, itrakonazol, flukonazol)

některé inhibitory proteázy (např. ritonavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir)

blokátory kalciových kanálů (např. diltiazem nebo verapamil)

antiemetika (např. aprepinant nebo dronabinol)

antidepresiva (např. fluoxetin)

antacida (např. cimetidin)

či kofein a alkohol mohou zvýšit biologickou dostupnost polknutého fentanylu a mohou snížit jeho systémovou clearance, což může vést ke zvýšení či prodloužení opiodních účinků a k potenciálně fatální respirační depresi. Podobné účinky mohou být pozorovány po souběžné konzumaci grapefruitové šťávy, která je známým inhibitorem CYP3A4. Je tedy nutná opatrnost při podávání fentanylu současně s inhibitory CYP3A4. Pacienti léčení přípravkem BREAKYL, kteří zahajují léčbu nebo se jim zvyšuje dávka inhibitorů CYP3A4 by měli být dlouhodobě pečlivě sledováni z hlediska projevů toxicity opiodů.

Souběžné použití přípravku BREAKYL se silnými induktory CYP3A4 jako

barbituráty a další sedativa (např. fenobarbital)

antiepileptiky (např. karbamazepin, fenytoin, oxkarbazepin)

některá antivirotika (např. efavirenz, nevirapin)

antiflogistika či imunosupresiva (např. glukokortikoidy)

antidiabetika (např. pioglitazon)

antibiotika k léčbě tuberkulózy (např. rifabutin, rifampin)

psychotropní látky (např. modafinil)

antidepresiva (např. Třezalka tečkovaná)

či nikotinem a alkoholem může vést ke snížení plazmatických koncentrací fentanylu, což může snížit účinnost přípravku BREAKYL. Pacienti léčení přípravkem BREAKYL, kteří ukončení léčbu nebo se jim sníží dávka induktorů CYP3A4, by měli být sledováni z hlediska projevů zvýšené aktivity přípravku BREAKYL či jeho toxicity a dávka přípravku BREAKYL by měla být adekvátně upravena.

Souběžné používání jiných látek tlumících centrální nervový systém včetně jiných opioidů, sedativnebo hypnotik, celkových anestetik, fenothiazinů, trankvilizérů, myorelaxacií, sedativních antihistaminik a alkoholu může stupňovat depresivní účinky.

Při podávání léčivých látek antagonizujících účinky opiodů, např. naloxonu nebo částečně agonistických analgestik (např. pentazocin, butorfanol, buprenorfin, nalbufin) je možno očekávat abstinenční příznaky.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

O použití fentanylu u těhotných žen nejsou k dispozici příslušné údaje. Studie se zvířaty prokázalyreprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Fentanyl by neměl býtpodáván v těhotenství, pokud to není nezbytně nutné.

Po dlouhodobém podávání může fentanyl způsobovat abstinenční příznaky u novorozenců.Nedoporučuje se používat fentanyl na začátku porodu a během něj (včetně císařského řezu), protožefentanyl prochází placentou a může u plodu vyvolat respirační depresi. Pokud se BREAKYL bude

/14

8

podávat, mělo by být pro dítě snadno dostupné antidotum.

Fentanyl přechází do mateřského mléka a může vyvolávat útlum a respirační depresi u kojenéhodítěte. Kojící ženy by neměly fentanyl používat, a kojení by neměly znovu zahájit dříve než 48 hodinpo posledním podání fentanylu.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Opioidní analgetika však zhoršují mentální a/nebo fyzickou schopnost požadovanou pro provádění potenciálně nebezpečných úkolů (např. řízení vozidla nebo obsluha stroje). Pacienti musí být poučeni, aby při používání přípravku BREAKYL neřídili ani neobsluhovali stroje, pokud budou cítit ospalost, závratě či zdvojené nebo zastřené vidění.

4.8 Nežádoucí účinky

U přípravku BREAKYL lze očekávat typické nežádoucí účinky opioidů. S pokračujícím používáním léčivého přípravku jejich intenzita často klesá či mizí s tím, jak je pacient titrován na nejvhodnější dávku. Ovšem nejzávažnějšími nežádoucími účinky spojenými se všemi opioidy včetně přípravku BREAKYL jsou respirační deprese (potenciálně vedoucí k apnoe a respirační zástavě), oběhová deprese, hypotenze a šok a všichni pacienti by proto měli být pečlivě sledováni.

Jelikož klinické studie přípravku BREAKYL byly navrženy tak, aby hodnotily bezpečnost a účinnost u pacientů s průlomovou bolestí v důsledku nádorového onemocnění, všichni pacienti rovněž užívali k léčbě perzistentní bolesti souběžně opioidy, například morfin s řízeným uvolňováním, oxykodon s řízeným uvolňováním nebo transdermální fentanyl. Proto není možné s konečnou platností oddělit účinky samotného přípravku BREAKYL.

Zde uváděné údaje o nežádoucích účincích odráží jednak současné zkušenosti s přípravkem BREAKYL u průlomové bolesti používaným současně s opioidy proti trvalé bolesti a jednak nežádoucí účinky uvedené jako velmi vzácné, které byly dříve spojovány s látkou fentanyl, ale nebyly dosud zaznamenány během klinických studií s přípravkem BREAKYL. Nebyla provedena korekce na základě souběžného použití jiných opioidů, délky terapie přípravkem BREAKYL nebo symptomůspojené s nádorovým onemocněním.

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly nauzea, somnolence a závrať.

Nežádoucí účinky jsou uváděny dle následujících frekvencí výskytu: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Následující nežádoucí účinky byly považovány za přinejmenším možná související s léčbou:

Poruchy metabolismu a výživyMéně časté: anorexie

Psychiatrické poruchyČasté: stavy zmatenostiMéně časté: úzkost, halucinace, deziluze, podivné sny, nervozita, nespavost, neklidVelmi vzácné: zvláštní myšlení, depersonalizace, deprese, emoční nestabilita, euforie

Poruchy nervového systémuČasté: somnolence, závratě, bolesti hlavy, sedaceMéně časté: dysgeusie, letargie, amnézie, kognitivní poruchy

/14

9

Velmi vzácné: myoklonus, parestézie (včetně hyperestézie/cirkumorální parestézie), porucha chůze/koordinace

Poruchy okaČasté: porucha vidění (zastřené vidění, zdvojené vidění)

Cévní poruchyMéně časté: návaly horkaVelmi vzácné: vasodilatace

Respirační, hrudní a mediastinální poruchyMéně časté: respirační deprese, kongesce nosních dutinVelmi vzácné: dyspnoe

Gastrointestinální poruchyČasté: nauzea, zácpa, zvracení, sucho v ústechMéně časté: průjem, stomatitida, krvácení z dásní, dyspepsie, vředy v ústech, bolest v ústech, odynofagieVelmi vzácné: bolest břicha, flatulence, zvětšení břicha

Poruchy kůže a podkožní tkáněČasté: pruritus Méně časté: hyperhidróza, zvýšené sklony k tvorbě modřinVelmi vzácné: vyrážka

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáněMéně časté: svalové záškuby, artralgie, svalová slabost, bolest pohybového systému, bolest končetin, bolest čelistí

Poruchy ledvin a močových cestMéně časté: inkontinence močiVelmi vzácné: retence moči

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podáníČasté: únavaMéně časté: asténie, zimnice, horečka, žízeňVelmi vzácné: malátnost

Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jindeMéně časté: zvýšení krevního tlaku

Zranění, otravy a komplikace léčebného postupuMéně časté: náhodné zranění (např. pády)

4.9 Předávkování

Očekává se, že příznaky předávkování fentanylem budou svojí povahou podobné příznakům uintravenózně podávaného fentanylu a jiných opioidů, přičemž respirační deprese je nejzávažnějším příznakem.Bezprostřední léčba předávkování opioidy zahrnuje vyjmutí bukální filmu přípravku BREAKYL, pokud je stále ještě v ústech, zajištění dýchacích cest pacienta, fyzickou a verbální stimulaci pacienta, zhodnocení úrovně vědomí, stavu ventilace a oběhu a asistovanou ventilaci (podporu dýchání), bude-li to nutné.

/14

10

Pro léčbu předávkování (náhodné požití) u osoby dříve neléčené opioidy je nutné získat intravenóznípřístup a podávat podle klinické indikace naloxon nebo jiné antagonisty opioidů. Doba trvánírespirační deprese po předávkování může být delší než účinky působení antagonisty opioidů (např.poločas naloxonu se pohybuje v rozmezí 30 až 81 minut) a může být nezbytné opakované podání.Podrobnosti o takovém použití naleznete v Souhrnu údajů o přípravku příslušného antagonistyopioidů.

Pro léčbu předávkování u pacientů udržovaných na opioidech je zapotřebí získat intravenózní přístup. V některých případech může být zaručeným způsobem léčby uvážlivé používání naloxonu nebo jinéhoantagonisty opioidů, ale je to spojeno s rizikem vyvolání akutního abstinenčního syndromu.Přestože nebyla po použití přípravku BREAKYL pozorována svalová ztuhlost narušující respiraci, může k ní u fentanylu a jiných opioidů dojít. Při případném výskytu je zapotřebí léčba pomocí asistované ventilace, podáním antagonisty opioidů a v poslední řadě podáním látky blokující neuromuskulární převod.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: analgetika; opioidy, fenylpiperidinové deriváty; ATC kód: N02AB03

Fentanyl je čistě opioidní analgetikum, které převážně interaguje s opioidním μ-receptorem v mozku, míše a hladkých svalech. Primárním místem jeho působení je centrální nervový systém (CNS). Klinicky nejvýznamnějším farmakologickým účinkem interakce fentanylu s opioidním μ-receptorem je analgézie.

U pacientů s chronickou nádorovou bolestí na stabilních dávkách pravidelně podávaných opioidů ke kontrole trvalé bolesti přípravek BREAKYL signifikantně snižuje intenzitu bolesti hodnocenou jako součet rozdílů v intenzitě bolesti (SPID) v porovnání s placebem za 15, 30, 45, 60 minut po podání.

Analgetické účinky fentanylu souvisí s jeho hladinou v plazmě, je-li zajištěn správný příjem pro dobu zdržení do a z CNS (proces s poločasem 3 – 5 minut). U osob dosud neléčených opioidy k analgézii dochází při krevních hladinách 1 až 2 ng/ml, zatímco krevní hladiny 10-20 ng/ml by vyvolaly chirurgickou analgézii a významnou respirační depresi.

Sekundárními účinky jsou zvýšení tonu a snížení kontrakcí gastrointestinálního hladkého svalstva, což vede k prodloužení doby průchodu gastrointestinálním traktem a může být důvodem, proč opioidy vyvolávají zácpu.

Ačkoli opioidy obecně zvyšují tonus hladkého svalstva močových cest, celkový účinek má sklony k variabilitě, v některých případech vyvolává nucení na močení, jindy zase problémy s močením.

Všechny agonisté opioidního μ-receptoru včetně fentanylu vyvolávají respirační depresi závislou na dávce. Riziko respirační deprese je nižší u pacientů na chronické terapii opioidy, u nichž se rozvine tolerance vůči respirační depresi a dalším účinkům opioidů.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Obecný úvod

Fentanyl je vysoce lipofilní a může se velmi rychle absorbovat ústní sliznicí a pomaleji konvenčnígastrointestinální cestou. Fentanyl podléhá metabolismu prvního průchodu v játrech a střevnímumetabolismu a jeho metabolity se nepodílejí na terapeutickém účinku fentanylu.

/14

11

Absorpce

Ve farmakokinetické studii byl BREAKYL po bukální aplikaci rychle absorbován a jeho absolutní biologická dostupnost byla 71 %. Tato studie absolutní biologické dostupnosti též prokázala podobnou farmakokinetiku u podskupiny 6 dospělých zdravých dobrovolníků a 6 dospělých zdravých dobrovolnic. Absorpční farmakokinetika fentanylu z přípravku BREAKYL je kombinací úvodní rychlé absorpce z bukální sliznice a dlouhodobější absorpce polknutého fentanylu z GI traktu. Na základě studie absolutní biologické dostupnosti je přibližně 51 % celkové dávky přípravku BREAKYL rychle absorbováno z bukální sliznice a stává se systémově dostupnou. Zbývající 49 % celkové dávky přípravku se polkne se slinami, a poté se pomalu vstřebává z GI traktu. Asi 1/3 tohoto množství (20 % celkové dávky) obchází jaterní a střevní metabolismus prvního průchodu a stává se systémově dostupným. Tudíž zaznamenaná 71 % absolutní biologická dostupnost přípravku BREAKYL se dělí mezi rychlou transmukózní a pomalejší GI absorpci. Jednotková dávka přípravku BREAKYL, bude-li rozkousána a polknuta, pravděpodobně vyvolá nižší maximální koncentrace a pomalejší biologickou dostupnost než po aplikaci dle pokynů. Byla prokázána linearita dávky v dostupném rozmezí dávkování (200 až 1200 mikrogramů) přípravku BREAKYL. Po užití jednoho bukálního filmu BREAKYL (200 až 1200 mikrogramů) se průměrnáCmax obvykle pohybuje od 0,38 do 2,19 ng/ml (v závislosti na dávce) a Tmax se pohybuje od 45 do 240 minut (střed 60 minut). Aplikace přípravku Breakyl na aktivní místo mukositidy (1. stupně) ve skupině onkologických pacientů byla spojena se snížením Cmax a AUCinf. Doporučuje se, aby pacienti s mukositidou 1. stupně byli pečlivě sledování a může být uvažováno o snížení dávky. Účinnost a bezpečnost přípravku BREAKYL u pacientů s mukositidou závažnějšího stupně nebyla hodnocena.

Průměrné plazmatické koncentrace fentanylu v plazmě versus časové profily (24 hodin a pouze 1. hodina) po jedné dávce 800 µg BREAKYLu (XXX) nebo 800 µg referenčního přípravku (comparator) (fentanyl s oromukózním aplikátorem) u zdravých dospělých subjektůVysvětlivky: osa y – Plazmatické koncentrace fentanylu !ng/ml), osa x – Čas po podání dávky (hodin)

DistribuceFentanyl je vysoce lipofilní. Údaje získané na zvířatech ukazují, že po absorpci je fentanyl rychle distribuován do mozku, srdce, plic, ledvin a sleziny, načež následuje pomalejší re-distribuce do svalů a tukové tkáně. Vazba fentanylu na plazmatické proteiny činí 80 až 85%. Hlavním vazebním proteinem

/14

12

je alfa-1-acidoglykoprotein, ale do určité míry přispívá jak albumin, tak lipoproteiny. S acidózou roste volná frakce fentanylu. Průměrný distribuční objem v ustáleném stavu (Vss) je 4 l/kg.

BiotransformaceFentanyl je metabolizován v játrech a ve střevní sliznici na norfentanyl prostřednictvím cytochromu P450, izoformy CYP3A4. Norfentanyl nebyl ve studiích se zvířaty farmakologicky aktivní. Fentanyl se primárně (z více než 90 %) eliminuje biotransformací na N-dealkylované a hydroxylované neaktivní metabolity.

EliminacePo intravenózním podání fentanylu je močí bez změny vylučováno méně než 7 % podané dávky apouze asi 1 % se vylučuje nezměněné stolicí. Metabolity se vylučují hlavně močí, zatímco exkrecestolicí je méně důležitá. Celková clearance fentanylu v plazmě je 0,5 l/hod (rozmezí 0,3 až 0,7 l/hod/kg). Klinicky relevantní poločas fentanylu po podání přípravku BREAKYL je přibližně 7 hodin a terminální eliminační poločas je asi 14 hodin.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity poopakovaném podávání, genotoxicity a karcinogenity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Studie embryo-fetální vývojové toxicity provedené na potkanech a králících nezjistily žádnémalformace či vývojové odchylky způsobené látkou podávanou v období organogeneze.Ve studii fertility a časného embryonálního vývoje u potkanů byl při vysokých dávkách (300 mcg/kg/den) zaznamenán účinek zprostředkovaný samcem, který je konzistentní se sedativnímiúčinky fentanylu ve studiích na zvířatech. Ve studiích prenatálního a postnatálního vývoje u potkanů byla míra přežití potomstva signifikantně snížena při dávkách, které vedly k závažné toxicitě pro matku. Dalšími nálezy u mláďat F1 generace při dávkách toxických pro matku byly opožděný fyzický vývoj, a opožděný vývoj senzorických funkcí, reflexů a chování. Tyto účinky by mohly představovat buď nepřímé účinky změny mateřské péče a/nebo snížené míry kojení, nebo přímý účinek fentanylu na mláďata.

Studie karcinogenity (26 týdenní dermální alternativní biologické zkoušky na Tg.AC transgenníchmyších, dvouletá studie subkutánní karcinogenity u potkanů) nevedly k žádným nálezům svědčícímo onkogenním potenciálu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Aktivní vrstva:propylenglykol (E1520)natrium-benzoát (E211)methylparaben (E218)propylparaben (E216)červený oxid železitý (E172)kyselina citronovátokoferol-alfa-acetát dihydrogenfosforečnan sodný hydroxid sodnýforforečnan sodný polykarbofilhyprolosahyetylosa

/14

13

sodná sůl karmelosy

Zadní vrstva:natrium-benzoát (E211)methylparaben (E218)propylparaben (E216)kyselina citronovátokoferol-alfa-acetát hyprolosahyetylosaoxid titaničitý (E171)dihydrát sodné soli sacharinusilice máty peprné

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30°C.Neukládejte v chladničce.Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Každý bukální film je samostatně balen v sáčku chráněném před otevřením dětmi z polyakrylonitrilu/aluminia/polyamidu/papírového laminátu (Pozn. pouze pro výrobce Aveva)

Každý bukální film je samostatně balen v sáčku chráněném před otevřením dětmi z polyakrylonitrilu/aluminia/polyetylentereftalátu (PET)/papírového laminátu (Pozn. pouze pro výrobce LTS)

BREAKYL 200, 400, 600, 800 a 1200 mikrogramů:Krabička obsahující 3, 4, 10, 28 nebo 30 sáčků s jedním bukálním filmem.

BREAKYL StartKrabička obsahující 4 sáčky s jedním bukálním filmem 200, 400, 600 a 800 mikrogramů.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

/14

14

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MEDA Pharma s.r.o.Kodaňská 1441/46100 00 Praha 10

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

BREAKYL 200 mikrogramů: 65/382/11-C

BREAKYL 400 mikrogramů: 65/383/11-C

BREAKYL 600 mikrogramů: 65/384/11-C

BREAKYL 800 mikrogramů: 65/385/11-C

BREAKYL 1200 mikrogramů:65/386/11-C

BREAKYL Start: 65/381/11-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

8.6.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

11.1.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA Breakyl Start

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BREAKYL Start, 200, 400, 600, 800 mikrogramů, bukální filmFentanylum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden bukální film obsahuje fentanylum 200 nebo 400 nebo 600 nebo 800 mikrogramů (ve formě fentanili citras).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje propylenglykol (E1520), natrium-benzoát (E211), methylparaben (E218), propylparaben (E216). Více údajů viz příbalová informace.Další pomocné látky: červený oxid železitý (E172), kyselina citronová, tokoferol-alfa-acetát ,

dihydrogenfosforečnan sodný, hydroxid sodný, fosforečnan sodný, polykarbofil, hyprolosa, hyetylosa, sodná sůl karmelosy, oxid titaničitý (E171), dihydrát sodné soli sacharinu

a silice máty peprné.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Bukální film.

4 sáčky s jedním bukálním filmem obsahujícím 200, 400, 600 a 800 mikrogramů.

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Orální podáníSáček otevřete těsně před použitím.Před použitím si přečtete příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Tento přípravek by měli používat pouze pacienti, kteří již užívají jiné opioidy.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Neukládejte v chladničce. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Meda Pharma s.r.o, Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

65/381/11-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Breakyl Start

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.