Bravelle 75 Iu

Kód 0128274 ( )
Registrační číslo 54/ 131/08-C
Název BRAVELLE 75 IU
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Ferring-Léčiva, a.s., Jesenice u Prahy, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0128275 INJ PSO LQF 10X75UT Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, Injekce
0122833 INJ PSO LQF 10X75UT + SOUPRAVA Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, Injekce
0122835 INJ PSO LQF 30X75UT + SOUPRAVA Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, Injekce
0128274 INJ PSO LQF 5X75UT Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, Injekce
0122834 INJ PSO LQF 5X75UT + SOUPRAVA Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak BRAVELLE 75 IU

1 (8)

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls98107/2008a příloha k sp.zn.sukls8143/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

BRAVELLE 75IU, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

(urofollitropinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je přípravek BRAVELLE a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost než začnete přípravek BRAVELLE používat

3.

Jak se přípravek BRAVELLE používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek BRAVELLE uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK BRAVELLE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tento lék je dodáván jako prášek, který musí být před použitím smíchán s tekutinou (rozpouštědlem). Podává se formou injekce pod kůži.

Tento lék obsahuje hormon zvaný „folikuly stimulující hormon“ (FSH). FSH je přírodní hormon, který je vytvářen v těle mužů i žen. Napomáhá normální funkci rozmnožovacích orgánů. FSH v přípravku se získává z moči žen po menopauze. Je vysoce čištěný a známý jako urofollitropin.

Tento lék se používá k léčbě neplodnosti u žen v následujících dvou případech:

i. Ženy, které nemohou otěhotnět, protože jejich vaječníky neprodukují vajíčka (včetně polycystickéhoonemocnění vaječníků). Přípravek BRAVELLE se používá u žen, které již dostávaly lék zvaný klomifen-citrát pro léčbu neplodnosti, ale tento lék nebyl účinný.

ii. Ženy zařazené do programu asistované reprodukce (včetně oplodnění in vitro /přenos embrya [IVF/ET], přenos pohlavní buňky do vejcovodu [GIFT] a injekce spermie do cytoplazmy [ICSI]). Tento lék pomáhá vaječníkům vytvořit mnoho vaječných míšků (folikulů), kde se může vytvořit vajíčko (mnohonásobný vývoj folikulů)

2 (8)

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BRAVELLE POUŽÍVAT

Před začátkem léčby tímto lékem musí u Vás a Vašeho partnera lékař posoudit příčiny Vašich problémů s plodností. Zvláště je potřeba zjistit, zda nejsou přítomny níže uvedené nemoci, aby tak mohla být případně nasazena jakákoli jiná odpovídající léčba: 

Snížená funkce štítné žlázy nebo nadledvin

Vysoká hladina hormonu zvaného prolaktin (hyperprolaktinemie)

Nádory na hypofýze (žláza umístěná v mozku na jeho spodní části)

Nádory hypotalamu (oblast umístěná pod částí mozku, zvanou talamus)

Pokud je Vám známo, že trpíte některým z výše uvedených onemocnění, oznamte to prosím Vašemu lékaři před zahájením léčby tímto přípravkem.

Nepoužívejte přípravek BRAVELLE:

Jestliže jste alergická (přecitlivělá) na urofollitropin nebo jakoukoli další složku přípravku (viz bod. 6 – Další informace)

Jestliže máte nádor dělohy, vaječníků, prsou, hypofýzy nebo hypotalamu

Jestliže máte cysty na vaječnících nebo zvětšené vaječníky (s výjimkou polycystické nemoci vaječníků)

Jestliže máte deformaci pohlavních orgánů, která znemožňuje normálně otěhotnět

Jestliže trpíte krvácením z pochvy a není známa příčina

Jestliže máte fibroidní nádor dělohy, který znemožňuje normálně otěhotnět

Jestliže jste těhotná nebo kojíte

Jestliže jste prodělala předčasnou menopauzu

Zvláštní opatrnosti při užití BRAVELLE je zapotřebí v případě:

Bolesti břicha

Otoku v oblasti břicha

Nevolnosti

Zvracení

Průjmu

Přibývání na váze

Dýchacích obtíží

Sníženého močení.

Oznamte to přímo svému lékaři i v případě, že se tyto příznaky objeví několik dní po poslední injekci. Tyto příznaky mohou být známkou vysoké aktivity vaječníků, která se může stát závažnou.

Pokud se tyto příznaky stanou závažnými, musí být léčba neplodnosti zastavena a musíte být léčena v nemocnici.

Dodržování doporučeného dávkování a pečlivé sledování Vaší léčby sníží pravděpodobnost výskytu těchto příznaků.

Pokud vysadíte tento lék, mohou tyto příznaky dále přetrvávat.V případě, že se tyto příznaky vyskytnou, obraťte se, prosím, neprodleně na Vašeho lékaře.

V průběhu léčby tímto přípravkem Vás lékař objedná na ultrazvukové vyšetření a někdy i krevní testy, aby mohl sledovat Vaši odpověď na léčbu.

3 (8)

Léčba hormony jako je tento lék může zvýšit rizika: 

Mimoděložního těhotenství (těhotenství jinde než v děloze) v případě, že jste prodělala onemocnění vejcovodu

Samovolného potratu

Vícečetného těhotenství (dvojčata, trojčata, apod.)

Vrozených malformací (fyzické vady přítomné u novorozeného dítěte).

U některých žen, které prodělaly léčbu neplodnosti se objevily nádory vaječníků a dalších rozmnožovacích orgánů. Není dosud známo, zda léčba hormony jako je tento lék nezpůsobuje tyto problémy.

U těhotných žen je větší pravděpodobnost výskytu krevních sraženin v žilách nebo tepnách. Léčba neplodnosti může zvýšit pravděpodobnost výskytu tohoto onemocnění, obzvlášť pokud máte nadváhu nebo pokud se krevní sraženiny vyskytly u někoho ve Vaší rodině (pokrevní). Pokud se Vás to týká, oznamte to, prosím, Vašemu lékaři.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Dalším lékem používaným pro léčbu neplodnosti je klomifen-citrát. Pokud se užívá přípravek BRAVELLE současně s klomifen - citrátem, může se zvýšit účinek na vaječníky.

Přípravek BRAVELLE se může používat současně s MENOPUREM, viz bod 3 ‘Jak se přípravek BRAVELLE používá’.

Těhotenství a kojení

Tento lék se nesmí používat během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ovlivnění Vaší schopnosti řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje po užití tohoto léku je nepravděpodobné.

Důležité informace o některých složkách přípravku BRAVELLEBRAVELLE obsahuje méně než 1mmol sodíku ( 23 mg) v dávce , to je v podstatě bez obsahu sodíku.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK BRAVELLE POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento lék přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se svým lékařem.

i. Ženy, které nemají ovulaci (neprodukují vajíčka):

Léčba musí být zahájena během prvních 7 dnů menstruačního cyklu (den 1 je první den Vaší menstruace). Léčba musí být podána každý den po dobu minimálně 7 dnů.

Běžná zahajovací dávka je 75 IU denně (jedna lahvička s práškem), ale může být upravena v závislosti na Vaší odpovědi (až do maximálně 225 IU – 3 lahvičky s práškem denně). Každá jednotlivá dávka

4 (8)

musí být podávána po dobu minimálně 7 dnů, než bude změněna. Doporučuje se zvyšování dávekpokaždé o 37,5 IU (polovina lahvičky s práškem) a ne o více než o 75 IU. Pokud nedojde k odpovědi po 4 týdnech, musí být cyklus léčby ukončen.

Pokud dojde ke správné odpovědi, musí být podána jedna injekce dalšího hormonu zvaného lidský choriový gonadotropin (hCG) v dávce 5 000 až 10 000 IU 1 den po poslední injekci přípravkuBRAVELLE. Je doporučeno mít pohlavní styk v den injekce hCG a den poté, případně může být provedena umělá inseminace (vpravení spermatu přímo do dělohy). Váš lékař Vás bude pečlivě sledovat po dobu minimálně dvou týdnů po aplikaci injekce hCG.

Váš lékař bude sledovat účinek léčby přípravkem BRAVELLE. Podle vývoje situace se může lékař rozhodnout ukončit léčbu přípravkem BRAVELLE a nepodat Vám injekci hCG. V takovém případě budete poučena o tom, že máte používat bariérovou metodu antikoncepce (např. kondom) nebo sexuálně abstinovat do doby, než začne Vaše další menstruace.

ii. Ženy v programu asistované reprodukce:

Pokud jste rovněž léčena agonisty GnRH (lék, který napomáhá funkci hormonu zvaného gonadotropin uvolňující hormon (GnRH)), léčba přípravkem BRAVELLE musí být zahájena přibližně 2 týdny po začátku léčby agonisty GnRH. Pokud pacientka nedostává agonisty GnRH, léčba přípravkem BRAVELLE musí být zahájena 2. nebo 3. den menstruačního cyklu (den 1 je první den Vaší menstruace).

Léčba musí být podávána každý den po dobu nejméně 5 dnů. Běžná zahajovací dávka tímto přípravkem je 150 - 225 IU (2 nebo 3 lahvičky prášku). Tato dávka může být zvýšena v závislosti na Vaší odpovědi na léčbu maximálně na 450 IU (6 lahviček prášku) denně. Dávka nesmí být zvýšena o více než o 150 IU při úpravě dávky. Běžná léčba nesmí trvat déle než 12 dnů.

Pokud je přítomno dostatečné množství vaječných míšků, dostanete jednu injekci léku zvaného lidský choriový gonadotropin (hCG) v dávce do 10 000 IU pro vyvolání ovulace (uvolnění vajíčka).

Váš lékař Vás bude pečlivě sledovat po dobu minimálně dvou týdnů po aplikaci injekce hCG.

Váš lékař bude sledovat účinek léčby přípravkem BRAVELLE. Podle vývoje situace se může lékař rozhodnout ukončit léčbu přípravkem BRAVELLE a nepodat Vám injekci hCG. V takovém případě budete poučena o tom, že máte používat bariérovou metodu antikoncepce (např. kondom) nebo sexuálně abstinovat do doby, než začne Vaše další menstruace.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pokud Vás Váš lékař požádal, abyste si sama aplikovala tento lék, dodržujte prosím veškeré jeho pokyny.

První injekce tohoto léku musí být podána pod dohledem lékaře.

ROZPOUŠTĚNÍ přípravku BRAVELLE:Tento lék se dodává ve formě prášku, který musí být před injekcí rozpuštěn. Tekutina, kterou je nutné

použít pro rozpuštění tohoto léku, se dodává spolu s práškem.PřípravekBRAVELLE musí být rozpuštěn těsně před použitím. Postup:

5 (8)

Dobře upevněte dlouhou tlustou jehlu (natahovací/ředící jehlu) ke stříkačce.

Ulomte vršek ampulky s tekutinou.

Nasajte celý obsah do stříkačky.

Vpíchněte jehlu skrze gumovou zátku lahvičky ( vialky) s práškem a

pomalu vstřikujte tekutinu na stěny lahvičky, abyste tak zabránili tvorbě bublin.

Prášek by se měl rychle rozpustit (do 2 minut) za vzniku čirého roztoku

● Abyste napomohli rozpuštění prášku, krouživými pohyby míchejte s lahvičkou. Neprotřepávejte, jinak by se začaly tvořit vzduchové bubliny. Pokud není roztok čirý nebo obsahuje částečky, nesmí se použít. ● Nasajte roztok zpět do stříkačky.

Pokud máte užívat více než jednu lahvičku přípravku BRAVELLE – prášku pro injekce, můžete nasát roztok (první roztok přípravku BRAVELLE) zpět do stříkačky a vstříknout ho do druhé lahvičky s práškem. Můžete to tak opakovat celkem až do 6 lahviček s práškem – ale pouze v případě, že Vám to lékař takto naordinoval.

Pokud Vám byl předepsán přípravek MENOPUR zároveň s přípravkem BRAVELLE, můžete smíchat tyto dva léky tak, že rozpustíte přípravek BRAVELLE a vstříknete roztok do prášku s přípravkem MENOPUR. Rozpusťte a nasajte tento kombinovaný roztok: můžete je takto společně aplikovat místo aplikace každého léku zvlášť.

INJEKCE přípravku BRAVELLE:

Jakmile máte předepsanou dávku nasátou ve stříkačce, vyměňte jehlu za krátkou, tenkou (injekční jehlu).

6 (8)

Váš lékař nebo sestra Vám řeknou, kam si máte injekci vpíchnout (např. přední oblast stehna, břicho, apod.).

Dvěma prsty uchopte kůži tak, aby se vytvořil záhyb a vpíchněte do něj jehlu jedním rychlejším pohybem v úhlu 90 stupňů. Tlakem na píst vstříkněte roztok a vyjměte jehlu.

 Po vyjmutí stříkačky použijte tlak na místo vpichu, abyste zastavila

krvácení. Jemně masírujte místo aplikace, abyste napomohla rozptýlení roztoku pod kůží.

 Nevyhazujte použitou sadu do normálního odpadu; je potřeba vyhodit materiál podle

příslušných pokynů.

Jestliže jste užila více přípravku, než jste mělaSdělte to, prosím, Vašemu lékaři nebo sestře.

Jestliže jste zapomněla užít přípravekNezdvojujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku. Sdělte to, prosím, Vašemu lékaři nebo sestře.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento lék nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Léčba tímto lékem může způsobit vysokou úroveň aktivity vaječníků, zejména u žen s polycystickými vaječníky. Symptomy zahrnují: bolest v břiše, otok břicha, nevolnost, zvracení, průjem, přibývání na váze, dýchací potíže a snížené močení.

Jako komplikace k vysoké úrovni činnosti ve vaječnících se mohou objevit krevní sraženiny a zkroucení jednoho z vaječníků. Pokud si povšimnete jakéhokoliv z těchto symptomů, kontaktujte ihned svého lékaře i v případě, že se objevily za několik dnů po podání poslední injekce.

Při podání tohoto léku se mohou vyskytnout alergické reakce (přecitlivělost). Symptomy těchto reakcí mohou zahrnovat: vyrážku, svědění, otok v krku a dýchací obtíže. Pokud se u Vás objeví jakýkoliv z těchto příznaků, kontaktujte ihned svého lékaře.

Následující velmi časté nežádoucí účinky postihují více než 10 ze 100 léčených pacientů:

Bolest břicha

Bolest hlavy

Následující časté nežádoucí účinky, které postihují 1 až 10 ze 100 léčených pacientů:

7 (8)

Infekce močového traktu

Zánět krčních a nosních cest

Horké návaly

Nevolnost

Zvracení

Břišní potíže

Otok břicha

Průjem

Zácpa

Vyrážka

Svalové křeče

Pánevní bolesti

Nadměrná stimulace vaječníků (vysoká úroveň aktivity)

Citlivost prsou

Vaginální krvácení

Vaginální výtok

Bolest

Bolest a reakce v místě vpichu (zrudnutí, modřina, otok a/nebo svědění)

Pokud se u Vás objeví jeden nebo více z těchto nežádoucích účinků, nebo jiné problémy, oznamte to prosím Vašemu lékaři nebo zdravotní sestře.

5.

JAK PŘÍPRAVEK BRAVELLE UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svéholékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek BRAVELLE obsahuje

Léčivou látkou je urofollitropinum.

Jedna lahvička prášku obsahuje 82,5 IU vysoce čištěného folikuly stimulujícího hormonu ( FSH) urofollitropinu. Po rozpuštění v přibaleném rozpouštědle je z každé lahvičky získáno 75 IU FSH.

8 (8)

Pomocné látky jsou:

Monohydrát laktosy

Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Kyselina fosforečná

Polysorbát 20

Voda na injekci

Pomocné látky v rozpouštědle jsou:

Voda na injekci

Kyselina chlorovodíková

Chlorid sodný

Jak přípravek BRAVELLE vypadá a co obsahuje toto balení

Tento lék je prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.

Karton obsahuje pět, deset nebo třicet čirých skleněných lahviček, které obsahují světlý prášek. Karton obsahuje také stejný počet čirých skleněných ampulek obsahujících bezbarvé rozpouštědlo.

Držitel rozhodnutí o registraci

Ferring – Léčiva,a.s.K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika

VýrobceFerring GmbHWittland 11, D-24109 Kiel, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 11.7.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1 (12)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls98107/2008a příloha k sp.zn.sukls8143/2008

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

BRAVELLE 75 IU, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna lahvička s práškem obsahuje 82,5 IU vysoce čištěného močového folikulo-stimulačního hormonu (FSH), urofollitropinu. Po rozpuštění přibaleným rozpouštědlem je z každé lahvičky získáno 75 IU FSH.

Úplný seznam pomocných látek viz bod.6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok.

Vzhled prášku: Lyofilizovaná, bílá až šedobílá spečená hmota.

Vzhled rozpouštědla: Čirý bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Přípravek BRAVELLE je určen k léčbě ženské neplodnosti v následujících klinickýchsituacích:

Anovulace (včetně syndromu polycystických ovarií (PCOD)) u žen, které nereagují na léčbuclomifen citrátem.

2 (12)

Řízená ovariální hyperstimulace k vyvolání mnohočetných folikulů za účelem technologie asistované reprodukce (ART) (např. in vitro fertilizace/přenos embryí (IVF/ET), přenos gametdo vejcovodu (GIFT) a intracytoplazmatická injekce spermií (ICSI)).

4.2 Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem BRAVELLE má být zahájena pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou neplodnosti.

Způsob podání

Přípravek BRAVELLE je určen pro subkutánní (s.c.) injekci po rozpuštění v přibalenémrozpouštědle. Prášek musí být rozpuštěn těsně před použitím. Aby nemuselo být injekcí vpraveno velké množství tekutiny, lze rozpustit v jedné ampulce rozpouštědla až 6 lahviček s práškem. Roztok nemá být použit, obsahuje-li částice nebo není čirý.

Vzhled rozředěného roztoku: čirý roztok

Dávkování

Existují velké inter- a intra-individuální odchylky v reakci vaječníků na exogenní gonadotropiny, což zabraňuje stanovení jednotného dávkovacího schématu. Proto se musí dávkování sestavit individuálně podle reakce vaječníků. To vyžaduje sledování reakce vaječníků ultrasonografií samotnou nebo nejlépe v kombinaci s měřením hladiny estradiolu. Přípravek BRAVELLE lze podávat samotný nebo v kombinaci s agonisty nebo antagonisty gonadotropin-uvolňujícího hormonu (GnRH) pro řízenou ovariální hyperstimulaci vaječníků. V této indikaci neexistují zkušenosti z klinického hodnocení s používáním přípravku BRAVELLE v kombinaci s GnRH antagonisty. Doporučení týkající se dávkování a trvání léčby se mohou lišit podle aktuálního léčebného protokolu.

U obou indikací je zkušenost z klinického hodnocení s přípravkem BRAVELLE založená na jednom léčebném cyklu.

Ženy s anovulací (včetně PCOD):

Cílem léčby přípravkem BRAVELLE je vývoj jednoho Graafova folikulu, ze kterého se uvolňuje oocyt po podání lidského choriového gonadotropinu hCG.

Léčba přípravkem BRAVELLE musí být zahájena během 7 počátečních dnů menstruačního cyklu. Doporučené počáteční dávkování přípravku BRAVELLE je 75 IU denně, které musí být udržováno po dobu alespoň 7 dnů. Na základě klinického pozorování (vč. samotného ovariálního ultrazvuku nebo v kombinaci s měřením hladiny estradiolu) musí být sestaveno následné dávkování podle individuální reakce pacienta. Úprava dávkování se nemá provádět

3 (12)

častěji než jednou za 7 dnů. Doporučené zvýšení dávek činí 37,5 IU při každé úpravě a nesmí přesáhnout 75 IU. Maximální denní dávka nesmí být vyšší než 225 IU. Pokud po 4 týdnechléčby pacientka dostatečně nereaguje, je třeba tento cyklus zastavit.

Pokud je dosaženo optimální odezvy, je třeba podat 1 den po podání poslední injekce přípravku BRAVELLE jednu injekci hCG od 5 000 do 10 000 IU. Doporučuje se, aby pacientka v den podání a druhý den po podání hCG měla pohlavní styk, případně lze provést intrauterinní inseminaci. Je třeba důkladně sledovat pacientky nejméně po dobu 2 týdnů po podání hCG. V případě přehnané reakce na přípravek BRAVELLE je potřeba léčbu zastavit a nepodat hCG (viz bod. 4.4), a pacientka musí používat bariérovou metodou antikoncepce nebo zdržet se pohlavního styku, dokud nezačne příští menstruační krvácení.

Žena podstupující řízenou ovariální hyperstimulaci pro mnohočetný vývoj folikulů technikou asistované reprodukce (ART):

V souladu s klinickými hodnoceními s přípravkem BRAVELLE, která zahrnula sníženou tvorbu ( down regulation) agonisty GnRH, musí být léčba přípravkem BRAVELLE zahájena zhruba 2 týdny po zahájení léčby agonistou. Doporučené počáteční dávkování přípravku BRAVELLE činí 150 -225 IU denně po dobu nejméně prvních 5 dnů léčby. Na základě klinického pozorování (vč. samotného ovariálního ultrazvuku nebo v kombinaci s měřením hladiny estradiolu) musí být následné dávkování sestaveno podle individuální reakce pacientaa nesmí přesáhnout 150 IU na každou úpravu. Maximální denní dávka nesmí být vyšší než450 IU denně a ve většině případů není doporučeno podávání přesahující 12 dnů.

V protokolech, které nezahrnují sníženou tvorbu (downregulation) musí být léčba přípravkemBRAVELLE zahájena 2. nebo 3. den menstruačního cyklu. Pro protokoly se sníženou tvorbou ( downregulation) GnRH agonistů je doporučeno použít výše navržené dávkové rozmezí a režim podání.

Pokud je dosaženo optimální odpovědi, musí být podána jedna injekce do max. 10 000 IUhCG, aby se navodilo finální folikulární dozrávání jako příprava na odebrání oocytu. Je třeba důkladně sledovat pacientky po dobu nejméně 2 týdnů po podání hCG. V případě přehnané reakce na přípravek BRAVELLE je potřeba léčbu zastavit a nepodat hCG (viz bod 4.4), a pacientka musí používat bariérovou metodu antikoncepce nebo zdržet se pohlavního styku, dokud nezačne příští menstruační krvácení.

4.3 Kontraindikace

BRAVELLE je kontraindikován u žen s diagnózou:-

Tumoru hypofýzy nebo hypotalamu

-

Karcinomu vaječníků, dělohy nebo prsou

-

Těhotenství a laktace

-

Gynekologického krvácení neznámé etiologie

4 (12)

-

Přecitlivělosti na účinnou látku nebo na některou z pomocných látek

V následujících případech jsou příznivé výsledky léčby nepravděpodobné a proto přípravek BRAVELLE nemá být podán u:-

Primárního ovariálního selhání

-

Ovariálních cyst nebo zvětšených vaječníků z jiného důvodu než je syndrom polycystických ovarií.

-

Malformací pohlavních orgánů neslučitelných s těhotenstvím

-

Fibroidních tumorů dělohy neslučitelných s těhotenstvím

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek BRAVELLE je silná gonadotropní substance schopná způsobit mírné až závažnénežádoucí účinky a smí být tudíž použit pouze pod dohledem lékařů, kteří jsou zcela seznámeni s problémy neplodnosti a jejich léčbou.

Léčba gonadotropinem vyžaduje určitý časový závazek lékařů a pomocného zdravotníhopersonálu a také dostupnost vhodných kontrolních zařízení. U žen vyžaduje bezpečné a efektivní použití přípravku BRAVELLE pravidelné sledování reakce vaječníků ultrazvukemsamotným nebo nejlépe v kombinaci s měřením hladiny estradiolu v séru. Mezi pacientkamimůže existovat rozdílná míra reakce na podání FSH, s nedostatečnou reakcí na FSH u některých pacientek. Je třeba aplikovat nejnižší účinné dávkování ve vztahu k cílu léčby.

V klinických hodnoceních nebylo zkoumáno opakované podávání přípravku BRAVELLE.

První injekci přípravku BRAVELLE je třeba provést pod přímým lékařským dohledem.

Než se začne s léčbou, musí být stanovena příslušným způsobem neplodnost páru a vyhodnotíse předpokládané kontraindikace těhotenství. Obzvláště musí být pacientky vyšetřeny ohledně hypotyroidismu, adrenokortikální nedostatečnosti, hyperprolaktinemie a tumoru hypofýzy nebo hypotalamu, a musí jim být poskytnuta specifická léčba.

U pacientek, podstupujících stimulaci folikulárního růstu buď v rámci léčby anovulačníneplodnosti nebo ART postupů může dojít k zvětšení vaječníků nebo vývoji hyperstimulace. Dodržování doporučeného dávkování a režimu podání přípravku BRAVELLE a pečlivámonitorování léčby minimalizuje výskyt takových událostí. Při akutní interpretaci ukazatelů vývoje a dozrávání folikulů je nutná přítomnost lékaře se zkušeností s interpretací relevantních testů.

5 (12)

Ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS)

OHSS je lékařský případ odlišný od nekomplikovaného zvětšení vaječníků. OHSS je syndrom, který se může projevit se zvyšujícím se stupněm závažnosti. To zahrnuje znatelné zvětšení vaječníků, vysoké hladiny pohlavních steroidů v séru a zvýšenou cévní propustnost, která může mít za následek hromadění tekutiny v peritoneální, pleurální a vzácně vperikardiální dutině.

V závažných případech OHSS lze pozorovat následující symptomatologii: bolest břicha, abdominální distenzi, závažné zvětšení vaječníků, přibývání na váze, dušnost, oligurii agastrointestinální symptomy včetně nevolnosti, zvracení a průjmu. Klinické vyšetření může odhalit hypovolémii, hemokoncentraci, nerovnováhu elektrolytů, ascites, hemoperitoneum, pleurální výpotek, hydrothorax, akutní plicní potíže a tromboembolické příhody.Nadměrná reakce vaječníků na gonadotropinovou léčbu zřídka způsobí OHSS, pokud není podán hCG, aby spustil ovulaci. Proto je v případě ovariální hyperstimulace zapotřebí zastavitpodání hCG a doporučit pacientce, aby se zdržela pohlavního styku nebo používala bariérové metody nejméně po dobu 4 dnů. OHSS může postupovat rychle (během 24 hodin až do několika dnů) a může se stát závažným, proto je třeba sledovat pacientky po dobu nejméně 2 týdnů po podání hCG.

Dodržování doporučeného dávkování, režimu podání přípravku BRAVELLE a pečlivé monitorování léčby minimalizuje výskyt hyperstimulace vaječníků a mnohočetnéhotěhotenství (viz body 4.2 a 4.8). Při ART může aspirace všech folikulů před ovulací snížit výskyt hyperstimulace.

OHSS může být vážnější a prodloužený v případě těhotenství. Velmi často se OHSS vyskytuje po přerušení hormonální léčby a dosahuje svůj vrchol po 7-10 dnech po léčbě. OHSS obvykle vymizí spontánně na počátku menstruace.

V případě výskytu závažného OHSS musí být gonadotropinová léčba zastavena a v případě,že syndrom pokračuje, je třeba pacientku hospitalizovat a zahájit specifickou léčbu OHSS.Tento syndrom se vyskytuje s vyšší incidencí u pacientek se syndromem polycystických ovarií.

Mnohočetné těhotenství

Mnohočetné těhotenství, zvlášť vyššího řádu, nese zvýšené riziko nepříznivých mateřských a perinatálních výsledků.

U pacientek podstupujících indukci ovulace gonadotropiny se výskyt mnohočetných těhotenství zvyšuje ve srovnání s přirozeným početím. Výsledkem většiny mnohočetných početí jsou dvojčata. Aby se snížilo riziko mnohočetného těhotenství, je doporučeno pečlivé monitorování reakce vaječníků.

6 (12)

U pacientek podstupujících ART procedury je riziko mnohočetného těhotenství hlavně spojeno s počtem nahrazených embryí, jejich kvalitou a věkem pacientky.

Je třeba upozornit pacientku o potenciálním riziku mnohočetných plodů před zahájením léčby.

Ztráta těhotenství

Výskyt ztráty těhotenství potratem nebo umělým přerušením těhotenství je vyšší u pacientekpodstupujících stimulaci folikulárního růstu pro indukci ovulace nebo ART než u normálnípopulace.

Mimoděložní těhotenství

Ženy s anamnézou onemocnění vejcovodů jsou v nebezpečí mimoděložního těhotenství, a tov případě jak těhotenství vzniklého spontánním početím tak i při léčbě neplodnosti. Bylahlášena 2 – 5% převaha mimoděložního těhotenství po IVF ve srovnání s 1 – 1,5% u normální populace.

Nádory reprodukčního systému

Byly hlášeny nádory vaječníků a dalších reprodukčních orgánů – jak benigní tak i maligní u žen, které podstoupily opakované lékové režimy na léčbu neplodnosti. Není dosud stanoveno,zda léčba gonadotropiny zvyšuje základní riziko těchto tumorů u neplodných žen.

Kongenitální malformace

Výskyt kongenitálních malformací po ART může být o trochu vyšší než po spontánním početí. Domníváme se, že je to z důvodu rozdílných vlastností rodičů (např. věk matky, charakter spermie) a mnohočetných těhotenství.

Tromboembolické příhody

Ženy s obecně známými rizikovými faktory pro tromboembolické příhody, jako je osobní nebo rodinná anamnéza, závažná obezita (Body Mass Index > 30 kg/m

2) nebo trombofilie

mohou mít zvýšené riziko žilních nebo arteriálních tepenných tromboembolických příhod, během nebo po léčbě gonadotropiny. U těchto žen je třeba zvážit přínos oproti rizikům podání gonadotropinu. Je však třeba poznamenat, že těhotenství samotné rovněž zvyšuje rizikotromboembolické příhody.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné studie léku/lékových interakcí nebyly provedené s přípravkem BRAVELLE u člověka.

7 (12)

Přestože neexistují žádné klinické zkušenosti, očekává se, že současné použití přípravku BRAVELLE a klomifen-citrátu může zvýšit folikulární odpověď. Při použití agonistů GnRH pro desenzibilizaci hypofýzy může být nutné vyšší dávkování přípravku BRAVELLE k dosažení přiměřené folikulární reakce.

4.6 Těhotenství a kojení

Přípravek BRAVELLE je kontraindikován u žen, které jsou těhotné nebo kojí (viz bod 4.3).Dosud nebylo hlášeno žádné teratogenní riziko při klinickém použití gonadotropinů pro řízenou ovariální hyperstimulaci. Údaje o účincích v těhotenství nejsou dostatečné. Zkoušky se zvířaty neodhalily teratogenní účinky (viz bod 5.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Žádné studie posuzující vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Je všaknepravděpodobné, že by přípravek BRAVELLE měl vliv na schopnost pacienta řídit a obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky během léčby přípravkem BRAVELLE v klinickéch hodnocení jsou bolesti hlavy a břicha, obě se vyskytují u 10% pacientů, pak následujenevolnost, vaginální krvácení, OHSS a abdominální distenze, přičemž každá z nich se vyskytuje u 5 až 9% pacientů. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny nežádoucí účinky, které se vyskytly u více než 1% pacientek léčených BRAVELLE v klinických hodnoceních podle třídy orgánů a frekvence.

Třída orgánových systémů

Velmi časté (>1/10)

Časté (>1/100, <1/10)

Infekce a infestace

-

Infekce močového traktu, nazofaryngitida

Poruchy nervové systému

Bolest hlavy

-

Cévní poruchy

-

Návaly horka

Gastrointestinální poruchy

Bolest břicha

Nevolnost,

zvracení.

nadýmání, břišní obtíže, průjem, zácpa

Poruchy kůže a podkožní tkáně -

Vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

-

Svalové křeče

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

-

Vaginální

krvácení,

OHSS, pánevní bolesti,

8 (12)

napětí v prsou, poševní výtok

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

-

Bolest, bolest a reakce v místě injekce (zarudnutí,modřina,

otok

a/nebo

svědění)

Jako komplikace OHSS může nastat žilní tromboembolická příhoda a ovariální torze.

Při použití gonadotropních přípravků byly hlášeny alergické, místní nebo generalizované kožní reakce a přecitlivělost opožděného typu.

Opakované používání přípravku BRAVELLE dosud nebylo předmětem klinických hodnocení.

4.9 Předávkování

Účinek předávkování není znám, nicméně lze očekávat syndrom ovariální hyperstimulace. (viz bod 4.4).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: GonadotropinyATC kód: G03G A04

BRAVELLE obsahuje vysoce purifikovaný přípravek močového FSH získaného z moči postmenopauzálních žen. FSH stimuluje ovariální folikulární růst a vývoj a také tvorbu gonadálního steroidu u žen, u kterých se nejedná o primární ovariální selhání.

Izoformní složení vysoce purifikovaného FSH v přípravku BRAVELLE představuje ve větší míře základní izoformy než u jiných urofollitropinových přípravků, a je podobného složení, které bylo vypozorováno u rekombinantních FSH přípravků. Podle údajů z klinických hodnocení se farmakodynamická odpověď na léčbu přípravkem BRAVELLE neliší od odpovědi při podání rekombinantního FSH, pokud byly podány stejným způsobem. Po s.c. podání byla zjištěna podobná folikulová reakce, vrchol hladiny estradiolu, počet získaných oocytů a počet zralých oocytů u přípravku BRAVELLE i rekombinantního FSH, bez rozdílů v celkovém FSH dávkování nebo trvání léčby.

Léčba přípravkem BRAVELLE je obvykle následována podáním hCG, aby se navodilo finální dozrávání folikulů a ovulace.

9 (12)

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po podání jedné dávky přípravku BRAVELLE bylo maximálních koncentrací FSH dosaženo v průběhu 21 hodin. Ustálený stav byl pozorován za 4 - 5 dní. Po 7 dnech opakovaného podávání bylo maximálních koncentrací FSH dosaženo za 10 hodin po injekci.

Po jednotlivém s.c. podání přípravku BRAVELLE byl průměrný poločas eliminace FSH 41 hodin. Po 7 dnech opakovaného podávání byl průměrný poločas eliminace FSH 30 hodin u s.c. podání.

Po 7 denním s.c. podávání přípravku BRAVELLE byl Cmax FSH 11,1 IU/l a ustálený stav FSH AUC byl 235 IU/L*h.

Farmakokinetika přípravku BRAVELLE u pacientů s poškozením ledvin nebo jater nebyla dosud prozkoumána.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje, získané na základě konvenčních studií farmakologické kardiovaskulární bezpečnosti, toxicity jedné a opakovaných dávek a místní snášenlivosti nenaznačují žádnázvláštní rizika u lidí.

U potkanů léčených delší dobu vysokými dávkami rekombinovaného follitropinu byla pozorována zhoršená plodnost. Studie toxicity po opakovaném podávání přípravku BRAVELLE u potkanů a psů prokázaly, že vysoké dávky přípravku BRAVELLE mají schopnost zhoršit plodnost z důvodu folikulární atrézie a ovariálních cyst.

6.

FARMACEUTICKÉ UDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Prášek:Monohydrát laktosy Polysorbát 20Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného (pro úpravu pH)Kyselina fosforečná (pro úpravu pH)Voda na injekci

Rozpouštědlo:

10 (12)

Chlorid sodný Kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH)Voda na injekci

6.2 Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6

6.3 Doba použitelnosti

2 rokyPo rozpuštění roztok ihned spotřebujte.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Prášek:Prášek pro přípravu injekčního roztoku je dodáván v 2 ml bezbarvých skleněných lahvičkách typu I, obsahujících 1 dávku, s bromobutylovou pryžovou zátkou, uzavřených hliníkovo-polypropenovým víčkem.

Rozpouštědlo:Rozpouštědlo pro přípravu injekčního roztoku se dodává v 1 ml jednodávkové skleněné bezbarvé ampulce typu I.

BRAVELLE je dodáván v těchto velikostech balení: 5 lahviček s práškem + 5 ampulek s rozpouštědlem 10 lahviček s práškem + 10 ampulek s rozpouštědlem

5 lahviček s práškem + 5 ampulek s rozpouštědlem5 stříkaček s jehlou pro rozpuštění prášku, 5 injekčních jehel, 5 alkoholových tamponů pro jedno použití

11 (12)

10 lahviček s práškem + 10 ampulek s rozpouštědlem10 stříkaček s jehlou pro rozpuštění prášku, 10 injekčních jehel, 10 alkoholových tamponů pro jedno použití

30 lahviček s práškem + 30 ampulek s rozpouštědlem15 stříkaček s jehlou pro rozpuštění prášku, 15 injekčních jehel, 15 alkoholových tamponů pro jedno použití

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Roztok BRAVELLE může být vytvořen pouze pomocí dodaného rozpouštědla.

Připevněte jehlu určenou k přípravě roztoku ke stříkačce. Nasajte celý obsah ampulky s roztokem a vstříkněte celý obsah do lahvičky s práškem. Prášek by se měl rozpustit do 2 minut za vzniku čirého roztoku. Pokud tomu tak není, krouživými pohyby míchejte s lahvičkou, dokud nevznikne čirý roztok. Měli byste se vyhýbat prudkému protřepávání.

Po rozpuštění může být roztok před aplikací smíchán s menotrophinem (hMG) MENOPUR (Ferring) – prášek pro přípravu injekčního roztoku. Studie prokázaly, že společné podávání BRAVELLE a MENOPURU neovlivňuje významným způsobem očekávanou bioaktivitu.

V případě potřeby může být roztok znovu nasát do stříkačky a přenesen do další lahvičky s práškem, dokud není dosaženo předepsané dávky. V jedné ampulce rozpouštědla může být rozpuštěno až šest lahviček s práškem (450 IU).

Jakmile je dosaženo předepsané dávky, natáhněte připravený roztok z lahvičky do stříkačky, vyměňte jehlu za podkožní a ihned aplikujte.

Roztok nesmí být použit, pokud obsahuje částečky nebo pokud není čirý.

BRAVELLE musí být aplikován ihned po rozpuštění. Jakýkoliv nepoužitý přípravek nebo zbylý materiál musí být zlikvidován podle místních směrnic.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ferring – Léčiva,a.s.Jesenice u Prahy, Česká republika

12 (12)

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

54/131/08-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

19.3.2008 / 27.3.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

11.7.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNĚJŠÍM OBALU> <A> <VNITŘNÍM OBALU>

( Krabička)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bravelle 75 IU, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztokUrofollitropinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna lahvička s práškem obsahuje 82,5 IU urofollitropinum.Po rozpuštění přibaleným rozpouštědlem je z každé lahvičky získáno 75 IU urofollitropinu.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Prášek pro injekční roztok ( v lahvičce)Monohydrát laktosy Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného Polysorbát 20Kyselina fosforečná pro úpravu pHVoda na injekci

Rozpouštědlo ( v ampulce):Chlorid sodný Voda na injekci Kyselina chlorovodíková pro úpravu pH

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

5x ( 75 IU + 1 ml)10 x ( 75 IU + 1 ml)5x ( 75 IU + 1 ml) + souprava pro rozpuštění10 x ( 75 IU + 1 ml) + souprava pro rozpuštění30 x ( 75 IU + 1 ml) + souprava pro rozpuštění

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní podání.Před použitím rozpusťte prášek v rozpouštědle.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP:Po rozpuštění: okamžitě použijte

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťe do lékárny

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ferring – Léčiva,a.s.Jesenice u PrahyČeská republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

54/131/08-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Bravelle

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Skleněná lahvičkaPrášek pro injekční roztok

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

BRAVELLE 75 IU, prášek pro injekční roztokUrofollitropinum

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

s.c.

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

75 IU

6.

JINÉ

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Skleněná ampulkaRozpouštědlo pro injekční roztok

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Rozpouštědlo pro BRAVELLE 75 IU

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

s.c.

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1 ml

6.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.