Biseptol 120

Kód 0011029 ( )
Registrační číslo 42/ 074/91-A/C
Název BISEPTOL 120
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Pabianicke Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A., Pabianice, Polsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0011029 POR TBL NOB 20X120MG-LAG Tableta, Perorální podání
0003378 POR TBL NOB 20X120MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls83035/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

BISEPTOL 120

BISEPTOL 480

Tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

BISEPTOL 120

Trimethoprimum 20 mg, sulfamethoxazolum 100 mg v 1 tabletě.

Pomocné látky: propylparaben 0,10 mg, methylparaben 0,15 mg, propylenglykol 1,75 mg

BISEPTOL 480

Trimethoprimum 80 mg, sulfamethoxazolum 400 mg v 1 tabletě.

Pomocné látky: propylparaben 0,40 mg, methylparaben 0,60 mg, propylenglykol 7,00 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Tablety.

Popis přípravku

BISEPTOL 120

Téměř bílé, malé, kulaté tablety se symbolem BS na jedné straně.

BISEPTOL 480

Téměř bílé, kulaté tablety s vyznačenou rýhou a symbolem BS.

Půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Léčba infekcí močových cest vyvolaných citlivými kmeny E. coli, Klebsiella sp., Enterobacter sp., Morganella morganii, Proteus mirabilis a Proteus vulgaris.

Léčba otitis media acuta vyvolané citlivými kmeny Streptococcus pneumoniae a H. influenzae.

Léčba exacerbace chronické bronchitidy vyvolané citlivými kmeny Streptococcus pneumoniae a H. influenzae.

Léčba pneumonie vyvolané Pneumocystis jiroveci (mikrobiologicky potvrzeno) a profylaxe infekce touto bakterií u pacientů s rizikovými faktory (např. s AIDS).

Léčba nokardiózy.

Přípravek se podává dospělým a dětem od 3 let věku.

4.2. Dávkování a způsob podání

Infekce močových cest a exacerbace chronické bronchitidy u dospělých

Průměrná dávka je 160 mg trimethoprimu a 800 mg sulfamethoxazolu 2krát denně v intervalu 12 hodin; u infekce močových cest i při exacerbaci chronické bronchitidy se přípravek podává obvykle po dobu 7-10 dnů.

Infekce močových cest a otitis media acuta u dětí

Obvyklá dávka je:

8 mg trimethoprimu a 40 mg sulfamethoxazolu/kg/24 hod. ve dvou dílčích dávkách podávaných v intervalu 12 hodin po dobu 10-14 dnů.

Děti ve věku 3-6 let: 40 mg trimethoprimu a 200 mg sulfamethoxazolu každých 12 hodin.

Děti ve věku 7-12 let: 80 mg trimethoprimu a 400 mg sulfamethoxazolu každých 12 hodin.

Pneumonie vyvolaná Pnemocystis carinii u dospělých a dětí

Doporučená dávka u osob s prokázanou infekcí je 15-20 mg trimethoprimu a 75-100 mg sulfamethoxazolu/kg denně rozděleně v dílčích dávkách podávaných každých 6 hodin po dobu 14-21 dnů.

Profylaxe infekce Pneumocystis jiroveci

Dospělí: 160 mg trimethoprimu a 800 mg sulfamethoxazolu 1krát denně po 3 za sebou následující dny.

Děti ve věku 3-6 let: 20 mg trimethoprimu a 100 mg sulfamethoxazolu každých 12 hodin po 3 za sebou následující dny.

Děti ve věku 7-12 let: 40 mg trimethoprimu a 200 mg sulfamethoxazolu každých 12 hodin po 3 za sebou následující dny.

Nokardióza

Dospělí: průměrná dávka je 160 mg trimethoprimu a 800 mg sulfamethoxazolu 2krát denně v intervalu 12 hodin.

Děti ve věku 3-6let: 40 mg trimethoprimu a 200 mg sulfamethoxazolu 2krát denně v intervalu 12 hodin.

Děti ve věku 7-12 let: 80 mg trimethoprimu a 400 mg sulfamethoxazolu každých 12 hodin.

Přípravek se podává po dobu 10-14 dnů.

U akutních bakteriálních infekcí může být dávkování BISEPTOLU zvýšeno následovně:

Dospělí: 240 mg trimethoprimu a 1200 mg sulfamethoxazolu každých 12 hodin.

Děti ve věku 3-6 let: 60 mg trimethoprimu a 300 mg sulfamethoxazolu každých 12 hodin.

Děti ve věku 7-12 let: 120 mg trimethoprimu a 600 mg sulfamethoxazolu každých 12 hodin.

Dávkování při poruchách funkce ledvin

U pacientů s clearance kreatininu 15-30 ml/min. musí být dávkování sníženo na polovinu obvyklých dávek nebo prodloužen dávkovací interval na 24-18 hodin.

Při clearance kreatininu nižší než 15 ml/min. se podávání BISEPTOLu nedoporučuje.

Způsob podání

Tablety mají být užívány během jídla nebo brzy po jídle a zapíjeny velkým objemem tekutiny.

Tablety mohou být užívány celé nebo rozlomeny v půlící rýze a mohou být užívány i po rozdrcení.

Během léčby by měl pacient pít hodně tekutin.

4.3. Kontraindikace

Přecilivělost na sulfonamidy, trimethoprim nebo pomocné látky přípravku. Těžké poškození jater. Megaloblastická anémie vyvolaná deficitem kyseliny listové. Těhotenství a období kojení. Kotrimoxazol se nesmí podávat dětem mladším než 2 měsíce (riziko jádrového ikteru).

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vzhledem k lékové formě nemá být BISEPTOL podáván dětem do 3 let věku.

Při snížené funkci ledvin se dávkování upravuje.

Streptokoková faryngitida nemá být kotrimoxazolem léčena, protože jím nelze dosáhnout eradikace streptokoků.

Vzácně byly hlášeny život ohrožující nežádoucí účinky provázející podávání sulfonamidů, včetně Stevens-Johnsonova syndromu, Lyellova syndromu, akutní nekrózy jater, aplastické anémie, jiného poškození kostní dřeně a hypersenzitivity s postižením dýchacího ústrojí.

Při výskytu příznaků a známek, svědčících pro možnost uvedených vážných nežádoucích účinků, jako jsou rash, bolesti v krku, horečka, bolesti kloubů, kašel, dušnost nebo žloutenka musí být léčba kotrimoxazolem okamžitě přerušena.

Jako obecné bezpečnostní opatření mají být u pacientů léčených sulfonamidy prováděny časté kontroly krevního obrazu.

U pacientů s poruchami funkce jater nebo ledvin, při deficitu kyseliny listové (např. u velmi starých pacientů, u alkoholiků, u pacientů léčených antikonvulzivy, u pacientů s malabsorpčním syndromem a u podvyživených osob), u jedinců s těžkými alergickými projevy a u pacientů s bronchiálním astmatem musí být kotrimoxazol podáván s opatrností.

U pacientů s deficitem glukózo-6-fosfátdehydrogenázy může kotrimoxazol vyvolat hemolýzu.

U velmi starých pacientů je zvýšeno riziko vzniku vážných nežádoucích účinků, včetně poškození ledvin nebo jater. Nejčastějšími nežádoucími účinky kotrimoxazolu u velmi starých osob jsou těžké kožní reakce, útlum kostní dřeně a trombocytopenie s purpurou anebo bez ní. Současné užívání diuretik zvyšuje riziko vzniku purpury.

U pacientů s AIDS léčených kotrimoxazolem pro infekci Pneumocystis jiroveci se vyskytují častěji nežádoucí účinky, a to zvláště vyrážky, horečka, leukopenie, zvýšení hladin transamináz v séru, hyperkalemie a hyponatremie.

Sulfonamidy jsou chemicky podobné některým antityreoidálním látkám, diuretikům (acetazolamidu a thiazidům) a perorálním antidiabetikům, což může podmiňovat zkříženou alergii.

Pacienti mají být poučeni o nutnosti dostatečného příjmu tekutin jako prevenci krystalúrie a tvorby ledvinových kamenů.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Antacida snižují antibakteriální účinek sulfonamidů.

Současné podávání nesteroidních antirevmatik a látek zvyšujících aciditu moči vede ke vzniku krystalúrie.

Paraaminobenzoová kyselina (PABA) nebo její deriváty antagonizují účinek sulfamethoxazolu.

Současné užívání kotrimoxazolu a diuretik, a to zvláště thiazidových, zvyšuje u velmi starých pacientů riziko vzniku trombocytopenie.

Kotrimoxazol může potencovat účinky antikoagulancií natolik, že mohou způsobit životu nebezpečné krvácení. Proto může být nutné snížení jejich dávkování.

Současné

užívání

kotrimoxazolu

zvyšuje

účinek

perorálních

antidiabetik

(derivátů

sulfonylarylmočoviny) a zvyšuje tak riziko hypoglykemie.

Kotrimoxazol inhibuje metabolismus fenytoinu; u osob užívajících obě léčiva je poločas fenytoinu prodloužen o cca 39% a clearance fenytoinu je snížena o cca 27%.

Kotrimoxazol vytěsňuje methotrexat z vazby na proteiny plazmy a zvyšuje tak koncentraci volného methotrexatu v séru.

Vliv na výsledky laboratorních testů

Trimethoprim může modifikovat výsledky stanovení koncentrace methotrexatu v séru při použití enzymatické metody, ale neovlivní výsledky při použití radioimunologické metody.

Kotrimoxazol může zvýšit o cca 10% výsledky stanovení kreatininu Jaffého alkalickou pikrátovou metodou.

4.6. Těhotenství a kojení

Kotrimoxazol nesmí být podáván těhotným a kojícím ženám.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek neovlivňuje schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje.

4.8. Nežádoucí účinky

V doporučených dávkách je Biseptol 480 obvykle dobře snášen.

Nejčastěji se vyskytují gastrointestinální

obtíže (nauzea, zvracení, nechutenství) a kožní změny (rash, kopřivka). Níže uvedené nežádoucí účinky jsou rozděleny podle následujících kritétií: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 <1/10); méně časté (≥1/1 000 <1/100); vzácné (≥1/10 000 <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000); není známo (výskyt nelze na základě dostupných údajů určit ).

Poruchy krve a lymfatického systému

Vzácné: většina pozorovaných hematologických změn probíhá mírně, bez příznaků a ustupuje po vysazení léku. Nejčastěji pozorovanými změnami byly leukopenie, neutropenie, trombocytopenie

Velmi vzácné: agranulocytóza, anémie aplastická, hemolytická nebo megaloblastická, methemoglobinemie, eozinofilie.

Není známo: hypoprotrombinemie.

Poruchy imunitního systému:

Časté: alergické vyrážky

Velmi vzácné: syndrom sérové nemoci, anafylaktické reakce, léková horečka, angioneurotický edém, alergická myokarditida, Henoch-Schoenleinova purpura, periarteriitis nodosa, syndrom podobný lupusu, projevy hypersenzitivity s postižením dýchacího ústrojí.

Není známo: třesavka, překrvení spojivky a skléry.

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Časté: kožní reakce, jejichž projevy jsou v celku nevelké intenzity a rychle ustupují po vysazení léku (např. vyrážka, kopřivka, svědění kůže).

Velmi vzácné: fotosenzitivita, seborrhoická dermatitida, multiformní erytém, Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellovův syndrom (toxická epidermolýza).

Poruchy metabolizmu a výživy:

Velmi vzácné: hyperkalémie, hyponatrémie, hypoglykémie, nechutenství.

Psychiatrické poruchy:

Velmi vzácné: deprese, halucinace.

Poruchy nervového systému:

Časté: bolesti hlavy

Velmi vzácné: závratě, aseptická menigitida, třes, periferní polyneuritida, ataxie, ušní šelesty.

Není známo: apatie, nervozita.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Velmi vzácné: dušnost, kašel, plicní infiltráty.

Gastrointestinální poruchy:

Časté: nevolnost, zvracení.

Vzácné: průjem, glositida, stomatitida.

Velmi vzácné: pseudomembranózní enteritida, pankreatitida.

Není známo: bolesti břicha.

Poruchy jater a žlučových cest:

Velmi vzácné: zvýšení sérových hladin transamináz, hepatitida, občas s cholestatickou žloutenkou nebo nekrózou jater.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:

Velmi vzácné: bolesti kloubů, bolesti svalů.

Poruchy ledvin a močových cest:

Velmi vzácné: krystalurie, selhání ledvin, intersticiální nefritida, zvýšení sérových hladin kreatininu, zvýšená diuréza.

Není známo: toxický nefrotický syndrom s oligurií nebo anurií.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:

Není známo: slabost, únava, nespavost.

4.9. Předávkování

Léčba

Léčba je symptomatická a její součástí může být výplach žaludku a nebo vyvolání zvracení. Při normální funkci ledvin může být exkrece podpořena forzírovanou diurézou (perorálním nebo parenterálním podáním tekutin). Alkalizace moči může pomoci k minimalizaci rizika tvorby krystalů

sulfamethoxazolu. Při porušené funkci ledvin múže být sulfamethoxazol i trimethoprim odstraněn z krve dialýzou. Není známo antidotum intoxikace sulfonamidy; avšak kalciumfolinát (3 až 6 mg intramuskulárně po 6 až 7 dnů) může být užitečným antidotem proti nežádoucím hematologickým účinkům trimethoprimu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, kombinace sulfonamidů a trimethoprimu

ATC kód: J01EE01:

BISEPTOL je chemoterapeutikum s baktericidním účinkem. Obsahuje kotrimoxazol, standardní kombinaci trimethoprimu a sulfamethoxazolu v poměru 1:5 v jedné dávce. Účinné látky přípravku blokují dva následné stupně biosyntézy nukleových kyselin, které jsou esenciální pro mnoho bakterií. Sulfamethoxazol kompetuje s para-aminobenzoovou kyselinou o enzym dihydropterátsyntetázu a brání tak

tvorbě

dihydropteroové

kyseliny.

Trimethoprim

kompetitivně

inhibuje

enzym

dihydrofolátreduktázu a brání tvorbě tetrahydrolistové kyseliny. Tímto působením účinných látek dochází k depleci esenciálního kofaktoru biosyntézy nukleových kyselin. Cílem kombinovaného zásahu sulfamethoxazolu a trimethoprimu je snížení rizika vzniku rezistentních kmenů a dosažení synergického antimikrobního účinku vůči řadě grampozitivních i gramnegativních kmenů.

In vivo působí kotrimoxazol proti E. coli (včetně enteropatogeních kmenů), indol-pozitivním kmenům Proteus sp. (včetně P. vulgaris), Morganella morganii, Klebsiella sp., Proteus mirabilis, Enterobacter sp., Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Shigella flexneri, Shigella sonnei.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Obě léčivé látky přípravku se dobře vstřebávají z gastrointestinálního traktu a dosahují maximálních koncentrací v séru během 1-4 hodin po perorálním podání. Na proteiny v séru se trimethoprim váže ze 70% a sulfamethoxazol ze 44-62%. Distribuce obou účinných složek je rozdílná; sulfamethoxazol se distribuuje pouze v extracelulárním kompartmentu, zatímco trimethoprim je distribuován ve vodě celého těla. Vysokých koncentrací dosahuje trimethoprim v sekretu bronchiálních žlázek, v prostatě a ve žluči. Hladiny sulfamethoxazolu v tělesných tekutinách jsou nižší, Obě složky dosahují účinných koncentrací ve sputu, vaginálním sekretu a v tekutině středního ucha. Distribuční objem sulfamethoxazolu je 0,36 l/kg a trimethoprimu 2,0 l/kg.

Obě složky jsou metabolizovány v játrech, sulfamethoxazol hlavně acetylací a konjugací s kyselinou glukuronovou, trimethoprim oxidací a hydroxylací.

Obě složky jsou vylučovány hlavně ledvinami, a to filtrací i aktivní tubulární sekrecí. Koncentrace aktivních složek v moči je významně vyšší než jejich koncentrace v krvi. Během 72 hodin se močí vyloučí 84,5% podaného sulfamethoxazolu a 66,8% podaného trimethoprimu.

Sérový poločas je 10 hodin pro sulfamethoxazol a 8-10 hodin pro trimethoprim. Při selhání ledvin je poločas obou složek prodloužen natolik, že to vyžaduje úpravu dávkování.

Sulfametoxazol i trimethoprim přestupují do mateřského mléka i do krevního oběhu plodu.

Hemodialýza odstraní významné množství trimethoprimu.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Bezpečnost přípravku byla prokázána jeho dlouhodobým používáním v klinické praxi.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Bramborový škrob, mastek, magnesium-stearát, polyvinylalkohol, propylenglykol, methylparaben, propylparaben.

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

5 let.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25° C v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem.

6.5. Druh obalu a velikost balení

BISEPTOL 120

Blistr (červený PVC/Al), krabička.

Skleněná lahvička, PE zátka, krabička.

Velikost balení: 20 tablet.

BISEPTOL 480

Blistr (červený PVC/Al ), krabička.

Velikost balení: 20 tablet.

6.6. Návod k použití přípravku, zacházení s ním Perorální podání.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pabianickie Zaklady Farmaceutyzcne Polfa S.A., ul. Marszalka J. Pilsudskiego 5, 95-200 Pabianice, Polsko.

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA BISEPTOL 120: 42/074/91-A/C

BISEPTOL 480: 42/074/91-B/C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

11. 10. 1991 / 31.12. 2009

1O. DATUM REVIZE TEXTU

5.9.2012


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.