Biotussil

Kód 0067133 ( )
Registrační číslo 94/1209/93-C
Název BIOTUSSIL
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Biomedica, spol. s r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0067133 POR GTT SOL 1X100ML Perorální kapky, roztok, Perorální podání
0198661 POR GTT SOL 1X50ML Perorální kapky, roztok, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak BIOTUSSIL

1 / 4

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls226474/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

BIOTUSSIL

perorální kapky, roztok

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek BIOTUSSIL a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek BIOTUSSIL užívat

3. Jak se přípravek BIOTUSSIL užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek BIOTUSSIL uchovávat

6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK BIOTUSSIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

BIOTUSSIL, perorální kapky, roztok patří do farmakoterapeutické skupiny fytofarmakum - expektorans, sekretolytikum.

BIOTUSSIL perorální kapky, roztok je lihový extrakt směsi bylin se sekretolytickým a antiseptickým účinkem vyznačující se velmi dobrou snášenlivostí.

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako pomocný lék při onemocněních dýchacích cest včetně rýmy a zánětů vedlejších nosních dutin. Zánět vedlejších nosních dutin se zpočátku projevuje výtokem z nosu, následně ucpaným nosem, bolestmi v oblasti tváří a pocitem tlaku, zejména kolem nosu. Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti od 4 let věku.

Použití tohoto tradičního rostlinného přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek BIOTUSSIL musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí ,

musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

2 / 4

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BIOTUSSIL

UŽÍVAT

Neužívejte přípravek BIOTUSSIL

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na některou ze složek přípravku, na rostliny z čeledi

Miříkovité (anýz, kmín, celer, koriandr, kopr).

Přípravek též nepoužívejte, pokud máte závažné srdečně cévní choroby (zejména srdeční nepravidelnost, hypertenzi), nízkou hladinu draslíku, překyselení žaludku, peptický vřed, těžké poruchy jater a ledvin, epilepsii, závislost na alkoholu, těžké poruchy mozkových funkcí.

Kvůli obsahu květu prvosenky se přípravek nesmí užívat při astmatu a u dětí s akutním zánětem hrtanu vedoucím k dušení.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku BIOTUSSIL je zapotřebí

u pacientů se zánětem žaludku (obsah květu prvosenky).

Dětem podávejte přípravek vzhledem k obsahu lihu (23,9 % obj.) se lžící čaje apod.

Neužívejte přípravek déle než 14 dní.

Jelikož přípravek obsahuje 23,9 % obj. alkoholu, je proto rizikový pro osoby závislé na alkoholu. Tato skutečnost by rovněž měla být brána v úvahu u těhotných nebo kojících žen či dětí, pokud by užily vyšší dávku než je doporučeno; dále u vysoce rizikových skupin pacientů s jaterním onemocněním, epilepsií, poúrazovým poškozením nebo onemocněním mozku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Jestliže užíváte přípravek BIOTUSSIL, informujte svého ošetřujícího lékaře vzhledem k možným interakcím s

léky upravující krevní srážlivost (warfarin), léky k posílení srdeční činnosti (digoxin) či úpravě poruch srdečního rytmu

(antiarytmika),

močopudnými léky (diuretika), některými léky proti depresím (inhibitory MAO) a epilepsii (fenytoin), kyselinou acetylsalicylovou (lék užívaný při horečce či bolesti), kortikoidy pro lokální či celkové užití a tabletovou antikoncepcí.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Vzhledem k nedostatku údajů se podávání těhotným a kojícím ženám nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Biotussil má zanedbatelný až žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Při dodržení doporučeného způsobu dávkování není pravděpodobné ovlivnění pozornosti.

Důležité informace o některých složkách přípravku BIOTUSSIL

Tento léčivý přípravek obsahuje 23,9 % obj. alkoholu, tj. do 426 mg v jedné dávce (50 kapek pro dospělého), což odpovídá do 10,5 ml piva (5 %), 4,4 ml vína (12 %).

3. JAK SE PŘÍPRAVEK BIOTUSSIL UŽÍVÁ

3 / 4

Vždy užívejte přípravek BIOTUSSIL přesně podle pokynů uvedených v příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nedoporučí-li Vám lékař jinak, je dávkování následující: Mladiství od 12 let a dospělí 3 x denně 50 kapek Děti od 7 do 12 let

3 x denně 25 kapek

Děti od 4 do 7 let

3 x denně 10-15 kapek

Dospělí mohou přípravek používat neředěný, dětem se podává se lžící čaje apod.

Doporučuje se podávat přípravek ještě několik dní po vymizení příznaků onemocnění.

Bez porady s lékařem užívejte přípravek nejdéle 14 dní. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí, vyhledejte lékaře.

Pokud příznaky onemocnění při léčbě Biotussilem přetrvávají, nebo pokud se objeví nežádoucí účinky neuvedené v příbalové informaci, obraťte se na svého lékaře. Pokud se u Vás objeví horečka, dušnost nebo hnisavý hlen během užívání přípravku, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku BIOTUSSIL, než jste měl(a) poraďte se s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek BIOTUSSIL nezdvojujte následující dávku, ale pokračujte v léčbě přípravkem s podáním v nejbližší ranní, odpolední či večerní době. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek BIOTUSSIL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Možnost vyvolání kožní či dýchací alergické reakce, případně i závažného typu. Z dalších nežádoucích účinků je možné vzácně očekávat mírné žaludeční potíže, nevolnost, zvracení, event. bolest hlavy. Jiné nežádoucí účinky přípravku nejsou známy ani při dlouhodobém používání.

Opatření v případě nežádoucích účinků

Jestliže zpozorujete nežádoucí účinek nebo příznaky alergie (přecitlivělosti), přerušte užívání přípravku. Pokud se známky alergie (přecitlivělosti) vyskytly již v minulosti, přípravek znovu nepoužívejte.

Pokud se vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek ve výrazné míře, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK BIOTUSSIL UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem, mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce (i lahvičce). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po prvním otevření lahvičky je přípravek použitelný 3 měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

4 / 4

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek BIOTUSSIL obsahuje

100 g obsahuje: Herbarum extractum pro Biotussil 97,80 g [ex Gentianae radix (hořcový kořen) 0,20 g, Primulae flos (prvosenkový květ) 1,50 g, Plantaginis folium (jitrocelový list) 1,50 g, Thymi herba (tymiánová nať) 1,50 g, Liquiritiae radix (lékořicový kořen) 1,50 g, Sambuci flos (květ bezu černého) 1,50 g] extrahováno ethanolem 23% (m/m), Foeniculi amari fructus etheroleum (silice plodu fenyklu obecného pravého) 0,05 g, Anisi stellati etheroleum (badyáníková silice) 0,05 g.

Pomocné látky: glycerol 85%, monohydrát sodné soli sacharinu, ethanol 23% m/m (součást extraktu).

1 ml = 23 kapek

Jak přípravek BIOTUSSIL vypadá a co obsahuje toto balení

BIOTUSSIL, perorální kapky, roztok, je oranžovohnědá tekutina. Může dojít ke vzniku slabého zákalu nebo snadno roztřepatelného mírného sedimentu, který však nesnižuje léčebný účinek přípravku.

Balení obsahuje lahvičku o obsahu 50 a 100 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci

Biomedica, spol. s r. o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce:

Biomedica, spol. s r.o., Praha, Divize Hořátev, Hořátev 104, 289 12 Nymburk, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

26.9.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1 / 4

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls226474/2011

SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

BIOTUSSIL

2.

KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

100 g obsahuje Herbarum extractum pro Biotussil

97,80 g

(ex Gentianae radix

0,20 g

Primulae flos

1,50 g

Plantaginis folium

1,50 g

Thymi herba

1,50 g

Liquiritiae radix

1,50 g

Sambuci flos)

1,50 g

extrahováno ethanolem 23% (m/m)

Foeniculi amari fructus etheroleum

0,05 g

Anisi stellati etheroleum

0,05 g

Pomocné látky se známým účinkem: ethanol 23 % m/m (součást extraktu) Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Perorální kapky, roztok

Popis: oranžovohnědá tekutina, ve které slabý zákal není na závadu přípravku.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako pomocný lék při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest včetně rýmy a zánětů vedlejších nosních dutin.

Přípravek mohou užívat děti od 4 let, mladiství a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

4.2 Dávkování a způsob podání

Mladiství od 12 let a dospělí 3 x denně 50 kapek Děti od 7 do 12 let

3 x denně 25 kapek

Děti od 4 do 7 let

3 x krát denně 10 – 15 kapek

Dospělí mohou přípravek používat neředěný, dětem se podává se lžící čaje. Doporučuje se podávat přípravek ještě několik dní po vymizení příznaků onemocnění.

2 / 4

4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost (hypersenzitivita) na některou ze složek přípravku, na rostliny z čeledi Apiaceae (anýz, kmín, celer, koriandr, kopr) nebo na anethol. Závažné kardiovaskulární choroby (zejména arytmie, hypertenze), hypokalemie, hyperacidita, peptický vřed, těžké poruchy jater a ledvin, epilepsie, alkoholismus, těžké poruchy mozkových funkcí. Kvůli obsahu Primulae flos se přípravek nesmí užívat při astmatu a u dětí s akutní obstrukční laryngitidou v anamnéze.

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Přípravek obsahuje Primulae flos. U pacientů s gastritidou se doporučuje zvýšené opatrnosti při jejím užívání.

Dospělí mohou užívat přípravek neředěný, vzhledem k obsahu lihu (23,9 % obj.) se u dětí doporučuje podávat přípravek se lžící čaje apod.

Přípravek Biotussil obsahuje 23,9 % obj. alkoholu, tj. do 426 mg v jedné dávce (50 kapek pro dospělého), což odpovídá do 10,5 ml piva (5 %), 4,4 ml vína (12 %).

Jelikož přípravek obsahuje 23,9 % obj. alkoholu, je proto rizikový pro osoby závislé na alkoholu. Tato skutečnost by rovněž měla být brána v úvahu u těhotných nebo kojících žen či dětí, kdyby užily vyšší dávku než je doporučeno; dále u vysoce rizikových skupin pacientů s jaterním onemocněním, epilepsií, poškozením nebo onemocněním mozku.

Přípravek je určen pro krátkodobé podávání, přičemž celková doba podávání by neměla překročit 14 dní.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Jsou možné s řadou léčiv, přičemž klinicky významné mohou být interakce zejména s diuretiky, antiarytmiky, srdečními glykosidy, kortikosteroidy (pro lokální i celkovou aplikaci), perorálními kontraceptivy, salicyláty, warfarinem, inhibitory MAO a fenytoinem.

V lékořici obsažený glycyrrhizin moduluje aktivitu cytochromu P 450, což by ve vyšších dávkách mohlo vést i k dalším lékovým interakcím.

4.6 Těhotenství a kojení

Chybí dostatečné informace o bezpečném používání složek obsažených v přípravku během těhotenství a kojení. Dále je nutno vzít v úvahu, že přípravek obsahuje ethanol. Proto se užívání přípravku v období těhotenství a kojení nedoporučuje.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Biotussil má zanedbatelný až žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Při dodržení doporučeného způsobu dávkování není pravděpodobné ovlivnění pozornosti. Je však nutno vzít v úvahu, že přípravek obsahuje ethanol.

4.8 Nežádoucí účinky

Možnost i závažné alergické reakce (zejména kožní a respirační) na jednotlivé složky přípravku. Z dalších nežádoucích účinků je možné vzácně očekávat mírné žaludeční potíže, nevolnost, zvracení, event. bolest hlavy.Jiné nežádoucí účinky přípravku nejsou známy ani při dlouhodobém používání.

Literární údaje o potenciálních nežádoucích účincích jednotlivých složek ve vysokých dávkách (např. pseudoaldosteronismus s hypertenzí a elektrolytovou dysbalancí, hypotenze, arytmie, bolesti na hrudi) nejsou relevantní pro doporučené dávkování přípravku.

4.9 Předávkování

Případy předávkování přípravkem nejsou doposud známy. V případě předávkování vysadit přípravek a dle potřeby zahájit symptomatickou léčbu.

3 / 4

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Fytofarmaka - expektorancia, sekretolytika, antiseptika.

ATC kód: V11

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb.

K přípravku jsou však k dispozici tyto informace:

Působí reflektoricky přes sliznici žaludku, ovlivňuje tvorbu, rozpouštění a vykašlávání hlenu. Antiseptický účinek je dán přítomností fenolických látek (thymol, karvakrol).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Glycerol 85%, monohydrát sodné soli sacharinu, ethanol 23% m/m (součást extraktu).

6.2 Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti

V neporušeném obalu: 2 roky Po prvním otevření: 3 měsíce

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Lahvička z hnědého skla o obsahu 50 nebo 100 ml se šroubovacím uzávěrem a PE vložkou, kapací vložka, papírová krabička.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Biomedica, spol. s r. o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/1209/93-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

24.11.1993 / 21.9.2011

4 / 4

10. DATUM REVIZE TEXTU

26.9.2012


nahoru

Informace na obalu

1 / 4

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Papírová krabička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BIOTUSSIL perorální kapky, roztok 50/100 ml Rostlinný přípravek 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Složení 100 g 100 g obsahuje Herbarum extractum pro Biotussil

97,80 g

(ex Gentianae radix

0,20 g

Primulae flos

1,50 g

Plantaginis folium

1,50 g

Thymi herba

1,50 g

Liquiritiae radix

1,50 g

Sambuci flos)

1,50 g

extrahováno ethanolem 23% (m/m)

Foeniculi amari fructus etheroleum

0,05 g

Anisi stellati etheroleum

0,05 g

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Glycerol 85%, monohydrát sodné soli sacharinu, ethanol 23% m/m (součást extraktu).

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

perorální kapky, roztok 50/100 ml 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek obsahuje 23,9 % obj. alkoholu. 8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

2 / 4

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Biomedica, s.r.o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg. č. 94/1209/93-C Kód SÚKL: 0067133 13. ČÍSLO ŠARŽE Č. šarže: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 15. NÁVOD K POUŽITÍ Způsob podání Pokud lékař neurčí jinak, doporučují se tyto dávky Mladiství od 12 let a dospělí

3 x denně 50 kapek

Děti od 7 do 12 let

3 x denně 25 kapek

Děti od 4 do 7 let

3 x denně 10-15 kapek

Návod k použití Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako pomocný lék při onemocněních dýchacích cest včetně rýmy a zánětů vedlejších nosních dutin. Použití tohoto tradičního rostlinného přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití. 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU BIOTUSSIL

EAN kód

3 / 4

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU Etiketa 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BIOTUSSIL

perorální kapky, roztok 50/100 ml

Rostlinný přípravek

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Složení 100 g Herbarum extractum pro Biotussil

97,8 g

(ex Gentianae radix

0,20 g

Primulae flos

1,50 g

Plantaginis folium

1,50 g

Thymi herba

1,50 g

Liquiritiae radix

1,50 g

Sambuci flos)

1,50 g

extrahováno ethanolem 23% (m/m)

Foeniculi amari fructus etheroleum

0,05 g

Anisi stellati etheroleum

0,05 g

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Glycerol 85%, monohydrát sodné soli sacharinu ethanol 23% m/m (součást extraktu). 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

perorální kapky, roztok 50/100 ml 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek obsahuje 23,9 % obj. alkoholu. 8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

4 / 4

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Biomedica, s.r.o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č. 94/1209/93-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Způsob podání a návod k použití: Pokud lékař neurčí jinak, doporučují se tyto dávky Mladiství od 12 let a dospělí

3 x denně 50 kapek

Děti od 7 do 12 let

3 x denně 25 kapek

Děti od 4 do 7 let

3 x denně 10-15 kapek

Doporučuje se podávat přípravek ještě několik dní po vymizení příznaků onemocnění. Použití tohoto tradičního rostlinného přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití. 16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.