Binabic 50 Mg

Kód 0128123 ( )
Registrační číslo 44/ 569/08-C
Název BINABIC 50 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Oncogenerika Sp. z o.o., Warsaw, Polsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0128123 POR TBL FLM 28X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0128124 POR TBL FLM 30X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 1a k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls15094/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Binabic 50 mg, potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg.

Pomocné látky: jedna tableta obsahuje 62,7 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

Popis přípravku: bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru 6,5 mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba pokročilého karcinomu prostaty v kombinaci s analogy hormonů uvolňujících

luteinizační hormon, tzv. LHRH superagonisty nebo chirurgickou kastrací.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dospělí muži včetně starších pacientů: jedna potahovaná tableta 50 mg denně. Tabletu lze

užívat jak nalačno tak s jídlem.

Způsob podání: perorální. Doporučuje se spolknout tabletu celou a po polknutí zapít

tekutinou.

Léčba bikalutamidem by měla být zahájena alespoň 3 dny před spuštěním terapie LHRH

analogy nebo ve stejné době, kdy byla provedena kastrace.

Děti a dospívající: Přípravek Binabic 50mg není určen k léčbě dětí a dospívajících.

Poškození ledvin: Úprava dávkování u pacientů s poškozenou funkcí ledvin není nutná.

Dosud neexistují žádné zkušenosti s podáváním bikalutamidu u pacientů se závažným

poškozením ledvin, s hodnotou klírens kreatininu < 30 ml/min.

Poškození jater: U pacientů s mírným poškozením jaterních funkcí není zapotřebí úprava

dávkování. Ke zvýšenému hromadění léčivé látky však může docházet u pacientů se středně

těžkým až těžkým poškozením jaterních funkcí (viz bod 4.4).

4.3 Kontraindikace

Binabic 50mg je kontraindikován u žen, dětí a dospívajících.

Binabic 50mg je kontraindikován u pacientů se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo

kteroukoli pomocnou látku v přípravku obsaženou.

Přípravek Binabic 50mg nesmí být podáván současně s terfenadinem, astemizolem anebo

cisapridem.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Léčba by měla být zahájena pod dozorem lékaře specialisty a v průběhu léčby by měl být

pacient pravidelně kontrolován.

Bikalutamid je metabolizován převážně v játrech. Výsledky klinického výzkumu ukazuje,

že vylučování bikalumatidu u pacientů s těžkým poškozením jaterních funkcí může být

zpomaleno, což může vést ke zvýšenému hromadění přípravku v organizmu. Proto u

pacientů se středně těžkým nebo závažným poškozením jater by měl být bikalutamid

podáván jen se zvýšenou opatrností.

Závažné jaterní změny byly při léčbě přípravkem Binabic 50mg pozorovány vzácně viz bod

4.8. V těchto případech je nutné léčbu přerušit. Proto by měla být prováděna opakovaná

kontrolní vyšetření, tak aby byly odhaleny případné změny v jaterních funkcích, které se ve

většině případů vyskytovaly v průběhu prvých 6 měsíců léčby bikalutamidem.

Vzhledem k tomu, že dosud neexistují žádné zkušenosti s podáváním bikalutamidu u

pacientů se závažným poškozením ledvin ( s clearence kreatininu < 30 ml/min),

bikalutamid by měl být podáván těmto pacientům pouze se zvýšenou opatrností.

U pacientů s onemocněním srdce se doporučují opakovaná kontrolní vyšetřeních kardiálních

funkcí.

Přípravek Binabic 50mg obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti se vzácnými dědičnými

poruchami s nesnášenlivostí galaktózy, pacienti s Lappovým nedostatkem laktázy a nebo s

malabsorpcí glukózy a galaktózy by neměli tento přípravek užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Mezi bikalutamidem a LHRH analogy nebyly zjištěny žádné farmakologické či

farmakokinetické interakce.

Ve studiích in vitro bylo zjištěno, že D-izomer bikalutamidu působí především jako

inhibitor CYP3A4, se slabším inhibičním účinkem na aktivitu izoenzymů CYP2C9,

CYP2C19 a CYP2D6.

Ačkoliv ve studiích in vitro bylo pozorováno, že bikalutamid má schopnost inhibovat

cytochrom 3A4, výsledky mnoha klinických studií ukázaly, že rozsah inhibice cytochromu

P450 zřejmě není klinicky významný.

Nicméně pro přípravky s úzkým terapeutickým indexem, které jsou metabolizovány

v játrech, může být inhibice CYP 3 způsobená bikalutamidem klinicky významná.. Z tohoto

důvodu je kontraindikováno podávání bikalutamidu současně s terfenadinem, astemizolem a

cisapridem.

Zvýšené opatrnosti je zapotřebí při současném podávání bikalutamidu s cyklosporinem

anebo inhibitory kalciových kanálů. Pokud dojde k projevům zvýšeného účinku nebo

navýšení nežádoucích účinků těchto látek, je zapotřebí snížit jejich dávkování. U pacientů

užívajících cyklosporin se doporučuje pečlivá kontrola jeho plazmatických hladin a

klinického stavu pacienta při zahájení a při ukončení léčby bikalutamidem.

Při současném podávání bikalutamidu s léky, které mohou inhibovat oxidační pochody

v játrech, například ketokonazolem nebo cimetidinem, je zapotřebí zvýšené opatrnosti.

Inhibice oxidačních pochodů by mohla zvýšit plazmatické hladiny bikalutamidu, což by

teoreticky mohlo vést ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků.

Studie in vitro prokázaly, že bikalutamid může vytěsňovat warfarin (kumarinové

antikoagulans), z jeho vazby na bílkovinu. Proto se po zahájení léčby bikalutamidem u

pacientů, kteří již užívají kumarinová antikoagulancia, doporučuje pečlivá kontrola hodnot

protrombinového času.

4.6 Těhotenství a kojení

Nelze hodnotit, neboť použití tohoto léčivého přípravku u žen není povoleno.

Fertilita:

Reverzibilní porucha mužské fertility byla pozorována u samců při pokusech na zvířatech

(viz bod 5.3). Lze předpokládat, že u mužů může v průběhu léčby bikalutamidem dojít

k dočasnému snížení plodnosti či úplné neplodnosti.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly provedeny žádné studie zaměřené na ovlivnění schopnosti řídit a používat stroje.

Nicméně, občas byly zaznamenány závratě nebo somnolence (viz bod 4.8). Tito pacienti by

měli dávat zvýšený pozor.

4.8 Nežádoucí účinky

Při léčbě Binabic 50mg se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Klasifikace postižení podle orgánového systému

Velmi časté

(≥1/10)

Časté(≥1/100

to

<1/10)

Méně

časté

(≥1/1000

to

<1/100)

Vzácné(≥1/10,000 to <1/1000)

Velmi

vzácné

(<1/10,000)

Celkové poruchy

a

reakce v místě aplikace

Návaly horka

Astenie

Poruchy reprodukčního systému

a

prsu

Gynekomastie a citlivost prsů.

Tyto

obtíže lze

omezit

současně provedenou kastrací.Většina pacientů užívajících bikalutamid 150

mg

v monoterapii

udává

gynekomastii anebo bolestivost prsů.

Jako

závažné byly tyto

v klinických studiích hodnoceny u zhruba

5%

pacientů. Gynekomastie

může

přetrvávat i po ukončení léčby, obzvláště

u

pacientů s déletrvající terapií bikalutamidem

.

Poruchy kůže

Svědění

Suchá kůže

a

podkožní

tkáně

Gastrointestinální poruchy

PrůjemNauzea

Zvracení

Poruchy jater a

žlučových

cest

Jaterní změny (zvýšené hladiny transamináz, bilirubinemie, cholestáza a žloutenka),hepatomegalie.Tyto poruchy jsou

jen

zřídka závažné, obvykle jsou přechodné, upraví

se

nebo se zlepší spontánně při pokračující léčbě

nebo

jejím přerušení. (viz bod 4.4)

Selhání jater se vzácně objevilo

u

pacientů léčených bikalutamidem. Nebyla však s jistotou prokázána příčinnásouvislost. Nicméně

se

doporučuje opakovaná kontrola jaterních funkcí v průběhu léčby (viz bod 4.4)

Respirační, hrudní

a

mediastinální poruchy

Intersticiální pneumonitida

Poruchy ledvin

a

močových cest

Hematurie

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivní

reakce,

včetně angio-neurotického edému

a

kopřivky

Psychiatrické poruchy

Deprese

V klinických studiích se při léčbě bikalutamidem samotným nebo v kombinaci s/bez analogů LHRH vyskytly ještě následující nežádoucí účinky (Tabulka 1b):

Klasifikace postižení podle orgánového systému

Velmi časté

(≥1/10)

Časté(≥1/100

to

<1/10)

Méně

časté

(≥1/1000

to

<1/100)

Vzácné(≥1/10,000

to

<1/1000)

Velmi vzácné (<1/10,000)

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Snížené libido, poruchy erekce, impotence

Celkové poruchy

a

reakce v místě aplikace

Otoky, nespecifické bolesti, bolesti

v

oblasti pánve, zimnice

Bolesti břicha, na hrudi, hlavy, zad, krku,

Poruchy kůže a

podkožní

tkáně

Vyrážka

,

opocení, hirsutismus

Alopecie

Gastrointestinální poruchy

Zácpa

Sucho v ústech, dyspepsie, flatulence

Poruchy nervového systému

Závratě, nespavost

Somnolence

Poruchy metabolismu a výživy

Přibývání na váze, diabetes mellitus

Nechutenství, hyperglykkemie váhový úbytek

Poruchy krve a lymfatického systému

Anemie

Trombocytopenie

Poruchy ledvin

a

močových cest

Nykturie

Respirační, hrudní

a

mediastinální poruchy

Dyspnoe

Srdeční poruchy

Srdeční selhání, angina pectoris, poruchy vedení včetně prodloužení intervalu PR a

QT,

arytmie

a

nespecifické změny

na

EKG

4.9 Předávkování

Dosud nebyl hlášen žádný případ předávkování. Vzhledem k tomu, že bikalutamid patří

k anilidovým sloučeninám, existuje teoretické riziko vzniku methemoglobinemie.

Methemoglobinemie byla pozorována při předávkování u pokusných zvířat. V případě

vzniku methemoglobinemie v důsledku akutního předávkování bikalutamidem by pacient

mohl být cyanotický. Neexistuje žádné specifické antidotum, léčba případného

předávkování by měla být symptomatická. Dialýza nemusí být účinná vzhledem k tomu, že

bikalutamid vykazuje vysokou míru vazby na bílkoviny a v moči se jako volný a nezměněný

nenachází. Je indikována celková podpůrná léčba s častou kontrolou základních životních

funkcí.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antagonisté hormonů a příbuzná léčiva, antiandrogeny.

ATC skupina: L02BB03

Bikalutamid je nesteroidní antiandrogen, který nemá žádnou jinou endokrinní aktivitu. Váže

se na androgenní receptory, bez schopnosti aktivovat expresi genů, a tím inhibuje

androgenní stimulaci. Výsledkem inhibice je regrese nádorů prostaty. Přerušení léčby

bikalutamidem může u některých pacientů vést ke vzniku syndromu z vysazení

antiandrogenu.

Bikalutamid je racemát jehož antiandrogenní účinek je téměř výlučně spojen s jeho R-

enantiomerem.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Bikalutamid se po perorálním podání dobře vstřebává. Nebyl zjištěn žádný klinicky

významný vliv potravy na biologickou dostupnost bikalutamidu.

(S)-enantiomer bikalutamidu je vylučován rychle ve srovnání s jeho (R)-enantiomerem.

Poločas plazmatické eliminace (R)-enantiomer činí přibližně 1 týden.

Při déletrvajícím podávání bikalutamidu je vrcholová plasmatická koncentrace

antiandrogenně působícího (R)-enantiomeru přibližně desetinásobná ve srovnání

s koncentrací po jednorázovém podání 50 mg bikalutamidu.

Dávkování bikalutamidu 50mg denně navodí ustálenou koncentraci (R)-enantiomeru

v hodnotě 9 µg/ml, přičemž ustáleného stavu je s ohledem na plasmatický poločas (R)-

enantiomeru dosaženo zhruba po 1 měsíci léčby.

Farmakokinetika (R)-enantiomeru není ovlivněna věkem, poškozením ledvin ani mírným či

středně těžkým poškozením jater. Bylo prokázáno, že u pacientů s těžkým poškozením jater

je vylučování (R)-enantiomeru z plasmy zpomaleno. .

Bikalutamid se z velké míry váže na bílkoviny: (racemát z 96 %, (R)-enantiomer z více než

99 %) a je cestou oxidace a glukuronidace rychle metabolizován: Jeho metabolity jsou

přibližně stejným dílem vylučovány ledvinami a žlučí.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Bikalutamid působí jak u experimentálních zvířat tak u lidí jako čistý a účinný antagonista

androgenních receptorů.

Hlavním druhotným farmakologickým účinkem je indukce CYP450 dependentních jaterních

oxidáz se smíšenou funkcí. Změny v cílových orgánech u zvířat jsou zjevně spojeny

s primárním a sekundárním farmakologickým účinkem bikalutamidu. K těmto změnám patří

involuce androgen-dependentních tkání, folikulární adenomy štítné žlázy, hyperplazie,

neoplazie nebo karcinom jaterních Leydigových buněk, poruchy pohlavní diferenciace u

samčího potomstva anebo reverzibilní poškození samčí fertility.

Žádný z uvedených účinků, zjištěných v rámci preklinického hodnocení na zvířatech, nemá

prokazatelně vztah ke klinické léčbě pacientů s pokročilým karcinomem prostaty.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Monohydrát laktózy,

Povidon 25

Sodná sůl karboxymethyl-škrobu (typ A)

Magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety:

Potahová soustava Opadry OY-S-9622 bílá:

Hypromelóza (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Propylenglykol

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

4 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

PVC/PVDC/ blistr, krabička

Velikost balení: 28 nebo 30 tablet v jedné krabičce.

Na trhu nemusí být dostupné všechny velikostní typy balení.

6.6. Zvláštní opatření pro zacházení s přípravkem a pro jeho likvidaci

Žádné zvláštní požadavky.

Nevyužité množství přípravku a odpadový materiál by měly být zlikvidovány v souladu

s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ONCOGENERIKA Sp. z.o.o5/7 Krzywickiego Street02-078 Warsaw, Polsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/569/08-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

17.12.2008

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU13.4.2011


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.