Bicnu(Sterile Carmustine/bcnu/)

Kód 0053666 ( )
Registrační číslo 44/ 052/77-S/C
Název BICNU(STERILE CARMUSTINE/BCNU/)
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L., SERMONETA (LT), Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0053666 INJ PSO LQF 1X100MG+SO Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak BICNU(STERILE CARMUSTINE/BCNU/)

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls206324/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - Rp.

Informace pro použití, čtěte pozorně!

BiCNU (sterile carmustine /BCNU/) prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem Carmustinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek BiCNU a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek BiCNU používat

3.

Jak se přípravek BiCNU užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek BiCNU uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK BiCNU A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

BiCNU je protinádorový lék ze skupiny nitrózomočovin obsahující léčivou látku karmustin. BiCNU se podává buď samotný, nebo jako složka uznaných kombinací s jinými protinádorovými léky u těchto onemocnění: 1. Mozkové nádory - glioblastom, gliom mozkového kmene, meduloblastom, astrocytom,

ependymom a metastatické mozkové nádory.

2. Mnohočetný myelom - v kombinaci s prednisonem. 3. Hodgkinova choroba - jako sekundární léčba v kombinaci s jinými osvědčenými látkami u

pacientů s návratem onemocnění po předchozí léčbě nebo u pacientů,kde předchozí léčba zůstala bez efektu.

4. Non-hodgkinské lymfomy - jako sekundární léčba v kombinaci s jinými osvědčenými látkami u

pacientů s návratem onemocnění po předchozí léčbě nebo u pacientů,kde předchozí léčba zůstala bez efektu.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BiCNU UŽÍVAT

Neužívejte přípravek BiCNU -jestliže se u Vás již dříve projevila přecitlivělost na léčivou látku karmustin -jestliže byl u Vás zjištěn snížený počet bílých krvinek a krevních destiček nebo poškození jater -jestliže jste těhotná a/nebo kojíte. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku BiCNU je zapotřebí Před zahájením léčby přípravkem BiCNU musí lékař pečlivě zvážit míru rizika a možného prospěchu léčby. V průběhu podávání BiCNU Vám bude lékař průběžně ordinovat následující vyšetření:

2

Krevní obraz je třeba sledovat týdně, a to alespoň po dobu 6 týdnů po každé injekci. Další dávka BiCNU se nesmí podat, dokud se počty krevních elementů nevrátí k přijatelným hodnotám (destičky nad 100 000/mm3, leukocyty nad 4 000/mm3,), což obvykle trvá 6 týdnů. Dechové funkce je třeba kontrolovat často. Snížení základních plicních funkcí pod 70 % normy svědčí pro zvýšené riziko léčby. Jaterní funkce se doporučuje sledovat pro možné nepříznivé působení léčivé látky na játra. Funkce ledvin se musí sledovat rovněž pravidelně. Bezpečnost a účinnost BiCNU u dětských pacientů dosud nebyla jednoznačně stanovena; nebezpečí plicní toxicity přípravku BiCNU je u dětí obzvlášť vysoké. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Při kombinaci s dalšími látkami, vyvolávajícími útlum kostní dřeně (např. vinkristinem, methotrexatem, cyklofosfamidem, prokarbazinem, chlormethinem, fluorouracilem, vinblastinem, aktinomycinem, bleomycinem, doxorubicinem) je nutno počítat se zesílením útlumu kostní dřeně. Mimoto je možná zkřížená reakce s některými dalšími protinádorovými látkami, např. s chlormethinem a cyklofosfamidem. V kombinaci s cimetidinem bylo popsáno závažné snížení počtu bílých krvinek. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. BiCNU se nesmí používat v těhotenství a karmustinem léčená žena nesmí kojit. O vylučování karmustinu a jeho metabolitů mlékem není nic známo; protože nelze vyloučit těžké nežádoucí reakce, je u kojící ženy třeba rozhodnout, zda přerušit kojení, anebo přerušit podávání karmustinu. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Pokud to dovolí pacientův celkový stav, může mu lékař povolit řízení motorového vozidla, a jiné práce, vyžadující soustředěnou pozornost a rychlé reakce. 3.

JAK SE PŘÍPRAVEK BiCNU UŽÍVÁ

Přípravek BiCNU Vám byl předepsán onkologem (specialista na léčbu nádorových onemocnění). Budete léčen(a) pod lékařských dohledem. Přípravek BiCNU Vám bude podán lékařem ve formě pomalé infuze do žíly během 1až 2 hodin. Přípravek BiCNU k použití připraví zdravotnický personál. Dávka karmustinu závisí na velikosti tělesného povrchu, která se vypočítá z hmotnosti a výšky. Obvyklá dávka pro dospělé je 200 mg/m2 tělesného povrchu jednou za 6 týdnů. Tuto dávku je možno podat v jediné injekci nebo ji rozdělit do dvou dílčích dávek po 100 mg/m2, podaných ve dvou po sobě následujících dnech. Dávka, kterou dostanete, rovněž závisí na výsledcích krevních testů a na tom, zda již v minulosti u Vás podání přípravku BiCNU nevyvolalo nežádoucí účinky. Jestliže se BiCNU kombinuje s jinými látkami, vyvolávajícími útlum kostní dřeně, nebo jestliže pacient již má rezervní aktivitu kostní dřeně sníženou, je nutné přiměřeně snížit dávkování. Dávky, které následují po úvodní dávce, se vždy upravují podle pacientovy krevní reakce. Další dávka BiCNU se nesmí podat, dokud se počty krevních elementů nevrátí k přijatelným hodnotám (destičky nad 100 000/mm3, leukocyty nad 4 000/mm3, což obvykle trvá 6 týdnů. Je třeba opakovat vyšetření krevního obrazu týdně. Délka léčby bude stanovena Vaším lékařem.Váš lékař se postará, aby Vám byla podána správná dávka přípravku. V případě předávkování se u Vás mohou projevit nežádoucí účinky v intenzivnější míře. Lékař Vám může podat léky na zmírnění těchto příznaků. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

3

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek BiCNU nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Poruchy krve: Opožděný útlum kostní dřeně je častý a závažný projev toxicity BiCNU. Obvykle se projeví za 4 až 6 týdnů po podání karmustinu a je závislý na dávce. Úbytek krevních destiček se objevuje do 4 týdnů a přetrvává 1 až 2 týdny. Pokles počtu bílých krvinek se objevuje mezi 5. a 6. týdnem po podání karmustinu a setrvává také 1 až 2 týdny. Kterýkoli z těchto toxických projevů může být omezením pro dávkování. Po dlouhodobé léčbě BiCNU a jinými nitrózomočovinami byl popsán i vznik akutní leukémie a útlum kostní dřeně. Může se vyvinout i anémie, bývá však méně častá a méně těžká. Poruchy plic: Byl popsán vznik plicních infiltrátů nebo fibrózy a to mezi 9. dnem až 43. týdnem po léčení přípravky BiCNU nebo příbuzných nitrózomočovin. Většina takto postižených pacientů dostávala BiCNU dlouhodobě a celková dávka překročila 1400 mg/m2. Byly však popsány i plicní fibrózy po nižších celkových dávkách. Další rizikové faktory jsou dřívější plicní onemocnění v anamnéze, dlouhodobá léčba a kouření. Byly popsány i smrtelné případy. Velice opožděná plicní fibróza až 17 let po léčbě BiCNU byla popsána v dlouhodobé studii, sledující 17 pacientů, kteří dostávali BiCNU od dětství v kombinaci s radioterapií. Poruchy zažívacího systému: Po infuzi BiCNU nejsou nevolnost a zvracení časté. Vznikají obvykle do 2 hodin po injekci, trvají 4 až 6 hodin a jsou závislé na dávce. Preventivní podání přípravků proti zvracení může tyto obtíže zmírnit, anebo jim zabránit. Účinky na játra: U nízkého procenta pacientů se mohou zvýšit hodnoty jaterních testů. Účinky na ledviny: Po vysokých dávkách a dlouhodobém podávání BiCNU a jiných nitrózomočovin může dojít k poškození ledvin až k jejich selhání. Ojediněle bylo poškození ledvin popsáno i po nižších celkových dávkách. Účinky na srdce a cévy: Snížení krevního tlaku, bušení srdce, bolest na hrudníku Jiné projevy toxicity: Náhodné potřísnění kůže roztokem BiCNU může vyvolat lokální pálení a hyperpigmentaci. Rychlá infuze BiCNU může vyvolat intenzivní zarudnutí kůže a otok víček do 2 hodin, setrvávající asi 4 hodiny a také pálení v místě injekce. Po zavedení infuze může dojít k úniku části roztoku z krevního řečiště do okolní tkáně, což způsobuje místní podráždění kůže, otok nebo zánět podkoží. Mohou se vyvinout i příznaky nervové toxicity a bolesti hlavy. 5.

JAK PŘÍPRAVEK BiCNU UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí a domácích zvířat. Uchovávejte v chladničce (při teplotě 2o až 8o C). Přípravek BiCNU nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce/lahvičce za Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte přípravek BiCNU, pokud si všimnete, že lahvička obsahuje místo suché hmoty olejovitý film (viz níže – Informace pro zdravotnické pracovníky). Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.

4

Tato opatření se týkají všech činností na klinických pracovištích, v lékárnách, skladech a domácích zdravotních zařízeních, a to včetně rozbalování a inspekce, transportu v rámci zařízení a během přípravy dávky a podání. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek BiCNU obsahuje - Léčivou látkou je carmustinum. - Pomocnou látkou je bezvodý ethanol. Jak přípravek BiCNU vypadá a co obsahuje toto balení 1 lahvička se 100 mg lyofilizátu a 1 ampulka rozpouštědla (3 ml bezvodého ethanolu), krabička. Držitel rozhodnutí o registraci Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Praha, Česká republika Výrobce Corden Pharma Latina S.p.A., Sermoneta (Latina), Itálie Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. Adresa: Olivova 4, 110 00 Praha 1, Česká republika Tel: + 420 221 016 111

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 6.6.2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: Osoby, které neužívají přípravek BiCNU, nemají být jeho účinkům vystaveny.

Při manipulaci s BiCNU a jeho roztoky je nutná opatrnost, tak jako při manipulaci s jinými toxickými látkami. Při styku s kůží byly popsány přechodné hyperpigmentace. Doporučuje se pracovat v jednorázových rukavicích a při náhodném kontaktu suché substance a/nebo roztoku BiCNU s kůží nebo sliznicí je nutno postižené oblasti pečlivě umýt mýdlem a vodou. Pokud se prášek z lahvičky vysype, musí se okamžitě utřít jednorázovou utěrkou a vyhodit do uzavřené nádoby nebo plastové tašky spolu s prázdnými lahvičkami. Přípravek BiCNU se musí uchovávat mimo dosah a dohled dětí a domácích zvířat.Tato opatření se týkají všech činností na klinických pracovištích, v lékárnách, skladech a domácích zdravotních zařízeních, a to včetně rozbalování a inspekce, transportu v rámci zařízení a během přípravy dávky a podání. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. Kontrola substance v lahvičce: BiCNU má nízký bod tání (30,5o až 32,0o C), a proto zkapalní, vystaven této nebo vyšší teplotě a vytvoří v lahvičce olejovitý film; obsah takové lahvičky se již nesmí použít. Pokud jsou pochybnosti o stavu přípravku, je třeba hned při nové dodávce prohlédnout větší z obou lahviček v každém jednotlivém balení. Při dobrém osvětlení musí obsah mít vzhled velmi malého množství suchých vloček anebo suché slité hmoty. V takovém případě je přípravek vhodný k použití nebo k okamžitému uložení neotevřené lahvičky do lednice pro další uchování.

5

Příprava injekčního roztoku: Při manipulaci s BiCNU a jeho roztoky je nutná opatrnost, tak jako při manipulaci s jinými toxickými látkami. Při styku s kůží byly popsány přechodné hyperpigmentace. Doporučuje se pracovat v rukavicích a při náhodném kontaktu suché substance nebo roztoku BiCNU s kůží nebo sliznicí je třeba postižené oblasti pečlivě umýt mýdlem a vodou. Nejdříve se obsah lahvičky rozpustí přidáním 3 ml přiloženého rozpouštědla (absolutního alkoholu). Pak se asepticky přidá 27 ml sterilní vody na injekce; nyní každý ml obsahuje 3,3 mg BiCNU v 10% ethanolu, pH je 5,6 až 6,0. Tento roztok je nutno chránit před světlem. Takto připravený čirý, bezbarvý anebo nažloutlý roztok je možno dále ředit 5% roztokem glukózy pro injekci. Roztok pro parenterální podání je třeba kontrolovat vizuálně tak často, jak jen je to možné, zda neobsahují nerozpuštěné částečky nebo zda nevznikla změna zabarvení. Pro roztoky karmustinu se smějí užívat jen skleněné lahve. Lyofilizovaná substance neobsahuje žádný stabilizátor a není určena pro postupné několikadávkové odebírání látky. Stabilita injekčního roztoku: Neotevřené lahvičky uchovávejte v chladničce při teplotě 2°C až 8°C; tak je suchá substance od data výroby stabilní po 2 roky. Chemická a fyzikální stabilita po otevření a následném naředění před použitím byla prokázána po dobu 24 hodin při teplotě 2°C až 8°C. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2°C až 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. Naředěný roztok je třeba před použitím zkontrolovat, nejsou-li přítomny krystaly. Pokud ano, odstraní se protřepáním při pokojové teplotě. Vlastní podání pacientovi: Roztok, připravený podle návodu, se smí podávat jenom i.v. a musí se aplikovat kapací infuzí. Injekce přiměřené dávky BiCNU v průběhu doby kratší než 1 až 2 hodiny může vyvolat intenzívní bolest a pálení v místě injekce.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls206324/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

BiCNU (STERILE CARMUSTINE [BCNU]) Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Carmustinum, 100 mg lyofilizované substance v 1 lahvičce. Rozpouštědlo: bezvodý ethanol 3 ml v 1 ampulce. 3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem Prášek: světle žlutý lyofilizát, Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina prakticky prostá viditelných částic 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace BiCNU se podává samotný jako paliativní lék nebo jako složka uznaných kombinací s jinými cytostatiky v těchto indikacích: 1. Při mozkových nádorech - při glioblastomu, gliomu mozkového kmene, meduloblastomu, astrocytomu, ependymomu a metastatických mozkových nádorech. 2. Při mnohočetném myelomu - v kombinaci s prednisonem. 3. Při Hodgkinově chorobě - jako sekundární terapie v kombinaci s jinými osvědčenými látkami u pacientů, kteří mají relaps po primární terapii, nebo u nichž primární terapie zůstala bez efektu. 4. Při non-hodgkinských lymfomech - jako sekundární terapie v kombinaci s jinými osvědčenými látkami u pacientů, kteří mají relaps po primární terapii a nebo u nichž primární terapie zůstala bez efektu. 4.2 Dávkování a způsob podání Přípravek BiCNU se podává pomalou intravenózní infuzí. Přípravek BiCNU nesmí být podán rychlou intravenózní injekcí. Při monoterapii je doporučená dávka BiCNU u dosud neléčených pacientů 200 mg/m² i.v. každých 6 týdnů. Tuto dávku je možno podat v jediné injekci a nebo ji rozdělit do dvou dílčích dávek po 100 mg/m², podaných ve dvou po sobě následujících dnech. Jestliže se BiCNU kombinuje s jinými látkami, vyvolávajícími útlum kostní dřeně nebo jestliže pacient již má sníženou rezervní aktivitu kostní dřeně, je nutné dávkování karmustinu přiměřeně snížit. Další dávka BiCNU se nesmí podat, dokud se počty krevních elementů v krvi nevrátí k přijatelným hodnotám (trombocyty nad 100 000/mm3, leukocyty nad 4 000/mm3, což obvykle trvá 6 týdnů. Počty neutrofilů na nátěrech periferní krve musí být přiměřené. Je třeba opakovat vyšetření krevního obrazu týdně; další dávka karmustinu se nesmí podat dříve než po 6 týdnech, protože hematotoxické reakce jsou opožděné a kumulativní. Dávky, které následují po úvodní dávce, se vždy upravují podle pacientovy hematologické reakce na dávku předchozí. Jako vodítko lze použít následující tabulku:

Nejhlubší pokles po předchozí dávce

Doporučená dávka v %

předchozí dávky

Leukocyty/mm3

Trombocyty/ mm3

> 4 000

3 000 - 3 999

> 100 000

75 000 - 99 999

100 % 100 %

2

2 000 - 2 999

< 2 000

25 000 - 74 999

< 25 000

70 % 50 %

Použití u dětí Účinnost a bezpečnost u dětí nebyla dosud jednoznačně stanovena, v případě nutnosti je dávkování (na m2 tělesného povrchu) stejné jako u dospělých. U dětí je nebezpečí vzniku pneumotoxicity obzvlášť vysoké (viz bod 4.2 Zvláštní upozornění a opatření pro použití). Použití u starší populace Z klinických studií nejsou dostupné žádné údaje u pacientů 65 let a starších, zdali jejich odpověď na léčbu je jiná než u mladších pacientů. Jiné hlášené klinické zkušenosti neidentifikovaly rozdíly v odpovědích mezi staršími a mladšími pacienty. Všeobecně, dávka pro staršího pacienta má být zvolena obezřetně, obvykle začít na spodní hranici dávkovacího rozsahu s ohledem na vyšší frekvenci snížení jaterní, renální nebo srdeční funkce a průvodní onemocnění nebo jinou léčbu. BiCNU a jeho metabolity jsou vylučovány podstatně ledvinami a riziko toxických reakcí na tento lék může být vyšší u pacientů s poruchou renálních funkcí. Protože starší pacienti jsou náchylnější ke snížené renální funkci, je třeba pečlivě zvolit dávku a renální funkce je třeba sledovat. Vzhledem k závažnosti základního onemocnění je doba léčení a tím i celková podaná dávka věcí úvahy lékaře-odborníka; jsou popsány případy s celkovou dávkou 1400 i 1800 mg/m2. S dávkou a dobou terapie se zřetelně zvyšuje i frekvence a závažnost nežádoucích účinků. Doporučení k monitorování: V průběhu terapie BiCNU je třeba průběžně kontrolovat tyto funkce: Krevní obraz je třeba sledovat týdně, a to alespoň po 6 týdnů po každé injekci. Dechové funkce, základní vyšetření plicních funkcí a častá sledování vitální kapacity nebo difúze CO2 - snížení pod 70 % normy svědčí pro zvýšené riziko. Jaterní funkce se doporučuje sledovat pro možnou hepatotoxicitu látky. Renální funkce se musí sledovat v pravidelných intervalech. Příprava injekčního roztoku: Kontrola substance v lahvičce: BiCNU má nízký bod tání (30,5 až 32,0° C), a proto zkapalní, vystaven této nebo vyšší teplotě a vytvoří v lahvičce olejovitý film; obsah takové lahvičky se již nesmí použít. Pokud jsou pochybnosti o stavu přípravku, je třeba hned při nové dodávce prohlédnout větší z obou lahviček v každém jednotlivém balení. Při dobrém osvětlení musí obsah mít vzhled velmi malého množství suchých vloček nebo suché slité hmoty. V takovém případě je přípravek vhodný k použití a nebo k okamžitému uložení neotevřené lahvičky do lednice pro další uchování. Při manipulaci s BiCNU a jeho roztoky je nutná opatrnost, tak jako při manipulaci s jinými toxickými látkami. Při styku s kůží byly popsány přechodné hyperpigmentace. Doporučuje se pracovat v rukavicích a při náhodném kontaktu suché substance nebo roztoku BiCNU s kůží nebo sliznicí je nutno postižené oblasti pečlivě umýt mýdlem a vodou. Před rekonstitucí se BiCNU a přiložené sterilní rozpouštědlo (bezvodý etanol) přenese do prostředí s kontrolovanou pokojovou teplotou (15°až 30°C). Nejdříve se obsah lahvičky rozpustí přidáním 3 ml přiloženého rozpouštědla (bezvodého ethanolu). Pak se asepticky přidá 27 ml sterilní vody na injekci; nyní každý ml obsahuje 3,3 mg BiCNU v 10% ethanolu, pH je 5,6 až 6,0 (roztok s etanolem musí být připraven před přidáním sterilní vody pro injekce). Náhodný kontakt rekonstituovaného přípravku s kůží může vyvolat přechodnou hyperpigmentaci postižené oblasti kůže. Pokud dojde ke kontaktu suché substance nebo roztoku s kůží nebo sliznicemi, je nutno postižené oblasti pečlivě umýt mýdlem a vodou. Takto připravený čirý, bezbarvý nebo nažloutlý roztok je možno dále ředit fyziologickým roztokem pro injekci nebo 5% roztokem glukózy pro injekci. Připravený roztok pro parenterální podání je třeba kontrolovat vizuálně tak často, jak jen je to možné, zda neobsahuje nerozpuštěné částečky nebo zda nevznikla změna zabarvení.

3

Pro přípravu a podávání používejte pouze skleněné nádoby. Vlastní podání pacientovi: Roztok, připravený podle návodu, se smí podávat pouze intravenózně a musí se aplikovat kapací infúzí po dobu 1 – 2 hodiny. Rychlá i.v. infúze, třebaže přiměřené dávky BiCNU, podané v průběhu kratší doby může vyvolat intenzivní bolest a pálení v místě injekce. Rychlá intravenózní. infuze může vyvolat do 2 hodin i zarudnutí kůže a otok víček přetrvávající asi 4 hodiny. 4.3 Kontraindikace BiCNU je kontraindikován u pacientů, u nichž se dříve projevila přecitlivělost na léčivou látku karmustin. Další kontraindikace jsou poškození jater, granulocytopenie, trombocytopenie. Karmustin je kontraindikován v těhotenství a karmustinem léčená žena nesmí kojit. 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití BiCNU se podává pouze pod dohledem kvalifikovaného odborníka. Bylo popsáno toxické poškození plicní tkáně po léčbě BiCNU s výskytem okolo 30%. Časný vznik plicní toxicity byl pozorován v průběhu 3 let po léčbě a je charakterizován plicními infiltráty nebo fibrózou a byly popsány i smrtelné případy. Doba jejího vzniku je od 1 roku a 10 měsíců do 72 let věku. Rizikovými faktory jsou kouření, ozařování hrudníku a spojení s dalšími látkami vyvolávajícími poškození plic. Incidence vzniku pozdní plicní fibrózy je v závislosti na celkové kumulativní dávce 1200-1500 mg/m². Nezbytná je kontrola dechové funkce, základní vyšetření plicních funkcí a častá sledování vitální kapacity nebo difuze CO2 - snížení pod 70 % normy svědčí pro zvýšené riziko. Velice opožděná plicní fibróza, až 17 let po terapii, byla popsána v dlouhodobé studii, sledující 17 pacientů, kteří přežili mozkový nádor léčený BiCNU v dětství. 9 pacientů (47%) zemřelo na plicní fibrózu. Průměrný věk pacientů, kteří zemřeli, byl v době léčení 2,5 roku (1-12 let); průměrná doba dlouhodobého přežití byla 10 let (5-16 let po léčbě). V této studii zemřelo na opožděnou plicní fibrózu všech 5 pacientů, kteří začali dostávat BiCNU ve věku nižším než 5 let. V této skupině, výše dávky BiCNU neovlivnila úmrtí ani při podání s vinkristinem nebo spolu s ozařováním páteře. U všech ostatních přežívajících sledovaných pacientů byla zjištěna plicní fibróza. Riziko a prospěch léčby BiCNU musí být obezřetně zváženy, speciálně u mladých pacientů a to vzhledem k extrémně vysokému riziku plicní toxicity. Útlum kostní dřeně, zejména trombocytopenie a leukopenie je častý a závažný nežádoucí účinek. Může přispívat ke vzniku krvácivých stavů a snížené odolnosti vůči infekcím. Objeví-li se, je důvodem ke snížení podávané dávky nebo až k úplnému přerušení léčby. Kompletní krevní obraz musí být často monitorován v průběhu 6 týdnů po podání dávky. Opakované podání dávky BiCNU nesmí být častější než po šesti týdnech. Útlum kostní dřeně po BiCNU je kumulativní a další dávka BiCNU se nesmí podat, dokud se počty krevních elementů v krvi nevrátí k přijatelným hodnotám (destičky nad 100 000/mm3, leukocyty nad 4 000/mm3, což obvykle trvá 6 týdnů (viz tabulka bod 4.2). Jaterní a renální funkce se doporučuje sledovat v pravidelných intervalech. Vznik akutní leukémie a dysplazie kostní dřeně byly popsány u pacientů po léčbě deriváty nitrozomočoviny. Ve stadiu výzkumu je zatím intraarteriální aplikace do karotidy, po které se vyskytlo toxické poškození oka. Během podávání přípravku BiCNU se může objevit reakce v místě aplikace (viz bod 4.8). Vzhledem k možnosti extravazace se doporučuje pečlivě sledovat místo vpichu infuze kvůli možné infiltraci během podání léku. Specifická léčba extravazace není dosud známa.

4

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Při kombinaci s dalšími látkami, vyvolávajících útlum kostní dřeně (např. vinkristinem, methotrexatem, cyklofosfamidem, prokarbazinem, chlormethinem, fluorouracilem, vinblastinem, aktinomycinem, bleomycinem, doxorubicinem) je nutno počítat se zesílením trombocytopenie a leukopenie a přiměřeně snížit dávkování. Mimoto je možná zkřížená rezistence s některými dalšími alkylujícími látkami, např. s chlormethinem a cyklofosfamidem. V kombinaci s cimetidinem byla popsána výrazná myelotoxicita (např. leukopenie a neutropenie – viz bod 4.8). 4.6 Těhotenství a kojení Bezpečnost užití v těhotenství nebyla dosud stanovena. Léčivá látka karmustin podávaná v průběhu těhotenství působí závažné vrozené vady (viz bod 5.3). BiCNU je v těhotenství kontraindikován (viz bod 4.3). Ženy ve fertilním věku musí používat během léčby účinnou antikoncepci. Je třeba pečlivě zvážit prospěch léčby pro matku proti riziku toxicity u matky a jejího plodu. O vylučování karmustinu a jeho metabolitů do mléka nejsou údaje. Kvůli potenciálním závažným nežádoucím účinkům u kojenců musí být kojení přerušeno, pokud přípravek BiCNU používá kojící žena. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Pokud to dovolí pacientův celkový stav, může mu lékař povolit řízení motorového vozidla a jiné práce, vyžadující soustředěnou pozornost a rychlé reakce. 4.8 Nežádoucí účinky Poruchy krve a lymfatického systému: Opožděný útlum kostní dřeně je častým a závažným projevem toxicity BiCNU. Obvykle se projeví za 4 až 6 týdnů po podání karmustinu a je závislý na dávce. Trombocytopenie se objevuje do 4 až 5 týdnů. Leukopenie vzniká mezi 5. a 6. týdnem po podání karmustinu. Trombocytopenie bývá vážnější než leukopenie, ale kterýkoli z těchto toxických projevů může být pro dávkování limitující. BiCNU může vyvolat i méně závažnou anémii. BiCNU může vyvolat i kumulativní útlum kostní dřeně (viz bod 4.4). Po dlouhodobé terapii nitrózomočovinami byl u pacientů popsán i vznik akutní leukémie a dysplazie kostní dřeně. Při podávání karmustinu v kombinaci s cimetidinem byla hlášena výrazná myelotoxicita (např. leukopenie a neutropenie) (viz bod 4.5). Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: Bylo popsáno toxické poškození plicní tkáně po léčbě přípravkem BiCNU (viz bod 4.4). Gastrointestinální poruchy: Nauzea a zvracení po i.v. podání BiCNU nejsou příliš časté. Objevují se v průběhu 2 hodin po podání dávky, přetrvávají 4 – 6 hodin a jsou závislé na velikosti dávky. Podání antiemetika je v těchto případech účinné. Poruchy jater a žlučových cest: Vysoké dávky BiCNU mohou být spojeny s projevy hepatotoxicity projevující se zvýšením hladin transamináz, alkalické fosfatázy a bilirubinu. Poruchy ledvin a močových cest: Po vysokých kumulativních dávkách a dlouhodobém podávání BiCNU a jiných nitrózomočovin může vzniknout progredující azotémie, zmenšení ledvin, až selhání ledvin. Ojediněle bylo poškození ledvin popsáno i po nižších celkových dávkách. Srdeční poruchy: Hypotenze, tachykardie, bolest na hrudníku Poruchy kůže a podkožní tkáně:

5

Po extravazaci přípravku byla hlášena lokální toxicita měkké tkáně. Infiltrace přípravku může vyústit v otok, bolesti, erytém, pocit pálení a kožní nekrózu. Rychlá i.v. infuze BiCNU může vyvolat intenzivní zarudnutí kůže a otok víček do 2 hodin, setrvávající asi 4 hodiny; také pálení v místě injekce, ačkoli skutečné trombózy jsou vzácné. Poruchy nervového systému: Mohou se vyvinout i příznaky neurotoxicity; neuroretinitis, bolest hlavy 4.9 Předávkování Kritická v humánní terapii není akutní toxicita, nýbrž její pozdní projevy, především útlum kostní dřeně nebo vznik plicní fibrózy. Proti předávkování BiCNU není známo spolehlivé antidotum. Těžký útlum kostní dřeně je třeba léčit přiměřenými hematologickými postupy. 5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: 44 cytostatika, ATC kód: L01AD01 BiCNU je cytostatikum ze skupiny nitrózomočovin, s převážně alkylujícím mechanismem cytostatického účinku. Alkyluje DNA a RNA. Snad karbaminací aminokyselin v molekulách bílkovin inhibuje i některé důležité enzymy. Rychle podléhá biotransformaci, jeho metabolity jsou rovněž cytotoxické. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Karmustin je vysoce lipofilní, snadno proniká membránami, proniká i hematoencefalickou bariérou; hladiny látky ev. jejích metabolitů v cerebrospinálním likvoru dosahují asi 50-55% hladin v krvi. Karmustin se v organismu velice rychle metabolizuje, do 15 minut po i.v. injekci již nelze prokázat přítomnost nemetabolizované látky. Do 90 hodin po i.v. injekci se asi 60 až 70 % podané látky vyloučí močí ve formě metabolitů, 10 % plícemi jako CO2, osud zbývajícího podílu není znám. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Karmustin je u myší a potkanů karcinogenní v dávkách (v mg/m2) blízkých dávkám terapeutickým. Je známo, že nitrózomočoviny mají teratogenní a fetotoxické účinky u pokusných zvířat a že mohou u člověka působit kancerogenně. Karmustin také u potkanů snižuje fertilitu samců potkanů v dávkách mírně vyšších (v mg/m2), než jsou doporučené dávky pro člověka.BiCNU je třeba považovat za teratogenní. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek Bezvodý ethanol. 6.2 Inkompatibility BiCNU se smí rozpouštět pouze v přiloženém rozpouštědle (bezvodém ethanolu) a následně ředit vodou na injekci anebo 5% roztokem glukózy pro injekci. Pro roztoky karmustinu se smějí užívat jen skleněné láhve. 6.3 Doba použitelnosti 2 roky Chemická a fyzikální stabilita po otevření a následném naředění před použitím byla prokázána po dobu 24 hodin při teplotě 2 až 8°C .Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a vylisovaných aseptických podmínek. Naředěný roztok je třeba před použitím zkontrolovat, nejsou-li přítomny krystaly. Pokud ano, odstraní se protřepáním při pokojové teplotě.

6

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte v chladničce (při teplotě 2°C – 8°C). Podmínky uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku viz bod 6.3. 6.5 Druh obalu a velikost balení

a) zapertlovaná lahvička z hnědého skla třídy I, šedá butylová pryžová zátka, Al uzávěr, PP kryt světle

modrý,

b) ampulka z bezbarvého skla třídy I

Krabička

Velikost balení v krabičce: 1 x 100 mg lyofilizátu

1 x 3 ml rozpouštědla

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Osoby, které neužívají přípravek BiCNU, nemají být jeho účinkům vystaveny. Při manipulaci s BiCNU a jeho roztoky je nutná opatrnost, tak jako při manipulaci s jinými toxickými látkami. Při styku s kůží byly popsány přechodné hyperpigmentace. Doporučuje se pracovat v jednorázových rukavicích a při náhodném kontaktu suché substance anebo roztoku BiCNU s kůží nebo sliznicí je nutno postižené oblasti pečlivě umýt mýdlem a vodou. Pokud se prášek z lahvičky vysype, musí se okamžitě utřít jednorázovou utěrkou a vyhodit do uzavřené nádoby nebo plastové tašky spolu s prázdnými lahvičkami. Přípravek BiCNU se musí uchovávat mimo dosah a dohled dětí a domácích zvířat. Tato opatření se týkají všech činností na klinických pracovištích, v lékárnách, skladech a domácích zdravotních zařízeních, a to včetně rozbalování a inspekce, transportu v rámci zařízení a během přípravy dávky a podání. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BRISTOL-MYERS SQUIBB spol. s r.o. Olivova 4 110 00 Praha 1 Česká republika Tel: + 420 2 210 16 111 Fax: 1 420 2 210 16 900 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/ 052/ 77- S/C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

27.12.1977 / 29.7.2009 10. DATUM REVIZE TEXTU 6.6.2012


nahoru

Informace na obalu

VNĚJŠÍ OBAL - krabička 1 lahvička + rozpouštědlo INTRAVENOZNÍ PODÁNÍ BiCNU (sterile carmustine [BCNU]) prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem carmustinum 100 mg 1 lahvička obsahuje carmustinum 100 mg Rozpouštědlo: bezvodý ethanol 3 ml Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis Uchovávejte v chladničce (při teplotě 2-8°C). Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Držitel rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Praha, Česká republika Č. šarže: Použitelné do: Reg.č.: 44/052/77-S/C Název léčivého přípravku na obalu Braillovým písmem: Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

VIAL TEXT i.v. podání

BiCNU (sterile carmustine [BCNU]) prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem carmustinum 100 mg v 1 lahvičce Uchovávejte v chladničce (při teplotě 2-8°C). Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. Č. šarže: Použitelné do: VIAL TEXT of DILUENT 3 ml Sterile solvent for BiCNU (sterile carmustine [BCNU]) DEHYDRATED ALCOHOL Ethanolum absolutum Bristol-Myers Squibb Č. šarže: Použitelné do:

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.