Betaloc Zok 100 Mg

Kód 0049941 ( )
Registrační číslo 58/ 015/98-C
Název BETALOC ZOK 100 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace AstraZeneca UK Limited, London, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0049941 POR TBL PRO 100X100MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0013778 POR TBL PRO 28X100MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0045499 POR TBL PRO 30X100MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak BETALOC ZOK 100 MG

Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls4809/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

BETALOC ZOK 25 mgBETALOC ZOK 50 mgBETALOC ZOK 100 mgBETALOC ZOK 200 mgtablety s prodlouženým uvolňovánímmetoprololi succinas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete

1. Co je BETALOC ZOK a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost předtím, než začnete BETALOC ZOK užívat3. Jak se BETALOC ZOK užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak BETALOC ZOK uchovávat6. Další informace

1. CO JE BETALOC ZOK A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

BETALOC ZOK obsahuje léčivou látku metoprolol sukcinát. Metoprolol patří do

skupiny léčiv nazývané selektivní betablokátory (cíleně blokuje určitá vazebná místa). Léčba metoprololem snižuje účinek stresových hormonů na tzv. beta1-receptory (beta1 vazebná místa na buňkách), které se nacházejí v srdci, cévách, ledvinách a mozku. Řízené uvolňování metoprololu z potahovaných tablet umožňuje dosáhnout stejnoměrného účinku po 24 hodin při užívání jednou denně.

BETALOC ZOK se používá k:

-

léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a ke snížení rizika komplikací spojených s hypertenzí, jako je mozková mrtvice, srdeční infarkt a předčasná náhlá smrt.

-

dlouhodobé léčbě po infarktu myokardu (k předcházení dalším infarktům).

-

dlouhodobé léčbě anginy pectoris (bolest pod hrudní kostí, často vystřelující do levé ruky, vznikající v důsledku poruch prokrvení srdečního svalu, kterou vyvolává u postižených osob zvýšená námaha nebo stres).

-

k léčbě stabilizované chronické symptomatické srdeční nedostatečnosti mírného až těžkého stupně spolu s léky užívanými k léčbě srdeční nedostatečnosti (tzv. ACE-inhibitory, močopudnými léky, a popř. digoxinem). Tato léčba prodlužuje dobu přežívání, snižuje počet opětovných hospitalizací a zlepšuje funkci levé komory srdeční a kvalitu života pacienta.

-

léčbě poruch srdečního rytmu (arytmií) u pacientů s poruchou srdce (především zrychlená činnost síní).

-

léčbě poruch srdečního rytmu u pacientů bez poruchy srdce (funkční srdeční poruchy projevující se nepravidelnou srdeční akcí a bušením srdce).

-

předcházení záchvatům migrény.

Přípravek je určen k léčbě dospělých a dětí s hypertenzí od 6 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST PŘEDTÍM, NEŽ ZAČNETE

BETALOC ZOK UŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek BETALOC ZOK jestliže:-

jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo kteroukoliv další složku přípravku BETALOC ZOK (viz bod 6 “Další informace”).

-

jste alergický/á na jiné betablokátory (např. atenolol nebo propranolol).

-

jste někdy měl/a některý z následujících problémů se srdcem:-

srdeční infarkt doprovázený šokem.

-

srdeční selhání, které není dobře kontrolováno (obvykle je takový stav

doprovázen dušností a otékáním kotníků).-

srdeční blokádu druhého nebo třetího stupně (tento stav bývá léčen voperováním

kardiostimulátoru).-

srdeční akce je velmi pomalá nebo velmi nepravidelná.

-

máte nízký krevní tlak, který se u Vás projevuje slabostí.

-

máte špatný krevní oběh.

-

máte nádorové onemocnění označované jako feochromocytom, které není léčeno. Toto nádorové onemocnění postihuje nadledvinky a může způsobovat vysoký krevní tlak. Pokud se léčíte s tímto nádorem, lékař Vám předepíše lék s obsahem alfablokátoru. Tento lék byste měl(a) užívat spolu s přípravkem BETALOC ZOK.

-

máte vyšší než normální hladinu kyselin v krvi (metabolická acidóza).Pokud se některá z výše uvedených skutečností vztahuje také na Vás, nemůžete užívat

BETALOC ZOK. V případě nejistoty se poraďte s lékařem nebo lékárníkem ještě před prvním užitím přípravku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku BETALOC ZOK je zapotřebí, pokud máte:-

astma, pískoty na průduškách nebo jiné dýchací obtíže nebo se u Vás objevila alergie na štípnutí hmyzu, na potraviny nebo jiné látky. Pokud jste někdy měl(a) astma nebo pískoty, nemůžete užívat tento lék bez předchozí porady s lékařem.

-

bolest na hrudi (angina pectoris, Prinzmetalova angina pectoris).

-

špatný krevní oběh (poruchu prokrvení) nebo Vám selhává srdce, které je kontrolováno léčbou.

-

srdeční blokádu prvního stupně.

-

problémy s játry.

-

cukrovku. V tomto případě může být potřebné, aby lékař Vaši léčbu cukrovky upravil.

-

thyreotoxikózu (stav, kdy štítná žláza produkuje nadbytek hormonů štítné žlázy). BETALOC ZOK může zakrývat/maskovat příznaky thyreotoxikózy.

-

nebo jste měl(a) lupénku (porucha kůže).Pokud se některá z výše uvedených skutečností vztahuje také na Vás, poraďte se

s lékařem ještě před zahájením léčby přípravkem BETALOC ZOK.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo

jste užíval(a) v nedávné době, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu. Tyto informace jsou důležité, neboť BETALOC ZOK může ovlivňovat účinek jiných léků a také naopak.

Zvláště důležité jsou informace o následujících léčivech:

-

klonidin (používaný k léčbě vysokého krevního tlaku a nebo migrény). Pokud užíváte současně klonidin a BETALOC ZOK, nepřestávejte užívat klonidin, dokud tak nerozhodne lékař. Lékař Vám dá přesné informace o tom, jak léčbu klonidinem nebo přípravkem BETALOC ZOK ukončit.

-

s obsahem inhibitorů monoaminooxidázy (užívají se k léčbě deprese).

-

verapamil, diltiazem nebo nifedipin (k léčbě vysokého krevního tlaku nebo bolesti na hrudi – angina pectoris).

-

chinidin, amiodaron nebo digoxin (k léčbě nepravidelné srdeční akce).

-

hydralazin (k léčbě vysokého krevního tlaku).

-

k léčbě žaludečních vředů (např. cimetidin).

-

k léčbě infekčních onemocnění (např. rifampicin).

-

adrenalin, též známý jako epinefrin (k povzbuzení srdeční činnosti).

-

k léčbě bolesti, zánětlivých onemocnění a zánětu kloubů (např. indometacin a celekoxib).

-

k léčbě deprese.

-

k léčbě psychických onemocnění (např. fenothiaziny).

-

barbituráty (léky s tlumivým účinkem).

-

antihistaminika (k léčbě senné rýmy a alergií).

-

jiné betablokátory používané jako oční kapky (např. timolol).

-

insulin nebo léky určené k léčbě cukrovky (diabetes mellitus), které se užívají ústy. Může být nutné, aby lékař upravil dávkování těchto léků.

-

lidokain (místně znecitlivující látka).

-

léky s obsahem ergotaminu (k léčbě migrény).

Chirurgické zákroky

Jestliže půjdete do nemocnice nebo k zubnímu lékaři k provedení chirurgického

výkonu, řekněte lékaři/lékaři-anesteziologovi/zubnímu lékaři, že užíváte BETALOC ZOK. Důvodem je skutečnost, že po podání některých anestetik může dojít ke snížení krevního tlaku, když užíváte BETALOC ZOK.

Těhotenství a kojení

Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.Předtím než začnete užívat BETALOC ZOK, informujte lékaře, že jste těhotná, můžete

být těhotná a nebo kojíte.

V případě, že otěhotníte až v průběhu léčby přípravkem BETALOC ZOK, informujte

lékaře co nejdříve.

Užívání BETALOC ZOK s jídlem a pitím

BETALOC ZOK užívejte před jídlem nebo v průběhu jídla. Tablety nebo jejich

poloviny polykejte zásadně vcelku (nekousejte je ani nedrťte) a zapijte vodou.

Souběžné pití alkoholu zvyšuje množství léčivé látky ve Vaší krvi, a tak může zvýšit

účinek léčby.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud pociťujete závratě nebo únavu v průběhu léčby přípravkem BETALOC ZOK,

neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje.

3. JAK SE BETALOC ZOK UŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.-

Lékař Vám řekne, kolik tablet budete každý den užívat a v jakou denní dobu. Dávkování uvedené na krabičce přípravku Vám připomene, co lékař říkal.

-

BETALOC ZOK se užívá jednou denně před jídlem nebo v průběhu jídla.

-

Tablety BETALOC ZOK spolkněte celé, nebo poloviny tablety, a zapijte vodou.

-

Tablety, poloviny tablety, nedrťte ani nekousejte.

Dospělí

Vysoký krevní tlak: doporučené dávkování u pacientů s mírnou a středně těžkou

hypertenzí je 50 mg jednou denně. Pokud je Vaše reakce na tuto dávku nedostatečná, může lékař zvýšit dávku na 100 až 200 mg jednou denně nebo kombinovat BETALOC ZOK s jiným lékem.

Dlouhodobá léčba metoprololem v denní dávce 100 až 200 mg snižuje riziko

komplikací hypertenze, jako je mozková mrtvice, srdeční infarkt a náhlá smrt.

Udržovací léčba po srdečním infarktu: obvykle se dlouhodobě užívá dávka 200 mg

jednou denně. Dlouhodobá léčba metoprololem v denní dávce 200 mg snižuje riziko smrti a nového srdečního infarktu.

Angina pectoris: doporučené dávkování je 100 až 200 mg jednou denně. Váš lékař

může kombinovat léčbu přípravkem BETALOC ZOK s jinými léčivy pro léčbu anginy pectoris.

Srdeční selhání: doporučená počáteční dávka je 12,5 mg nebo 25 mg (polovina až

jedna tableta BETALOC ZOK 25 mg) jednou denně po dobu jednoho až dvou týdnů. Dále se doporučuje postupně zvyšovat dávku na dvojnásobnou v intervalu 14 dnů, až do dávky 200 mg jednou denně.

Poruchy srdečního rytmu: doporučené dávkování je 100 až 200 mg jednou denně.

Funkční srdeční poruchy s bušením srdce: doporučené dávkování je 100 mg jednou

denně. Pokud je třeba, může lékař dávku zvýšit až na 200 mg denně.

Předcházení záchvatům migrény: doporučené dávkování je 100 až 200 mg jednou

denně.

Děti

Vysoký krevní tlak: Dávka pro děti od 6 let závisí na jejich tělesné hmotnosti. Lékař

určí správnou dávku pro Vaše dítě. BETALOC ZOK se nedoporučuje podávat dětem mladším než 6 let.

Jestliže jste užil(a) větší dávku přípravku BETALOC ZOK

Jestliže jste užil(a) větší dávku přípravku BETALOC ZOK než Vám předepsal lékař,

zavolejte mu nebo jděte přímo do nemocnice. Vezměte si svůj lék s sebou, aby bylo zřejmé o jaký lék se jedná.

Jestliže jste zapomněl(a) užít BETALOC ZOK

Jestliže jste zapomněl(a) na pravidelnou dávku a další dávka má být užita za více než

12 hodin, vezměte si ihned svoji pravidelnou dávku. Pokud zbývá méně než 12 hodin, vezměte si pouze polovinu své pravidelné dávky, a dále pokračujte další pravidelnou dávkou. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat BETALOC ZOK

Nepřestávejte užívat BETALOC ZOK bez vědomí lékaře. V některých případech je

nutné, aby k vysazení přípravku došlo postupně, obvykle v průběhu dvou týdnů.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého

lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i BETALOC ZOK nežádoucí účinky, které se

ale nemusí vyskytnout u každého.

U tohoto přípravku se mohou objevit následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (u více než jednoho pacienta z 10)-

Pocit únavy.

Časté (u méně než jednoho pacienta z 10)-

Můžete si všimnout pomalejší srdeční akce, když užíváte BETALOC ZOK. Je to normální, ale pokud máte nějaké obavy, řekněte o tom lékaři.

-

Bušení srdce.

-

Závratě, zvláště při změně polohy těla (vstávání). Někdy mohou být doprovázeny celkovou slabostí/mdlobou.

-

Bolest hlavy.

-

Dušnost, zvláště při fyzické aktivitě.

-

Pocit nucení na zvracení (nauzea).

-

Křeče v oblasti žaludku.

-

Průjem a zácpa.

-

Studené ruce a nohy.

Méně časté (u méně než jednoho pacienta ze 100)-

Deprese.

-

Obtížné usínání.

-

Nepříjemné noční sny.

-

Potíže se soustředěním.

-

Pocit ospalosti.

-

Pocit brnění, píchání či necitlivosti kůže.

-

Změny na EKG.

-

Pocit dechové tísně.

-

Zvracení.

-

Kožní vyrážka.

-

Zvýšená potivost.

-

Svalové křeče.

-

Bolest na hrudi.

-

Otoky.

-

Přibývání na váze.

Vzácné (u méně než jednoho pacienta z 1000)-

Pocit úzkosti a nervozity.

-

Poruchy vidění.

-

Sucho v očích a podrážděné oči.

-

Nepravidelná srdeční akce/rytmus.

-

Sucho v ústech.

-

Zeslabení vlasů.

-

Neschopnost ztopořit penis (impotence).

-

Problémy s játry (podle jaterních testů).

Velmi vzácné (u méně než jednoho pacienta z 10000)-

Změny složení krve. Lékař může kontrolovat Vaši krev, aby zjistil, zda nedochází k těmto změnám.

-

Snížení počtu krevních destiček v krvi. Prvním projevem může být snadnější tvorba modřin.

-

Zmatenost.

-

Halucinace.

-

Ztráta paměti a problémy s pamětí.

-

Změny/poruchy chuti.

-

Hučení v uších.

-

Zánět jater.

-

Zvýšená citlivost kůže na oslunění.

-

Bolest kloubů.

Stavy, které se mohou v průběhu léčby zhoršit.

Jestliže máte následující zdravotní postižení, může dojít k jejich zhoršení v průběhu

léčby přípravkem BETALOC ZOK:-

Těžko se Vám dýchá (jste dušní), cítíte únavu a máte oteklé kotníky (projevy selhávajícího srdce). Tyto potíže se mohou dočasně zhoršit. Tento nežádoucí účinek udává méně než jeden pacient ze 100.

-

Lupénka (postižení kůže) a špatný krevní oběh se mohou v průběhu léčby dále zhoršit. Tento nežádoucí účinek udává méně než jeden pacient z 10000.

Neobávejte se tohoto seznamu nežádoucích účinků. U Vás se nemusí objevit žádný

z nich.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK BETALOC ZOK UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Uchovávejte při teplotě do 30°C.BETALOC ZOK nepoužívejte, pokud je balení poškozené.BETALOC ZOK nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za

„Použitelné do: nebo EXP“ (na blistrech). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.

Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co BETALOC ZOK obsahuje

Léčivou látkou je metoprolol-sukcinát.Jedna potahovaná tableta BETALOC ZOK 25 mg obsahuje 23,75 mg metoprololi

succinas (odp. metoprololi tartras 25 mg).

Jedna potahovaná tableta BETALOC ZOK 50 mg obsahuje 47,5 mg metoprololi

succinas (odp. 50 mg metoprololi tartras).

Jedna potahovaná tableta BETALOC ZOK 100 mg obsahuje 95 mg metoprololi

succinas (odp. 100 mg metoprololi tartras).

Jedna potahovaná tableta BETALOC ZOK 200 mg obsahuje 190 mg metoprololi

succinas (odp. 200 mg metoprololi tartras).

Pomocnými látkami jsou: ethylcelulosa, hyprolosa, hydroxypropylmethylcelulosa,

mikrokrystalická celulosa, syntetický tvrdý parafin, makrogol 6000, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-stearyl-fumarát, oxid titaničitý (E171).

Jak BETALOC ZOK vypadá a co obsahuje toto balení

Betaloc ZOK 25 mg: jsou bílé až téměř bílé oválné bikonvexní potahované tablety po

obou stranách opatřené půlicí rýhou, na jedné straně označené vyraženým „A“ a „“. Tabletulze dělit na dvě stejné poloviny.

Betaloc ZOK 50 mg: jsou bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety

s půlicí rýhou, na jedné straně a na druhé s vyraženým „A“ nad „mO“.

Betaloc ZOK 100 mg: jsou bílé kulaté bikonvexní tablety s půlicí rýhou, na jedné

straně a na druhé straně s vyraženým „A“ nad „mS“.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

Betaloc ZOK 200 mg: jsou bílé až téměř bílé oválné bikonvexní potahované tablety, na

jedné straně s půlicí rýhou a s vyraženým „A“ nad „mY“.

Betaloc ZOK 25 mg: 28 potahovaných tablet v jednom balení (blistru), 30 nebo

100 potahovaných tablet v jednom balení (lahvičce).

Betaloc ZOK 50 mg a Betaloc ZOK 200 mg: 28 nebo 56 potahovaných tablet v jednom

balení (blistru) a 30 nebo 100 potahovaných tablet v jednom balení (lahvičce).

Betaloc ZOK 100 mg: 28 potahovaných tablet v jednom balení (blistru), 30 nebo

100 potahovaných tablet v jednom balení (lahvičce).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraciAstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, London W2 6BD, Velká Británie

Výrobce

AstraZeneca AB, Södertälje, ŠvédskoCorden Pharma GmbH, Plankstadt, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí

o registraci.

AstraZeneca Czech Republic s.r.o., Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5Tel.: 222 807 111Fax: 222 807 221

Tato příbalová informace byla naposledy schválena7.7. 2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls4809/2008

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Betaloc ZOK 25 mgBetaloc ZOK 50 mgBetaloc ZOK 100 mgBetaloc ZOK 200 mgtablety s prodlouženým uvolňováním

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Metoprololi succinas 23,75 mg, resp. 47,5 mg, resp. 95 mg, resp. 190 mg (odp. metoprololi

tartras 25 mg, 50 mg, resp. 100 mg, resp. 200 mg) v jedné potahované tabletě.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta s prodlouženým uvolňováním.

Betaloc ZOK 25 mg: bílé až téměř bílé oválné bikonvexní potahované tablety po obou stranách

opatřené půlicí rýhou na jedné straně označené vyraženým „A“ a „“. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.Betaloc ZOK 50 mg: bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně a na druhé s vyraženým „A“ nad „mO“.Betaloc ZOK 100 mg: bílé kulaté bikonvexní tablety s půlicí rýhou na jedné straně a na druhé straně s vyraženým „A“ nad „mS“.Betaloc ZOK 200 mg: bílé až téměř bílé oválné bikonvexní potahované tablety na jedné straně s půlicí rýhou a s vyraženým „A“ nad „mY“.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.

Terapeutické indikace

Léčba hypertenze - snížení krevního tlaku, snížení rizika kardiovaskulární mortality (včetně náhlé smrti) a kardiovaskulární morbidity.Léčba anginy pectoris.Léčba stabilizované chronické symptomatické srdeční insuficience mírného až těžkého stupně spolu s ACE inhibitory, diuretiky a popř. digoxinem (další viz bod 5.1).Léčba poruch srdečního rytmu zahrnující zejména supraventrikulární tachykardii.Udržovací léčba po infarktu myokardu.Léčba funkčních srdečních poruch s palpitacemi.Profylaxe migrény.Přípravek je určen k léčbě pacientů s hypertenzí ve věku ≥ 6 let.

4.2.

Dávkování a způsob podání

Betaloc ZOK je určen pro podávání jednou denně, nejlépe ráno před jídlem nebo v průběhu

jídla. Tablety je nutné zapít vodou. Celé tablety nebo jejich poloviny se nesmějí kousat ani drtit.

HypertenzeDoporučené dávkování u pacientů s mírnou až středně těžkou hypertenzí je 50 mg jednou

denně. Pokud hypertenze dobře nereaguje na tuto dávku, lze dávku zvýšit až na 100-200 mg jednou denně nebo kombinovat léčbu s jinými antihypertenzívy.

Dlouhodobá antihypertenzní léčba metoprololem v dávkování 100 až 200 mg denně snižuje

riziko mortality, včetně rizika náhlé kardiovaskulární smrti, mozkové cévní příhody a koronárních příhod u pacientů s hypertenzí.

Angina pectorisDoporučené dávkování je 100-200 mg jednou denně. Pokud je třeba, lze Betaloc ZOK

kombinovat s jinými antianginózními léčivy.

Chronické srdeční selháníDávku přípravku Betaloc ZOK u pacientů s chronickým srdečním selháním stabilizovaných na

základní léčbě je třeba nastavit individuálně. Doporučená počáteční dávka přípravku po dobu prvních dvou týdnů je 25 mg jednou denně. U pacientů třídy III-IV podle NYHA se doporučuje počáteční dávka 12,5 mg jednou denně po dobu prvního týdne. Doporučuje se dávku vždy po 14 dnech zvýšit na dvojnásobnou až na cílovou dávku 200 mg jednou denně (nebo nižší maximálně tolerovanou dávku). Cílem dlouhodobé léčby je podávání dávky 200 mg jednou denně (nebo nižší maximální tolerované dávky).

V každém kroku titrace dávky je nutné pacienta pečlivě sledovat s ohledem na toleranci dávky.

V případě vývoje hypotenze je někdy nutné snížit dávku současně podávaných léčiv.

Úvodní hypotenze po zvýšení dávky neznamená, že pacient již tuto dávku nebude tolerovat při

chronickém podávání, ale je nutné pacienta stabilizovat na nižší dávce.

Srdeční arytmieDoporučené dávkování je 100-200 mg jednou denně.

Udržovací léčba po infarktu myokarduDlouhodobá perorální léčba metoprololem v dávce 200 mg jednou denně snižuje riziko smrti

(včetně náhlé smrti) a snižuje riziko reinfarktů (též u pacientů s diabetes mellitus).

Funkční srdeční poruchy s palpitacemiDoporučené dávkování je 100 mg jednou denně. Pokud je potřeba, lze dávku zvýšit na 200 mg.

Profylaxe migrényDoporučené dávkování je 100-200 mg jednou denně.

Poruchy renální funkceU pacientů s renální insuficiencí není nutná úprava doporučeného dávkování.

Poruchy jaterní funkceU pacientů s hepatální insuficiencí není obvykle nutné upravovat doporučené dávkování.

Úprava dávkování (snížení dávky metoprololu) je však vhodná u pacientů s velmi závažnou poruchou funkce jater (např. u pacientů se závažnou jaterní cirhózou a portokavální anastomózou).

Starší pacientiU starších pacientů není nutná úprava doporučeného dávkování.

Děti a mladiství

Doporučená počáteční dávka u pacientů s hypertenzí ve věku  6 let je 1,0 mg/kg přípravku

Betaloc ZOK jednou denně. Dávka by neměla překročit 50 mg denně a měla by být zaokrouhlena na dostupnou sílu přípravku. U pacientů, kteří neodpovídají na dávku 1,0 mg/kg, může být dávka zvýšena až na maximální denní dávku 2,0 mg/kg. Dávky vyšší než 200 mg jednou denně nebyly studovány u dětí a mladistvých.

Účinnost a bezpečnost přípravku pro použití u dětí ve věku do 6 let nebyla studována.Maximální denní dávka pro Betaloc ZOK je 400 mg.

4.3.

Kontraindikace

A-V blok druhého a třetího stupně, akutní srdeční selhání (plicní edém, snížená perfúze nebo

hypotenze), trvalá nebo intermitentní léčba agonisty beta receptorů pro zvýšení stažlivosti myokardu, sinusová bradykardie (< 50 tepů/min.), sick-sinus syndrom, sinoatriální blok, kardiogenní šok a těžká periferní arteriální cirkulační insuficience, hypotenze (systolický TK nižší než 100 mm Hg), astma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) těžkého stupně, neléčený feochromocytom, metabolická acidóza.

Metoprolol nesmí být podáván pacientům se suspektním akutním infarktem myokardu, pokud

je tepová frekvence nižší než 50 tepů/min., P-Q interval je delší než 0,24 s nebo je systolický krevní tlak menší než 100 mm Hg (13,33 kPa).

Betaloc ZOK je kontraindikován u pacientů, kteří jsou přecitlivělí na kteroukoliv složku

přípravku nebo jiné betablokátory.

4.4.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pacientům, kteří jsou léčeni betablokátory, by neměly být současně podávány intravenózně

léky s obsahem blokátorů kalciového kanálu verapamilového typu.

Při léčbě pacientů s astmatem nebo CHOPN (v případech, kdy jiná vhodná léčiva nejsou dobře

tolerována nebo jsou málo účinná) by měla být současně podávána beta2-sympatomimetika (ve formě tablet nebo aerosolu). Když je zahájena léčba metoprololem, může se ukázat jako nutné zvýšit dávku beta2-sympatomimetika. Riziko interference přípravku Betaloc ZOK s beta2-receptory je ve srovnání s konvenční lékovou formou s obsahem metoprololu menší.

V průběhu léčby přípravkem Betaloc ZOK je riziko ovlivnění metabolismu cukrů nebo

maskování hypoglykémie nižší ve srovnání s konvenční lékovou formou a mnohem nižší než u neselektivních betablokátorů.

Pacienti léčení pro srdeční selhání by měli být léčeni pro tuto chorobu před zahájením léčby

přípravkem Betaloc ZOK i v průběhu této léčby.

Velmi vzácně se může zhoršit již existující mírná porucha A-V vedení a může vést až k A-V

blokádě vyššího stupně. Přípravek může být podáván pacientům s A-V blokem prvého stupně jen se zvýšenou opatrností.

Betaloc ZOK může v důsledku svého antihypertenzního účinku zhoršovat symptomy poruch

periferního prokrvení.

Pokud je Betaloc ZOK podáván pacientům s feochromocytomem, musí být současně podáváno

též alfa-sympatolytikum.

Léčba přípravkem Betaloc ZOK by se neměla přerušovat náhle. Pokud je třeba léčbu přerušit a

je-li to možné, postupně ji vysazujeme v průběhu nejméně dvou týdnů. V každém kroku se dávka snižuje na poloviční a v posledním kroku se podává dávka 12,5 mg jednou denně po dobu alespoň 4 dnů před vysazením přípravku. V průběhu tohoto období by měli být zvláště pečlivě sledováni pacienti s ischemickou chorobou srdeční. Riziko koronární příhody, včetně náhlé smrti, může být v průběhu přerušování léčby betablokátorem zvýšeno. Zvýšená opatrnost je nutná zejména u pacientů s Prinzmetalovou anginou pectoris.

Před podáním celkové anestezie musí být lékař-anesteziolog informován o tom, že pacient

užívá Betaloc ZOK. Nedoporučuje se přerušovat léčbu přípravkem Betaloc ZOK po dobu operace. Akutní zahájení léčby metoprololem ve vysokých dávkách u pacientů, kteří jsou indikováni k nekardiologickému chirurgickému zákroku by mělo být vyloučeno, neboť bylo spojeno

s bradykardií, hypotenzí a cévními mozkovými příhodami, včetně fatálních případů, u pacientů s rizikem kardiovaskulárních příhod.

Anafylaktický šok má u pacientů léčených betablokátory těžší průběh.Pacientům s anamnézou těžké alergické reakce je možno podávat metoprolol jen se zvýšenou

opatrností. Zvýšená opatrnost je též nutná u alergiků léčených vakcínami (desenzibilizační terapie).

Pacienti s lupénkou, s myastenia gravis nebo depresivním onemocněním v anamnéze by měli

být léčeni metoprololem jen po pečlivém zvážení poměru rizika ku prospěchu léčby.

4.5.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Zvýšený lékařský dohled vyžadují všichni pacienti, kteří užívají současně jiná léčiva s obsahem

beta1-sympatolytik (např. oční kapky) a ganglioplegik. Současné užívání inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO) se nedoporučuje pro nebezpečí zesílení hypotenzivního účinku metoprololu, a rovněž pro riziko vzniku hypertenzní krize, ke které může dojít až do 14 dnů po vysazení IMAO.

Betablokátory mohou zvýraznit „rebound“ hypertenzi, ke které může dojít po vysazení

klonidinu. Při plánovaném přerušení léčby klonidinem je nezbytné vysadit léčbu betablokátorem několik dní před očekávaným vysazením klonidinu.

Je třeba mít na zřeteli negativně inotropní a negativně chronotropní účinek metoprololu

v případech, kdy je užíván současně s blokátory kalciového kanálu typu verapamilu a diltiazemu a/nebo antiarytmiky. Pacientům, kteří jsou léčeni betablokátory, by neměly být intravenózně podávány léky s obsahem antagonistů kalcia verapamilového typu. Betablokátory mohou zvyšovat negativně inotropní a negativně dromotropní účinek antiarytmik chinidinového typu a amiodaronu. Při současném užívání se srdečními glykosidy může dojít k prohloubení negativně chronotropního účinku a k prodloužení AV vedení.

Kardiodepresivní účinek metoprololu se zvyšuje v kombinaci s inhalačními anestetiky.Metoprolol je metabolickým substrátem pro izoenzymy CYP2D6 cytochromu P450. Léčiva,

která působí jako enzymové induktory a enzymové inhibitory, mohou ovlivňovat plasmatické koncentrace metoprololu. Plasmatická koncentrace metoprololu může být zvýšena při současném podávání látek metabolizovaných CYP2D6, tj. antiarytmik, antihistaminik, antagonistů H2 receptorů, antidepresiv, antipsychotik a inhibitorů cyklooxygenázy-2. Plasmatická koncentrace metoprololu je snižována rifampicinem a může být zvýšena při současném pití alkoholu a podávání hydralazinu.

Současná léčba indometacinem a jinými inhibitory prostaglandin syntetázy může snižovat

účinek betablokátorů.

Při současném užívání s dalšími antihypertenzívy, tricyklickými antidepresivy, barbituráty nebo

fenothiazinem dochází k prohloubení hypotenzního účinku.

Současné užívání se sympatomimetiky a xantiny vede ke vzájemné inhibici účinku.Dávkování perorálních antidiabetik u pacientů užívajících betablokátory musí být někdy

upraveno. Užívání betablokátorů vede k zesílení hypoglykemického účinku.

4.6.

Těhotenství a kojení

Podobně jako u jiných léčiv by také metoprolol neměl být podáván v průběhu těhotenství a

kojení, pokud není jeho indikace nevyhnutelná. Podobně jako jiné betablokátory může metoprolol vyvolávat např. bradykardii a hypoglykémii u plodu, novorozence a kojence. Všeobecně betablokátory snižují placentární perfúzi, což může vést ke zpomalení intrauterinního růstu. Vzhledem k možnosti výskytu bradykardie, hypotenze, hypoglykémie a útlumu dýchání u novorozenců by měla být terapie metoprololem ukončena 48-72 hodin před předpokládaným termínem porodu. Pokud toto opatření není možné, je nutno pečlivě sledovat novorozence 48-72 hodin po porodu.

Množství metoprololu, které se vylučuje do mateřského mléka, se zdá být zanedbatelné

s ohledem na jeho betasympatolytický účinek u kojence, pokud je metoprolol podáván v doporučených terapeutických dávkách. Kojence je třeba pečlivě sledovat z hlediska možného betasympatolytického účinku.

4.7.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou

koordinaci a rychlé rozhodování. Občas se může objevit závrať a únava.

4.8.

Nežádoucí účinky

Betaloc ZOK je dobře tolerován a nežádoucí účinky jsou obecně mírné a reverzibilní. V mnoha

registrovaných případech nebyl zjištěn kauzální vztah k léčbě metoprololem. Frekvence výskytu nežádoucích účinků jsou definovány následovně: velmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až < 1/10), méně časté ( 1/1000 až < 1/100), vzácné ( 1/10000 až < 1/1000), velmi vzácné ( 1/10000).

Srdeční poruchyČasté - bradykardie, posturální poruchy (velmi vzácně doprovázené synkopou), studené

končetiny, palpitace.

Méně časté - přechodné zhoršení symptomů srdečního selhání, A-V blok 1. stupně, edémy a

bolest u srdce.

Vzácné - poruchy srdečního vedení, srdeční arytmie.Velmi vzácné - gangréna u pacientů s již existující těžkou poruchou periferního prokrvení.

Poruchy nervového systémuVelmi časté - únava.Časté - závratě a bolest hlavy.Méně časté - parestézie, svalové křeče.

Gastrointestinální poruchyČasté - nauzea, bolest břicha, průjem, zácpa.Méně časté - zvracení.Vzácné - sucho v ústech.

Poruchy krve a lymfatického systémuVelmi vzácné - trombocytopenie.

Poruchy jater a žlučových cestVzácně - abnormální funkční jaterní testy.Velmi vzácně – hepatitida.

Poruchy metabolismu a výživyMéně časté - nárůst tělesné hmotnosti.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáněVelmi vzácné – bolesti kloubů.

Psychiatrické poruchyMéně časté - deprese, poruchy soustředění, ospalost nebo naopak nespavost, nepříjemné noční

sny.

Vzácné - nervozita, úzkost, impotence a sexuální poruchy.Velmi vzácné - amnézie/poruchy paměti, zmatenost, halucinace.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchyČasté - dušnost při námaze.Méně časté - bronchospasmus.Vzácné - rýma.

Poruchy oka

Vzácné - poruchy vidění, sucho v očích nebo podráždění očí, zánět spojivek.

Poruchy ucha a labyrintuVelmi vzácné - hučení v uších a poruchy chuti.

Poruchy kůže a podkožní tkáněMéně časté - rash (ve formě psoriasiformní vyrážky a dystrofických kožních lézí), zvýšené

pocení.

Vzácné - vypadávání vlasů.Velmi vzácné - fotosenzitivita a zhoršení psoriázy.

4.9.

Předávkování

Symptomy předávkování mohou zahrnovat bradykardii, hypotenzi, akutní srdeční insuficienci a

bronchospasmus.

Základní léčba předávkování by měla zahrnovat:Přísnou kontrolu, léčbu na jednotce intenzivní péče, výplach žaludku, podání aktivního uhlí a

laxativ, aby se zabránilo absorpci léčiva dosud přítomného v gastrointestinálním traktu, podání plasmy nebo náhražek plasmy k léčbě hypotenze a šoku.

Významná bradykardie může být korigována podáním atropinu 1-2 mg intravenózně a/nebo

zavedením kardiostimulátoru. Pokud je třeba, může následovat intravenózní podání glukagonu v bolusové dávce 10 mg. V případě potřeby lze podání opakovat či zavést intravenózní infuzi glukagonu rychlostí 1-10 mg/hod v závislosti na odpovědi pacienta. Jestliže pacient nereaguje nebo glukagon není k dispozici, lze podat betasympatomimetikum, např. dobutamin intravenózně rychlostí 2,5- 10 µg/kg/min.

Dobutamin má pozitivně inotropní účinek, a proto může být podán k léčbě hypotenze a akutní

srdeční insuficience. Je pravděpodobné, že tyto dávky nebudou dostatečné k antagonizaci kardiálních účinků beta blokátoru a za předpokladu značného předávkování. Dávku dobutanimu je třeba zvyšovat podle potřeby, aby se dosáhlo žádoucí odpovědi s ohledem na klinický stav pacienta.

Lze uvažovat o podání kalciových iontů. Bronchospasmus lze obvykle odstranit podáním

bronchodilatancií.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: sympatolytikum, antihypertenzívumATC kód: C07AB02

Selektivní betablokátorMetoprolol je kardioselektivní betablokátor, tj. blokuje beta1-receptory v myokardu při řádově

nižších dávkách než je potřebné k blokádě beta2-receptorů. Metoprolol má nevýznamný membrány stabilizující účinek a nemá částečně agonistické vlastnosti (vnitřní sympatomimetickou aktivitu).

Metoprolol snižuje nebo inhibuje agonistický účinek katecholaminů na srdce (uvolňovaných při

zátěži nebo stresu). To znamená, že obvyklý vzestup tepové frekvence, srdečního výkonu, stažlivosti srdce a krevního tlaku po akutním vzestupu koncentrace katecholaminů, je metoprololem snižován. V případě vysokých koncentrací endogenního adrenalinu má metoprolol menší vliv na krevní tlak než neselektivní betablokátory.

Pokud je to nevyhnutelné, lze podat Betaloc ZOK v kombinaci s beta2-sympatomimetiky

u pacientů s příznaky CHOPN. Betaloc ZOK v terapeutických dávkách přitom ve srovnání s neselektivními betablokátory méně interferuje s bronchodilatačním účinkem vyvolaným beta2-sympatomimetiky.

Klinicky je beta1-selektivita metoprololu v přípravku Betaloc ZOK vyšší ve srovnání

s konvenčními tabletami s metoprololem. Potenciální riziko nežádoucích účinků spojených s kolísáním plasmatických koncentrací, např. bradykardie a únava nohou, je sníženo.

Betaloc ZOK interferuje méně s uvolňováním inzulinu, metabolizmem cukrů a

kardiovaskulární odpovědí na hypoglykémii ve srovnání s neselektivními betablokátory.

Krátkodobé studie prokázaly, že Betaloc ZOK může vyvolat mírný vzestup plasmatické

koncentrace triglyceridů a pokles koncentrace volných mastných kyselin. V některých případech byl pozorován mírný pokles HDL cholesterolu, avšak menší než při podání neselektivních betablokátorů. Ve studii s metoprololem, která trvala několik let, bylo pozorováno významné snížení plasmatické koncentrace celkového cholesterolu.

Účinek na hypertenziBetaloc ZOK snižuje zvýšený krevní tlak v poloze vleže i vstoje. Při zahájení léčby

metoprololem může být pozorován krátkodobý (několik hodin) a klinicky nevýznamný vzestup periferní cévní rezistence. V průběhu dlouhodobé léčby může být celková periferní rezistence snížena jako důsledek příznivého vlivu na hypertrofii rezistenčních artérií. Dlouhodobá antihypertenzní léčba metoprololem snižuje též hypertrofii levé komory, zlepšuje její diastolickou funkci a plnící tlaky.

Podávání přípravku Betaloc ZOK bylo sledováno v klinické studii kontrolované placebem

u 144 pediatrických pacientů (6-16 let) s esenciální hypertenzí po dobu 4 týdnů. Systolický krevní tlak se snížil při dávkách 1,0 a 2,0 mg/kg o 4 –6 mm Hg po korekci na placebo. Diastolický krevní tlak se snížil při dávce 2,0 mg/kg o 5 mm Hg po korekci na placebo a bylo pozorováno snížení diastolického krevního tlaku v závislosti na dávce v dávkovém rozmezí 0,2, 1,0 a 2,0 mg/kg. Snížení tlaku nebylo závislé na věku, rase nebo fyzické vyspělosti dětí a mladistvých.

U mužů s mírnou až středně těžkou hypertenzí snižuje metoprolol riziko úmrtí na

kardiovaskulární onemocnění především snížením rizika náhlé smrti, rizika fatálních a nefatálních infarktů myokardu a mozkových cévních příhod.

Účinek na anginu pectorisU pacientů s anginou pectoris metoprolol snižuje frekvenci, dobu trvání a závažnost

anginózních záchvatů a němých ischemických příhod a zvyšuje fyzickou výkonnost.

Účinek na chronické srdeční selháníBylo prokázáno, že u pacientů s příznaky srdečního selhání (NYHA II-IV) a sníženou ejekční

frakcí ( 0,40) vede podávání přípravku Betaloc ZOK k prodloužení doby přežívání a snížení počtu rehospitalizací v důsledku zhoršení srdečního selhání. Podávání přípravku Betaloc ZOK zvyšuje ejekční frakci, snižuje objem levé srdeční komory na konci systoly i diastoly, zlepšuje třídu NYHA a zlepšuje kvalitu života.

Ve studii MERIT-HF (Metoprolol CR/XL Randomized Intervention Trial in Congestion Heart

Failure) snížil metoprolol, který byl podáván spolu se standardní léčbou ACE inhibitory a diuretiky pacientům se sníženou ejekční frakcí levé komory a symptomy mírného až těžkého srdečního selhání:

Mortalitu z jakékoliv příčiny o 34 % (p = 0,0062 (po adjustaci), p = 0,00009 (nominálně)

Kombinovaný cílový parametr mortalita z jakékoliv příčiny a hospitalizace v důsledku zhoršení srdečního selhání (čas do první události) o 31 % (p = 0,00001)

Kombinovaný léčebný cíl smrt a transplantace srdce (čas do první události) o 32 % (p = 0,0002)

Kardiovaskulární smrt o 38 % (p = 0,00003)

Náhlou smrt o 41 % (p = 0,0002)

Smrt následkem zhoršení srdečního selhání o 49 % (p = 0,0023)

Celkový výskyt srdeční smrti a nefatálních akutních infarktů myokardu o 39 % (p = 0,00001)

Kombinovaný cílový parametr mortality z jakékoliv příčiny, hospitalizace v důsledku zhoršení srdečního selhání a přijetí na akutní jednotku v důsledku zhoršení srdečního selhání (čas do první události) o 32 % (p = 0,00001)

Počet hospitalizací v důsledku zhoršení srdečního selhání o 30 % a počet hospitalizací z kardiovaskulárních příčin o 15 % (p = 0,0003)

Účinek na srdeční akciMetoprolol má příznivý vliv na srdeční akci zejména u supraventrikulárních tachykardií nebo

atriálních fibrilací a v případě ventrikulárních extrasystol.

Účinek na infarkt myokarduU pacientů se suspektním nebo potvrzeným infarktem myokardu snižuje metoprolol mortalitu,

především snížením rizika náhlé smrti. Je to alespoň z části důsledek preventivního působení metoprololu na vznik komorové fibrilace. Tento příznivý antifibrilační účinek má dvojí vysvětlení: vagový účinek na elektrickou stabilitu myokardu a přímý účinek na receptory sympatiku ovlivňující kontraktilitu, tepovou frekvenci a krevní tlak. Jak časná, tak pozdní intervence vede ke snížení mortality u pacientů s dřívějším kardiovaskulárním onemocněním a s diabetem. Metoprolol snižuje také riziko nefatálních reinfarktů myokardu.

Účinek na poruchy srdce doprovázené palpitacemiBetaloc ZOK je vhodný pro léčbu funkčních srdečních poruch doprovázených palpitacemi.

Účinek na migrénuBetaloc ZOK je vhodným léčivem k profylaktické léčbě migrény.

5.2.

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce a distribuceMetoprolol se po perorálním podání v lékové formě Betaloc ZOK úplně absorbuje. Vlivem

významného efektu prvního průchodu játry je systémová dostupnost metoprololu po jednorázovém podání asi 50 %. Biologická dostupnost je ve srovnání s konvenční lékovou formou (tableta) snížena o 20-30 %. Bylo zjištěno, že tento rozdíl nemá vliv na klinickou účinnost, protože plocha pod křivkou plasmatických koncentrací (AUC) je v obou případech shodná. Vazba metoprololu na plasmatické bílkoviny je asi 5-10 %.

Potahované tablety s prodlouženým uvolňováním obsahují několik stovek mikropelet

s jantaranem metoprololu. Každá mikropeleta je obalena vrstvou polymeru, která řídí rychlost uvolňování.

Po spolknutí se tableta rychle rozpadá a mikropelety se dispergují v gastrointestinálním traktu a

uvolňují léčivou látku po dobu asi 20 hodin. Tak je dosaženo rovnoměrných plasmatických koncentrací metoprololu po dobu 24 hodin (na rozdíl od konvenčních tablet s metoprololem). Rychlost uvolňování léčivé látky není závislá na fyziologických vlivech jako je pH a peristaltika.

Metabolismus a eliminaceMetoprolol je metabolizován oxidací v játrech, převážně izoenzymy CYP2D6. Byly

identifikovány tři hlavní metabolity. Žádný z nich nemá klinicky významný betasympatolytický účinek. Více než 95 % podané dávky se vylučuje močí. Asi 5 % podané dávky se vylučuje močí v nezměněné formě. V ojedinělých případech dosahuje tato hodnota až 30 %. Poločas eliminace (t1/2) metoprololu je v průměru 3,5 hodiny (s variabilitou 1 až 9 hodin). Celková plasmatická clearance (Clp) je asi 1 l.min

-1.

U starších lidí nedochází ve srovnání s mladými lidmi k významným změnám farmakokinetiky

metoprololu.

Poškozená funkce ledvin nemá vliv na biologickou dostupnost metoprololu nebo na rychlost

jeho eliminace. Eliminace jeho metabolitů je zpomalena. Významná kumulace metabolitů byla pozorována u pacientů s glomerulární filtrační rychlostí (GFR) menší než 5 ml.min

-1, ale tato

kumulace nemá vliv na účinek metoprololu.

U pacientů s těžkou jaterní cirhózou a portokavální anastomózou může být zvýšena biologická

dostupnost metoprololu a snížena jeho clearance. Pacienti s portokavální anastomózou mají hodnotu Clp asi 0,3 l.min

-1 a hodnotu AUC až šestkrát větší než zdraví jedinci.

Farmakokinetický profil metoprololu u pacientů s hypertenzí ve věku 6-17 let je podobný

farmakokinetice popsané u dospělých pacientů. Zdánlivá perorální clearance metoprololu (CL/F) vzrůstá lineárně s tělesnou hmotností.

5.3.

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Bezpečnost metoprololu je ověřena dlouhodobými klinickými zkušenostmi.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.

Seznam pomocných látek

Ethylcelulosa, hyprolosa, hydroxypropylmethylcelulosa, mikrokrystalická celulosa, syntetický

tvrdý parafin, makrogol 6000, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-stearyl-fumarát, oxid titaničitý (E 171).

6.2.

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3.

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30

°C.

6.5.

Druh obalu a velikost balení

Betaloc ZOK 25 mg: blistr PVC/PVDC/Al nebo bílá HDPE lahvička s uzávěrem z bílého PP,

krabička.

Betaloc ZOK 50 mg: blistr PVC/PVDC/Al nebo bílá HDPE lahvička s uzávěrem z bílého PP,

krabička.

Betaloc ZOK 100 mg: blistr PVC/PVDC/Al nebo bílá HDPE lahvička s uzávěrem z bílého PP,

krabička.

Betaloc ZOK 200 mg: blistr PVC/PVDC/Al nebo bílá HDPE lahvička s uzávěrem z bílého PP,

krabička.

Velikost baleníBetaloc ZOK 25 mg: 28 potahovaných tablet v jednom balení (blistru), 30 nebo

100 potahovaných tablet v jednom balení (lahvičce).

Betaloc ZOK 50 mg a Betaloc ZOK 200 mg: 28 nebo 56 potahovaných tablet v jednom balení

(blistru) a 30 nebo 100 potahovaných tablet v jednom balení (lahvičce).

Betaloc ZOK 100 mg: 28 potahovaných tablet v jednom balení (blistru), 30 nebo

100 potahovaných tablet v jednom balení (lahvičce).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6.

Návod k použití přípravku a zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, London W2 6BD, Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Betaloc ZOK 25 mg: 58/117/01-C.Betaloc ZOK 50 mg: 58/628/00-C.Betaloc ZOK 100 mg: 58/015/98-C.Betaloc ZOK 200 mg: 58/629/00-C.

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Betaloc ZOK 25 mg: 21.3.2001/ 31.1. 2007Betaloc ZOK 50 mg: 20.12.2000 / 31.1. 2007Betaloc ZOK 100 mg: 15.4.1998 / 7.7. 2011Betaloc ZOK 200 mg: 20.12.2000 / 31.1. 2007

10.

DATUM REVIZE TEXTU

7.7. 2011


nahoru

Informace na obalu

Vnější obal: krabička

Betaloc ZOK 100 mgmetoprololi succinas

tablety s prodlouženým uvolňováním

28 potahovaných tablet

BRAILLE (Betaloc ZOK 100 mg)

Složení: metoprololi succinas 95 mg (odp. metoprololi tartras 100 mg) v jedné tabletě.

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Uchovávejte při teplotě do 30°C. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

AstraZeneca UK Limited, London, Velká Británie

Reg. č.: 58/015/98-C.Kód SÚKL:č. š.:Použitelné do:EAN: 8595106400097

Vnitřní obal: blistr

Betaloc ZOK 100 mgtablety s prodlouženým uvolňovánímmetoprololi succinas

ASTRAZENECA

č. š.:EXP:

Vnější obal: krabička

Betaloc ZOK 100 mgmetoprololi succinas

tablety s prodlouženým uvolňováním

30 potahovaných tablet

BRAILLE (Betaloc ZOK 100 mg)

Složení: metoprololi succinas 95 mg (odp. metoprololi tartras 100 mg) v jedné tabletě.

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Uchovávejte při teplotě do 30°C. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

AstraZeneca UK Limited, London, Velká Británie

Reg. č.: 58/015/98-C.Kód SÚKL:č. š.:Použitelné do:EAN: 8595106400097

Vnitřní obal: lahvička

Betaloc ZOK 100 mgtablety s prodouženým uvolňovánímmetoprololi succinas

30 potahovaných tablet

Perorální podání.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

ASTRAZENECA

č. š.:Použitelné do:

Vnější obal: krabička

Betaloc ZOK 100 mgmetoprololi succinas

tablety s prodlouženým uvolňováním

100 potahovaných tablet

BRAILLE (Betaloc ZOK 100 mg)

Složení: metoprololi succinas 95 mg (odp. metoprololi tartras 100 mg) v jedné tabletě.

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Uchovávejte při teplotě do 30°C.Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

AstraZeneca UK Limited, London, Velká Británie

Reg. č.: 58/015/98-C.Kód SÚKL:č. šarže:Použitelné do:EAN: 8595106400103

Vnitřní obal: lahvička

Betaloc ZOK 100 mgtablety s prodlouženým uvolňovánímmetoprololi succinas

100 potahovaných tablet

Perorální podání.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

ASTRAZENECA

č. š.:Použitelné do:

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.