Asolfena 5 Mg

Kód 0161589 ( )
Registrační číslo 73/ 999/10-C
Název ASOLFENA 5 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto, Slovinsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0161589 POR TBL FLM 10X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0161594 POR TBL FLM 100X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0161595 POR TBL FLM 250X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0161590 POR TBL FLM 30X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0161591 POR TBL FLM 50X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0161592 POR TBL FLM 60X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0161593 POR TBL FLM 90X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak ASOLFENA 5 MG

1/5

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sukls19183/2010 a sukls19185/2010.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Asolfena 5 mg

Asolfena 10 mg

potahované tablety

Solifenacini succinas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Asolfena a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Asolfena používat

3.

Jak se přípravek Asolfena užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Asolfena uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK ASOLFENA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku Asolfena patří do skupiny látek zvaných anticholinergní látky. Tyto látky se používají k omezení aktivity hyperaktivního močového měchýře. To Vám poskytuje delší dobu do okamžiku, kdy musíte jít na toaletu, a zvyšuje množství moči, které může Váš močový měchýř udržet. Asolfena se používá k léčbě příznaků stavu zvaného hyperaktivní močový měchýř. Tyto příznaky zahrnují: silné náhlé nucení k močení bez předchozího varování, časté močení nebo pomočování, protože nemůžete včas dojít na toaletu. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ASOLFENA

UŽÍVAT Neužívejte přípravek Asolfena -

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku solifenacin nebo na kteroukoli další složku přípravku Asolfena uvedenou v bodě 6, odstavec „Co přípravek Asolfena obsahuje“

-

jestliže nejste schopen/schopna močení nebo úplného vyprázdnění močového měchýře (retence moči)

-

jestliže máte závažný stav týkající se Vašeho žaludku či střev (včetně toxického megakolon, což je stav související se zánětem tlustého střeva (ulcerózní kolitidou) doprovázeným tvorbou vředů)

-

jestliže trpíte svalovým onemocněním zvaným myasthenia gravis, které může způsobovat mimořádnou slabost určitých svalů

-

jestliže trpíte zvýšeným nitroočním tlakem, s postupnou ztrátou vidění (glaukom; zelený zákal)

-

jestliže se podrobujete dialýze ledvin

-

jestliže máte závažné onemocnění jater

-

jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin nebo středně závažným onemocněním jater a jste současně léčen(a) léky, které mohou snižovat odstraňování přípravku Asolfena z těla (například ketokonazol). Váš lékař nebo lékárník Vás bude informovat, je-li tomu tak ve Vašem případě.

2/5

Informujte svého lékaře, jestliže máte nebo jste někdy měl(a) kterýkoli z výše uvedených stavů, před zahájením léčby přípravkem Asolfena. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Asolfena je zapotřebí -

Jestliže máte obtíže s vyprázdněním svého močového měchýře (obstrukce močového měchýře) nebo máte obtíže při močení (například tenký proud moči). Riziko nahromadění moči v měchýři (močová retence) je mnohem vyšší.

-

Jestliže máte obstrukci (překážku) v trávícím systému (zácpu).

-

Máte-li riziko zpomalení pohybu trávícího systému (pohyby žaludku a střev). Váš lékař Vás bude informovat, je-li toto Váš případ.

-

Jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin.

-

Jestliže trpíte středně závažným onemocněním jater.

-

Jestliže máte brániční kýlu (hiátovou hernii) nebo pálení žáhy.

-

Jestliže máte některou nervovou poruchu (autonomní neuropatii).

-

Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů.

Přípravek Asolfena se nemá používat u dětí nebo dospívajících mladších 18 let. Dříve, než zahájíte léčbu přípravkem Asolfena, informujte svého lékaře, zda máte nebo jste někdy měl(a) některý z výše uvedených stavů. Váš lékař před zahájením léčby přípravkem Asolfena vyhodnotí, zda existují jiné příčiny, proč potřebujete často močit (například srdeční selhání (nedostatečné čerpání krve srdcem) nebo onemocnění ledvin). Jestliže máte infekci močových cest, předepíše Vám Váš lékař antibiotikum (lék proti konkrétním bakteriálním infekcím). Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Je zvláště důležité informovat svého lékaře, jestliže užíváte: -

Jiné anticholinergní léky; účinky a vedlejší účinky obou druhů léků se mohou zvyšovat.

- Cholinergní

přípravky, protože ty mohou snižovat účinek přípravku Asolfena.

-

Léky, jako je metoklopramid a cisaprid, které zrychlují práci trávicího systému. Asolfena může snižovat jejich účinek.

-

Léky, jako je ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, itrakonazol, verapamil a diltiazem, které snižují rychlost, kterou je přípravek Asolfena ve Vašem těle odbouráván.

-

Léky, jako je rifampicin, fenytoin a karbamazepin, protože mohou zvyšovat rychlost, kterou je přípravek Asolfena ve Vašem těle odbouráván.

-

Léky, jako jsou bisfosfonáty, které mohou způsobit nebo zhoršit zánět jícnu (ezofagitidu).

Užívání přípravku Asolfena s jídlem a pitím Asolfena se může užívat s jídlem i bez jídla v závislosti na tom, čemu dáváte přednost Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná, neměla byste přípravek Asolfena užívat, pokud to není zcela nezbytné. Neužívejte přípravek Asolfena, pokud kojíte, protože solifenacin může vstupovat do Vašeho mateřského mléka. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Asolfena může způsobovat rozostření vidění a někdy ospalost či únavu. Pokud trpíte některými z těchto vedlejších účinků, neřiďte vozidla ani neprovozujte strojní zařízení. Důležité informace o některých složkách přípravku Asolfena

3/5

Asolfena obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 3.

JAK SE PŘÍPRAVEK ASOLFENA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Asolfena přesně podle pokynů svého lékaře Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Měl(a) byste polknout celou tabletu a zapít ji. Může se užívat s jídlem i bez jídla v závislosti na tom, čemu dáváte přednost. Nedrťte tablety. Obvyklá dávka je 5 mg denně, pokud Vám Váš lékař neurčil, že máte užívat 10 mg denně. Jestliže jste užil(a) více přípravku Asolfena, než jste měl(a) Jestliže jste užil(a) příliš mnoho přípravku Asolfena, nebo jestliže dítě nedopatřením užilo přípravek Asolfena, vyhledejte ihned lékaře. Příznaky předávkování mohou zahrnovat: bolest hlavy, sucho v ústech, závratě, ospalost a rozostřené vidění, pociťování věcí nebo jevů, které neexistují (halucinace), nadměrné vzrušení, záchvaty (křeče), dýchací obtíže, zrychlení tepu (tachykardie), nahromadění moči v močovém měchýři (retence moči) a rozšířené zornice (mydriáza). Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Asolfena Jestliže zapomenete vzít dávku v obvyklém času, vezměte ji, jakmile si vzpomenete, pokud již není doba k užití Vaší další dávky. Nikdy neužívejte více než jednu dávku denně. Máte-li pochybnosti, poraďte se vždy se svým lékařem nebo lékárníkem. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Asolfena Jestliže zastavíte užívání přípravku Asolfena, mohou se Vaše příznaky hyperaktivního močového měchýře vrátit nebo zhoršit. Pokud uvažujete o zastavení léčby, poraďte se vždy se svým lékařem. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ

NEŽÁDOUCÍ

ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Asolfena nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky se dělí do následujících skupin v závislosti na jejich četnosti:

Velmi časté:

Postihují více než 1 uživatele z 10

Časté:

Postihují 1 až 10 uživatelů ze 100

Méně časté:

Postihují 1 až 10 uživatelů z 1000

Vzácné:

Postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000

Velmi vzácné:

Postihují méně než 1 uživatele z 10 000

Není známo:

Frekvenci nelze určit z dostupných údajů

Asolfena může způsobit následující vedlejší účinky: Velmi časté: -

sucho v ústech

Časté: - rozostřené vidění

4/5

-

zácpa, nevolnost, špatné trávení s příznaky, jako je plnost břicha, bolest břicha, říhání, nevolnost a pálení žáhy (dyspepsie), žaludeční obtíže

Méně časté: - infekce

močových cest, infekce močového měchýře

- ospalost - zhoršené

chuťové pocity (dysgeuzie)

- suché

(podrážděné) oči

-

suché nosní cesty

- refluxní

onemocnění (gastroezofageální reflux – návrat kyselého žaludečního obsahu do jícnu)

-

sucho v hrdle

- suchá

pokožka

- obtížné

močení

- únava - hromadění tekutiny v dolních končetinách (otok) Vzácné: -

zadržení velkého množství ztuhlé stolice v tlustém střevě (zaklínění stolice)

- hromadění moči v močovém měchýři následkem neschopnosti vyprázdnění močového měchýře

(retence moči)

Velmi vzácné: -

halucinace, stavy zmatenosti

- závratě, bolest hlavy - změna elektrické aktivity srdce (EKG), nepravidelná srdeční činnost (torsades de pointe) - zvracení - svědění, vyrážka, alergická vyrážka (vyrážka z přecitlivělosti) Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK

PŘÍPRAVEK ASOLFENA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nádobka z HDPE Doba použitelnosti po prvním otevření je 3 měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ

INFORMACE

Co přípravek Asolfena obsahuje -

Léčivou látkou je solifenacini succinas. Jedna potahovaná tableta 5 mg obsahuje 5 mg solifenacini succinas, což odpovídá 3,8 mg solifenacinum.

5/5

Jedna potahovaná tableta 10 mg obsahuje 10 mg solifenacini succinas, což odpovídá 7,5 mg solifenacinum.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, povidon a magnesium-stearát (E572) v jádru tablety a hypromelosa (E464), mastek (E553b), oxid titaničitý (E171), triacetin a červený oxid železitý (E172) (pouze v tabletách 10 mg) v potahové vrstvě. Jak přípravek Asolfena vypadá a co obsahuje toto balení Potahované tablety 5 mg bílé, kulaté, mírně konvexní potahované tablety se zkosenými hranami. Potahované tablety 10 mg Růžovo-bílé, kulaté, mírně konvexní potahované tablety se zkosenými hranami. PVC/PVDC//Al blistr: 10, 30, 50, 60, 90 a 100 potahovaných tablet v krabičce. Lahvička z HDPE s polypropylenovým uzávěrem: 250 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko Tento léčivý přípravek je v zemích EHP registrován pod následujícími názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Bulharsko ASOLFENA

5

mg

филмирани таблетки

ASOLFENA 10 mg филмирани таблетки

Česká republika

ASOLFENA 5 mg ASOLFENA 10 mg

Estonsko ASOLFENA Lotyšsko

ASOLFENA 5 mg apvalkotās tabletas ASOLFENA 10 mg apvalkotās tabletas

Litva

ASOLFENA 5 mg plėvele dengtos tabletės ASOLFENA 10 mg plėvele dengtos tabletės

Rumunsko

ASOLFENA 5 mg comprimate filmate ASOLFENA 10 mg comprimate filmate

Slovensko ASOLFENA

5

mg

ASOLFENA 10 mg

Slovinsko

ASOLFENA 5 mg filmsko obložene tablete ASOLFENA 10 mg filmsko obložene tablete

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 22.12.2010.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1/10

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sukls19183/2010 a sukls19185/2010.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV

PŘÍPRAVKU

Asolfena 5 mg Asolfena 10 mg potahované tablety 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Asolfena 5 mg, potahované tablety Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg solifenacini succinas, což odpovídá 3,8 mg solifenacinum. Asolfena 10 mg, potahované tablety Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg solifenacini succinas, což odpovídá 7,5 mg solifenacinum. Pomocné látky: monohydrát laktosy

Léčivý přípravek Množství

monohydrátu laktosy

Asolfena 5 mg potahované tablety

137,5 mg

Asolfena 10 mg potahované tablety

132,5 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ

FORMA

Potahované tablety. 5 mg potahované tablety bílé, kulaté, mírně konvexní potahované tablety se zkosenými hranami. 10 mg potahované tablety Růžovo-bílé, kulaté, mírně konvexní potahované tablety se zkosenými hranami. 4. KLINICKÉ

ÚDAJE

4.1 Terapeutické

indikace

Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a urgence u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře. 4.2 Dávkování a způsob podání Dávkování Dospělí včetně starších osob Doporučená dávka je 5 mg solifenacin - sukcinátu jednou denně. Je-li třeba, může se dávka zvýšit na 10 mg solifenacinu jednou denně.

2/10

Děti a dospívající Bezpečnost a účinnost u dětí nebyla stanovena. Proto by se přípravek Asolfena neměl dětem podávat. Zvláštní populace Pacienti s poškozením ledvin U pacientů s mírnou až středně závažnou renální insuficiencí (clearance kreatininu > 30 ml/min) není nezbytná žádná úprava dávek. Pacienti se závažnou renální insuficiencí (clearance kreatininu

 30

ml/min) by měli být léčeni s opatrností a neměli by užívat více než 5 mg jednou denně (viz bod 5.2). Pacienti s poškozením jater U pacientů s mírnou jaterní insuficiencí není nutná žádná úprava dávek. Pacienti se středně závažnou jaterní insuficiencí (skóre Child-Pugh 7 až 9) by měli být léčeni s opatrností a neměli by užívat více než 5 mg jednou denně (viz bod 5.2). Vysoce účinné inhibitory cytochromu P450 3A4 Maximální dávka přípravku Asolfena by se měla omezit na 5 mg v případě současné léčby ketokonazolem nebo terapeutickými dávkami jiných vysoce účinných inhibitorů CYP3A4, jako je například ritonavir, nelfinavir, itrakonazol (viz bod 4.5). Způsob podávání Přípravek Asolfena by se měl užívat perorálně a spolknout vcelku a zapít tekutinou. Může se užívat s jídlem i bez jídla. 4.3 Kontraindikace -

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

-

Pacienti s retencí moči, závažným gastrointestinálním stavem včetně toxického megakolon, myasthenií gravis nebo glaukomem s úzkým úhlem a pacienti s rizikem těchto stavů.

-

Pacienti podrobující se hemodialýze (viz bod 5.2).

-

Pacienti se závažnou jaterní insuficiencí (viz bod 5.2).

-

Pacienti se závažnou renální insuficiencí nebo středně závažnou jaterní insuficiencí, kteří jsou léčeni některým vysoce účinným inhibitorem CYP3A4, například ketokonazolem (viz bod 4.5).

4.4 Zvláštní

upozornění a zvláštní opatření pro použití

Před započetím léčby přípravkem Asolfena by měly být vyšetřeny ostatní příčiny častého močení (srdeční selhání nebo renální onemocnění). V případě močové infekce je třeba zahájit příslušnou antibakteriální léčbu. U pacientů s následujícími stavy by se měl přípravek Asolfena užívat s opatrností: -

Klinicky významná obstrukce výstupu z močového měchýře s rizikem retence moči,

- Gastrointestinální

obstrukční poruchy,

-

Riziko snížené gastrointestinální motility,

-

Závažná renální insuficience (clearance kreatininu

 30 ml/min; viz body 4.2 a 5.2), u těchto

pacientů by dávky neměly překročit 5 mg.

- Středně závažná jaterní insuficience (skóre Child-Pugh 7 až 9; viz body 4.2 a 5.2), u těchto

pacientů by dávky neměly překročit 5 mg.

- Současné užívání některého vysoce účinného inhibitoru CYP3A4, například ketokonazolu (viz

body 4.2 a 4.5).

3/10

-

Hiátová hernie/gastroezofageální reflux a/nebo současné užívání léčivých přípravků (jako jsou bifosfonáty), které mohou způsobit vznik nebo zhoršení ezofagitidy.

- Autonomní

neuropatie.

Bezpečnost a účinnost nebyly stanoveny u pacientů s neurogenní příčinou detrusorové hyperaktivity. Maximálního účinku přípravku Asolfena je dosaženo nejdříve po 4 týdnech. Pacienti se vzácnou dědičnou intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktosy nebo malabsorpcí glukosy-galaktosy by neměli tento léčivý přípravek užívat. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Farmakologické interakce Současné podávání s jinými léčivými přípravky s anticholinergními účinky může vést k zesílení terapeutických účinků a k nežádoucím účinkům. Po zastavení léčby přípravkem Asolfena by měl být před zahájením jiné anticholinergní terapie ponechán interval zhruba jednoho týdne. Terapeutický účinek solifenacinu se může snižovat současným podáváním agonistů cholinergních receptorů. Solifenacin může snižovat účinek léčivých přípravků, které stimulují motilitu gastrointestinálního traktu, jako je metoklopramid a cisaprid. Farmakokinetické interakce Studie in vitro prokázaly, že solifenacin při terapeutických koncentracích neinhibuje CYP1A1/2, 2C9, 2C19, 2D6 nebo 3A4 získané z lidských jaterních mikrosomů. Proto není pravděpodobné, že by solifenacin pozměňoval clearance léků metabolizovaných enzymy CYP. Účinek jiných léčivých přípravků na farmakokinetiku solifenacinu Solifenacin se metabolizuje CYP3A4. Současné podávání ketokonazolu (200 mg/den), vysoce účinného inhibitoru CYP3A4, vedlo ke dvojnásobnému vzrůstu AUC solifenacinu, přičemž ketokonazol v dávce 400 mg/den vedl k trojnásobnému vzrůstu AUC solifenacinu. Proto je třeba maximální dávku přípravku Asolfena omezit na 5 mg, pokud se užívá současně s ketokonazolem nebo terapeutickými dávkami jiných vysoce účinných inhibitorů CYP3A4 (například s ritonavirem, nelfinavirem, itrakonazolem) (viz bod 4.2). Současná léčba solifenacinem a některým vysoce účinným inhibitorem CYP3A4 je kontraindikována u pacientů se závažnou renální insuficiencí nebo se středně závažnou jaterní insuficiencí. Účinky enzymatické indukce na farmakokinetiku solifenacinu a jeho metabolitů nebyly studovány, podobně jako účinek substrátů s vysokou afinitou k CYP3A4 na expozici solifenacinu. Jelikož je solifenacin metabolizován CYP3A4, jsou možné farmakokinetické interakce s jinými substráty s vysokou afinitou k CYP3A4 (například verapamil, diltiazem) a s induktory CYP3A4 (například rifampicin, fenytoin, karbamazepin). Účinek solifenacinu na farmakokinetiku jiných léčivých přípravků Perorální antikoncepční prostředky Podání přípravku Asolfena nevykázalo žádnou farmakokinetickou interakci solifenacinu v kombinaci s perorálními antikoncepčními prostředky (ethinylestradiol/ levonorgestrel). Warfarin

4/10

Podání přípravku Asolfena nepozměňovalo farmakokinetiku R-warfarinu ani S-warfarinu nebo jejich účinek na protrombinový čas. Digoxin Podání přípravku Asolfena nevykazovalo žádný účinek na farmakokinetiku digoxinu. 4.6 Těhotenství a kojení Těhotenství Nejsou dostupné žádné údaje od žen, které během užívání solifenacinu otěhotněly. Studie na zvířatech neukázaly přímé škodlivé účinky na fertilitu, embryonální/fetální vývoj nebo porod (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo. Při předepisování těhotným ženám je nutná opatrnost. Laktace Nejsou k dispozici žádné údaje o vylučování solifenacinu do mateřského mléka. U myší se solifenacin a/nebo jeho metabolity vylučovaly do mléka a způsobovaly dávkově závislé selhání úspěšného vývoje neonatálních myší (viz bod 5.3). Proto je třeba se užívání přípravku Asolfena během kojení vyhnout. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Jelikož solifenacin, podobně jako jiné anticholinergní přípravky, může způsobovat rozostřené vidění a méně často somnolenci a stavy únavy (viz bod 4.8. Nežádoucí účinky), přichází v úvahu negativní ovlivnění schopnosti řídit vozidla a obsluhovat stroje. 4.8 Nežádoucí účinky Vzhledem k farmakologickému účinku solifenacinu může přípravek Asolfena způsobovat anticholinergní nežádoucí účinky (obecně) mírného nebo středního stupně závažnosti. Frekvence anticholinergních nežádoucích účinků je závislá na dávce. Nejčastěji hlášená nepříznivá reakce na solifenacin je sucho v ústech. Vyskytla se u 11 % pacientů léčených dávkou 5 mg jednou denně, u 22 % pacientů léčených dávkou 10 mg jednou denně a u 4 % pacientů dostávajících placebo. Závažnost sucha v ústech byla obecně mírná a pouze příležitostně vedla k přerušení léčby. Obecně bylo dodržování podmínek léčby tímto léčivým přípravkem velmi vysoké (zhruba 99 %) a zhruba 90 % pacientů léčených solifenacinem dokončilo celé období studie 12 týdnů. Frekvence se definují následujícím způsobem: -

Velmi časté (

1/10)

-

Časté (

1/100 až <1/10)

-

Méně časté (

1/1000 až <1/100)

-

Vzácné (

1/10 000 až <1/1000)

-

Velmi vzácné (<1/10 000)

-

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Systém orgánových tříd MedDRA

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné, není známo

Infekce a infestace

Infekce

močového traktu, cystitida

Psychiatrické poruchy

Halucinace*,

stavy

5/10

zmatenosti*

Poruchy nervového systému

Somnolence,

porucha chuti

Závratě*,

bolest hlavy*

Poruchy oka

Rozostřené

vidění

Suché oči

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Sucho

v

nose

Gastrointestinální poruchy

Sucho v ústech

Zácpa, nevolnost, dyspepsie, bolest břicha

Gastroezofageální refluxní onemocnění, sucho v hrdle

Obstrukce tlustého střeva, zaklínění stolice

Zvracení*

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Suchá

kůže

Erythema multiforme*, pruritus*, vyrážka*, kopřivka*

Poruchy ledvin a močových cest

Obtíže při močení Retence

moči

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Stavy

únavy,

periferní edém

*pozorované po uvedení na trh V souvislosti s užíváním solifenacinu ukazuje celosvětová zkušenost po uvedení na trh prodloužení QT a torsades de pointes. Protože tyto spontánně hlášené události pocházejí z celosvětové zkušenosti po uvedení na trh, nelze spolehlivě stanovit frekvenci událostí a účast solifenacinu na jejich příčinách. 4.9 Předávkování Předávkování solifenacin - sukcinátem může potenciálně způsobovat závažné anticholinergní účinky. Nejvyšší dávka solifenacin - sukcinátu, podaná neúmyslně jednomu pacientovi, byla 280 mg v období 5 h a vedla ke změnám duševního stavu, které nevyžadovaly hospitalizaci. V případě předávkování solifenacin - sukcinátem by měl být pacient léčen aktivním uhlím. Výplach žaludku je užitečný, pokud se provede v průběhu 1 hod po požití, avšak zvracení by se nemělo vyvolávat. Podobně jako je tomu v případě jiných anticholinergních přípravků, měly by být symptomy léčeny následujícím způsobem. -

Závažné centrální anticholinergní účinky, jako jsou halucinace nebo silně vyjádřená excitace: léčení fysostigminem nebo karbacholem.

- Křeče nebo silně výrazná excitace: léčení benzodiazepiny. - Dechová

nedostatečnost: léčba podporou dýchání.

- Tachykardie:

léčba beta-blokátory.

- Retence

moči: léčba zacévkováním.

- Mydriáza:

léčba pilokarpinovými očními kapkami a/nebo umístění pacienta do tmavé místnosti.

Podobně jako je tomu u jiných antimuskarinových látek, je třeba v případě předávkování věnovat zvláštní pozornost pacientům s vysokým rizikem prodloužení QT (to jest s hypokalemií, bradykardií nebo se současným podáváním léčivých přípravků, o kterých je známo, že prodlužují interval QT) a s dřívějším výskytem srdečních chorob (například ischemií myokardu, arytmií, městnavým srdečním selháním).

6/10

5. FARMAKOLOGICKÉ

VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické

vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Močová antispasmodika, ATC kód: G04BD08. Mechanismus účinku Solifenacin je kompetitivním specifickým antagonistou cholinergních receptorů. Močový měchýř je inervován parasympatickými cholinergními nervy. Acetylcholin stahuje hladké svalstvo detruzoru prostřednictvím muskarinových receptorů, z nichž se převážně účastní subtyp M3.

Farmakologické studie in vitro a in vivo ukazují, že je solifenacin kompetitivním inhibitorem receptoru subtypu M3. Navíc se zjistilo, že je solifenacin specifickým antagonistou muskarinových receptorů

tím, že vykazoval pouze nízkou nebo nevykazoval žádnou afinitu k různým jiným receptorům a testovaným iontovým kanálům. Farmakodynamické účinky Léčba solifenacin - sukcinátem v dávkách 5 mg a 10 mg denně byla studována v několika dvojitě zaslepených randomizovaných kontrolovaných klinických studiích u mužů a žen s hyperaktivním močovým měchýřem. Jak ukazuje tabulka níže, poskytovaly dávky 5 mg i 10 mg solifenacin - sukcinátu statisticky významná zlepšení primárních a sekundárních konečných ukazatelů ve srovnání s placebem. Účinnost byla pozorována v průběhu jednoho týdne od zahájení léčby a stabilizována v průběhu 12 týdnů. V jedné dlouhodobé otevřené studii bylo prokázáno udržování účinnosti po dobu alespoň 12 měsíců. Po 12 týdnech léčby bylo 50 % pacientů trpících před léčbou inkontinencí bez epizod inkontinence a navíc 35 % pacientů dosáhlo frekvenci močení méně než 8x denně. Léčba symptomů hyperaktivního močového měchýře vede též k prospěšným výsledkům v rámci ukazatelů kvality života, jako je celkové pociťování zdraví, dopad inkontinence, omezení činností, fyzické omezení, sociální omezení, emoce, závažnost symptomů, závažnost opatření a spánek/energie. Výsledky (společné údaje) ze 3 kontrolovaných studií fáze 3 s trváním léčby 12 týdnů

Placebo

Solifenacin -sukcinát 5 mg jednou denně

Solifenacin -sukcinát 10 mg jednou denně

Tolterodin 2 mg dvakrát denně

Frekvence močení/24 h Střední výchozí hodnota Střední snížení výchozí hodnoty % změny výchozí hodnoty n hodnota p*

11,9 1,4 12% 1138

12,1 2,3 19% 552 <0,001

11,9 2,7 23% 1158 <0,001

12,1 1,9 16% 250 0,004

Počet epizod nucení/24 h

Střední výchozí hodnota Střední snížení výchozí hodnoty % změny výchozí hodnoty n hodnota p*

6,3 2,0 32% 1124

5,9 2,9 49% 548 <0,001

6,2 3,4 55% 1151 <0,001

5,4 2,1 39% 250 0,031

Počet epizod inkontinence/24 h

7/10

Střední výchozí hodnota Střední snížení výchozí hodnoty % změny výchozí hodnoty n hodnota p*

2,9 1,1 38% 781

2,6 1,5 58% 314 <0,001

2,9 1,8 62% 778 <0,001

2,3 1,1 48% 157 0,009

Počet epizod nykturie/24 h Střední výchozí hodnota Střední snížení výchozí hodnoty % změny výchozí hodnoty n hodnota p*

1,8 0,4 22% 1005

2,0 0,6 30% 494 0,025

1,8 0,6 33% 1035 <0,001

1,9 0,5 26% 232 0,199

Vyprázdněný objem/močení Střední výchozí hodnota Střední zvýšení výchozí hodnoty % změny výchozí hodnoty n hodnota p*

166 ml 9 ml 5% 1135

146 ml 32 ml 21% 552 <0,001

163 ml 43 ml 26% 1156 <0,001

147 ml 24 ml 16% 250 <0,001

Počet vložek/24 h Střední výchozí hodnota Střední snížení výchozí hodnoty % změny výchozí hodnoty n hodnota p*

3,0 0,8 27% 238

2,8 1,3 46% 236 <0,001

2,7 1,3 48% 242 <0,001

2,7 1,0 37% 250 0,010

Poznámka: Ve 4 základních studiích byl použit solifenacin - sukcinát 10 mg a

placebo. Ve 2 z těchto 4 základních studií byl též použit solifenacin - sukcinát 5 mg a 1 ze studií zahrnovala tolterodin 2 mg 2x denně. V jednotlivých studiích nebyly hodnoceny všechny parametry a léčebné skupiny. Proto se může počet uvedených pacientů na parametr a léčebnou skupinu lišit. * Hodnota P pro párové srovnání s placebem

5.2 Farmakokinetické

vlastnosti

Obecné charakteristiky Absorpce Po požití tablet solifenacin - sukcinátu jsou maximální koncentrace solifenacinu v krevní plazmě (Cmax) dosaženy po 3 až 8 hod. Hodnota tmax nezávisí na dávce. Hodnoty Cmax a plochy pod křivkou

(AUC) vzrůstají úměrně dávce mezi 5 a 40 mg. Absolutní biologická dostupnost je zhruba 90 %. Příjem potravy neovlivňuje Cmax a AUC solifenacinu.

Distribuce Zdánlivý distribuční objem solifenacinu po intravenózním podání je zhruba 600 litrů. Solifenacin je ve značné míře (zhruba 98 %) vázán na bílkoviny krevní plazmy, především na α1-kyselý glykoprotein.

Metabolismus

8/10

Solifenacin je v rozsáhlé míře metabolizován játry, především cytochromem P450 3A4 (CYP3A4). Avšak existují alternativní metabolické cesty, které mohou přispívat k metabolismu solifenacinu. Systémová clearance solifenacinu je zhruba 9,5 litrů/hod a terminální poločas solifenacinu je 45 až 68 hod. Po perorálním podání byly v krevní plazmě navíc k solifenacinu identifikovány jeden farmakologicky aktivní (4R-hydroxysolifenacin) a tři neaktivní metabolity (N-glukuronid, N-oxid a 4R- hydroxy-N-oxid solifenacinu). Vylučování Po jednorázovém podání 10 mg solifenacinu značeného radioaktivním nuklidem 14C bylo detekováno zhruba 70 % radioaktivity v moči a 23 % ve stolici v průběhu 26 dnů. V moči se vyskytuje 11 % radioaktivity jako nezměněná aktivní látka; zhruba 18 % jako N-oxidový metabolit, 9 % jako 4R-hydroxy- N-oxidový metabolit a 8 % jako 4R-hydroxysolifenacin (aktivní metabolit). Dávková úměrnost Farmakokinetika je v terapeutickém rozmezí dávek lineární. Charakteristiky u pacientů Věk Nevyžaduje se žádná úprava dávkování podle stáří pacienta. Studie u starších osob ukázaly, že expozice solifenacinu vyjádřená jako AUC po podání solifenacin - sukcinátu (5 mg a 10 mg jednou denně) byla podobná u zdravých starších osob (věk 65 až 80 let) a zdravých mladých osob (mladších než 55 let). Střední rychlost absorpce vyjádřená jako tmax byla mírně pomalejší u starších osob a

terminální poločas byl zhruba o 20 % delší u starších osob. Tyto nevelké rozdíly nebyly považovány za klinicky významné. Farmakokinetika solifenacinu nebyla zjišťována u dětí a dospívajících. Pohlaví Farmakokinetika solifenacinu není ovlivňována pohlavím. Etnická příslušnost Farmakokinetika solifenacinu není ovlivňována typem etnika. Renální insuficience AUC a Cmax solifenacinu u pacientů s mírnou až středně závažnou renální insuficiencí nebylo

významně odlišné od hodnot nalezených u zdravých dobrovolníků. U pacientů se závažnou renální insuficiencí (clearance kreatininu

 30 ml/min) byla expozice solifenacinu významně vyšší než u

kontrol se vzrůsty Cmax o zhruba 30 %, AUC o více než 100 % a t½ o více než 60 %. Byl pozorován

statisticky významný vztah mezi clearance kreatininu a clearance solifenacinu. U pacientů podrobujících se hemodialýze nebyla farmakokinetika studována. Jaterní insuficience U pacientů se středně závažnou jaterní insuficiencí (skóre Child-Pugh 7 až 9) není hodnota Cmax

ovlivňována, AUC vzrůstá o 60 % a t½ na dvojnásobek. Farmakokinetika solifenacinu u pacientů se

závažnou jaterní insuficiencí nebyla studována. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

9/10

Preklinické údaje neukazují žádné zvláštní riziko pro člověka na základě konvenčních studií bezpečnostní farmakologie, toxicity opakovaných dávek, fertility, embryofetálního vývoje, genotoxicity a karcinogenního potenciálu. Ve studiích prenatálního a postnatálního vývoje u myší způsobovala léčba matky během laktace dávkově dependentní snížení přežití postpartum, snížení hmotnosti mláďat a pomalejší fyzický vývoj na klinicky relevantních hladinách. 6. FARMACEUTICKÉ

ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek Jádro tablety: Monohydrát laktosy Povidon Magnesium-stearát (E572) Potahová vrstva: Hypromelosa (E464) Mastek (E553b) Oxid titaničitý (E171) Triacetin Červený oxid železitý (E172) (pouze v tabletách 10 mg) 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba

použitelnosti

2 roky HDPE lahvička Doba použitelnosti po prvním otevření je 3 měsíce. 6.4 Zvláštní

opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 6.5 Druh obalu a velikost balení PVC/PVDC//Al blistr: 10, 30, 50, 60, 90 a 100 potahovaných tablet v krabičce. HDPE lahvička, PP víčko: 250 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6 Zvláštní

opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

10/10

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) Asolfena 5 mg: 73/999/10-C Asolfena 10 mg: 73/1000/10-C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

22.12.2010 10. DATUM

REVIZE

TEXTU

22.12.2010


nahoru

Informace na obalu

1/4

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU OZNAČENÍ KRABIČKY PRO BLISTRY A LAHVIČKU 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Asolfena 5 mg potahované tablety Solifenacini succinas 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg solifenacini succinas, což odpovídá 3,8 mg solifenacinum. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocná látka: monohydrát laktosy Další informace viz příbalová informace. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahovaná tableta. Blistr 10 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 60 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet Lahvička 250 potahovaných tablet 5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ Perorální podání Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST Použitelné do: Nádobka Doba použitelnosti po prvním otevření je 3 měsíce.

2/4

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg. č.: 73/999/10-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Číslo šarže: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD

K

POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Asolfena 5 mg

3/4

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Asolfena 5 mg potahované tablety Solifenacini succinas 2.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA 3. POUŽITELNOST EXP (Doba použitelnosti bude vyražena při výrobě) 4.

ČÍSLO ŠARŽE

LOT (Číslo šarže bude vyraženo při výrobě) 5. JINÉ

4/4

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU ŠTÍTEK PRO LAHVIČKU 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Asolfena 5 mg potahované tablety Solifenacini succinas Perorální podání 2. ZPŮSOB PODÁNÍ Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 3. POUŽITELNOST

Použitelné do.: Doba použitelnosti po prvním otevření je 3 měsíce. 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže: 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

250 potahovaných tablet 6. JINÉ Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg solifenacini succinas, což odpovídá 3,8 mg solifenacinum. KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.