Asicord 1Mg/ml Koncentrát Pro Infuzní Roztok

Kód 0179078 ( )
Registrační číslo 83/ 536/12-C
Název ASICORD 1MG/ML KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Pharmaselect International Beteiligungs GmbH, Vídeň, Rakousko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0179078 INF CNC SOL 10X10ML/10MG Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze
0198472 INF CNC SOL 10X20ML/20MG Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak ASICORD 1MG/ML KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls19393/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Asicord 1mg/ml koncentrát pro infúzní roztok

(Milrinonum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře , nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři , nebo

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Asicord a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Asicord užívat 3. Jak se přípravek Asicord užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Asicord uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1.

Co je přípravek Asicord a k čemu se používá

Název Vašeho léku je Asicord. Asicord obsahuje léčivou látku nazvanou milrinon. Patří do skupiny léků zvaných inhibitory fosfodiesterázy. Působí tím, že nutí Vaše srdce k silnějším stahům a rozšiřuje Vaše cévy. To znamená, že krev může snadněji proudit, čímž se zvyšuje účinnost srdeční pumpy. Asicord může být používán u dospělých: Ke krátkodobé léčbě závažného městnavého srdečního selhání (kdy srdce dokáže pumpovat dostatek srdce do zbytku těla) v případě, že nejsou účinné jiné léky. Asicord může být používán u dětí ke krátkodobé léčbě (nejvýše 35 hodin):

- závažného městnavého srdečního selhání (kdy srdce dokáže pumpovat dostatek srdce do

zbytku těla) v případě, že nejsou účinné jiné léky

- akutního srdečního selhání po operaci srdce, kdy má srdce problém pumpovat krev po celém

těle.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Asicord užívat

Neužívejte přípravek Asicord:

- jestliže jste alergický/á na milrinon nebo na kteroukoli další složku přípravku (které jsou

uvedeny v bodě 6)

- jestliže trpíte nízkým objemem krve

Upozornění a opatření Před podáním přípravku Asicord se poraďte s lékařem nebo zdravotní sestrou:

- jestliže máte chronické srdeční selhání - jestliže máte nepravidelný nebo neléčený zrychlený srdeční tep. Zároveň můžete zaznamenat

bušení srdce, motání hlavy, mdloby a dušnost.

- jestliže máte nízký krevní tlak, kvůli kterému cítíte závrať, motá se Vám hlava nebo omdlíváte - jestliže jste někdy užíval/a močopudné léky (diuretika), které u Vás vyvolávaly srdeční

problémy

- jestliže máte nízkou hladinu draslíku v krvi. Lékař zřejmě provede kontrolní krevní testy - jestliže máte neobvyklý pokles krevních destiček, které se podílí na tvorbě krevních sraženin

(trombocytopenie) a/nebo snížené množství hemoglobinu v krvi

- jestliže máte problémy s ledvinami - jestliže máte problémy s játry

Děti: Kromě upozornění a opatření popsaných u dospělých je u dětí třeba vzít v úvahu následující: Před podáním infúze přípravku Asicord lékař zkontroluje mnoho parametrů včetně srdečního rytmu a krevního tlaku. Zároveň provede krevní testy. Infúze nebude podána, pokud je srdeční rytmus a krevní tlak dítěte nestálý. Prosím, informujte lékaře, jestliže:

- dítě trpí problémy s ledvinami - dítě je předčasně narozený kojenec nebo měl nízkou porodní hmotnost - dítě má určitou srdeční poruchu nazývanou persistující ductus arteriosus, kdy přetrvává

propojení mezi 2 velkými cévami (aorta a plicní tepna), ačkoli by již mělo být uzavřen.

V takových případech lékař rozhodne, jestli dítě bude léčeno přípravkem Asicord. Další léčivé přípravky a přípravek Asicord Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo které možná budete užívat. Milrinon totiž může ovlivnit způsob, jakým některé jiné léky působí. Zároveň některé jiné léky mohou ovlivnit účinek milrinonu. Zejména informujte lékaře nebo zdravotní sestru, jestliže užíváte:

- Digoxin (používaný na srdeční onemocnění) - Jiné léky na srdce, které ovlivňují stahy srdečního svalu (inotropní látky) - Močopudné léky (diuretika) - Léky na vysoký krevní tlak nebo anginu pectoris (bolest na hrudi), např. amlodipin, nifedipin či

felodipin.

Přípravek Asicord s jídlem, pitím a alkoholem Není známo. Těhotenství, kojení a fertilita Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Obvykle budete přípravek Asicord dostávat během hospitalizace, neboť je zapotřebí klinické monitorování léčby. Účinek na schopnost řídit a obsluhovat stroje proto není znám.

3.

Jak se přípravek Asicord užívá

Přípravek Asicord Vám bude podávat lékař nebo zdravotní sestra. Podává se totiž infúzí. Podává se do žíly. Lékař určí správnou dávku podle druhu Vašich příznaků. Asicord je určen pouze pro použití v nemocnici. Testy: Během injekce bude lékař nebo zdravotní sestra používat elektrokardiogram (EKG) ke sledování, jak dobře Vaše srdce pracuje. Zároveň budou provádět krevní testy a kontrolovat Váš krevní tlak a srdeční tep. Tento lék Vám bude podáván

- Obvykle se podává „kapačkou“ po naředění pomocí roztoku glukózy nebo chloridu sodného.

Máte-li pocit, že je účinek léku příliš slabý nebo příliš silný, řekněte o tom lékaři nebo zdravotní sestře. Doporučená dávka je

- Lékař rozhodne, jaké množství léku máte dostávat, podle Vaší tělesné hmotnosti - Pokud máte problémy s ledvinami, může Vám být podávána nižší dávka.

Asicord infúze se obvykle podávají po dobu maximálně 48 hodin. Použití u dětí

- Lékař dítěti podá první dávku v rozmezí 50 až 75 mikrogramů na kilogram hmotnosti po dobu

30 až 60 minut. Poté následuje dávka v rozmezí 0,25 až 0,75 mikrogramů na kilogram hmotnosti ze minutu podle odpovědi dítěte na léčbu a výskytu nežádoucích účinků. Asicord může být podáván po dobu až 35 hodin. Během infúze bude dítě pečlivě sledováno: lékař bude kontrolovat mnoho parametrů včetně srdečního rytmu a krevního tlaku a bude odebrána krev k vyhodnocení odpovědi na léčbu a výskytu nežádoucích účinků.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Asicord, než jste měl/a dostat Vždy se ptejte, pokud si nejste jistý/á, proč dostáváte dávku léku. Pokud dostanete příliš velké množství přípravku Asicord, můžete zaznamenat následující účinky: pocit závrati, motání hlavy a mdloba (kvůli nízkému krevnímu tlaku) a nepravidelný srdeční tep. Jestliže zapomenete použít přípravek Asicord Pokud se domníváte, že jste vynechal/a dávku, řekněte o tom lékaři nebo zdravotní sestře. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry. 4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Asicord nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přestaňte Asicord používat a ihned informujte lékaře: Jestliže máte alergickou reakci. Mezi její projevy může patřit: vyrážka, otok či dýchací obtíže, otok rtů, obličeje, krku či jazyka. Pravděpodobnost této reakce je velmi malá.

Ihned informujte lékaře, jestliže zaznamenáte jakýkoli z následujících nežádoucích účinků: Časté (mohou se vyskytnout u 1 z 10 lidí)

- Nepravidelný, zvýšený či rychlý srdeční tep. Zároveň můžete zaznamenat bušení srdce,

motání hlavy, mdlobu či dušnost.

- Bolesti hlavy: většinou mírné až středně vážné. - Nízký krevní tlak: mezi projevy patří pocit závrati, motání hlavy či mdloba. Pokud současně

zaznamenáte projevy jako rychlý či nepravidelný srdeční tep nebo bolest na hrudi, může se jednat o závažnější nežádoucí účinek (viz výše).

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 lidí)

- Fibrilace komor – závažná porucha srdečního rytmu. Mezi projevy patří velmi rychlý,

nepravidelný nebo dunivý srdeční tep (palpitace), závrať a ztráta vědomí. Zároveň Vám může být nevolno, můžete mít studený pot, dušnost a bolest na hrudi.

- Trombocytopenie – porucha krve (nedostatek krevních destiček). Projevem je, že se Vám

mohou snadněji tvořit modřiny.

- Bolest na hrudi. - Hypokalémie, kdy máte nízkou hladinu draslíku v krvi. Mezi projevy patří únava, zmatenost,

svalová slabost a svalové křeče.

- Svalové kontrakce (třes) - Krevní test vykazující změny v činnosti jater

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 ze 10000 lidí)

- Torsades de Pointes – závažná porucha srdečního rytmu. Mezi projevy patří velmi rychlý,

nepravidelný nebo dunivý srdeční tep (palpitace), závrať a ztráta vědomí. Zároveň Vám může být nevolnost, můžete mít studený pot, dušnost, můžete být neobvykle bledý/á a mít bolest na hrudi.

- Dýchací obtíže, hvízdavé dýchání nebo tíha na hrudi - Kožní reakce.

Není známo (četnost není možné z dostupných údajů určit)

- Snížený počet červených krvinek a/nebo snížené množství hemoglobinu - Podráždění v místě infúze.

Další nežádoucí účinky u dětí Kromě nežádoucích účinků pozorovaných u dospělých byly u dětí hlášeny následující nežádoucí účinky: Četnost není známa:

- krvácení do tekutinou naplněných prostor (komor) obklopujících mozek (intraventrikulární

krvácení)

- srdeční porucha nazývaná persistující ductus arteriosus: kdy přetrvává propojení mezi 2

velkými cévami (aorta a plicní tepna), ačkoli by již mělo být uzavřeno. To může vyvolat nadměrné množství tekutiny v plicích, krvácení, poškození střeva nebo části střeva a může to být i smrtelné. Kromě toho se u dětí v porovnání s dospělými vyskytuje snížený počet krevních destiček v krvi a toto riziko se zvyšuje s délkou infúze přípravku Asicord. Problémy se srdečním rytmem se u dětí vyskytují méně často než u dospělých.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři , nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5.

Jak přípravek Asicord uchovávat

Tento léčivý přípravek bude uchováván lékařem nebo zdravotní sestrou na bezpečném místě mimo dosah a dohled dětí. Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na ampuli a krabičce za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Chraňte před mrazem..Pouze k jednorázovému použití. Chemická a fyzikální stabilita po naředění byla prokázána na 72 hodin při pokojové teplotě (15 - 25°C) nebo v chladničce (2 – 8 °C). Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Asicord obsahuje

- Asicord je sterilní roztok milrinon-laktátu odpovídající 1mg milrinonu v1 ml. - Dalšími složkami jsou kyselina mléčná, glukosa, voda na injekci a hydroxid sodný (k úpravě

pH).

Jak přípravek Asicord vypadá a co obsahuje toto balení Asicord je čirá, bezbarvá až slabě nažloutlá tekutina. Asicord je dodáván v 10 ml a 20 ml skleněných ampulích v krabičkách obsahujících 10 kusů. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci Pharmaselect International Beteiligungs GmbH, Ernst-Melchior-Gasse 20, A-1020 Vídeň, Rakousko Výrobce Pharmaselect International Beteiligungs GmbH, Ernst-Melchior-Gasse 20, A-1020 Vídeň, Rakousko Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Německo, Maďarsko, Rumunsko:

Unacor

Rakousko, Bulharsko Polsko, Slovensko:

Asicor

Česká republika:

Asicord

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12.9.2012.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: Asicord 1mg/ml koncentrát pro infúzní roztok Úplné informace viz SPC

Příprava a další nakládání s přípravkem Infúzní roztok naředěný dle pokynů chloridem sodným 4,5 mg/ml (0,45 %), chloridem sodným 9 mg/ml (0,9 %) nebo glukosou 50 mg/ml (5 %) se musí připravit krátce před použitím. Pouze k jednorázovému použití. Naředěný roztok musí být před podáním vizuálně zkontrolován, jestli neobsahuje částice nebo není zabarven. Doba použitelnosti: 2 roky před prvním otevřením. Chemická a fyzikální stabilita po naředění byla prokázána po dobu 72 hodin při pokojové teplotě (15 - 25°C) nebo v chladničce (2 – 8 °C). Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin (při 2 až 8°C), pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. Všechen nespotřebovaný přípravek nebo odpadní materiál musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. Bezpečnostní informace: Během léčby přípravkem Asicord je nutné pečlivé monitorování včetně krevního tlaku, srdečního tepu, klinického stavu, elektrokardiogramu, rovnováhy tekutin, elektrolytů a renální funkce (tj. kreatinin). Inkompatibility: Furosemid či bumetamid by neměly být podávány v intravenózních soupravách obsahujících milrinon-laktát, aby se zabránilo precipitaci. Milrinon nesmí být ředěn intravenózní infúzí hydrogenuhličitanu sodného. Jiné léky nesmí být směšovány s přípravkem Asicord, pokud nejsou k dispozici další údaje o kompatibilitě. Podávání: Pouze k intravenóznímu podání. Je třeba zabránit extravazálnímu podání. K prevenci lokálního podráždění je třeba použít největší žílu. Během léčby milrinonem je nutné pečlivé monitorování včetně sledování krevního tlaku, srdeční frekvence, klinického stavu, elektrokardiogramu, rovnováhy tekutin, elektrolytů a renální funkce (tj. sérového kreatininu). Musí být k dispozici vybavení k okamžité léčbě potenciálních závažných kardiálních účinků (např. život ohrožujících komorových arytmií). Rychlost infúze je třeba přizpůsobit hemodynamické odpovědi. Délka léčby se určí na základě klinické odpovědi. Pacient by neměl být ponechán na infúzi déle než 48 hodin vzhledem k nedostatečným důkazům o bezpečnosti a účinnosti dlouhodobé léčby městnavého srdečního selhání . Dospělí: Asicord by měl být podán v zahajovací dávce 50 µg/kg podávané po dobu 10 minut, po níž obvykle následuje kontinuální infúze v titrované dávce 0,375 µg/kg/min až 0,75 µg/kg/min (standardně 0,5 µg/kg/min) podle hemodynamické odpovědi a možného nástupu nežádoucích účinků jako hypotenze a arytmie. Celková dávka by neměla překročit 1,13 mg/kg/den.

Následující tabulka ukazuje rychlost infúze pro roztok o koncentraci 200 µg/ml připravený přidáním 400 ml rozpouštědla na 100 ml injekčního roztoku (40 ml rozpuštědla na 10 ml ampuli nebo 80 ml na 20 ml ampuli). Udržovací dávka (v mikrogramech/kg/min)

Udržovací infúze (v mikrogramech/kg/hod)

200 µg/ml Rychlost infúze (ml/kg/hod)

0,375

22,5

0,11

0,400

24,0

0,12

0,500

30,0

0,15

0,600

36,0

0,18

0,700

42,0

0,21

0,750

45,0

0,22

Je možno použít roztoky různých koncentrací podle potřeby tekutin u daného pacienta. Délka léčby závisí na odpovědi pacienta. Starší pacienti: Dosavadní zkušenosti nasvědčují tomu, že u pacientů s normální funkcí ledvin nejsou nutná žádná speciální doporučení pro dávkování. U starších pacientů může být snížena renální clearance, v takovém případě mohou být zapotřebí nižší dávky přípravku Asicord. Renální poškození: Úprava dávkování je nezbytná. Úprava dávkování u pacientů s renálním poškozením se zakládá na údajích od pacientů se závažným renálním poškozením, ale bez městnavého srdečního selhání, kteří vykazují signifikantní zvýšení terminálního eliminačního poločasu milrinonu. Zahajovací dávka se nemění, ale může být nutné snížení rychlosti udržovací infúze v závislosti na závažnosti (renální clearance) renálního poškození (viz následující tabulka): Clearance kreatininu (ml/min/1,73m2)

Udržovací dávka (v mikrogramech/kg/min)

200µg/ml Rychlost udržovací infúze (ml/kg/hod)

5

0,20

0,06

10

0,23

0,07

20

0,28

0,08

30

0,33

0,10

40

0,38

0,11

50

0,43

0,13

Pediatrická populace: V publikovaných studiích bylo použito následující dávkování pro kojence a děti:

- Intravenózní zahajovací dávka: 50 až 75 µg/kg podaná během 30 až 60 minut - Intravenózní kontinuální infuze: má být zahájena na základě hemodynamické odpovědi a

možného výskytu nežádoucích účinků v dávce 0,25 až 0,75 µg/kg/min po dobu nejvýše 35 hodin

Ve studiích zaměřených na výskyt syndromu nízkého srdečního výdeje u kojenců a dětí mladších 6ti let po korekční operaci vrozené srdeční vady, se po počáteční dávce 75 μg/kg podané během 60 minut a následované infuzí 0,75 μg/kg/min podávané po dobu 35 hodin významně snížilo riziko vzniku syndromu nízkého srdečního výdeje. Je zapotřebí brát v úvahu výsledky farmakokinetických studií.

Poškození ledvin: Vzhledem k nedostatku dat, podávání milrinonu pediatrickým pacientům s poruchami ledvin není doporučeno (viz bod 4.4). Ductus arteriosus persistens: V případě, že je milrinon nutné použít u předčasně nebo v termínu narozených dětí s rizikem rozvoje nebo již existujícím ductus arteriosus persistens, musí být zvážena nutnost terapie proti potenciálnímu riziku a zvolenou dávku je třeba upravit (viz body 4.4, 4.8, 5.2 a 5.3). Kontraindikace

- Přecitlivělost na léčivou látku nebo některou jinou pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. - Závažná hypovolémie.

Předávkování Předávkování intervenózním Asicordem může způsobit hypotenzi (vzhledem k vasodilatačnímu účinku) nebo srdeční arytmii. V případě výskytu těchto stavů musí být podávání přípravku Asicord omezeno či dočasně přerušeno až do stabilizace pacienta. Není známé žádné specifické antidotum, je nutno provést obvyklá opatření k podpoře krevního oběhu.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls

19393/2011

Souhrn údajů o přípravku

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Asicord 1mg/ml koncentrát pro infúzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Asicord je sterilní roztok milrinonu odpovídající 1 mg milrinonum v 1 ml. Pomocné látky se známým účinkem: sodík Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, tj. je téměř „bez sodíku“. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Koncentrát pro infúzní roztok. Čirá, bezbarvá až slabě nažloutlá tekutina. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Dospělí Asicord je indikován ke krátkodobé léčbě (48 hodin) závažného městnavého srdečního selhání v případě, že není účinná běžná udržovací léčba (glykosidy, diuretika, vasodilatancia a/nebo inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE inhibitory)) Děti Asicord je indikován ke krátkodobé léčbě (nejvýše 35 hodin)

- závažného městnavého srdečního selhání v případě, že není účinná běžná udržovací léčba

(glykosidy, diuretika, vasodilatancia a/nebo inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE inhibitory))

- akutního srdečního selhání včetně nízkého srdečního výdeje po operaci srdce.

4.2 Dávkování a způsob podání Pouze k intravenóznímu podání. Návod na ředění léčivého přípravku před podáním viz bod 6.6. Je třeba zabránit extravazálnímu podání. K prevenci lokálního podráždění je třeba použít největší žílu. Během léčby milrinonem je nutné pečlivé monitorování včetně sledování krevního tlaku, srdeční frekvence, klinického stavu, elektrokardiogramu, rovnováhy tekutin, elektrolytů a renální funkce (tj. sérového kreatininu). Musí být k dispozici vybavení k okamžité léčbě potenciálních závažných

kardiálních účinků (např. život ohrožujících komorových arytmií). Rychlost infúze je třeba přizpůsobit hemodynamické odpovědi. Délka léčby se určí na základě klinické odpovědi. Pacient by neměl být ponechán na infúzi déle než 48 hodin vzhledem k nedostatečným důkazům o bezpečnosti a účinnosti dlouhodobé léčby městnavého srdečního selhání (viz bod 4.4). Dospělí: Asicord by měl být podán v zahajovací dávce 50 µg/kg podávané po dobu 10 minut, po níž obvykle následuje kontinuální infúze v titrované dávce 0,375 µg/kg/min až 0,75 µg/kg/min (standardně 0,5 µg/kg/min) podle hemodynamické odpovědi a možného nástupu nežádoucích účinků jako hypotenze a arytmie. Celková dávka by neměla překročit 1,13 mg/kg/den. Následující tabulka ukazuje rychlost infúze pro roztok o koncentraci 200 µg/ml připravený přidáním 400 ml rozpouštědla na 100 ml injekčního roztoku (40 ml rozpuštědla na 10 ml ampuli nebo 80 ml na 20 ml ampuli). Udržovací dávka (v mikrogramech/kg/min)

Udržovací infúze (v mikrogramech/kg/hod)

200 µg/ml Rychlost infúze (ml/kg/hod)

0,375

22,5

0,11

0,400

24,0

0,12

0,500

30,0

0,15

0,600

36,0

0,18

0,700

42,0

0,21

0,750

45,0

0,22

Je možno použít roztoky různých koncentrací podle potřeby tekutin u daného pacienta. Délka léčby závisí na odpovědi pacienta. Starší pacienti: Dosavadní zkušenosti nasvědčují tomu, že u pacientů s normální funkcí ledvin nejsou nutná žádná speciální doporučení pro dávkování. U starších pacientů může být snížena renální clearance, v takovém případě mohou být zapotřebí nižší dávky přípravku Asicord. Renální poškození: Úprava dávkování je nezbytná. Úprava dávkování u pacientů s renálním poškozením se zakládá na údajích od pacientů se závažným renálním poškozením, ale bez městnavého srdečního selhání, kteří vykazují signifikantní zvýšení terminálního eliminačního poločasu milrinonu. Zahajovací dávka se nemění, ale může být nutné snížení rychlosti udržovací infúze v závislosti na závažnosti (renální clearance) renálního poškození (viz následující tabulka): Clearance kreatininu (ml/min/1,73m2)

Udržovací dávka (v mikrogramech/kg/min)

200 µg/ml Rychlost udržovací infúze (ml/kg/hod)

5

0,20

0,06

10

0,23

0,07

20

0,28

0,08

30

0,33

0,10

40

0,38

0,11

50

0,43

0,13

Pediatrická populace: V publikovaných studiích bylo použito následující dávkování pro kojence a děti:

- Intravenózní zahajovací dávka: 50 až 75 µg/kg podaná během 30 až 60 minut - Intravenózní kontinuální infuze: má být zahájena na základě hemodynamické odpovědi a

možného výskytu nežádoucích účinků v dávce 0,25 až 0,75 µg/kg/min po dobu nejvýše 35 hodin

Ve studiích zaměřených na výskyt syndromu nízkého srdečního výdeje u kojenců a dětí mladších 6ti let po korekční operaci vrozené srdeční vady, se po počáteční dávce 75 μg/kg podané během 60 minut a následované infuzí 0,75 μg/kg/min podávané po dobu 35 hodin významně snížilo riziko vzniku syndromu nízkého srdečního výdeje. Je zapotřebí brát v úvahu výsledky farmakokinetických studií (viz bod 5.2). Poškození ledvin: Vzhledem k nedostatku dat, podávání milrinonu pediatrickým pacientům s poruchami ledvin není doporučeno (viz bod 4.4). Ductus arteriosus persistens: V případě, že je milrinon nutné použít u předčasně nebo v termínu narozených dětí s rizikem rozvoje nebo již existujícím ductus arteriosus persistens, musí být zvážena nutnost terapie proti potenciálnímu riziku a zvolenou dávku je třeba upravit (viz body 4.4, 4.8, 5.2 a 5.3). 4.3 Kontraindikace

- Přecitlivělost na léčivou látku nebo některou jinou pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. - Závažná hypovolémie.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Milrinon se nedoporučuje ihned po akutním infarktu myokardu, dokud pro tuto indikaci nebude prokázaná bezpečnost a účinnost. Použití pozitivně inotropních látek, jako je Asicord, během akutních fází infarktu myokardu může vést k nežádoucímu zvýšení spotřeby kyslíku myokardem (MVO2). Přestože milrinon nezvyšuje MVO2 u pacientů s chronickým srdečním selháváním, u pacientů v akutní fázi infarktu myokardu je zapotřebí zvýšená opatrnost. Během léčby milrinonem je nutné pečlivé monitorování včetně sledování krevního tlaku, srdeční frekvence, klinického stavu, elektrokardiogramu, rovnováhy tekutin, elektrolytů a renální funkce (tj. sérového kreatininu). Musí být k dispozici vybavení k okamžité léčbě potenciálních závažných kardiálních účinků (např. život ohrožujících komorových arytmií). U pacientů se závažným obstrukčním onemocněním aortální či pulmonární chlopně nebo hypertrofickou subaortální stenózou (KMP) by milrinon neměl být používán místo chirurgického řešení obstrukce. Stejně jako všechny léky s inotropními/vasodilatačními vlastnostmi může milrinon zhoršit výtokovou obstrukci u těchto stavů. U vysoce rizikové populace léčené přípravkem Asicord byly pozorovány supraventrikulární a komorové arytmie. Někdy byl pozorován vzestup komorové ektopie včetně nesetrvalé komorové tachykardie. Vzhledem k potenciálnímu nebezpečí arytmií, které vždy existuje u srdečního selhávání a které se dále zvyšuje podáváním dalších léků a jejich kombinací, je třeba pacienty léčené milrinonem pečlivě během podávání infúze monitorovat a infúze by měla být ukončena při výskytu arytmií. Může dojít ke zrychlení komorové odpovědi u pacientů s nekontrolovaným flutterem nebo fibrilací síní. Proto by u těchto pacientů měla být zvážena možnost digitalizace nebo jiné léčby prodlužující A-V vedení, neboť Asicord vyvolává mírné zvýšení vodivosti A-V uzlu.

Asicord může vyvolat hypotenzi v důsledku vasodilatačního účinku, proto je třeba opatrnosti při podávání přípravku Asicord pacientům, kteří jsou již před léčbou hypotenzní. U pacientů, u nichž po podání přípravku Asicord dojde k nadměrnému snížení krevního tlaku, by léčba měla být ukončena, dokud hypotenzivní účinek neodezní, a potom může být léčba v nutném případě znovu zahájena, ale při nižší rychlosti infúze. Pokud se předpokládá signifikantní pokles srdečního plnícího tlaku v důsledku předchozí intenzívní diuretické terapie, musí být milrinon podáván se zvýšenou opatrností a za pečlivého monitorování krevního tlaku, srdeční frekvence a dalších klinicky relevantních symptomů. Během léčby je třeba monitorovat změny v metabolismu tekutin a elektrolytů a hladinu sérového kreatininu. Zlepšení minutového srdečního výdeje s následným vzestupem diurézy vyžaduje snížení dávky diuretik. Ztráty draslíku způsobené excesívní diurézou mohou vést u digitalizovaných pacientů k arytmiím. Proto je třeba hypokalémii korigovat suplementací draslíkem před nebo v průběhu léčby přípravkem Asicord Při srdečním selhání často dochází k poklesu hemoglobinu včetně anémie. Vzhledem k riziku trombocytopenie nebo anémie je u pacientů se sníženým počtem trombocytů nebo sníženým hemoglobinem zapotřebí pečlivé sledování příslušných laboratorních parametrů. Nejsou k dispozici zkušenosti z kontrolovaných studií s infúzemi milrinonu po dobu delší než 48 hodin. Během intravenózní léčby milrinonem byly zaznamenány případy reakcí v místě infúze (viz bod 4.8). Proto je třeba pečlivé monitorování místa podání infúze, aby se zabránilo případné extravazaci. Pediatrická populace: Následující informace je třeba brát v úvahu společně s upozorněními a opatřeními uvedenými pro použití u dospělých pacientů: U novorozenců po otevřené operaci srdce, je nutno během podávání přípravku Asicord sledovat srdeční frekvenci a rytmus, systémový arteriální krevní tlak sledovaný pomocí pupečního arteriálního katétru nebo periferního katétru, centrální žilní tlak, srdeční index, srdeční výdej, systémovou cévní rezistenci, plicnicový tlak a síňový tlak. K laboratorním hodnotám, které je třeba sledovat, patří počet krevních destiček, draslík v séru, funkce jater a ledvin. Frekvence sledování je dána dle počátečních hodnot a je třeba vyhodnotit odpověď novorozence na změny v terapii. Literatura uvádí, že u pediatrických pacientů s narušenou funkcí ledvin bylo zaznamenáno narušení clearance milrinonu a klinicky významné nežádoucí účinky, avšak specifická clearance kreatininu, při které musí být upraveno dávkování u pediatrických pacientů, není jasně dána, a proto se nedoporučuje použití u těchto pacientů (viz bod 4.2). Podávání milrinonu pediatrickým pacientům by mělo být zahájeno pouze v případě, že je pacient hemodynamicky stabilní. Opatrnost musí být věnována novorozencům s rizikovými faktory pro intraventrikulární hemoragii (jako jsou předčasně narození kojenci, novorozenci s nízkou porodní váhou). V klinických studiích u pediatrických pacientů se signifikantně zvýšilo riziko trombocytopenie úměrně s dobou podávání infuze. Klinická data naznačují, že trombocytopenie v souvislosti s milrinonem je častější u dětí než u dospělých (viz bod 4.8). V klinických studiích s milrinonem bylo zjištěno zpomalené uzavření ductus arteriosus v pediatrické populaci. Proto je nutné u předčasně i v termínu narozených dětí s rizikem rozvoje perzistujícího ductus arteriosus/s již existujícím persistujícím ductus arteriosus zvážit nutnost terapie oproti potenciálním rizikům (viz body 4.2, 4.8, 5.2 a 5.3).

Speciální skupiny pacientů: Neexistují žádná speciální doporučení ohledně podávání starším pacientům (viz bod 4.2). Žádný vliv věku na výskyt nežádoucích účinků nebyl pozorován. Kontrolované studie neprokázaly žádné změny farmakokinetiky milrinonu u starších pacientů. Asicord by měl být používán s opatrností u pacientů s poškozením jater. U pacientů se závažným poškozením ledvin je třeba upravit dávkování (viz bod 4.2). 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Inkompatibility: viz bod 6.2. Furosemid nebo bumetanid se nemá podávat ve stejné infuzi s milrinonem, aby nedosšlo k precipitacím. Během léčby milrinonem je třeba pečlivě sledovat změny tekutin a elektrolytů a sérové hladiny kreatininu. Zlepšení srdečního výdeje a následné zvýšení diurézy mohou vyžadovat snížení dávky diuretika. Ztráta draslíku v důsledku nadměrné diurézy může digitalizované pacienty predisponovat k arytmiím. Proto je před nebo během použití milrinonu zapotřebí korigovat hypokalémii. Souběžné podávání inotropních látek zvyšuje pozitivně inotropní účinky. 4.6 Fertilita, Těhotenství a kojení Těhotenství: Ačkoli studie na zvířatech neodhalily žádné poškození plodu či jiné škodlivé účinky tohoto léku na reprodukční funkci, bezpečnost milrinonu v těhotenství u člověka dosud nebyla stanovena. Milrinon by měl být v těhotenství používán pouze v případě, kdy potenciální přínos odůvodňuje potenciální rizika pro plod. Kojení: Údaje o vylučování milrinonu do mateřského mléka jsou nedostatečné. Je třeba rozhodnout, zda ukončit kojení nebo vysadit léčbu přípravkem Asicord na základě zhodnocení přínosu kojení pro dítě a přínosu léčby pro ženu. Fertilita: Viz bod 5.3. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Studie hodnotící schopnost řídit či obsluhovat stroje nebyly provedeny. 4.8 Nežádoucí účinky Následující nežádoucí účinky jsou setříděny podle orgánových systémů a frekvence výskytu dle následujících konvencí: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až <1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit) .

Systémová třída orgánů

Velmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Méně časté (≥1/1000 až <1/100)

Vzácné (≥1/10000 až <1/1000)

Velmi vzácné (<1/10000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Poruchy krve a lymfatického systému

Trombocytopenie*

Poruchy imunitního systému

Anafylaktický šok

Poruchy metabolismu a výživy

Hypokaléme

Poruchy nervového systému

Bolesti hlavy, obvykle mírné až střední závažnosti

Třes

Srdeční poruchy

Komorová ektopická aktivita Komorová tachykardie (nesetrvalá či setrvalá) Supraventrikulární arytmie Hypotenze

Fibrilace komor Angina pectoris/bolest na hrudi

Torsades de pointes

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Bronchospasmus

Poruchy jater a žlučových cest

Abnormální výsledky jaterních funkčních testů

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Kožní reakce jako vyrážka

Celkové poruchy a lokální reakce po podání

Reakce v místě infúze

*U kojenců a dětí se riziko trombocytopenie signifikantně zvyšuje s délkou infúze. Klinické údaje naznačují, že trombocytopenie související s milrinonem je častější u dětí než u dospělých (viz bod 4.4).

Nebyla stanovena souvislost mezi výskytem supraventrikulárních či komorových arytmií a plazmatickou hladinou milrinonu. Život ohrožující arytmie jsou často spojeny s již přítomnými rizikovými faktory jako existující arytmie, metabolické poruchy (např. hypokalémie), zvýšené sérové hladiny digoxinu nebo zavedený katétr. Klinické údaje naznačují, že arytmie související s milrinonem jsou méně časté u dětí než u dospělých. Pediatrická populace: Poruchy nervového systému Není známo: intraventrikulární hemoragie (viz bod 4.4 Vrozené, familiární a genetické vady Není známo: perzistující ductus arteriosus *** (viz body 4.2, 4.4, 5.2 a 5.3) ***V literatuře byly popsány možné fatální následky perzistujícího ductus arteriosus, které jsou způsobené kombinací nadměrné plicní cirkulace následované plicním edémem a hemoragiemi a snížené orgánové perfúze s následným intraventrikulárním krvácením a nekrotizující enterokolitis. Dlouhodobé bezpečnostní údaje pro pediatrickou populaci nejsou zatím známa. 4.9 Předávkování Předávkování intervenózním Asicordem může způsobit hypotenzi (vzhledem k vasodilatačnímu účinku) nebo srdeční arytmii. V případě výskytu těchto stavů musí být podávání přípravku Asicord omezeno či dočasně přerušeno až do stabilizace pacienta. Není známé žádné specifické antidotum, je nutno provést obvyklá opatření k podpoře krevního oběhu. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Kardiotonika kromě srdečních glykosidů, inhibitory fosfodiesterázy ATC kód: C01C E02 Mechanismus účinku Milrinon patří mezi pozitivně inotropní a vazodilatačně působící látky s malou chronotropní aktivitou. Současně zlepšuje uvolnění levé komory při diastole. Liší se od digitalisových glykosidových katecholaminů či inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu ve struktuře a mechanismu účinku. Farmakodynamické účinky Milrinon je selektivním inhibitorem vrcholového III-fosfodiesteráza-enzymu v srdečních a cévních svalech. Vyvolává mírné zvýšení vodivosti A-V uzlu, ale jinak nemá žádné další signifikantní elektrofyziologické účinky. Klinická účinnost a bezpečnost V klinických studiích bylo prokázáno, že milrinon vyvolává rychlé zlepšení hemodynamických projevů městnavého srdečního selhání včetně srdečního výdeje, plicního kapilárního tlaku v zaklínění a cévního odporu bez klinicky signifikantních účinků na srdeční frekvenci nebo spotřebu kyslíku myokardem. Hemodynamické zlepšení během intravenózní terapie milrinonem je doprovázeno klinickým symptomatickým zlepšením městnavého srdečního selhání měřeným změnou klasifikace dle Newyorské srdeční společnosti.

Pediatrická populace: V literatuře byly nalezeny klinické studie u pacientů léčených z důvodu syndromu nízkého srdečního výdeje po srdeční operaci, septickém šoku nebo plicní hypertenzi. Obvyklé dávkování zahrnovalo zahajovací dávku 50 až 75 µg/kg podávaných po dobu 30 až 60 minut následovanou intravenózní kontinuální infúzí 0,25 až 0,75 µg/kg/min po dobu až 35 hodin. V těchto studiích milrinon prokázal zvýšení srdečního výdeje, snížení srdečního plnícího tlaku a snížení systémového a plicního cévního odporu s minimálními změnami v srdeční frekvenci a spotřeby kyslíku myokardem. Studie dlouhodobějšího používání milrinonu nepostačují k doporučení delšího podávání než 35 hodin. Některé studie hodnotily pediatrické použití milrinonu u pacientů s nehyperdynamickým septickým šokem

(Barton et al., 1996; Lindsay et al., 1998); the effect of milrinone on postbypass

pulmonary hypertension after tetralogy of Fallot repair (Chu et al., 2000); kombinované účinky oxid dusnatého a milrinonu na plicní oběh po zákroku Fontanova typu (Cai et al., 2008). Výsledky těchto studií byly nepřesvědčivé. Proto nelze použití milrinonu v těchto indikacích doporučit. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Při in vitro testech vazby na proteiny krevní plazmy bylo zjištěno, že 70 – 91 % milrinonu je vázáno na proteiny krevní plazmy v terapeuticky relevantních koncentracích. Za šest až dvanáct hodin kontinuální udržovací infúze v dávce 0,50 mikrogramů/kg/min jsou rovnovážné koncentrace milrinonu asi 200 ng/ml. Po intravenózních injekcích milrinonu v dávkách 12,5 mikrogramů/kg až 125 mikrogramů/kg u pacientů se srdeční nedostatečností byl zjištěn distribuční objem 0,38 l/kg, průměrný poločas konečné eliminace 2,3 hod a clearance 0,13 l/kg/hod. Po intravenózních injekcích milrinonu v dávkách 0,20 mikrogramů/kg až 0,7 mikrogramů/kg u pacientů se srdeční nedostatečností byl zjištěn distribuční objem 0,45 l/kg, průměrný poločas konečné eliminace 2, 4 hod a clearance 0,14 l/kg/hod. Tyto farmakokinetické vlastnosti nebyly závislé na velikosti dávky. Hodnota plochy pod křivkou koncentrace a času je však závislá na dávce přípravku. Pomocí ultracentrifugace lze prokázat, že 70 % milrinonu je vázáno na proteiny lidské plazmy v plazmatických koncentracích 70 až 400 nanogramů/ml. U pacientů se srdeční insuficiencí se clearance a poločas prodlužují, na rozdíl od zdravých subjektů, podle míry poškození jejich renální funkce. Údaje od pacientů se závažnou renální insuficiencí (clearance kreatininu = 0 – 30 ml/min) ukázaly, že poločas konečné eliminace se při renální insuficienci prodlužuje. Metabolismus, vylučování U člověka je milrinon ve velké míře vylučován močí. Nejvýznamnějšími produkty exkrece u člověka jsou milrinon (83 %) a jeho o-glukuronidový metabolit (12 %). U zdravých subjektů je eliminace močí rychlá, přibližně 60 % dávky je v moči zjištěno během prvních dvou hodin po podání a přibližně 90 % během prvních osmi hodin po podání. Průměrná renální clearance milrinonu i.v. je přibližně 0,3 l/min, což nasvědčuje aktivnímu vylučování. Pediatrická populace: Milrinon je eliminován mnohem rychleji u dětí než dospělých, ale u kojenců se projevila významně nižší clearance milrinonu než u dětí a u předčasně narozených dětí byla clearance ještě nižší. V návaznosti na tuto rychlejší clearanci v porovnání s dospělými byla ustálená rovnovážná plazmatická koncentrace milrinonu nižší u dětí než dospělých. U pediatrické populace s normální funkcí ledvin byla plazmatická koncentrace milrinonu v ustáleném stavu přibližně 100 – 300 ng/ml po 6 až 12 hodinách infuze v dávce 0,5-0,75 µg/kg/min. Po intravenózní infuzi v dávce 0,5 až 0,75 µg/kg/min podané novorozencům, kojencům a dětem po otevřené operaci srdce byl distribuční objem milrinonu okolo 0,35 až 0,9 l/kg bez významného rozdílu mezi těmito skupinami pacientů. Po intravenózní infuzi v dávce 0,5 µg/kg/min podané velmi

předčasně narozeným novorozencům jako prevence udržení systémového oběhu po narození byl distribuční objem milrinonu okolo 0,5 l/kg. Několik farmakokinetických studií ukázalo, že v pediatrické populaci stoupá eliminace s rostoucím věkem. Clearance u kojenců je výrazně nižší (3,4 až 3,8 ml/kg/min proti 5,9 až 6,7 ml/kg/min). U novorozenců byla clearance okolo 1,64 ml/kg/min a u předčasně narozených novorozenců ještě nižší (0,64 ml/kg/min). Střední terminální poločas milrinonu je mezi 2 a 4 hodinami u kojenců a dětí a střední eliminační poločas je 10 hodin u předčasně narozených dětí. Bylo odvozeno, že optimální dávka milrinonu u pediatrických pacientů, tak aby bylo dosaženo plazmatických hladin nad prahem farmakodynamické účinnosti, je vyšší než u dospělých, ale optimální dávka u předčasně narozených novorozenců, tak aby bylo dosaženo plazmatických hladin nad prahem farmakodynamické účinnosti, je nižší než u dětí. Perzistující ductus arteriosus: Milrinon je vylučován ledvinami a jeho distribuční objem je omezen na extracelulární prostor, což ukazuje, že objemové přetížení a hemodynamické změny spojené s otevřeným ductus arteriosus mohou ovlivnit distribuci a vylučování milrinonu (viz body 4.2, 4.4, 4.8 a 5.3). 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Akutní toxicita Při perorálním podání je LD 50 u samců myší 137 mg/kg a u samic myší 170 mg/kg, kdežto LD50 u samců potkanů je 91 mg/kg a u samic potkanů 153 mg/kg. Po intravenózním podání milrinonu se u králíků vyskytly fokální epikardiální a endokardiální hemoragie a fokální myokardiální fibrózy (zejména v papilárním svalu a endokardiálních oblastech). Subakutní toxicita Subakutní toxicita byla hodnocena u potkanů a psů. U psů se ve všech léčených skupinách vyskytly endokardiální hemoragie a myokardiální fibrózy po kumulativním a frakčním podávání milrinonu v množství těsně nad terapeutickou dávkou. Subchronická a chronická toxicita Perorální a intravenózní podání milrinonu potkanům, psům a opicím v terapeutických dávkách nebo v dávkách mírně převyšujících terapeutickou dávkou vedlo k degeneraci a fibrózám myokardu a zejména v oblastech papilárních svalů levé komory k subendokardiálním hemoragiím. Léze na koronárních cévách, charakteristické periarteriálním edémem a zánětem, byly pozorovány pouze u psů. Kancerogenita Dlouhodobé studie neprokázaly kancerogenní potenciál u myší ani u potkanů. U potkanů byly pozorovány endokardiální hemoragie a nekrózy a fibrózy myokardu. Při nejvyšším dávkování byly degenerace a fibrózy myokardu zaznamenány u myší. V žaludku myší byly zjištěny nekrózy a vředy. Mutagenita Důkladné in vitro i in vivo studie mutagenity měly negativní výsledky. Fertilita / reprodukční toxikologie Milrinon podávaný perorálně potkanům v dávkách 40x přesahujících běžné dávky u lidí neměl žádný vliv na samčí ani samičí fertilitu. Toxikologické reprodukční studie na potkanech a králících neprokázaly teratogenní efekt milrinonu ani v dávkách přesahujících 10x běžnou (perorální) a 2,5x běžnou (intravenózní) terapeutickou dávku u lidí. Tři generační studie (P, F1, F2 generace) u potkanů, kterým byl perorálně podáván milrinon, neprokázala žádný vliv léku na vývoj nebo reprodukční výkonnost matek nebo jejich potomstva, a to ani v nejvyšších dávkách (přesahujících 40x terapeutickou dávku u lidí). Embryonální/fetální dávka ve vztahu k sérovým koncentracím u matky:

Placentární přenos milrinonu do plodu je zdokumentován ve studii březích opic, kterým byly intravenózně podávány humánní dávky. Poměr sérových hodnot u matky ku sérovým hladinám u plodu činil 4:1. Zvířecí mláďata: Za účelem objasnění účinků PDE 3 inhibitorů na dilataci ductus arteriosus byla provedena preklinická studie sledující tyto účinky u mláďat potkanů narozených přibližně v plánovaném termínu porodu a před plánovaným termínem porodu. Postnatální dilatace ductus arteriosus milrinonem byla studována při 3 různých dávkách (10, 1, 0,1 mg/kg). Dilatační účinek milrinonu na fetální ductus kontrahovaný indometacinem byl zkoumán při současném podávání milrinonu (10, 1, 0,1 mg/kg) a indometacinu (10 mg/kg) samicím potkanů během dne 21 (blízko termínu) a 19 (před termínem). Tato in vivo studie ukázala, že milrinon vyvolává na dávce závislou dilataci fetálně a postnatálně kontrahovaného ductus arteriosus. Dilatační účinek byl silnější při injekci podané okamžitě po narození než 1 hodinu po narození. Navíc studie prokázala, že nezralý ductus arteriosus je k účinkům milrinonu citlivější než vyvinutý ductus arteriosus (viz body 4.2, 4.4, 4.8 a 5.2). 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Kyselina mléčná, glukosa, voda na injekci, hydroxid sodný (k úpravě pH). 6.2 Inkompatibility Tento léčivý přípravek nesmí být směšován s jinými léčivými přípravky kromě přípravků uvedených v bodě 6.6. Následující léčivé látky či roztoky na rekonstituci/ředění by neměly být podávány současně: Furosemid či bumetamid by neměly být podávány v intravenózních soupravách obsahujících milrinon, aby se zabránilo precipitaci. Milrinon nesmí být ředěn intravenózní infúzí hydrogenuhličitanu sodného. Jiné léky nesmí být směšovány s přípravkem Asicord, pokud nejsou k dispozici další údaje o kompatibilitě. 6.3 Doba použitelnosti 2 roky před prvním otevřením. Chemická a fyzikální stabilita po naředění byla prokázána po dobu 72 hodin při pokojové teplotě (15 - 25°C) nebo v chladničce (2 – 8 °C). Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin (při 2 až 8°C), pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání (viz bod 6.3). Chraňte před mrazem. 6.5 Druh obalu a velikost balení Ampule z bezbarvého skla typu I o velikosti 10 nebo 20 ml balené v krabičkách po 10 kusech. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Infúzní roztok naředěný dle pokynů chloridem sodným 4,5 mg/ml (0,45 %), chloridem sodným 9 mg/ml (0,9 %) nebo glukosy 50 mg/ml (5 %) se musí připravit krátce před použitím. Pouze k jednorázovému použití. Naředěný roztok musí být před podáním vizuálně zkontrolován, jestli neobsahuje částice nebo není zabarven. Všechen nespotřebovaný léčivý přípravek či odpadní materiál musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Pharmaselect International Beteiligungs GmbH Ernst-Melchior-Gasse 20 1020 Vienna Rakousko 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 83/536/12-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 12.9.2012 10. DATUM REVIZE TEXTU 12.9.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA 1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Asicord 1mg/ml koncentrát pro infúzní roztok Milrinonum Pouze k jednorázovému intravenóznímu podání 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

1 ml obsahuje 1 mg milrinon-laktátu, což odpovídá 1 mg milrinonum. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: kyselina mléčná, glukosa, hydroxid sodný, voda na injekci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Koncentrát pro infúzní roztok 10 ampulí obsahujících 10 ml 10 ampulí obsahujících 20 ml 5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Intravenózní podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. Chraňte před mrazem.

2

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Pharmaselect International Beteiligungs GmbH Ernst-Melchior-Gasse 20 1020 Vienna Rakousko Tel.: (+43) 1 786 03 86 -0 Fax: (+43) 1 786 03 86 - 20 12. REGISTRAČNÍČÍSLO 83/536/12-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMĚ

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU {DRUH/TYP} 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Asicord 1mg/ml koncentrát pro infúzní roztok Milrinonum Pouze k jednorázovému intravenóznímu podání 2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

3.

POUŽITELNOST

EXP : 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š. 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

10 ml koncentrátu pro infúzní roztok 20 ml koncentrátu pro infúzní roztok 6.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.