Artizia 0,075 Mg/0,020 Mg Obalené Tablety

Kód 0148064 ( )
Registrační číslo 17/ 851/09-C
Název ARTIZIA 0,075 MG/0,020 MG OBALENÉ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Zentiva, k.s., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0148064 POR TBL OBD 21 Obalená tableta, Perorální podání
0148065 POR TBL OBD 63 Obalená tableta, Perorální podání

nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls169734/2010

SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

ARTIZIA 0,075 mg/ 0,020 mg obalené tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna obalená tableta obsahuje: gestodenum 0,075 mg a ethinylestradiolum 0,020 mg Pomocné látky: jedna tableta obsahuje 36,86 mg monohydrátu laktosy a 19,63 mg sacharosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Obalené tabletyBílé kulaté bikonvexní lesklé obalené tablety

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Perorální antikoncepce.

4.2 Dávkování a způsob podání

4.2.1

Jak užívat přípravek ARTIZIA

Při správném užívání kombinovaných perorálních kontraceptiv (COC) se jejich selhání pohybuje okolo 1% za rok. Pokud dojde k zapomenutí užití tablety nebo se tablety užívají nesprávným způsobem, četnost selhání se může zvýšit.

Tablety se užívají v naznačeném pořadí každý den přibližně ve stejnou dobu. Podle potřeby se zapíjejí malým množstvím tekutiny. Během 21 po sobě následujících dnů se užívá jedna tableta denně.Užívání z nového balení začíná po sedmidenním intervalu bez užívání tablet, během kterého dojde ke krvácení z vysazení, které se objeví zhruba za 2 - 3 dny po užití poslední tablety a nemusí být ukončeno před zahájením užívání z dalšího balení.

4.2.2

Jak zahájit užívání přípravku ARTIZIA

 Nepředcházelo-li užívání hormonální antikoncepce (v předchozím měsíci)

Užívání tablet se zahájí první den přirozeného cyklu ženy (tzn. první den jejího menstruačního krvácení). Zahájit lze i během 2. - 5. dne, ale během prvních 7 dnů prvního cyklu se doporučuje navíc použít bariérovou metodu kontracepce.

 Přechod z jiné kombinované hormonální antikoncepce (COC nebo transdermální náplast)

Žena by měla zahájit užívání přípravku ARTIZIA nejlépe hned následující den po užití poslední aktivní tablety (poslední tableta obsahující léčivé látky) předchozího kombinovaného perorálního kontraceptiva. Nejpozději však v den následující po obvyklém intervalu bez užívání tablet nebo po období užívání placebo-tablet předchozího COC. V případě transdermální náplasti by měla žena začít

užívat přípravek ARTIZIA nejlépe v den jejího odstranění a nejpozději v den, kdy by mělo dojít k jejich další aplikaci.  Přechod z kontracepční metody obsahující pouze progestagen (minipilulka, injekce, implantát)

nebo z nitroděložního systému uvolňujícího progestagen (IUS)

Žena může být převedena z minipilulky kdykoliv (z implantátu nebo z IUS v den jejich vyjmutí, z injekcí v den, kdy by měla být aplikována další injekce), ale ve všech těchto případech se běhemprvních 7 dnů užívání tablet doporučuje navíc použít bariérovou metodu kontracepce.

 Užívání po potratu v prvním trimestru

Žena může zahájit užívání okamžitě. Pokud tak učiní, nepotřebuje další kontracepční opatření.

 Užívání po porodu nebo po potratu ve druhém trimestru

Kojící ženy viz bod 4.6Ženě je třeba doporučit, aby zahájila užívání mezi 21. až 28. dnem po porodu nebo po potratu ve druhém trimestru. Pokud zahájí užívání později, je třeba doporučit, aby během prvních 7 dnů užívání tablet použila navíc bariérovou metodu kontracepce. Pokud však již předtím došlo k pohlavnímu styku, je třeba před skutečným zahájením užívání COC vyloučit těhotenství nebo musí žena vyčkat na první menstruační krvácení.

4.2.3

Postup při vynechání tablet

Pokud se užití tablety opozdí o méně než 12 hodin, není kontracepční ochrana narušena. Žena musí užít tabletu okamžitě, jakmile si chybu uvědomí a další tabletu pak užije v obvyklou dobu.

Je-li užití tablety opožděno o více než 12 hodin, kontracepční ochrana může být snížena. Další opatření se pak mohou řídit následujícími základními pravidly:

1)

Užívání tablet nesmí být nikdy přerušeno na dobu delší než 7 dnů.

2)

K dosažení odpovídající suprese hypothalamo-hypofyzo-ovariální osy je třeba 7 dnů nepřerušeného užívání tablet.

V souladu s těmito pravidly lze v běžné praxi poskytnout následující doporučení:

 1. týdenŽena musí užít poslední vynechanou tabletu okamžitě, jakmile si chybu uvědomí, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet současně. Poté pokračuje v užívání tablet v obvyklou dobu. Během následujících 7 dnů je třeba navíc použít bariérovou metodu kontracepce jako např. kondom. Pokud došlo v předchozích 7 dnech k pohlavnímu styku, je třeba zvážit možnost otěhotnění. Čím více tablet bylo vynecháno a čím blíže byly tyto tablety k pravidelnému intervalu bez užívání, tím větší je riziko otěhotnění.

 2. týdenŽena musí užít poslední vynechanou tabletu okamžitě, jakmile si chybu uvědomí, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet současně. Poté pokračuje v užívání tablet v obvyklou dobu. Pokud žena užívala tablety pravidelně po dobu 7 dnů před první vynechanou tabletou, další kontracepční opatření nejsou nutná. Není-li tomu tak, nebo vynechala-li žena více než 1 tabletu, je po dobu 7 dnů třeba doporučit zvláštní kontracepční opatření.

 3. týdenVzhledem k nadcházejícímu intervalu bez užívání tablet je velké nebezpečí snížení spolehlivosti kontracepce. Přesto však upravením schématu užívání lze předejít snížení kontracepční ochrany. Bude-li se pacientka řídit některým z následujících dvou možných postupů, není třeba používat další kontracepční opatření za předpokladu, že po dobu 7 dnů předcházejících vynechání první tablety užila

všechny tablety správně. Není-li tomu tak, žena musí zvolit první z následujících dvou možností a po dobu 7 dnů použít navíc další kontracepční opatření.

1.

Žena musí užít poslední vynechanou tabletu okamžitě, jakmile si chybu uvědomí, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet současně. Poté pokračuje v užívání tablet v obvyklou dobu. Užívání z následujícího balení pak zahájí okamžitě po využívání předchozího, tzn. mezi baleními není žádná přestávka. Krvácení z vysazení se pravděpodobně dostaví až po využívání druhého balení, ale během užívání tablet může dojít ke špinění nebo intermenstruačnímu krvácení.

2.

Ženě lze také poradit, aby přerušila užívání tablet ze stávajícího balení. Tím vznikne interval 7 dnů bez užívání tablet včetně dnů, kdy byly tablety vynechány a následuje užívání z dalšího balení.

Pokud žena zapomene užít tablety a následně se nedostaví krvácení z vysazení v prvním normálním intervalu bez užívání tablet, je třeba zvážit možnost těhotenství.

4.2.4

Postup v případě gastrointestinálních obtíží

V případě závažných gastrointestinálních obtíží může být absorpce léčivých látek snížena a jsou nutná další kontracepční opatření.

Dojde-li během 3 - 4 hodin po užití tablety ke zvracení, lze aplikovat postup při vynechání tablety uvedený v bodu 4.2.3. Nechce-li žena měnit obvyklé schéma užívání tablet, musí užít zvláštní tabletu(y) z jiného balení.

4.2.5

Jak posunout nebo oddálit krvácení

Přeje-li si žena oddálit krvácení, musí pokračovat v užívání tablet z dalšího balení přípravku ARTIZIAbez obvyklé přestávky. Tak lze pokračovat podle potřeby až do využívání druhého balení. Během této doby se u pacientky může vyskytnout intermenstruační krvácení nebo špinění. Po sedmidenním intervalu bez užívání tablet pak žena opět pokračuje v pravidelném užívání přípravku ARTIZIA.

Přeje-li si žena přesunout periodu na jiný den v týdnu, než na který vychází ve stávajícím schématu užívání, lze jí doporučit, aby zkrátila nastávající interval bez užívání tablet o tolik dnů, o kolik si přeje. Čím kratší však tento interval bude, tím větší je riziko výskytu intermenstruačního krvácení a špinění (podobně jako při oddálení periody).

4.3 Kontraindikace

Kombinovanou perorální antikoncepci nelze užívat, je-li u pacientky diagnostikován některý z dále uvedených stavů. Pokud se některý z těchto stavů objeví poprvé v průběhu užívání kombinované perorální antikoncepce, užívání přípravku je třeba okamžitě ukončit.

Venózní nebo arteriální trombotická/tromboembolická příhody (například hluboká venózní trombóza, pulmonální embolie, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda) nebo tyto stavy zjištěné v anamnéze.

Prodromy trombózy nebo jejich výskyt v anamnéze (například tranzitorní ischemická porucha, angina pectoris).

Závažné nebo mnohonásobné rizikové faktory pro vznik venózní nebo arteriální trombózy (viz bod 4.4).

Migréna s fokálními neurologickými symptomy v anamnéze.

Diabetes mellitus s postižením cév.

Pankreatitida spojená se závažnou hypertriglyceridémií nebo její výskyt v anamnéze.

Těžké jaterní onemocnění právě probíhající nebo v anamnéze až do navrácení hodnot jaterních funkcí k normálu.

Jaterní tumory nebo jejich výskyt v anamnéze (benigní či maligní).

Diagnóza nebo podezření na přítomnost steroid-dependentních malignit (tumory pohlavních orgánů nebo prsů.

Vaginální krvácení neznámého původu.

Těhotenství nebo podezření na ně.

Přecitlivělost na léčivé látky nebo jakoukoliv pomocnou látku přípravku.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

4.4.1

Upozornění

Za přítomnosti některého stavu nebo rizikových faktorů zmíněných níže, je třeba individuálně zvážit přínos kombinovaného perorální antikoncepce (COC) ve srovnání s možným rizikem vyplývajícím z jejího užívání a tato rizika s ženou prohovořit dříve, než se rozhodne přípravek užívat. Dojde-li k agravaci, exacerbaci nebo prvnímu projevu některého z těchto stavů nebo rizikových faktorů během užívání, musí žena kontaktovat lékaře. Lékař pak musí rozhodnout, má-li být užívání COC přerušeno.

Cirkulační poruchy

Epidemiologické studie naznačují souvislost mezi užíváním kombinovaných orálních kontraceptiv a zvýšeným rizikem arteriálních a venózních trombóz a tromboembolických onemocnění jako infarkt myokardu, cerebrovaskulární příhoda, hluboká venózní trombóza a pulmonální embolie. Tyto příhody jsou vzácné.

Venózní tromboembolismus (VTE) manifestující se jako hluboká venózní trombóza a/nebo pulmonální embolie se může vyskytnout během užívání kterékoliv kombinované perorálníantikoncepce. Riziko venózního tromboembolismu je nejvyšší první rok užívání prvního kombinované perorální antikoncepce. Přibližný výskyt VTE u uživatelek perorálních kontraceptiv s nízkou dávkou estrogenů (méně než 0, 05 mg ethinylestradiolu) je do 4 na 10 000 žen/rok ve srovnání s 0,5 - 1 na 10 000 žen/rok u žen, které perorální antikoncepci neužívají. Incidence VTE spojená s těhotenstvím je 6 na 10 000 těhotných žen/rok).

Velmi vzácně byly u uživatelek kombinované perorální antikoncepce zaznamenány trombózy v jiných krevních cévách, např. hepatálních, mezenterických, renálních, cerebrálních nebo retinálních vénách a arteriích. Neexistuje jednotný názor na to, zda je výskyt těchto příhod spojen s užíváním kombinovaných perorálních kontraceptiv či nikoliv.

Venózní nebo arteriální trombotické/tromboembolické příhody nebo cerebrovaskulární příhody mohou mít následující příznaky: unilaterální bolest a/nebo otok nohy, náhlá silná bolest na hrudníku, která může vystřelovat do levé paže, náhlá dušnost, náhlý záchvat kašle, jakákoliv nezvyklá, těžká, déletrvající bolest hlavy, náhlá úplná nebo částečná ztráta vidění, diplopie, nezřetelná řeč či afázie, vertigo, kolaps s fokálními příznaky nebo bez nich, slabost nebo výrazné ochromení náhle postihující jednu polovinu nebo část těla, motorické poruchy, „akutní“ břicho.

Riziko

venózních

nebo

arteriálních

trombotických/tromboembolických

příhod

nebo

cerebrovaskulárních příhod zvyšuje:

věk

kouření (silnější kouření a vyšší věk riziko dále zvyšují, a to zvláště u žen nad 35 let)

pozitivní rodinná anamnéza (např. venózní a arteriální tromboembolismus u sourozenců a rodičů v relativně mladém věku). Je-li podezření na hereditární predispozici, je třeba, aby ženu vyšetřil specialista dříve, než bude rozhodnuto o užívání kombinovaných perorálních kontraceptiv.

obezita (body mass index nad 30 kg/m

2)

dyslipoproteinémie

hypertenze

migréna

valvulární srdeční vada

atriální fibrilace

delší imobilizace, velký chirurgický výkon, jakýkoliv chirurgický výkon na nohou, vážnější úraz. V těchto situacích je vhodné užívání kombinované perorální antikoncepce přerušit kontraceptiv

(jedná-li se o plánovanou operaci alespoň čtyři týdny předem) a užívání znovu zahájit až dva týdny po kompletní remobilizaci.

Neexistuje jednotný názor na možnou roli varikózních vén a superficiální tromboflebitidy na vznik venózního tromboembolismu.

V puerperálním období je třeba počítat se zvýšeným rizikem tromboembolismu (viz bod 4.6).

Mezi další onemocnění, která jsou spojena s cirkulačními nežádoucími účinky patří diabetes mellitus, systémový lupus erythematodes, hemolyticko-uremický syndrom, chronické zánětlivé onemocnění střev (Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida) a srpkovitá anémie.

Zvýšení frekvence nebo závažnosti migrény během užívání kombinované perorální antikoncepce(může se jednat o prodromy cerebrovaskulární příhody) může být důvodem k okamžitému přerušení užívání kombinované perorální antioncepce.

K biochemickým faktorům, které mohou upozorňovat na hereditární nebo získanou predispozici k venózní nebo arteriální trombóze, patří rezistence na aktivovaný protein C (APC), hyperhomocysteinémie, deficience antitrombinu III, deficience proteinu C, deficience proteinu S, antifosfolipidové protilátky (anticardiolipin antibodies, lupus anticoagulant).

Při zvažování poměru rizika a přínosu by měl lékař vzít v úvahu, že odpovídající léčba těchto stavů může snížit riziko trombózy, a že riziko spojené s těhotenstvím je vyšší než riziko spojené s užíváním nízkodávkové (<0,05 mg ethinylestradiolu) kombinované perorální antikoncepce.

Nádory

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro karcinom děložního hrdla je přetrvávající infekce HPV (human papilloma virus). Některé epidemiologické studie naznačují, že dlouhodobé užívání kombinované perorální antikoncepce (COC) může dále přispívat k tomuto zvýšenému riziku. Dosud však stále pokračují spory o tom, do jaké míry lze tento výsledek vztahovat k dalším zjištěným faktorům, např. skríningovému vyšetřování děložního hrdla a sexuálnímu chování, včetně používání bariérové kontracepce.

Meta-analýza 54 epidemiologických studií hovoří o lehce zvýšeném relativním riziku (RR = 1,24) diagnózy karcinomu prsu u žen, které právě užívají COC. Toto zvýšené riziko postupně klesá během 10 let po ukončení užívání COC. Vzhledem k tomu, že karcinom prsu je u žen do 40 let vzácný, zvýšení počtu diagnostikovaných karcinomů prsu u současných a dřívějších uživatelek COC je ve vztahu k celkovému riziku karcinomu prsu malé. Tyto studie nedokládají příčinnou souvislost. Příčinou pozorovaného zvýšení rizika karcinomu prsu u uživatelek COC může být časnější diagnóza, biologický účinek COC nebo kombinace obojího. Karcinom prsu diagnostikovaný u současných nebo bývalých uživatelek bývá klinicky méně pokročilý než u žen, které COC nikdy neužívaly.

Vzácně byly u uživatelek COC diagnostikovány benigní jaterní tumory a ještě vzácněji maligní jaterní tumory. Vzácně byly tyto tumory příčinou život ohrožujícího nitrobřišního krvácení. Objeví-li se u ženy užívající COC silná bolest v epigastriu, zvětšení jater nebo známky nitrobřišního krvácení, je třeba v diferenciálně diagnosticky uvážit možnost hepatálního tumoru.

Ostatní stavy

U žen, které trpí hypertriglyceridemií, nebo které mají toto onemocnění v rodinné anamnéze, může být v průběhu užívání kombinované perorální antikoncepce (COC) zvýšeno riziko pankreatitidy.

Přestože bylo u mnoha žen užívajících COC zaznamenáno lehké zvýšení krevního tlaku, klinicky významný vzestup je vzácný. Pokud se však v průběhu užívání COC rozvine klinicky signifikantní

hypertenze, je lepší, aby lékař v rámci opatrnosti kombinovanou perorální antikoncepci vysadil a léčilhypertenzi. Jakmile je antihypertenzní terapií dosaženo normálních hodnot krevního tlaku, může být, pokud to lékař uzná za vhodné, kombinovaná perorální antikoncepce znovu nasazena.

O zhoršení nebo prvním projevu následujících stavů se hovoří v souvislosti jak s těhotenstvím, tak s užíváním COC, ale důkaz souvislosti s užíváním COC není přesvědčivý: žloutenka a/nebo pruritus související s cholestázou, tvorba žlučových kamenů, porfyrie, systémový lupus erythematodes, hemolyticko-uremický syndrom, Sydenhamova chorea, herpes gestationis, ztráta sluchu způsobená otosklerózou.

U žen s hereditárním angioedémem mohou exogenní estrogeny indukovat nebo exacerbovat příznaky angioedému.

V případě akutních nebo chronických poruch jaterních funkcí může být nezbytné přerušit užívání COC na dobu, než se markery jaterních funkcí vrátí k normálním hodnotám. Přerušení užívání COC rovněž vyžaduje recidiva cholestatické žloutenky, která se poprvé objevila v těhotenství nebo během dřívějšího užívání pohlavních steroidů.

Přestože COC mohou mít vliv na periferní inzulínovou rezistenci a na glukózovou toleranci, neexistuje důkaz, že je u diabetiček užívajících nízkodávková COC (obsahující <0,05 mg ethinylestradiolu) nutné měnit režim antidiabetické léčby. V každém případě však musí být diabetičky užívající COC pečlivě sledovány.

S užíváním COC může mít souvislost Crohnova choroba a ulcerózní kolitida.

Někdy se může objevit chloasma a to zvláště u žen, které mají v anamnéze chloasma gravidarum. Ženy, které mají dispozici ke vzniku chloasmat, by se měly během užívání COC vyhnout působení slunečního nebo ultrafialového záření.

Přípravek obsahuje monohydrát laktosy a sacharosu. Pacientky se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy, se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktosy nebo sacharoso-izomaltasovou deficiencí by tento přípravek neměly užívat.

4.4.2

Lékařské vyšetření

Před prvním užíváním nebo znovuzahájením užívání kombinované perorální antikoncepce (COC) je třeba od pacientky odebrat kompletní anamnézu a provést lékařské vyšetření s ohledem na kontraindikace (bod 4.3) a upozornění (bod 4.4.1). Vyšetření se musí pravidelně opakovat. Pravidelné lékařské posouzení je důležité také z toho důvodu, že kontraindikace (např. tranzitorní ischemický stav atd.) nebo rizikové faktory (např. rodinná anamnéza venózní nebo arteriální trombózy) se mohou projevit poprvé až v průběhu užívání COC. Frekvence a povaha těchto vyšetření by měly být založeny na zavedených klinických postupech a individuálně přizpůsobeny, ale obecně by měly zahrnovat především vyšetření krevního tlaku, prsou, břišních a pánevních orgánů včetně cervikální cytologie.

Ženy je třeba upozornit, že je perorální antikoncepce nechrání před HIV infekcí (AIDS) ani dalšími pohlavně přenosnými chorobami.

4.4.3

Snížení účinnosti

Účinnost kombinované perorální antikoncepce může být snížena například při vynechání tablety (bod 4.2.3), v případě gastrointestinálních poruch (bod 4.2.4), nebo při současném užívání dalších léků (bod 4.5)

4.4.4

Snížení kontroly cyklu

Při užívání kterékoliv kombinované perorální antikoncepce (COC) se může objevit nepravidelné krvácení (špinění nebo intermenstruační krvácení) a to především během prvních měsíců užívání. Z toho důvodu má hledání příčiny nepravidelného krvácení smysl až po adaptačním intervalu přibližně tří cyklů.

Pokud nepravidelné krvácení pokračuje nebo se objeví po období pravidelných cyklů, pak je třeba uvážit možnost nehormonální příčiny a provést odpovídající diagnostické kroky k vyloučení malignity nebo těhotenství. Může být nezbytná i kyretáž.

U některých žen nemusí dojít během intervalu bez užívání tablet ke krvácení z vysazení. Je-li COC užíváno podle pokynů popsaných v bodu 4.2, je nepravděpodobné, že je žena těhotná. Pokud však COC nebylo užíváno před prvním vynechaným krvácením pravidelně nebo nedošlo-li ke krvácení z vysazení dvakrát, je třeba před dalším užíváním COC vyloučit těhotenství.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce

Interakce mezi kombinovanou perorální antikoncepcí a jinými léky mohou vést k intermenstruačnímukrvácení a/nebo k selhání kontracepce. V literatuře byly uvedeny následující interakce.

Jaterní metabolismus: interakce se může objevit s léky, které indukují mikrozomální enzymy, což může mít za následek zvýšenou clearance pohlavních hormonů (například fenytoin, barbituráty, primidon, karbamazepin, rifampicin, a zřejmě také oxkarbazepin, topiramat, felbamat, griseofulvin a přípravky obsahující třezalku tečkovanou).

Také pro HIV proteázy (např. ritonavir) a nenukleozidové inhibitory reverzní transkriptázy (např. nevirapin) a pro jejich kombinaci se uvádí možnost ovlivnění jaterního metabolismu.

Interference s enterohepatální cirkulací: některé klinické práce uvádějí, že enterohepatální cirkulace estrogenů může být snížena, podávají-li se určitá antibiotika (například peniciliny, tetracykliny), což může snižovat koncentrace ethinylestradiolu.

Ženy léčené některým z těchto léků by měly kromě kombinované perorální antikoncepce (COC) dočasně používat bariérovou metodu kontracepce, nebo si vybrat jinou metodu kontracepce. U přípravků indukujících mikrozomální enzymy by bariérová metoda měla být používána v průběhu léčby přípravkem a následujících 28 dnů po jejím ukončení. Ženy léčené antibiotiky (s výjimkou rifampicinu a griseofulvinu) by měly používat bariérovou metodu kontracepce ještě 7 dní po ukončení léčby. Pokud léčba zasáhne do období ukončení užívání tablet COC ze stávajícího balení, pak by další balení COC mělo být načato bez obvyklého intervalu bez užívání tablet.

Perorální antikoncepce může interferovat s metabolismem některých jiných léků, a tak mohou být jejich plazmatické a tkáňové koncentrace zvýšeny (např. cyklosporin) nebo sníženy (lamotrigin).

Poznámka: měly by být konzultovány odborné informace k doprovodné léčbě, aby byly zjištěny možné interakce.

Laboratorní vyšetření

Užívání kontracepčních steroidů může ovlivnit výsledky některých laboratorních testů. Patří k nim: biochemické parametry jater, thyreoidálních, adrenálních a renálních funkcí, plazmatických hladiny(vazebných) proteinů např. kortikosteroidy vážící globulin CBG a lipidové/lipoproteinové frakce,

parametry metabolismu sacharidů a parametry koagulace a fibrinolýzy. Změny však obvykle zůstávají v rozmezí normálních laboratorních hodnot.

4.6 Těhotenství a kojení

ARTIZIA se nemá užívat během těhotenství. Pokud během užívání přípravku ARTIZIA žena otěhotní, musí být další užívání ukončeno. Rozsáhlé epidemiologické studie však nezaznamenaly zvýšené riziko vrozených vad u dětí narozených ženám užívajícím kombinovanou perorální antikoncepci před otěhotněním, ani teratogenní vliv kombinovaných perorálních kontraceptiv nezáměrně užívaných v časném těhotenství.

Užívání kombinované perorální antikoncepce během kojení může vést ke snížní objemu vytvořeného mléka a ke změně jeho složení. Z toho důvodu se užívání kombinovaných perorálních kontraceptiv obecně nedoporučuje, dokud matka dítě zcela neodstaví. Malé množství kontracepčních steroidů a/nebo jejich metabolitů může být vylučováno do mléka, ale neexistuje důkaz negativního vlivu na zdraví dítěte.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyl pozorován žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejzávažnější nežádoucí účinky spojené s užíváním kombinované perorální antikoncepce (COC) jsou vyjmenovány v bodu 4.4.

Další nežádoucí účinky, které byly uváděny uživatelkami COC, pro něž ale nebylo spojení s užíváním COC ani potvrzeno ani vyvráceno, jsou uvedeny v následující tabulce.Frekvence nežádoucích účinků jsou definovány podle terminologie MedDRA jako: velmi časté (1/10), časté (1/100 až <1/10), méně časté (1/1000 až <1/100), vzácné (1/10 000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10 000), a neznámé (z dostupných údajů nelze určit).

Třída orgánových systémů dle MedDRA

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy imunitního systému

Vzácné

Hypersenzitivita

Poruchy metabolismua výživy

Méně časté

Retence tekutin,hyperlipidemie

Časté

Depresivní nálada, změny nálady

Méně časté

Snížení libida

Psychiatrické poruchy

Vzácné

Zvýšení libida

Časté

Bolest hlavy

Poruchy nervového systému

Méně časté

Migréna

Oční poruchy

Vzácné

Intolerance kontaktních čoček

Časté

Nauzea, bolesti břicha

Méně časté

Zvracení, průjem

Gastrointestinální poruchy

Velmi vzácné

Pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné

Cholelithiáza

Méně časté

Vyrážka, kopřivka

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vzácné

Erythema nodosum,erythema multiforme

Časté

Bolest prsů, napětí prsů

Méně časté

Zvětšení prsů

Poruchy reprodukčníhosystému a prsu

Vzácné

Vaginální výtok, sekrece z prsů

Časté

Zvýšení hmotnosti

Vyšetření

Vzácné

Snížení hmotnosti

U žen s hereditárním angioedémem mohou exogenní estrogeny indukovat nebo exacerbovat příznaky angioedému.

4.9 Předávkování

Nejsou žádné zprávy o závažných škodlivých účincích z předávkování. Vyskytnout se mohou tyto příznaky: nevolnost, zvracení a u mladých dívek slabé vaginální krvácení. Neexistují žádná antidota a další léčba by měla být symptomatická.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Progestogeny a estrogeny, fixní kombinaceATC kód: G03AA10

Kontracepční účinek kombinované perorální antikoncepce (COC) je založen na synergickém působení různých faktorů. Nejdůležitější z nich je inhibice ovulace a změna v cervikální sekreci.

Kromě ochrany před otěhotněním poskytují COC i další výhody, které spolu s nežádoucími účinky (viz body 4.8 a 4.4.1) mohou být užitečné v rozhodování, zda zvolit tuto metodu kontracepce. Cyklus je pravidelnější, menstruace je často méně bolestivá a krvácení je slabší. Díky tomu může dojít ke snížení výskytu deficitu železa.

Kromě tohoto je prokázáno snížení rizika vzniku endometriálního a ovariálního karcinomu. Navíc vysokodávková COC (0,05 mg ethinylestradiolu) snižují incidenci ovariálních cyst, pánevních zánětlivých onemocnění, benigních onemocnění prsou a ektopických těhotenství. Zda toto platí i pro nízkodávková COC, ještě zbývá potvrdit.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Gestoden

AbsorpcePerorálně podaný gestoden je rychle a kompletně absorbován. Maximální sérové hladiny 4 ng/ml je dosaženo asi za 1 hodinu po požití jednotlivé dávky. Biologická dostupnost je okolo 99%.

DistribuceGestoden je vázán na sérový albumin a na globulin vážící steroidní hormony (SHBG). Pouze 1,3 % z celkové sérové koncentrace je přítomno ve formě volného steroidu, 68 % je specificky vázáno na SHBG. Ethinylestradiolem indukované zvýšení SHBG ovlivňuje množství gestodenu vázaného na sérové proteiny, což má za následek zvýšení frakce vázané na SHBG a snížení frakce vázané na albumin. Distribuční objem gestodenu je 0,7 l/kg.

MetabolismusGestoden je kompletně metabolizován obvyklou cestou metabolismu steroidů. Rychlost metabolické clearance ze séra je asi 0,8 ml/min/kg. Nebyla nalezena přímá interakce v případě, kdy byl gestoden podáván spolu s ethinylestradiolem.

EliminaceHladina gestodenu klesá ve dvou fázích. Závěrečná fáze je charakterizována poločasem přibližně 12 -15 hodin. Gestoden není vylučován v nezměněné formě. Jeho metabolity jsou vylučovány močí a žlučí v poměru přibližně 6 : 4. Poločas exkrece metabolitů je asi 1 den.

Rovnovážný stavFarmakokinetika gestodenu je ovlivněna hladinou SHBG, která se zvyšuje dvakrát, je-li podáván současně s ethinylestradiolem. Po opakovaném denním podávání sérová hladina stoupá asi čtyřikrát a rovnovážného stavu je dosaženo ve druhé polovině léčebného cyklu.

Ethinylestradiol

AbsorpcePerorálně podaný ethinylestradiol je rychle a kompletně absorbován. Nejvyšší sérové koncentrace okolo 65 pg/ml je dosaženo během 1,7 hodiny. Během absorpce a během prvního průchodu játry je ethinylestradiol extenzivně metabolizován, což má za následek průměrnou orální biologickou dostupnost okolo 45% a velkou interindividuální variabilitu kolem 20 - 65%.

DistribuceEthinylestradiolu je vysoce, ale nespecificky vázán na sérový albumin (přibližně 98%) a indukuje vzestup sérové koncentrace SHBG. Distribuční objem je uváděn kolem 2,8 – 8,6 l/kg.

MetabolismusEthinylestradiol podléhá presystémové konjugaci jak ve stěně tenkého střeva, tak v játrech. Ethinylestradiol je primárně metabolizován aromatickou hydroxylací, vzniká však velké množství různých hydroxylovaných a methylovaných metabolitů, které jsou přítomny jako volné metabolity nebo konjugované s kyselinou glukuronovou a sírovou. Metabolická clearance je uváděna 2,3 – 7 ml/min/kg.

EliminaceHladiny ethinylestradiolu klesají ve dvou dispozičních fázích charakterizovaných poločasy okolo 1 hodiny a 10 – 20 hodin. Nezměněný ethinylestradiol není vylučován, jeho metabolity jsou vylučovány močí a žlučí v poměru 4 : 6. Poločas exkrece metabolitů je asi 1 den.

Rovnovážný stavVzhledem k variabilnímu poločasu závěrečné dispoziční fáze a vzhledem k denní aplikaci, rovnovážného stavu ethinylestradiolu v séru je dosaženo asi po jednom týdnu.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Preklinické údaje založené na konvenčních studiích toxicity po opakovaných dávkách, studiích genotoxicity, karcinogenního potenciálu a reprodukční toxicity, neodhalily žádná zvláštní rizika pro člověka. Nelze však opomenout, že pohlavní steroidy mohou podporovat růst určitých hormon-dependentních tkání a tumorů.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety:Natrium-kalcium-edetátMonohydrát laktosyKukuřičný škrobPovidon 25 Magnesium-stearát

Obal tablety:SacharosaPovidon 90FMakrogol 6000Uhličitan vápenatýMastek

Montanglykolový vosk6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

4 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

6.5 Druh obalu a velikost balení

PVC/Al blistr, papírová krabička

Velikost balení: 21 obalených tablet 3 x 21 obalených tabletNa trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

17/851/09-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

9.12.2009

10. DATUM REVIZE TEXTU

8.10.2010


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.