Apo-Quetiapin 200 Mg

Kód 0129832 ( )
Registrační číslo 68/ 066/09-C
Název APO-QUETIAPIN 200 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0129832 POR TBL FLM 100X200MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0129831 POR TBL FLM 30X200MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak APO-QUETIAPIN 200 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls102048/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

APO-QUETIAPIN 25 mg

APO-QUETIAPIN 100 mgAPO-QUETIAPIN 200 mg

potahované tablety

Quetiapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je APO-QUETIAPIN a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-QUETIAPIN užívat

3.

Jak se APO-QUETIAPIN užívá

4

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak APO-QUETIAPIN uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE APO-QUETIAPIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

APO-QUETIAPIN patří do skupiny léků zvaných antipsychotika (neuroleptika), které zlepšují příznaky, jako jsou halucinace (např. nevysvětlitelné hlasy), podivné a znepokojující myšlenky, změny v chování, pocity osamocení a zmatenosti.

APO-QUETIAPIN lze také podávat pacientům při léčbě onemocnění, která ovlivňují jejich

náladu, kdy se cítí přehnaně „nad věcí“ či nadšeně. Tito lidé mohou mít pocit, že potřebují méně spánku než obvykle, jsou hovornější a jejich myšlenky či nápady přeskakují od jednoho k druhému. Také se mohou cítit neobvykle podrážděně.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-QUETIAPINUŽÍVAT

Neužívejte APO-QUETIAPIN:

Pokud jste alergičtí (přecitlivělí) na quetiapin nebo kteroukoli další složku APO-

QUETIAPIN.

Pokud užíváte kterýkoli z následujících léků:

o

cytochromové P450 3A4 inhibitory jako jsou HIV-proteázové inhibitory,

o

azolová léčiva (na plísňové infekce),

o

erytromycin nebo klaritromycin (při infekcích),

o

nefazodon (při depresi).

Neužívejte APO-QUETIAPIN, pokud se Vás týká výše uvedená medikace. Pokud si nejste jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před tím, než začnete užívat APO-QUETIAPIN.

Zvláštní opatrnosti při užívání APO-QUETIAPINu je zapotřebí:

pokud jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo kojíte,

pokud máte potíže se srdcem,

pokud máte nízký krevní tlak,

pokud máte problémy s játry,

pokud jste již někdy měl/a epileptický záchvat,

pokud jste prodělal/a mrtvici,

pokud máte cukrovku,

pokud jste starší a trpíte demencí.

pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.

Sdělte Vašemu lékaři, pokud při užívání léku zaznamenáte: 

vysokou teplotu (horečku), svalovou ztuhlost, pocity zmatenosti

nekontrolovatelné záškuby, převážně v obličeji nebo jazykem.

Tyto stavy mohou být způsobeny tímto typem léku.

APO-QUETIAPIN by neměl být užíván staršími pacienty, kteří trpí demencí (sníženímmozkových funkcí), protože skupina léků, do které APO-QUETIAPIN patří, může u těchto pacientů zvyšovat riziko mrtvice, v některých případech i riziko úmrtí.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyInformujte prosím svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, včetně léků, jež jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte APO-QUETIAPIN, pokud užíváte jakýkoli z dále uvedených druhů léků:

léky na HIV,

azolové léky (na plísňové infekce),

erytromycin nebo klaritromycin (na infekce),

nefazodon (u deprese).

Vždy sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, že užíváte nebo máte užívat některou z následujících skupin léků na:

epilepsii (jako je fenytoin nebo karbamazepin),

vysoký krevní tlak,

nespavost (jako jsou barbituráty),

antipsychotika (jako je thioridazin).

Tyto léky ovlivňují účinnost APO-QUETIAPIN.

Užívání APO-QUETIAPINu s jídlem nebo pitímAPO-QUETIAPIN se má užívat spolu s tekutinou (sklenicí vody). Nedoporučuje se zapíjení quetiapinu grapefruitovým džusem.

Jídlo nemá na tento lék žádný účinek. Nedoporučuje se konzumace alkoholu během užívání APO-QUETIAPIN, protože může způsobit ospalost.

Těhotenství a kojeníAPO-QUETIAPIN by měl být během těhotenství užíván, pouze pokud výhody vyrovnajípotenciální rizika. APO-QUETIAPIN by tudíž neměl být užíván během těhotenství, pokud tak neurčí lékař. Také je doporučeno během užívání APO-QUETIAPIN přerušit kojení.Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůAPO-QUETIAPIN často při užívání způsobuje ospalost. Neměl/a byste řídit nebo používat stroje, dokud si neověříte, jak tyto tablety působí právě na Vás.

Důležité údaje o některých složkách APO-QUETIAPINTento přípravek obsahuje laktózu. Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostíněkterých cukrů, obraťte se před zahájením užívání tohoto léku na svého lékaře.

Jedna ze složek APO-QUETIAPIN 25 mg, oranžová žluť (E110), může vyvolat alergickou reakci.

3.

JAK SE APO-QUETIAPIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte APO-QUETIAPIN přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí:

SchizofrenieZahajovací dávka pro první čtyři dny terapie je buď

50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den) a 300 mg (4. den), nebo

100 mg (1. den), 200 mg (2. den), 300 mg (3. den) a 400 mg (4. den).

Od čtvrtého dne Vám sdělí Váš lékař, kolik tablet budete dále každý den užívat. Dávkování lzeupravit v rozsahu od 150 do 750 mg/den v závislosti na individuální léčbě a potřebě.

Pacienti v manické fáziZahajovací dávka pro první čtyři dny terapie je

100 mg (1. den), 200 mg (2. den), 300 mg (3. den) a 400 mg (4. den).

Od čtvrtého dne Vám sdělí Váš lékař, kolik tablet budete dále každý den užívat. Dávkování lze upravit v rozsahu od 200 do 800 mg/den v závislosti na individuální léčbě a potřebě.

Starší pacienti: Zahajovací dávka by měla být snížena v případě, že se jedná o seniory nebo má pacient potíže s játry nebo ledvinami.

Děti a dospívající do 18 roků:APO-QUETIAPIN by neměly užívat děti a dospívající do 18 let věku.

Užívejte tablety dvakrát denně.

Polykejte tablety vcelku spolu s malým množstvím vody.

Tablety můžete užívat spolu s jídlem nebo bez ohledů na příjem potravy.

Nezapíjejte APO-QUETIAPIN grapefruitovým džusem. Ten totiž může ovlivnit způsob, jak lék funguje.

V užívání tablet nepřestávejte, ani když se Váš stav zlepší, pokud Vám to nepovolí Váš lékař.

Rozdělení 100 a 200 mg tablet: Uchopte tabletu oběma rukama tak, aby půlicí rýha ležela mezi Vašimi palci. Jemně zatlačte, aby se tableta rozpůlila.

I když se cítíte lépe, nepřestávejte užívat tablety, dokud Vám to neřekne Váš lékař.

Jestliže jste užil(a) vice přípravku APO-QUETIAPIN, než jste měl(a)Pokud omylem užijete příliš mnoho tablet, může u Vás nastat ospalost, závratě, tachykardie (rychlý srdeční rytmus) a hypotenze (nízký krevní tlak). Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít APO-QUETIAPINPokud zapomenete vzít jednu tabletu, učiňte tak okamžitě, jakmile si to uvědomíte. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku přípravku APO-QUETIAPIN.

Jestliže jste přestal(a) užívat APO-QUETIAPINLéčba může být změněna nebo vysazena pouze po konzultaci s lékařem.

Pokud APO-QUETIAPIN náhle vysadíte, může se stát, že nebudete schopen/a usnout (nespavost), bude vám nevolno (nauzea) nebo budete trpět bolestí hlavy, průjmem, nevolností (zvracením), závratí či podrážděností. Váš lékař Vám navrhne postupné snižování dávky před ukončením léčby.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i APO-QUETIAPIN nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

- pokud se cítíte velmi ospale, pociťujete jakýkoli křečovitý nepříjemný pocit nebo máte potíže s erekcí, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo jděte do nemocnice.

Velmi časté nežádoucí účinky (nastávají u více jak 1 z 10 pacientů):

závratě

pocit ospalosti (to může pominout při pokračování v terapii)

bolest hlavy

zvýšení hladiny triglyceridů a cholesterolu

Příznaky z vysazení (příznaky, které doprovází přerušení užívání APO-QUETIAPIN) zahrnují nespavost (insomnie), nevolnost (nauzea), bolesti hlavy, průjem, nevolnost (zvracení), závratě a podrážděnost. Obvykle odezní během 1 týdne po vysazení léku.

Časté nežádoucí účinky (nastávají u méně než 1 z 10, ale u více než 1 ze 100 pacientů):

zrychlený srdeční tep,

sucho v ústech,

zácpa,

trávicí potíže,

mírná asténie (pocit slabosti),

otoky končetin,

přibývání na váze během prvních týdnů léčby,

rinitida (ucpaný nos, rýma),

nízký krevní tlak v pozici ve stoje,

dočasná ztráta vědomí,

zvýšení hladiny kreatin kinázy,

zvýšení hladiny jaterních enzymů,

zvýšení hladiny cukrů v krvi,

nízké hodnoty počtu bílých krvinek,

mdloby.

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytující se méně než u 1 ze 100, ale u více než 1 z 1000 pacientů):

alergická reakce, která může zahrnovat otoky pokožky a otoky kolem úst,

křeče (záchvaty),

nepříjemné pocity v nohou nutící pohybovat nohama (syndrom neklidných nohou),

zvýšení hladiny jaterních enzymů.

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 1000, ale u více než 1 z 10 000 pacientů):

žloutenka (žluté zabarvení pokožky),

priapismus (dlouhodobá a bolestivá erekce),

neuroleptický maligní syndrom (stav s příznaky, jako je změněný duševní stav, horečka, nápadná ospalost, svalová ztuhlost, nápadné změny krevního tlaku a srdeční frekvence).

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 pacientů):

závažná alergická reakce (zvaná anafylaktický šok), která může v těžkých případech vyústit do dýchacích obtíží nebo šoku,

vysoká hladina glukózy v krvi (hyperglykémie) nebo zhoršení dříve diagnostikovanéhodiabetu (diabetes mellitus),

nekontrolovatelné záškuby, hlavně v obličeji nebo jazyku (tardivní dyskinéze),

zánět jater (hepatitis),

otoky obličeje, hrtanu, končetin a dýchací potíže (angioedém),

závažná kožní alergická reakce, která může projevovat jako podlitiny, otok pokožky a okolí úst (závažné postižení kůže zvláště na přechodu kůže a sliznic - Stevens-Johnsonůvsyndrom),

Nežádoucí účinky s neznámou četností (z dostupných údajů ji nelze odhadnout).

nízká hladina počtu určitých typů krevních buněk (neutropenie).

krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok,bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit

bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Některé nežádoucí účinky jsou prokazatelné pouze po provedení krevních testů. K těm patří zvýšená hladina tuků (triglyceridů a celkového cholesterolu) nebo cukru v krvi a snížení počtu určitých krevních buněk. Váš doktor Vám zřejmě bude občas provádět krevní testy.

Děti a dospívajícíStejné nežádoucí účinky, které byly pozorovány u dospělých, se mohou vyskytnout u dětí a dospívajících.

Následující nežádoucí účinek byl pozorován pouze u dětí a dospívajících:

Velmi časté (nastávají u více jak 1 z 10 pacientů):

 Zvýšení krevního tlaku.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány mnohem častěji u dětí a dospívajících:

Velmi časté (nastávají u více jak 1 z 10 pacientů):

 Zvýšené množství hormonu zvaného prolaktin v krvi. Zvýšení prolaktinu může vzácně

vést k následujícím stavům:

o U chlapců a děvčat může dojít k otoku prsů a neočekávané tvorbě mlékao Děvčata nemusí mít měsíčky nebo dochází k nepravidelnostem cyklu

 Zvýšená chuť k jídlu Neobvyklé pohyby svalů. Tyto mohou zahrnovat obtíže se zahajováním pohybu, třes,

pocit neklidu nebo nebo svalovou ztuhost bez doprovodné bolestivosti.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK APO-QUETIAPIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte v původním obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

APO-QUETIAPIN nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte zlikvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co APO-QUETIAPIN obsahuje

-

Léčivou látkou je quetiapinum. Jedna 25 mg potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 25 mg (ve formě quetiapini fumaras)Jedna 100 mg potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 100 mg (ve formě quetiapini fumaras)

Jedna 200 mg potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 200 mg (ve formě quetiapini fumaras)

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:Hypromelóza 2910/15Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatéhoMonohydrát laktózyKukuřičný škrobSodná sůl karboxymethylškrobu (typ A) Magnesium-stearát Granulovaná mikrokrystalická celulóza MastekKoloidní bezvodý oxid křemičitý

Potahová vrstva:

25 mg: Červený a žlutý oxid železitý (E 172)Hypromelóza 2910 (E464)Oxid titaničitý (E171)Makrogol 400Oranžová žluť (E110)

100 mg: Žlutý oxid železitý (E 172)Hypromelóza 2910 (E464) Oxid titaničitý (E171)Makrogol 400

200 mg: Hyprolóza (E463) Hypromelóza 2910 (E464)MastekOxid titaničitý (E171)

Jak vypadá APO-QUETIAPIN a co obsahuje balení

25 mg:Broskvově zbarvené, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru asi 5,7 mm. 100 mg:Žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety s dělicí rýhou na jedné straně o průměru asi 9,1 mm. 200 mg: Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s dělicí rýhou na jedné straně o průměru asi 12,1 mm

Tablety APO-QUETIAPIN 100 mg a APO-QUETIAPIN 200 mg lze rozdělit na dvě stejné poloviny.

Velikosti balení: APO-QUETIAPIN 25 mg, 100 mg, 200 mg – 30 a 100 tablet (v blistrech po 10 tabletách).

Držitel rozhodnutí o registraciApotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.

VýrobceGenepharm S.A., Pallini Attikis, Řecko.Apotex Nederland B.V., CN Leiden, Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 3.8.2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls102048/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

APO-QUETIAPIN 25 mgAPO-QUETIAPIN 100 mgAPO-QUETIAPIN 200 mgpotahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna 25 mg potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 25 mg (ve formě

quetiapini fumaras).

Jedna 100 mg potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 100 mg (ve formě quetiapini fumaras).Jedna 200 mg potahovaná tableta obsahuje quetiapinum 200 mg (ve formě quetiapini fumaras).

Pomocné látky: monohydrát laktózy a oranžová žluť (E110)Jedna 25 mg potahovaná tableta obsahuje 7,00 mg monohydrátu laktózy a 0,003 mg oranžovéžluti (E110).Jedna 100 mg potahovaná tableta obsahuje 28,00 mg monohydrátu laktózy.Jedna 200 mg potahovaná tableta obsahuje 56,00 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

APO-QUETIAPIN 25 mg: Broskvově zbarvené, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru asi 5,7 mm. APO-QUETIAPIN 100 mg: Žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety s dělicí rýhou na jedné straně o průměru asi 9,1 mm. APO-QUETIAPIN 200 mg: Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s dělicí rýhou na jedné straně o průměru asi 12,1 mm.

Tablety 100 mg a 200 mg lze rozdělit na dvě stejné poloviny.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba schizofrenie.Léčba středně silných až silných manických epizod. APO-QUETIAPIN nemá prokazatelné účinky v prevenci recidivy manických nebo depresivních příhod (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

APO-QUETIAPIN se podává dvakrát denně, s jídlem nebo nezávisle na jídle.

Dospělí:Při léčbě schizofrenie je celková denní dávka během prvních čtyř dní terapie 50 mg (1. den), 100 mg (2. den), 200 mg (3. den) a 300 mg (4. den).

Od 4. dne dále by měla být dávka zvyšována na obvyklou účinnou dávku od 300 do 450 mg/den. Dávku lze upravit v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti u jednotlivých pacientů v rozsahu mezi 150 až 750 mg/den.

U léčby manických epizod spojených s bipolární poruchou je celková denní dávka pro první čtyři dny terapie 100 mg (1. den), 200 mg (2. den), 300 mg (3. den) a 400 mg (4. den). Dále lze dávkování zvyšovat až do 800 mg/den do 6. dne, přičemž denní přírůstek by neměl přesáhnout 200 mg.Dávku lze upravit v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti u jednotlivých pacientů v rozsahu mezi 200 až 800 mg/den. Obvyklá účinná dávka se pohybuje v rozsahu 400 až 800 mg/den.

Starší pacienti:Stejně jako u ostatních neuroleptik by měl být quetiapin starším pacientům podáván obezřetně, zejména v počátečním užívání přípravku při nastavování optimální dávky. Rychlost titrace dávky by měla být pomalejší a denní terapeutická dávka nižší, než jaká je použita u mladších pacientů, a to v závislosti na klinické odpovědi a snášenlivosti přípravku u jednotlivých pacientů. Průměrné odstranění quetiapinu z plazmy je u starších pacientů sníženo o 30–50 % ve srovnání s mladšími jedinci.

Děti a dospívající:

Nedoporučuje se podávat quetiapin dětem a dospívajícím do 18 let věku, neboť chybí data podporující použití přípravku u této věkové kategorie. Dostupné údaje z placebem kontrolovaných klinických studií jsou uvedeny v bodech 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2.

Nedostatečná funkce ledvin:U pacientů s nedostatečnou funkcí ledvin není nutná úprava dávkování.

Nedostatečná funkce jater:Quetiapin je metabolizován převážně v játrech. Proto je třeba obezřetnosti při podávání quetiapinu pacientům s prokázanou jaterní poruchou, zejména během počátečního období úpravy dávkování. Pacienti s prokázanou nedostatečnou funkcí jater začínají s počáteční dávkou 25 mg/den. Dávkování by mělo být denně zvyšováno o 25–50 mg až do dosažení účinné dávky závisející na klinické odpovědi a snášenlivosti u jednotlivých pacientů.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Je kontraindikováno souběžné podávání přípravku s inhibitory cytochromu P450 3A4, jako jsou např. inhibitory HIV-proteáz, azolovými antimykotiky, erythromycinem, clarithromycinem a nefazodonem. Viz také (4.5) Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Děti a dospívající (10 až 17 let věku)Podání quetiapinu dětem a dospívajícím do 18 let věku se nedoporučuje, neboť chybí data podporující použití u této věkové kategorie. Klinické studie prokázaly, že vedle známéhobezpečnostního profilu nežádoucích účinků zjištěných u dospělých pacientů (viz bod 4.8), se u

dětí a dospívajících vyskytly jisté nežádoucí účinky s vyšší frekvencí ve srovnání s dospělými(zvýšená chuť k jídlu, zvýšení hladiny sérového prolaktinu a extrapyramidové příznaky) a byl zjištěn jeden nežádoucí účinek, který předtím nebyl pozorován ve studiích u dospělých pacientů(zvýšení krevního tlaku). U dětí a dospívajících byly též pozorovány změny funkčních testů štítné žlázy.

Nebyla studována dlouhodobá bezpečnost podávání, tj. delší než 26 týdenní vliv léčby na růst a vyzrávání. Dlouhodobý vliv na kognitivní a behaviourální vývoj není znám.

V placebem kontrolovaných klinických studiích u dětí a dospívajících bylo podávání quetiapinu spojeno se zvýšeným výskytem extrapyramidových symptomů (EPS) ve srovnání s placebem u pacientů léčených pro schizofrenii a mánii v rámci bipolární poruchy (viz bod 4.8).

Kardiaci:Quetiapin je třeba podávat obezřetně u pacientů s prokázaným kardiovaskulárním nebo cerebrovaskulárním onemocněním nebo s dispozicí k hypotenzi. Quetiapin může vyvolat ortostatickou hypotenzi obzvláště během počátečního nastavování účinné dávky, a proto je třeba v těchto případech zvolit nižší dávky nebo pomalejší titraci.

Záchvaty:V kontrolovaných klinických studiích nebyl rozdíl ve výskytu záchvatů u pacientů, kterým byl podáván quetiapin ve srovnání s pacienty užívajícími placebo. Jako u ostatních psychotik jedoporučován opatrný přístup při léčbě pacientů se záchvaty v anamnéze (viz bod 4.8).

Extrapyramidální příznaky:V placebem kontrolovaných klinických studiích u dospělých pacientů bylo užívání quetiapinu spojeno se zvýšeným výskytem extrapyramidových symptomů (EPS) ve srovnání s placebem u pacientů s depresivní epizodou v rámci bipolární poruchy (viz bod 4.8).

Tardivní dyskineze:Pokud se objeví příznaky tardivní dyskinezee, je třeba zvážit snížení dávek nebo přerušení podávání přípravku (viz bod 4.8).

Neuroleptický maligní syndrom: Neuroleptický maligní syndrom bývá spojen s léčbou antipsychotiky včetně quetiapinu (viz bod 4.8). Klinické projevy zahrnují hypertermii, změněný mentální stav, svalovou ztuhlost, nestabilitu autonomního nervstva a zvýšenou hladinu kreatinfosfokinázy. V těchto případech je nutné quetiapin vysadit a nasadit příslušnou léčbu.

Závažná neutropenie:V klinických studiích s quetiapinem byla závažná neutropenie (počet neutrofilů <0,5 x 10

9/l)

hlášena méně často. Většina případů závažné neutropenie byla zaznamenána během prvních pár měsíců po zahájení léčby quetiapinem. Nebyla zde nalezena souvislost s podanou dávkou přípravku. Případné rizikové faktory neutropenie zahrnují stávající nízký počet bílých krvinek (WBC) a neutropenii vyvolanou podáním léků v anamnéze. Quetiapin by měl být vysazen u pacientů, jejichž počet neutrofilů klesne pod hodnotu <1,0 x 10

9/l. U těchto pacientů by mělo

být sledováno, zda se projeví známky a příznaky infekce, a měl by být kontrolován počet neutrofilů (dokud nestoupne na hodnotu 1,5 x 10

9/l) (viz bod 4.8).

Interakce

Viz také (4.5) Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce.

Souběžné podávání quetiapinu se silnými induktory jaterních enzymů, jako jsou karbamazepin nebo fenytoin, částečně snižuje koncentraci quetiapinu v plazmě, což může ovlivnit účinnost quetiapinové terapie. U pacientů, kterým se podává induktor jaterních enzymů, je vhodné zavést léčbu quetiapinem, pouze pokud lékař zváží a rozhodne, že výhody quetiapinové terapie převáží nad riziky vysazení induktoru. Je důležité, aby změny induktoru byly postupné, a je-li požadováno, aby byl induktor nahrazen přípravkem, který jaterní enzymy neindukuje (např. valproátem sodným).

Hyperglykémie Během terapie quetiapinem byly zaznamenány hyperglykémie nebo zhoršení dříve diagnostikovaného diabetu. Je doporučováno příslušné klinické sledování diabetických pacientů a pacientů s rizikovými faktory pro rozvoj diabetes mellitus (viz také bod 4.8).

LipidyBěhem klinických studií s quetiapiemu byly pozorovány zvýšené hodnoty triglyceridů a cholesterolu (viz bod 4.8). Navýšení hladiny lipidů by mělo být zvládnutelné příslušnými klinickými postupy.

Prolongace QT V klinických studiích a při použití v souladu s SPC nebyl quetiapin spojen s trvalým zvýšením absolutního intervalu QT. Nicméně při předávkování (viz bod 4.9) byla prolongace QT zjištěna. Stejně jako u všech ostatních antipsychotik je třeba dbát na opatrnost při předpisování quetiapinu pacientům s kardiovaskulárním onemocněním nebo s výskytem prolongace QT v rodinné anamnéze. Také je třeba přistupovat opatrně k předepisování quetiapinu společně s léčivy o kterých je známo, že prodlužují interval QT, a souběžnému podávání neuroleptik, obzvláště u starších pacientů, u pacientů s vrozeným syndromem dlouhého intervalu QT, vrozenou srdeční poruchou, srdeční hypertrofií, hypokalémií nebo hypomagnézemií (viz bod 4.5).

V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby Apo-Quetiapinem tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření.

Příznaky z vysazeníPo přerušení podávání quetiapinu byly popsány akutní příznaky z vysazení jako nauzea, bolest hlavy, průjem, závratě, přecitlivělost, zvracení a nespavost. Je doporučeno postupné vysazování léčiva v období nejméně jednoho až dvou týdnů.

Starší pacienti s psychózou spojenou s demencíAPO-QUETIAPIN není určen pro léčbu psychózy spojené s demencí.

V randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studiích u populace s demencí při použití některých atypických antipsychotik bylo pozorováno přibližně trojnásobně vyšší riziko cerebrovaskulárních nežádoucích účinků. Mechanismus zvýšeného rizika není znám. Zvýšené riziko nemůže být vyloučeno u ostatních antipsychotik nebo ostatních skupin pacientů. APO-QUETIAPIN by měl být podáván s opatrností u pacientů s rizikem mrtvice.

V meta-analýze atypických antipsychotických léčiv bylo prokázáno, že u starších pacientů s psychózou spojenou s demencí je ve srovnání se skupinou dostávající placebo vyšší riziko

úmrtí. Nicméně v dvou 10týdenních placebem kontrolovaných studiích účinku quetiapinu ve stejné skupině pacientů (n = 710; průměrný věk: 83 let; rozsah: 56–99 let) byla mortalita u pacientů na quetiapinu 5,5 % proti 3,2 % ve skupině užívající placebo. Pacienti během této studie zemřeli z různých příčin, které jsou v souladu s očekáváním pro tuto věkovou skupinu. Tyto údaje neprokázaly příčinnou souvislost mezi léčbou quetiapinem a smrtí u starších pacientů s demencí.

Další informaceÚdaje o podávání quetiapinu v kombinaci s divalproexem nebo lithiem při léčbě mírných až silných manických příhod jsou omezeny; kombinovaná terapie byla nicméně dobře tolerována (viz body 4.8 a 5.1). Údaje prokazují aditivní účinek ve 3. týdnu. Druhá studie neprokázala další aditivní účinek během 6. týdne. Nejsou dostupné údaje o kombinované terapii delší než 6 týdnů.

Tablety quetiapinu obsahují monohydrát laktózy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

Jedna z pomocných látek přípravku APO-QUETIAPIN 25 mg, oranžová žluť (E110), může způsobit alergickou reakci.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vzhledem k účinku quetiapinu na centrální nervový systém by měl být APO-QUETIAPINpoužíván obezřetně v kombinaci s ostatními centrálně působícími léky a alkoholem.

Za metabolismus quetiapinu, který je zprostředkovaný cytochromem P450, je primárně zodpovědný enzym 3A4 P450. V interakční studii mezi zdravými dobrovolníky způsobilo současné podání quetiapinu (dávkování 25 mg) s ketokonazolem, inhibitorem CYP3A4, 5 až 8násobné zvýšení plochy pod křivkou (AUC) quetiapinu. Na základě této studie je současné podávání quetiapinu s inhibitory CYP3A4 kontraindikováno. Rovněž není doporučeno užívat quetiapin současně s grapefruitovým džusem.

V klinické studii s opakovanými dávkami zaměřené na stanovení farmakokinetiky quetiapinu se při podání spolu s karbamazepinem (známým induktorem jaterních enzymů) významně zvýšila hodnota clearance quetiapinu. Její zvýšení snižuje systémovou expozici quetiapinu (měřeno pomocí AUC) na průměrných 13 % systémové dostupnosti quetiapinu podávaného samostatně; a dokonce u některých pacientů s výraznějším účinkem. Jako výsledek této interakce může nastat snížení koncentrace v plazmě, což může ovlivnit účinnost terapie quetiapinem. Společné podání quetiapinu a fenytoinu (další mikrozomální enzymový induktor) způsobuje výrazně zvýšenou clearance quetiapinu v průměru o 450 %. U pacientů, kterým se podává induktor jaterních enzymů, je vhodné zavést léčbu quetiapinem, pouze pokud lékař zváží a rozhodne, že výhody quetiapinové terapie převáží nad riziky vysazení induktoru. Je důležité, aby změny induktoru byly postupné a je-li to žádoucí, aby byl nahrazen přípravkem, který jaterní enzymy neindukuje , např. valproátem sodným (viz také bod 4.4).

Farmakokinetické vlastnosti quetiapinu nebyly významně změněny při současném podání antidepresiva imipraminu (známého inhibitoru YP 2D6) nebo fluoxetinu (známého inhibitoru CYP 3A4 a CYP 2D6).

Farmakokinetické vlastnosti quetiapinu nebyly významně změněny při současném podání antipsychotik risperidonu nebo haloperidolu. Souběžné podání quetiapinu a thioridazinu způsobuje zvýšení clearance quetiapinu v průměru o 70 %.

Farmakokinetické vlastnosti quetiapinu nebyly významně změněny při současném podání cimetidinu.

Farmakokinetické vlastnosti lithia nebyly významně změněny při současném podání quetiapinu.

Farmakokinetické vlastnosti valproátu sodného a quetiapinu nebyly klinicky významně změněny při současném podání.

Formální interakční studie s běžně používanými kardiovaskulárními léčivy nebyly provedeny. Pozornost by měla být věnována současnému podávání quetiapinu s léky, které způsobuji nerovnováhu elektrolytů nebo které prodlužují QTc interval.

4.6

Těhotenství a kojení

Bezpečnost a účinnost quetiapinu během těhotenství nebyla dosud stanovna. Doposud nebyly v testování na zvířatech prokázány žádné náznaky teratogenity, nicméně ještě nebyl prokázán možný účinek na zrak plodu. Proto by měl být quetiapin během těhotenství užíván, pouze pokud výhody z něj plynoucí převýší potenciální rizika. Při podávání quetiapinu během těhotenství byly u novorozenců zaznamenány příznaky z vysazení. Není známo, v jakém množství je quetiapin vylučován do mateřského mléka. Kojícím ženám je proto třeba doporučit, aby během užívání přípravku APO-QUETIAPIN nekojily.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vzhledem k účinkům na centrální nervový systém může quetiapin ovlivňovat aktivity vyžadující duševní pozornost. Proto by mělo být pacientům doporučeno neřídit motorová vozidla nebo neobsluhovat stroje, dokud nebude známa jejich individální vnímavost vůči přípravku.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky (ADR) spojené s užíváním quetiapinu jsou spavost, závratě, sucho v ústech, mírná asténie, zácpa, tachykardie, ortostatická hypotenze a dyspepsie.

Stejně jako s ostatními antipsychotiky je i s užíváním quetiapinu spojeno přibývání na váze, synkopa, neuroleptický maligní syndrom, leukopenie, neutropenie a periferní edém.

Četnost výskytu nežádoucích účinků spojených s terapií quetiapinem je zobrazena v následující tabulce dle formátu doporučeného Radou pro mezinárodní organizace lékařských věd (CIOMS III Working Group; 1995).

Frekvence nežádoucích účinků jsou seřazeny následovně: velmi časté (>1/10), časté (>1/100, <1/10), méně časté (>1/1000, <1/100, vzácné (>1/10 000, <1/1000) a velmi vzácné (<1/10 000).

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté:

Leukopenie

1

Méně časté:

Eozinofilie

Neznámý:

Neutropenie

1

Poruchy imunitního systému

Méně časté:

Přecitlivělost

Velmi vzácné:

Anafylaktický šok

6

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi vzácné:

Diabetes mellitus

1, 5,6

Poruchy nervového systému

Velmi časté:

Závratě

4, spavost 2, bolesti hlavy

Časté:

Synkopa

4

Méně časté:

Záchvat

1, syndrom neklidných nohou

Velmi vzácné

Tardivní dyskineze

6

Srdeční poruchy

Časté:

Tachykardie

4

Cévní poruchy

Časté:Neznámý:

Ortostatická hypotenze

4

Případy

žilního

tromboembolismu,

včetně případů plicní embolie a hluboké žilní

trombózy,

byly

hlášeny

v souvislosti s antipsychotiky.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté:

Rinitida

Gastrointestinální poruchy

Časté:

Sucho v ústech, zácpa, dyspepsie

Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné:

Žloutenka

6

Velmi vzácné:

Hepatitida

6

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi vzácné:

Angioedém

6,

Stevens-Johnsonův

syndrom

6

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Vzácné:

Priapismus

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:

Příznaky z vysazení (po přerušení léčby)

1, 8

Časté:

Mírná astenie, periferní edém

Vzácné:

Neuroleptický maligní syndrom

1

Vyšetření

Velmi časté:

Zvýšená hladina triglyceridů v séru

9

Zvýšení hodnoty celkového cholesterolu (zejména LDL cholesterolu)

10

Snížení hladiny HDL- cholesterolu, nárůst tělesné hmotnosti

Časté:

Zvýšené hladiny transamináz v séru (ALT, AST)

3, snížený počet

neutrofilů, zvýšená hladina glykémie až na hyperglykemickou úroveň

7

Méně časté:

Vzácné:

Zvýšení úrovně gama-GT

3 , snížení počtu trombocytů, prodloužení QT -

intervalu

1

Zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi

1 Viz bod 4.4

2 Zejména během prvních dvou týdnů léčby se může objevovat ospalost. Při dalším podávání přípravku APO-QUETIAPIN zpravidla ustoupí

3 U některých pacientů bylo při podávání APO-QUETIAPIN zjištěno asymptomatické zvýšení hladin sérových transamináz (ALT, AST) nebo úrovně gama-GT. Zvýšení těchto hodnot je při pokračování léčby přípravkem APO-QUETIAPIN obvykle reverzibilní

4 Jako ostatní antipsychotika blokující alpha1 adrenergní receptory může APO-QUETIAPINvyvolat ortostatickou hypotenzi spojenou se závratěmi, tachykardií a u některých pacientů mdloby, a to obzvláště během období počátečního nastavení dávky (viz bod 4.4).

5 Ve velmi vzácných případech bylo zaznamenáno zhoršení dříve diagnostikované cukrovky.

6 Výčet četnosti těchto nežádoucích účinků byl založen pouze na postmarketingových údajích

7 Nejméně v jednom případě hodnota glykémie nalačno ≥126mg/dl (≥7,0 mmol/l) nebo po jídle ≥200 mg/dl (≥11,1 mmol/l)

8 V placebem kontrolovaných klinických studiích hodnotících příznaky z vysazení, kde byl quetiapin podáván v monoterapii, se nejčastěji projevily následující příznaky z vysazení:nespavost, nauzea, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Výskyt těchto reakcí významně klesá po 1 týdnu po vysazení

9 Triglyceridy 200mg/dl (2.258 mmol/l) (patienti ≥18 let věku) nebo ≥150 mg/dl (≥1.694 mmol/l) (patienti<18 let věku) naměřené aspoň jednou.

10 Cholesterol 240 mg/dl (6.2064 mmol/l) ) (patienti ≥18 let věku) nebo ≥200 mg/dl (≥5.172 mmol/l) (patienti <18 let věku) naměřené aspoň jednou. Velmi často bylo pozorováno zvýšení LDL-cholesterolu o ≥30 mg/dl (≥ 0.769 mmol/l). Průměrná změna u pacientů, kteří měli toto zvýšení, byla 7 mg/dl (≥1.07 mmol/l).

Děti a dospívající (10 až 17 let věku)Stejné nežádoucí účinky popsané výše u dospělých se mohou vyskytnout u dětí a dospívajících. Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky, které se vyskytují s vyšší frekvencí u dětí a dospívajících (10-17 let věku) než u dospělé populace nebo nežádoucí účinky, které nebyly u dospělých zachycené.

Frekvence nežádoucích účinků jsou seřazeny následovně: velmi časté (>1/10), časté (>1/100, <1/10), méně časté (>1/1000, <1/100, vzácné (>1/10 000, <1/1000) a velmi vzácné (<1/10 000).

Poruchy metabolismu a výživyVelmi časté: Zvýšená chuť k jídlu

VyšetřeníVelmi časté: Zvýšení hladiny prolaktinu

1, zvýšení krevního tlaku2

Poruchy nervového systémuVelmi časté: Extrapyramidové symptomy

3

Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceČasté: Podrážděnost (Iritabilita)

4

1. Hladiny prolaktinu (patienti < 18 let): >20 ug/l (>869.56 pmol/l) u mužů; >26 ug/l (>1130.428 pmol/l) u žen naměřené kdykoliv. Méně než 1% pacientů mělo vzestup hladin prolaktinu >100 ug/l.2. Na základě posunů nad klinicky významný prah (převzato podle krítérií “National Institutes of Health”) nebo zvýšení >20mmHg pro systolický tlak nebo >10 mmHg pro diastolický krevní tlak kdykoliv v průběhu dvou aktutních (3-6 týdnů) placebem kontrolovaných klinických studiích u dětí a dospívajících.3. Viz bod 5.14. Poznámka: Frekvence je odpovídající frekvenci pozorované u dospělých, ale podrážděnostmůže být spojena s odlišnými klinickými projevy u dětí a dospívajících ve srovnání s dospělými.

Během užívání neuroleptik byly pozorovány případy QT prolongace, ventrikulární arytmie, náhlého nevysvětlitelného úmrtí a srdeční zástavy a torsade de pointes, které jsou považovány za nežádoucí účinky této skupiny přípravků.

Terapie quetiapinem byla spojena s drobnými, s dávkou souvisejícími poklesy úrovně thyroidních hormonů, zejména celkového T4 a volného T4. Redukce celkového a volného T 4 byla nejvyšší během prvních dvou až čtyř týdnů léčby quetiapinem bez další redukce během dlouhodobé léčby.V téměř všech případech bylo vysazení léčby quetiapinem spojeno s opačným účinkem na celkový a volný T4 bez ohledu na délku trvání léčby. Nižší poklesy v celkové hladině T3 a reverzního T3 byly pozorovány pouze při vyšších dávkách. Úrovně TBG zůstaly beze změn a obecně nebyla pozorována reciproční navýšení TSH bez náznaku, že by podávání quetiapinu způsobovalo klinicky významný hypothyreoidismus.

4.9

Předávkování

Závažné výsledky byly zaznamenány v klinických studiích po akutním předávkování při 13,6 g a v postmarketingovém sledování při dávkách nejméně 6 g samotného quetiapinu. Zaznamenán byl také případ, kdy pacient přežil akutní předávkování až do dávky 30 g. V postmarketingových hlášeních byly velmi vzácně zaznamenány případy předávkování quetiapinem samotným, které vyústili v úmrtí či kóma nebo prolongaci intervalu QT.

Pacienti s dříve diagnostikovaným závažným kardiovaskulárním onemocněním mají vyšší riziko předávkování (viz bod 4.4).

Obecně udávané příznaky a symptomy vycházejí z vystupňování známých farmakologických účinků léčiva, např. ospalost a sedace, tachykardie a hypotenze.

Neexistuje specifické antidotum quetiapinu. V případě výskytu závažných příznaků je třeba vždy vzít v úvahu možnost současné intoxikace několika přípravky a jsou doporučeny postupy intenzivní péče včetně zajištění a udržování dýchacích cest pacienta, zajištění odpovídajícího zásobení kyslíkem a ventilace a sledování a podpora kardiovaskulárního systému. Zatímco nebyla zjišťována absorpce při předávkování, je vhodné zvážit žaludeční laváž (po intubaci, je-li pacient v bezvědomí) a podání aktivního uhlí spolu s laxativy.

Je nutné zajistit podrobný lékařský dohled a dozor pokračující až do pacientova zotavení.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: AntipsychotikaATC kód: N05A H04

Mechanismus působení:Quetiapin je atypicky působící antipsychotikum. Quetiapin a aktivní metabolit lidské plazmy, N-desalkyl quetiapin interagují s celou řadou neurotransmiterových receptorů. Quetiapin a N-desalkyl quetiapin vykazují afinitu k serotoninovým (5HT2) a dopaminovým D1 a D2 receptorům v mozku. Tato kombinace receptorového antagonismu s vysokou selektivitou pro 5HT2 oproti D2-receptorům pravděpodobně přispívá ke klinickým antipsychotickým vlastnostem a nízkým rizikům extrapyramidových nežádoucích účinků (EPS) quetiapinu. Dále má N-desalkyl quetiapin vysokou afinitu pro norepinefrinový transporter (NET). Quetiapin a N-desalkyl quetiapin projevují vysokou afinitu k histaminovým a 1-adrenergním receptorům, s nižší afinitou k 2-adrenergním a serotoninovým 5HT1A receptorům. Quetiapin nemá významnou afinitu k cholinergním muskarinovým nebo benzodiazepinovým receptorům.

Farmakodynamické účinky:Quetiapin prokázal účinek v testech antipsychotické aktivity, jako jsou testy na podmíněné obranné reflexy. Také blokuje činnost dopaminových agonistů, měřenou jak behaviorálním hodnocením, tak elektrofyziologicky, a zvyšuje koncentraci dopaminových metabolitů, neurochemický index blokády D2-receptorů.V preklinických testech predikce extrapyramidových nežádoucích účinků (EPS) se quetiapin nejeví jako standardní antipsychotikum a má atypický profil. Quetiapin nevyvolává při chronickém podávání dopamin D2-receptorovou hypersensitivitu. V dávkách účinných při blokování D2-receptorů vyvolává quetiapin pouze slabou katalepsii. Při dlouhodobém podávání má kvetiapin selektivní účinek na limbický systém tím, že vytváří depolarizační blokádu mesolimbických, ale nikoliv nigrostriatálních, dopaminergních neuronů. Po jednorázovém a dlouhodobém podání opicím rodu Cebus po předchozí senzibilizaci haloperidolem nebo bez ní vykazuje quetiapin minimální riziko dystonie. Výsledky těchto pokusů nasvědčují tomu, že quetiapin by měl vyvolávat minimální riziko výskytu extrapyramidových nežádoucích účinků, a byla rovněž vyslovena hypotéza, že látky s nízkým rizikem výskytu extrapyramidových nežádoucích účinků (EPS) mohou mít také menší schopnost vyvolat tardivní dyskinézi (viz bod 4.8).

Rozsah, kterým přispívá metabolit N-desalkyl quetiapin k farmakologické aktivitě quetiapinu v lidském organismu, není znám.

Klinická účinnost:Ve třech placebem kontrolovaných klinických studiích na pacientech se schizofrenií užívajících různé dávky quetiapinu nebyl mezi skupinami užívajícími quetiapin a placebo výrazný rozdíl v četnosti EPS nebo souběžného užití anticholinergik. Placebem kontrolovaná studie vyhodnotila, že stálé dávky quetiapinu v rozsahu 75 až 750 mg/den nezvyšovaly EPS nebo souběžné užití anticholinergik.

Ve čtyřech placebem kontrolovaných klinických studiích hodnotících dávky quetiapinu až do 800 mg/den užívaných k léčbě středně silných až silných manických příhod, přičemž dvě byly onoterapeutické a dvě jako kombinovaná terapie s lithiem nebo divalproexem, nebyla nalezena souvislost ve výskytu EPS nebo souběžného užití anticholinergik mezi skupinami užívajícími quetiapin nebo placebo.

Nízká schopnost vyvolávat EPS je považována za jednu z vlastností atypických antipsychotik.

V placebem kontrolovaných studiích u starších pacientů s psychózou spojenou s demencí nebyl výskyt cerebrovaskulárních nežádoucích příhod na 100 pacientů vyšší u pacientů ošetřovaných quetiapinem než u pacientů, kterým bylo podáno placebo.

Na rozdíl od mnoha jiných antipsychotik quetiapin nezpůsobuje trvalé zvýšení hladin prolaktinu, což je považováno za vlastnost atypických antipsychotik. V klinických studiích s fixními dávkami u pacientů se schizofrenií nebyl po skončení studie zaznamenán žádný rozdíl v hladině prolaktinu mezi pacienty napříč rozsahem dávek quetiapinu a placeba.

V léčbě středně silných až silných manických epizod prokázal quetiapin vyšší účinnost v porovnání s placebem v redukci manických symptomů ve 3 a 12 týdnech během dvou monoterapeutických studiích. Údaje z dlouhodobých studií demonstrujících účinnost quetiapinu v prevenci následných manických nebo depresivních epizod nejsou k dispozici. Údaje o kombinaci quetiapinu s divalproexem nebo lithiem u středně silných a silných manických příhod během 3 a 6 týdnů jsou omezené, nicméně kombinovaná terapie byla dobře snášena. Údaje prokazují aditivní účinek ve 3. týdnu. Druhá studie neprokázala další aditivní účinek během 6. týdne. Nejsou dostupné údaje o kombinované terapii delší než 6 týdnů.

Průměrná střední dávka quetiapinu byla 600 mg/den a zhruba 85 % respondentů bylo léčeno dávkami v rozsahu od 400 do 800 mg/den.

Klinické testy prokázaly, že quetiapin je účinný při podávání dvakrát denně, ačkoli farmakologický poločas quetiapinu je zhruba 7 hodin. Toto zjištění je blíže potvrzeno pomocí pozitronové emisní tomografie (PET), která potvrdila, že u quetiapinu je obsazenost 5HT2- a D2-receptorů udržována až 12 hodin. Bezpečnost a účinnost dávek vyšších než 800 mg/den nebyly hodnoceny.

V zaslepených klinických studiích nebyla ověřena dlouhodobá účinnost quetiapinu v prevenci relapsů. V otevřených klinických studiích u pacientů se schizofrenií byl quetiapin účinný při pokračování léčby u pacientů, kteří odpovídali na počáteční léčbu, což naznačilo možnost dlouhodobé účinnosti.

V placebem kontrolovaných studiích monoterapie u pacientů s počáteční hodnotou počtu neutrofilů ≥ 1,5 x 10

9/l byl výskyt alespoň jednoho případu s počtem neutrofilů < 1,5 x 109/l

1,72% u pacientů léčených quetiapinem ve srovnání s 0,73% u pacientů léčených placebem. Ve všech klinických studiích (placebem kontrolovaných, otevřených, srovnávacích, s pacienty s počáteční hodnotou počtu neutrofilů ≥ 1,5 x 10

9/l ), byl výskyt alespoň jednoho případu počtu

neutrofilů <0,5 x 10

9/l 0,21% u pacientů léčených quetiapinem ve srovnání s 0% u pacientů

léčených placebem a incidence ≥0,5 - <1,0 x 10

9/l byla 0,75% u pacientů léčených quetiapinem

oproti 0,11% u pacientů užívajících placebo.

Děti a dospívající (10 až 17 let)Účinnost a bezpečnost quetiapinu byla studována v 3-týdenní placebem kontrolované studii v léčbě mánie (n= 284 pacientů z USA, ve věku 10-17 let). Asi u 45% pacientů byla dodatečně prokázána diagnóza ADHD. Dále byla provedena 6-týdenní placebem kontrolovaná studie u pacientů se schizofrenií (n = 222 pacientů, ve věku 13-17). Z obou studií byli vyloučeni pacienti, kteří neodpovídali na léčbu quetiapinem. Léčba quetiapinem byla zahajována dávkou 50 mg/dena druhý den byla zvýšena na 100 mg/den; následně byla dávka titrována na cílovou dávku (u manie 400-600 mg/den; u schizofrenie 400-800 mg/den) vzestupně po 100 mg/den a podávánave dvou nebo třech rozdělených denních dávkách.

Ve studii s mánií byl rozdíl průměrné změny LS od bazální hodnoty v celkovém skóre YMRS (aktivní léčba minus placebo) –5.21 pro quetiapin 400 mg/den a –6.56 pro quetiapin 600 mg/den. Podíl pacientů odpovídajících na léčbu (zlepšení YMRS ≥50%) byl 64% pro quetiapin 400 mg/den, 58% pro 600 mg/den a 37% pro placebo.

Ve studii se schizofrenií byl rozdíl průměrné změny LS od bazální hodnoty v celkovém skóre PANSS (aktivní léčba minus placebo) –8.16 pro quetiapin 400 mg/den a –9.29 pro quetiapin 800 mg/den. Ani režim s nízkou dávkou (400 mg/den) ani vysokou dávkou (800 mg/day) quetiapinu nebyl lepší než placebo s ohledem na podíl pacientů, kteří dosáhli odpovědi definované jako pokles o ≥30% oproti bazální hodnotě v celkovém skóre PANSS. Vyšší dávky měly za následek číselně nižší podíl odpovídajících na léčbu jak u mánie, tak u schizofrenie.

Nejsou k dispozici data o udržovací léčbě či o prevenci rekurence v této věkové kategorii.

26-týdenní otevřené fáze akutních studií (n= 380 pacientů) s quetiapinem dávkovaným flexibilně v rozmezí 400-800 mg/den poskytly další bezpečnostní informace. U dětí a dospívajících byl hlášen vzestup krevního tlaku, zvýšená chuť k jídlu, extrapyramidové symptomy a zvýšení sérových hladin prolaktinu bylo hlášeno s vyšší frekvencí u dějí a dospívajících než u dospělých. (viz body 4.4 a 4.8).

Extrapyramidové symptomyV krátkodobých placebem kontrolovaných monoterapeutických studiích u dospívajících pacientů(13-17 let věku) se schizofrenií byl kumulovaný výskyt extrapyramidových projevů 12.9% pro quetiapin a 5.3% pro placebo, ačkoliv výskyt jednotlivých nežádoucích účinků (tj. akathisie, třes, extrapyramidová porucha, hypokinese, neklid, psychomotorická hyperaktivita, svalová ztuhlost, dyskinese) nepřesáhl 4.1% v žádné léčebné skupině. V krátkodobé placebem kontrolované monoterapeutické klinické studii u děti a dospívajících (10-17 let věku) s bipolární mánií byl kumulovaný výskyt extrapyramidových symptomů 3.6% pro quetiapin a 1.1% proplacebo. V dlouhodobě otevřené fázi studií na schizofrenii a bipolární mánii byl kumulovaný výskyt EPS závislých na léčbě 10%.

Nárůst tělesné hmotnostiV krátkodobých klinických studiích u pediatrických pacientů (10-17 let věku) přibralo 17% pacientů léčených quetiapinem a 2.5% placebem léčených pacientů o ≥7% své tělesnéhmotnosti. Po korekci na normální růst v průběhu delší doby, byl vzestup alespoň 0.5 standardní odchylky od bazální hodnoty “Body Mass Index” (BMI) pokládán za klinicky významnou změnu; 18.3% pacientů léčených quetiapinem po dobu alespoňt 26 týdnů splnilo toto kritérium.

Sebevraždy/sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršení stavuV krátkodobých, placebem kontrolovaných klinických studiích u pediatrických pacientů se schizofrenií byl výskyt sebevražedných úmyslů 1.4% (2/147) pro quetiapin a 1.3% (1/75) proplacebo u patientů <18 let. V krátkodobých placebem kontrolovaných klinických studiích u pediatrických pacientů s bipolární mánii byl výskyt sebevraždných úmyslů 1.0% (2/193) pro quetiapin a 0% (0/90) pro placebo u patientů <18 let.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Quetiapin je dobře absorbován a dostatečně metabolizován při orálním podávání. Biodostupnost quetiapinu není významně ovlivněna podáváním s nebo bez souvislosti s příjmem potravy.Quetiapin je v průměru z 83 % navázán na proteiny plazmy. Vrchol ustáleného stavu molární koncentrace aktivního metabolitu N-desalkyl quetiapinu je 35 % hodnoty stanovené pro quetiapin. Poločasy eliminace quetiapinu a N-desalkyl quetiapinu jsou průměrně 7 a 12 hodin.

Farmakokinetické vlastnosti quetiapinu a N-desalkyl quetiapinu jsou v rozsahu celého schváleného dávkovacího intervalu lineárního charakteru. Kinetiky quetiapinu se neliší v závislosti na pohlaví pacienta.

Průměrná clearance quetiapinu je u starších zhruba o 30 až 50% nižší než u osob ve věkovém rozmezí 18 až 65 let.

Průměrná clearance quetiapinu plazmou je snížená asi o 25 % u pacientů s vážnou poruchou ledvin (kreatinová clearance méně než 30 ml/min/1,73m

2), ale individuální hodnoty clearance

jsou v rozmezí hodnot somaticky zdravých jedinců. Průměrná frakce volného quetiapinu a aktivního metabolitu lidské plazmy N-desalkyl quetiapinu je z méně než 5 % vyloučena močí.

Quetiapin je převážně metabolizován v játrech, s částečným vyloučením méně než 5 % nezměněného léčiva močí nebo stolicí. Údaje jsou získané podáním radioaktivně značeného quetiapinu. Průměrně 73 % radioaktivní látky bylo vyloučeno močí a 21 % stolicí. Průměrná plazmová clearance quetiapinu klesá průměrně o 25 % u osob s prokázaným jaterním onemocněním (stabilní cirhóza). Protože je quetiapin metabolizován převážně játry, lze očekávat jeho zvýšenou hladinu v plazmě u osob s jaterní nedostatečností. U těchto pacientů je možné, že bude nutné upravit užívané dávky (viz 4.2 Dávkování a způsob podání).

Výzkumy in vitro prokázaly, že enzym CYP3A4 je primárním enzymem odpovědným za cytochromem P450 zprostředkovaný metabolismus quetiapinu. N-desalkyl quetiapin je primárně vytvářen a eliminován prostřednictvím CYP3A4.

Quetiapin a některé jeho metabolity (včetně N-desalkyl quetiapin) byly posouzeny jako slabé inhibitory aktivity lidského cytochromu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4 in vitro. Inhibice CYP in vitro byla zjištěna pouze při koncentracích zhruba 5 až 50 krát vyšších než v případě dávky pro pacienta v rozsahu od 300 do 800 mg/den. Na základě těchto in vitro výsledků je nepravděpodobné, že současné podání quetiapinu s dalšími léky by mohlo vyústit v klinicky významnou lékovou inhibici cytochromem P450 zprostředkovaného metabolismu jiných léků. V studiích na zvířatech se projevilo, že quetiapin může indukovat enzymy cytochromu P450. V specifické interakční studii u psychotických pacientů však nebyl shledán nárust aktivity cytochromu P450 po podání quetiapinu.

Děti a dospívající (10 až 17 let)Farmakokinetická data byla získána u 9 dětí ve věku 10-12 let a u 12 dospívajících, kteří dosáhli ustáleného stavu léčby (steady-state) při podávání 400 mg quetiapinu ve dvou denních dávkách.

V rovnovážném stavu byly dávkově normalizované plazmatické koncentrace mateřské látky quetiapinu u dětí a dospívajících (10-17 let věku) všebecně podobné nálezům u dospělých, ačkoliv Cmax byla u dětí v horní hranici rozmezí pozorovaného u dospělých. Hodnoty AUC aCmax aktivního metabolitu, norquetiapinu, byly vyšší, asi o 62%, resp. 49% u dětí (10-12 let), a o 28%, resp. 14% u dospívajících (13-17 let), ve srovnání s dospělými.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Během série in vitro i in vivo studií nebyla prokázána reprodukční toxicita. U laboratorních zvířat byly při klinicky významných úrovních expozice pozorovány následující odchylky, které však dosud nebyly vyhodnoceny v dlouhodobém klinickém výzkumu:U krys byly pozorovány depozice pigmentu ve štítné žláze, hypertrofie thyroidních folikulárních buněk a edém; u opic kmene Cynomolgus byla zjištěna hypertrofie thyroidních folikulárních buněk, snížení hladiny plazového T3 snížení koncentrace hemoglobinu a snížení počtu červených a bílých krvinek; u psů zákal čočky a katarakt.Berte tato zjištění v potaz při zhodnocení, zda výhody plynoucí z terapie quetiapinem vyrovnají případná rizika plynoucí z jeho užívání pro pacienta.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:Hypromelóza 2910/15Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatéhoMonohydrát laktózyKukuřičný škrobSodná sůl karboxymethylškrobu (typ A) Magnesium-stearát Granulovaná mikrokrystalická celulóza MastekKoloidní bezvodý oxid křemičitý

Potahová vrstva:25 mg: Červený a žlutý oxid železitý (E 172)Hypromelóza 2910 (E464)Oxid titaničitý (E171)Makrogol 400Oranžová žluť (E110)

100 mg: Žlutý oxid železitý (E 172)Hypromelóza 2910 (E464) Oxid titaničitý (E171)Makrogol 400

200 mg: Hyprolóza (E463) Hypromelóza 2910 (E464)Mastek

Oxid titaničitý (E171)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

30 měsíců

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Neprůhledný PVC/Al blistrVelikosti balení: 25 mg, 100 mg, 200 mg – 30 a 100 tablet (v blistrech po 10 tabletách).Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

APO-QUETIAPIN 25 mg:

68/064/09-C

APO-QUETIAPIN 100 mg:

68/065/09-C

APO-QUETIAPIN 200 mg:

68/066/09-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

21.01.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

3.8.2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA PAPÍROVÉM OBALU A BLISTRU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

APO-QUETIAPIN 25 mg

APO-QUETIAPIN 100 mg

APO-QUETIAPIN 200 mg

potahované tablety

Quetiapinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje quetiapini fumaras 28,78 mg (odpovídá quetiapinum 25 mg)

Jedna tableta obsahuje quetiapini fumaras 115,13 mg (odpovídá quetiapinum 100 mg)

Jedna tableta obsahuje quetiapini fumaras 230,27 mg (odpovídá quetiapinum 200 mg)

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktózy, aj.

Pro bližší údaje si přečtěte příbalovou informaci.

Pro 25mg:

Obsahuje laktózu monohydrát a oranžovou žluť (E 110)

Pro bližší údaje si přečtěte příbalovou informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahovaná tableta

Velikosti balení:

25 mg, 100 mg, 200 mg – 30 a 100 tablet (v blistrech po 10 tabletách)

100 mg, 200 mg – 60 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ,

POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

APO-QUETIAPIN 25 mg:

68/064/09-C

APO-QUETIAPIN 100 mg:

68/065/09-C

APO-QUETIAPIN 200 mg:

68/066/09-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

APO-QUETIAPIN 25

APO-QUETIAPIN 100

APO-QUETIAPIN 200

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

PVC /Al blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

APO-QUETIAPIN 25 mg

APO-QUETIAPIN 100 mg

APO-QUETIAPIN 200 mg

potahované tablety

Quetiapinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.V.

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

JINÉ

Document Outline


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.