Apo-Fosinop 10 Mg

Kód 0121699 ( )
Registrační číslo 58/ 478/07-C
Název APO-FOSINOP 10 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0121706 POR TBL NOB 100X10MG Tableta, Perorální podání
0121710 POR TBL NOB 100X10MG Tableta, Perorální podání
0121698 POR TBL NOB 14X10MG Tableta, Perorální podání
0121699 POR TBL NOB 20X10MG Tableta, Perorální podání
0121700 POR TBL NOB 21X10MG Tableta, Perorální podání
0121701 POR TBL NOB 28X10MG Tableta, Perorální podání
0121702 POR TBL NOB 30X10MG Tableta, Perorální podání
0121708 POR TBL NOB 30X10MG Tableta, Perorální podání
0121697 POR TBL NOB 4X10MG Tableta, Perorální podání
0121707 POR TBL NOB 400X10MG Tableta, Perorální podání
0121711 POR TBL NOB 400X10MG Tableta, Perorální podání
0121703 POR TBL NOB 50X10MG Tableta, Perorální podání
0121704 POR TBL NOB 56X10MG Tableta, Perorální podání
0121705 POR TBL NOB 60X10MG Tableta, Perorální podání
0121709 POR TBL NOB 60X10MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak APO-FOSINOP 10 MG

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls183795-96/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

APO-FOSINOP 10 mgAPO-FOSINOP 20 mg

tablety

fosinoprilum natricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek APO-FOSINOP a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek APO-FOSINOP užívat

3.

Jak se přípravek APO-FOSINOP užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek APO-FOSINOP uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK APO-FOSINOP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek APO-FOSINOP se používá na vysoký krevní tlak a k léčbě srdečního selhání (porucha funkce srdce).Fosinopril patří do skupiny léků nazývaných ACE inhibitory (inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu). Tato látka snižuje činnost některých enzymů. Tím dochází k roztažení cév, což sníží krevní tlak a zlepší práci srdce. Ke zlepšení srdeční činnosti se přípravek APO-FOSINOP kombinuje s diuretikem (močopudný lék).

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK APO-FOSINOP UŽÍVAT

Neužívejte přípravek APO-FOSINOP-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na fosinopril nebo na jinou látku ze stejné skupiny (ACEinhibitory) nebo na kteroukoli další složku těchto tablet (seznam pomocných látek viz bod 6. Další informace, „Co přípravek APO-FOSINOP obsahuje“).

-

jestliže se u Vás vyskytl rychle nastupující otok obličeje, rtů, jazyka či krku, který ztěžuje polykání a dýchání (angioedém), jestliže se u vás takový otok vyskytl při předchozím užíváním léku ze stejné skupiny (ACE inhibitoru) nebo pokud se takový otok vyskytl ve vaší rodině.

-

pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku těhotenství – viz bod Těhotenství a kojení)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-FOSINOP je zapotřebíPoraďte se s lékařem, pokud se vás týkají nebo v nedávné době týkaly některé z následujících situací:

-

Jestliže Vám lékař řekl, že váš srdeční sval je zvětšený nebo že máte stenózu (abnormální zúžení cévy) chlopně v aortě (srdečnici) nebo mitrální (dvojcípé) chlopně v srdci.

-

Jestliže máte poruchu funkce ledvin.

-

Jestliže jste na dialýze.

-

Jestliže máte poruchu funkce jater.

-

Jestliže jste diabetik/čka (máte cukrovku) (viz také bod „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).

-

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Užívání přípravku APO-FOSINOP není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství sepřípravek APO-FOSINOP nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu – viz bod Těhotenství a kojení.

-

Jestliže máte zvýšené riziko nadměrného množství draslíku v krvi. To se stává při poruše funkce ledvin, cukrovce nebo při užívání diuretik šetřících draslík (např. spironolakton), doplňků soli obsahující draslík nebo léků zvyšujících hladinu draslíku, např. heparin.

-

Jestliže užíváte lithium.

-

Jestliže podstupujete léčbu na odstranění cholesterolu z vaší krve (tzv. aferéza cholesterolu nízké hustoty pomocí dextran-sulfátu).

-

Jestliže musíte podstoupit desenzibilizační léčbu (léčbu, která sníží vaši citlivost na účinky alergie na včelí či vosí štípnutí).

-

Jestliže máte sklony k mdlobám nebo trpíte závratí (nízkým krevním tlakem).

-

Jestliže musíte podstoupit operaci nebo celkovou anestézii, by měl být lékař či zubní lékař informován o tom, že užíváte fosinopril, protože existuje riziko poklesu krevního tlaku během anestézie.

Během léčby fosinoprilem zároveň kontaktujte svého lékaře:-

Jestliže zaznamenáte náhlé nahromadění tekutiny v kůži a sliznicích (např. v oblasti krku nebo jazyka), dušnost a/nebo svědění a kožní vyrážku, často následkem alergické reakce (angioedém). Viz také bod„Neužívejte přípravek APO-FOSINOP“.

-

Jestliže zaznamenáte horečku, otok uzlin, bolest v krku a vředy v ústech. Tyto příznaky by mohly naznačovat nízký počet bílých krvinek ve vaší krvi (neutropenie/agranulocytóza), což snižuje vaši obranyschopnost. Pokud tyto příznaky zaznamenáte, kontaktujte svého lékaře. Toto upozornění se týká zejména pacientů s určitými chorobami pojivové tkáně (kolagenózy), pacientů léčených některými léky ovlivňujícími imunitní systém (imunosupresiva) a pacientů, kteří užívají alopurinol nebo prokainamid, zejména mají-li poruchu funkce ledvin.

-

Jestliže trpíte neustupujícím suchým kašlem.

-

Jestliže trpíte dehydratací (nedostatkem tekutin v těle) (např. po nedávno prodělaném těžkém průjmu či zvracení, při užívání diuretik, dietě s nízkým obsahem soli či dialýze).

-

Jestliže vám zežloutne pokožka a oční bělmo (žloutenka), což může být známkou jaterního onemocnění.

Především na počátku léčby, při zvyšování dávek a během užívání s jinými léčivými přípravky může dojít kesnížení krevního tlaku, přípravek APO-FOSINOP může způsobit příznaky příliš nízkého krevního tlaku (závratě, mdloby). Vždy informujte svého lékaře v případě výskytu těchto příznaků.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Následující léky mohou vzájemně působit s přípravkem APO-FOSINOP:-

diuretika (močopudné léky). Kombinace diuretika a přípravku APO-FOSINOP obvykle zvyšuje účinek fosinoprilu na snížení krevního tlaku. Váš lékař se může rozhodnout, že vám diuretika vysadí před zahájením léčby přípravky APO-FOSINOP.

-

některá diuretika (diuretika šetřící draslík jako spironolakton, triamteren a amilorid) a léky, které obsahují draslík nebo zvyšují hladinu draslíku. Kombinace těchto léků s přípravkem APO-FOSINOPmůže vést ke zvýšení hladiny draslíku v krvi. To je zvláště důležité, pokud máte poruchu funkce ledvin, cukrovku nebo problémy se srdcem, protože hladina draslíku ve vaší krvi je příliš vysoká, což není pro vaše srdce dobré;

-

lithium, lék používaný k léčbě těžké deprese. Použití přípravku APO-FOSINOP s lithiem se nedoporučuje, ale je-li taková kombinace nutná, lékař musí pravidelně kontrolovat množství lithia ve vaší krvi kvůli zvýšenému riziku toxicity (škodlivých účinků);

-

léky proti bolesti, které mají protizánětlivý účinek a snižují horečku (tzv. nesteroidní antiflogistika, NSAID) jako indometacin, včetně kyseliny acetylsalicylové v dávce vyšší než 3 g/den. Souběžné podávání může snížit účinek přípravku APO-FOSINOP na snížení krevního tlaku;

-

další léky na vysoký krevní tlak. Souběžné podávání může zvýšit účinek přípravku APO-FOSINOP na snížení krevního tlaku;

-

léky proti depresi (tricyklická antidepresiva), léky proti duševním poruchám (antipsychotika) a anestetika. Souběžné užívání/podávání může ještě snížit krevní tlak;

-

léky, které podporují činnost určité části nervového systému (sympatomimetika). Souběžné podávání může snížit účinek přípravku APO-FOSINOP na snížení krevního tlaku;

-

léky na cukrovku (antidiabetika).

-

Léky, které snižují činnost imunitního systému nebo které mají nežádoucí vliv na množství bílých krvinek (imunosupresiva, cytostatika, systémové kortikosteroidy nebo prokainamid, allopurinol).

-

Alkohol. Souběžné užití může zvýšit účinek přípravku APO-FOSINOP na snížení krevního tlaku.

-

Antacida (hydroxid hlinitý, hydroxid hořečnatý, simetikon). Souběžné podávání může narušit vstřebávání přípravku APO-FOSINOP. Tyto látky by měly být podávány s odstupem nejméně 2 hodin.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

TěhotenstvíInformujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař vám doporučí vysazení přípravku APO-FOSINOP ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku APO-FOSINOP není vhodné na počátku těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se přípravek APO-FOSINOP nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.

KojeníInformujte svého lékaře, pokud kojíte. Přípravek APO-FOSINOP není doporučen kojícím matkám a váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůStudie účinků na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.Prudký pokles krevního tlaku může někdy vyvolat závrať jako nežádoucí účinek. Jestliže tento nežádoucí účinek zaznamenáte, musíte jej vzít v úvahu při řízení vozidel nebo obsluze (nebezpečných) strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku APO-FOSINOPPřípravek obsahuje laktosu (mléčný cukr). Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí vůči některým cukrům, prosím, kontaktujte lékaře, dříve než začnete užívat tento lék. Informace o složkách přípravku viz bod 6 „Další informace“, Co přípravek APO-FOSINOP obsahuje).

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK APO-FOSINOP UŽÍVÁ

Vždy užívejte používejte přípravek APO-FOSINOP přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek APO-FOSINOP se podává jednou denně v jedné denní dávce. Stejně jako u všech léčivých přípravků užívaných jednou denně by fosinopril měl být užíván každý den v přibližně stejnou dobu. Absorpce fosinoprilu není ovlivněna jídlem.Doporučuje se zapít tablety dostatečným množstvím vody (polovina sklenice) s jídlem nebo bez jídla.

Vysoký krevní tlakObvyklá úvodní dávka je 10 mg jednou denně.Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně.Dávky se obvykle pohybují mezi 10 mg a 40 mg jednou denně.

Léčba srdečního selháníObvyklá úvodní dávka je 10 mg jednou denně.V závislosti na účinku léčby může být dávka postupně zvýšena na 40 mg jednou denně.

Pacienti s renální insuficiencí nebo poruchou funkcí jaterObvyklá úvodní dávka je 10 mg jednou denně.

Užití u dětí a dospívajících se nedoporučuje.K dispozici jsou omezené zkušenosti z klinických studií o používání fosinoprilu u hypertenzních dětí ve věku od 6 let a výše. U dětí jakéhokoli věku nebyla optimální dávka stanovena. Pro děti s hmotností nižší než 50 kg není k dispozici žádná vhodná síla dávkování.

Jestliže jste užil/a více přípravku APO-FOSINOP, než jste měl/aJestliže jste užil/a více přípravku APO-FOSINOP, než jste měl/a, mohou se objevit následující příznaky: závrať a mdloba z důvodu nadměrného poklesu krevního tlaku. Další možné účinky: šok následkem nedostatečného průtoku krve, porucha rovnováhy solí v těle, porucha funkce ledvin, zrychlené hluboké dýchání, zvýšení či snížení srdečního tepu, bušení srdce, závrať, úzkost a kašel. Jestliže máte podezření, že jste se předávkoval/a, musíte okamžitě kontaktovat lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek APO-FOSINOPJestliže jste si zapomněl/a vzít dávku, není nutné žádné opatření. Pouze si vezměte další dávku v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek APO-FOSINOPPokud náhle vysadíte přípravek APO-FOSINOP, neobjeví se žádné příznaky z vysazení. Pouze již nebude trvat požadovaný účinek léku.Pokud uvažujete o ukončení léčby, vždy se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání přípravku APO-FOSINOP, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek APO-FOSINOP nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout:

velmi často (u více než 1 z 10 pacientů)

často (u více než 1 ze 100, ale méně než 1 z 10 pacientů)

méně často (u více než 1 z 1000, ale méně než 1 ze 100 pacientů)

vzácně (u více než 1 z 10000, ale méně než 1 z 1000 pacientů)

velmi vzácně (u méně než 1 z 10000 pacientů, včetně ojedinělých případů)

není známo (z dostupných údajů není možno zjistit).

U fosinoprilu byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:

Poruchy krve a lymfatického systémuMéně časté: přechodné snížení hemoglobinu, snížení hematokrituVzácné: přechodná anémie, zvýšení počtu některých bílých krvinek (eosinofilie), snížení počtu některých bílých krvinek (leukopénie, neutropenie), porucha lymfatických uzlin (lymfadenopatie), snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie)Velmi vzácné: snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza)

Poruchy metabolismu a výživyMéně časté: snížení chuti k jídlu, dna, příliš vysoká hladina draslíku v krvi (hyperkalémie)

Psychiatrické poruchyMéně časté: deprese, zmatenost

Poruchy nervového systémuČasté: závrať, bolest hlavy

Méně časté: mozkový infarkt, pocit šimrání, svědění či brnění bez zjevné příčiny (parestézie), ospalost, cévní mozková příhoda, náhlá ztráta vědomí/sklon k mdlobám (synkopa), porucha vnímání chuti, třes, poruchy spánkuVzácné: neschopnost používat či chápat jazyk (dysfázie), poruchy paměti, neschopnost orientace.

Oční poruchyMéně časté: poruchy zraku

Ušní poruchyMéně časté: bolest v uchu, hučení v uších, závrať s točením hlavy

Srdeční poruchyČasté: zrychlený srdeční tep (tachykardie)Méně časté: bolestivé napětí na hrudi (angina pectoris), infarkt myokardu (srdeční záchvat) nebo cévní mozková příhoda, bušení srdce, srdeční zástava, poruchy srdečního rytmu, poruchy vedení v srdci

Cévní poruchyČasté: nízký krevní tlak (hypotenze), pokles krevního tlaku poté, co příliš rychle vstanete z polohy vsedě či vleže, někdy doprovázený závratí (posturální hypotenze)Méně časté: vysoký krevní tlak (hypertenze), šok (snížený průtok krve do tkání s následnou bledostí, neklidem, úzkostí, zíváním, nízkým krevním tlakem a ztrátou vědomí atd.), přechodná ischémie (nedostatečné prokrvení)Vzácné: zčervenání, krvácení, periferní cévní onemocnění

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy (mediastinum = prostor mezi dvěma plícemi)Časté: kašelMéně časté: dušnost, rýma, zánět nosních dutin, otok či podráždění průdušnice (tracheobronchitida)Vzácné: obtížné dýchání v důsledku stažení dýchacích svalů (bronchospasmus), krvácení z nosu, laryngitida/chrapot, zápal plic (pneumonie), hromadění krve v plicích, které vede k vodě na plicích (plicní kongesce)

Gastrointestinální poruchyČasté: nevolnost, zvracení, průjemMéně časté: zácpa, sucho v ústech, plynatostVzácné: zánětlivá ložiska v ústní dutině, zánět slinivky (pankreatitida) se silnou bolestí v horní částí břicha vystřelující do zad s nevolností a zvracením, otok jazyka, nadmutí břicha, obtíže při polykáníVelmi vzácné: bolest žaludku s nevolností a zvracením nebo bez nevolnosti a zvracení (střevní angioedém), ucpání střeva ((sub)ileus)

Poruchy jater a žlučových cestVzácné: zánět jater (hepatitida)Velmi vzácné: jaterní selhání

Poruchy kůže a podkožíČasté: vyrážka, rychle nastupující otok obličeje, rtů, jazyka či krku, který ztěžuje polykání či dýchání, často v důsledku alergické reakce (angioedém), zánět kůže (dermatitida)Méně časté: nadměrné pocení, svědění, kopřivkaVzácné: tvorba modřin

Byl zaznamenán komplex symptomů, který může zahrnovat jeden či více z následujících příznaků: -

horečka, zánět cév, bolest svalů (myalgie), zánět kloubů (artralgie/artritida), pozitivní testy na antinukleární protilátky (ANA), zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek (ESR), zvýšení počtu některých bílých krvinek (eozinofilie) a přechodné zvýšení některých bílých krvinek (leukocytóza), vyrážka, citlivost na světlo nebo jiné kožní projevy.

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáněMéně časté: bolest svalů (myalgie)Vzácné: bolest kloubů (artritida)

Poruchy ledvin a močových cestMéně časté: renální selhání, abnormální množství bílkovin v moči (proteinúrie)Vzácné: poruchy prostatyVelmi vzácné: akutní renální selhání

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsůMéně časté: porucha sexuální funkce

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podáníČasté: bolest na hrudi (nesouvisející se srdcem), únavaMéně časté: horečka, periferní edém, náhlá smrt, bolest hrudníkuVzácné: slabost v jedné končetině

Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jindeČasté: zvýšení hladin alkalické fosfatázy, zvýšení hladiny bilirubinu, zvýšení hladiny LDH, zvýšení hladiny transaminázMéně časté: zvýšení hmotnosti, zvýšení hladiny urey v krvi, zvýšení hladiny sérového kreatininu, zvýšená hladina draslíku v krviVzácné: mírné zvýšení hladiny hemoglobinu, snížená hladina sodíku v krvi

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK APO-FOSINOP UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek APO-FOSINOP nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce, lahvičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.Blistr : Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.Lahvičky: Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek APO-FOSINOP obsahujeLéčivou látkou je fosinoprilum natricum. Jedna tableta obsahuje 10 mg nebo 20 mg fosinoprilum natricum.Pomocnými látkami jsou laktosa, krospovidon TYP A (E1202) a zink-stearát.

Jak přípravek APO-FOSINOP vypadá a co obsahuje toto balení10 mg tablety jsou bílé podlouhlé tablety s rýhou a vyraženým označením “APO” na jedné straně a “FOS-10” na straně druhé. 20 mg tablety jsou bílé oválné tablety s vyraženým označením “APO” na jedné straně a “FOS-20” na straně druhé.

Tento přípravek je dodáván v blistrech a lahvičkách.Tablety jsou dodávány v blistrech obsahujících 4, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 100 a 400 tablet a v lahvičkách obsahujících 30, 60, 100 a 400 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pozn.: Každá lahvička obsahuje malý sáček s vysoušedlem (aby tablety zůstaly suché). Vysoušedlo nepolykejte!

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Apotex Europe BV, Leiden, Nizozemsko.

VýrobceApotex Nederland BV, Leiden, Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 6.10.2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls183795-96/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

APO-FOSINOP 10 mgAPO-FOSINOP 20 mgtablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje 10 mg nebo 20 mg fosinoprilum natricum.

Pomocné látky:Jedna tableta APO_FOSINOP 10 mg obsahuje 87 mg laktosy.Jedna tableta APO-FOSINOP 20 mg obsahuje 174 mg laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta.APO-FOSINOP 10 mg tablety jsou bílé podlouhlé tablety s rýhou a vyraženým označením “APO” na jedné straně a “FOS-10” na straně druhé. APO-FOSINOP 20 mg tablety jsou bílé oválné tablety s vyraženým označením “APO” na jedné straně a “FOS-20” na straně druhé.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

-

Léčba hypertenze.

-

Léčba symptomatického srdečního selhání.

4.2 Dávkování a způsob podání

Fosinopril se podává perorálně v jedné denní dávce. Stejně jako u všech léčivých přípravků užívaných jednou denně by fosinopril měl být užíván každý den v přibližně stejnou dobu. Absorpce fosinoprilu není ovlivněna jídlem.Dávka by měla být stanovena individuálně dle profilu pacienta a odpovědi krevního tlaku na léčbu (viz bod 4.4).

Hypertenze:Fosinopril může být použit jako monoterapie nebo v kombinaci s jinými skupinami antihypertenziv.

Pacienti s hypertenzí, kteří nejsou léčeni diuretiky:Úvodní dávka:Doporučená úvodní dávka je 10 mg jednou denně. U pacientů se silně aktivovaným renin-angiotensin-aldosteronovým systémem (zejména při renovaskulární hypertenzi, depleci objemu a/nebo solí, srdeční dekompenzaci nebo závažné hypertenzi) může po úvodní dávce dojít k nadměrnému poklesu krevního tlaku. Léčba by měla být zahájena pod lékařským dohledem.

Udržovací dávka:Obvyklá denní dávka činí 10 mg až maximálně 40 mg denně podávaných v jedné dávce. Nejčastěji se podává 20 mg jednou denně. Obecně platí, že pokud se při určité dávce nedosáhne požadovaného terapeutického účinku během 3 až 4 týdnů, dávka může být dále zvýšena.

Pacienti s hypertenzí, kteří jsou současně léčeni diuretiky:Po zahájení léčby fosinoprilem může dojít k symptomatické hypotenzi. Pravděpodobnost jejího výskytu je vyšší u pacientů, který jsou souběžně léčeni diuretiky. Proto se doporučuje opatrnost, jelikož tito pacienti mohou mít depleci objemu a/nebo solí. Je-li to možné, léčba diuretikem by měla být vysazena 2 až 3 dny před zahájením léčby fosinoprilem. U pacientů s hypertenzí, u nichž není možné diuretikum vysadit, by léčba fosinoprilem měla být zahájena v dávce 10 mg. Je nutno monitorovat renální funkci a hladinu draslíku v séru. Následné dávkování fosinoprilu se upraví dle odpovědi krevního tlaku. Je-li to nutné, diuretikum může být znovu nasazeno (viz body 4.4 a 4.5). Pokud je léčba zahájena u pacienta, který již užívá diuretikum, doporučuje se, aby léčba fosinoprilem byla zahájena pod lékařským dohledem po dobu několika hodin až do stabilizace krevního tlaku.

Srdeční selhání:U pacientů se symptomatickým srdečním selháním by fosinopril měl být používán jako přídavná léčba k diuretikům a, je-li to vhodné, k digitalisu. Doporučená úvodní dávka je 10 mg jednou denně, léčba musí být zahájena pod pečlivým lékařským dohledem. Pokud je úvodní dávka dobře tolerována, dávkování může být zvyšováno v týdenních intervalech v závislosti na klinickém účinku až do dosažení dávky 40 mg denně. Výskyt hypotenze po podání úvodní dávky nebrání opatrnému zvyšování dávky, ale nejprve je nutné dostat hypotenzi pod kontrolu.

U pacientů s vysokým rizikem symptomatické hypotenze (např. pacienti s deplecí solí s hyponatrémií nebo bez hyponatrémie, pacienti s hypovolémií nebo pacienti užívající vysoké dávky diuretik) by před zahájením léčby fosinoprilem mělo pokud možno dojít k úpravě těchto stavů. Ošetřující lékař může zvážit podání úvodní dávky 5 mg k určení hypotenzního účinku u vysoce rizikových pacientů. Dávka by poté měla být zvyšována až do dosažení adekvátní odpovědi. Je nutno monitorovat renální funkci a hladinu draslíku v séru (viz bod 4.4).

Pacienti s poruchou funkce ledvin:Doporučená úvodní dávka je 10 mg denně, nicméně doporučuje se opatrnost zejména při rychlosti glomerulární filtrace nižší než 10 ml/min.

Pacienti s poruchou funkce jater:Doporučená úvodní dávka je 10 mg denně, je však nutná opatrnost. Ačkoli může dojít ke zpomalení hydrolýzy, rozsah hydrolýzy není u pacientů s jaterním poškozením významně snížen. V této skupině pacientů byla zaznamenána snížená jaterní clearance fosinoprilátu s kompenzačním zvýšením renální exkrece.

Děti a dospívající:

Užití u této skupiny pacientů se nedoporučuje. Zkušenosti z klinických studií o užívání fosinoprilu při

hypertenzi u dětí ve věku 6 let a starších jsou omezené (viz body 4.8, 5.1 a 5.2). U dětí jakéhokoli věku nebyla optimální dávka stanovena. Pro děti s hmotností nižší než 50 kg není k dispozici žádná vhodná síla dávkování.Použití u starších pacientů:U pacientů s klinicky normální funkcí ledvin a jater není nutné snížení dávky, jelikož nebyly zjištěny signifikantní rozdíly ve farmakokinetických parametrech či antihypertenzní účinnosti fosinoprilátu ve srovnání s mladšími subjekty.

Tableta se polkne a zapije dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí vody).

4.3 Kontraindikace

-

Přecitlivělost na fosinopril, jiné ACE inhibitory nebo na některou pomocnou látku obsaženou v přípravku

-

Anamnéza angioedému v souvislosti s předchozí léčbou ACE inhibitorem

-

Dědičný či idiopatický angioedém

-

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz bod 4.4 a 4.6)

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Symptomatická hypotenzeSymptomatická hypotenze byla vzácně pozorována u pacientů s nekomplikovanou hypertenzí. Hypertonici užívající fosinopril jsou zřejmě více ohroženi rozvojem hypotenze, pokud trpí snížením cirkulačního objemu, např. v souvislosti s léčbou diuretiky, stravou s omezeným obsahem sodíku, dialýzou, průjmem nebo zvracením nebo pokud mají závažnou hypertenzi závislou na reninu (viz body 4.5 a 4.8). Symptomatická hypotenze byla pozorována u pacientů se srdečním selháním, někdy v kombinaci s nebo bez renální insuficience. Pravděpodobnost jejího výskytu je vyšší u pacientů se závažnějšími typy srdečního selhání, zřejmě v souvislosti s vysokými dávkami kličkových diuretik, hyponatrémií nebo poruchou renální funkce. Pacienti se zvýšeným rizikem symptomatické hypotenze musí být pečlivě sledováni po zahájení léčby a po úpravě dávky. Podobná opatření platí i pro pacienty s ischemickou chorobou srdeční nebo cerebrovaskulární ischémií, u nichž může nadměrné snížení krevního tlaku vyvolat infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu.

Pokud se hypotenze vyskytne, pacient by měl být uložen na záda a v případě potřeby by měla být podána intravenózní infúze fyziologického roztoku. Přechodný pokles krevního tlaku není kontraindikací pro podání dalších dávek, další dávky jsou obvykle podány bez problému, jakmile dojde ke zvýšení krevního tlaku po úpravě objemu.

U některých pacientů se srdečním selháním, jejichž krevní tlak je normální či nízký, může při užívání fosinoprilu dojít k dalšímu poklesu systémového krevního tlaku. Tento účinek je očekávaný a obvykle není důvodem k ukončení léčby. Pokud hypotenze začne být symptomatická, může být nutné snížit dávku nebo fosinopril vysadit.

TěhotenstvíPodávání ACE inhibitorů by nemělo být zahájeno během těhotenství. S výjimkou pacientek, pro které je dlouhodobá léčba ACE inhibitory nezbytná, by všechny ostatní pacientky měly být v případě plánovaného těhotenství převedeny na jinou antihypertenzní léčbu s lépe ověřenou bezpečností pro těhotenství a plod. Pokud došlo k otěhotnění, je třeba ihned ukončit podávání ACE inhibitorů a v případě nutnosti další léčby zahájit jinou léčbu (viz bod 4.3, 4.6).

Aortální a mitrální stenóza/hypertrofická kardiomyopatieStejně jako i jiné inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu (ACE), fosinopril musí být podáván s velkou opatrností pacientům trpícím stenózou mitrální chlopně a obstrukcí průtoku krve z levé síně, jako je aortální stenóza nebo hypetrofická kardiomyopatie.

Porucha funkce ledvinPři poruše funkce ledvin není nutné upravit úvodní dávkování fosinoprilu. Rutinní sledování hladin draslíku a kreatininu je součástí běžné lékařské péče u těchto pacientů.

U pacientů se srdečním selháním může hypotenze po zahájení léčby ACE inhibitory vést k dalšímu narušení funkce ledvin. V těchto případech bylo zaznamenáno akutní selhání ledvin; tento účinek je obvykle reverzibilní.

U některých pacientů s bilaterální stenózou renální artérie nebo unilaterální stenózou renální artérie u solitérní ledviny, kteří byli léčeni ACE inhibitory, bylo zaznamenáno zvýšení hladiny urey v krvi a kreatininu v séru; tyto účinky jsou obvykle reverzibilní po ukončení léčby. Tyto účinky jsou pozorovány zejména u pacientů s renální insuficiencí. Pacienti s renovaskulární hypertenzí mají zároveň větší riziko rozvoje závažné hypotenze a renální insuficience. Léčba těchto pacientů musí být zahájena pod pečlivým lékařským dohledem za použití nízkých dávkách a opatrné titrace dávky. Jelikož léčba diuretiky může přispět k výše uvedeným účinkům, diuretika musí být vysazena a během prvních týdnů léčby fosinoprilem musí být kontrolována funkce ledvin.

U některých hypertoniků bez známek existujícího renálního vaskulárního onemocnění dochází k zvýšení hladiny urey v krvi a kreatininu v séru, které je obvykle nezávažné a přechodné, a to zejména je-li fosinopril podáván v kombinaci s diuretikem. Větší pravděpodobnost výskytu je u pacientů s již existujícím renálním poškozením. Může být nutné snížit dávku a/nebo ukončit léčbu diuretikem a/nebo fosinoprilem.

ProteinurieU pacientů s existujícím renálním poškozením se vzácně může vyskytnout proteinurie. V případě klinicky relevantní proteinurie (nad 1g/den) by fosinopril měl být používán pouze po velmi pečlivém zvážení poměru přínosu a rizika a za pravidelného monitorování klinických a laboratorních chemických parametrů.

Hypersenzitivita / angioedémU pacientů léčených ACE inhibitory včetně fosinoprilu byl vzácně zaznamenán angioedém obličeje, končetin, rtů, jazyka, glottis a/nebo hrtanu. Tento účinek se může vyskytnout kdykoli během léčby. V takovém případě musí být podávání fosinoprilu okamžitě ukončeno a nasazena vhodná léčba a je nutné zahájit monitorování pacienta až do úplného vymizení symptomů, teprve poté může být pacient propuštěn. I v případě, že došlo pouze k otoku jazyka bez respiračních problémů, musí být pacient dlouhodobě sledován, jelikož léčba antihistaminikya kortikosteroidy je nedostatečná.

Velmi vzácně byly zaznamenány fatální případy angioedému hrtanu nebo jazyka. U pacientů, u nichž je postižen jazyk, glottis nebo hrtan, pravděpodobně dojde k obstrukci dýchacích cest, zejména pokud prodělali operaci dýchacích cest. V takových případech nutné okamžitě zahájit akutní léčbu. Tato léčba může zahrnovat podání adrenalinu a/nebo udržování průchodnosti dýchacích cest. Pacient musí zůstat pod pečlivým lékařským dohledem až do trvalého a úplného vymizení symptomů.

Angioedém vyvolaný ACE inhibitory se častěji vyskytuje u pacientů černé pleti ve srovnání s pacienty jiné barvy pleti.

Pacienti s angioedémem nesouvisejícím s ACE inhibitorem v anamnéze mohou mít vyšší riziko epizod angioedému během užívání ACE inhibitoru (viz bod 4.3 Kontraindikace).

Anafylaktoidní reakce u hemodialyzovaných pacientůU pacientů dialyzovaných pomocí vysokoprůtokových membrán (např. AN 69) a současně léčených ACE inhibitorem byly zaznamenány anafylaktoidní reakce. U těchto pacientů se doporučuje použití jiného typu dialyzační membrány nebo jiné třídy antihypertenziv.

Anafylaktoidní reakce během aferézy nízkodenzitních lipoproteinů (LDL)Ve vzácných případech byly u pacientů užívajících ACE inhibitory během aferézy nízkodenzitních lipoproteinů (LDL)s dextran-sulfátem zaznamenány život ohrožující anafylaktoidní reakce. Těmto reakcím lze předejít dočasným vysazením ACE inhibitorů před každou aferézou.

DesenzibilizaceU pacientů léčených ACE inhibitory byly zaznamenány těžké anafylaktoidní reakce během desenzibilizační léčby (např. jedem blanokřídlých). U těchto pacientů bylo možné těmto reakcím předejít dočasným vysazením ACE inhibitoru, ale opět se objevily po opakované neúmyslné expozici léčivého přípravku.

Jaterní selháníU pacientů s poruchou funkce jater může dojít k vysokým koncentracím fosinoprilu v plazmě. Ve velmi vzácných případech ACE inhibitory vyvolávají syndrom začínající cholestatickou žloutenkou nebo hepatitidou a rychle se rozvíjející na nekrózu a (někdy) vedoucí k úmrtí. Mechanismus tohoto syndromu je neznámý. Pacienti léčení fosinoprilem, u nichž se objeví žloutenka nebo zjevné zvýšení hladiny jaterních enzymů, musí ukončit léčbu fosinoprilem a dostat adekvátní následnou zdravotní péči.

Neutropenie / agranulocytózaU pacientů léčených ACE inhibitory byla zaznamenána neutropenie, agranulocytóza, trombocytopenie a anémie. Neutropenie se vzácně vyskytuje u pacientů s normální renální funkcí, kteří nemají jiné komplikace. Neutropeniea agranulocytóza je reverzibilní po ukončení léčby ACE inhibitorem. Fosinopril musí být podáván s velkou opatrností pacientům s kolagenózami, pacientům léčeným imunosupresivy nebo alopurinolem či prokainamidem nebo pacientům s kombinací těchto komplikujících faktorů, zejména pokud již trpí poruchou renální funkce. U některých pacientů dojde k rozvoji těžkých infekcí, které někdy neodpovídají na intenzívní antibiotickou léčbu. Je-li fosinopril používán u těchto pacientů, doporučuje se, aby lékař pravidelně sledoval počet leukocytů a poučil pacienta o nutnosti hlásit jakékoli známky infekce.

Etnická příslušnostStejně jako všechny ACE inhibitory, fosinopril může být méně účinný u pacientů černé pleti než u pacientů jiné barvy pleti. Možnou příčinou je častější výskyt nízké hladiny reninu u hypertoniků černé pleti.

KašelV souvislosti s léčbou ACE inhibitory byl pozorován výskyt kašle. Obvykle se jedná o neproduktivní trvalý kašel, který ustoupí po ukončení léčby. Kašel vyvolaný ACE inhibitorem musí být vzat v úvahu při diferenciální diagnostice kašle.

Operace / celková anestézieU pacientů podstupujících velký chirurgický zákrok a u pacientů v celkové anestézii navozené látkami vyvolávajícími hypotenzi může fosinopril inhibovat tvorbu angiotensinu II po kompenzační sekreci reninu. Pokud se hypotenze objeví a je přisuzována tomuto mechanismu, řešením je zvýšení objemu.

HyperkalémieU některých pacientů léčených ACE inhibitory včetně fosinoprilu bylo pozorováno zvýšení hladiny draslíku v séru. Mezi pacienty se zvýšeným rizikem rozvoje hyperkalémie patří pacienti s renální insuficiencí nebodiabetes mellitus, kteří souběžně užívají kalium-šetřící diuretika nebo doplňky solí s obsahem draslíku nebo léky spojované se zvýšením hladiny draslíku v séru (např. heparin). Je-li souběžné použití výše uvedených látek nutné, doporučuje se pravidelné sledování hladiny draslíku v séru (viz bod 4.5).

DiabeticiU diabetiků léčených perorálními diabetiky nebo inzulínem musí být během prvního měsíce léčby ACE inhibitorem pečlivě kontrolována glykémie (viz bod on 4.5).

LithiumKombinace lithia a fosinoprilu se obecně nedoporučuje (viz bod 4.5).

Přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnou vrozenou intolerancí galaktosy, Lappovy nedostatečnosti laktázy nebo malabsorpcí glukosy či galaktosy by neměli tento lék užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

DiuretikaJe-li k léčbě pacienta užívajícího fosinopril přidáno diuretikum, obvykle dojde ke zvýšení antihypertenzivního účinku.

U pacientů, kteří již užívají diuretika, zejména pokud léčbu diuretiky zahájili nedávno, může občas po přidání fosinoprilu dojít k poklesu krevního tlaku. Pravděpodobnost výskytu symptomatické hypotenze při použití fosinoprilu může být snížena vysazením diuretika před zahájením léčby fosinoprilem (viz body 4.4 a 4.2).

Doplňky draslíku, kalium-šetřící diuretika nebo doplňky solí s obsahem draslíku nebo jiné léčivé přípravky, o nichž je známo, že zvyšují hladinu draslíku v séru (např. heparin) (viz bod 4.4, Hyperkalémie)

Ačkoli sérové hladiny draslíku obvykle zůstávají v mezích normálních hodnot, u některých pacientů se v klinických studiích objevila hyperkalémie. Mezi rizikové faktory rozvoje hyperkalémie patří renální insuficience, diabetes mellitus a souběžné užívání kalium-šetřících diuretik (např. spironolakton, triamteren nebo amilorid), doplňků draslíku, doplňků solí s obsahem draslíku nebo jiných léčivých přípravků, o nichž je známo, že zvyšují hladinu draslíku v séru (např.heparin). Použití výše uvedených přípravků může vést k signifikantnímu zvýšení hladiny draslíku v séru, zejména u pacientů s poruchou renální funkce.Je-li fosinopril podáván v kombinaci s kalium-nešetřícím diuretikem, může dojít ke zlepšení hypokalémie vyvolané diuretikem.

LithiumPři souběžném použití lithia a ACE inhibitorů bylo zaznamenáno reverzibilní zvýšení sérových koncentrací lithia a jeho toxicity. Souběžné použití thiazidového diuretika může zvýšit riziko toxicity lithia a zesílit již zvýšenou toxicitu lithia v souvislosti s použitím ACE inhibitoru. Použití fosinoprilu v kombinaci s lithiem se nedoporučuje. Je-li však tato kombinace nezbytná, je nutné pečlivé monitorování hladin lithia v séru (viz bod 4.4).

Nesteroidní antiflogistika (NSAID) včetně kyseliny acetylsalicylové v dávce

3 g/den

Chronické podávání nesteroidních antiflogistik může snížit antihypertenzivní účinek ACE inhibitoru. NSAID a ACE inhibitory mají aditivní účinek na zvýšení sérové hladiny draslíku a může dojít k poruše funkce ledvin. Tyto účinky jsou obvykle reverzibilní. Ve velmi vzácných případech dochází k akutní renální insuficienci, zejména u pacientů se sníženou funkcí ledvin, jako jsou např. starší lidé a dehydratovaní pacienti.

Jiná antihypertenzivaKombinace s jinými antihypertenzivy, jako např. beta-blokátory, metyldopou, antagonisty vápníku a diuretiky,může zvýšit hypotenzivní účinek fosinoprilu. Souběžné použití s glyceryl trinitrátem a jinými nitráty nebo jiným vazodilatanciem může ještě snížit krevní tlak.

Tricyklická antidepresiva / antipsychotika / anestetikaSouběžné podávání některých anestetik, tricyklických antidepresiv a antipsychotik s ACE inhibitory může vést k dalšímu snížení krevního tlaku (viz bod 4.4).

SympatomimetikaSympatomimetika mohou snížit antihypertenzivní účinek ACE inhibitorů.

AntidiabetikaEpidemiologické studie ukázaly, že souběžné použití ACE inhibitorů a antidiabetik (inzulín, perorální antidiabetika) zvyšuje hypoglykemický účinek, což vede k riziku hypoglykémie. Největší pravděpodobnost výskytu tohoto jevu je během prvních týdnů léčby a u pacientů s poruchou renální funkce.

Kyselina acetylsalicylová, trombolytika, beta-blokátory, nitrátyFosinopril může být podáván souběžně s kyselinou acetylsalicylovou (v kardiologických dávkách), trombolytiky, beta-blokátory a/nebo nitráty.

Imunosupresiva, cytostatika, systémové kortikosteroidy či prokainamid, allopurinolKombinace fosinoprilu s imunosupresivy a/nebo léčivými přípravky, které vyvolávají leukopénii, se nedoporučuje.

AlkoholAlkohol zvyšuje hypotenzní účinek fosinoprilu.

AntacidaAntacida (např. hydroxid hlinitý, hydroxid hořečnatý, simetikon) mohou narušit absorpci fosinoprilu, proto by tyto přípravky měly být podávány s odstupem nejméně 2 hodin.

Laboratorní interakceFosinopril může vyvolat falešně nízké výsledky testů na hladinu digoxinu, zejména při vyšetření za použití absorpční metody s medicínským uhlím (testovací sada na digoxin Kit RIA Digi-Tab). Doporučuje se, aby léčba fosinoprilem byla přerušena několik dní před vyšetřením příštítných tělísek.

4.6 Těhotenství a kojení

Těhotenství

Podávání ACE inhibitorů během prvního trimestru těhotenství není doporučeno (viz bod 4.4). Podávání ACE inhibitorů v druhém a třetím trimestru těhotenství je kontraindikováno (viz bod 4.3, 4.4).

Epidemiologické údaje o riziku teratogenity po podávání ACE inhibitorů během prvního trimestru těhotenství nejsou konzistentní, avšak mírně zvýšené riziko nelze vyloučit. Pokud není další léčba ACE inhibitory pro pacientku nezbytná, měly by být všechny ženy, které plánují těhotenství, převedeny na jinou antihypertenzivní léčbu s lépe ověřenou bezpečností pro těhotenství. Je-li zjištěno těhotenství, je nutno ihned ukončit podávání ACE inhibitorů a v případě potřeby je nahradit jinou léčbou.Jsou-li ACE inhibitory podávány během druhého a třetího trimestru těhotenství, působí fetotoxicitu (snížení renálních funkcí, oligohydramnion, opoždění osifikace lebky) a neonatální toxicitu (renální selhání, hypotenzi, hyperkalémii) (viz bod 5.3). Pokud došlo k expozici ACE inhibitorům po druhém trimestru těhotenství, doporučuje se ultrazvukové vyšetření ledvin a lebky. Děti matek, které užívaly v těhotenství ACE inhibitory, musí být sledovány pro možnou hypotenzi.

KojeníPodávání přípravku APO-FOSINOP během kojení se nedoporučuje, protože nejsou dostupné žádné údaje. Je vhodnější používat jinou léčbu, která má lépe doložený bezpečnostní profil během kojení, obzvláště u matek kojících novorozence nebo nedonošené děti.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie účinků na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Vzhledem k riziku hypotenze, která se vyskytuje jako nežádoucí účinek přípravku a která může vést k závrati, je možné, že přípravek má negativní účinek na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Četnost níže uvedených nežádoucích účinků je definována takto: Velmi časté (1/10)Časté (1/100, <1/10)Méně časté (1/1 000, <1/100)Vzácné (1/10 000,<1/1 000)Velmi vzácné (<1/10 000)Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Poruchy krve a lymfatického systémuMéně časté: přechodné snížení hemoglobinu, snížení hematokrituVzácné: přechodná anémie, eosinofilie, leukopénie, lymfadenopatie, neutropenie, trombocytopenieVelmi vzácné: agranulocytóza

Poruchy metabolismu a výživyMéně časté: snížení chuti k jídlu, dna, hyperkalémie

Psychiatrické poruchyMéně časté: deprese, zmatenost

Poruchy nervového systémuČasté: závrať, bolest hlavyMéně časté: mozkový infarkt, parestézie, somnolence, cévní mozková příhoda, synkopa, porucha vnímání chuti, třes, poruchy spánkuVzácné: dysfázie, poruchy paměti, dezorientace

Poruchy okaMéně časté: poruchy zraku

Poruchy ucha a labyrintuMéně časté: bolest v uchu, tinnitus, vertigo

Srdeční poruchyČasté: tachykardieMéně časté: angina pectoris, infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda, palpitace, srdeční zástava, poruchy srdečního rytmu, poruchy vedení

Cévní poruchyČasté: hypotenze, posturální hypotenzeMéně časté: hypertenze, šok, transitorní ischémieVzácné: zčervenání, krvácení, periferní cévní onemocnění

Respirační, hrudní a mediastinální poruchyČasté: kašelMéně časté: dušnost, rýma, sinusitida, tracheobronchitidaVzácné: bronchospasmus, epistaxe, laryngitida/chrapot, pneumonie, plicní kongesce

Gastrointestinální poruchyČasté: nevolnost, zvracení, průjemMéně časté: zácpa, sucho v ústech, plynatostVzácné: léze v ústní dutině, pankreatitida, otok jazyka, nadmutí břicha, dysfágieVelmi vzácné: střevní angioedém, (sub)ileus

Poruchy jater a žlučových cestVzácné: hepatitidaVelmi vzácné: jaterní selhání

Poruchy kůže a podkožní tkáněČasté: vyrážka, angioedém, dermatitidaMéně časté: hyperhidróza, svědění, kopřivkaVzácné: ekchymóza

Byl zaznamenán komplex symptomů, který může zahrnovat jeden či více z následujících příznaků: horečka, vaskulitida, myalgie, artralgie/artritida, pozitivní testy na antinukleární protilátky (ANA), zvýšená rychlost sedimentace erytrocytů (ESR), eozinofilie a leukocytóza, vyrážka, fotosenzitivita nebo jiné dermatologické projevy.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáněMéně časté: myalgieVzácné: artritida

Poruchy ledvin a močových cestMéně časté: renální selhání, proteinúrieVzácné: poruchy prostatyVelmi vzácné: akutní renální selhání

Poruchy reprodukčního systému a prsuMéně časté: sexuální dysfunkce

Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceČasté: bolest na hrudi (nesouvisející se srdcem), únavaMéně časté: horečka, periferní edém, náhlá smrt, bolest hrudníkuVzácné: slabost v jedné končetině

VyšetřeníČasté: zvýšení hladin alkalické fosfatázy, zvýšení hladiny bilirubinu, zvýšení hladiny LDH, zvýšení hladiny transaminázMéně časté: zvýšení hmotnosti, zvýšení hladiny urey v krvi, zvýšení hladiny sérového kreatininu, hyperkalémieVzácné: mírné zvýšení hladiny hemoglobinu, hyponatrémie

V klinických studiích provedených s fosinoprilem se výskyt nežádoucích účinků nelišil u starších (ve věku nad 65 let) a mladších pacientů.

Bezpečnostní údaje u dětí, které byly léčeny fosinoprilem, jsou doposud omezené, byla hodnocena pouze krátkodobá expozice. V randomizované klinické studii u 253 dětí a dospívajících ve věku od 6 do 16 let se během 4týdenní dvojitě zaslepené fáze vyskytly následující nežádoucí účinky: bolesti hlavy (13,9%), hypotenze (4,8%), kašel (3,6%) a hyperkalemie (3,6%), zvýšené hladiny kreatininu v séru (9,2%), zvýšené hladiny kreatinin kinázy v séru (2,9%). Na rozdíl od dospělých pacientů jsou tyto zvýšené hladiny kreatinin kinázy v této studii hlášeny (i když přechodně a bez klinických příznaků). Dlouhodobý vliv fosinoprilu na růst, období dospívání a celkový vývoj nebyl sledován.

4.9 Předávkování

K dispozici jsou pouze omezené údaje o předávkování u lidí.

SymptomyMezi účinky spojované s předávkováním ACE inhibitory patří hypotenze, oběhový šok, nerovnováha elektrolytů, selhání ledvin, hyperventilace, tachykardie, palpitace, bradykardie, závrať, úzkost a kašel.

LéčbaDoporučenou léčbou v případě předávkování je intravenózní infúze fyziologického roztoku. Po požití nadměrné dávky by měl pacient zůstat pod pečlivým dohledem, pokud možno na jednotce intenzívní péče. Je nutno často monitorovat hladinu elektrolytů a kreatininu v séru. Terapeutická opatření závisí na povaze a závažnosti symptomů.Pokud k předávkování došlo před krátkou dobou, opatření by se měla zaměřit na prevenci absorpce, tj. výplach žaludku, podání absorbencií a síranu sodného do 30 minut po požití za účelem urychlení eliminace. Pokud dojdek hypotenzi, pacient musí být uložen do protišokové polohy a je nutno rychle doplnit soli a tekutiny. Je možno zvážit podání angiotensinu II. Bradykardie či nadměrná vagální reakce by měla být léčena podáním atropinu. V případě bradykardie neodpovídající na léčbu je indikován kardiostimulátor. Fosinoprilát se z těla špatně vylučuje pomocí dialýzy.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Inhibitor angiotensin-konvertujícího enzymu (ACE)ATC kód: C09 AA 09

Mechanismus účinkuFosinopril je proléčivo (ester) dlouhodobě působícího inhibitoru angiotensin-konvertujícího enzymu (ACE) fosinoprilátu. Po perorálním podání je fosinopril rychle a zcela metabolizován na účinný fosinoprilát. Fosinopril obsahuje fosfinylovou skupinu, která je schopna vázat aktivní část peptidyl dipeptidázy angiotensin-konvertujícího enzymu, což brání konverzi dekapeptidu angiotensinu I na oktapeptid angiotensin II. Výsledné snížení hladin angiotensinu II vede ke snížení vasokonstrikce a snížení sekrece aldosteronu, což může vyvolat mírné zvýšení sérové hladiny draslíku a snížení sekrece aldosteronu. Obvykle nedochází ke změně renální perfúze nebo rychlosti glomerulární filtrace.Inhibice ACE zároveň snižuje degradaci vysoce aktivního vazodilatátoru bradykininu, což přispívá k antihypertenznímu účinku; fosinopril je terapeuticky účinný u hypertoniků s nízkými hladinami reninu.Předpokládá se, že u pacientů se srdečním selháním je příznivý účinek fosinoprilu vyvolán zejména supresí renin-angiotensin-aldosteronového systému; ACE inhibice vyvolává snížení pre-loadu a after-loadu.

Farmakodynamické účinkyPodání fosinoprilu pacientům s hypertenzí vede ke snížení krevního tlaku v poloze horizontální i vertikální, obvykle bez signifikantního zrychlení srdečního tepu. U hypertenze snižuje fosinopril krevní tlak během jedné hodiny po podání, maximální účinek je pozorován během 3 – 6 hodin. Při obvyklém denním dávkování antihypertenzní účinek přetrvává 24 hodin. Ortostatické účinky a tachykardie jsou vzácné, ale mohou se vyskytnout u pacientů s deplecí solí nebo hypovolémií (viz bod 4.4). U některých pacientů dochází k optimálnímu snížení krevního tlaku až po 3 – 4 týdnech terapie. Fosinopril a thiazidová diuretika mají aditivní účinky.U srdečního selhání fosinopril zlepšuje symptomy a toleranci zátěže a snižuje závažnost a četnost hospitalizací v důsledku selhání srdeční činnosti. Ve studii 8 pacientů s cirhózou fosinopril v dávce 20 mg/den podávané jeden měsíc neovlivnil jaterní (alanin transferáza, gama-glutamyl-transpeptidáza, test clearance galaktózy a test clearance antipyrinu) či renální funkci.

V randomizované dvojitě zaslepené studii u 252 dětí a dospívajících ve věku od 6 do 16 let s hypertenzí nebo

vysokým normálním krevním tlakem, bylo hodnoceno snížení krevního tlaku při podávání fosinoprilu jednou denně s nízkou (0,1 mg/kg), střední (0,3 mg/kg) a vysokou (0,6 mg/kg) cílovou dávkou. Na konci 4týdenní léčby bylo průměrné snížení systolického krevního tlaku na konci dávkovacího intervalu v porovnání s výchozími hodnotami podobné u dětí léčených nízkou, střední nebo vysokou dávkou fosinoprilu. Mezi třemi typy dávkování se neprokázala žádná závislost odpovědi na dávce. Optimální dávka nebyla stanovena u žádného věku dětí. Pro děti s hmotností nižší než 50 kg není k dispozici žádná vhodná síla dávkování.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

AbsorpcePo perorálním podání se rozsah absorpce fosinoprilu průměrně pohybuje mezi 30% až 40%. Absorpce fosinoprilu není ovlivněna přítomností jídla v gastrointestinálním traktu, nicméně rychlost absorpce může být snížena. K rychlé a kompletní hydrolýze na aktivní fosinoprilát dochází ve sliznici gastrointestinálního traktu a v játrech.Čas do dosažení Cmax nezávisí na dávce, Cmax se dosahuje přibližně za tři hodiny a odpovídá maximální inhibici presorické odpovědi angiotensinu I 3 až 6 hodin po podání. Po podání více dávek či jedné dávky jsou farmakokinetické parametry (Cmax, AUC) přímo úměrné užité dávce fosinoprilu.

DistribuceFosinoprilát se z velké části (> 95%) váže na proteiny krevní plazmy a má relativně malý distribuční objem, vazba na buněčné složky krve je zanedbatelná.

MetabolismusZa 1 hodinu po perorálním podání fosinoprilu zůstává méně než 1% fosinoprilu v plazmě v nezměněné formě; 75% je přítomno ve formě aktivního fosinoprilátu, 15-20% ve formě fosinoprilát-glukuronidu (neúčinný metabolit) a zbývající část (cca 5%) ve formě 4-hydroxy metabolitu fosinoprilátu (aktivní metabolit).

EliminacePo intravenózním podání probíhá eliminace fosinoprilu v játrech i ledvinách. U pacientů s hypertenzí a normální funkcí ledvin a jater, kteří dostali opakované dávky fosinoprilu, činil efektivní poločas akumulace fosinoprilátu 11,5 hodiny. U pacientů se srdečním selháním byl efektivní poločas 14 hodin. K eliminaci fosinoprilátu dochází hepatální i renální cestou.

Speciální skupiny pacientůU pacientů s renálním selháním (clearance kreatininu < 80 ml/min/1,73 m2) je celková tělesná clearance fosinoprilátu přibližně poloviční než u pacientů s normální funkcí ledvin, kdežto u absorpce, biologické dostupnosti a vazbě na proteiny krevní plazmy nebyly pozorovány žádné rozdíly. Clearance fosinoprilátu se neměnila podle stupně renálního selhání; snížení renální eliminace je kompenzováno zvýšením hepatobiliární eliminace. Mírné zvýšení hodnot AUC (méně než dvojnásobek normálních hodnot) bylo pozorováno u pacientů s různými stupni renálního selhání, včetně terminálního renálního selhání (clearance kreatininu < 10 ml/min/1,73 m2).U pacientů s jaterním selháním (alkoholismus nebo jaterní cirhóza) nedochází k signifikantnímu snížení hydrolýzy fosinoprilátu, nicméně rychlost hydrolýzy může být snížena; celková clearance fosinoprilátu je téměř poloviční než clearance pozorovaná u pacientů s normální funkcí jater.

Omezené farmakokinetické údaje u dětí a dospívajících poskytla farmakokinetická studie s jednotným dávkováním u 19 pacientů s hypertenzí ve věku 6 až 16 let, kterým byl podáván roztok fosinoprilu 0,3 mg/kg. Je třeba prokázat, zda jsou hodnoty plochy pod křivkou (AUC) a hodnoty maximálních koncentrací (Cmax) fosinoprilátu (aktivní forma fosinoprilu) u dětí od 6 do 16 let srovnatelné s hodnotami u dospělých, kterým byl podáván roztok fosinoprilu 20 mg. Terminální eliminační poločas fosinoprilu byl 11-13 hodin a byl podobný i v ostatních fázích studií.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje získané na základě konvenčních studií obecné farmakologie, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity a hodnocení kancerogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.Ve skupině ACE inhibitorů bylo prokázáno, že vyvolávají nežádoucí účinky na pozdní vývoj plodu vedoucí k úmrtí plodu a vrozených vadám, zejména v oblasti lebky. Zároveň byla zaznamenána fetotoxicita, retardace nitroděložního růstu a otevřený ductus arteriosus. Tyto vývojové abnormality jsou zřejmě důsledkem přímého účinku ACE inhibitorů na systém renin-angiotensin plodu a částečně i důsledkem ischémie vyvolané hypotenzí u matky, sníženým průtokem krve placentou a plodem a sníženým zásobováním plodu kyslíkem a výživou.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

LaktosaKrospovidon TYP A (E1202)Zink-stearát.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

Blistr: 3 rokyHDPE lahvička:3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.Blistr : Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Lahvička: Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5 Druh obalu a velikost balení

ALU/ALU blistr, velikost balení 4, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 100 a 400 tablet.

HDPE lahvička s PP šroubovacím uzávěrem a silikagelem jako vysoušedlem, velikost balení 30, 60, 100 a 400 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe BV, Leiden, Nizozemsko.

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

APO-FOSINOP 10 mg: 58/478/07-CAPO-FOSINOP 20 mg: 58/479/07-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

8.8.2007 / 31.5.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

6.10.2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ OBAL NEEXISTUJE

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

APO-FOSINOP 10 mgtabletyFosinoprilum natricum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 10 mg fosinoprilum natricum

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje laktosu

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

4 tablety14 tablet20 tablet21 tablet28 tablet30 tablet50 tablet56 tablet60 tablet100 tablet400 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe BV, Leiden, Nizozemsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

58/478/07-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

APO-FOSINOP 10

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

APO-FOSINOP 10 mgtabletyFosinoprilum natricum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe BV, Leiden, Nizozemsko

3.

POUŽITELNOST

Exp.:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ OBAL NEEXISTUJE

HDPE LAHVIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

APO-FOSINOP 10 mgtabletyFosinoprilum natricum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 10 mg fosinoprilum natricum

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje laktosu

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

30 tablet60 tablet100 tablet400 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Lahvička obsahuje kapsli s vysoušedlem k udržení tablet v suchu. Tuto kapsli nepolykejte.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe BV, Leiden, Nizozemsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

58/478/07-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

APO-FOSINOP 10

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.