Apo-Finas

Kód 0109980 ( )
Registrační číslo 87/ 019/07-C
Název APO-FINAS
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0107596 POR TBL FLM 10X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0109988 POR TBL FLM 100X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0109994 POR TBL FLM 100X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0109993 POR TBL FLM 100X1X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0109981 POR TBL FLM 14X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0109982 POR TBL FLM 15X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0109997 POR TBL FLM 20X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0109995 POR TBL FLM 250X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0109983 POR TBL FLM 28X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0109989 POR TBL FLM 28X1X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0109984 POR TBL FLM 30X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0109990 POR TBL FLM 30X1X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0109985 POR TBL FLM 50X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0109996 POR TBL FLM 500X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0109991 POR TBL FLM 50X1X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0109986 POR TBL FLM 60X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0109980 POR TBL FLM 7X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0191335 POR TBL FLM 90X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0191336 POR TBL FLM 90X1X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0109987 POR TBL FLM 98X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0109992 POR TBL FLM 98X1X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak APO-FINAS

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls213474/2010a příloha k sp. zn. sukls62716/2010, sukls147280/2011, sukls110946/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

APO-FINAS

potahované tablety

(finasteridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je APO-FINAS a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-FINAS užívat

3.

Jak se APO-FINAS užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak APO-FINAS uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE APO-FINAS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?

APO-FINAS patří do skupiny léků nazývaných inhibitory 5-alfa-reduktázy. Tyto léky zmenšují velikost prostaty (předstojné žlázy). APO-FINAS se používá k léčbě a kontrole benigního (nezhoubného) zvětšení prostaty (benigní hyperplázie prostaty – BHP). Způsobuje zmenšení zvětšené prostaty, zlepšuje průtok moči a příznaky související s BHP, zároveň snižuje riziko akutního zadržování moči a nutnost chirurgického zákroku.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-FINAS UŽÍVAT

Neužívejte APO-FINAS-

jestliže jste alergický (přecitlivělý) na léčivou látku finasteridum nebo na kteroukoliv pomocnou látku obsaženou v přípravku APO-FINAS.

-

jestliže jste žena (viz také odstavec „Těhotenství a kojení“).

-

jestliže jste dítě

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-FINAS je zapotřebí-

jestliže u vás dochází k zadržování velké části moči a/nebo trpíte silně sníženým průtokem moči. V takovém případě je nutné, abyste byl pečlivě sledován z hlediska zúžení močových cest.

-

jestliže máte sníženou funkci jater. Plazmatické hladiny finasteridu mohou být u takových pacientů zvýšeny (viz odstavec „Dávkování“).

-

jestliže je vaše partnerka těhotná nebo plánuje otěhotnět. Při užívání přípravku APO-FINAS byste měl používat kondom nebo jinou bariérovou metodu antikoncepce. Vaše sperma může obsahovat nepatrné množství léku a může ovlivnit normální vývoj pohlavních orgánů dítěte.

-

jestliže máte podstoupit krevní test, který se jmenuje PSA. Finasterid totiž může ovlivnit hodnotu sérové hladiny PSA.

Okamžitě hlašte svému lékaři jakékoliv změny v prsní tkáni jako např. bulky, bolest, zvětšení prsní tkáně nebo výtok z bradavky, protože to mohou být příznaky závažného onemocněním jako např.karcinomu prsu.

Před zahájením léčby finasteridem a během léčby je nutné provést klinické vyšetření (včetně vyšetření per rectum, tedy konečníkem) a stanovení hladiny antigenu specifického pro prostatu (PSA) v séru.

Pokud se vás nějaký z uvedených stavů týká nebo týkal v minulosti, řekněte to svému lékaři.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyFinasteride obvykle neovlivňuje ostatní léky.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o tom, jaké léky ještě užíváte, nebo jste užíval v nedávné době, a to včetně léků, které jste si volně koupil v lékárně bez předpisu.

Užívání přípravku APO-FINAS s jídlem a pitímPřípravek APO-FINAS může být užíván s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojeníPřípravek APO-FINAS je určen pouze pro muže.

Těhotné ženy či ženy, které mohou otěhotnět, by neměly manipulovat s rozdrcenými či rozlomenými tabletami finasteridu. Pokud se finasterid vstřebá pokožkou nebo ústy u těhotné ženy, která čeká chlapce, dítě by se mohlo narodit s vadou pohlavních orgánů. Tablety jsou potaženy, což brání kontaktu s léčivou látkou, pokud nedošlo k rozlomení či rozdrcení tablety.

Pokud je partnerka pacienta těhotná nebo může otěhotnět, pacient by měl předcházet kontaktu partnerky se svým spermatem, který může obsahovat malé množství léku.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení motorových vozidel a obsluha strojůŽádné údaje nenasvědčují tomu, že by APO-FINAS ovlivňoval schopnost řídit či obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku APO-FINAS

Tento přípravek obsahuje monohydrát laktósy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktosy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli užívat.

3.

JAK SE APO-FINAS UŽÍVÁ

APO-FINAS vždy užívejte přesně podle instrukcí lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je 1 tableta přípravku APO-FINAS denně (což odpovídá 5 mg finasteridu).

Potahované tablety můžete užívat buď nalačno nebo během jídla. Potahované tablety se polykají celé, nesmí se dělit ani drtit.

I když lze zmírnění symptomů pozorovat brzy, může být nutná minimální délka léčby 6 měsíců k tomu, aby bylo možno posoudit případné dosažení příznivé odpovědi.

Lékař vám řekl, jak dlouho byste měl přípravek APO-FINAS užívat. Nepřerušujte léčbu předčasně, jinak by mohlo dojít k návratu příznaků.

Pacienti s poruchou funkce jaterNejsou zkušenosti s použitím přípravku APO-FINAS u pacientů s jaterní nedostatečností (viz také „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-FINAS je zapotřebí“)

Pacienti s poruchou funkce ledvinNení nutná úprava dávky. Použití přípravku APO-FINAS u hemodialyzovaných pacientů nebylo testováno.

Starší pacienti Není nutná úprava dávky.Jestliže máte pocit, že je účinek přípravku APO-FINAS příliš silný nebo příliš slabý, promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud jste užil přípravku APO-FINAS více, než jste mělJestliže jste omylem užil víc tablet přípravku APO-FINAS, než jste měl, nebo pokud byl přípravek omylem užit dítětem, okamžitě to oznamte lékaři nebo lékárníkovi.

Pokud jste zapomněl užít APO-FINASPokud jste si zapomněl vzít tabletu přípravku APO-FINAS, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete, pokud se však již blíží čas pro další dávku, zapomenutou dávku vynechejte a vezměte si další dávku v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku.

Máte-li další otázky o tomto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek APO-FINAS nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání tohoto léku se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky (projeví se u 1 až 10 osob ze 100 léčených):• Možná nebudete schopen dosáhnout erekce (impotence) • Můžete mít menší chuť na sex• Můžete mít snížené množství ejakulátu během sexu. Toto snížení v množství ejakulátu zřejmě

neovlivňuje normální sexuální funkce.

Když budete pokračovat v užívání přípravku APO-FINAS, tyto vedlejší účinky uvedené výše po krátké době vymizí. Pokud se tak nestane, obvykle zmizí po vysazení přípravku APO-FINAS.

Méně časté nežádoucí účinky (projeví se u 1 až 10 osob z 1000 léčených):• Otok a citlivost prsou• Kožní vyrážka, svědění nebo bulky pod kůží (kopřivka) • Problémy s ejakulací

Četnost neznámá (frekvence nemohla být z dostupných údajů stanovena)• Alergické reakce jako otok rtů a tváře• Palpitace (vnímání srdečního tepu)• Zvýšení jaterních enzymů• Bolest varlat

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK APO-FINAS UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípravek APO-FINAS nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnitřním a vnějšímobalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni daného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co APO-FINAS obsahujeLéčivou látkou je finasterid. Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg finasteridum.Pomocnými látkami v přípravku jsou: Jádro tablety: Monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý kukuřičný škrob, glyceromakrogol-laurát, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát (E572). Potahová vrstva: hypromelóza 2910/6, oxid titaničitý (E 171), hlinitý lak indigokarmínu (E132), makrogol 6000

Jak APO-FINAS vypadá a co obsahuje toto baleníAPO-FINAS jsou modré, potahované tablety čočkovitého tvaru o průměru 7 mm s označením „F5“ na jedné straně.

APO-FINAS se dodává v následujících velikostech balení:7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100 potahovaných tablet v blistrech28x1, 30x1, 50x1, 90x1, 98x1, 100x1 potahovaných tablet v jednodávkových blistrech100, 250, 500 potahovaných tablet v HDPE lahvičce s LDPE šroubovacím uzávěrem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceDržitel rozhodnutí o registraciApotex Europe BV, Leiden, Nizozemsko.

VýrobceActavis Ltd., Reykjavíkurvegi 78, PO Box 420, 222 Hafnarfjördur, Island

Tento přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:Nizozemsko

Finasteride Apotex 5 mg, filmomhulde tabletten

Česká republika

Apo-Finas, 5mg, potahované tablety

Polsko

Apo-Fina, 5mg

Velká Británie

Finasteride 5mg tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 25.1.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls213474/2010a příloha k sp. zn. sukls62716/2010, sukls147280/2011, sukls110946/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

APO-FINASpotahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg finasteridum.

Pomocné látky: monohydrát laktózyJedna potahovaná tableta obsahuje 90,95 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.Popis přípravku: modré, potahované tablety čočkovitého tvaru o průměru 7 mm s označením„F5“ na jedné straně.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Finasterid je indikován k léčení a kontrole benigní hyperplazie prostaty (BPH) s cílem:-

vyvolat regresi zvětšené prostaty, zlepšit průtok moči a zmírnit symptomy související s BPH

-

snížit výskyt akutní retence moči a snížit nutnost provedení chirurgického výkonu včetně transuretrální resekce prostaty (TURP) a prostatektomie.

APO-FINAS by měl být podáván pacientům se zvětšenou prostatou (objem prostaty nad cca 40 ml).

4.2 Dávkování a způsob podání

Pouze k perorálnímu podání.

Doporučená dávka je jedna 5 mg tableta denně s jídlem nebo bez jídla. Tableta se polyká celá a nesmí se dělit či drtit (viz bod 6.6). I když lze zmírnění symptomů pozorovat brzy, může být nutná minimální délka léčby 6 měsíců k tomu, aby bylo možno posoudit případné dosažení příznivé odpovědi.

Dávkování při jaterní nedostatečnostiNejsou k dispozici údaje od pacientů s jaterní nedostatečností (viz bod 4.4).

2

Dávkování při renální nedostatečnostiU pacientů s různými stupni renální nedostatečnosti (clearance kreatininu do 9 ml/min.) není nutná úprava dávkování, protože farmakokinetické studie neprokázaly žádnou změnu v eliminaci finasteridu. Finasterid nebyl sledován u hemodialyzovaných pacientů.

Dávkování u starších osobU starších pacientů není nutno dávku nijak upravovat, ačkoli farmakokinetické studie ukázaly, že rychlost eliminace finasteridu je u pacientů ve věku nad 70 let mírně snížena.

4.3 Kontraindikace

Finasterid není indikován na použití u žen nebo u dětí.

Finasterid je kontraindikován v následujících případech:

Hypersenzitivita na finasterid nebo na kteroukoli pomocnou látku.

Těhotenství - Použití u žen, které jsou nebo by potenciálně mohly být těhotné (viz bod4.6 Těhotenství a kojení, Expozice finasteridu - riziko pro mužský plod)

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecné

 Pacienty s velkým množstvím reziduální moči a/nebo výrazně zmenšeným proudem

moči je třeba pečlivě sledovat, aby se zabránilo komplikacím způsobeným obstrukcí.Je třeba zvážit i možnost chirurgického zákroku.

 U pacientů léčených finasteridem se doporučuje konzultace urologa. Před zahájením léčby finasteridem je třeba vyloučit obstrukci z důvodu trilobulárního

růstu prostaty.

 Neexistují zkušenosti s pacienty s jaterní nedostatečností. Jelikož finasterid je

metabolizován v játrech (viz bod 5.2), je nutná opatrnost u pacientů se sníženou funkcí jater, jelikož u nich může dojít ke zvýšení plazmatických hladin finasteridu.

Vliv na PSA a detekci karcinomu prostatyZatím nebyl prokázán žádný přínos u pacientů s karcinomem prostaty léčených finasteridem. Pacienti s BPH a zvýšenou sérovou hladinou specifického prostatického antigenu (PSA) byli sledováni v kontrolovaných klinických studiích s opakovaným stanovováním hodnot PSA a biopsiemi prostaty. V těchto BPH studiích se neprojevilo ovlivnění počtu detekcí karcinomu prostaty a celková incidence karcinomu prostaty nebyla signifikantně odlišná u pacientů léčených finasteridem nebo placebem.

Před zahájení léčby finasteridem a pak v pravidelných intervalech se doporučuje vyšetření per rectum stejně jako jiná vyšetření na karcinom prostaty. Sérová koncentrace PSA se také používá na detekci karcinomu prostaty. Obecně se při hodnotě PSA >10 ng/ml (Hybritech)doporučuje další vyhodnocení a zvážení biopsie. Při hladinách PSA mezi 4 a 10 ng/ml se doporučuje další vyhodnocení. U mužů s karcinomem prostaty a bez tohoto onemocnění lze pozorovat značné překrývání hodnot PSA. Proto nelze u mužů s BPH a s hodnotami PSA v normálním referenčním rozmezí, bez ohledu na léčbu finasteridem, vyloučit karcinom prostaty. Hodnota PSA <4 ng/mL nevylučuje karcinom prostaty.

3

Finasterid působí snížení koncentrací PSA v plazmě přibližně o 50 % u pacientů s BPH, dokonce i za přítomnosti karcinomu prostaty. Toto snížení sérových hladin PSA u pacientů s BPH léčených finasteridem by mělo být vzato v úvahu při hodnocení údajů PSA a nevylučuje současný výskyt karcinomu prostaty. Toto snížení lze předpokládat v celém rozmezí hladin PSA, i když se u jednotlivých pacientů může lišit. Analýza údajů PSA získaných od více než 3000 pacientů v 4leté, dvojitě slepé, placebem kontrolované studii dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti (Finasteride Long-Term Efficacy and Safety Study -PLESS) potvrdila, že u typických pacientů léčených finasteridem po dobu 6 měsíců a déle, je nutno hodnoty PSA násobit dvěma při srovnávání s normálními hladinami u neléčených mužů. Tato úprava zachovává senzitivitu a specifičnost stanovení PSA i jeho schopnost odhalit karcinom prostaty.

Jakýkoliv přetrvávající vzestup hladiny PSA u nemocných léčených finasteridem by měl být pečlivě vyhodnocen, včetně úvahy o nedostatečné compliance k terapii finasteridem.

Finasterid nesnižuje významně hodnotu volného PSA (poměr volného k celkovému PSA). Poměr volného k celkovému PSA zůstává konstantní i při působení finasteridu. Pokud se percentuální hodnota volného PSA použije jako pomůcka k detekci karcinomu prostaty, není nutná žádná úprava.

Interakce léku s laboratorními testy

Ovlivnění hladin PSAKoncentrace PSA v séru koreluje s věkem nemocného a objemem prostaty, a objem prostaty koreluje s věkem nemocného. Když hodnotíme laboratorní hodnoty PSA, měli bychom vzít v úvahu skutečnost, že u nemocných léčených finasteridem hladiny PSA klesají. U většiny pacientů pozorujeme rychlý pokles PSA během prvních měsíců terapie, po tomto období se PSA hladiny stabilizují na nové hladině. Hladina po léčbě má přibližně poloviční hodnotu hladiny před léčbou. Proto je nutno u typických pacientů, léčených finasteridem po dobu 6 měsíců a déle, při srovnávání s normálním rozmezím u neléčených mužů vynásobit hodnoty PSA dvěma. Podrobnosti a klinická interpretace viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití, Vliv na specifický prostatický antigen (PSA) a detekci karcinomu prostaty.

Karcinom prsu u mužůU mužů užívajících během klinických hodnocení finasterid 5 mg a pak i v období po uvedení léku na trh byl hlášen výskyt karcinomu prsu. Lékaři by své pacienty měli poučit, aby okamžitě hlásili jakékoliv změny v prsní tkáni jako např. bulky, bolest, gynekomastie nebo výtok z bradavky.

Použití v pediatriiFinasteride není určený na použití u dětí.Bezpečnost a účinnost u dětí nebyla stanovena.

LaktózaTento přípravek obsahuje monohydrát laktósy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktosy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli užívat.Jaterní nedostatečnostVliv jaterní nedostatečnosti na farmakokinetiku finasteridu nebyl stanoven.

4

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Lékové interakce, které by měly klinický význam, nebyly zjištěny. Nezdá se, že by finasterid významně ovlivňoval enzymatický systém metabolizmu léků, vázaný na cytochrom P-450, kterým je především metabolizován. Ačkoliv riziko, že by finasterid ovlivňoval farmakokinetiku jiných léků, je stanovano jako malé, je pravděpodobné, že inhibitoři a induktoři cytochromu P450 3A4 ovlivňují plazmatické koncentrace finasteridu. Nicméně na základě stanovaného bezpečnostního rozmezí je nepravděpodobné, že by jakékoliv zvýšení způsobené konkomitantním užitím takových inhibitorů mělo klinický význam. Látky, které byly u mužů testovány, zahrnují: propranolol, digoxin, glybenklamid, warfarin, theophylin a fenazon a nebyly zjištěny žádné klinicky významné interakce.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíPoužití finasteridu je kontraindikováno u žen, které jsou nebo potenciálně mohou být těhotné (viz bod 4.3 Kontraindikace).Díky schopnosti inhibitorů 5-reduktázy typu II inhibovat přeměnu testosteronu na dihydrotestosteron mohou tyto léky, včetně finasteridu, způsobit abnormality zevních pohlavních orgánů plodů mužského pohlaví, pokud jsou podány těhotným ženám.

Expozice finasteridu - riziko pro mužský plodŽeny, které jsou těhotné nebo potenciálně mohou být těhotné, se nesmí dotýkat rozdrcených ani rozlomených tablet finasteridu z důvodu možnosti absorpce finasteridu a následného rizika pro plod mužského pohlaví (viz bod 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení -Těhotenství).Tablety finasteridu jsou potaženy, což při běžné manipulaci brání kontaktu s léčivou látkou, pokud nejsou rozlomeny nebo rozdrceny.

U subjektů užívajících 5 mg finasteridu denně bylo zjištěno malé množství finasteridu ve spermatu. Není známo, zda plod mužského pohlaví může být poškozen, je-li matka vystavena spermatu pacienta léčeného finasteridem. Pokud je partnerka pacienta těhotná nebo může otěhotnět, pacientovi je doporučeno minimalizovat expozici jeho partnerky spermatem.

KojeníFinasterid není indikován pro použití u žen.

Není známo, zda je finasterid vylučován do mateřského mléka.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nejsou k dispozici údaje, které by nasvědčovaly možnosti vlivu finasteridu na schopnost řídit či obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou impotence a snížení libida. Tyto účinky se obvykle vyskytují na začátku léčby a u většiny pacientů vymizí při pokračování léčby.

5

Nežádoucí účinky hlášené během klinických hodnocení a/nebo po uvedení léku na trh jsou uvedeny v následující tabulce. Frekvence nežádoucích účinků je stanovena následovně: Velmi časté (≥1/10), Časté (≥1/100 až <1/10)>, Méně časté (≥1/1,000 až <1/100), Vzácné (≥1/10000 až <1/1000)>, Velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). Frekvence nežádoucích reakcí hlášených po uvedení léku na trh nelze určit, protože jsou získány ze spontánních hlášení.

Třída orgánových systémů

Frekvence: nežádoucí reakce

Poruchy imunitního systému

Není známo: hypersensizitivní reakce včetně otoku rtů a tváře

Psychiatrické poruchy

Časté: snížení libida

Srdeční poruchy

Není známo: palpitace

Poruchy jater a žlučových cest

Není známo: zvýšení jaterních enzymů

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté: vyrážkaNení známo: pruritus, kopřivka

Poruchy reprodukčního systému a prsu Časté: impotence

Méně časté: poruchy ejakulace, citlivost prsů, zvětšení prsů, Není známo: bolest varlat

Vyšetření

Časté: zmenšený objem ejakulátu

Dále bylo hlášeno z klinických studií a po uvedení léku na trh: karcinom prsu u mužů (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití)

Léčba prostatických symptomů (MTOPS)Studie MTOPS srovnávala finasterid v dávce 5 mg/den (n=768), doxazosin v dávce 4 nebo 8 mg/den (n=756), kombinovanou léčbu finasteridem v dávce 5 mg/den a doxazosinem v dávce 4 nebo 8 mg/den (n=786) a placebo (n=737). V této studii profil bezpečnosti a tolerabilitykombinované léčby celkově odpovídal profilům jednotlivých látek. Výskyt poruch ejekulace u pacientů léčených kombinovanou terapií byl srovnatelný se součtem výskytů tohoto nežádoucího účinku při dvou monoterapiích.

Další údaje z dlouhodobého sledováníV sedmileté placebem kontrolované studii, do níž bylo zařazeno 18 882 zdravých mužů, přičemž z uvedeného počtu byly u 9 060 jedinců údaje pro analýzu získány z punkční biopsie prostaty, byl karcinom prostaty zjištěn u 803 (18,4 %) mužů, jimž byl podáván finasterid a u 1 147 (24,4 %) mužů, kteří dostávali placebo. Ve skupině s finasteridem mělo karcinom prostaty detekovaný biopsií tenkou jehlou se skóre 7  10 podle Gleasona 280 (6,4 %) mužů oproti 237 (5,1 %) mužům v placebové skupině. Podle dodatečných analýz se zdá, že zvýšená prevalence karcinomu prostaty s vysokým stupněm, která byla pozorovaná ve skupině s finasteridem, může být vysvětlena posunem při detekci způsobeným účinkem finasteridu na objem prostaty. Z celkového počtu případů karcinomu prostaty diagnostikovaných v této

6

studii jich přibližně 98 % bylo klasifikováno jako intrakapsulární (stadium T1 nebo T2). Klinický význam údajů o skóre 7 – 10 podle Gleasonovy klasifikace není znám.

Ovlivnění laboratorních testůPři hodnocení laboratorních výsledků bychom měli vzít v úvahu skutečnost, že u pacientů léčených finasteridem jsou hladiny PSA snížené (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření při použití).

4.9 Předávkování

Pacienti dostali jednotlivou dávku finasteridu až 400 mg a opakované dávky finasteridu až 80 mg/den po dobu 3 měsíců bez nežádoucích účinků.

Není doporučena žádná specifická léčba předávkování finasteridem.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Inhibitory testosteron-5α-reduktázyATC kód: G 04 CB 01Finasterid je syntetický 4-azasteroid a je kompetitivním inhibitorem intracelulárního enzymu 5-reduktázy typu II. Tento enzym konvertuje testosteron na účinnější androgen dihydrotestosteron (DHT). Normální funkce a růst prostaty a tedy i hyperplastické prostatické tkáně jsou závislé na konverzi testosteronu na DHT. Finasterid nemá afinitu vůči androgenovému receptoru.

Klinické studie ukazují rychlé snížení koncentrace DHT v séru o 70 %, což vede ke zmenšení objemu prostaty. Po 3 měsících dochází ke zmenšení objemu prostaty asi o 20% a zmenšování pokračuje až do dosažení přibližně 27% po 3 letech. K výraznému zmenšení dochází v periuretrální oblasti obklopující uretru. Urodynamická měření také potvrdila signifikantní snížení tlaku detrusoru následkem snížení obstrukce.

Po několika týdnech bylo dosaženo signifikantního zlepšení maximální rychlosti průtoku moči a symptomů ve srovnání se standardní léčbou. Rozdíly proti placebu byly dokumentovány po 4 a 7 měsících.

Všechny parametry účinnosti se udržely během 3-letého období následného sledování.

Účinky čtyřleté léčby finasteridem na výskyt akutní retence moči, nutnost chirurgického zákroku, skóre symptomů a objem prostaty:V klinických studiích pacientů se středně vážnými až vážnými symptomy BHP, zvětšenou prostatou dle vyšetření per rectum a nízkým reziduálním objemem moči finasterid snížil výskyt akutní retence moči ze 7/100 na 3/100 během 4 let a nutnost operace (TURP čiprostatektomie) z 10/100 do 5/100. Toto snížení bylo spojeno se zlepšením skóre symptomů QUASJ-AUA o 2 body (rozmezí 0-34), trvalou regresí objemu prostaty o přibližně 20% a trvalému zvýšení rychlosti průtoku moči.

7

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce:Biologická dostupnost finasteridu je přibližně 80 %. Maximální plazmatická koncentrace je dosažena po dvou hodinách po podání a absorpce je dokončena za 6-8 hodin.

Distribuce:Vazba na bílkoviny je přibližně 93 %. Plazmatická clearance je přibližně 165 ml/min (70 – 279 ml/min) a distribuční objem přibližně 76 l (44 – 96 l). Po opakovaném podávání je pozorována kumulace malých množství finasteridu. Po podání dávky 5 mg denně byla nejnižší koncentrace finasteridu v rovnovážném stavu vypočítána na 8 – 10 ng/ml, tato koncentrace zůstává stabilní v průběhu času.

Biotransformace:Finasterid je metabolizován v játrech. Finasterid neovlivňuje významně enzymatický systém cytochromu P 450. Byly identifikovány dva metabolity se slabými účinky na inhibici 5α-reduktázy.

Eliminace:Průměrný plazmatický poločas činí 6 hodin (4-12 hodin) (u mužů ve věku >70 let 8 hodin, rozmezí 6 – 15 hodin). Po podání radioaktivně označeného finasteridu se přibližně 39% (32-46%) podané dávky vyloučila močí ve formě metabolitů. V moči nebyl zjištěn prakticky žádný nezměněný finasterid. Přibližně 57% (51-64%) celkové dávky se vyloučí stolicí. U pacientů s poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu do 9 ml/min) nebyly pozorovány žádné změny v eliminaci finasteridu (viz bod 4.2).

Bylo zjištěno, že finasterid prostupuje hematoencefalickou bariérou. Malé množství finasteridu bylo zjištěno ve spermatu léčených pacientů. Ve 2 studiích na zdravých subjektech (n=69) dostávajících finasterid v dávce 5 mg/den po dobu 6-24 týdnů se koncentrace finasteridu ve spermatu pohybovaly od nedetekovatelných (<0.1 ng/ml) po 10,54 ng/ml. V předchozích studiích používajících méně citlivé testy se koncentrace finasteridu ve spermatu 16 subjektů dostávajících finasterid pohybovaly od nedetekovatelných (<1.0 ng/ml) po 21 ng/ml. Tudíž na základě 5 ml vzorku ejakulátu bylo množství finasteridu ve spermatu odhadnuto na 50x až 100x nižší než je dávka finasteridu (5 μg), která nemá vliv na hladiny DHT v oběhu u mužů (viz také bod 5.3.).

U pacientů s chronickým renálním postižením s clearance kreatininu 9-55 ml/min nebyl stav po podání jedné dávky

14C-finasteridu odlišný od stavu u zdravých dobrovolníků. Vazba na

bílkoviny se také nelišila u pacientů s renálním postižením. Ta část metabolitů, která se normálně vylučuje močí, byla vyloučena stolicí. Tak se prokázalo, že vylučování stolicí se adekvátně zvýší vzhledem ke snížení vylučování metabolitů močí. U nedialyzovaných pacientů s renální insuficiencí není třeba upravovat dávku.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity a hodnocení kancerogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.Studie reprodukční toxicity na potkanních samcích prokázaly snížení hmotnosti prostaty a semenných váčků, snížení sekrece z přídavných genitálních žláz a snížený index fertility

8

(následkem primárního farmakologického účinku finasteridu). Klinická relevance těchto zjištění není jasná.Stejně jako u jiných inhibitorů 5-alfa-reduktázy byla po podání finasteridu během gestace pozorována feminizace potkanních plodů mužského pohlaví. Intravenózní podávání finasteridu březím samicím opicí Rhesus v dávkách až >800 ng/den během celého embryonálního a fetálního vývoje nevedlo k abnormalitám u plodů mužského pohlaví. Toto množství představuje asi 60-120 násobně vyšší dávku, než odhadované množtví ve spermatu muže, který užívá 5 mg finasteridu a kterému může být žena vystavena prostřednictvím semene. Význam modelu Rhesus pro vývoj lidského plodu byl potvrzen perorálním podáváním finasteridu v dávce 2mg/kg/den (systémová expozice /AUC/ u opic byla lehce vyšší /3x/ než u muže užívajícího 5 mg finasteridu, nebo přibližně 1-2 milionkrát více než stanované množství ve spermatu) březím opicím, což vedlo k abnormalitám externích genitálií plodů mužského pohlaví. U plodů mužského pohlaví nebyly pozorovány žádné jiné abnormality a u plodů ženského pohlaví nebyly pozorovány žádné abnormality související s finasteridem v žádné dávce.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety:Monohydrát laktózy,Mikrokrystalická celulóza,Předbobtnalý kukuřičný škrob,Glyceromakrogol-laurát,Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A),Magnesium-stearát (E572)

Potahová vrstva:Hypromelóza 2910/06Oxid titaničitý (E 171)Hlinitý lak indigokarmínu (E132)Makrogol 6000

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

3 roky.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

9

6.5. Druh obalu a velikost balení

Blistr (Aluminium/PVC; Aluminium/Aluminium)Velikost balení:7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100 tablet v běžném blistru28x1, 30x1, 50x1, 90x1, 98x1, 100x1 v jednodávkovém blistru100, 250, 500 v HDPE lahvičce s LDPE šroubovacím uzávěrem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci a zacházení s přípravkem

Těhotné ženy či ženy, které mohou otěhotnět, by neměly manipulovat s rozdrcenými či rozlomenými tabletami finasteridu, jelikož existuje možnost absorpce finasteridu a následného potenciálního rizika pro plod mužského pohlaví (viz bod 4.6). Tablety jsou potaženy, což brání kontaktu s léčivou látkou, pokud nedošlo k rozlomení či rozdrcení tablety.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe BV, Leiden, Nizozemsko.

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

87/019/07-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

24.1.2007 / 29.4.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

25.1.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ OBAL NEEXISTUJE

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

APO-FINASpotahované tabletyfinasteridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje finasteridum 5 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje monohydrát laktózy.Další údaje v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

7 potahovaných tablet10 potahovaných tablet14 potahovaných tablet15 potahovaných tablet20 potahovaných tablet28 potahovaných tablet30 potahovaných tablet50 potahovaných tablet60 potahovaných tablet90 potahovaných tablet98 potahovaných tablet100 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Potahované tablety se polykají celé, nesmí se dělit ani drtit.Těhotné ženy či ženy, které mohou otěhotnět, by neměly manipulovat s rozdrcenými či rozlomenými tabletami.PŘÍPRAVEK JE URČEN POUZE PRO MUŽE

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe BV, Leiden, Nizozemsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

87/019/07-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

APO-FINAS

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

Al/PVC blister (Al/Al blister)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

APO-FINASpotahované tabletyfinasteridum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko

3.

POUŽITELNOST

Exp.:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ OBAL NEEXISTUJE

HDPE LAHVIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

APO-FINASpotahované tabletyfinasteridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje finasteridum 5 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje monohydrát laktózy Další údaje v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

100 potahovaných tablet250 potahovaných tablet500 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Potahované tablety se polykají celé, nesmí se dělit ani drtit.Těhotné ženy či ženy, které mohou otěhotnět, by neměly manipulovat s rozdrcenými či rozlomenými tabletami.PŘÍPRAVEK JE URČEN POUZE PRO MUŽE.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe BV, Leiden, Nizozemsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

87/019/07-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

APO-FINAS

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.