Apo-Enalapril 5 Mg

Kód 0115479 ( )
Registrační číslo 58/ 134/99-C
Název APO-ENALAPRIL 5 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0115479 POR TBL NOB 100X5MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak APO-ENALAPRIL 5 MG

Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls113020/2008, sukls113021/2008, sukls113022/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Apo-Enalapril 5 mg

Apo-Enalapril 10 mgApo-Enalapril 20 mg

tablety

(Enalaprili maleas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Apo-Enalapril a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Enalapril užívat

3.

Jak se Apo-Enalapril užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak Apo-Enalapril chovávat

6.

Další informace

1. CO JE APO-ENALAPRIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Váš lékař Vám předepsal enalapril k léčbě vaší hypertenze (vysokého krevního tlaku) nebo srdečního selhání (oslabení srdeční funkce). Enalapril se také používá k prevenci symptomatického srdečního selhání. U mnoha nemocných v časném stádiu srdečního selhávání, tj. v období ještě před vývojem příznaků srdečního selhávání, enalapril napomáhá předcházet oslabování srdeční funkce a zpomalovat vývoj těchto příznaků (např. krácení dechu, únavnost po lehké fyzické námaze jako je chůze, nebo otékání kotníků a nohou). U těchto nemocných je menší pravděpodobnost hospitalizace v důsledku srdečního selhávání. U mnoha nemocných, kteří mají příznaky srdečního selhávání, zpomaluje enalapril zhoršování srdečního selhávání, snižuje nutnost vyhledat nemocniční ošetření v důsledku srdečního selhávání, prodlužuje život mnoha pacientům se srdečním selháváním.

Apo-Enalapril patří do skupiny léků známých jako inhibitory enzymu přeměňujícího angiotensin (ACE). Tento lék působí rozšířením cév, čímž usnadňuje srdci čerpání krve těmito cévami do všech částí těla. To vede ke snížení vysokého krevního tlaku.

Apo-Enalapril se používá při léčbě:

vysokého krevního tlaku (hypertenze);

symptomatického srdečního selhání (stavu, při kterém srdce není schopno čerpat dostatečné množství krve pro splnění potřeb těla);

při prevenci symptomatického srdečního selhání ve stavu bez příznaků, se zhoršením čerpací schopnosti srdce.

Přípravek je určen jen pro dospělé pacienty.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-ENALAPRIL UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Apo-Enalapril

pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na enalapril nebo na kteroukoliv z ostatních složek přípravku Apo-Enalapril nebo na kterýkoliv inhibitor ACE;

pokud jste měl(a) alergické reakce na inhibitory ACE (léky téže skupiny), jako je otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla s obtížemi při polykání nebo dýchání;

pokud jste ve své rodině měl(a) angioedém nebo pokud jste sám měl(a) angioedém za jakýchkoliv jiných okolností;

pokud jste těhotná déle než 3 měsíce nebo kojíte (Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku těhotenství – viz bod Těhotenství a kojení).

Pokud se na Vás vztahuje kterákoliv z těchto skutečností, měl(a) byste to sdělit svému lékaři.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Apo-Enalapril je zapotřebíInformujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Užívání Apo-Enalaprilu není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek Apo-Enalapril nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu – viz bod Těhotenství a kojení.

Jestliže jste dehydratovaný(á) (máte v těle málo vody) následkem léčby diuretiky (tablety zvyšující vylučování moče), dialýzy, diety s nízkým obsahem soli, zvracení nebo průjmu. Může u Vás dojít s vyšší pravděpodobností k velkému poklesu krevního tlaku (hypotenzi) při užívání těchto tablet a můžete mít pocit mdlob nebo závratě.

Jestliže trpíte některým srdečním problémem (jiným, než pro který jste léčen(a)) nebo jestliže jste ve stavu postihujícím cévy v mozku.

Jestliže máte problémy s ledvinami nebo zúžení tepny zásobující ledvinu krví (stenózu renální arterie).

Jestliže jste se nedávno podrobil(a) transplantaci ledvin.

Jestliže máte problémy s játry.

Jestliže máte onemocnění cévního kolagenu, užíváte terapii imunosupresivními léky (léky užívané pro léčbu autoimunitních poruch, jako je revmatická artritida, nebo po transplantaci orgánů), jestliže užíváte alopurinol (k léčbě dny) nebo prokainamid (pro léčbu abnormálních srdečních rytmů). Váš lékař může periodicky odebírat vzorek krve pro ověření počtu bílých krvinek. Jestliže pro Vás platí kterýkoliv z těchto případů a nastane některá infekce (příznaky mohou být vysoká teplota, horečnatý stav), měl(a) byste to ihned oznámit svému lékaři.

Jestliže máte anamnézu angioedému (příznaky, jako je vyrážka, potíže při polykání a dýchání, otok rtů, obličeje, hrdla nebo jazyka - angioedém) při užívání inhibitorů ACE.

Jestliže berete antidiabetické prostředky nebo insulin pro potlačení cukrovky. Měl(a) byste být pečlivě sledován(a) ohledně hypoglykemie, zejména v prvním měsíci kombinovaného užívání.

Jestliže užíváte draslíkové doplňky nebo náhrady soli s obsahem draslíku.

Jestliže užíváte lithium, které se používá pro léčbu některých psychiatrických onemocnění.

Jestliže máte černou barvu pleti, protože účinek enalaprilu může být snížený.

Pokud u Vás při užívání přípravku Apo-Enalapril nastane kterýkoliv z následujících příznaků, měl(a) byste ihned uvědomit svého lékaře:

-

Pocit závratě po první dávce. Někteří lidé reagují na první dávku nebo na zvýšení dávky pocitem závratě, slabosti, mdlob a nevolnosti.

-

Náhlý otok rtů a obličeje, jazyka, hlasivkové štěrbiny, hrtanu, krku a končetin. Tento stav se nazývá angioedém. Může nastat kdykoliv během léčby. Inhibitory ACE způsobují vyšší výskyt angioedému u pacientů s černou barvou pleti než u ostatních.

-

Vysoká teplota, bolest v krku nebo vředy v ústech (to mohou být příznaky infekce způsobené snížením počtu bílých krvinek).

-

Zežloutnutí kůže a bělma očí (žloutenka), což mohou být příznaky jaterního onemocnění.

-

Suchý kašel, který přetrvává po dlouhou dobu. Při užívání inhibitorů ACE byl uváděn kašel, i když ten může být též příznakem jiných onemocnění horních cest dýchacích.

Pokud se máte podrobit kterémukoliv z následujících postupů, měl(a) byste svému lékaři oznámit, že užíváte Apo-Enalapril:-

jakýkoliv chirurgický zákrok nebo podání znecitlivujících prostředků (dokonce i u zubního lékaře).

-

léčba, která snižuje účinek alergie na bodnutí včelou nebo vosou (desenzibilizace).

-

hemodialýza (s vysokoprůtokovými membránami) nebo léčba zvaná LDL aferéza (s natrium- dextran-sulfátem), což je odstraňování cholesterolu z Vašeho těla pomocí přístroje.

Jestliže zahajujete poprvé léčbu přípravkem Apo-Enalapril, bude Váš lékař sledovat často Váš krevní tlak, aby se ujistil, že dostáváte správnou dávku. Navíc u některých pacientů může lékař vyžadovat provedení určitých testů pro změření draslíku a kreatininu (odpadní produkt přítomný v moči) nebo hladin jaterních enzymů.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Jestliže užíváte kterýkoliv z následujících léků, měl(a) byste to oznámit svému lékaři dříve, než začnete poprvé užívat přípravek Apo-Enalapril, jelikož Váš lékař může vyžadovat změnu dávkování Vaší léčby:

Diuretika šetřící draslík (například spironolakton, eplerenon, triamteren nebo amilorid), draslíkové doplňky nebo náhrady soli s obsahem draslíku mohou zvyšovat hladiny draslíku v krvi, což vede k hyperkalemii. Mírná hyperkalemie způsobuje nejvýše mírné příznaky a obvykle ji lze prokázat krevními zkouškami nebo na elektrokardiogramu.

Diuretika, jako je thiazid nebo kličková diuretika, jako je furosemid, bumetanid, ostatní antihypertenzní prostředky a nitroglycerol, ostatní nitráty a ostatní prostředky rozšiřující cévy; současné podávání s enalaprilem může způsobit hypotenzi (nízký krevní tlak).

Lithium, látka užívaná pro léčbu některých psychiatrických onemocnění. Užívání enalaprilu spolu s lithiem se nedoporučuje.

Tricyklická antidepresiva, jako je amitriptylin (užívaný pro léčbu depresí), antipsychotické prostředky, jako jsou deriváty fenotiazinu (pro ulehčení závažné úzkosti), narkotika, jako je morfin (užívaný k léčbě středně těžké a závažné bolesti), nebo znecitlivující prostředky. Současná léčba těmito léky a enalaprilem může vést k dalšímu snížení Vašeho krevního tlaku.

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID, jako je diflunisal nebo diklofenak) nebo preparáty obsahující zlato používané k ulehčení bolesti, ztuhlosti a zánětu souvisejícího s bolestivými stavy, které zejména postihují svaly, kosti a klouby. Tyto léky mohou při užívání spolu s enalaprilem zabraňovat správnému potlačení krevního tlaku a mohou snižovat hladinu draslíku v krvi.

Léčba sloučeninami zlata při užívání spolu s inhibitory ACE včetně enalaprilu může způsobovat zrudnutí tváře, nevolnost, zvracení a nízký krevní tlak.

Sympatomimetika, jako je efedrin, noradrenalin nebo adrenalin, užívaná pro léčbu hypotenze, šoku, srdečního selhání, astmatu nebo alergií. Při užívání s enalaprilem mohou tyto léky způsobit udržování zvýšeného krevního tlaku.

Antidiabetické léky, jako je insulin, užívané pro snížení hladin cukru v krvi. Při užívání s enalaprilem mohou tyto léky způsobovat další pokles cukru v krvi.

Užívání přípravku Apo-Enalapril s jídlem a pitímApo-Enalapril je možné užívat s jídlem nebo mezi jídly.Alkohol zvyšuje účinek snížení krevního tlaku přípravkem Apo-Enalapril. Požívání alkoholu je třeba snížit na minimum.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.TěhotenstvíInformujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař vám doporučí vysazení přípravku Apo-Enalapril ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Apo-Enalapril není vhodné na počátku těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se Apo-Enalapril nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.

KojeníInformujte svého lékaře, pokud kojíte. Při kojení novorozence (v prvních týdnech po porodu) a obzvláště nedonošeného dítěte není léčba Apo-Enalaprilem vhodná. Pokud kojíte starší dítě, musí váš lékař zvážit přínos léčby a její možná rizika ve srovnání s léčbou jinými přípravky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůJednotlivé odpovědi na tento lék se mohou měnit. Při užívání enalaprilu byly uváděny určité vedlejší účinky, které mohou u některých pacientů ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla nebo provozovat strojní zařízení. Příležitostně může nastat stav závratě či únavy.

Důležité informace o některých složkách přípravku Apo-EnalaprilPřípravek Apo-Enalapril obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE APO-ENALAPRIL UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Apo-Enalapril je možné užívat s jídlem nebo mezi jídly. Tablety zapijte trochou tekutiny.Váš lékař rozhodne o vhodné dávce enalaprilu v závislosti na Vaší kondici a na tom, jestli užíváte další léky.Užívejte enalapril každý den přesně podle pokynů lékaře. Je velice důležité pokračovat v užívání enalapril po celou dobu, na kterou Vám ho lékař předepsal. Neužívejte víc tablet, než Vám bylo předepsáno.

Dávkování při vysokém krevním tlaku:Doporučovaná zahajovací dávka je 5 mg jednou denně až 20 mg jednou denně, v závislosti na Vašem krevním tlaku. Někteří pacienti mohou zahájit užívání nižší dávkou. U pacientů s problémy s ledvinami, se srdcem, s nízkými hladinami soli a/nebo tekutin je třeba použít zahajovací dávku 5 mg nebo nižší.

Jestliže v současné době užíváte vysoké dávky diuretik (léky, které zvyšují množství vylučované moče), může Váš lékař požádat, abyste jejich užívání zastavil(a) dva až tři dny před užíváním přípravku Apo-Enalapril. Doporučuje se zahajovací dávka 5 mg nebo nižší.

Jakmile je Váš krevní tlak pod kontrolou, je obvyklá udržovací dávka 20 mg denně až do maximální dávky 40 mg denně.

Dávkování při srdečních porucháchU pacientů se srdečními problémy se Apo-Enalapril užívá navíc k diuretikům, a pokud je to vhodné, s přípravkem obsahujícím digitalis (lék užívaný při městnavém srdečním selhání nebo chybné činnosti srdce) nebo s beta-blokátory (léky užívané pro léčbu vysokého krevního tlaku, anginy pectoris a srdečních problémů). Jestliže se užívají diuretika, měla by být, pokud je to možné, před zahájením léčby enalaprilem dávka snížena. Počáteční dávka je 2,5 mg a měla by se postupně zvyšovat do obvyklé udržovací dávky 20 mg jednou denně nebo 10 mg dvakrát denně během dvou až čtyř týdnů. Maximální dávka je 40 mg denně rozdělená do dvou dílčích dávek.

Snížená funkce ledvinU pacientů, kteří mají problémy s ledvinami, je třeba dávku enalaprilu upravit v závislosti na funkci ledvin. Funkce ledvin se vypočítá změřením množství kreatininu (odpadní produkt v moči) a také na základě odběru krve.Jestliže se podrobujete dialýze, bude se Vaše dávkování denně měnit. Váš lékař Vám sdělí, jaká má být Vaše dávka.

Starší pacienti O Vaší dávce rozhodne lékař na základě funkce Vašich ledvin.

Děti S užíváním enalaprilu u dětí s jsou omezené zkušenosti, proto se jeho užívání u dětí nedoporučuje.

Apo-Enalapril slouží k perorálnímu užívání a bere se s jídlem nebo bez jídla. Tablety je třeba spolknout spolu se sklenicí tekutiny, obvykle vody. Měl(a) byste se snažit brát svou denní dávku zhruba ve stejnou denní dobu. Je důležité, abyste v užívání přípravku Apo-Enalapril pokračoval(a) pokud Vám lékař nedoporučí užívání zastavit.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Apo-Enalapril je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Apo-Enalapril, než jste měl(a)Pokud náhodně užijete příliš mnoho tablet, nebo pokud některé tablety polkne dítě, obraťte se ihned na svého lékaře.

Nejběžnější známky a příznaky předávkování jsou pokles krevního tlaku a strnulost (stav téměř úplné ztráty vědomí). Jiné příznaky mohou zahrnovat závratě následkem poklesu krevního tlaku, zesílení a zrychlení srdeční činnosti, rychlý puls, úzkost, kašel, selhání ledvin a zrychlené dýchání.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Apo-EnalaprilJestliže zapomenete vzít některou dávku, pokračujte normálně příští dávkou.Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže zastavujete užívání přípravku Apo-EnalaprilJestliže zastavujete svou léčbu, může Váš krevní tlak vzrůst. Jestliže se Váš krevní tlak příliš zvýší, může ovlivnit činnost Vašeho srdce a ledvin. Nepřestávejte užívat svůj lék, pokud Vám to neporadí lékař.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Apo-Enalapril nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.Je velice důležité, abyste ihned přerušil(a) užívání přípravku Apo-Enalapril a navštívil(a) svého lékaře, pokud máte závažné závratě, zejména při zahájení léčby nebo zvýšení dávky nebo když vstáváte.Je životně důležité zastavit podávání přípravku Apo-Enalapril a ihned vyhledat lékařskou péči, pokud zaznamenáte svědění, krátký dech nebo sípání a vznik otoku rukou, úst, hrdla, obličeje nebo očí.

Níže se uvádí seznam vedlejších účinků, které se kdy vyskytly u pacientů užívajících enalapril.

Velmi časté (u více než 1 z 10 pacientů):Rozostřené vidění, závratě, kašel, nevolnost, slabost.

Časté (u více než 1 ze 100 pacientů):Bolest hlavy, deprese, abnormálně nízký krevní tlak (včetně nízkého krevního tlaku pouze při vstávání), mdloby, srdeční záchvat nebo mrtvice, bolest na hrudníku, poruchy rytmu, angina pectoris, rychlá srdeční činnost, dušnost, průjem, bolest břicha, pozměněná chuť, kožní vyrážka, reakce z přecitlivělosti (angioedém) a únava.

Méně časté (u méně než 1 ze 100 pacientů): Chudokrevnost, nízké hladiny cukru v krvi, stav zmatenosti, ospalost nebo neschopnost usnout, nervozita, pocity znecitlivění nebo mravenčení v rukou či nohou, vertigo (pocity točení hlavy nebo otáčení okolí), nízký krevní tlak při vstávání, rychlá a silná srdeční činnost, vodnatý výtok z nosu, závažná bolest v krku a chrapot, astma, blokáda střeva, zánět slinivky břišní, zvracení, špatné trávení, zácpa, ztráta chuti k jídlu, podráždění žaludku, sucho v ústech, peptický vřed, pocení, svědění, kopřivka, vypadávání vlasů, snížená funkce ledvin nebo selhání ledvin, přítomnost bílkoviny v moči (obvykle zjištěná zkouškou), impotence, svalové křeče, návaly horka, malátnost, horečka.

Vzácné (u méně než 1 z 1000 pacientů): Změna krevního obrazu, například snížený počet červených a bílých krvinek, snížený počet destiček, ovlivnění obranyschopnosti organismu a účinky na plíce, abnormální sny, poruchy spánku, chladné ruce a nohy (Raynaudův fenomén), zánět plic, zánět nosní sliznice, zánět a tvorba vředů v ústech, zánět jazyka, selhání jater, zánět jater, žloutenka, závažné kožní reakce (například tvorba puchýřků nebo uvolnění kůže), snížení množství moči vylučované za den, zvětšení prsů u mužů.

Velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 pacientů): Otok (edém) střev.

Byly též pozorovány komplexní vedlejší účinky, které mohou zahrnovat všechny nebo některé z následujících příznaků: horečka, zánět cév, bolest a zánět svalů a kloubů, krevní poruchy ovlivňující složky krve a obvykle zjištěné krevním testem, vyrážka, přecitlivělost na sluneční světlo a další účinky na kůži.

Laboratorní testyByly uváděny některé vedlejší účinky, které ovlivňují krev a mohou být stanoveny pouze laboratorními zkouškami. Časté (u více než 1 ze 100 pacientů): vysoké hladiny draslíku, vzrůst kreatininu (odpadního produktu), Méně časté (u méně než 1 ze 100 pacientů): vzrůst močoviny (odpadního produktu), snížené hladiny sodíku,

Vzácné (u méně než 1 z 1000 pacientů): zvýšené hladiny jaterních enzymů, zvýšené hladiny bilirubinu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK APO-ENALAPRIL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale.

Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek obsahuje-

Léčivou látkou je enalaprili maleas 5 mg, 10 mg nebo 20 mg v jedné tabletě

-

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, magnesium-stearát, sodná sůl kroskarmelosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, hydrogenuhličitan sodný, Apo-Enalapril 10 a 20 mg obsahují navíc červený a žlutý oxid železitý.

Jak přípravek Apo-Enalapril vypadá a co obsahuje toto baleníApo-Enalapril 5 mg : bílé ploché, kulaté tablety s půlící rýhou na obou stranách tablety.Apo-Enalapril 10 mg : růžové ploché, kulaté tablety s půlící rýhou na obou stranách tablety. Apo-Enalapril 20 mg : světle oranžové ploché, kulaté tablety s půlící rýhou na obou stranách tablety. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:Držitel rozhodnutí o registraciApotex Europe BV, Leiden, Nizozemsko.

VýrobceActavis hf., Hafnarfjordur, Island.Actavis Ltd., Zejtun, Malta.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena23.2. 2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls113020/2008, sukls113021/2008, sukls113022/2008

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

APO-ENALAPRIL 5 mgAPO-ENALAPRIL 10 mgAPO-ENALAPRIL 20 mgtablety

2.

KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Enalaprili maleas 5, 10 nebo 20 mg v 1 tabletě.

Pomocné látky : monohydrát laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Popis přípravku: APO-ENALAPRIL 5 mg : bílé ploché, kulaté tablety s půlící rýhou na obou stranách tablety.

APO-ENALAPRIL 10 mg : růžové ploché, kulaté tablety s půlící rýhou na obou stranách tablety.APO-ENALAPRIL 20 mg : světle oranžové ploché, kulaté tablety s půlící rýhou na obou stranách tablety.Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

- léčba hypertenze;- léčba symptomatického srdečního selhání;- prevence symptomatického srdečního selhání u pacientů s asymptomatickou dysfunkcí levé

komory (ejekční frakce ≤ 35%).

APO-ENALAPRIL je určen pro dospělé pacienty.

4.2

Dávkování a způsob podání

Jídlo vstřebávání enalaprilu neovlivňuje.Dávku je nutno individuálně přizpůsobit podle pacientova profilu a odpovědi krevního tlaku.

HypertenzePočáteční dávka je 5 až maximálně 20 mg podle stupně hypertenze a stavu pacienta.Enalapril se podává jednou denně. Při mírné hypertenzi je doporučená počáteční dávka 5 až 10 mg. U pacientů se silně aktivovaným systémem renin-angiotenzin-aldosteron (např. renovaskulární hypertenzí, objemovou deplecí a/nebo deplecí minerálů, srdeční dekompenzací nebo těžkou hypertenzí) může po počáteční dávce dojít k nadměrnému poklesu krevního tlaku. U těchto pacientů se doporučuje počáteční dávka 5 mg nebo nižší a léčba se musí zahájit pod lékařským dohledem.Předchozí léčba vysokými dávkami diuretik může při zahajování terapie enalaprilem vést k objemové depleci a k riziku hypotenze. U těchto pacientů se doporučuje počáteční dávka 5 mg nebo nižší. Pokud to je možné, měla by se terapie diuretiky na 2-3 dny před zahájením terapie enalaprilem vysadit. Je nutno sledovat renální funkce a koncentrace kalia v séru.

Obvyklá udržovací dávka je 20 mg denně. Maximální udržovací dávka je 40 mg denně.

Srdeční selhání/Asymptomatická dysfunkce levé komoryPři léčbě symptomatického srdečního selhání se enalapril užívá navíc k diuretikům a ve vhodných případech navíc i k digitalisu nebo betablokátorům.Počáteční dávka enalaprilu u pacientů se symptomatickým srdečním selháním nebo asymptomatickou dysfunkcí levé komory je 2,5 mg a je nutno jí podávat pod důsledným lékařským dohledem, aby se zjistil počáteční účinek na krevní tlak.Při neexistenci symptomatické hypotenze nebo po její účinné léčbě je po zahájení terapie enalaprilem při srdečním selhání nutno dávku postupně zvyšovat na obvyklou udržovací dávku 20 mg, podávanou v jedné dávce nebo ve dvou dílčích dávkách podle toho, jak je pacient snáší. Doporučuje se provádět titraci dávky po dobu 2 až 4 týdnů. Maximální dávka je 40 mg podávaná ve dvou dílčích dávkách.

Doporučená titrace dávky enalaprilu u pacientů se srdečním selhání/asymptomatickou dysfunkcí levé komory:Týden

Dávka mg/den

1. týden

1. až 3. den: 2,5 mg/den* v jediné dávce

4. až 7. den: 5 mg/den ve dvou dílčích dávkách2. týden

10 mg/den v jediné dávce nebo ve dvou dílčích dávkách

3. a 4. týden

20 mg/den v jediné dávce nebo ve dvou dílčích dávkách

* U pacientů s poruchou renální funkce nebo užívajících diuretika je nutno přijmout zvláštní opatření (viz bod 4.4).

Krevní tlak a renální funkci je nutno důkladně sledovat jak před zahájením léčby enalaprilem, tak i po jejím zahájení (viz bod 4.4), protože byly popsány případy hypotenze a (vzácněji) následné renální selhání. Je-li to možné, měla by se u pacientů léčených diuretiky před zahájením léčby enalaprilem jejich dávka snížit. Rozvoj hypotenze po počáteční dávce enalaprilu neznamená, že při dlouhodobé terapii enalaprilem dojde k recidivě hypotenze, a nebrání dalšímu užívání léku. Je nutno sledovat i hodnoty draslíku v séru a renální funkci.

Dávkování při renální insuficienciVšeobecně by měly být intervaly mezi užitím enalaprilu prodlouženy a/nebo sníženo dávkování.

Clearance kreatininu (CrCL) ml/min Počáteční dávka mg/den30 < CrCl < 80 ml/min.

5 -10 mg

10 < CrCl ≤ 30 ml/min.

2,5 mg

CrCl ≤ 10 ml/min.

2,5 mg ve dnech dialýzy (viz bod 4.4).

Enalapril se dialyzuje. Dávkování v dny bez dialýzy je nutno přizpůsobit podle odpovědi krevního tlaku.

Použití u starších osobDávka musí být v souladu s renální funkcí staršího pacienta (viz bod 4.4).

Použití u dětíU dětí nebylo podávání enalaprilu studováno, a proto se jeho podávání dětem nedoporučuje.

4.3

Kontraindikace

- Přecitlivělost na enalapril, na kteroukoli z pomocných látek, nebo kterýkoli jiný inhibitor

ACE.

- Angioedém v anamnéze v souvislosti s předchozí léčbou inhibitorem ACE.- Dědičný nebo idiopatický angioedém.- Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz bod 4.4 a 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Symptomatická hypotenzeSymptomatická hypotenze je u nekomplikovaných hypertoniků pozorována zřídka. U hypertonických pacientů užívajících enalapril nastává symptomatická hypotenze s větší pravděpodobností, pokud je pacient ve volumové depleci, například při diuretické terapii, při dietním omezení soli, dialýze, průjmu nebo zvracení (viz body 4.5 a 4.8). Symptomatická hypotenze byla pozorována u pacientů se srdečním selháním s přidruženou nebo bez přidružené renální insuficience. Pravděpodobněji nastává u pacientů se závažnějším stupněm srdečního selhání při užití vysokých dávek kličkových diuretik, hyponatrémii nebo postižení renální funkce. U těchto pacientů by měla být terapie zahájena pod lékařským dohledem a pacienti by měli být dále pozorně sledováni, vždy při úpravě dávkování enalaprilu a/nebo diuretika. Stejné postupy mohou být aplikovány u pacientů s ischemickou chorobou srdeční nebo cerebrovaskulárním onemocněním, u kterých by nadměrný pokles krevního tlaku mohl mít za následek infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu.Pokud nastane hypotenze, pacient by měl být uložen do polohy vleže a pokud je nutno, měl by obdržet intravenózní infúzi fyziologického roztoku. Přechodná hypotenzní reakce není kontraindikací pro další dávky, které mohou být obvykle podány bez obtíží, pokud již jednou došlo k vzestupu krevního tlaku po volumové expanzi.U některých pacientů se srdečním selháním, kteří mají normální nebo nízký krevní tlak, může po podání enalaprilu dojít k dalšímu poklesu systémového krevního tlaku. Tento účinek lze očekávat a obvykle není důvodem k přerušení léčby. Pokud se hypotenze stane symptomatickou, může být nezbytné redukovat dávku a/nebo vysadit diuretikum a/nebo enalapril.

Aortální nebo mitrální stenóza/Hypertrofická kardiomyopatieJako u všech vazodilatancií je nutno ACE inhibitory podávat opatrně pacientům s obstrukcí chlopně a výtokové části levé komory a zcela vynechat v případě kardiogenního šoku a hemodynamicky významné obstrukce.

Porucha renální funkceV případě poruchy renální funkce (clearance kreatininu < 80 ml/min.) je nutno počáteční dávku enalaprilu upravit podle pacientovy hodnoty clearance kreatininu (viz bod 4.2) a pak i podle pacientovy odpovědi na léčbu. Rutinní sledování hodnot draslíku a kreatininu je u těchto pacientů součástí běžné lékařské praxe.Renální selhání v souvislosti s enalaprilem bylo popsáno a vyskytlo se hlavně u pacientů s těžkým srdečním selháním nebo základním onemocněním ledvin, včetně stenózy renální tepny. Pokud se zjistí brzy a je řádně léčeno, je renální selhání v souvislosti s terapií enalaprilem obvykle reverzibilní.U některých pacientů s hypertenzí bez předchozí zjevné renální choroby došlo k rozvoji vzestupu sérové hladiny urey a kreatininu, pokud byl enalapril podán současně s diuretiky. Redukce dávky enalaprilu a/nebo vysazení diuretika a/nebo enalaprilu může být žádoucí. Z tohoto lze usuzovat na možnost stenózy renální tepny jako základního onemocnění (viz bod 4.4).

Renovaskulární hypertenzePokud se pacienti s bilaterální stenózou renální tepny nebo stenózou tepny do jediné fungující ledviny léčí inhibitory ACE, existuje zvýšené riziko hypotenze a renální nedostatečnosti. Může dojít ke ztrátě renální funkce při pouze mírných změnách hodnot kreatininu v séru. U těchto pacientů je nutno zahajovat terapii, pod důkladným lékařským dohledem, za použití nízkých dávek, opatrné titrace, a sledování renální funkce.

Transplantace ledvinPokud se týče podávání enalaprilu pacientům po nedávno prodělané transplantaci ledvin, je k dispozici málo zkušeností. Proto se léčba enalaprilem nedoporučuje.

Selhání jaterVzácně byly inhibitory ACE dány do souvislosti se syndromem, který začíná cholestatickou žloutenkou nebo hepatitidou a progreduje do fulminantní hepatální nekrózy a (někdy i) smrti. Mechanismus tohoto syndromu není jasný. U pacientů užívajících inhibitory ACE, u nichž dojde k rozvoji žloutenky nebo u nichž dojde k výraznému zvýšení jaterních enzymů, je nutno inhibitory ACE vysadit a je třeba u nich zahájit odpovídající sledování lékařem.

Neutropenie/agranulocytózaU pacientů užívajících inhibitory ACE byly popsány neutropenie/agranulocytóza, trombocytopenie a anemie. U pacientů s normální renální funkcí a bez dalších komplikujících faktorů se neutropenie vyskytuje vzácně. Pacientům s kolagenózou, imunosupresivní terapií, léčeným alopurinolem nebo prokainamidem, nebo s kombinací těchto komplikujících faktorů, je nutno enalapril podávat s maximální opatrností, zvláště pokud je již přítomna porucha renální funkce. U některých z těchto pacientů došlo k rozvoji závažných infekcí, které v několika případech nereagovaly na intenzivní léčbu antibiotiky. Pokud se u těchto pacientů enalapril používá, doporučuje se pravidelné monitorování počtu bílých krvinek a pacienty je třeba poučit, aby ohlásili jakoukoli známku infekce.

Hypersensitivita/Angioneurotický edémAngioneurotický edém obličeje, končetin, rtů, jazyka, hlasivkové štěrbiny a/nebo hrtanu byl udáván u pacientů léčených inhibitory enzymu přeměňujícího angiotensin včetně enalaprilu. Může nastat kdykoliv během léčby. V takových případech je třeba ihned podávání enalaprilu přerušit a zavést příslušné sledování pro zajištění úplného vymizení symptomů před propuštěním pacienta. Dokonce i v takových případech, ve kterých došlo pouze k otoku jazyka bez dýchacích obtíží, může stav pacientů vyžadovat dlouhodobější pozorování, jelikož léčba antihistaminiky a kortikosteroidy nemusí být dostatečná.

Velice vzácně došlo následkem angioedému v souvislosti s edémem hrtanu nebo jazyka k úmrtím. U pacientů s postižením jazyka, hlasivkové štěrbiny nebo hrtanu existuje pravděpodobnost obstrukce dýchacích cest, zejména u pacientů s anamnézou chirurgického zákroku na dýchacích cestách. Pokud nastane postižení jazyka, hlasivkové štěrbiny nebo hrtanu s pravděpodobností obstrukce dýchacích cest, je třeba ihned zavést příslušnou léčbu, která může zahrnovat subkutánní podání roztoku epinefrinu 1:1000 (0,3 ml až 0,5 ml) a/nebo opatření k zajištění průchodnosti dýchacích cest.

U pacientů s černou barvou pleti dostávajících inhibitory ACE byl hlášen vyšší výskyt angioedému ve srovnání s ostatními.

U pacientů s anamnézou angioedému, který nesouvisel s léčbou inhibitory ACE, může být při podání některého inhibitoru ACE zvýšené riziko angioedému (viz též oddíl 4.3).

Anafylaktoidní reakce během desenzibilizace vůči blanokřídlýmVzácně byly pozorovány život ohrožující anafylaktoidní reakce u pacientů užívajících ACE inhibitory během desenzibilizace jedem blanokřídlých. Těmto reakcím se lze vyhnout přechodným vysazením terapie ACE inhibitorem před každou desenzibilizací.

Anafylaktoidní reakce během aferézy LDLU pacientů užívajících inhibitory ACE došlo během aferézy lipoproteinů s nízkou denzitou (LDL) dextransulfátem vzácně s rozvoji život ohrožujících anafylaktoidních reakcí. Těmto reakcím se předešlo přechodným přerušením terapie inhibitory ACE během každé aferézy.

Hemodialyzovaní pacientiAnafylaktoidní reakce byly hlášeny u pacientů dialyzovaných za použití membrán s vysokým průtokem (např. AN 69) a současně léčených ACE inhibitory. U těchto pacientů je třeba použít jiný typ dialyzační membrány nebo jinou skupinu antihypertenzních látek.

Hypoglykemie Pacienty léčené perorálními antidiabetickými prostředky nebo insulinem, kteří zahajují léčbu některým inhibitorem ACE, je třeba upozornit, aby pečlivě sledovali výskyt hypoglykemie, zejména během prvního měsíce kombinovaného užívání (viz oddíl 4.5, Antidiabetika).

KašelKašel byl zaznamenán při užití ACE inhibitorů. Charakteristický je trvalý neproduktivní kašel, odeznívající po přerušení léčby. Kašel vyvolaný ACE inhibitory je třeba vzít v úvahu při diferenciální diagnóze.

Chirurgie/AnestezieU pacientů, podstupujících velký chirurgický zákrok nebo během anestezie za použití látek vyvolávajících hypotenzi, blokuje enalapril tvorbu angiotenzinu II při druhotném kompenzačním uvolnění reninu. Pokud nastane hypotenze, za jejíž příčinu je považován tento mechanizmus, měla by být korigována volumovou expanzí.

HyperkalemieU některých pacientů léčených inhibitory ACE včetně enalaprilu bylo pozorováno zvýšení draslíku v séru. Mezi pacienty s rizikem rozvoje hyperkalemie patří jedinci s renální nedostatečností, diabetes mellitus, nebo osoby užívající současně draslík šetřící diuretika, draslíkové suplementy nebo náhražky solí obsahujících draslík; případně pacienty užívající jiné léky, při jejichž podávání dochází ke zvýšení hladin draslíku v séru (např. heparin). Pokud se současné užívání výše uvedených látek považuje za vhodné, doporučuje se pravidelné monitorování hladin draslíku v séru.

LithiumKombinace lithia a enalaprilu se obecně nedoporučuje (viz bod 4.5).

Těhotenství Těhotenství: Podávání ACE inhibitorů by nemělo být zahájeno během těhotenství. S výjimkou pacientek, pro které je dlouhodobá léčba ACE inhibitory nezbytná, by všechny ostatní pacientky měly být v případě plánovaného těhotenství převedeny na jinou antihypertenzní léčbu s lépe ověřenou bezpečností pro těhotenství a plod. Pokud došlo k otěhotnění, je třeba ihned ukončitpodávání ACE inhibitorů a v případě nutnosti další léčby zahájit jinou léčbu (viz bod 4.3, 4.6).

Etnické odlišnostiStejně jako u jiných inhibitorů ACE se zdá, že enalapril je méně účinný při snižování krevního tlaku u černochů než u jiných etnik, možná kvůli vyšší prevalenci stavů s nízkými hladinami reninu u černošských hypertoniků.

Pomocné látky:Vzhledem k přítomnosti monohydrátu laktosy by pacienti se vzácnou dědičnou intolerancí galaktosy, glukoso-galaktosovým malabsorpčním syndromem, nebo s vrozeným deficitem laktázy neměli užívat tento léčivý přípravek.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kalium šetřící diuretika nebo draslíkové suplementyInhibitory ACE zmírňují diuretiky navozenou ztrátu draslíku. Draslík šetřící diuretika (např. spironolakton, eplerenon, triamteren nebo amilorid), draslíkové suplementy nebo náhražky solí obsahujících draslík mohou vést k významnému zvýšení hladin draslíku v séru. Je-li kvůli prokázané hypokalémii indikováno jejich současné užívání, je třeba je užívat s opatrností a za častého monitorování hladin draslíku v séru (viz bod 4.4).

Diuretika (thiazidová nebo kličková diuretika)Předchozí léčba vysokými dávkami diuretik může mít při zahajování terapie enalaprilem za následek objemovou depleci a riziko hypotenze (viz bod 4.4). Hypotenzní účinky lze omezit vysazením diuretika, zvýšením objemu nebo příjmu soli nebo zahájením terapie nízkou dávkou enalaprilu.

Ostatní hypertenzivaSoučasné užívání těchto látek může zesílit hypotenzní účinky enalaprilu. Současné užívání nitroglycerinu a dalších nitrátů nebo dalších vazodialatancií může krevní tlak dále snížit.

LithiumPři současném podávání lithia a inhibitorů ACE bylo popsáno reverzibilní zvýšení sérových koncentrací lithia a toxicita. Současné užívání thiazidových diuretik a inhibitorů ACE může dále zvýšit hladiny lithia a zvýšit riziko toxicity lithia. Užívání enalaprilu spolu s lithiem se nedoporučuje, pokud se však taková kombinace ukáže jako nezbytná, je nutno pečlivě monitorovat hladiny lithia v séru (viz bod 4.4).

Tricyklická antidepresiva/antipsychotika/anestetika/narkotikaSoučasné užívání některých anestetických produktů, tricyklických antidepresiv a antipsychotik spolu s inhibitory ACE může vést k dalšímu poklesu krevního tlaku (viz bod 4.4).

Nesteroidní antiflogistika (NSAID)Dlouhodobé podávání NSAID může snížit antihypertenzní účinek inhibitoru ACE. NSAID a inhibitory ACE mají přídatný účinek na zvyšování sérových koncentrací draslíku, a mohou vést ke zhoršení renální funkce. Tyto účinky jsou obvykle reverzibilní. Vzácně může dojít k rozvoji akutního renálního selhání, zvláště u pacientů s ohroženou renální funkcí jako jsou starší jedinci nebo dehydratované osoby.

Zlato U pacientů léčených injekčními sloučeninami zlata (natrium-aurothiomalát) současně s inhibitory ACE včetně enalaprilu byly vzácně uváděny nitritoidní reakce (symptomy zahrnují zrudnutí tváře, nevolnost, zvracení a hypotenzi).

SympatomimetikaSympatomimetika mohou snížit antihypertenzní účinek inhibitorů ACE.

AntidiabetikaNa základě epidemiologických studií se lze domnívat, že současné podávání inhibitorů ACE a antidiabetik (inzulinů, perorální hypoglykemik) může mít za následek zvýšený účinek na snižování hladin cukru v krvi spolu s rizikem hypoglykémie. Zdá se, že tento jev se častěji vyskytuje v prvních týdnech kombinační terapie a u pacientů s poruchou renální funkce.

AlkoholAlkohol potencuje hypotenzní účinek inhibitorů ACE.

Kyselina acetylsalicylová, trombolytika a betablokátoryEnalapril lze bez obav podávat současně s kyselinou acetylsalicylovou (v kardiologických dávkách), trombolytiky a betablokátory.

4.6

Těhotenství a kojení Těhotenství:Podávání ACE inhibitorů během prvního trimestru těhotenství není doporučeno (viz bod 4.4). Podávání ACE inhibitorů v druhém a třetím trimestru těhotenství je kontraindikováno (viz bod 4.3, 4.4).

Epidemiologické údaje o riziku teratogenity po podávání ACE inhibitorů během prvního trimestru těhotenství nejsou konzistentní, avšak mírně zvýšené riziko nelze vyloučit. Pokud není další léčba ACE inhibitory pro pacientku nezbytná, měly by být všechny ženy, které plánují těhotenství, převedeny na jinou antihypertenzivní léčbu s lépe ověřenou bezpečností pro těhotenství. Je-li zjištěno těhotenství, je nutno ihned ukončit podávání ACE inhibitorů a v případě potřeby je nahradit jinou léčbou.Jsou-li ACE inhibitory podávány během druhého a třetího trimestru těhotenství, působí fetotoxicitu (snížení renálních funkcí, oligohydramnion, opoždění osifikace lebky) a neonatální toxicitu (renální selhání, hypotenzi, hyperkalémii). (Viz bod 5.3). Pokud došlo k expozici ACE inhibitorům po druhém trimestru těhotenství, doporučuje se ultrazvukové vyšetření ledvin a lebky. Děti matek, které užívaly v těhotenství ACE inhibitory, musí být sledovány pro možnou hypotenzi.

Kojení:Podle omezených farmakokinetických údajů jsou koncentrace v mateřském mléce velmi nízké (viz bod 5.2). I když jsou tyto koncentrace pravděpodobně bez klinického významu, podávání Apo-Enalaprilu během kojení se nedoporučuje matkám nedonošených dětí a během několika prvních týdnů po porodu pro nedostatek klinických zkušeností a pro hypotetické riziko kardiovaskulárních a renálních nežádoucích účinků. U matek kojících starší dítě lze podávání Apo-Enalaprilu zvažovat, je-li léčba nezbytná a dítě bude pečlivě sledováno.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojePři řízení vozidel nebo obsluze strojů je třeba vzít v úvahu možnost občasných závratí nebo únavy.

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky hlášené pro enalapril zahrnují:Velmi časté (≥1/10)Časté (≥1/100, <1/10)Málo časté (≥1/1000, <1/100)Vzácné (≥1/10000, <1/1000)Velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit), včetně izolovaných zpráv

Poruchy krvetvorby a lymfatického systému:Méně časté: anemie (včetně aplastické a hemolytické).Vzácné: neutropenie, snížení hodnoty hemoglobinu, snížení hematokritu, trombocytopenie, agranulocytóza, deprese kostní dřeně, pancytopenie, lymfadenopatie, autoimunitní onemocnění.

Poruchy metabolismu a výživy:Méně časté: hypoglykemie (viz bod 4.4).

Poruchy nervového systému a psychiatrické poruchy:Časté: bolesti hlavy, deprese.Méně časté: zmatenost, ospalost, nespavost, nervozita, parestezie, vertigo.Vzácné: snové poruchy, poruchy spánku.

Oční poruchy:Velmi časté: rozostřené vidění.

Srdeční a cévní poruchy:Velmi časté: závratě.Časté: hypotenze (včetně ortostatické hypotenze), synkopa, infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda, případně na podkladě nadměrné hypotenze u vysoce rizikových pacientů (viz bod 4.4), bolesti na hrudi, poruchy srdečního rytmu, angina pectoris, tachykardie.

Méně časté: ortostatická hypotenze, palpitace.Vzácné: Raynaudův fenomén.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchyVelmi časté: kašel.Časté: dyspnoe.Méně časté: výtok z nosu, bolest v krku a chrapot, bronchospazmus/astma.Vzácné: plicní infiltráty, rinitida, alergická alveolitida/eozinofilní pneumonie.

Gastrointestinální poruchy:Velmi časté: nausea.Časté: průjem, bolesti břicha, změny chuťového vnímání.Méně časté: ileus, pankreatitida, zvracení, dyspepsie, zácpa, anorexie, podráždění žaludku, sucho v ústech, peptický vřed.Vzácné: stomatitida/aftózní ulcerace, glositida.Velmi vzácné: intestinální angioedém.

Poruchy jater a žlučových cest:Vzácné: selhání jater, hepatitida (hepatocelulární nebo cholestatická), hepatitida včetně nekrózy, cholestáza (včetně žloutenky).

Poruchy kůže a podkožní tkáně:Časté: vyrážka, přecitlivělost/angioneurotický edém, byl popsán angioneurotický edém obličeje, končetin, rtů, jazyka, glottis a/nebo hrdla (viz bod 4.4).Méně časté: pocení, pruritus, urtikárie, alopecie.Vzácné: erythema multiforme, Stevensův-Johnsonův syndrom, exfoliativní dermatitida, toxická epidermální nekrolýza, pemfigus, erytroderma.Byl popsán komplex symptomů, zahrnující některá nebo všechna z dále uvedených postižení:horečka, serositida, vaskulitida, myalgie/myositida, artralgie/artritida, pozitivní ANA, zvýšená sedimentace, eozinofilie a leukocytóza. Může se vyskytnout vyrážka, fotosenzitivita nebo jiné dermatologické projevy.

Poruchy ledvin a močových cest:Méně časté: renální dysfunkce, renální selhání, proteinurie.Vzácné: oligurie.

Poruchy reprodukčního systému a prsu:Méně časté: impotence.Vzácné: gynekomastie.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:Velmi časté: astenie.Časté: únava.Méně časté: svalové křeče, návaly horka, malátnost, horečka.

Vyšetření:Časté: hyperkalemie, zvýšení sérových koncentrací kreatininu.Méně časté: zvýšení hladin močoviny v krvi, hyponatremie.Vzácné: zvýšení jaterních enzymů, zvýšení sérových koncentrací bilirubinu.

4.9

Předávkování

Údaje o předávkování u lidí jsou k dispozici v omezené míře. Za nejvýznamnější projevy předávkování jsou označovány hypotenze, začínající asi šest hodin po požití tablet, jako průvodní jev blokády systému renin-angiotenzin a stupor. Mezi symptomy vyskytující se v souvislosti s předávkováním inhibitory ACE patří oběhový šok, poruchy hladin elektrolytů,

renální selhání, hyperventilace, tachykardie, palpitace, bradykardie, závratě, úzkost, a kašel.Po požití 300 mg, resp. 440 mg enalaprilu byly zaznamenány 100, resp. 200násobně vyšší hladiny sérového enalaprilátu, než jsou obvyklé po terapeutických dávkách.Doporučená léčba při předávkování zahrnuje podání intravenózní infuze fyziologického roztoku. Pokud dojde k rozvoji hypotenze, je nutno pacienta uložit do protišokové polohy. Lze take zvážit léčbu podáním infuze angiotenzinu II a/nebo intravenozních katecholaminů, pokud je toto k dispozici. Došlo-li k požití před krátkou dobou, podnikněte opatření k odstranění enalapril maleátu (např. zvracení, výplach žaludku, podání absorbentů, a síran sodný). Enalaprilát může být odstraněn z celkového oběhu hemodialýzou (viz bod 4.4). Při bradykardii nereagující na terapii je indikováno použití kardiostimulátoru. Je nutno trvale monitorovat vitální známky, hodnoty elektrolytů v séru a koncentrace kreatininu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

ATC kód : C09A A02

Enalapril-maleinát je inhibitor ACE, antihypertenzivum, vazodilatans. Je to specifický inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), peptidyl-dipeptidázy, který umožňuje přeměnu neaktivního dekapeptidu angiotenzinu I. na vysoce účinný vazokonstriktor oktapeptid angiotenzin II.

Enalapril je prodrug a po absorpci je hydrolyzován na vlastní účinnou látku enalaprilát.

Inhibice ACE vede ke snížení plazmatických hladin angiotenzinu II, což vede ke zvýšení aktivity reninu v plazmě (následek odstranění negativního zpětněvazebného působení na uvolňování reninu) a ke snížení sekrece aldosteronu, které je sice malé, ale přesto vede k malému zvýšení kalia v séru. U pacientů léčených enalaprilem a thiazidovými diuretiky nedocházelo v podstatě k žádné změně kalia v séru (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

ACE je identický s kininázou II a proto enalapril blokuje i degradaci vysoce účinného vasodilatačního peptidu bradykininu. Význam tohoto účinku enalaprilu pro jeho terapeutický efekt však není znám.

Ačkoli za hlavní mechanismus, jímž enalapril snižuje krevní tlak, je považován útlum systému renin-angiotensin-aldosteron, enalapril snižuje krevní tlak i u pacientů s hypertenzí a nízkými hladinami reninu.

Podání enalaprilu pacientům s hypertenzí vede ke snížení krevního tlaku vstoje i v supinované poloze. Náhlé vysazení enalaprilu nebylo provázeno rychlým zvýšením krevního tlaku. U většiny pacientů nastupuje po perorálním podání enalaprilu jeho antihypertenzivní účinek za hodinu po jeho perorálním podání s maximem účinku za 4-6 hodin. V doporučených dávkách přetrvává antihypertenzivní účinek enalaprilu alespoň po dobu 24 hodin. U některých pacientů se může ke konci dávkovacího intervalu účinek snižovat (viz bod 4.2 Dávkování a způsob podání). Příležitostně může dosažení optimálního snížení krevního tlaku vyžadovat několik týdnů léčby.

V hemodynamických studiích u pacientů s esenciální hypertenzí bylo snížení krevního tlaku provázeno snížením periférní arteriální rezistence se zvýšení srdečního výdeje a malou nebo žádnou změnou srdeční frekvence. Podání enalaprilu vedlo ke zvýšení průtoku krve ledvinami; glomerulární filtrace však obvykle nebyla ovlivněna.

Hypotenzivní účinky enalaprilu a thiazidových diuretik jsou přibližně aditivní.

U pacientů s městnavým srdečním selháním enalapril snižuje předtížení a dotížení s následným zvýšením srdečního výdeje bez reflexní tachykardie.

Studie u pacientů s městnavým srdečním selháním (NYHA IV) ukázala, že přidání enalaprilu ke konvenční léčbě digitálisovými glykosidy a diuretiky snížilo mortalitu z progrese srdečního selhání. Neovlivnilo však incidenci náhlé srdeční smrti.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Enalapril je po perorálním podání rychle absorbován. Vrcholových koncentrací v plazmě dosahuje během jedné hodiny po podání. Absorbováno je přibližně 60% podaného enalaprilu.

Po absorpci je enalapril rychle a extenzívně hydrolyzován na enalaprilát (který je sám málo absorbován). Vrcholových koncentrací enalaprilátu v séru se dosahuje za 3-4 hodiny po perorálním podání enalapril-maleinátu. Enalapril je vylučován především ledvinami. Močí se vylučuje především jako enalaprilát (přibližně 40%) a nezměněný enalapril. Kromě přeměny na enalaprilát nejsou důkazy o další biotransformaci enalaprilu. Profil koncentrací enalaprilátu v séru má prolongovanou terminální fázi, zjevně podmíněnou vazbou na ACE. Efektivní poločas pro akumulaci enalaprilátu po opakovaných dávkách enalapril-maleinátu je 11 hodin. Absorpce enalaprilu není ovlivněna přítomností potravy v trávicím ústrojí.

Farmakokinetika enalaprilu a enalaprilátu u pacientů s insuficiencí ledvin je podobná jako u pacientů s normální funkcí ledvin, pokud glomerulární filtrace je vyšší než 30 ml/min (0,5 ml/s). Při nižší glomerulární filtraci se zvyšuje rozdíl mezi vrcholovou a minimální hladinou enalaprilátu. Efektivní poločas enalapril-maleinátu se prodlužuje.

Enalaprilát je dialyzovatelný rychlostí 62 ml/min (1,03 ml/s).

Studie u psů naznačují, že enalapril přestupuje přes hematoencefalickou bariéru velmi málo, pokud vůbec. Enalaprilát do mozku neproniká.

Relativní biologická dostupnostRelativní biologická dostupnost byla stanovena u dobrovolníků ve srovnání s VASOTECem (přípravek původního výrobce, MSD). Byly stanoveny a srovnány rychlost a stupeň absorpce enalaprilu a jeho aktivního metabolitu enalaprilátu po jednotlivé dávce 20 mg APO-ENALAPRILu (1 tableta s 20 mg nebo 4 tablety s 5 mg účinné látky) a VASOTECu ( 1 tableta s 20 mg léčivé látky).Farmakokinetické parametry (AUC, Cmax, Tmax, T1/2) obou přípravků byly prakticky shodné.Kojení: Po jednorázové dávce 20 mg enalaprilu p.o. podané pěti ženám po porodu byla maximální hladina enalaprilu v mléce v průměru 1,7µg/l (rozmezí 0,54 – 5,9 µg/l) za 4 a 6 hodin po dávce. Průměrná maximální hladina enalaprilátu byla 1,7µg/l (rozmezí 1,2 – 2,3µg/l); maximální hladiny byly zjištěny v různou dobu během 24 h. Při výpočtu vycházejícím z maximální hladiny v mléce činí maximální denní příjem enalaprilu plně kojeného dítěte přibližně 0,16% dávky užité matkou v přepočtu na hmotnost dítěte. Žena, která užívala enalapril 10 mg denně po dobu 11 měsíců, měla maximální koncentrace enalaprilu v mléce 2 µg/l čtyři h po užití dávky a maximální koncentrace enalaprilátu 0,75 µg/l devět h po užití dávky. Celkové množství enalaprilu a enalaprilátu v mléce za 24 h bylo 1,44µg/l a 0,63 µg/l. U jedné matky byla hladina enalaprilátu v mléce nedetekovatelná (<0,2µg/l) 4 h po jednorázové dávce 5 mg enalaprilu a u dvou matek po dávce 10mg; hladiny enalaprilu nebyly stanoveny.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Žádné údaje.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Monohydrát laktosy, magnesium-stearát, sodná sůl kroskarmelosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, hydrogenuhličitan sodný, APO-ENALAPRIL 10 a 20 mg obsahují navíc červený a žlutý oxid železitý.

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Bílá neprůhledná PP nádobka s LDPE víčkem, uvnitř vysoušedlo, příbalová informace je na

vnější straně nádobky pod štítkem.

Velikost balení

APO-ENALAPRIL 5 mg: 100 tabletAPO-ENALAPRIL 10 mg: 100 tablet.APO-ENALAPRIL 20 mg: 100 tablet

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe BV, Leiden, Nizozemsko.

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)APO-ENALAPRIL 5 mg: 58/134/99-CAPO-ENALAPRIL 10 mg: 58/135/99-CAPO-ENALAPRIL 20 mg: 58/136/99-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

10.3.1999 / 23.2. 2011

1O. DATUM REVIZE TEXTU

23.2. 2011


nahoru

Informace na obalu

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

HDPE LAHVIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Apo-Enalapril 5 mgApo-Enalapril 10 mgApo-Enalapril 20 mgtabletyEnalaprili maleas

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Apo-Enalapril 5 mg: Jedna tableta obsahuje 5 mg enalaprili maleas.Apo-Enalapril 10 mg: Jedna tableta obsahuje 10 mg enalaprili maleas.Apo-Enalapril 20 mg: Jedna tableta obsahuje 20 mg enalaprili maleas.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Monohydrát laktosy.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

100 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25ºC v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.V.LeidenNizozemsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Apo-Enalapril 5 mg: 58/134/99-CApo-Enalapril 10 mg: 58/135/99-CApo-Enalapril 20 mg: 58/136/99-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Apo-Enalapril 5 Apo-Enalapril 10 Apo-Enalapril 20

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.