Apo-Cital 20 Mg

Kód 0114292 ( )
Registrační číslo 30/ 210/07-C
Název APO-CITAL 20 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0114292 POR TBL FLM 100X20MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114293 POR TBL FLM 112X20MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114295 POR TBL FLM 120X20MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114294 POR TBL FLM 120X20MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114286 POR TBL FLM 28X20MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114296 POR TBL FLM 30X20MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114287 POR TBL FLM 30X20MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114285 POR TBL FLM 4X20MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114288 POR TBL FLM 56X20MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114289 POR TBL FLM 60X20MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114290 POR TBL FLM 84X20MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114291 POR TBL FLM 90X20MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak APO-CITAL 20 MG

1/ 8

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls162391/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

APO-CITAL 20 mg

potahovaná tableta

Citaloprami hydrobromidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je APO-CITAL a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-CITAL užívat

3.

Jak se APO-CITAL užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak APO-CITAL uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE APO-CITAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

APO-CITAL patří do skupiny antidepresiv (léků proti depresi) nazývaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).

APO-CITAL se používá:-

k léčbě deprese

-

k léčbě panické úzkostné poruchy.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-CITAL UŽÍVAT

Neužívejte APO-CITAL-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na citalopram nebo na kteroukoli další složku přípravku.

-

jestliže současně užíváte inhibitory monoaminooxidázy (také nazývané IMAO, např. selegilin, linezolid či moklobemid) nebo jestliže jste je užíval/a kdykoli během posledních dvou týdnů. Váš lékař vám řekne, jak máte začít užívat citalopram poté, co jste ukončil/a léčbu IMAO (viz „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).

-

jestliže současně užíváte lék na psychózy (duševní onemocnění) pimozid (viz „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).

-

pokud máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo pokud jste někdy v minulosti měl/a poruchu srdečního rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vyšetřením, toto vyšetření vyhodnotí, jak srdce funguje)

-

pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit. (viz také bod níže „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-CITAL je zapotřebí

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkostiJestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

- Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.- Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko

sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.

Jestliže trpíte pocitem vnitřního neklidu, který se projevuje neschopností klidně sedět či setrvat bez hnutí. Nezvyšujte dávku a kontaktujte svého lékaře.

Jestliže trpíte cukrovkou, léčba citalopramem může změnit regulaci glykémie (hladiny cukru v krvi). Může být nutná úprava dávky inzulínu a/nebo ústy užívaného antidiabetika (léku na cukrovku).

Jestliže trpíte epilepsií, možným rizikem léků proti depresi jsou záchvaty.

Jestliže jste léčen/a elektrokonvulzivní terapií (elektrošoky). Vzhledem k nedostatku zkušeností je nutná opatrnost.

Jestliže jste v minulosti měl/a mánii (duševní stav charakterizovaný nadměrnou veselostí, rozjařeností a zvýšenou aktivitou)/hypománii (nižší stupeň mánie). Citalopram by měl být v takovém případě používán s opatrností a jakmile vstoupíte do manické fáze, měl by být vysazen.

Jestliže máte krvácivou poruchu, citalopram může vyvolat krvácení (např. krvácení do kůže a sliznic). Jestliže užíváte léky, které ovlivňují krevní srážlivost (viz „Vzájemné působení s jinými léčivými přípravky“).

Jestliže máte žaludeční vřed nebo jste v minulosti krvácel/a do žaludku či střeva.

Jestliže zaznamenáte tzv. serotoninový syndrom. Rozvoji tohoto stavu může nasvědčovat kombinace příznaků jako jsou neklid, třes, svalové stahy a zvýšená teplota. V takovém případě musí být léčba citalopramem okamžitě ukončena.

Jestliže trpíte psychózou (těžké duševní onemocnění) s depresivními epizodami.

Jestliže trpíte problémy s ledvinami či játry.

Jestliže jste náchylný/á k prodloužení intervalu QT (hodnota na EKG) nebo jestliže je u vás podezření na vrozenou poruchu dlouhého QT nebo jestliže trpíte nízkou hladinou draslíku/nízkou hladinou hořčíku.

Jestliže léčbu končíte, jelikož se mohou objevit příznaky z vysazení (abstinenční příznaky) (viz „Jestliže jste přestal/a užívat APO-CITAL“). Mezi příznaky z vysazení patří: závrať, mravenčení či znecitlivění, bolest hlavy, nevolnost a úzkost. Většina příznaků z vysazení je mírná a sama ustoupí. Při ukončování léčby se doporučuje, aby dávka byla postupně snižována během 1 – 2 týdnů.

Pokud máte, nebo jste někdy v minulosti měl/a problémy se srdcem, nebo pokud jste v nedávné době prodělal/a srdeční záchvat

Pokud máte v klidu pomalý srdeční tep a/nebo pokud víte, že můžete mít nedostatek solí jako důsledek dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo jako důsledek používání diuretik (močopudných léků).

Pokud budete mít rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při vstávání, může to ukazovat na poruchu srdečního rytmu.

Prosím, poraďte se s lékařem, i když se vás uvedené situace týkaly kdykoli v minulosti.

Použití u dětí a dospívajících do 18 let:APO-CITAL by obvykle neměl být používán u dětí a dospívajících do 18 let. Zároveň byste měl/a vědět, že u pacientů do 18 let je při užívání léků z této skupiny zvýšené riziko nežádoucích účinků jako sebevražedné pokusy, sebevražedné myšlenky a nepřátelské chování (zejména agresivita, vzdorovité chování a hněv). Přesto však lékař může předepsat přípravek APO-CITAL pacientům mladším než 18 let, pokud usoudí, že je to v jejich nejlepším zájmu. Pokud váš lékař předepsal přípravek APO-CITAL pacientovi mladšímu než 18 let a Vy byste si o tom přál/a promluvit, prosím, obraťte se na svého lékaře. Je nutné, abyste svého lékaře informoval/a v případě, že se u pacienta mladšího než 18 let, který užívá přípravek APO-CITAL, objeví nebo zhorší některé z výše uvedených příznaků. Kromě toho v této skupině pacientů dosud nebyly prokázány účinky přípravku APO-CITAL na růst, dospívání a rozvoj chování.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyMějte, prosím, na paměti, že se tento odstavec týká i léků, která jste užíval/a před nějakou dobou nebo které budete za nějaký čas užívat.

Neužívejte APO-CITAL, jestliže užíváte některé z následujících léků:

Neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) obsahující léčivé látky fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid a tranylcypromin. Jestliže jste některý z těchto léků užíval/a, neužívejte přípravek APO-CITAL během čtrnácti dnů po ukončení léčby. Po ukončení léčby přípravkem APO-CITAL neužívejte tyto přípravky dříve než po uplynutí sedmi dnů.

Reverzibilní selektivní inhibitory MAO-A obsahující moklobemid (používané k léčbě deprese).

Ireverzibilní inhibitory MAO-B obsahující selegilin (používané k léčbě Parkinsonovy choroby). Tyto přípravky zvyšují riziko nežádoucích účinků.

Antibiotikum linezolid.

Pimozid (lék na psychiatrické choroby).

Léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit, např. antiarytmika třídy IA a III, antipsychotika (např. fenothiazinové deriváty, pimozid, haloperidol), tricyklická antidepresiva, některé antimikrobiální látky (např. sparfloxacin, moxifloxacin, nitrožilní erythromycin, pentamidin, antimalarika, zejména halofantrin), některá antihistaminika (astemizol, mizolastin).

Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku APO-CITAL a přípravek APO-CITAL může ovlivnit účinky jiných léků. Mezi takové léky patří:-

léky na depresi jako fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin, tricyklická antidepresiva jako nortriptylin a rostlinný přípravek obsahující Třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)

-

léky na migrénu, např. sumatriptan a jiné triptany

-

lék proti bolesti tramadol

-

léky proti bolesti a zánětu, tzv. nesteroidní antiflogistika (NSAID – léky proti bolesti, teplotě a zánětu) jako ibuprofen, ketoprofen a diklofenak

-

léky k zabránění krevní srážlivosti jako warfarin, kyselina acetylsalicylová, dipyridamol, tiklopidin

-

léky na nepravidelný srdeční tep jako propafenon, flekainid

-

lék na srdeční selhání jako metoprolol

-

léky na žaludeční vředy jako omeprazol, lansoprazol, cimetidin

-

léky na duševní onemocnění jako lithium, risperidon, chlorpromazin, pimozid

-

jiné léky se serotoninergními (týkajícími se serotoninu) účinky jako oxitriptan či tryptophan

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, rostlinných přípravcích či alternativních léčebných postupech.

Užívání přípravku APO-CITAL s jídlem a pitímDoporučuje se, abyste během léčby citalopramem nepil/a alkohol. Citalopram můžete užívat s jídlem

nebo bez jídla.

Těhotenství Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Jestliže jste těhotná nebo plánujete těhotenství, neužívejte přípravek APO-CITAL, pokud to váš lékař nebude považovat za zcela nezbytné.

Léčba přípravkem APO-CITAL se nesmí vysadit náhle. Pokud užíváte APO-CITAL v posledních 3 měsících těhotenství, řekněte o tom svému lékaři, jelikož vaše dítě může mít po narození některé příznaky. Tyto příznaky obvykle začínají v prvních 24 hodinách po porodu. Patří mezi ně potíže se spaním či krmením, dýchací obtíže, modravé zbarvení kůže nebo přehřátí či podchlazení, zvracení, nadměrný pláč, ztuhlé či ochablé svaly, otupělost, třes, chvění či křeče. Pokud má vaše dítě po narození některý z těchto příznaků, vyhledejte lékaře, který vám poradí.

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte APO-CITAL. Užívání léků podobných jako je APO-CITAL během těhotenství, a zvláště v jeho posledních 3 měsících, může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitěkontaktujte dětského lékaře.

KojeníCitalopram v malém množství přechází do mateřského mléka. Existuje riziko účinku na dítě. Jestliže užíváte citalopram, před zahájením kojení se poraďte s lékařem.

FertilitaVe studiích na zvířatech bylo prokázáno, že citalopram snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůCitalopram může ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Neřiďte či neobsluhujte stroje, dokud se neujistíte, že nejste citalopramem ovlivněn/a. Pokud si v tomto ohledu nejste jistý/á, prosím, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Důležité informace o některých složkách přípravku APO-CITALAPO-CITAL obsahuje laktózu. Jestliže vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, před užíváním tohoto přípravku se poraďte s lékařem.

3.

JAK SE APO-CITAL UŽÍVÁ

Vždy užívejte APO-CITAL přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Citalopram se užívá jednou denně ráno nebo večer. Tablety se užívají s jídlem nebo bez jídla. Tablety se polykají celé a zapijí vodou či jinou tekutinou. Citalopram neúčinkuje ihned. Obvykle trvá 3 až 4 týdny, než se účinek projeví.

Léčba by měla pokračovat do doby, než budete 4 – 6 měsíců bez příznaků. Citalopram je nutné vysazovat pomalu. Doporučuje se, aby se dávka postupně snižovala během 1 – 2 týdnů. Nepřestávejte užívat citalopram, dokud vám k tomu nedal pokyn Váš lékař, a to i v případě, že se již cítíte lépe. Lékař Vám řekne, jak dlouho bude Vaše léčba citalopramem trvat.

Bez předchozí porady s lékařem nikdy neměňte dávku Vašeho léku.

Použití u dětí a dospívajících do 18 let:APO-CITAL by neměl být používán u dětí a dospívajících do 18 let (viz “Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku APO-CITAL je zapotřebí”).

Obvyklá dávka je:

Dospělí

Deprese Obvyklá dávka je 20 mg denně. Váš lékař může zvýšit dávku až na maximálně 40 mg denně.

Panická porucha Zahajovací dávka je 10 mg denně po dobu prvního týdne, poté se dávka zvýší na 20-30 mg denně. Váš lékař může zvýšit dávku až na maximálně 40 mg denně.

Starší pacienti (nad 65 let):Zahajovací dávka by měla být snížena na polovinu doporučené dávky, tj. 10-20 mg denně. Starší pacienti by obvykle neměli dostat dávku vyšší než 20 mg denně.

Snížená funkce jater:Pacienti s onemocněním jater by neměli dostat dávku vyšší než 20 mg denně.

Opatrnosti a velmi pečlivého dávkování je třeba u pacientů se závažným snížením funkce jater.Pacienti se sníženou funkcí jater by měli být klinicky sledováni.

Snížená funkce ledvin:Lékař může předepsat nižší dávku, než je uvedeno výše.

Příznaky z vysazení pozorované po ukončení léčby:Léčba nesmí být vysazena náhle. Při ukončování léčby přípravkem APO-CITAL by dávka měla být postupně snižována během jednoho až dvou týdnů, aby se snížilo riziko příznaků z vysazení (viz body: “Jestliže jste přestal/a užívat APO-CITAL” a “Možné nežádoucí účinky”)

Pokud máte pocit, že je účinek citalopramu příliš silný nebo příliš slabý, promluvte si s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil/a více přípravku APO-CITAL, než jste měl/aJestliže jste si vzal/a více citalopramu, než jste měl/a, okamžitě se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Příznaky předávkování:Ospalost, stav téměř úplného bezvědomí, se zjevnou duševní otupělostí a sníženou schopností reagovat na podněty (komatózní stupor), křeče, změny srdečního rytmu (např. prodloužení intervalu QT), srdeční arytmie, nevolnost, zvracení, pocení, modravé zbarvení kůže v důsledku nedostatečného množství kyslíku v krvi (cyanóza), zrychlený dech. Mohou se vyskytnout příznaky serotoninového syndromu (viz “Možné nežádoucí účinky”), zejména jsou-li současně požity i jiné látky.

Jestliže jste zapomněl/a užít APO-CITALNezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu. Další dávku si vezměte v obvyklém čase.

Jestliže jste přestal/a užívat APO-CITALNepřestávejte užívat citalopram, dokud Vám k tomu nedal pokyn Váš lékař.

Jelikož se při ukončení léčby mohou objevit příznaky z vysazení, doporučuje se, aby dávka byla postupně snižována během 1 – 2 týdnů.

Mezi příznaky z vysazení patří: závrať, mravenčení či znecitlivění, bolest hlavy, nevolnost a úzkost. Většina příznaků z vysazení je mírná a sama ustoupí. Při ukončování léčby se doporučuje, aby dávka byla postupně snižována během 1 – 2 týdnů.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i APO-CITAL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u vás některý z uvedených účinků vyskytne, přestaňte APO-CITAL užívat a okamžitě o tom řekněte svému lékaři nebo navštivte pohotovost v nejbližší nemocnici.

Pokud se u Vás objeví kterýkoli z následujících příznaků, přestaňte užívat APO-CITAL a okamžitě navštivte svého lékaře:

 rychlý, nepravidelný srdeční tep a mdloby, které mohou být příznaky život ohrožujícího stavu

známého jako torsades de pointes

 vysokou horečku, třes, svalové záškuby a úzkost, jelikož tyto příznaky mohou nasvědčovat

rozvoji tohoto stavu. U pacientů léčených tímto druhem léků proti depresi (SSRI) byl pozorován serotoninový syndrom.

 příznaky jako otok obličeje, jazyka a/nebo hltanu a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka

současně s dýchacími obtížemi (angioedém),

Tyto nežádoucí účinky jsou velmi závažné. Pokud se u Vás objeví, můžete mít těžkou alergickou reakci na citalopram. Může být nutná okamžitá lékařské péče nebo přijetí do nemocnice.Všechny velmi závažné nežádoucí účinky jsou velmi vzácné.

Následující nežádoucí účinky byly zaznamenány s přibližnou četností vyjádřenou jako:

Velmi časté

(postihují více než jednoho člověka z 10)

Časté

(postihují méně než jednoho člověka z 10, ale více než jednoho člověka ze 100)

Méně časté

(postihují méně než jednoho člověka ze 100, ale více než jednoho člověka z 1000)

Vzácné

(postihují méně než jednoho člověka z 1000, ale více než jednoho člověka z 10 000)

Velmi vzácné (postihují méně než jednoho člověka z 10 000, ale více než jednoho člověka ze

100 000)

Není známo

(z dostupných údajů nelze určit)

Velmi časté (postihují více než jednoho člověka z 10):-

ospalost

-

poruchy spánku

-

sucho v ústech

-

nevolnost

-

zvýšené pocení

Časté (postihují více než jednoho člověka ze 100, ale méně než jednoho člověka z 10):-

snížení hmotnosti

-

snížení chuti k jídlu

-

neklid

-

snížení pohlavní touhy

-

úzkost

-

nervozita

-

zmatenost

-

poruchy orgasmu (u žen)

-

nenormální sny

-

třes

-

závrať

-

zhoršení koncentrace

-

zvonění v uších

-

zívání

-

zvracení

-

zácpa

-

průjem

-

impotence

-

poruchy ejakulace (výron semene)

-

vyrážka a svědění

-

svalová bolest

-

únava

Méně časté (postihují více než jednoho člověka z 1000, ale méně než jednoho člověka ze 100):-

zvýšení hmotnosti

-

zvýšení chuti k jídlu

-

agresivita

-

odosobnění

-

stav optimismu, nadšení a dobrého pocitu (euforie)

-

halucinace (vidění věcí, které nejsou přítomny)

-

rozšíření zornic

-

zvýšená pohlavní touha

-

zpomalení či zrychlení srdečního tepu

-

potíže s močením

-

silné menstruační krvácení

-

citlivost pokožky na světlo

-

alergické reakce

-

mdloby

-

hromadění tekutin (otok) na nohou a rukou

Vzácné (postihují více než jednoho člověka z 10000, ale méně než jednoho člověka z 1000):-

kombinace příznaků jako neklid, třes, svalové stahy a zvýšení teploty (serotoninový syndrom)

-

krvácení (např. z pochvy, trávicího traktu, kůže a sliznic)

-

snížené množství sodíku v krvi, zejména u starších lidí.

-

křeče

-

horečka

-

poruchy chuti

-

mimovolní pohyby

-

problémy s játry

Neznámá frekvence (z dostupných údajů ji nelze určit):-

snížený počet červených krvinek v krvi

-

šok (prudký pokles krevního tlaku, bledost, neklid, slabý a rychlý tep, lepkavá kůže, zhoršení vědomí) vyvolané náhlým prudkým roztažením cév v důsledku závažné přecitlivělosti na některé látky (anafylaktické reakce)

-

nízká hladina draselných solí v krvi

-

otok obličeje, jazyka a/nebo hltanu a/nebo obtíže při polykání s dechovými obtížemi (angioedém)

-

záchvaty paniky

-

skřípání zubů

-

neklid

-

kombinace příznaků jako neklid, třes, svalové stahy a zvýšení teploty (serotoninový syndrom)

-

myšlenky na ublížení si či na sebevraždu

-

psychomotorický (týkající se pohybových projevů duševních jevů) neklid (akatisie)

-

rozmazané vidění

-

křeče

-

závrať, když náhle vstanete

-

změny svalového napětí

-

zpomalení pohybů

-

krvácení z nosu

-

krvácení do žaludku

-

zkreslené výsledky jaterních funkčních testů

-

krvácení do děložní stěny

-

neustupující erekce (ztopoření)

-

nenormální tvorba mléka v prsu

Jelikož se po ukončení léčby mohou objevit příznaky z vysazení, doporučuje se, aby dávka byla postupně snižována během 1 – 2 týdnů.Mezi příznaky z vysazení patří: závrať, mravenčení či znecitlivění, bolest hlavy, nevolnost a úzkost. Většina příznaků z vysazení je mírná a sama ustoupí. Při ukončování léčby se doporučuje, aby dávkabyla postupně snižována během 1 – 2 týdnů.

U pacientů užívajících tento typ léků byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí

Veškeré nežádoucí účinky, které se objeví, obvykle vymizí během několika dnů. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK APO-CITAL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte APO-CITAL po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co APO-CITAL obsahuje-

Léčivou látkou je citaloprami hydrobromidum odpovídající 20 mg citalopramu.

-

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, hyetelosa, makrogol 8000 a oxid titaničitý (E171).

Jak APO-CITAL vypadá a co obsahuje toto baleníBílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou a vyraženým nápisem „20“ na jedné straně a „APO“ na druhé straně.

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

Velikosti balení:Blistrová balení: 4, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 100, 112 nebo 120 tablet.

Lahvička: 30 nebo 120 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraciApotex Europe B.V., Darwinweg 20, 2333 CR Leiden, Nizozemsko

VýrobceApotex Nederland B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:Česká republika:

Apo-Cital 20 mg

Nizozemsko:

Citalopram Apotex 20 mg, filmomhulde tabletten

Španělsko:

Citalopram Apotex 20 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 17.8.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls162391/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

APO-CITAL 20 mgpotahovaná tableta

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje citaloprami hydrobromidum 25 mg, ekvivalentní citalopramum 20 mg.

Pomocné látky: Monohydrát laktosy. Jedna tableta obsahuje 75 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou a vyraženým nápisem „20“ na jedné straně a „APO“ na druhé straně.

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

-

Velké depresivní epizody.

-

Panická úzkostná porucha s agorafóbií anebo bez ní.

4.2

Dávkování a způsob podání

APO-CITAL se podává jednou denně ráno nebo večer. Tablety mohou být užívány s jídlem nebo bez jídla, ale musí být zapity tekutinou.

Po zahájení léčby není možné očekávat antidepresivní účinek dříve než za dva týdny. Léčba by měla pokračovat do doby, než bude pacient 4 – 6 měsíců bez symptomů. APO-CITAL by měl být vysazován pomalu; doporučuje se, aby byla dávka snižována postupně, v intervalu 1 – 2 týdnů.

DepreseDospělí: Citalopram by měl být podáván v jedné perorální denní dávce 20 mg.

V závislosti na individuální odpovědi pacienta je možné zvýšit dávku až na maximální denní dávku 40 mg.

Panická úzkostná poruchaDospělí: Během prvního týdne je doporučená perorální denní dávka 10 mg, poté se dávka zvýší na 20 mg denně. V závislosti na individuální odpovědi pacienta je možné zvýšit dávku až na maximální denní dávku 40 mg.

Dosažení úplné terapeutické odpovědi může trvat až 3 měsíce. V léčbě může být nutné pokračovat několik měsíců. Údaje z klinických studií účinnosti přesahující 6 měsíců jsou omezené.

Starší pacienti ( > 65 let):Dávka pro starší pacienty by měla být snížena na polovinu doporučené dávky, tj. 10-20 mg denně. Maximální doporučená denní dávka pro starší pacienty je 20 mg.

Renální poškození:U pacientů s mírným až středně těžkým poškozením ledvin není nutná úprava dávkování. Opatrnost se doporučuje u pacientů s těžkým renálním poškozením (clearance kreatininu < 30 ml/min, viz bod 5.2).

Snížená funkce jater:Pro pacienty s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater je úvodní doporučená denní dávka 10 mg po dobu prvních dvou týdnů léčby. V závislosti na individuální odpovědi pacienta je možné zvýšit dávku až na maximální denní dávku 20 mg. U pacientů se závažnou poruchou jaterní funkce se doporučuje opatrnost a pečlivá titrace dávky (viz bod 5.2).

Pediatrická populace:APO-CITAL by neměl být použit k terapii dětí a dospívajících do 18 let (viz bod 4.4).

Příznaky z vysazení pozorované při přerušení léčby:Léčba nesmí být ukončena náhle. Při vysazování přípravku APO-CITAL by dávka měla být postupně snižována během období 1 až 2 týdnů, aby se snížilo riziko příznaků z vysazení (viz body 4.4 a 4.8). Pokud se po snížení dávky nebo po ukončení léčby objeví netolerovatelné symptomy, je možno zvážit návrat k předchozí předepsané dávce. Následně může lékař pokračovat ve snižování dávky, ale pomaleji.

Pomalí metabolizátoři cytochromu CYP2C19:Pro pacienty, o nichž je známo, že jsou pomalí metabolizátoři enzymového systému CYP2C19, je doporučená úvodní denní dávka 10 mg po dobu prvních dvou týdnů léčby. V závislosti na individuální odpovědi pacienta je možné zvýšit dávku až na maximální denní dávku 20 mg. (viz bod 5.2).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na citalopram nebo na kteroukoli pomocnou látku.

IMAO (inhibitory monoaminooxidázy)V některých případech se vyskytly projevy připomínající serotoninový syndrom. APO-CITAL by neměl být podáván pacientům léčených inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) včetně selegilinu v denní dávce nad 10 mg nebo linezolidem (viz bod 4.5). APO-CITAL by neměl být podáván během 14 dnů po ukončení léčby ireverzibilními IMAO nebo během období uvedeném v preskripčních informacích reverzibilního IMAO. IMAO by neměly být podávány během 7 dnů po ukončení léčby citalopramem (viz bod 4.5).

APO-CITAL je kontraindikován v kombinaci s linezolidem, pokud není k dispozici vybavení pro pečlivé sledování a monitorování krevního tlaku (viz bod 4.5).Souběžná léčba pimozidem (viz bod 4.5).

Citalopram je kontraindikován u pacientů se získaným prodloužením QT intervalu nebo se syndromem vrozeného dlouhého QT intervalu.

Je kontraindikováno současné užívání citalopramu s léčivými přípravky, o nichž je známo, že prodlužují QT interval (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Použití u dětí a dospívajících do 18 let:APO-CITAL by neměl být použit k terapii dětí a dospívajících do 18 let. Sebevražedné chování (pokus o sebevraždu a sebevražedné představy) a hostilita (převážně agresivita, opoziční chování a hněv) byly v klinických studiích mnohem častěji pozorovány u dětí a dospívajících léčených antidepresivy v porovnání s těmi, kteří byli léčeni placebem. Jestliže je na základě klinické potřeby přesto rozhodnuto o léčbě pacienta mladšího než 18 let, pak by tento pacient měl být pečlivě sledován pro výskyt sebevražedných symptomů. Navíc nejsou k dispozici dostačující údaje o dlouhodobé bezpečnosti použití u dětí a dospívajících týkající se růstu, dospívání a rozvoje kognitivních a behaviorálních funkcí.

Paradoxní úzkostNěkteří pacienti s panickou poruchou mohou zaznamenat zesílení úzkostných symptomů na počátku léčby antidepresivy. Tato paradoxní reakce obvykle vymizí během prvních dvou týdnů od zahájení léčby. Ke snížení pravděpodobnosti paradoxního anxiogenního účinku se doporučuje nízká úvodní dávka (viz bod 4.2).

Sebevražda/sebevražedné myšlenky nebo klinické zhoršení:Deprese je spojována se zvýšeným rizikem sebevražedných myšlenek, sebepoškozování a sebevraždy (příhody související se sebevraždou). Toto riziko přetrvává až do nástupu signifikantní remise. Jelikož se zlepšení nemusí projevit během prvních nebo dalších týdnů léčby, měli by být pacienti pečlivě sledováni, dokud toto zlepšení nenastane. Klinické zkušenosti obecně ukazují, že riziko sebevraždy se může v časných stádiích uzdravování zvýšit.

I další psychiatrické poruchy, u kterých je APO-CITAL předepisován, jsou spojovány se zvýšeným rizikem příhod souvisejících se sebevraždou. Tyto poruchy mohou být navíc komorbidní s depresivní poruchou. Proto je při léčbě pacientů s jinými psychiatrickými poruchami nutno dodržovat stejná opatřeníjako při léčbě pacientů s velkou depresivní poruchou.

Pacienti, kteří mají v anamnéze před zahájením léčby příhody související se sebevraždou, nebo ti kteří vykazují významný stupeň sebevražedné představivosti před zahájením léčby, mají vyšší riziko sebevražedných myšlenek nebo pokusů o sebevraždu a musí být během léčby pečlivě sledováni. Meta-analýza placebem kontrolovaných klinických studií prováděných na dospělých trpících psychiatrickými poruchami prokázala ve srovnání s placebem vyšší riziko sebevražedného chování u mladých dospělých do 25 let léčených antidepresivy. Pacienti, a zvláště ti, kteří mají zvýšené riziko, by měli být během léčby pečlivě sledováni, a to především na začátku léčby a po změně dávkování.

Pacienti (a jejich ošetřovatelé) by měli být upozorněni na to, že je nutné sledovat jakékoliv zhoršení jejich stavu, vznik sebevražedného chování nebo myšlenek a neobvyklých změn chování a na to, že pokud se tyto příznaky objeví, musí okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Akatisie/psychomotorický neklid:Použití SSRI/SNRI bylo spojeno s rozvojem akatisie charakteristické subjektivně nepříjemným či úzkostným neklidem a nutkáním neustále se hýbat s neschopností klidně sedět či stát. Výskyt je nejpravděpodobnější během několika prvních týdnů léčby. Pacientům, u nichž se rozvinou tyto symptomy, může zvýšení dávky uškodit.

Diabetes:Léčba SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) může změnit kontrolu glykémie u diabetiků. Může být nutná úprava dávky inzulínu a/nebo perorálního antidiabetika.

Záchvaty:Léčba citalopramem by měla být ukončena, pokud u pacienta dojde k záchvatům. Citalopram by neměl být podáván pacientům s nestabilní epilepsií a pacienti se stabilní epilepsií by měli být pečlivě monitorováni. Léčba citalopramem by měla být ukončena, pokud dojde ke zvýšení četnosti záchvatů.

Elektrokonvulzívní terapie (EKT):Opatrnosti je třeba při souběžné léčbě citalopramem a elektrokonvulzívní terapií, jelikož klinické zkušenosti jsou omezené.

Reverzibilní inhibitory MAO-AKombinace citalopramu s inhibitory MAO-A se obecně nedoporučuje vzhledem k riziku rozvoje serotoninového syndromu (viz bod 4.5).

Více informací o souběžné léčbě s neselektivními ireverzibilními inhibitory MAO viz bod 4.5.

Mánie:Citalopram by měl být používán s opatrností u pacientů s anamnézou mánie/hypománie. Citalopram by měl být vysazen, pokud se pacient dostane do manické fáze.

Krvácení:V souvislosti s léčbou SSRI bylo zaznamenáno prodloužení délky krvácení a/nebo neobvyklé krvácení jako ekchymózy, gynekologické krvácení, gastrointestinální krvácení a jiných druhů krvácení do kůže a sliznic (viz bod 4.8). Opatrnost se doporučuje při souběžném podávání látek, o nichž je známo, že ovlivňují funkci trombocytů nebo sklony ke krvácení. Opatrnosti je třeba u pacientů se známými krvácivými poruchami (viz bod 4.5).

Serotoninový syndrom:Vzácně byl u pacientů léčených SSRI zaznamenán serotoninový syndrom. Kombinace symptomů jako je agitovanost, třes, myoklonus a hypertermie může znamenat rozvoj tohoto stavu. Léčba citalopramem musí být v takovém případě ukončena a musí být zahájena podpůrná opatření.

Serotonergní léčiva:APO-CITAL by neměl být používán současně s léčivými přípravky se serotonergními účinky, jako je např. sumatriptan nebo jiné triptany, tramadol, oxitriptan a tryptofan.

Psychóza:

Při léčbě pacientů trpících psychózou s depresivními periodami může dojít ke zhoršení psychotických symptomů.

Hyponatrémie:Vzácně byla zaznamenána hyponatrémie a SIADH (porucha sekrece antidiuretického hormonu), zejménau starších pacientek. Stav je obvykle reverzibilní po ukončení léčby.

Renální poškození:Použití u pacientů s těžkým renálním poškozením (clearance kreatininu < 30 ml/min) se nedoporučuje, jelikož není k dispozici dostatek údajů o použití u těchto pacientů (viz bod 4.2).

Poškození jater:U pacientů se snížením jaterní funkce se doporučuje snížení dávky (viz bod 4.2) a pečlivé monitorování jaterní funkce.

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum):Výskyt nežádoucích účinků může být zvýšen současným použitím SSRI a fytofarmak obsahujících třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum). Citalopram a přípravky obsahující třezalku tečkovanou by tudíž neměly být používány současně (viz bod 4.5).

Titrace dávky:Na začátku léčby se může vyskytnout nespavost a agitovanost. Titrace dávky může tyto symptomy omezit.

Prodloužení QT intervalu Bylo zjištěno, že citalopram způsobuje na dávce závislé prodloužení QT intervalu. Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy prodloužení QT intervalu a ventrikulárních arytmií včetně torsade de pointes a to převážně u žen s hypokalemií nebo s již existujícím prodloužením QT intervalu nebo jiným srdečním onemocněním (viz bod 4.3, 4.5, 4.8, 4.9 a 5.1).

Opatrnost se doporučuje u pacientů se signifikantní bradykardií, nebo u pacientů s nedávno prodělaným akutním infarktem myokardu nebo nekompenzovaným srdečním selháním.

Poruchy elektrolytové rovnováhy jako je hypokalémie a hypomagnezémie zvyšují riziko maligních arytmií a měly by být upraveny před zahájením léčby citalopramem.

U pacientů se stabilizovaným srdečním onemocněním by se mělo před zahájením léčby zvážit EKG vyšetření.

Pokud se v průběhu léčby citalopramem objeví známky srdeční arytmie, léčba by měla být přerušena a mělo by být provedeno EKG vyšetření.

Příznaky z vysazení pozorované při přerušení léčby:Příznaky z vysazení při ukončení léčby jsou časté, zejména pokud byla léčba vysazena náhle (viz bod 4.8).V klinické studii prevence rekurence s citalopramem byly nežádoucí účinky po vysazení aktivní léčby pozorovány u 40 % pacientů ve srovnání s 20 % u pacientů pokračujících v léčbě citalopramem.

Riziko příznaků z vysazení může záviset na několika faktorech včetně délky a dávky léčby a rychlosti snižování dávky. Po vysazení SSRI/SNRI byly pozorovány závratě, smyslové poruchy (včetně parestézie a pocitu elektrických šoků), poruchy spánku (včetně nespavosti a živých snů), agitovanost či úzkost, nevolnost a/nebo zvracení, třes, zmatenost, pocení, bolest hlavy, průjem, palpitace, emocionální

nestabilita, podrážděnost a zrakové poruchy. Tyto symptomy jsou obecně mírné až středně vážné, u některých pacientů však mohou být i závažné. Obvykle se objevují během několika prvních dnů po ukončení léčby, velmi vzácně však byly zaznamenány i u pacientů, kteří omylem vynechali dávku. Tyto symptomy obecně spontánně ustupují a obvykle vymizí během 2 týdnů, ačkoli u některých jednotlivců mohou být i dlouhodobé (2-3 měsíce i déle). Proto se doporučuje, aby při ukončování léčby byla dávka přípravku APO-CITAL postupně snižována během několika týdnů či měsíců, dle potřeby u daného pacienta (viz „Příznaky z vysazení pozorované při ukončení léčby“, bod 4.2).

Monohydrát laktosy:Tablety obsahují monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými poruchami s intolerancí galaktosy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Farmakodynamické interakce:Na farmakodynamické úrovni byly zaznamenány případy serotoninového syndromu při léčbě citalopramem, moklobemidem a buspironem.

Kontraindikované kombinace

Inhibitory MAOSouběžné použití citalopramu a inhibitorů MAO může vést k závažným nežádoucím účinkům včetně serotoninového syndromu (viz bod 4.3).

Případy závažných a někdy fatálních reakcí byly pozorovány u pacientů užívajících SSRI v kombinaci s inhibitorem monoaminooxidázy (IMAO) včetně selektivního IMAO selegilinu a reverzibilních IMAO (RIMA) moklobemidu či linezolidu a u pacientů, kteří nedávno vysadili SSRI a zahájili léčbu IMAO.

U některých pacientů byly přítomny symptomy připomínající serotoninový syndrom. Mezi symptomy interakce léčivé látky s IMAO patří: hypertermie, rigidita, myoklonus, autonomní nestabilita s možnou rychlou fluktuací vitálních ukazatelů, změny mentálního stavu jako zmatenost, podrážděnost a extrémní agitovanost s progresí k deliriu a komatu (viz bod 4.3).

Prodloužení QT intervalu Farmakokinetické a farmakodynamické studie mezi citalopramem a jinými léčivými přípravky, které prodlužují QT interval nebyly provedeny. Aditivní účinek citalopramu a těchto léčivých přípravků nelze vyloučit. Proto je současné podávání citalopramu a léčivých přípravků, které prodlužují QT interval, jako jsou antiarytmika třídy IA a III, antipsychotika (fenothiazinové deriváty, pimozid, haloperidol), tricyklická antidepresiva, některé antimikrobiální látky (např. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin i.v., pentamidin, antimalarika, zejména halofantrin), některá antihistaminika (astemizol, mizolastin) atd. kontraindikováno.

Také je třeba opatrnosti při souběžném použití léčiv vyvolávajících hypokalémii/hypomagnesémii, jelikož tato léčiva, stejně jako citalopram, mohou prodlužovat interval QT.

PimozidSouběžné použití citalopramu a pimozidu je kontraindikováno (viz bod 4.3). Souběžné podání jednorázové dávky 2 mg pimozidu zdravým dobrovolníkům léčeným citalopramem v dávce 40 mg/den po dobu 11 dnů vyvolalo pouze malé zvýšení AUC a Cmax pimozidu o přibližně 10%, které nebylo statisticky signifikantní. Přes mírné zvýšení plazmatických hladin pimozidu došlo při souběžném podání citalopramu a pimozidu k většímu prodloužení intervalu QTc (průměrně o 10 ms) ve srovnání s podáním jednorázové

dávky samotného pimozidu (průměrně o 2 ms). Jelikož tato interakce byla pozorována již po podání jednorázové dávky pimozidu, souběžné podávání citalopramu a pimozidu je kontraindikováno.

Opatrnosti je třeba při souběžném použití jiných léčiv prodlužujících interval QT nebo vyvolávajících hypokalémii/hypomagnesémii, jelikož tato léčiva stejně jako citalopram prodlužují interval QT.

Kombinace, které při použití vyžadují opatrnost

Selegilin (selektivní inhibitor MAO-B)Studie farmakokinetický/farmakodynamických interakcí se souběžným podáváním citalopramu (20 mg denně) a selegilinu (10 mg denně)(selektivní inhibitor MAO-B) neprokázala žádné klinicky relevantní interakce. Souběžné použití citalopramu a selegilinu (v dávkách nad 10 mg denně) se nedoporučuje.

Serotonergní léčivé přípravkyLithium a tryptofanV klinických studiích, v nichž byl citalopram podáván současně s lithiem, nebyly zjištěny žádné farmakodynamické interakce. Byly však zaznamenány zesílené účinky při souběžném podávání SSRI s lithiem či tryptofanem, proto by souběžné podávání citalopramu s těmito léčivými přípravky mělo být prováděno s opatrností. Rutinní monitorování hladin lithia by mělo pokračovat tak, jak je obvyklé.

Serotonergní účinek sumatriptanu může být zesílen selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Dokud nebudou k dispozici další informace, souběžné použití citalopramu a agonistů 5-HT, jako je sumatriptan a jiné triptany, se nedoporučuje (viz bod 4.4).

Třezalka tečkovanáVýskyt nežádoucích účinků může být zvýšen současným použitím citalopramu a fytofarmak obsahujících třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) (viz bod 4.4).

KrváceníOpatrnosti je zapotřebí u pacientů, kteří jsou souběžně léčeni antikoagulancii, léčivými přípravky ovlivňujícími funkce trombocytů, jak jsou např. nesteroidní antiflogistika (NSAID), kyselinou acetylsalicylovou, dipyridamolem a tiklopidinem či jinými léčivy (např. atypická antipsychotika, fenotiaziny, tricyklická antidepresiva), která mohou zvýšit riziko krvácení (viz bod 4.4).

EKT (elektrokonvulzivní terapie)Neexistují klinické studie, které by určily rizika či přínos kombinovaného použití elektrokonvulzivní terapie (ECT) a citalopramu (viz bod 4.4).

AlkoholNebyly prokázány žádné farmakodynamické či farmakokinetické interakce mezi citalopramem a alkoholem. Kombinace citalopramu a alkoholu se nedoporučuje.

Léčivé přípravky snižující křečový práhSSRI mohou snížit křečový práh. Doporučuje se opatrnost při souběžném použití jiných léčivých přípravků snižujících křečový práh (např. antidepresiva (tricyklická, SSRI), neuroleptika (fenothiaziny, thioxanteny a butyrofenony), meflochin, bupropion a tramadol).

Desipramin, imipraminVe farmakokinetické studii nebyly prokázány účinky na hladiny citalopramu či imipraminu, ačkoli hladina desipraminu, primárního metabolitu imipraminu, byla zvýšena. Při kombinaci desipraminu s citalopramem

bylo pozorováno zvýšení plazmatických koncentrací desipraminu. Může být nutné snížení dávky desipraminu.

NeuroleptikaZkušenosti s citalopramem neodhalily žádné klinicky relevantní interakce s neuroleptiky. Stejně jako u jiných SSRI však nelze vyloučit možnost farmakodynamických interakcí.

Farmakokinetické interakce:

Biotransformace citalopramu či demetylcitalopramu je zprostředkována izoenzymy CYP2C19 (přibližně 38 %), CYP3A4 (přibližně 31 %) a CYP2D6 (přibližně 31 %) systému cytochromu P450. Skutečnost, že je citalopram metabolizován více než jedním CYP znamená, že inhibice biotransformace je méně pravděpodobná, neboť inhibice jednoho enzymu může být kompenzována druhým. Proto při souběžném použití citalopramu s jinými léčivými přípravky je v klinické praxi velmi nízká pravděpodobnost vzniku farmakokinetických interakcí s jinými přípravky.

JídloNebylo zjištěno, že by absorpce či jiné farmakokinetické vlastnosti citalopramu byly ovlivněny jídlem.

Vliv jiných přípravků na farmakokinetiku citalopramu

Současné podávání s ketokonazolem (silný inhibitor CYP3A4) nezměnilo farmakokinetiku citalopramu.

MetoprololEscitalopram (aktivní enanciomer citalopramu) je inhibitorem enzymu CYP2D6. Opatrnost se doporučuje, je-li escitalopram podáván současně s léčivými přípravky, které jsou metabolizované převážně tímto enzymem a mají úzký terapeutický index, jako např. flekainid, propafenon a metoprolol (je-li použit při srdečním selhání), nebo některými léčivými přípravky působícími na CNS, které jsou metabolizované CYP2D6, jako např. antidepresiva desipramin, klomipramin a nortryptylin či antipsychotika risperidon, thioridazin a haloperidol. Může být nutná úprava dávky. Souběžné podávání s metoprololem vedlo k dvojnásobnému zvýšení plazmatických hladin metoprololu.

Metabolismus escitalopramu je zprostředkovaný hlavně CYP2C19. V menší míře se na jeho metabolismu mohou podílet i CYP3A4 a CYP2D6. Metabolismus hlavního metabolismu S-DCT (demetylovaný escitalopram) je zřejmě částečně katalyzován CYP2D6.

CimetidinCimetidin (silný CYP2D6, CYP3A4 a CYP1A2 inhibitor) způsobil mírné zvýšení průměrné hladiny citalopramu v ustáleném stavu. Při podávání citalopramu v kombinaci s cimetidinem se doporučuje opatrnost. Může být nutná uprava dávky.Souběžné podávání escitalopramu (aktivní enanciomer citalopramu) s omeprazolem 30 mg jednou denně (inhibitor CYP2C19) vedlo ke střednímu (přibližně 50%) zvýšení plazmatických koncentrací escitalopramu. Měla by být proto zvýšena pozornost při současném užívání s CYP2C19 inhibitory (t.j. omeprazolem, fluvoxaminem, lansoprazolem, tiklopidinem) nebo cimetidinem. Při souběžné léčbě může být na základě monitorace nežádoucích účinků nutné snížení dávky citalopramu.

Účinky citalopramu na jiné léčivé přípravky

Studie farmakokinetických/farmakodynamických interakcí při souběžném podávání citalopramu a metoprololu (substrát CYP2D6) ukázala dvojnásobné zvýšení koncentrací metoprololu, ale žádné statisticky signifikantní zvýšení účinku metoprololu na krevní tlak a srdeční tep u zdravých osob.

Citalopram a demetylcitalopram jsou velmi slabými inhibitory CYP2C9, CYP2E1 a CYP3A4, a slabými inhibitory CYP1A2, CYP2C19 a CYP2D6 v porovnání s jinými SSRI, kteří jsou prokázanými silnými inhibotory.

Levomepromazin, digoxin, karbamazepinNebyly zaznamenány žádné nebo jen velmi malé změny bez klinického významu při podávání citalopramu se substráty CYP1A2 (klozapin a teofylin), CYP2C9 (warfarin), CYP2C19 (imipramin a mefenytoin), CYP2D6 (spartein, imipramin, amitriptylin, risperidon) a CYP3A4 (warfarin, karbamazepin (a jeho metabolitkarbamazepin epoxid) a triazolam).

Nebyly pozorovány žádné farmakokinetické interakce mezi citalopramem a levomepromazinem či digoxinem (což svědčí o tom, že citalopram neindukuje ani neinhibuje P-glykoprotein).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíZnačný objem údajů získaných u těhotných žen (více než 2500 výsledků po expozici) ukazuje, že nedochází k malformační fetální/neonatální toxicitě. Citalopram je možno v těhotenství používat, je-li to klinicky indikováno, přičemž je třeba vzít v úvahu níže uvedená hlediska.

Pokud použití přípravku APO-CITAL u matky pokračuje do pozdních fází těhotenství, zejména ve třetím trimestru, novorozence je nutno pozorovat. Během těhotenství by nemělo dojít k náhlému ukončení léčby.

Pokud těhotná žena užívá SSRI/SNRI ve vysokém stupni těhotenství, u novorozence se mohou vyskytnout následující symptomy: dechová deprese, cyanóza, apnoe, záchvaty, nestabilní teplota, potíže při krmení, zvracení, hypoglykémie, hypertonie, hypotonie, přehnané reflexy, třes, nervozita, podrážděnost, letargie, nepřetržitý pláč, ospalost a spánkové poruchy. Jedná se buď o důsledek serotoninergních účinků nebo o abstinenční příznaky. Ve většině případů se komplikace objeví okamžitě či krátce (<24 hodin) po porodu.

Epidemiologické údaje naznačují, že užívání SSRI během těhotenství, zvláště v jeho pozdním stádiu, může zvýšit riziko vzniku perzistující plicní hypertenze novorozenců (PPHN). Zjištěné riziko je přibližně 5 případů na 1000 těhotenství. V běžné populaci se objevují 1 až 2 případy PPHN na 1000 těhotenství.

KojeníCitalopram se v malém množství vylučuje do mateřského mléka. Odhaduje se, že kojené dítě obdrží asi 5 % hmotnosti denní dávky užité matkou (v mg/kg). U kojenců nebyly zaznamenány žádné nebo jen malé účinky. Je třeba posoudit přínos kojení vůči potenciálnímu riziku pro dítě.

FertilitaStudie na zvířatech prokázaly, že citalopram může ovlivnit kvalitu spermií (viz bod 5.3). Spontánní hlášení u některých SSRI prokázala, že vliv na kvalitu spermií je reverzibilní. Vliv na lidskou fertilitu zatím nebyl pozorován.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Citalopram má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Psychotropní látky však mohou zhoršit schopnost úsudku a reakce na náhlé situace. Proto musí být pacienti informováni o těchto účincích a upozorněni, že by jejich schopnost řídit a obsluhovat stroje mohla

být ovlivněna.

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky pozorované při léčbě citalopramem jsou obecně mírné a přechodné. Nejvýraznější jsou během prvních týdnů léčby a postupně se zmírňují se zlepšením stavu deprese.

Nežádoucí účinky jsou uváděny v souladu s preferenční terminologií MedDRA.

U následujících reakcí byla zaznamenána závislost na dávce: Zvýšené pocení, sucho v ústech, nespavost, somnolence, průjem, nevolnost a únava.

V tabulce je uveden výskyt nežádoucích účinků spojených s SSRI a/nebo citalopramem zaznamenaných u ≥ 1 % pacientů ve dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných klinických studiích nebo po uvedení na trh. Četnost je definována jako:Velmi časté (1/10), časté (1/100 až <1/10), méně časté (1/1000 až <1/100), vzácné (1/10000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit)

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Systémová třída orgánů

ČETNOST

Poruchy krve a

lymfatického systému

Není známo

Trombocytopenie

Poruchy imunitního

systému

Není známo

Hypersenzitivita, anafylaktická reakce

Endokrinní poruchy

Není známo

Nedostatečná sekrece ADH

Poruchy metabolismu a

výživy

Časté

Snížení chuti k jídlu, snížení hmotnosti

Méně časté

Zvýšení chuti k jídlu, zvýšení hmotnosti

Vzácné

Hyponatrémie

Není známo

Hypokalémie

Psychiatrické poruchy

Časté

Agitovanost, snížení libida, úzkost, nervozita, stav zmatenosti, poruchy orgasmu (ženy), neobvyklé sny

Méně časté

Agresivita, depersonalizace, halucinace, mánie

Není známo

Panický záchvat, bruxismus, neklid, sebevražedné představy, sebevražedné chování

2

Poruchy nervového

systému

Velmi časté

Somnolence, nespavost

Časté

Třes, parestézie, závrať, zhoršení pozornosti

Méně časté

Synkopa

Vzácné

Epileptický záchvat grand mal, dyskineze, poruchy chuti

Není známo

Křeče, serotoninový syndrom, extrapyramidové poruchy, akatizie, poruchy pohyblivosti

Poruchy oka

Méně časté

Mydriáza

Není známo

Porucha zraku

Poruchy ucha a labyrintu

Časté

Tinnitus

Srdeční poruchy

Méně časté

Bradykardie, tachykardie

Není známo

Prodloužení intervalu QT, ventrikulární arytmie včetně torsade de pointes

1

Cévní poruchy

Vzácné

Krvácení

Není známo

Posturální hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté

Zívání

Není známo

Krvácení z nosu

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Sucho v ústech, nevolnost

Časté

Průjem, zvracení, zácpa

Není známo

Gastrointestinální krvácení (včetně krvácení z rekta)

Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné

Hepatitida

Není známo

Abnormální výledky jaterních funkčních testů

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté

Zvýšené pocení

Časté

Pruritus

Méně časté

Kopřivka, alopecie, vyrážka, purpura, fotosenzitivní reakce

Není známo

Ekchymóza, angioedém

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté

Myalgie, artralgie

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

Retence moči

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Časté

Impotence, poruchy ejakulace, selhání ejakulace

Méně časté

Žena: Menoragie

Není známo

Žena: Metroragie; Muži: Priapismus, galaktorea

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Únava

Méně časté

Edém

Vzácné

Horečka

Počet pacientů: citalopram / placebo = 1346 / 545Po uvedení na trh byly hlášeny

1Případy prodloužení intervalu QT a ventrikulární arytmie včetně torsade

de pointes, především u žen s hypokalémií nebo s již existujícím prodloužením QT intervalu či jiným srdečním onemocněním (viz bod 4.3, 4.4, 4.5, 4.9 a 5.1).

2Během užívání citalopramu nebo záhy po přerušení léčby byly hlášeny případy sebevražedných představa sebevražedného chování (viz bod 4.4).

Příznaky z vysazení pozorované při přerušení léčby:Vysazení SSRI/SNRI (zejména je-li náhlé) obvykle vyvolává příznaky z vysazení. Zaznamenány byly závratě, smyslové poruchy (včetně parestézie a pocitu elektrických šoků), poruchy spánku (včetně nespavosti a živých snů), agitovanost či úzkost, nevolnost a/nebo zvracení, třes, zmatenost, pocení, bolest hlavy, průjem, palpitace, emocionální nestabilita, podrážděnost a zrakové poruchy. Tyto symptomy jsou obecně mírné až středně vážné a spontánně ustupují, u některých pacientů však mohou být závažné a/nebo dlouhodobé. Proto se v případě, že léčba citalopramem již není nutná, doporučuje, aby byla dávka citalopramu postupně snižována (viz body 4.2 a 4.4).

Účinek skupiny léčiv (class effect)Epidemiologické studie – především ty, které byly provedené u pacientů ve věku 50 let a výše – ukázaly zvýšené riziko fraktur kostí u těch pacientů, kteří užívají selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo tricyklická (TCA) antidepresiva. Mechanismus vzniku tohoto rizika není znám.

4.9

Předávkování

ToxicitaKomplexní klinické údaje o předávkování citalopramem jsou omezené a v mnoha případech se jedná o souběžné předávkování více léky/alkoholem. Byly zaznamenány fatální případy předávkování samotným citalopramem, ve většině fatálních případů se však jednalo o předávkování při souběžné medikaci.

SymptomyPři hlášených případech předávkování citalopramem byly zaznamenány následující symptomy: křeče, tachykardie, somnolence, prodloužení intervalu QT, kóma, zvracení, třes, hypotenze, srdeční zástava, nevolnost, serotoninový syndrom, agitovanost, bradykardie, závrať, raménková blokáda, prodloužení QRS, hypertenze, mydriáza, torsade de pointes, stupor, pocení, cyanóza, hyperventilace a atriální a ventrikulární arytmie.

LéčbaNeexistuje specifické antidotum citalopramu. Léčba je symptomatická a podpůrná. Je třeba zvážit podání aktivního uhlí, osmotických laxativ (např. síran sodný) a výplach žaludku. Při poruše vědomí je nutné pacienta intubovat. Je nutno sledovat EKG a vitální ukazatele.

U pacientů s městnavým srdečním selháním/bradykardií, u pacientů, kteří současně užívají léky, které prodlužují QT interval nebo u pacientů s narušeným metabolismem, např. s jaterním poškozením se v případě předávkování doporučuje monitorovat EKG.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antidepresivum, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, ATC kód: N06AB04

Při dlouhodobé léčbě nedochází k rozvoji tolerance vůči inhibičním účinkům citalopramu na vychytávání 5-HT.

Antidepresivní účinek zřejmě souvisí se specifickou inhibicí vychytávání serotoninu v mozkových neuronech.

Citalopram nemá prakticky žádný účinek na neuronální vychytávání noradrenalinu, dopaminu a kyseliny gama-aminomáselné. Citalopram nevykazuje žádnou či zanedbatelnou afinitu vůči cholinergním, histaminergními a různým adrenergním, serotonergním a dopaminergním receptorům.

Citalopram je bicyklický derivát izobenzofuranu, který není chemicky příbuzný s tricyklickými a tetracyklickými antidepresivy či jinými dostupnými antidepresivy. Hlavními metabolity citalopramu jsou také selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, byť méně účinné. Nebylo zaznamenáno, že by metabolity přispívaly k celkovému antidepresivnímu účinku.

V dvojitě zaslepené placebem kontrolované EKG studii u zdravých dobrovolníků byla změna oproti počáteční hodnotě QTc (měřena s korekcí dle Fridericia) 7,5 (90% CI 5,9-9,1) msec při dávce 20 mg/den a 16,7 (90% CI 15,0-18,4) msec při dávce 60 mg/den (viz bod 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 a 4.9).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce:Citalopram je po perorálním podání rychle absorbován: maximální plazmatické koncentrace je dosaženo průměrně za 4 (1 – 7) hodiny. Absorpce je nezávislá na konzumaci jídla. Perorální biologická dostupnost činí přibližně 80%.

Distribuce:Zdánlivý distribuční objem je 12-17 l/kg. Vazba citalopramu a jeho metabolitů na proteiny krevní plazmy je méně než 80%.

Biotransformace:Citalopram je metabolizován na demethylcitalopram, didemethylcitalopram, citalopram-N-oxid a deaminovaný derivát kyseliny propionové. Derivát kyseliny propionové je farmakologicky neúčinný. Demethylcitalopram, didemethylcitalopram a citalopram-N-oxid jsou selektivními inhibitory vychytávání serotoninu, ale mají slabší účinek než původní látka.

Hlavním metabolizujícím enzymem je CYP2C19. Je možné, že se do určité míry podílí i CYP3A4 a CYP2D6.

Eliminace:Plazmatický poločas je přibližně 1,5 dne. Po systémovém podání je plazmatická clearance přibližně 0.3-0.4 l/min a po perorálním podání je plazmatická clearance přibližně 0,4 l/min.

Citalopram je eliminován převážně játry (85%), ale částečně (15%) též ledvinami. Z podaného množství citalopramu je 12- 23 % eliminováno močí v nezměněné formě. Jaterní clearance činí přibližně 0,3 l/min a renální clearance je 0,05-0,08 l/min.Ustálených koncentrací je dosaženo za 1 – 2 týdny. Byla prokázána přímá úměrnost mezi ustálenou hladinou v plazmě a podanou dávkou. Při dávce 40 mg denně je dosaženo průměrné plazmatické koncentrace přibližně 300 nmol/l. Neexistuje jednoznačná souvislosti mezi plazmatickými hladinami citalopramu a terapeutickou odpovědí či nežádoucími účinky.

Speciální populace

Starší pacienti (≥65 let):U starších pacientů byl prokázán delší biologický poločas a snížená hodnota clearance vlivem pomalejšího metabolismu.

Snížená funkce jater:Citalopram se vylučuje pomaleji u pacientů se sníženou funkcí jater. Biologický poločas citalopramu je přibližně dvojnásobný a ustálený stav plazmatické hladiny citalopramu se ustaví na zhruba dvojnásobných hodnotách ve srovnání s pacienty s normální funkcí jater při podání stejné dávky.

Snížená funkce ledvin:U pacientů s mírně až středně sníženou renální funkcí byl pozorován delší biologický poločas a mírné zvýšení expozice citalopramu. Citalopram se eliminuje pomaleji, bez významnějšího účinku na farmakokinetiku citalopramu.

Polymorfismus:U pacientů s pomalým metabolismem zprostředkovaným CYP2C19 byly pozorovány dvojnásobné plazmatické koncentrace escitalopramu ve srovnání s pacienty s rychlým metabolismem zprostředkovaným CYP2C19. U pacientů s pomalým metabolismem zprostředkovaným CYP2C19 nebyla zaznamenána výraznější změna expozice (viz bod 4.2)

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nedklinické údaje neodhalily na základě konvenčních studií bezpečnosti, farmakologie, genotoxicity a karcinogenního potenciálu žádné zvláštní riziko pro člověka. Po vícečetném podání u potkanů byla v některých orgánech pozorována fosfolipidóza. Tento účinek byl reverzibilní po ukončení léčby. Kumulace fosfolipidů byla pozorována v dlouhodobých studiích na zvířatech s četnými kation-amfofilními přípravky. Klinický význam těchto výsledků není znám.

Studie reprodukční toxicity na potkanech prokázaly kostní abnormality u mláďat, nikoli však zvýšené riziko malformací. Tyto účinky mohou souviset s farmakologickou aktivitou nebo mohou být důsledkem toxicity pro matku. Peri- a postnatální studie odhalily snížené přežívání potomstva během laktace. Potenciální riziko pro člověka není známo.

Studie na zvířatech prokázaly, že citalopram způsobuje snížení indexu fertility a těhotenského indexu, snížení počtu implantací a abnormality spermií při hladinách vyšších, než jaké odpovídají expozici u lidí.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:Monohydrát laktosyMikrokrystalická celulosaMagnesium-stearátSodná sůl kroskarmelosy

Obal tablety:HyetelosaMakrogol 8000Oxid titaničitý (E171).

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Blistrové balení: PVC/PVDC//Al blistr.Velikosti balení: 4, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 100, 112 nebo 120 tablet.Blistr je na jedné straně stříbrný a na druhé straně průhledný.

HDPE lahvička.Velikosti balení: 30 a 120 tablet.Lahvička je bílá s modrým uzávěrem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.V.Darwinweg 202333 CR LeidenNizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

APO-CITAL 20 mg: 30/210/07-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

28.3.2007 / 23.2.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

17.8.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

APO-CITAL 20 mg potahovaná tableta Citaloprami hydrobromidum 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje: citaloprami hydrobromidum 25 mg, odpovídá citalopramum 20 mg. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktózy, aj. Více naleznete v příbalové informaci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

4 potahované tablety 28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 60 potahovaných tablet 84 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet 112 potahovaných tablet 120 potahovaných tablet 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST EXP 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužité léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR Leiden Nizozemsko 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 30/210/07-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č. šarže: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD

K

POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU APO-CITAL 20

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

APO-CITAL 20 mg potahovaná tableta Citaloprami hydrobromidum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.V. 3. POUŽITELNOST EXP 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Šarže: 5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU HDPE LAHVIČKA 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

APO-CITAL 20 mg potahovaná tableta Citaloprami hydrobromidum 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje: citaloprami hydrobromidum 25 mg, odpovídá citalopramum 20 mg. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktózy, aj. Více naleznete v příbalové informaci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

30 potahovaných tablet. 120 potahovaných tablet. 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST EXP 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužité léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR Leiden Nizozemsko 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 30/210/07-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č. šarže: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD

K

POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU APO-CITAL 20

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.