Apo-Amilzide 5/50 Mg

Kód 0125524 ( )
Registrační číslo 50/ 399/96-C
Název APO-AMILZIDE 5/50 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0125524 POR TBL NOB 100X5MG/50MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU HDPE LAHVIČKA 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Apo-Amilzide 5/50 mg tablety amiloridi hydrochloridum/hydrochlorothiazidum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje amiloridi hydrochloridum 5,7 mg (odpovídá amiloridum 5 mg) a hydrochlorothiazidum 50 mg. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: monohydrát laktosy aj. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

100 tablet 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě 15-25 °C. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Apotex Europe B.V. Leiden

Nizozemsko 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 50/399/96-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Apo-Amilzide 5/50

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.