Angin-Heel S

Kód 0069069 ( )
Registrační číslo 93/ 354/92-S/C
Název ANGIN-HEEL S
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Biologische Heilmittel Heel GmbH, Baden-Baden, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0069069 POR TBL NOB 250 Tableta, Perorální podání
0069068 POR TBL NOB 50 Tableta, Perorální podání
0069070 POR TBL NOB 750 Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak ANGIN-HEEL S

1

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls38541/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Angin-Heel S, tablety

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Angin-Heel S musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší , musíte se poradit s lékařem.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Angin-Heel S a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Angin-Heel S užívat

3.

Jak se přípravek Angin-Heel S užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Angin-Heel S uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK Angin-Heel S A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Kombinovaný přípravek Angin-Heel S je homeopatická specialita.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Angin-

Heel S UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Angin-Heel S-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na rostliny z čeledi hvězdnicovitých (složnokvětých) nebo na kteroukoli další složku přípravku Angin-Heel S

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůBez omezení.

Důležité informace o některých složkách přípravku Angin-Heel SPřípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním dříve, než začnete tento homeopatický přípravek užívat.

2

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK Angin-Heel S UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Angin-Heel S přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek je určen k vnitřnímu užití. Dávkování: obvykle 3x denně 1 tabletu 15-20 minut před jídlem nechat rozpustit pod jazykem. Z počátku při akutních obtížích každých 15 minut 1 tabletu po dobu dvou hodin. Používejte podle rady odborníka na homeopatii.Pro vyčerpávající informace se obracejte na odborníky v homeopatii, lékaře a lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540, 241 740 553.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebolékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V ojedinělých případech se může vyskytnout zvýšená salivace.

5.

JAK PŘÍPRAVEK Angin-Heel S UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°CUchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek Angin-Heel S nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Angin-Heel S obsahuje

-

Léčivými látkami jsou:

-

Hydrargyri cyanidum D8 30,0 mg, Phytolacca decandra D4 30,0 mg, Apis mellifica D4 30,0 mg, Arnica montana D4 30,0 mg; Calcii sulfidum D6 60,0 mg, Solanum dulcamara D4 60,0mg, Belladonna D4 60,0 mg

-

Pomocnými látkami jsou: magnesium – stearát, monohydrát laktosy

Jak Angin-Heel S vypadá a co obsahuje toto baleníAngin-Heel S jsou bílé až slabě nažloutlé ploché kulaté tablety s fasetou, bez zápachu.Velikost balení: 50, 250, 750 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceBiologische Heilmittel Heel GmbHDr.-Reckeweg-Str. 2-4D-76532 Baden-Baden

3

Tel.: +49 (0) 72 21 / 501 00Fax: +49 (0) 72 21 / 501 210E-Mail: info@heel.de

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:Dr.Peithner Prag s.r.o.Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4Tel: 241740540Fax: 241740553Email: office@peithner.czTato příbalová informace byla naposledy schválena 1. 9. 2010.


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

{DRUH/TYP}

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Angin-Heel S, tabletyHomeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Hydrargyri cyanidum D8 30,0 mg, Phytolacca decandra D4 30,0 mg, Apis mellifica D4 30,0 mg,

Arnica montana D4 30,0 mg; Calcii sulfidum D6 60,0 mg, Solanum dulcamara D4 60,0mg, Belladonna D4 60,0 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Magnesium – stearát, monohydrát laktosy.4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

50 (250, 750) tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Výdej pouze v lékárnách.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny!

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Biologische Heilmittel Heel GmbHDr.-Reckeweg-Str. 2-4D-76532 Baden-BadenTel.: +49 (0) 72 21 / 501 00Fax: +49 (0) 72 21 / 501 210E-Mail: info@heel.de

2

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

93/354/92-S/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Používejte podle rady odborníka na homeopatii. Dávkování: obvykle 3x denně 1 tabletu 15-20 minut před jídlem nechat rozpustit pod jazykem. Z počátku při akutních obtížích každých 15 minut 1 tabletu po dobu dvou hodin.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Angin-Heel S

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

{DRUH/TYP}

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Angin-Heel S, tabletyHomeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.Hydrargyri cyanidum D8 30,0 mg, Phytolacca decandra D4 30,0 mg, Apis mellifica D4 30,0 mg, Arnica montana D4 30,0 mg; Calcii sulfidum D6 60,0 mg, Solanum dulcamara D4 60,0mg, Belladonna D4 60,0 mg.Obsahuje magnesium – stearát, monohydrát laktosy.

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

50 (250,750) tablet

6.

JINÉ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Používejte podle rady odborníka na homeopatii.Výdej pouze v lékárnách.Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Uchovávejte při teplotě do 25°CBiologische Heilmittel Heel GmbHReg. č.: 93/354/92-S/C

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.