Androgel 50 Mg, Gel V Sáčku

Kód 0030742 ( )
Registrační číslo 56/ 605/05-C
Název ANDROGEL 50 MG, GEL V SÁČKU
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Laboratoires Besins-International, Paříž, Francie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0030756 DRM GEL 100X5GM 1% Gel, Kožní podání
0030748 DRM GEL 10X5GM 1% Gel, Kožní podání
0030761 DRM GEL 10X5GM 1% Gel, Kožní podání
0030749 DRM GEL 14X5GM 1% Gel, Kožní podání
0030742 DRM GEL 1X5GM 1% Gel, Kožní podání
0030750 DRM GEL 28X5GM 1% Gel, Kožní podání
0030743 DRM GEL 2X5GM 1% Gel, Kožní podání
0030752 DRM GEL 30X5GM 1% Gel, Kožní podání
0030753 DRM GEL 50X5GM 1% Gel, Kožní podání
0030754 DRM GEL 60X5GM 1% Gel, Kožní podání
0030747 DRM GEL 7X5GM 1% Gel, Kožní podání
0030755 DRM GEL 90X5GM 1% Gel, Kožní podání

nahoru

Příbalový létak ANDROGEL 50 MG, GEL V SÁČKU

Příloha k oznámení o změně registrace sp.zn. sukls53732/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

ANDROGEL 50 mg, gel v sáčku

testosteronum

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je Androgel k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Androgel používat

3.

Jak se Androgel používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Androgel uchovávat

1.

CO JE PŘÍPRAVEK ANDROGEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tento přípravek obsahuje testosteron, mužský pohlavní hormon, vytvářený přirozeně v těle.

Používá se k hormonální léčbě u mužů při obtížích spojených s nedostatkem testosteronu, jak je popsáno v části 2. (Čemu musíte věnovat pozornost...) .

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ANDROGEL POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Androgel

-

jestliže jste přecitlivělý (alergický) na testosteron nebo na kteroukoliv další složku přípravku,

-

jestliže trpíte rakovinou prostaty,

- jestliže trpíte rakovinou prsu.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Androgel je zapotřebí:

Před začátkem léčby přípravkem Androgel musí být Váš nedostatek testosteronu jasně zřejmý z klinických projevů (ústup znaků typických pro muže, sklon k poklesu tělesné hmotnosti, slabost nebo únava, snížená sexuální touha/energie, neschopnost mít nebo udržet erekci, atd.). Tento nedostatek musí být potvrzený laboratorními testy prováděnými vždy ve stejné laboratoři.

Androgel se nepoužívá pro: - léčbu mužské sterility nebo impotence, - děti, protože nejsou k dispozici klinické údaje pro chlapce mladší 18 let, - ženy pro možnost rozvoje mužských charakteristických rysů.

Androgeny mohou zvyšovat riziko zvětšení prostaty (benigní hypertrofie prostaty) nebo rakoviny prostaty. Před začátkem a v průběhu léčby by měla být prováděna pravidelná vyšetření prostaty podle doporučení Vašeho lékaře.

Trpíte-li závažným onemocněním srdce, jater nebo ledvin, může léčba přípravkem Androgel způsobit vážné komplikace v podobě zadržování tekutiny v těle, což může být někdy doprovázeno městnavým srdečním selháním (přetížením srdce tekutinou).

Testosteron může vyvolat vzestup krevního tlaku. Proto pokud trpíte vysokým krevním tlakem, měl by být přípravek Androgel používán opatrně.

Během léčby testosteronem bylo u některých jedinců hlášeno zhoršení dechových obtíží během spánku, a to zvláště u lidí s velkou nadváhou nebo lidí již trpících dýchacími obtížemi.

Pokud trpíte rakovinou, která postihuje kosti, může se u Vás objevit zvýšená hladina vápníku v krvi nebo moči. Androgel může dále tyto hladiny vápníku ovlivnit. Během léčby přípravkem Androgel může Váš lékař kontrolovat tyto hladiny vápníku pomocí krevních testů.

Užíváte-li náhradní hormonální léčbu testosteronem po dlouhou dobu, může se u Vás vyvinout abnormální vzrůst počtu červených krvinek v krvi (polycytémie). Aby bylo zřejmé, že tato situace u Vás nenastala, budete podstupovat pravidelné kontroly krve.

Trpíte-li epilepsií nebo migrénou, musí být Androgel používán opatrně, protože tato onemocnění se mohou zhoršit.

Vyskytnou-li se závažné kožní reakce, má být léčba přehodnocena a pokud je to nezbytné, zastavena.

Následující příznaky mohou ukazovat, že používáte příliš mnoho přípravku: podrážděnost, nervozita, vzestup na váze, časté nebo prodloužené erekce. Oznamte jakýkoli z těchto příznaků svému lékaři, aby Vám mohl upravit denní dávku přípravku Androgel.

Před začátkem léčby Vám Váš lékař provede celkové vyšetření. Dříve než dostanete tento lék, odebere Vám lékař během dvou návštěv vzorky krve, aby mohly být změřeny Vaše hladiny testosteronu. Během léčby budete podstupovat pravidelné kontroly, a to nejméně jednou za rok nebo dvakrát za rok, pokud jste starší nebo rizikový pacient.

Možnost přenosu testosteronu

Pokud nejsou zakryta místa aplikace přípravku, může být při těsném a relativně dlouhodobém kontaktu kůže testosteron přenesen na jinou osobu. To by mohlo u Vaší partnerky vyvolat příznaky zvýšené hladiny testosteronu, jako je zmnožení ochlupení na obličeji a na těle a hlubší hlas. U žen mohou být vyvolány změny menstruačního cyklu. Přenosu léčivé látky lze zabránit zakrýváním aplikačních míst oděvem nebo sprchováním před kontaktem.

Jsou doporučována následující opatření:

- po aplikaci gelu si umyjte ruce mýdlem a vodou,

- po zaschnutí gelu si oděvem zakrývejte místa, kam byl gel aplikován,

- před intimním kontaktem se osprchujte.

Pokud jste přesvědčeni, že testosteron byl přenesen na jinou osobu (ženu nebo dítě):

- okamžitě umyjte mýdlem a vodou místa na kůži, která mohla být zasažena,

- hlaste svému lékaři jakékoli příznaky jako je akné nebo změny v délce nebo typu ochlupení na těle nebo obličeji.

Aby byla jistota, že nikdo jiný není náhodně vystaven riziku přenosu testosteronu, měl byste mezi aplikací přípravku Androgel a kontaktem ponechat dlouhý časový interval. Při těsném kontaktu byste také měl buď nosit tričko zakrývající místa aplikace Androgelu nebo se před kontaktem osprchovat nebo vykoupat.

Mezi aplikací gelu a sprchováním nebo koupelí je vhodné zachovat nejméně šestihodinový interval. Pokud příležitostně potřebujete koupel nebo sprchu v době mezi jednou a šesti hodinami po aplikaci gelu, nemělo by to významně ovlivnit účinek Vaší léčby.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zvláště informujte o perorálních antikoagulanciích (léky na snížení srážlivosti krve), inzulinu a kortikosteroidech. Zvláště tyto léky mohou být důvodem úpravy dávkování přípravku Androgel.

Těhotenství a kojení

Těhotné nebo kojící ženy nemají Androgel používat.

Těhotné ženy se musí vyhnout jakémukoli kontaktu s místy, kam byl Androgel aplikován. Toto léčivo může způsobit rozvoj nechtěných mužských rysů u rozvíjejícího se dítěte. V případě kontaktu si co nejdříve umyjte místa dotyku mýdlem a vodou, jak je doporučeno výše.

Pokud Vaše partnerka otěhotní, musíte se řídit všemi pokyny, jak zabránit přenosu testosteronového gelu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Androgel nemá vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

Sportovci a ženy:

Sportovci a ženy by měli uvážit, že přípravek obsahuje léčivou látku – testosteron, která může vyvolat pozitivní reakci na antidopingový test.

3.

JAK SE ANDROGEL POUŽÍVÁ

Tento přípravek je určen pouze pro dospělé muže.

Vždy používejte přípravek Androgel přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem.

Doporučená dávka je 5 g gelu (tj. 50 mg testosteronu) aplikovaná jednou denně přibližně ve stejnou dobu, nejlépe ráno.

Denní dávka může být upravena Vaším lékařem podle Vašich individuálních potřeb. Denní dávka by neměla přesáhnout 10 g gelu denně.

Gel musí být v tenké vrstvě jemně rozestřen na čistou, suchou a zdravou kůži ramen, paží nebo oblasti žaludku.

Po otevření se celý obsah sáčku vytlačí ven a okamžitě se aplikuje na kůži. Před oblečením nechte gel 3 až 5 minut zaschnout. Po aplikaci si umyjte ruce mýdlem a vodou.

Nenanášejte přípravek do oblasti genitálií (penis a varlata), protože vysoký obsah alkoholu v přípravku může způsobit místní podráždění.

Obrázek (aplikační místa)

Jestliže jste použil více přípravku Androgel, než jste měl

Vyhledejte radu svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl použít Androgel

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal používat přípravek Androgel

Neměl byste přerušit léčbu přípravkem Androgel bez porady se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Androgel nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u 10 ze 100 lidí

Protože tento přípravek obsahuje alkohol, časté aplikace na kůži mohou způsobit podráždění a suchost kůže. Navíc se může vyskytnout akné.

Časté nežádoucí účinky (u 1 až 10 lidí ze 100)

Androgel může způsobit bolest hlavy, padání vlasů, rozvoj bolestivosti a napětí nebo zvětšení prsou, změny prostaty, průjem, závratě, vzestup krevního tlaku, změny nálady, změny laboratorních testů (vzestup počtu červených krvinek a lipidů), kožní přecitlivělost, mravenčení, a ztrátu paměti.

Ostatní nežádoucí účinky, které byly pozorovány při perorální nebo injekční léčbě testosteronem:

vzestup na váze, změny soli v krvi, svalová bolest, nervozita, deprese, hostilita (nepřátelství), poruchy dýchání při spánku, zežloutnutí kůže (žloutenka), změny výsledků testů, kterými se kontroluje funkce jater, seborea (zvýšená tvorba kožního mazu), změny sexuální energie, snížení počtu spermií, časté nebo prodloužené erekce, ztížené močení, zadržování vody v těle, reakce z přecitlivělosti.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK ANDROGEL UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte přípravek Androgel po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Androgel obsahuje

- Léčivou látkou je testosteron. Jeden sáček s 5 g gelu obsahuje 50 mg testosteronum.

- Pomocnými látkami jsou karbomer 980, isopropyl myristát, ethanol 96%, roztok hydroxidu sodného

0,1 mol/l, čištěná voda.

Jak přípravek Androgel vypadá a co obsahuje toto balení

Androgel 50 mg je bezbarvý gel, balený do sáčku o obsahu 5 g.

Androgel je k dispozici v krabičkách s 1, 2, 7, 10, 14, 28, 30, 50, 60, 90 nebo 100 sáčky.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Laboratoires Besins International

3, rue du Bourg l’Abbé

75003 Paříž

Francie

Výrobce

Laboratoires Besins International

nebo Besins Manufacturing Belgium

13, rue Périer

Groot Bijgaardenstraat, 128

92120 Montrouge

1620 Drogenbos

Francie

Belgie

Tento léčivý přípravek je registrován v členských zemích EHP pod následujícími jmény:

Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Portugalsko, Slovenská republika, Španělsko, Nizozemsko: ANDROGEL

Německo: ANDROTOP GEL

Polsko, Slovinsko: ANDROTOP

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 17.10.2012


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.