Androcur Depot

Kód 0023342 ( )
Registrační číslo 34/ 393/91-C
Název ANDROCUR DEPOT
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Bayer Pharma AG, Berlín, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0023342 INJ SOL 3X3ML/300MG Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak ANDROCUR DEPOT

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls174522/2011

Příbalová informace – informace pro uživatele

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se jakýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1. Co je Androcur depot a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než je Vám Androcur depot podán3. Jak se Androcur depot užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak Androcur depot uchovávat 6. Další informace

Jméno Vašeho léku je

ANDROCUR DEPOT300mg, injekční roztokLéčivou látkou je cyproteron acetát.

1. CO JE ANDROCUR DEPOT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Androcur depot je hormonální přípravek s antiandrogenním účinkem. Potlačuje účinek mužských pohlavních hormonů (androgenů). Léčivou látkou je cyproteron acetát.

Androcur depot snižuje koncentraci testosteronu (androgenu) v krvi. To vede ke snížení pohlavního pudu. Androgeny podporují růst karcinomu (rakoviny) prostaty. Androcur depot tento účinek tlumí.

Androcur depot se používá

 k potlačení intenzity pohlavního pudu v případě sexuální deviace u mužů

k antiandrogenní léčbě inoperabilního karcinomu prostaty (není-li možná operativní léčba)

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ JE VÁM ANDROCUR DEPOT PODÁN

Neužívejte Androcur depot

Neužívejte Androcur depot, jestliže máte některé onemocnění uvedené níže. V případě, že ano, informujte o tom svého lékaře před podáním Androcuru depot.

- v případě, že je přípravek předepsán k potlačení pohlavního pudu u sexuálních deviací

jestliže máte jaterní onemocnění.

jestliže trpíte vrozenou poruchou funkce jater projevující se poruchou tvorby bilirubinu vznikajícího z barviva červených krvinek (Dubin-Johnsonův syndrom, Rotorův syndrom).

jestliže máte nebo jste někdy měl nezhoubné nebo zhoubné nádory jater.

jestliže máte kachektizující onemocnění (způsobující celkovou sešlost a ztrátu síly).

jestliže trpíte těžkou chronickou depresí.

jestliže máte nebo jste někdy měl onemocnění postihující krevní oběh, zvláště stavy související s trombózou (tvorbou krevní sraženiny) v krevních cévách (tromboembolický proces).

jestliže máte těžký diabetes (cukrovku) s cévními změnami.

jestliže máte onemocnění zvané srpkovitá anémie.

jestliže jste přecitlivělý (alergický) na cyproteron acetát nebo na některou jinou složku Androcuru depot.

jestliže máte nebo jste někdy měl nezhoubný nádor mozku (meningiom).

-

v případě, že je přípravek předepsán k antiandrogenní léčbě inoperabilního

karcinomu prostaty

 jestliže máte jaterní onemocnění. 

jestliže trpíte vrozenou poruchou funkce jater projevující se poruchou tvorby bilirubinu vznikajícího z barviva červených krvinek (Dubin-Johnsonův syndrom, Rotorův syndrom).

 jestliže máte nebo jste někdy měl nezhoubné nebo zhoubné nádory jater (pouze pokud

se nejedná o metastázy karcinomu prostaty).

 jestliže máte kachektizující onemocnění (způsobující celkovou sešlost a ztrátu síly;

s výjimkou inoperabilního karcinomu prostaty).

 jestliže trpíte těžkou chronickou depresí. jestliže máte onemocnění postihující krevní oběh, zvláště stavy související

s trombózou (tvorbou krevní sraženiny) v krevních cévách (tromboembolický proces).

 jestliže jste přecitlivělý (alergický) na cyproteron acetát nebo na některou jinou složku

Androcuru depot.

 jestliže máte nebo jste někdy měl nezhoubný nádor mozku (meningiom).

Zvláštní opatrnosti při použití Androcuru depot je zapotřebí:

Použití přípravku Androcur depot není doporučeno u chlapců a dospívajících mladších než 18 let, protože účinnost a bezpečnost přípravku nebyla v těchto věkových skupinách hodnocena.

Androcur depot se nesmí podávat před ukončením puberty u dětí a dospívajících, protože může mít nepříznivý vliv na tělesný růst a dosud nezralé endokrinní funkce.

Pokud máte cukrovku (diabetes), musíte upozornit lékaře, neboť je možné, že bude třeba upravit vaši léčbu. Tato nemoc vyžaduje pečlivý dohled během léčby Androcurem depot (viz také část „Neužívejte Androcur depot“).

Během léčby Androcurem depot byly hlášeny případy anémie (chudokrevnosti). Proto bude váš lékař po dobu léčby sledovat počet červených krvinek.

Údaje z klinických studií na zvířatech naznačují, že vysoké dávky Androcuru depot mohou snižovat funkci nadledvin (žlázy v blízkosti ledvin vytvářející hormony). Proto lékař může během léčby Androcurem depot provádět některé testy, pomocí kterých bude tento účinek sledovat.

Ve spojitosti s dlouhodobým užíváním (roky) cyproteron acetátu v dávce 25 mg/den a více byl hlášen výskyt nezhoubných nádorů mozku (jednotlivých a mnohočetných meningiomů).Pokud vám byl zjištěn meningiom, váš lékař léčbu Androcurem depot ukončí (viz část „Neužívejte Androcur depot“)

U pacientů užívajících Androcur depot byl popsán výskyt krevních sraženin (tromboembolických příhod), i když příčinný vztah k užívání přípravku nebyl určen. Pacienti, kteří dříve prodělali výskyt krevní sraženiny, nebo mají pokročilé maligní onemocnění, mají zvýšené riziko vzniku další tromboembolické příhody.

Informujte svého lékaře, jestliže jste někdy prodělal tepennou nebo žilní trombotickou příhodu, jako například hlubokou žilní trombózu, sraženinu v plicích (plicní embolii), srdeční záchvat (infarkt myokardu) nebo mrtvici (cévní mozkovou příhodu).

Léčíte-li se pro karcinom prostaty, informujte lékaře, jestliže jste již někdy dříve prodělali některé z následujících onemocnění, protože v těchto případech je nutné, aby lékař zhodnotil danou situaci u každého pacienta před tím, než předepíše Androcur depot.

- poruchy krevního oběhu (zvláště výskyt krevních sraženin)- srpkovitá anémie - závažná forma cukrovky (diabetes mellitus) s cévními změnami

Jako u jiných olejových roztoků, vám lékař podá injekci Androcuru depot výhradně do svalu a velmi pomalu. Olejový roztok Androcuru depot se může dostat do plic (pulmonální mikroembolie olejového roztoku), což může vést ke známkám a příznakům jako je kašel, dušnost (dyspnoe), bolest na hrudi. Mohou být další známky a příznaky známé jako vasovagální reakce jako je pocit neklidu, zvýšené pocení (hyperhidróza), závratě, mravenčení (parestézie) nebo omdlévání (synkopa). Tyto reakce se mohou objevit během nebo ihned po injekci a jsou vratné (reverzibilní). Léčba lékařem je většinou podpůrná. Můžete například dostat kyslík.

Užívá-li se Androcur depot k potlačení pohlavního pudu u sexuálních deviací, může být jeho potlačující účinek snížen při současném požití alkoholu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zvláště informujte lékaře, jestliže užíváte statiny (léky snižující krevní tuky), protože vysoké dávky Androcuru depot mohou zhoršit nežádoucí účinky na svalovou tkáň (myopatie nebo rabdomyolýza), které se mohou objevit během léčby statiny.

Dále informujte lékaře, jestliže užíváte léky ovlivňující játra např. - ketokonazol, itrakonazol, klotrimazol (k léčbě mykotických infekcí)- ritonavir (k léčbě virových infekcí)- rifampicin (k léčbě tuberkulózy)- fenytoin (k léčbě epilepsie)- přípravky obsahujících třezalku tečkovanou

Vysoké dávky Androcuru (100 mg 3x denně) mohou blokovat určité jaterní enzymy, což může ovlivnit účinek jiných léků.

Těhotenství a kojení

Léčba přípravkem Androcur depot v daných indikacích není určena pro ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Androcur depot může vést k únavě a ke snížení energie a může negativně ovlivnit vaši schopnost koncentrace.

3. JAK SE ANDROCUR DEPOT UŽÍVÁ

Lékař vám velmi pomalu podá injekci Androcuru depot do svalu tak, aby nedošlo k vpichu do některé cévy. Budete-li mít pocit, že účinek Androcuru depot je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Potlačení intenzity pohlavního pudu v případě sexuální deviace u mužů

1. Lékař vám podá 1 ampuli Androcuru depot jako hlubokou nitrosvalovou injekci každých 10 – 14 dní.2. Váš lékař může zvýšit dávku až na 2 ampule každých 10 – 14 dní. V tomto případě vám podá po jedné ampuli do každého hýžďového svalu.3. Bude-li dosaženo uspokojivého účinku, váš lékař vám bude snižovat dávku postupným prodlužováním intervalu mezi injekcemi.

Aby byl stabilizován léčebný účinek, je zapotřebí užívat Androcur depot dlouhodobě. Lékař vám může během této doby doporučit psychoterapeutickou podporu.

Antiandrogenní léčba inoperabilního karcinomu prostaty

Lékař vám podá 1 ampuli Androcuru depot jako hlubokou nitrosvalovou injekci jednou týdně.

Pocítíte-li zlepšení zdravotního stavu, nesmíte přerušit léčbu nebo měnit předepsanou dávku.

Starší pacienti (65 let a více)

Podle dostupných údajů není třeba u starších pacientů upravovat dávky.

Pacienti s poruchou funkce jaterPokud máte poruchu funkce jater, neužívejte Androcur depot (viz část „Neužívejte Androcur depot“).

Pacienti s poruchou funkce ledvinPodle dostupných údajů není třeba upravovat dávky u pacientů s poruchou funkce ledvin.

Jestliže vám bylo podáno více Androcuru depot, než mělo býtNejsou zprávy o výskytu škodlivého účinku při použití vyšší dávky.

Jestliže jste zapomněl na podání Androcuru depotDomluvte si návštěvu u svého lékaře, aby mohlo dojít k aplikaci další jednotlivé injekce -dvojitá dávka vám nebude podána.

Jestliže jste přestal užívat Androcur depotPůvodní onemocnění, pro které vám byl Androcur depot předepsán, se může zhoršit. Nepřestávejte s aplikací Androcuru depot, dokud vám lékař neřekne. Jestliže chcete aplikaci přípravku ukončit, poraďte se o tom předem se svým lékařem.

Pokud máte další otázky týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Androcur depot nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se některý z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si povšimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Okamžitě informujte lékaře, jestliže zpozorujete některý z následujících příznaků:

- Obecný pocit nedobrého zdraví, horečka, nevolnost, zvracení, ztráta chuti k jídlu, svědění celého těla, žluté zabarvení kůže a očí, světle zbarvená stolice, tmavě zbarvená moč. Tyto příznaky mohou být známky jaterní toxicity, včetně zánětu jater (hepatitida) nebo jaterního selhávání.

U pacientů léčených Androcurem depot byly pozorovány poruchy jaterní funkce, některé z nich závažné (žloutenka, hepatitida a jaterní selhání). Při dávkách 100 mg a více byly také hlášeny fatální (smrtelné) případy. Nejvíce hlášených smrtelných případů bylo u mužů s pokročilou rakovinou prostaty. Poruchy jaterních funkcí jsou závislé na dávce a obvykle se rozvinou až po několika měsících od začátku léčby. Proto vám bude lékař kontrolovat jaterní funkce před léčbou a dále v průběhu léčby, zvláště vyskytnou-li se příznaky naznačující možnost jaterní toxicity. Pokud se jaterní toxicita potvrdí, lékař přeruší léčbu Androcurem depot, pokud se neprokáže, že jaterní toxicita může být vysvětlena jinou příčinou (např.

druhotnými nádory). V tomto případě může léčba Androcurem depot pokračovat, pokud zřejmý prospěch léčby převáží její riziko. - Neobvyklé bolesti v nadbřišku, které během krátké doby samy nezmizí. Tyto příznaky mohou být známky nezhoubných nebo zhoubných jaterních tumorů, které mohou vést k život ohrožujícímu vnitřnímu krvácení (nitrobřišní krvácení).

- Otok lýtka nebo nohy, bolest na hrudníku, potíže s dýcháním nebo náhle vzniklá slabost. Tyto příznaky mohou být známky tvorby krevních sraženin (tromboembolické příhody).

Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s určitými frekvencemi, které jsou definovány takto:- velmi časté: vyskytují se nejméně u 1 pacienta z 10 pacientů- časté: vyskytují se nejméně u 1 ze 100 pacientů, ale méně než u 1 z 10 pacientů- méně časté: vyskytují se nejméně u 1 z 1000 pacientů, ale méně než u 1 ze 100 pacientů- vzácné: vyskytují se nejméně u 1 z 10 000 pacientů, ale méně než u 1 z 1000 pacientů- velmi vzácné: vyskytují se méně než u 1 z 10 000 pacientů- neznámé: frekvenci nelze z dostupných údajů určit

Velmi časté nežádoucí účinky- zvratné potlačení tvorby spermií (spermatogeneze) - snížení pohlavní touhy (snížené libido)- neschopnost dosáhnout erekce nebo její udržení (erektilní dysfunkce)

Časté nežádoucí účinky- jaterní toxicita, včetně žloutenky, zánětu jater (hepatitida), jaterního selhání- zvýšení tělesné hmotnosti- snížení tělesné hmotnosti- depresivní nálada- přechodný neklid- zvětšení prsní žlázy (gynekomastie) - únava- návaly horka- pocení- dechová tíseň

Méně časté nežádoucí účinky- vyrážka

Vzácné nežádoucí účinky- alergické reakce (hypersenzitivita)

Velmi vzácné nežádoucí účinky- nezhoubné (benigní) a zhoubné (maligní) jaterní tumory

Nežádoucí účinky, pro které není frekvence výskytu známa- vnitřní krvácení (nitrobřišní krvácení)- tvorba krevních sraženin (tromboembolické příhody) (viz část „Zvláštní opatrnosti při použití Androcuru depot je zapotřebí“)

- pulmonální olejová mikroembolie s příznaky jako je kašel, dechová tíseň (dušnost) nebo bolest na hrudi (viz část „Zvláštní opatrnosti při použití Androcuru depot je zapotřebí“)- vasovagální reakce s příznaky jako je pocit neklidu, zvýšené pocení (hyperhidróza), závratě, mravenčení (parestézie) nebo omdlévání (synkopa) (viz část „Zvláštní opatrnosti při použití Androcuru depot je zapotřebí“)- nezhoubné nádory mozku (meningiomy) (viz část „Neužívejte Androcur depot“ a „Zvláštní opatrnosti při použití Androcuru depot je zapotřebí“)

- řídnutí kostí (osteoporóza)- chudokrevnost (anémie)

Během léčby Androcurem depot je snížen sexuální pud a potence a je potlačena funkce varlat. Tyto změny se vrací k normálu po ukončení léčby Androcurem depot.

Androcur depot omezuje postupně během několika týdnů tvorbu spermií (spermatogenezi) jako výsledek svého antiandrogenního a antigonadotropního (protihormonálního) působení. Spermatogeneze se obnovuje postupně během několika měsíců od ukončení léčby.

Androcur depot může způsobit zvětšení prsní žlázy (gynekomastii, někdy spojenou s dotykovou citlivostí bradavek) které obvykle ustupuje po ukončení léčby.

Stejně jako jiná antiandrogenní léčba, může dlouhodobé užívání Androcuru depot vést k osteoporóze.

Ve spojitosti s dlouhodobým užíváním Androcuru (několik let) v dávce 25 mg a více byl hlášen výskyt nezhoubných mozkových nádorů (meningiomů) (viz část „Neužívejte Androcur depot“ a „Zvláštní opatrnosti při použití Androcuru depot je zapotřebí“).

5. JAK ANDROCUR DEPOT UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Androcur depot obsahuje

Léčivou látkou je cyproteron acetát.1 ampule obsahuje cyproteroni acetas 300 mg.

Pomocnými látkami jsou: ricinový olej na injekci, benzyl benzoat

Jak přípravek Androcur depot vypadá a co obsahuje toto balení

Androcur depot je injekční roztok – čirá, nažloutlá, olejovitá tekutina bez částic.

Androcur depot je dostupný v odlamovací skleněné ampulce o objemu 3 ml.

Velikost balení: 3 ampule v krabičce

Držitel rozhodnutí o registraci:Bayer Pharma AG, D-13342 Berlín, Německo

Výrobce:Bayer Pharma AG, D-13342 Berlín, Německo

Datum revize textu: 19.9.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn. sukls174522/2011

Souhrn údajů o přípravku

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

ANDROCUR DEPOT300 mg, injekční roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ300 mg cyproteroni acetas v 1 ampuli o obsahu 3 ml

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1 „Seznam pomocných látek“.

3. LÉKOVÁ FORMAInjekční roztok – čirá nažloutlá, olejovitá tekutina bez částic

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikacePotlačení pudu u sexuálních deviací u mužů.Antiandrogenní léčba inoperabilního karcinomu prostaty.

4.2 Dávkování a způsob podání

Způsob podáníInjekce musí být podána velmi pomalu. Androcur Depot je pouze pro intramuskulární injekci. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby nedošlo k intravazální aplikaci.

Dávkování

Potlačení pudu u sexuálních deviací u mužů

Obvykle se podává 1 ampule Androcuru Depot hluboko intramuskulárně každých 10 - 14 dní. Jestliže je ve výjimečných případech efekt léčby nedostatečný, mohou být podány 2 ampule každých 10 - 14 dní, nejlépe po jedné ampuli do pravého a levého gluteálního svalu.

Jestliže je terapeutický efekt uspokojivý, je vhodné pokusit se snížit dávku postupným prodlužováním intervalů mezi injekcemi.

Pro stabilizování terapeutického efektu je třeba podávat Androcur Depot delší dobu, pokud možno současně spolu s psychoterapeutickým dohledem.

Antiandrogenní léčba inoperabilního karcinomu prostaty

Jedenkrát týdně aplikovat 1 ampuli hluboko intramuskulárně.

Dojde-li ke zlepšení nebo k remisi, nesmí být přerušena terapie ani snižována dávka.

Informace o zvláštních skupinách pacientů

Děti a dospívajícíPodávání přípravku Androcur Depot dětem a dospívajícím mladším 18ti let se nedoporučuje vzhledem k chybějícím údajům o bezpečnosti a účinnosti.

Androcur Depot nesmí být podáván před ukončením puberty, neboť nelze vyloučit nepříznivý vliv na tělesný růst a dosud nestabilizované endokrinní funkce.

Starší pacientiSoučasné údaje nenaznačují nutnost úpravy dávkování u starších pacientů.

Pacienti s poruchou funkce jaterPoužití Androcuru Depot u pacientů s poruchou funkce jater je kontraindikováno (dokud nedojde k úpravě jaterních funkcí k normálním hodnotám).

Pacienti s poruchou funkce ledvinSoučasné údaje nenaznačují nutnost úpravy dávkování u pacientů s poruchou ledvin.

4.3 Kontraindikace

Potlačení pudu u sexuálních deviací u mužů

 jaterní onemocnění  Dubin-Johnsonův syndrom, Rotorův syndrom

tumory jater současné nebo zjištěné v minulosti

 kachektizující onemocnění 

těžká chronická deprese

 tromboembolické procesy současné nebo dříve prodělané 

těžký diabetes s cévními změnami

 srpkovitá anémie přecitlivělost na některou složku Androcuru Depot meningiom současný nebo zjištěný v anamnéze

Antiandrogenní léčba inoperabilního karcinomu prostaty

 jaterní onemocnění.  Dubin-Johnsonův syndrom, Rotorův syndrom tumory jater současné nebo zjištěné v minulosti (pouze pokud se nejedná o metastázy

karcinomu prostaty).

 kachektizující onemocnění (s výjimkou inoperabilního karcinomu prostaty)

těžká chronická deprese

 současné tromboembolické procesy  přecitlivělost na některou složku Androcuru Depot meningiom současný nebo zjištěný v anamnéze

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Játra

U pacientů léčených Androcurem Depot byla pozorována přímá hepatotoxicita zahrnující žloutenku, hepatitidu a jaterní selhání. Při dávkách 100 mg a více byly také hlášeny případy s fatálním koncem. Většina popsaných fatálních případů byli muži s pokročilým karcinomem prostaty. Toxicita je závislá na dávce a rozvíjí se obvykle několik měsíců po zahájení léčby. Před zahájením léčby, v pravidelných intervalech během léčby a kdykoliv by se objevily známky jaterní toxicity, je třeba provést jaterní funkční testy. Prokáže-li se hepatotoxicita, Androcur Depot musí být vysazen, pokud se neprokáže jiná příčina projevů hepatotoxicity, např. metastatické onemocnění. V tomto případě by léčba Androcurem Depot měla pokračovat, pouze pokud pozorovaný přínos léčby převažuje riziko.

Ve velmi vzácných případech byly po podání Androcuru Depot popsány benigní i maligní jaterní změny, které v ojedinělých případech mohou vést k život ohrožujícímu nitrobřišnímu krvácení. Pokud se objeví silné bolesti v nadbřišku, zvětšení jater nebo známky nitrobřišního krvácení, je třeba zahrnout do diferenciálně diagnostických úvah i tumor jater.

Tromboembolické příhodyU pacientů užívajících Androcur Depot byl popsán výskyt tromboembolických příhod, i když příčinná souvislost nebyla dokázána. Pacienti s předchozími arteriálními nebo venóznímitrombotickými/ tromboembolickými onemocněními (např. hluboká žilní trombóza, pulmonální embolie, infarkt myokardu), s cerebrovaskulární příhodou v anamnéze nebo pacienti s pokročilým maligním onemocněním mají vyšší riziko dalších tromboembolických příhod.

U pacientů s inoperabilním karcinomem prostaty, kteří mají tromboembolický proces v anamnéze, nebo kteří mají srpkovitou anémii nebo diabetes mellitus s cévními změnami, musí být pečlivě posouzen poměr rizika a prospěchu dříve, než je Androcur Depot předepsán.

AnémieByl hlášen výskyt anémie během léčby Androcurem depot. Proto by měl být po dobu léčby pravidelně kontrolován červený krevní obraz.

Diabetes mellitusU pacientů, kteří mají diabetes, je nutný přísný lékařský dohled, protože potřeba orálních antidiabetik nebo inzulínu se může během léčby Androcurem Depot měnit (viz také „Kontraindikace“).

DušnostVysoké dávky Androcuru Depot mohou vést k pocitu dušnosti. Diferenciálně diagnosticky je třeba vzít v těchto případech v úvahu stimulující účinek na dýchání známý u progesteronu a syntetických gestagenů, který je doprovázen hypokapnií a kompenzován respirační alkalózou. V těchto případech není léčba nutná. Andrenokortikální funkceBěhem léčby by měly být pravidelně kontrolovány adrenokortikální funkce, protože preklinické údaje naznačují možnou supresi vzhledem ke kortikoidům podobnému účinku vysokých dávek Androcuru Depot (viz také „Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti“).

Meningiom Ve spojitosti s dlouhodobým užíváním (roky) cyproteron acetátu v dávce 25 mg/den a více byl hlášen výskyt (jednotlivých a mnohočetných) meningiomů. Jestliže je u pacienta léčeného Androcurem Depot diagnostikován meningiom, léčba tímto přípravkem musí být ukončena (viz bod “Kontraindikace“).

Další upozorněníAndrocur Depot musí být jako všechny olejové roztoky aplikován výhradně intramuskulárně a velmi pomalu. Pulmonální mikroembolie olejových roztoků může v některých případech vést ke známkám a příznakům jako je kašel, dyspnoe a bolest na hrudi. Mohou být i další známky a příznaky zahrnující vasovagální reakce jako je pocit neklidu, hyperhidróza, závratě, parestézie nebo synkopa. Tyto reakce se mohou vyskytnout během nebo ihned po injekci a jsou reverzibilní. Léčba je obvykle podpůrná, například podání kyslíku.

U indikace „snížení pudu u sexuální deviace“, při současném požití alkoholu může dojít díky jeho desinhibujícímu vlivu ke snížení účinku Androcuru Depot tlumícího sexuální pud.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Může se změnit potřeba orálních antidiabetik a inzulínu.

I když studie klinických interakcí nebyly provedeny, vzhledem k tomu, že lék je metabolizován cytochromem CYP3A4, se očekává, že ketokonazol, itrakonazol, klotrimazol, ritonavir a ostatní silné inhibitory CYP3A4 inhibují metabolismus cyproteron acetátu. Naopak induktory CYP3A4 jako např. rifampicin, fenytoin a přípravky obsahující třezalku tečkovanou, mohou snižovat hladinu cyproteron acetátu.

Na základě in vitro inhibičních studií je inhibice enzymů cytochromu P450 CYP2C8, 2C9, 2C19, 3A4 a 2D6 možná při vysokých terapeutických dávkách cyproteron acetátu -100 mg 3 krát denně. Riziko myopatie nebo rabdomyolýzy spojené s užíváním statinů může být zvýšeno, když se tyto HMG-CoA inhibitory (statiny), které se primárně metabolizují enzymem CYP3A4, podávají současně s vysokými terapeutickými dávkami cyproteron acetátu, protože se metabolizují stejnou metabolickou cestou.

4.6 Těhotenství a kojení

Léčba přípravkem Androcur Depot (použití u mužů) není indikována u žen.

4.7 Účinky na schopnost řídit obsluhovat stroje

Je třeba upozornit pacienty, jejichž činnost vyžaduje zvýšenou pozornost (např. při řízení motorových vozidel a obsluze strojů), že Androcur Depot může způsobovat únavu a snížení bdělosti a může negativně ovlivnit schopnost koncentrace.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky u pacientů užívajících Androcur jsou snížení libida, erektilní dysfunkce a reverzibilní inhibice spermatogeneze.

Nejzávažnější nežádoucí účinky u pacientů užívajících Androcur jsou jaterní toxicita, benigní a maligní jaterní tumory, které mohou vést k nitrobřišnímu krvácení a tromboembolické příhody.

Frekvence nežádoucích účinků hlášených při užívání Androcuru jsou souhrnně uvedeny v následující tabulce. Frekvence výskytu jsou definovány takto:Velmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 a < 1/10), méně časté ( 1/1000 a < 1/100), vzácné ( 1/10000 a < 1/1000) a velmi vzácné (< 1/10 000). Nežádoucí účinky hlášené pouze v postmarketingovém sledování, pro které nelze odhadnout frekvenci, jsou uvedeny pod označením „není známo“.

Třídy orgánových systémů(MedDRA)

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Není známo

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené

Benigní a maligní jaterní tumory *)

Meningiom

§)*)

Poruchy krve a lymfatického systému

Anémie*)

Poruchyimunitního systému

Hypersenzitivní reakce

Poruchy metabolismu a výživy

Zvýšení hmotnosti nebo snížení hmotnosti

Psychiatricképoruchy

Snížení libida, erektilní dysfunkce

Depresivní náladaNeklid (přechodný)

Cévní poruchy

Pulmonální olejová mikroembolie*)Vasovagální reakce*)Tromboembolické příhody*)**)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Dechová tíseň*)

Gastrointestinální poruchy

Nitrobřišní krvácení*)

Poruchy jater a žlučových cest

Jaterní toxicita včetně žloutenky, hepatitidy, jaterního selhání*)

Třídy orgánových systémů(MedDRA)

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Není známo

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené

Benigní a maligní jaterní tumory *)

Meningiom

§)*)

Poruchy krve a lymfatického systému

Anémie*)

Poruchy kůže a podkoží

Vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Osteoporóza

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Reverzibilní inhibice spermatogeneze

Gynekomastie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

ÚnavaNávaly horka Pocení

§) Viz bod „Kontraindikace“*) Další informace naleznete v bodu „Zvláštní upozornění a opatření pro použití“.**) Kauzální spojitost s Androcurem nebyla stanovena.

Během léčby Androcurem Depot je snížen sexuální pud a potence a je potlačena funkce gonád. Tyto změny jsou reverzibilní po ukončení léčby.

Androcur Depot v důsledku antiandrogenního a antigonadotropního účinku postupně v průběhu několika týdnů inhibuje spermatogenezi. Ta se postupně znovu obnoví během několika měsíců po ukončení terapie.

Léčba Androcurem Depot může vést ke gynekomastii (někdy spojené s dotykovou citlivostí bradavek), která obvykle vymizí po vysazení přípravku.

Stejně jako při jiné antiandrogenní léčbě, může dlouhodobá androgenní deprivace Androcurem Depot vést k osteoporóze.

Ve spojitosti s dlouhodobým užíváním (několik let) Androcuru v dávce 25 mg a více byly hlášeny meningiomy (viz bod „Kontraindikace“ a „Zvláštní upozornění a opatření pro použití“).

Pro výčet nežádoucích účinků jsou použity nejvhodnější termíny podle databáze MedDRA (Verze 8.0). Synonyma nebo přidružené stavy nejsou vyjmenovány, ale je třeba je vzít také v úvahu.

4.9 Předávkování

Studie zaměřené na akutní toxicitu po jednorázovém podání prokázaly, že cyproteron acetát, léčivou látku Androcuru Depot, lze hodnotit jako prakticky netoxický. Riziko akutní intoxikace se neočekává ani tehdy, dojde-li omylem k podání dávky mnohonásobně vyšší, než je dávka terapeutická.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antihormon, antiandrogen, ATC kód: G03HA01

Androcur Depot je hormonální preparát s antiandrogenním účinkem.

Během léčby Androcurem Depot je snížen sexuální pud a potence a je potlačena funkce gonád. Tyto změny jsou reverzibilní po ukončení léčby.

Cyproteron acetát kompetitivně inhibuje účinek androgenů na androgen dependentní cílové orgány. Chrání například prostatu před vlivem androgenů z gonád a/nebo z kůry nadledvin.

Cyproteron acetát má centrálně inhibiční účinek. Antigonadotropní účinek vede ke snížení syntézy testosteronu v testes a tím ke snížení koncentrace testosteronu v séru.

Během léčby vyššími dávkami cyproteron acetátu bylo příležitostně pozorováno mírné zvýšení hladiny prolaktinu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

AbsorpcePo intramuskulární injekci olejového roztoku se cyproteron acetát pomalu a zcela uvolnil z intramuskulárního depotu. Absolutní biologická dostupnost cyproteron acetátu po i.m. injekci může být označena jako úplná.

DistribuceMaximální hladina léku v séru 180 ± 54 ng/ml byla dosažena asi po 2 - 3 dnech. Potom sérová hladina léku klesala s konečným poločasem 4 ± 1,1 dne. Celková clearance cyproteron acetátu ze séra byla stanovena 2,8 ± 1,4 ml/min/kg.

Cyproteron acetát je takřka výlučně vázán na plazmatický albumin. Asi 3,5 - 4 % z celkové hladiny v plazmě je přítomno ve volné formě. Protože vazba na proteiny je nespecifická, změny v hladině SHBG (sex hormon binding globulin) neovlivní farmakokinetiku cyproteron acetátu.Vzhledem k dlouhému poločasu úplného vyloučení z plazmy (séra) a dávkovacímu intervalu 7 dnů, lze očekávat akumulaci cyproteron acetátu v séru během opakovaného podávání. Rovnováhu mezi uvolňováním léku z depotního ložiska a jeho vylučováním lze očekávat asi po 5 týdnech.

Metabolismus/biotransformaceCyproteron acetát je metabolizován různými cestami včetně hydroxylace a konjugace. Hlavní metabolit v lidské plazmě je 15β-hydroxy derivát. Fáze 1 metabolismu cyproteron acetátu je z velké části katalyzována enzymem CYP3A4 cytochromu P450.

EliminaceUrčitá část dávky je vyloučena nezměněná žlučí. Většina dávky je však vyloučena ve formě metabolitů močí a stolicí.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Systémová toxicitaPředklinická data založená na konvenčních studiích toxicity po opakovaných dávkách neodhalila žádné zvláštní riziko pro člověka

Reprodukční toxicitaDočasná inhibice fertility po denní orální léčbě samců potkanů v žádném případě neznamená, že Androcur Depot vede k poškození spermatozoy, které by bylo příčinou malformací nebo poškození fertility u jejich potomstva.

Genotoxicita a kancerogenitaUznávané testy první linie zaměřené na genotoxicitu poskytly po provedení s cyproteron acetátem negativní výsledky. Přesto však další testy prokázaly, že cyproteron acetát je schopný tvořit DNA addukty (se zvýšenou reparační aktivitou DNA) v jaterních buňkách potkanů, opic a v čerstvě izolovaných lidských hepatocytech. Hladina DNA adduktů v jaterních buňkách psů byla extrémně nízká.

Tyto formace DNA adduktů se vyskytovaly při systémovém vystavení takovým dávkám,

které lze očekávat při doporučených dávkovacích režimech cyproteron acetátu. Následek léčby cyproteron acetátem in vivo byl zvýšený výskyt fokálních jaterních lézí u samic potkanů - možná preneoplastických - ve kterých byly alterovány celulární enzymy a zvýšená mutační frekvence u transgenních potkanů nesoucích bakteriální gen jako cíl pro mutaci.

Klinická zkušenost a dobře provedené epidemiologické studie až dosud neprokázaly zvýšený výskyt hepatálních tumorů u lidí. Specifický tumorigenní potenciál neprokázala ani sledování tumorigenicity cyproteron acetátu u hlodavců.

Přesto je však třeba mít stále na paměti, že pohlavní steroidy mohou podporovat růst některých hormon-dependentních tkání a tumorů.

Dostupné údaje neposkytují žádné důvody proti užití Androcuru Depot u lidí, je-li léčba prováděna v souladu se stanovenými indikacemi a doporučeným dávkováním.

Experimentální vyšetření prokázala u potkanů a psů po vyšších dávkách účinek na adrenální žlázy podobný účinku kortikoidů, který by mohl znamenat obdobný účinek i u lidí při vyšším dávkování (300 mg / den).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Ricinový olej na injekciBenzyl benzoat

6.2 InkompatibilityStudie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími léčivými přípravky.

6.3 Doba použitelnosti5 let

6.4 Zvláštní opatření pro uchováváníPři teplotě do 25 C.

6.5 Druh obalu a velikost baleníOdlamovací skleněné ampulky, přířez, krabičkaVelikost balení: 3 ampule o objemu 3 ml

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku <a pro zacházení s ním>Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIBayer Pharma AG, Berlín, Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO34/393/91-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE27.12.1991 / 19.9. 2007

10. DATUM REVIZE TEXTU19.9.2011


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA (Velikost balení: 3x3 ml) 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Androcur Depot Antiandrogen Injekční roztok Léčivá látka: Cyproteroni acetas 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ampule obsahuje: 3 ml olejového roztoku s 300 mg cyproteroni acetas 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: ricinový olej na injekci, benzylbenzoát 4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

3 amp. po 3 ml 300 mg 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K intramuskulárnímu podání 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

2

8.

POUŽITELNOST

Použ.do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 C. 10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bayer Pharma AG D-13342 Berlín Německo logo Bayer 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 34/393/91-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

<Nevyžaduje se - odůvodnění přijato>

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU Ampule 3 ml 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Androcur Depot 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bayer 3.

POUŽITELNOST

Použ.do: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže: 5.

JINÉ

300 mg 3 ml i.m. olejový injekční roztok K intramuskulárnímu podání

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.