Anafranil Sr 75

Kód 0016028 ( )
Registrační číslo 30/ 172/91-C
Název ANAFRANIL SR 75
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Novartis s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0016028 POR TBL RET 20X75MG Tableta s řízeným uvolňováním, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak ANAFRANIL SR 75

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls74819/2011 a sukls74810/2011

ANAFRANIL 25

(Clomipramini hydrochloridum)

obalené tablety

ANAFRANIL SR 75

(Clomipramini hydrochloridum)

potahované tablety s řízeným uvolňováním

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,

má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Anafranil a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Anafranil užívat

3. Jak se Anafranil užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Anafranil uchovávat

6. Další informace

1. CO JE ANAFRANIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou Anafranilu je klomipramin-hydrochlorid, který patří do skupiny tricyklických antidepresiv.

Anafranil se užívá k léčbě deprese a poruch nálady. Mezi další psychiatrické stavy, které mohou být léčeny

Anafranilem, se řadí obsese, záchvaty paniky a fobie (nepřiměřeně silný, neodůvodněný strach), chronické

bolestivé stavy a svalová slabost (kataplexie) spojená s opakovanými atakami (záchvaty) ospalosti

(narkolepsie) u dospělých. Dále je přípravek určen k léčbě obsesí a nočního pomočování u dětí od 5 let.

Předpokládá se, že Anafranil v mozku buď zvyšuje množství v těle se přirozeně vyskytujících signálních

látek (noradrenalin a serotonin) nebo prodlužuje jejich působení.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ANAFRANIL UŽÍVAT

Informujte svého lékaře, že

- jste alergický/á (přecitlivělý/á) na klomipramin, kterékoli jiné tricyklické antidepresivum nebo kteroukoli

další složku přípravku;

- užíváte léčivé přípravky určené k léčbě deprese ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (inhibitory

MAO), inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), serotonin nebo inhibitory zpětného

vychytávání noradrenalinu (SNRI);

- jste prodělal/a srdeční infarkt nebo trpíte závažným onemocněním srdce.

Pokud odpovíte kladně na jakoukoli výše uvedenou otázku, Anafranil pro Vás pravděpodobně není vhodný.

Nejste-li si jistý/á, zda jste alergický/á, poraďte se se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití Anafranilu je třeba

Svého lékaře byste také měl/a informovat, pokud máte některý z následujících příznaků:

- přemýšlíte o sebevraždě;

- máte epileptické záchvaty;

- Vaše srdce nebije pravidelně nebo máte jiné srdeční potíže;

- máte schizofrenii nebo jinou duševní poruchu;

- máte glaukom (zelený zákal, zvýšený nitrooční tlak);

- trpíte onemocněním jater nebo ledvin;

- máte poruchu krvetvorby;

- máte potíže s močením (např. při onemocnění prostaty);

- máte zvýšenou funkci štítné žlázy;

- trpíte chronickou zácpou;

- snadno omdlíváte.

Váš lékař tyto skutečnosti zváží před zahájením léčby Anafranilem i během jejího trvání.

Informujte svého ošetřujícího lékaře, že se u Vás některý z uvedených stavů vyskytuje.

Informace pro rodinné příslušníky a ošetřovatele:

Je nutno sledovat, zda Vaše nemocné dítě/pacient neprojevuje známky změn ve svém chování, jako např.

úzkost, neklid, poruchy spánku, podráždění, agresivitu, přehnané rozčilení nebo jiné neobvyklé změny,

zhoršení deprese nebo neuvažuje o sebevraždě. Jakýkoli takový příznak musíte ohlásit jeho ošetřujícímu

lékaři, zejména pokud je závažný, nastoupí náhle nebo se u pacienta dříve neobjevil. Přítomnost těchto

příznaků je třeba sledovat každý den, zejména na počátku léčby a při jakékoli změně dávkování; tyto změny

mohou být náhlé.

Tyto změny mohou být spojeny se zvýšeným rizikem sebevražedných úmyslů a sebevražedného chování a

naznačují, že je třeba léčbu dobře sledovat, případně změnit.

Užívání Anafranilu staršími osobami

Starší osoby obecně potřebují nižší dávky než mladší pacienti a osoby středního věku. Nežádoucí účinky se

u starších osob projevují častěji. Váš ošetřující lékař Vám poskytne jakoukoli informaci o správném

dávkování nebo další potřebné péči.

Užívání Anafranilu dětmi

Anafranil nesmí užívat děti nebo dospívající, není-li jim specificky předepsán. Váš ošetřující lékař Vám

poskytne jakoukoli informaci o správném dávkování nebo další potřebné péči.

Těhotenství

Informujte svého lékaře, že jste těhotná nebo kojíte. Anafranil by neměl být užíván během těhotenství, pokud

o tom lékař nerozhodne.

Váš ošetřující lékař s Vámi prodiskutuje potenciální rizika užívání Anafranilu během těhotenství.

Kojení

Léčivá látka obsažená v Anafranilu přestupuje do mateřského mléka. Matky by během užívání Anafranilu

neměly kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Anafranil může u některých osob způsobit ospalost, snižovat pozornost nebo způsobit rozmazané vidění.

Pokud se to stane Vám, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti, které

vyžadují plnou pozornost. Pití alkoholu může ospalost stupňovat.

Anafranil s jídlem, pitím a alkoholem

Anafranil se může užívat nezávisle na příjmu potravy.

Současné užívání Anafranilu s grapefruitem, grapefruitovou nebo brusinkovou šťávou může zvýšit nežádoucí

účinky Anafranilu.

Během léčby tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.

Důležitá informace o některých složkách Anafranilu

Anafranil 25 obalované tablety obsahuje laktózu a sacharózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte

některé cukry (např. laktóza, sacharóza), poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

.

Anafranil SR 75 tablety s řízeným uvolňováním obsahuje ricinomakrogol. Ten může způsobit podráždění

žaludku a průjem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky: Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné

době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Anafranil může ovlivnit působení mnoha léčivých přípravků, proto může být nutné upravit jejich dávkování

nebo je přestat užívat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka zejména, pokud pijete alkohol každý den,

pokud změníte své kuřácké návyky nebo užíváte některý z následujících přípravků:

léky užívané na úpravu krevního tlaku nebo choroby srdce, jiná antidepresiva, sedativa (léky na uklidnění),

trankvilizéry (přípravky na zlepšení nálady), léky proti křečím (např. barbituráty), antiepileptika (k léčbě

epilepsie), antikoagulancia (léky snižující krevní srážlivost), přípravky k léčbě astmatu nebo alergií, léky na

Parkinsonovu chorobu, přípravky k léčbě štítné žlázy, léky užívané k léčbě žaludečních vředů nebo na pálení

žáhy jako cimetidin, lék nazývaný terbinafin, podávaný perorálně (ústy) k léčbě plísňových infekcí kůže,

vlasů nebo nehtů, přípravky užívané k léčbě poruch pozornosti nebo zvýšené aktivity jako methylfenidát,

perorální antikoncepci, estrogeny (ženské pohlavní hormony), diuretika (přípravky zvyšující vylučování vody

a solí ledvinami), léky určené ke snižování hladiny tuku v krvi.

Další bezpečnostní opatření

Pro Vašeho lékaře je důležité kontrolovat Váš zdravotní stav pravidelně, aby mohl upravovat užívanou dávku

přípravku a napomoci tak snižování nežádoucích účinků. V rámci těchto kontrol může dělat různé krevní

testy, měřit Váš krevní tlak a kontrolovat funkci srdce.

Anafranil může způsobit sucho v ústech, což může zvýšit kazivost Vašich zubů. Vzhledem k tomu byste

během dlouhodobé léčby měl/a pravidelně chodit na zubní prohlídky.

Nosíte-li kontaktní čočky a trpíte podrážděním očí, poraďte se se svým lékařem.

Máte-li podstoupit jakýkoli chirurgický zákrok nebo zubní ošetření, informujte příslušného lékaře nebo

zubaře, že užíváte Anafranil.

Anafranil může způsobit, že Vaše kůže bude citlivější na sluneční záření. Vyhýbejte se přímému slunci,

noste ochranný oděv a sluneční brýle.

3. Jak se Anafranil užívá

Řiďte se přesně pokyny lékaře. Nikdy nezvyšujte doporučenou dávku.

Váš lékař určí pro Vás nejvhodnější dávkování. Na deprese, poruchy nálady, obsedantně-kompulzivní

poruchy a fobie je doporučená denní dávka 75 mg až 100 mg. Léčba záchvatů paniky a neodůvodněného

strachu se většinou zahajuje dávkou 25 mg a během několika dnů se dávka zvyšuje až na 100 mg; obvyklá

denní dávka na chronické bolestivé stavy je většinou mezi 25 a 150 mg. Na noční pomočování u dětí je denní

dávka většinou 25 – 75 mg podle věku dítěte.

Při užívání Anafranilu postupujte podle pokynů lékaře. Neužívejte vyšší dávky, ani neužívejte přípravek

častěji, než Vám lékař předepsal.

Anafranil se polyká celý, nesmí se kousat a zapíjí se tekutinou.

Účinky při vysazení léčby Anafranilem

Deprese (chorobně pokleslá nálada), obsedantně-kompulzivní poruchy (nutkavé záchvatovité stavy) a

chronické úzkostné stavy vyžadují dlouhodobou léčbu Anafranilem. Neměňte svou léčbu ani nepřestávejte

Anafranil užívat, aniž byste se poradil/a s lékařem. Váš lékař může dávku snižovat postupně až do úplného

vysazení. To by mělo zabránit nežádoucím účinkům, jako je bolest hlavy, pocit na zvracení a celkové obtíže.

Jestliže jste zapomněl/a užít Anafranil

Jestliže si zapomenete vzít jednu dávku Anafranilu, vezměte vynechanou dávku, co nejdříve to bude možné,

a pak se vraťte zpět k normálnímu dávkovacímu režimu. Pokud je již téměř čas pro další dávku, vynechejte

zapomenutou dávku a pokračujte v normálním pravidelném užívání léku. S případnými dotazy se obraťte na

lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil/a Anafranilu více, než jste měl/a

Pokud jste náhodou užil/a více tablet Anafranilu, ihned kontaktujte lékaře. Můžete potřebovat lékařskou péči.

Při předávkování se během několika hodin obvykle objeví následující příznaky: silná ospalost, špatná

koncentrace, rychlý, pomalý nebo nepravidelný rytmus srdce, neklid a rozrušení, ztráta svalové koordinace a

svalová ztuhlost, potíže s dýcháním, mdloby, zvracení nebo horečka.

4. Možné nežádoucí účinky

Anafranil může u některých osob vyvolat některé nežádoucí účinky. Ty jsou většinou mírné a ustávají během

léčby, když si Váš organismus zvykne na lék. Pokud nežádoucí účinky přetrvávají nebo Vás obtěžují,

poraďte se se svým lékařem.

Některé účinky mohou být závažné

Vyskytne-li se u Vás některý z následujících nežádoucích účinků, navštivte svého lékaře co nejdříve, protože

může být nutná lékařská péče: vidění nebo slyšení věcí, které ve skutečnosti nejsou, porucha nervového

systému projevující se svalovou ztuhlostí, horečkou a zhoršenou úrovní vědomí, žloutenka, kožní reakce

(svědění nebo zarudnutí), časté infekce doprovázené horečkou a bolením v krku (způsobené poklesem počtu

bílých krvinek), alergické reakce s nebo bez kašle a obtíže s dýcháním, ztráta koordinace pohybů, vzestup

nitroočního tlaku, silné bolesti žaludku, výrazná ztráta chuti k jídlu, náhlé svalové stahy, svalová slabost

nebo ztuhlost, potíže s močením, rychlý nebo nepravidelný tlukot srdce, obtíže při řeči, zmatenost, delirium,

halucinace, mdloby.

Některé nežádoucí účinky jsou velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10)

Velmi častými účinky jsou ospalost, únava, závratě, neklid, zvýšení chuti k jídlu, sucho v ústech, zácpa,

rozmazané vidění, třes, bolest hlavy, pocit na zvracení, pocení, nárůst tělesné hmotnosti a sexuální problémy.

Na začátku léčby může Anafranil zvýšit Váš pocit strachu, ale tento účinek většinou vymizí během dvou

týdnů.

Některé nežádoucí účinky jsou časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)

Častými nežádoucími účinky jsou dezorientace, rozrušení, bušení srdce, špatná koncentrace, poruchy spánku,

rozčilení, agresivita, špatná paměť, noční můry, zívání, necitlivost nebo brnění končetin, návaly horka,

rozšířené zornice, pokles krevního tlaku spojený se závratí po náhlé změně polohy, zvracení, bolesti břicha,

průjem, citlivost kůže na sluneční záření, zhoršení deprese, zvětšení prsů a vytékání mléka, nepříjemná

pachuť v ústech, zvonění v uších, podráždění, pocit neúčasti na dění (vidění věcí z daleka).

Některé nežádoucí účinky jsou méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000)

Méně časté nežádoucí účinky jsou horečka a vzestup krevního tlaku.

Některé nežádoucí účinky jsou velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10000)

Mezi velmi vzácné nežádoucí účinky patří otoky (kotníky, ruce i jiné části těla), padání vlasů.

U pacientů ve věku 50 let a starších, kteří užívají léky z této skupiny, je pravděpodobnější výskyt zlomenin.

U některých nežádoucích účinků není známa četnost výskytu

Jedná se o následující nežádoucí účinky: pocit vnitřního neklidu a neodolatelné nutkání být neustále

v pohybu, opakované, nedobrovolné a neúčelné pohyby, svalové poruchy, vzestup hladiny prolaktinu

(hormon) v krvi a serotoninový syndrom (syndrom vyvolaný zvýšením množství přirozeně se vyskytující

signální látky serotonin v mozku, který se projevuje příznaky jako rozrušení, zmatenost, průjem, horečka,

zvýšený krevní tlak, nadměrné pocení a rychlý srdeční tep)

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Uchovávání přípravku Anafranil

- Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Jakýkoli nevyužívaný

přípravek vraťte do lékárny.

- Anafranil 25 uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

- Anafranil SR 75 uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

- Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Předávkováním tímto přípravkem je pro malé děti obzvlášť

nebezpečné.

6. Další informace

Co Anafranil obsahuje

Anafranil 25: 1 obalená tableta obsahuje 25 mg léčivé látky clomipramini hydrochloridum

Pomocné látky: Koloidní bezvodý oxid křemičitý, glycerol 85%, monohydrát laktosy, magnesium-stearát,

kukuřičný škrob, kyselina stearová, kopovidon, hydroxypropylmethylcelulosa, oxid titaničitý,

mikrokrystalická celulosa, žlutý oxid železitý, makrogol 8000, povidon, sacharosa, mastek.

Anafranil SR 75: 1 potahovaná tableta s řízeným uvolňováním obsahuje 75 mg léčivé látky clomipramini

hydrochloridum

Pomocné látky: Koloidní bezvodý oxid křemičitý, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, kalcium-

stearát, hydroxypropylmethylcelulosa, disperze methakrylátového kopolymeru E 30%,

hydrogenricinomakrogol 2000, červený oxid železitý, oxid titaničitý, mastek.

Jak Anafranil vypadá a co obsahuje toto balení

Anafranil 25 jsou světle žluté, kulaté, vypouklé obalené tablety, označené hnědým potiskem na jedné straně

písmeny CG, na druhé straně FH.

Anafranil SR 75 jsou bikonvexní, potahované tablety ve tvaru tobolky růžové barvy, dělené po obou stranách

tablety půlící rýhou, na jedné straně tablety je vyraženo CG/CG, na druhé straně GD/GD.

Anafranil 25 se dodává ve velikosti balení 30 nebo 150 tablet, Anafranil SR 75 ve velikosti balení 20 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci / Výrobce

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

31.10.2012

Document Outline



nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1/15

Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukl74819/2011 a sukls74810/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

ANAFRANIL 25

ANAFRANIL SR 75

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka: Clomipramini hydrochloridum

Anafranil 25 obsahuje 25 mg clomipramini hydrochloridum v 1 obalené tabletě

Anafranil SR 75 obsahuje 75 mg clomipramini hydrochloridum v 1 tabletě s řízeným uvolňováním.

Pomocné látky se známým účinkem:

Anafranil 25 : monohydrát laktosy, sacharóza

Anafranil SR 75: ricinomakrogol

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÉ FORMY

Anafranil 25: obalené tablety

Popis přípravku: světle žluté, kulaté, vypouklé obalené tablety, označené hnědým potiskem na jedné straně

písmeny CG, na druhé straně FH

Anafranil SR 75: potahované tablety s řízeným uvolňováním

Popis přípravku: bikonvexní, potahované tablety ve tvaru tobolky růžové barvy, dělené po obou stranách tablety

půlicí rýhou, na jedné straně tablety je vyraženo CG/CG, na druhé straně GD/GD

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Dospělí

Léčba depresivních stavů různé etiologie a symptomatologie: např.

endogenní, reaktivní, neurotická, organická, maskovaná a involuční forma deprese

deprese spojená se schizofrenií a poruchami osobnosti

depresivní syndromy vyvolané presenilitou a senilitou, chronickou bolestí a chronickými somatickými

onemocněními

depresivní poruchy nálad reaktivního, neurotického nebo psychopatického původu

Obsedantně-kompulzivní porucha

Fobie a záchvaty paniky

Kataplexie doprovázející narkolepsii.

Chronické bolestivé stavy v rámci komplexního terapeutického programu

Děti a dospívající

Obsedantně-kompulzivní porucha

Enuresis nocturna (u dětských pacientů starších než 5 let a za předpokladu, že byla vyloučena organická příčina).

4.2

Dávkování a způsob podání

2/15

Před zahájením léčby Anafranilem je nutné stanovit hladinu kalia v krvi a v případě potřeby je nutné ji upravit

léčbou (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Dávkování a způsob podání by měly být stanoveny individuálně a přizpůsobeny stavu pacienta tak, aby bylo

dosaženo optimálního efektu s co nejnižší dávkou.

Dávku je nutné zvyšovat opatrně, zvláště u starších nebo dospívajících pacientů, kteří obvykle reagují na podání

Anafranilu výrazněji než pacienti střední věkové skupiny.

Po dosažení terapeutické odpovědi je nutné pokračovat v udržovací léčbě optimální dávkou, aby se zabránilo

relapsům. Pacienti s rekurentní depresí v anamnéze vyžadují delší trvání udržovací léčby. Trvání udržovací léčby

a nutnost další léčby je nutno periodicky vyhodnocovat. Aby se zabránilo možnému prodloužení QT intervalu a

serotonergní toxicitě, je doporučeno dodržovat doporučené dávkování Anafranilu a zvyšovat jeho dávky

s opatrností, zejména pokud jsou zároveň podávány přípravky prodlužující QT interval nebo jiné serotonergní

přípravky (viz body 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití a 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a

jiné formy interakce).

Je nutné se vyvarovat náhlého přerušení léčby Anafranilem kvůli možným příznakům z vysazení. Proto je po

pravidelném dlouhodobém užívání zapotřebí snižovat dávku postupně a pacienta při ukončování léčby

Anafranilem pečlivě sledovat.

Lékové formy s okamžitým uvolňováním (obalené tablety, tobolky) a tablety s řízeným uvolňováním jsou

v ekvivalentních dávkách zaměnitelné.

Deprese, obsedantně-kompulzivní poruchy, fobie

Léčbu zahajujeme dávkou 50-75 mg denně (1 obalovaná tableta 25 mg 2 až 3krát denně nebo 1 tableta s řízeným

uvolňováním 75 mg 1x denně, nejlépe večer). V průběhu prvního týdne léčby denní dávku zvyšujeme postupně,

např. o 25 mg vždy po několika dnech (podle tolerance pacienta) až do dávky 100 až 150 mg. V závažných

případech může být tato dávka zvýšena až na maximum 250 mg denně. Po dosažení výrazného zlepšení

zdravotního stavu je možné přejít na udržovací denní dávku 50 až 100 mg.

Záchvaty paniky, agorafobie

Zpočátku se podává 25 mg denně. V závislosti na snášenlivosti léčby je dávka zvyšována až do dosažení žádoucí

odpovědi. Potřebná denní dávka je individuální a pohybuje se mezi 25 až 100 mg. V případě potřeby je možné

dávku zvýšit na 150 mg. Doporučuje se, aby léčba trvala alespoň šest měsíců a aby byla během této doby

udržovací dávka pomalu snižována.

Kataplexie doprovázející narkolepsii

Anafranil se podává v denní dávce 25 až 75 mg.

Chronické bolestivé stavy

Dávka je individuální (25 mg až 150 mg) denně a musí být vzata v úvahu doprovodná analgetická léčba a

možnost snížení dávky analgetik.

Dávkování a způsob podání u zvláštních populací

Geriatričtí pacienti

Starší pacienti v porovnání s pacienty středního věku vykazují silnější odpověď na Anafranil, proto je při léčbě

starších pacientů Anafranilem nutná obezřetnost a dávku je nutno zvyšovat opatrně. Léčbu zahajujeme obvykle

dávkou 25 mg 1x denně. Během 10 dnů je možné dávku zvýšit až na 50 mg denně a udržovat ji do ukončení

léčby.

Děti a dospívající

Dospívající v porovnání s pacienty středního věku vykazují silnější odpověď na Anafranil, proto je při léčbě

dospívajících Anafranilem nutná obezřetnost a dávku je nutno zvyšovat opatrně.

Obsedantně-kompulzivní porucha

3/15

Počáteční dávka je obvykle 25 mg za den a může být po dobu prvních 2 týdnů, podle snášenlivosti, postupně

zvyšována (rozdělena do několika dávek) až do maximální dávky 3 mg/kg nebo 100 mg, podle toho, co je nižší.

Potom může být dávka během několika týdnů dále zvyšována na maximální denní dávky 3 mg/kg nebo 200 mg,

podle toho, co je nižší.

Enuresis nocturna

Počáteční denní dávka během prvního týdne je u dětí ve věku:

5 - 8 let - 25 mg

9 - 12 let - 25až50 mg

nad 12 let - 25 až 75 mg

Následně mohou být vyšší dávky podány pacientům, u nichž nebylo dosaženo úplné léčebné odpovědi. Tablety

by se měly podávat v jedné dávce po večeři, pouze u dětí, které se pomočují brzy po usnutí, by měla být část

dávky podána dříve (v 16 hod). Po dosažení žádané odpovědi je třeba pokračovat v léčbě (po dobu 1 až 3 měsíců)

a dávku pomalu snižovat.

S podáváním Anafranilu dětem mladším 5 let nejsou žádné zkušenosti.

Porucha funkce ledvin

Anafranil je nutno podávat s obezřetností pacientů s poruchou funkce ledvin (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a

opatření pro použití a bod 5.2 Farmakokinetické vlastnosti)

Porucha funkce jater

Anafranil je nutno podávat s obezřetností pacientů s poruchou funkce jater (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a

opatření pro použití a bod 5.2 Farmakokinetické vlastnosti)

Způsob podání

Způsob podání se řídí podle individuálního stavu pacienta. Tablety s řízeným uvolňováním je nutné polykat celé.

Anafranil je možné užít s jídlem nebo bez něho.

4.3

Kontraindikace

Známá hypersenzitivita na klomipramin nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku nebo zkřížená

hypersenzitivita na tricyklická antidepresiva dibenzazepinové skupiny.

Anafranil se nesmí podávat jak v kombinaci, tak během 14 dnů před a po léčbě inhibitory MAO (viz bod 4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce). Souběžná léčba selektivními reverzibilními

inhibitory MAO-A, jako např. moklobemid, je také kontraindikována.

Anafranil nesmí být podáván pacientům po nedávno prodělaném infarktu myokardu a pacientům s vrozeným

syndromem dlouhého QT.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Riziko sebevraždy

Riziko sebevraždy souvisí s těžkými depresemi a může přetrvávat do výrazné remise. U pacientů s depresivními

poruchami, jak dospělých tak i dětských, může dojít ke zhoršení depresí a/nebo sebevražedných nebo jiných

psychiatrických příznaků, ať jsou léčeni antidepresivy či nikoli. V krátkodobých studiích u dětí, dospívajících a

mladých dospělých do 25 let s depresivními poruchami a jinými psychiatrickými poruchami zvyšují

antidepresiva riziko sebevražedných nálad a sebevražedného chování.

U všech pacientů léčených Anafranilem pro jakoukoli indikaci je nutno důsledně monitorovat klinické zhoršení

sebevražedného chování a jiných psychiatrických symptomů (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky), a to zejména během

počáteční fáze léčby nebo při jakýchkoli změnách dávkování.

U těchto pacientů, zejména pokud jsou tyto změny závažné, náhlé nebo pokud tyto stavy nebyly součástí

pacientovy anamnézy, je nutno zvážit změnu léčebného režimu, včetně možnosti vysazení léčby (viz také

Vysazení léčby v bodu 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Rodiny nebo ošetřovatele jak dětských, tak i dospělých pacientů léčených antidepresivy pro psychiatrické i

nepsychiatrické indikace je nutno upozornit, že pacienty je třeba monitorovat na možnost vzniku dalších

4/15

psychiatrických symptomů (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky) a možnost sebevražedného chování. Tyto příznaky je

nutno okamžitě ohlásit ošetřujícímu zdravotnickému personálu.

Předpis na Anafranil musí být na nejmenší množství tablet, aby umožnil dobrou léčbu pacienta a zabránil riziku

předávkování. U Anafranilu bylo hlášeno méně úmrtí po předávkování než u jiných tricyklických antidepresiv.

Další psychiatrické účinky

U mnoha pacientů se záchvaty paniky byla na začátku léčby Anafranilem pozorována výraznější úzkost (viz bod

4.2 Dávkování a způsob podání). Toto paradoxní počáteční zvýraznění úzkosti nastává během prvních několika

dnů léčby a obvykle odezní do 14 dnů.

Aktivace psychózy byla u schizofrenních pacientů při léčbě tricyklickými antidepresivy pozorována jen zcela

výjimečně.

U pacientů s cyklickými afektivními poruchami, kteří byli léčeni tricyklickými antidepresivy, byly během

depresivní fáze pozorovány hypomanické a manické příhody. V těchto případech je nutné dávku Anafranilu

snížit nebo jej zcela vysadit a podat antipsychotickou léčbu. Pokud je to nezbytné, je možné po odeznění epizod

v léčbě Anafranilem pokračovat, ale s nižší dávkou.

U predisponovaných a u starých pacientů mohou tricyklická antidepresiva vyprovokovat farmakogenní

(delirantní) psychózy, zejména v noci. Tyto příhody vymizí během několika dní po vysazení léku.

Srdeční a cévní poruchy

Anafranil se musí podávat se zvláštní opatrností u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním, zejména u

pacientů s kardiovaskulární insuficiencí, poruchou srdečního převodního systému (A-V blok I. – III. stupně) nebo

arytmií. U pacientů s výše uvedenými srdečními obtížemi a také u starších pacientů je nutné monitorování

srdečních funkcí a EKG.

Při vysokých terapeutických dávkách nebo vysoké hladině klomipraminu v plazmě existuje riziko prodloužení

QTc intervalu a torsades de pointes, které bylo pozorováno v případě souběžné terapie se selektivními inhibitory

zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo serotoninem nebo inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu

(SNRI). Proto je nutno se vyhnout současnému podávání přípravků, které mohou způsobit akumulaci

klomipraminu. Podobně je nutno se vyhnout současnému podávání přípravků, které prodlužují QT interval (viz

bod 4.2 Dávkování a způsob podání a 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce). Bylo

zjištěno, že hypokalemie je rizikový faktor prodloužení QT intervalu a torsades de points. Před zahájením léčby

Anafranilem je proto nutné upravit hladinu kalia v séru (viz body 4.2 Dávkování a způsob podání a 4.5 Interakce

s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce).

Před zahájením léčby se doporučuje zkontrolovat krevní tlak, protože jedinci s posturální hypotenzí nebo labilní

cirkulací mohou reagovat na podání léku poklesem tlaku.

Serotoninový syndrom

Vzhledem k riziku serotonergní toxicity se doporučuje dodržovat doporučené dávky. Serotoninový syndrom (s

příznaky jako hyperpyrexie, myoklonus, agitovanost, křeče, delirium a kóma) se může vyskytnout při současném

podání serotonergní medikace jako SSRI, SNRI, tricyklická antidepresiva nebo lithium (viz body 4.2 Dávkování

a způsob podání a 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce). Při podání fluoxetinu se

doporučuje wash-out perioda 2 až 3 týdny před jeho podáním nebo po něm.

Křeče

Tricyklická antidepresiva snižují křečový práh, a proto musí být Anafranil používán s velkou opatrností u

pacientů s epilepsií nebo jinými predispozičními faktory ke křečím, tj. při poškození mozku různé etiologie,

současné léčbě neuroleptiky, odvykání alkoholu nebo při vysazení léků s antikonvulzivními vlastnostmi (např.

benzodiazepinů). Výskyt křečí je pravděpodobně závislý na dávce, proto se nedoporučuje překračovat maximální

denní dávku.

Podobně jako jiná tricyklická antidepresiva i Anafranil se může podávat v kombinaci s elektrokonvulzivní

terapií, ale pouze pod přísným dohledem lékaře.

Anticholinergní účinky

U pacientů se zvýšeným nitroočním tlakem, glaukomem s úzkým úhlem nebo retencí moče (např. při onemocnění

prostaty) v anamnéze je nutno Anafranil kvůli jeho anticholinergním účinkům podávat opatrně.

5/15

U pacientů s kontaktními čočkami může snížená lakrimace a nahromadění mukózních sekretů, způsobené

anticholinergními účinky tricyklických antidepresiv, vyvolat poškození epitelu rohovky.

Léčba speciální populace

U pacientů s těžkým poškozením jater a tumory dřeně nadledvin (feochromocytom, neuroblastom), je nutná

zvýšená opatrnost, protože může dojít k vyvolání hypertenzní krize.

Vzhledem k možné kardiotoxicitě je rovněž nutná opatrnost u pacientů s hypertyreózou a u pacientů užívajících

přípravky k léčbě onemocnění štítné žlázy.

U pacientů s chorobami jater a ledvin se doporučuje pravidelné monitorování jaterních enzymů a ledvinných

funkcí.

Zvýšená opatrnost je také nutná u pacientů s chronickou zácpou. Tricyklická antidepresiva mohou vyvolat,

zejména u starých nebo dlouhodobě ležících pacientů, paralytický ileus.

Dlouhodobé používání tricyklických antidepresiv může vést ke zvýšenému výskytu zubního kazu, proto jsou

doporučovány pravidelné stomatologické kontroly.

Dlouhodobé údaje o bezpečnosti použití u dětí a dospívajících týkající se růstu, dospívání a kognitivního a

behaviorálního vývoje nejsou dostupné.

Při zahájení léčby enuresis nocturna u dětí a dospívajících musí být individuálně zvážen přínos léčby oproti

riziku. Je nutno zvážit alternativní způsob léčby.

U dětí mladších 5 let nejsou žádné zkušenosti.

U dětí a dospívajících není dostatečný průkaz bezpečnosti a účinnosti pro léčbu depresivních stavů různé

etiologie a symptomatologie, fobií a záchvatů paniky, kataplexie doprovázející narkolepsii a chronické bolesti.

Použití Anafranilu u dětí a dospívajících (0 – 17 let věku) se v těchto indikacích nedoporučuje.

Počet bílých krvinek

Přestože se v průběhu léčby Anafranilem vyskytlo jen málo případů, kdy byly pozorovány změny v bílém

krevním obraze, doporučují se v průběhu léčby Anafranilem pravidelné kontroly krevního obrazu a sledování

výskytu takových symptomů, jako je horečka a bolest v krku, a to především v prvních měsících léčby nebo při

dlouhodobé terapii.

Anestezie

Před celkovou nebo lokální anestezií je třeba anesteziologa upozornit, že pacient je léčen Anafranilem (viz bod

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce).

Vysazení léčby

Přípravek je nutné vysazovat postupně, protože náhlé vysazení může vyprovokovat výskyt nežádoucích účinků.

Při rozhodnutí ukončit léčbu je nutno snižovat dávky tak rychle, jak je to možné, ale s ohledem na skutečnost, že

náhlé vysazení může mít některé následky (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky).

Laktóza a sacharóza

Anafranil 25 obsahuje laktózu a sacharózu. Pacienti se vzácným dědičným onemocněním galaktózovou

intolerancí, fruktózovou intolerancí, závažnou deficiencí laktázy, sacharózo-isomaltázovou nedostatečností nebo

glukózo-fruktózovou malabsorpcí nesmí tento přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce, které znamenají kontraindikaci

Inhibitory MAO

Anafranil se nesmí podávat nejméně dva týdny po skončení léčby inhibitory MAO (zde je riziko vzniku těžkých

stavů, jako je hypertenzní krize, hyperpyrexie a serotoninového syndromu zahrnujícího např. myoklonus,

agitovanost, křeče, delirium, kóma). Inhibitory MAO, které jsou silnými inhibitory CYP2D6 in vivo, jako je

moklobemid, jsou při podání klomipraminu kontraindikovány.

6/15

Bylo prokázáno, že Anafranil může být podán za 24 hodin po léčbě reverzibilním inhibitorem MAO-A, jako je

moklobemid, ale dvoutýdenní interval (wash-out period) musí být dodržen, jestliže inhibitor MAO-A je podáván

po léčbě Anafranilem.

Interakce, při nichž není doporučeno současné podání

Antiarytmika

Antiarytmika (jako chinidin a propafenon), která jsou silnými inhibitory CYP2D6, by neměla být užita

v kombinaci s tricyklickými antidepresivy.

Diuretika

Souběžné podávání Anafranilu s diuretiky může působit hypokalemii, která zvyšuje riziko prodloužení QT a

torsades de pointes. V případě výskytu hypokalemie je proto nutné zajistit adekvátní léčbu před podáním

Anafranilu (viz body 4.2 Dávkování a způsob použití a 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu (SSRI)

SSRI, které inhibují CYP2DS, jako fluoxetin, paroxetin nebo sertralin, a další včetně inhibitorů CYP1A2

a CYP2C19 (např. fluvoxamin) mohou rovněž zvyšovat plazmatické koncentrace klomipraminu, což vede k

odpovídajícím nežádoucím účinkům. Při současném podání fluvoxaminu se rovnovážné sérové koncentrace

klomipraminu vzrostly přibližně 4krát

(N-desmetylklomipramin klesl přibližně 2krát).

Navíc může současná léčba se SSRI vést k aditivnímu účinku na serotonergní systém (viz. Serotonergní látky).

Viz body 4.2 Dávkování a způsob použití a 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití.

Serotonergní látky

Je-li klomipramin podáván se serotonergní léčbou, např. selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu

(SSRI), serotoninem a inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu (SNRI), tricyklickými antidepresivy nebo

lithiem, může vzniknout serotoninový syndrom (viz body 4.2 Dávkování a způsob podání a 4.4 Zvláštní

upozornění a opatření pro použití). U fluoxetinu je doporučováno wash-out období 2 až 3 týdny před i po léčbě.

Interakce, které je nutno vzít v úvahu

Interakce posilující účinek Anafranilu

Současné podání CYP2D6 inhibitorů může vést u pacientů s dobrým debrisochin/spartein metabolickým

fenotypem ke zvýšení koncentrace obou léčivých látek až na trojnásobek, ústícím v jejich proměnu ve špatně

metabolizující fenotyp. Při současném podávání CYP1A2, CYP2C19 a CYP3A4 inhibitorů se očekává zvýšení

hladin klomipraminu a snížení N-demetylklomipraminu, což nemusí ovlivnit celkovou farmakologii.

Terbinafin

Současné podání Anafranilu s perorálním antimykotikem terbinafin, silným inhibitorem CYP2D6, může způsobit

zvýšenou expozici a akumulaci klomipraminu a jeho N-demethylovaného metabolitu. Proto může být nutná

úprava dávkování Anafranilu při podání s terbinafinem.

Cimetidin

Současné podání s antagonistou H2 receptorů, cimetidinem (inhibitor různých P450 isoenzymů, vč. CYP2D6 a

CYP3A4), může vést ke zvýšení plazmatických koncentrací tricyklických antidepresiv, proto je nutno jejich

dávku snížit.

Perorální kontraceptiva

Mezi perorálními kontraceptivy (15 a 30 µg ethynilestradiolu denně) a Anafranilem (25 mg denně) nebyla

doložena žádná interakce. Estrogeny nejsou známy jako inhibitory CYP2D6, hlavního enzymu podílejícího se na

vylučování klomipraminu, proto se interakce neočekává. Přesto v několika případech u vysokých dávek

estrogenu (50 µg denně) podaných současně s tricyklickými antidepresivy došlo ke zvýšení nežádoucích účinků a

terapeutické odpovědi. Význam těchto případů pro současné podávání klomipraminu a nízkodávkových

7/15

estrogenů není znám. U vysokých dávek estrogenu (50 µg denně) se doporučuje monitorovat terapeutickou

odpověď tricyklických antidepresiv a případně upravit dávky.

Antipsychotika

Současná léčba antipsychotiky (napří, fenotiaziny) může mít za následek zvýšení plazmatické koncentrace

tricyklických antidepresiv, snížení křečového prahu a zvýšení pohotovosti ke křečím. Kombinace s thioridazinem

může vyvolat těžké srdeční arytmie.

Metylfenidát

Methylfenidát může též zvyšovat koncentraci tricyklických antidepresiv potenciální inhibicí jejich metabolismu a

proto je nutné dávky tricyklických antidepresiv snížit.

Valproát Současné podání valproátu s klomipraminem může způsobit inhibici CYP2C a/nebo UGT enzymů s

následnou zvýšenou plazmatickou hladinou klomipraminu a desmetylklomipraminu. Grapefruit, grapefruitová nebo brusinková šťáva Současné podání Anafranilu s grapefruitem, grapefruitovou nebo brusinkovou šťávou může zvýšit

plazmatickou koncentraci klomipraminu.

Interakce zeslabující účinek Anafranilu

Rifampicin

Rifampicin (induktor CYP3A a CYP2C) může snižovat koncentrace klomipraminu, protože současné podání

léků, které indukují izoenzymy cytochromu P450 , zejména CYP3A4 a CYP2C19, mohou zrychlit metabolizmus

a snížit účinnost Anafranilu.

Antikonvulziva

Antikonvulziva (induktory CYP3A a CYP2C) jako barbituráty, karbamazepin, fenobarbital a fenytoin mohou

snižovat koncentrace klomipraminu, protože současné podání léků, které indukují izoenzymy cytochromu P450 ,

zejména CYP3A4 a CYP2C19, mohou zrychlit metabolizmus a snížit účinnost Anafranilu.

Kouření cigaret

Známé induktory CYP1A2 (např. sloučeniny nikotinu v cigaretovém kouři) snižují plazmatické koncentrace

tricyklických látek. U kuřáků byly hladiny klomipraminu v ustáleném stavu 2krát nižší oproti nekuřákům (u N-

demetylklomipraminu nedošlo ke změně).

Kolestipol a kolestyramin Současné podání iontovýměnných pryskyřic jako kolestyramin nebo kolestipol může snížit plazmatické

hladiny klomipraminu. Doporučuje se oddělené podání klomipraminu a pryskyřic tak, že lék je podáván

nejméně 2 hodiny před nebo 4-6 hodin po podání pryskyřice. Třezalka Současné podání Anafranilu s třezalkou během léčby může snížit plazmatické hladiny klomipraminu.

Interakce ovlivňující jiné léky

Anticholinergika

Tricyklická antidepresiva mohou zesílit účinek těchto léků (např. fenotiazinu, antiparkinsonik, antihistaminik,

atropinu, biperidenu,) při léčbě očních chorob, CNS, střevních chorob a onemocnění močového měchýře.

8/15

Adrenergní blokátory

Anafranil může snížit nebo zrušit antihypertenzní účinek adrenergních blokátorů neuronů jako jsou guanetidin,

betanidin, rezerpin, klonidin a alfa-metyldopa. Proto by u pacientů s vysokým krevním tlakem měla být užita

antihypertenziva s odlišným typem účinku (např. vazodilatancia nebo beta-blokátory).

CNS tlumící léky

Tricyklická antidepresiva mohou zesílit účinek alkoholu a jiných centrálně tlumivých látek (např. barbiturátů,

benzodiazepinů nebo celkových anestetik).

Sympatomimetika

Anafranil může potencovat kardiovaskulární účinky sympatomimetik, jako jsou adrenalin, noradrenalin

izoprenalin, efedrin, fenylefrin (např. lokálních anestetika).

Antikoagulancia

Některá tricyklická antidepresiva mohou potencovat antikoagulační efekt kumarinových derivátů, např.

warfarinu, pravděpodobně inhibicí jejich metabolismu (CYP2C9). Není důkaz o schopnosti klomipraminu

inhibovat metabolismus antikoagulancií, jako např. warfarinu, nicméně doporučuje se důkladné sledování

plazmatických hladin protrombinu.

Klomipramin je také in vitro (Ki = 2,2 mikroM) a in vivo inhibitor CYP2D6 (sparteinová oxidace); proto může u

extenzivních metabolizérů zvyšovat koncentrace současně podávaných sloučenin, které jsou primárně

vylučovány pomocí CYP2D6.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

K dispozici jsou pouze omezené údaje o užití Anafranilu během těhotenství, které naznačují možný nepříznivý

účinek na plod nebo vznik vrozených vývojových poruch, Anafranil by měl být během těhotenství užíván jen

tehdy, pokud předpokládaný přínos léčby převáží možné riziko pro plod.

U novorozenců, jejichž matky užívaly tricyklická antidepresiva až do doby porodu, byly pozorovány v průběhu

prvých hodin a dnů po narození nežádoucí účinky způsobené vysazením léku (např. dyspnoe, letargie, koliky,

dráždivost, hypotenze nebo hypertenze, třes, spazmy). Léčba matky Anafranilem by proto měla být postupně

ukončena nejpozději sedm týdnů před vypočítaným termínem porodu.

Kojení

Léčivá látka prostupuje do mateřského mléka. Pokud matka kojí, je nutné buďAnafranil postupně vysadit nebo

odstavit kojence.

Fertilita U potkanů nebyl při dávkách do 24 mg/kg per os pozorován vliv na reprodukční výkonnost, včetně

samčí a samičí fertility. U myší, potkanů a králíků nebyly po dávkách do 100, 50, respektive 60 mg/kg, pozorovány teratogenní

účinky (viz bod 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti). Nebyla doložena interakce mezi perorálními kontraceptivy při dlouhodobém užívání (15 nebo 30

mikrogramů etinylestradiolu denně) a Anafranilem (25 mg denně) (viz bod 4.5 Interakce s jinými

léčivými přípravky a jiné formy interakce

).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

9/15

Pacienty léčené Anafranilem je nutné upozornit, že byly pozorovány rozmazané neostré vidění, ospalost a jiné

nervové a psychiatrické poruchy jako jsou spavost, poruchy pozornosti, zmatenost, desorientace, zhoršení

deprese, delirium a další (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky). Pokud se tyto projeví, nesmí pacienti řídit motorová

vozidla, obsluhovat stroje nebo vykonávat jiné činosti vyžadující zvýšenou pozoronost. Pacientům je také nutné

zdůraznit, že alkohol nebo i jiné léky potencují účinek Anafranilu (viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými

přípravky a jiné formy interakce).

4.8. Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a přechodné, odeznějí během léčby nebo po snížení dávky. Ne vždy

odpovídají koncentraci léku v plazmě nebo podané dávce. Často je obtížné rozlišit nežádoucí účinky od příznaků

deprese, jako je únava, poruchy spánku, nervozita, úzkost, zácpa, sucho v ústech.

Při výskytu závažných neurologických nebo psychiatrických nežádoucích účinků musí být léčba Anafranilem

ukončena.

Nežádoucí účinky jsou roztříděny podle četnosti výskytu: velmi časté (≥ 1/10), časté : (≥ 1/100 až < 1/10), méně

časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1000), velmi vzácné < 0.01 % (< 1/10 000), včetně

izolovaných hlášení.

Tabulka 1

Přehled nežádoucích účinků

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté

Leukopenie, agranulocytosa, thrombocytopenie, eosinofilie

Srdeční poruchy

Časté

Sinusová tachykardie, palpitace, ortostatická hypotenze, klinicky

nezávažné změny EKG (např. změny ST a T úseku) u pacientů s

normálním nálezem na srdci

Méně časté

Arytmie, zvýšený krevní tlak

Velmi vzácné

poruchy srdečního převodního systému (tj. rozšíření komplexu QRS,

prodloužený QT interval, změny PQ, blok raménka, torsade de points u

pacientů s hypokalemií)

Poruchy ucha a labyrintu

Časté

Tinnitus

Endokrinní poruchy

Velmi vzácné

SIADH (porucha sekrece antidiuretického hormonu)

Poruchy oka

Velmi časté

Poruchy akomodace, rozmazané neostré vidění

Časté

Mydriáza

Velmi vzácné

Glaukom

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Nausea, sucho v ústech, zácpa

Časté

Zvracení, zažívací obtíže, průjem

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté

Únava

Velmi vzácné

Edém (lokální nebo generalizovaný), alopecie, hyperpyrexie

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné

hepatitida s nebo bez ikteru

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné

Anafylaktické a anafylaktoidní reakce včetně hypotenze

Vyšetření

10/15

Velmi časté

Zvýšená hmotnost

Časté

Zvýšené transaminázy

Velmi vzácné

Abnormální EEG

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté

Zvýšená chuť k jídlu

Časté

Snížená chuť k jídlu

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté

Svalová slabost

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Závrať, třes, bolest hlavy, myoklonus, somnolence

Časté

Poruchy řeči, parestezie, svalová hypertonie dysgeusie, poruchy

paměti, poruchy pozornosti

Méně časté

Křeče, ataxie

Velmi vzácné

Neuroleptický malignní syndrom

Psychiatrické poruchy

Velmi časté

Neklid

Časté

zmatenost doprovázená poruchou orientace a halucinacemi (zvláště u

starších pacientů a pacientů trpících Parkinsonovou nemocí), stavy

úzkosti, vzrušení, poruchy spánku, mánie, hypománie, agresivita,

depersonalizace, zhoršení deprese, nespavost, noční můry, delirium

Méně časté

Aktivace psychotických příznaků

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi časté

Poruchy mikce

Velmi vzácné

Retence moči

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Velmi časté

Poruchy libida, erektilní dysfunkce

Časté

Galaktorhea, zvětšení prsů

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté

Zívání

Velmi vzácné

Alergická alveolitida (pneumonitis) s nebo bez eosinofilie

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté

Nadměrné pocení

Časté

Alergické kožní reakce (exantém, urtika), fotosenzitivita, pruritus

Velmi vzácné

Purpura

Cévní poruchy

Časté

Návaly

Další nežádoucí účinky z postmarketingového sledování Následující nežádoucí účinky byly pozorovány v rámci postmarketingového sledování u Anafranilu

podávaného per os nebo intramuskulárně/intravenózně. Protože byly tyto nežádoucí účinky hlášeny

spontánně z populace neznámé velikosti, není vždy možné spolehlivě určit jejich četnost.

Poruchy nervového systému

Není známo: serotoninový syndrom, extrapyramidové příznaky (včetně akatizie a tardivní dyskinezie).

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

11/15

Není známo: rabdomyolýza (jako komplikace neuroleptického maligního syndromu)

Vyšetření

Není známo: zvýšená hladiny prolaktinu v krvi

Symptomy vysazení

Po náhlém ukončení léčby nebo výrazné redukci dávek lze občas pozorovat výskyt následujících příznaků:

nauzea, zvracení, bolest v břiše, průjem, nespavost, bolest hlavy, nervozita a úzkost (viz bod 4.4 Zvláštní

upozornění a opatření pro použití).

Fraktury kostí

Epidemiologické studie, především ty, které byly provedené u pacientů ve věku 50 let a výše, ukázaly zvýšené

riziko fraktur kostí u těch pacientů, kteří užívají selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a

tricyklická antidepresiva. Mechanismus vzniku tohoto rizika není znám.

Geriatrická populace

Starší pacienti jsou zvláště citliví vůči anticholinergním, neurologickým, psychiatrickým nebo kardiovaskulárním

účinkům. Jejich schopnost metabolizovat a eliminovat léky může být snížená, což může vést k riziku zvýšených

plazmatických koncentrací při terapeutických dávkách.

4.9

Předávkování

Příznaky a projevy předávkování Anafranilem jsou stejné jako u ostatních tricyklických antidepresiv. Hlavní

komplikací jsou neurologické poruchy a změny srdeční činnosti. U dětí musí být i náhodné požití jakéhokoli

množství považováno za vážné, potenciálně i fatální.

Příznaky a projevy předávkování

První příznaky otravy se projeví přibližně za 4 hodiny po požití léku a dosahují maxima závažnosti za 24 hodin.

Vzhledem ke zpomalené absorpci způsobené anticholinerním účinkem léku, dlouhému poločasu a

enterohepatálnímu oběhu léku je pacient v nebezpečí ještě 4 až 6 dnů po předávkování.

Byly pozorovány následující příznaky a projevy:

Centrální nervový systém: ospalost, ztrnulost, kóma, ataxie, neklid, vzrušení, zvýšené reflexy, svalová rigidita,

choreoathetoidní pohyby, křeče. Dále se mohou vyskytnout příznaky související se serotoninovým syndromem

(např. hyperpyrexie, myoklonus, delirium a kóma).

Kardiovaskulární systém: hypotenze, tachykardie, arytmie, prodloužení QT, arytmie vč. torsades de pointes,

poruchy srdečního převodního systému, šok, srdeční selhání; ve velmi vzácných případech srdeční zástava.

Dále se může objevit útlum dýchání, cyanóza, zvracení, horečka, mydriáza, pocení, oligurie anebo anurie.

Léčba

Není známo žádné specifické antidotum, léčba je především symptomatická a podpůrná.

Každý pacient, a především děti, s podezřením na předávkování Anafranilem by měl být hospitalizován a pečlivě

sledován nejméně 72 hodin.

Pokud byla látka užita perorálně a je-li pacient při vědomí, je třeba vyvolat co nejdříve zvracení, a provést

výplach žaludku. Je-li pacient v bezvědomí, je nutno zajistit volné dýchací cesty, nesmí se vyvolávat zvracení a

výplach provádět až po intubaci s obturací dýchacích cest. Toto opatření se doporučuje provádět i za 12 a více

hodin po požití látky, protože anticholinergní účinek může zpomalit vyprazdňování žaludku. Podání aktivního

uhlí pomůže snížit absorpci látky.

Při otravě Anafranilem se nedoporučuje podávat fyzostigmin, protože po jeho aplikaci byly zaznamenány případy

těžké bradykardie, asystolie a křečí. Vzhledem k nízké plazmatické koncentraci klomipraminu a silné vazbě na

plazmatické bílkoviny jsou hemodialýza a peritoneální dialýza neúčinné.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

12/15

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: N06AA04. Tricyklická antidepresiva. Inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a

noradrenalinu (neselektivní inhibitor zpětného vychytávání monoaminů).

Mechanismus účinku

Terapeutický účinek Anafranilu je založen na jeho schopnosti inhibovat zpětné vychytávání noradrenalinu (NA)

a serotoninu (5-HT) v synaptické štěrbině neuronu. Dominantní složkou této aktivity je inhibice zpětného

vychytávání serotoninu (5-HT). Charakteristické pro Anafranil je také široké farmakologické spektrum působení

(alfa1-adrenolytické, anticholinergní, antihistaminové a antiserotonergní [blokování 5-HT receptorů] ).

Farmakodynamické účinky

Anafranil působí na depresivní syndrom jako celek, především na příznaky, jako je psychomotorická retardace,

depresivní nálady a úzkost. Klinická odpověď nastává obvykle za 2 až 3 týdny od začátku léčby.

Anafranil má také specifický účinek u obsedantně kompulzivních poruch, který se liší od účinků

antidepresivních.

U chronické bolesti s nebo bez somatických příznaků účinkuje Anafranil převážně ovlivněním neurotransmise

serotoninu a noradrenalinu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání se klomipramin úplně vstřebává z gastrointestinálního traktu.

Systémová dostupnost nezměněného klomipraminu se snižuje až na 50% hepatálním first-pass efektem přeměnou

na aktivní metabolit N-demetylklomipramin.

Po jednorázovém podání obalené tablety o síle 25 mg nebo tablety s řízeným uvolňováním o síle 75 mg byla

průměrná maximální plazmatická koncentrace

(Cmax) klomipraminu 63,37 ± 12,71 ng/ml (Tmax 4,83 ±

0,39 hod), respektive 32,55 ± 8,10 (Tmax 9,00 ± 1,81 hod).

Dávka 75 mg denně, podaná buď jako obalená tableta 25 mg 3x denně, nebo jako tableta s řízeným uvolňováním

75 mg jednou denně vytvoří rovnovážnou plazmatickou koncentraci pohybující se v rozmezí přibližně od 20 do

175 ng/ml.

Rovnovážné plazmatické koncentrace aktivního metabolitu N-demetylklomipraminu mají podobný charakter,

avšak při podání dávky 75 mg Anafranilu za den jsou hladiny metabolitu v průměru o 40 až 85% vyšší než u

klomipraminu.

Distribuce

Klomipramin je z 97,6% vázán na plazmatické bílkoviny. Klomipramin je extenzivně distribuován v organizmu

se zdánlivým distribučním objemem přibližně 12 až 17 l/kg hmotnosti. Koncentrace v mozkomíšním moku je

rovna přibližně 2% plazmatické koncentrace. Klomipramin přechází do mateřského mléka v koncentracích

shodných s koncentracemi v plazmě a prostupuje placentou.

Metabolizmus

Klopiramin je primárně metabolizován demetylací na aktivní metabolit N-demetylklomipramin. N-

demetylklomipramin vzniká působením různých P450 isoenzymů, zejména CYP3A4, CYP2C19 a CYP1A2.

Klomipramin a N-demetylklomipramin jsou dále hydroxylovány na 8-hydroxy-klomipramin a 8-hydroxy-N-

demetylklomipramin. Klomipramin je také hydrolyzován v pozici 2 a N-demetylklomipramin může být dále

demetylován na didemetylklomipramin. 2- a 8-hydroxy- metabolity jsou primárně vylučovány jako glukuronidy

močí. Vylučování aktivních složek, klomipraminu a N-demetylklomipraminu tvorbou 2- a 8-

hydroxyklomipraminu je katalyzováno CYP2D6.

Eliminace

Biologický poločas klomipraminu je 21 hod. (rozmezí 12 až 36 hod.), biologický poločas demetylklomipraminu

je 36 hod.

13/15

Asi dvě třetiny jedné dávky klomipraminu se vylučuje močí formou ve vodě rozpustných konjugátů a asi jedna

třetina stolicí. Množství nezměněného klomipraminu vyloučeného močí je asi 2% a demetylklomipraminu se

močí vylučuje v nezměněné formě 0,5% podané dávky.

Vliv potravy Vliv potravy na farmakokinetiku klomipraminu není významný. Po podání Anafranilu s jídlem je možné

pozorovat mírné zpoždění absorpce. Proporcionalita dávky V rozmezí 25 až 150 mg je farmakokinetika závislá na podané dávce.

Vliv věku

U starších pacientů, vzhledem ke snížené metabolické clearence, jsou plazmatické koncentrace klomipraminu

podaného v jakékoli dávce vyšší, než u mladších pacientů. Dosud nebylo prokázáno, že poruchy jaterních a

ledvinných funkcí ovlivňují farmakokinetiku klomipraminu. Porucha funkce ledvin Specifické zprávy popisující farmakokinetiku přípravku u pacientů s poruchou funkce ledvin nejsou k dispozici.

Ačkoliv se přípravek vylučuje močí a stolicí ve formě neaktivních metabolitů, kumulace neaktivních metabolitů

může následně vést ke kumulaci léčivé látky a jejích aktivních metabolitů. U pacientů se středně závažnou až

závažnou poruchou funkce ledvin se během léčby doporučuje monitorování. Porucha funkce jater Klomipramin se významně metabolizován v játrech prostřednictvím izoenzymů CYP2D6, CYP3A4, CYP2C19 a

CYP1A2, porucha funkce jater může ovlivnit jeho farmakokinetiku. Pacientům s poruchou funcke jater je nutné

podávat klomipramin s obezřetností. Etnické vlivy Ačkoliv nebyl vliv etnických a rasových faktorů na farmakokinetiku klomipraminu obsáhle studován, je známo,

že metabolizmus klomipraminu a jeho účinného metabolitu je řízen genetickými faktory, které vedou ke slabému

a silnému metabolizmu léčivé látky a jejího metabolitu. Metabolizmus klomipraminu v kavkazské populaci nelze

extrapolovat na asijskou populaci, zejména na Japonce a Číňany, kvůli výraznému rozdílu v metabolizmu

klomipraminu mezi těmito etnickými skupinami. Lékové formy s řízeným uvolňováním Řízené uvolňování klomipraminu poskytuje plynulý farmakokinetický profil vzhledem k udržování

terapeutických plazmatických koncentrací během 24 hodin. Průměrné maximální plazmatické koncentrace je

dosaženo během přibližně 9 hodin. Po podání 75 mg klomipraminu v lékové formě s řízeným uvolňováním je

pozorované Cmax poloviční v porovnání s koncentrací dosaženou po podání tablet 25 mg třikrát denně. Celková

expozice však zůstává beze změny. Po opakovaném podání lékové formy s řízeným uvolňováním se rovnovážné

hodnoty Cmin a Cmax nachází v terapeutickém rozmezí. Tablety s řízeným uvolňováním jsou bioekvivalentní

obaleným tabletám a tobolkám.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Toxicita po opakovaných dávkách Při podání klomipramin-hydrochloridu v dávkách vyšších než 10násobek maximální doporučené denní dávky u

člověka byly pozorovány fosfolipidóza a testikulární změny, obecně spojované s tricyklickými sloučeninami. Reprodukční toxicita U potkanů nebyl při dávkách do 24 mg/kg per os pozorován vliv na reprodukční výkonnost, včetně

samčí a samičí fertility.

14/15

U myší, potkanů a králíků nebyly po dávkách do 100, 50, respektive 60 mg/kg, pozorován teratogenní

účinky. Mutagenita Různé in vitro a in vivo testy mutagenity neprokázaly mutagenní účinky klomipramin-hydrochloridu. Kancerogenita

Po 104 týdnech léčby klomipramin hydrochloridem nebyla u myší a potkanů zjištěna kancerogenita.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Anafranil 25:

Koloidní bezvodý oxid křemičitý, glycerol 85%, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob,

kyselina stearová, kopovidon, hydroxypropylmethylcelulosa, mikrokrystalická celulosa, oxid titaničitý, žlutý oxid

železitý, makrogol 8000, povidon, sacharosa, mastek.

Anafranil SR 75:

Koloidní bezvodý oxid křemičitý, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, kalcium-stearát, disperze

methakrylátového kopolymeru E 30%, hydroxypropylmethylcelulosa, hydrogenricinomakrogol 2000, červený

oxid železitý, oxid titaničitý, mastek.

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3

Doba použitelnosti

5 let

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Anafranil 25: Uchovávejte při teplotě do 25°C, uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

Anafranil SR 75: Uchovávejte při teplotě do 25°C, uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn

před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Anafranil 25 obalené tablety: Al/PVC/PE/PVDC blistr, krabička

Velikost balení: 30x 25 mg, 150x 25 mg

Anafranil SR 75 potahované tablety s řízeným uvolňováním: Al/PVC blistr, krabička

Velikost balení: 20 x 75 mg

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

6.6

Návod k použití přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

15/15

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika.

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Anafranil 25: 30/006/70-C

Anafranil SR 75: 30/172/91-C

9.

DATUM REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ

Anafranil 25: 27. 7. 1970 / 30. 11. 2005

Anafranil SR 75: 22. 5. 1991 / 22. 11. 2006

10.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

31.10.2012

Document Outline



nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ANAFRANIL SR 75Tablety s řízeným uvolňovánímClomipramini hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje 75 mg Clomipramini hydrochloridum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje hydrogenricinomakrogol aj.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

20 tablet s řízeným uvolňováním

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách ap.).

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

LIKVIDACI

NEPOUŽITÝCH

LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

30/172/91-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ANAFRANIL SR 75

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ANAFRANIL SR 75Clomipramini hydrochloridum75 mg

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.