Amprilan H 2,5 Mg/12,5 Mg

Kód 0104716 ( )
Registrační číslo 58/ 374/05-C
Název AMPRILAN H 2,5 MG/12,5 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto, Slovinsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0051368 POR TBL NOB 10 Tableta, Perorální podání
0051369 POR TBL NOB 10 Tableta, Perorální podání
0051389 POR TBL NOB 100 Tableta, Perorální podání
0051388 POR TBL NOB 100 Tableta, Perorální podání
0051370 POR TBL NOB 14 Tableta, Perorální podání
0051371 POR TBL NOB 14 Tableta, Perorální podání
0051372 POR TBL NOB 20 Tableta, Perorální podání
0051374 POR TBL NOB 20 Tableta, Perorální podání
0051375 POR TBL NOB 28 Tableta, Perorální podání
0051376 POR TBL NOB 28 Tableta, Perorální podání
0051377 POR TBL NOB 30 Tableta, Perorální podání
0051378 POR TBL NOB 30 Tableta, Perorální podání
0051379 POR TBL NOB 42 Tableta, Perorální podání
0051380 POR TBL NOB 42 Tableta, Perorální podání
0051382 POR TBL NOB 50 Tableta, Perorální podání
0051385 POR TBL NOB 50 Tableta, Perorální podání
0104716 POR TBL NOB 84 Tableta, Perorální podání
0104717 POR TBL NOB 84 Tableta, Perorální podání
0051386 POR TBL NOB 98 Tableta, Perorální podání
0051387 POR TBL NOB 98 Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak AMPRILAN H 2,5 MG/12,5 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls77715/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Amprilan H 2,5 mg/12,5 mg

Amprilan H 5 mg/25 mg

Ramiprilum/Hydrochlorothiazidum

tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je Amprilan H a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amprilan H užívat

3.

Jak se Amprilan H užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Amprilan H uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE AMPRILAN H A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Amprilan H je kombinací dvou léčivých látek, ramiprilu a hydrochlorothiazidu.

Ramipril patří do skupiny léků zvaných „inhibitory ACE“ (Inhibitory enzymu přeměňujícího angiotensin). Účinkuje takto:-

snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které zvyšují krevní tlak,

-

uvolňuje a rozšiřuje Vaše krevní cévy,

-

usnadňuje Vašemu srdci čerpat krev do celého těla.

Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků zvaných „thiazidová diuretika“ neboli odvodňovací tablety. Zvyšuje množství vody (moči), kterou Vaše tělo vyprodukuje. Tímto způsobem se snižuje krevní tlak.

Amprilan H se používá k léčbě vysokého krevního tlaku. Obě léčivé látky snižují Váš krevní tlak. Používají se společně v případech, kdy léčba jednotlivými látkami nebyla účinná.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE AMPRILAN H UŽÍVAT

Neužívejte Amprilan H

-

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ramipril, hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další složku přípravku Amprilan H (viz bod 6).

-

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léky podobné přípravku Amprilan H (jiné inhibitory ACE nebo léky odvozené od sulfonamidů).

Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka.

-

Jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci zvanou „angioedém“. Příznaky zahrnují svědění, kopřivku, červené skvrny na rukou, nohou a hrdle, otok hrdla a jazyka, otok okolo očí a rtů a obtíže při dýchání a polykání.

-

Jestliže se podrobujete dialýze nebo jakémukoliv jinému druhu filtrace krve. Přípravek Amprilan H nemusí být pro Vás vhodný, což závisí na používaném přístroji.

-

Jestliže máte závažné problémy s játry.

-

Jestliže máte v krvi abnormální množství některých solí (vápníku, draslíku, sodíku),

-

Jestliže máte problémy s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (stenóza (zúžení) tepny ledviny).

-

Během posledních 6 měsíců těhotenství (viz bod níže „Těhotenství a kojení“).

-

Jestliže kojíte (viz bod níže „Těhotenství a kojení“).

Neužívejte Amprilan H, jestliže pro Vás platí kterýkoli z těchto případů. Jestliže si nejste jistý(á), spojte se se svým lékařem dříve, než začnete Amprilan H užívat.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Amprilan H je zapotřebí

Spojte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete svůj lék užívat:-

jestliže máte problémy se srdcem, játry nebo ledvinami,

-

jestliže jste ztratil(a) větší množství solí nebo tekutin (zvracením, průjmem, neobvyklým pocením, dietou s nízkým obsahem soli, užíváním diuretik (odvodňovací tablety) po dlouhou dobu nebo dialýzou),

-

jestliže se máte podrobit léčbě pro snížení alergie na bodnutí včelou nebo vosou (desenzibilizace),

-

jestliže Vám má být podáno anestetikum (znecitlivující prostředek). Podává se kvůli operaci nebo zubnímu zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem Amprilan H jeden den předem - poraďte se proto se svým lékařem,

-

jestliže máte vysoké hladiny draslíku v krvi (prokázané výsledky krevních zkoušek),

-

jestliže máte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus erythematodes,

-

jestliže se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte to říci svému lékaři. Amprilan H se nedoporučuje během prvních 3 měsíců těhotenství a může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, jestliže se užívá po 3. měsíci těhotenství (viz bod níže „Těhotenství a kojení“).

DětiU dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku Amprilan H nedoporučuje, protože u této věkové skupiny pacientů nikdy nebyl používán.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete přípravek Amprilan H užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu (včetně rostlinných přípravků). Je to kvůli tomu, že Amprilan H může ovlivnit způsob účinku jiných léků a současně některé léky mohou ovlivnit způsob účinku přípravku Amprilan H.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou zeslabit účinek přípravku Amprilan H:-

Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová).

-

Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, astmatu nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám zkontroluje krevní tlak.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při současném užívání s přípravkem Amprilan H zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků:-

Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová).

-

Léčivé přípravky, které mohou snižovat množství draslíku ve Vaší krvi. To zahrnuje léky na zácpu, diuretika (odvodňovací tablety), amfotericin B (užívané pro léčbu plísňových infekcí) a ACTH (používá se pro zjištění, zda Vaše nadledviny správně fungují).

-

Léky pro léčbu rakoviny (chemoterapie).

-

Léky užívané při srdečních problémech, včetně problémů se srdečním tepem.

-

Léky zabraňující odmítnutí orgánů po transplantaci, jako je cyklosporin.

-

Diuretika (odvodňovací tablety), jako je furosemid.

-

Léky, které mohou zvyšovat hladinu draslíku ve Vaší krvi, jako je spironolakton, triamteren, amilorid, soli draslíku a heparin (používaný pro ředění krve).

-

Steroidní léky používané při zánětech, jako je prednisolon.

-

Doplňky vápníku.

-

Alopurinol (používaný pro snížení hladiny kyseliny močové v krvi).

-

Prokainamid (používaný při problémech se srdečním rytmem).

-

Kolestyramin (používaný pro snížení množství tuku v krvi).

-

Karbamazepin (používaný při epilepsii).

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Amprilan H může mít vliv na jejich účinek:-

Léky na cukrovku, jako jsou léky k vnitřnímu použití snižující hladinu cukru v krvi a inzulin. Amprilan H může snižovat množství cukru v krvi. Po dobu užívání přípravku Amprilan H si pečlivě kontrolujte hladinu cukru ve své krvi.

-

Lithium (používané při duševních onemocněních). Amprilan H může zvyšovat množství lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi.

-

Léky pro uvolnění svalů.

-

Chinin (proti malárii).

-

Léky obsahující jód; ty se mohou používat před rentgenovým vyšetřením v nemocnici.

-

Penicilin (používaný při infekcích).

-

Léky k ředění krve, které užíváte vnitřně (perorální antikoagulancia), jako je warfarin.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete Amprilan H užívat.

TestyPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete svůj lék užívat:-

Jestliže máte podstoupit vyšetření příštítných tělísek. Amprilan H může ovlivnit výsledky vyšetření.

-

jestliže jste sportovec (sportovkyně) mající se podrobit antidopingovému testu. Amprilan H může způsobit pozitivní výsledek testu.

Užívání přípravku Amprilan H s jídlem a pitím

-

Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Amprilan H může způsobit, že budete pociťovat závrať nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat v období, kdy užíváte přípravek Amprilan H, proberte to se svým lékařem, protože léky používané pro snížení krevního tlaku a alkohol mohou mít aditivní účinky (jejich účinky se mohou sčítat).

-

Amprilan H se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře. Po dobu prvních 12 týdnů těhotenství se Amprilan H nemá užívat a po 13. týdnu těhotenství jej dokonce nesmíte užívat vůbec, protože jeho užívání v těhotenství může být pro Vaše dítě škodlivé. Otěhotníte-li během léčby přípravkem Amprilan H, okamžitě to řekněte svému lékaři. Přechod na jinou vhodnou alternativní léčbu se má uskutečnit ještě před plánovaným otěhotněním.

Pokud kojíte, nesmíte Amprilan H užívat. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Doporučuje se, abyste neřídil(a) vozidlo ani neobsluhoval(a) stroje, dokud nezjistíte, jak na Vás Amprilan H působí. Při užívání přípravku Amprilan H můžete pociťovat závratě. Je to pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Amprilan H nebo jestliže přecházíte na vyšší dávku. Pokud k tomu dojde, neřiďte vozidla ani neobsluhujte žádné nástroje či stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Amprilan H

Jestliže Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

JAK SE AMPRILAN H UŽÍVÁ

Vždy užívejte Amprilan H přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je 1 tableta přípravku Amprilan H 2,5 mg/12,5 mg ráno. Tuto dávku lze v případě potřeby zvyšovat v intervalech alespoň 3 týdnů na 1 tabletu přípravku Amprilan H 5 mg/25 mg ráno.

Maximální dávka je 5 mg ramiprilu a 25 mg hydrochlorothiazidu.

Způsob užívání tohoto léku-

Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu, nejlépe ráno.

-

Tablety spolkněte a zapijte je tekutinou.

-

Tablety nedrťte ani nežvýkejte.

Jaké množství léku je třeba užívat Léčba vysokého krevního tlakuLékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak pod kontrolou.

Starší osobyLékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Amprilan H, než jste měl(a)

Informujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na pohotovost do nejbližší nemocnice. Cestou do nemocnice neřiďte – požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení léku, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít Amprilan H

Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradit(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Amprilan H nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté:

Postihující více než 1 z 10 pacientů

Časté:

Postihující 1 až 10 ze 100 pacientů

Méně časté:

Postihující 1 až 10 z 1 000 pacientů

Vzácné:

Postihující 1 až 10 z 10 000 pacientů

Velmi vzácné:

Postihující méně než 1 z 10 000 pacientů

Není známo:

z dostupných údajů nelze určit

Ihned přestaňte užívat přípravek Amprilan H a navštivte svého lékaře, pokud zaznamenáte kterýkoli z následujících závažných vedlejších účinků - je možné, že budete potřebovat naléhavou lékařskou péči:-

Otok obličeje, rtů nebo hrdla, který může způsobit obtíže při polykání nebo dýchání, stejně tak jako svědění a vyrážky. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na Amprilan H.

-

Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém).

Informujte ihned svého lékaře, jestliže zaznamenáte:-

Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak na hrudníku nebo závažnější problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody.

-

Dušnost, kašel a horečku trvající 2 až 3 dny a nechutenství. Může jít o příznaky plicních problémů včetně zápalu plic.

-

Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např.krvácení z dásní), purpurové skvrny, tvorbu velkých skvrn nebo puchýřů na kůži nebo častější výskyt infekcí než obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závratě nebo bledou pokožku. Může jít o příznaky problémů s krví nebo kostní dření.

-

Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět slinivky břišní).

-

Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže nebo bělma očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět jater) nebo poškození jater.

Další nežádoucí účinky zahrnují:Sdělte, prosím, svému lékaři, pokud se kterýkoli z následujících nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud trvá déle než několik dnů.Časté (postihující méně než 1 z 10 pacientů)-

Bolest hlavy, pocit slabosti nebo únavy.

-

Pocit závratě. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Amprilan H nebo když začnete užívat vyšší dávku.

-

Suchý dráždivý kašel nebo zánět průdušek (bronchitida).

-

Vyšší hladina cukru v krvi, než je obvyklé – prokazuje se krevními testy. Pokud máte cukrovku, může se zhoršit.

-

Více kyseliny močové nebo větší množství tuků v krvi, než je obvyklé – prokazuje se krevními testy.

-

Bolestivé, zarudlé a oteklé klouby.

Méně časté (postihující méně než 1 ze 100 pacientů)

-

Kožní vyrážka s vyvýšenými plochami nebo bez nich.

-

Zčervenání, mdloba, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo si rychle sednete.

-

Problémy s rovnováhou (vertigo).

-

Svědění a neobvyklé pocity na kůži, jako je pocit necitlivosti, mravenčení, bodání, pálení nebo napjatosti kůže (parestézie).

-

Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti.

-

Problémy se spaním.

-

Pocit deprese, úzkosti, zvýšené nervozity nebo chvění.

-

Ucpaný nos, zánět dutin (sinusitida), dušnost.

-

Zánět dásní (gingivitida), otok v ústech.

-

Červené, svědivé, oteklé nebo vlhké oči.

-

Zvonění v uších.

-

Rozostřené vidění.

-

Vypadávání vlasů.

-

Bolest na hrudníku.

-

Svalová bolest.

-

Zácpa, bolest žaludku nebo střev.

-

Špatné trávení nebo pocit nevolnosti.

-

Vylučování většího množství tekutiny (moči) za den, než je obvyklé.

-

Intenzivnější pocení než obvykle nebo pocit žízně.

-

Ztráta nebo pokles chuti k jídlu (anorexie), snížený pocit hladu.

-

Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep.

-

Otok horních a dolních končetin. Může jít o příznak toho, že Vaše tělo zadržuje více vody než obvykle.

-

Horečka.

-

Sexuální neschopnost u mužů.

-

Pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo množství hemoglobinu – prokazuje se krevními testy.

-

Změna funkce jater, slinivky břišní nebo ledvin prokázaná krevním testem

-

Méně draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle

Velmi vzácné (postihující méně než 1 z 10 000 pacientů)-

Nevolnost, průjem nebo pálení žáhy.

-

Červený oteklý jazyk nebo sucho v ústech.

-

Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle.

Další hlášené nežádoucí účinky:Sdělte, prosím, svému lékaři, pokud se kterýkoli z následujících účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud trvá déle než několik dnů:-

Obtíže se soustředěním, pocit neklidu či zmatenosti.

-

Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní nebo jsou bolestivé (mohl by to být Raynaudův fenomén).

-

Zvětšení prsů u mužů.

-

Krevní sraženiny.

-

Porucha sluchu.

-

Slzení očí v menší míře než obvykle.

-

Vidění žlutých předmětů.

-

Dehydratace (ztráta tekutin).

-

Otok, bolest a zrudnutí tváří (zánět slinné žlázy).

-

Otok střeva zvaný „intestinální angioedém“ vykazující příznaky, jako je bolest břicha, zvracení a průjem.

-

Větší citlivost na sluneční záření než obvykle.

-

Závažné popraskání nebo odlupování kůže, svědivá vyrážka s vyvýšenými plochami nebo jiné kožní reakce, jako je červená vyrážka na obličeji nebo čele.

-

Kožní vyrážka nebo tvorba modřin.

-

Skvrny na kůži a studené končetiny.

-

Problémy s nehty (například uvolnění či oddělení nehtu z nehtového lůžka).

-

Strnulost těla nebo neschopnost hýbat čelistmi (tetanus).

-

Slabost nebo křeče svalstva.

-

Snížená sexuální touha u mužů i žen.

-

Krev v moči. Může být příznakem problémů s ledvinami (intersticiální nefritida).

-

Více cukrů v moči než je obvyklé.

-

Zvýšené množství určitého typu bílých krvinek (eozinofilie) – zjistí se krevními testy.

-

Příliš malé množství krvinek v krvi (pancytopenie) – zjistí se krevními testy.

-

Změny množství iontů (solí), jako je sodík, vápník, hořčík a chlorid v krvi – zjistí se krevními testy.

-

Zpomalené či zhoršené reakce.

-

Změna vnímání vůně.

-

Obtíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu.

Pokud zaznamenáte jakékoli nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK AMPRILAN H UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Amprilan H nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Amprilan H obsahuje

-

Léčivými látkami jsou: ramiprilum a hydrochlorothiazidum.

Jedna tableta obsahuje ramiprilum 2,5 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.Jedna tableta obsahuje ramiprilum 5 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.

-

Pomocnými látkami jsou: hydrogenuhličitan sodný, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, předbobtnalý škrob a natrium-stearyl-fumarát.

Jak přípravek Amprilan H vypadá a co obsahuje toto balení

Amprilan H 2,5 mg/12,5 mg, tablety: bílé až téměř bílé podlouhlé, nepotahované ploché tablety s půlící rýhou na jedné straně a označením „12,5“ na druhé straně. Půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.Amprilan H 5 mg/25 mg, tablety: bílé až téměř bílé podlouhlé, nepotahované ploché tablety s půlící rýhou na jedné straně a označením „25“ na druhé straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Tablety přípravku Amprilan H se dodávají v krabičkách po 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 84, 98 a 100 tabletách v blistrech a polypropylenových nádobkách po 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 a 100 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceKRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:KRKA ČR, s.r.o.Sokolovská 79186 00 Praha 8Tel: 221 115 150info@krka.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

30.1.2012

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz).


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls115248-9/2009 a příloha k sp. zn. sukls108274/2009, sukls108276/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Amprilan H 2,5 mg/12,5 mgAmprilan H 5 mg/25 mgtablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Amprilan H 2,5 mg/12,5 mg, tabletyJedna tableta obsahuje ramiprilum 2,5 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

Amprilan H 5 mg/25 mg, tabletyJedna tableta obsahuje ramiprilum 5 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.

Pomocná látka:Amprilan H 2,5 mg/12,5 mg, tabletyJedna tableta obsahuje 61,28 mg laktosy.

Amprilan H 5 mg/25 mg, tabletyJedna tableta obsahuje 122,56 mg laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Amprilan H 2,5 mg/12,5 mg, tablety: bílé až téměř bílé podlouhlé, nepotahované ploché tablety

s půlící rýhou na jedné straně a označením „12,5“ na druhé straně. Půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

Amprilan H 5 mg/25 mg, tablety: bílé až téměř bílé podlouhlé, nepotahované ploché tablety s půlící

rýhou na jedné straně a označením „25“ na druhé straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba hypertenze.Fixní kombinovaná dávka je indikována u pacientů, jejichž krevní tlak není možné spolehlivě kontrolovat pouze ramiprilem nebo pouze hydrochlorothiazidem.

4.2

Dávkování a způsob podání

Perorální podání.

Doporučuje se užívat Amprilan H jednou denně, ve stejnou denní dobu, obvykle ráno. Amprilan H lze užívat před jídlem, s jídlem nebo po jídle, protože příjem potravy nemá vliv na jeho biologickou dostupnost (viz bod 5.2).

Přípravek Amprilan H je nutné polknout a zapít tekutinou. Nesmí se kousat ani drtit.

DospělíDávka by měla být stanovena individuálně podle profilu pacienta (viz bod 4.4) a kontroly krevního tlaku. Podávání kombinovaných tablet s fixní dávkou ramiprilu a hydrochlorothiazidu se obvykle doporučuje po titraci dávky s jednou ze složek.

Léčba přípravkem Amprilan H má začínat na nejnižší doporučené dávce. V případě potřeby je možné dávku postupně zvyšovat až do dosažení požadované úrovně krevního tlaku. Maximální povolená denní dávka je 10 mg ramiprilu a 25 mg hydrochlorothiazidu za den.

Zvláštní skupiny pacientů

Pacienti léčení diuretikyU pacientů současně léčených diuretiky se doporučuje opatrnost, protože se v začátcích léčby může vyskytnout hypotenze. Před zahájením léčby přípravkem Amprilan H je nutné zvážit snížení dávek diuretik anebo léčbu diuretiky přerušit.

Pacienti s poruchou funkce ledvinAmprilan H je při závažném poškození ledvin vzhledem k přítomnosti složky hydrochlorothiazidu kontraindikován (clearance kreatininu < 30 ml/min) (viz bod 4.3).Pacienti se zhoršenou funkcí ledvin mohou vyžadovat snížené dávkování přípravku Amprilan H. Pacienti s clearance kreatininu mezi 30 a 60 ml/min by měli být léčeni pouze dávkou s nejnižší fixní kombinací ramiprilu a hydrochlorothiazidu po podání samostatné dávky ramiprilu. Maximální povolená dávka je 5 mg ramiprilu a 25 mg hydrochlorothiazidu denně.

Pacienti s poruchou funkce jaterU pacientů s poruchou funkce jater mírného až středního stupně je možné léčbu přípravkem Amprilan H zahájit pouze pod důsledným lékařským dohledem a maximální denní dávka je 2,5 mg ramiprilu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu. Amprilan H je při závažném poškození jater kontraindikován (viz bod 4.3).

Starší pacientiZahajovací dávky by měly být nižší a následná titrace dávky by měla být postupnější vzhledem ke zvýšené pravděpodobnosti nežádoucích účinků, zejména u velmi starých a slabých pacientů.

Pediatričtí pacientiU dětí a dospívajících ve věku do 18 let se léčba přípravkem Amprilan H nedoporučuje z důvodu nedostatečných údajů o bezpečnosti a účinnosti.

4.3

Kontraindikace

-

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na jakýkoli jiný ACE inhibitor (inhibitor enzymu přeměňujícího angiotensin), hydrochlorothiazid, jiná thiazidová diuretika, sulfonamidy nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku (viz bod 6.1).

-

Aangioedém v anamnéze (dědičný, idiopatický nebo angioedém při předchozím užití ACE inhibitoru nebo antagonistů receptoru pro angiotenzin II (AIIRA).

-

Extrakorporální léčba umožňující kontakt krve s negativně nabitými povrchy (viz bod 4.5).

-

Významná bilaterální stenóza renálních arterií nebo stenóza renální arterie jediné fungující ledviny.

-

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6).

-

Kojení (viz bod 4.6).

-

Závažná porucha funkce ledvin s clearance kreatininu < 30 ml/min u nedialyzovaných pacientů.

-

Klinicky relevantní poruchy elektrolytů, které se mohou následkem léčby přípravkem Amprilan H zhoršovat (viz bod 4.4).

-

Závažná porucha funkce jater, hepatická encefalopatie

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zvláštní skupiny pacientůTěhotenství: v těhotenství nesmí být zahájena léčba ACE inhibitory, jako je např. ramipril, ani antagonisty receptoru pro angiotenzin II (AIIRA). Pokud se pokračování léčby ACE inhibitory/antagonisty AIIR nepovažuje vysloveně za nezbytné, musí být u pacientek plánujících otěhotnění změněna léčba na alternativní antihypertenzní léčbu s prokázaným bezpečnostním profilem pro používání v době těhotenství. Jestliže se zjistí, že je pacientka těhotná, musí být léčba ACE inhibitory/antagonisty AIIR okamžitě ukončena a, pokud je to vhodné, musí být zahájena alternativní léčba (viz body 4.3 a 4.6).

-

Pacienti se zvláštním rizikem hypotenze

Pacienti s výrazně aktivovaným systémem renin-angiotensin-aldosteronU pacientů s výrazně aktivovaným renin-angiotenzin-aldosteronovým systémem existuje riziko akutního výrazného poklesu krevního tlaku a zhoršení funkce ledvin v důsledku ACE inhibice, především pokud je ACE inhibitor anebo diuretikum jako doprovodná léčba podáván poprvé, anebo pokud se podává poprvé zvýšená dávka.Je třeba očekávat významnou aktivaci systému renin-angiotensin-aldosteron a je nezbytný lékařský dohled včetně sledování krevního tlaku, například u:-

pacientů se závažnou hypertenzí

-

pacientů s dekompenzovaným městnavým srdečním selháním

-

pacientů s hemodynamicky relevantní přítokovou nebo odtokovou překážkou v levé komoře (např. stenóza aortální anebo mitrální chlopně)

-

pacientů s unilaterální stenózou renální arterie s druhou funkční ledvinou

-

pacientů, kteří mají nebo u nich může vzniknout nedostatek tekutin či solí (včetně pacientů užívajících diuretika)

-

pacientů s jaterní cirhózou a/nebo ascitem

-

pacientů, kteří se mají podrobit velkému chirurgickému zákroku nebo během anestézie látkami, které navozují hypotenzi.

Obecně se doporučuje před zahájením léčby upravit dehydrataci, hypovolemii nebo depleci solí (u pacientů se srdečním selháním se však úprava musí důkladně uvážit s ohledem na riziko objemového přeplnění).

OperacePokud je to možné, doporučuje se přerušení léčby inhibitory enzymu přeměňujícího angiotensin, jako je ramipril, jeden den před chirurgickým zákrokem.

Pacienti s rizikem srdeční či mozkové ischemie v případě akutní hypotenzeÚvodní fáze léčby vyžaduje zvláštní lékařský dohled.

-

Primární hyperaldosteronismus

Kombinace ramiprilu a hydrochlorothiazidu není lékem volby pro léčbu primárního hyperaldosteronismu. Jestliže ramipril + hydrochlorothiazid užívají pacienti s primárním hyperaldosteronismem, je nutné pečlivě monitorovat plazmatickou hladinu draslíku.

-

Starší osoby

Viz bod 4.2

-

Pacienti s onemocněním jater

Poruchy elektrolytů způsobené diuretickou léčbou, včetně léčby hydrochlorothiazidem, mohou u pacientů s onemocněním jater navodit jaterní encefalopatii.

Sledování renálních funkcíPřed zahájením léčby a po dobu léčby, především v počátečních týdnech, musí být sledovány funkce ledvin a popřípadě upraveno dávkování. Zvláště důkladné sledování je nutné u pacientů s poruchou

funkce ledvin (viz bod 4.2). Riziko zhoršení funkce ledvin existuje hlavně u pacientů s městnavým selháním srdce anebo po transplantaci ledviny.

Zhoršení funkce ledvinU pacientů s onemocněním ledvin mohou thiazidy způsobit náhlé vyvolání uremie. U pacientů s poruchou funkce ledvin se mohou rozvinout kumulativní účinky léčivého přípravku. Jestliže se prokáže progredující zhoršení funkce ledvin, které je indikované zvýšením hladiny neproteinového dusíku, je nutné důkladně přehodnotit léčbu a uvážit vysazení diuretické léčby (viz bod 4.3).

Elektrolytová nerovnováhaPodobně jako u kteréhokoli pacienta léčeného diuretiky, je třeba v příslušných intervalech provádět periodické stanovení elektrolytů v krevním séru. Thiazidy včetně hydrochlorothiazidu mohou způsobovat nerovnováhu tekutin nebo elektrolytů (hypokalemii, hyponatremii a hypochloremickou alkalózu). I když může při užívaní thiazidových diuretik vzniknout hypokalémie, souběžná léčba ramiprilem může hypokalémii navozenou diuretiky snížit. Riziko hypokalemie je vyšší u pacientů s jaterní cirhózou, u pacientů s rychlou diurézou, u pacientů s nedostatečným příjmem elektrolytů a u pacientů současně léčených kortikosteroidy nebo ACTH (viz bod 4.5). Během prvních týdnů po zahájení léčby by se měly měřit hladiny draslíku v krevní plazmě. Jestliže se zjistí nízká hladina draslíku, je vyžadována její úprava. Může dojít k diluční hyponatremii. Snížení hladin sodíku může být z počátku asymptomatické, a proto je nezbytně nutné pravidelně kontrolovat hladinu sodíku. U starších pacientů a pacientů s cirhózou mají být kontroly častější. Bylo zjištěno, že thiazidy zvyšují vylučování hořčíku močí, což může způsobit hypomagnesemii.

HyperkalemieU některých pacientů léčených ACE inhibitory včetně přípravku Amprilan H byla pozorována hyperkalémie. K pacientům s rizikem hyperkalémie patří pacienti s renální insuficiencí, starší pacienti (více než 70 let), pacienti s nekontrolovaným diabetem mellitem nebo pacienti užívající draselné soli, kalium šetřící diuretika a další léčivé přípravky zvyšující hladinu draslíku v plazmě a také onemocnění jako např. dehydratace, akutní srdeční dekompenzace, metabolická acidóza. Jestliže je považováno současné užívání výše uvedených přípravků za potřebné, doporučuje se pravidelně sledovat hladinu draslíku v séru (viz bod 4.5).

Hepatická encefalopatiePoruchy elektrolytů způsobené diuretickou léčbou včetně léčby hydrochlorothiazidem mohou u pacientů s onemocněním jater navodit hepatickou encefalopatii. V případě hepatické encefalopatie je třeba léčbu ihned přerušit.

HyperkalcemieHydrochlorothiazid stimuluje zpětnou absorpci vápníku v ledvině a může způsobit hyperkalcemii. Rovněž může interferovat při testování funkce příštítných tělísek.

AngioedémU pacientů léčených inhibitory ACE včetně ramiprilu byl hlášen angioedém (viz bod 4.8).V případě angioedému je třeba podávání přípravku Amprilan H přerušit. Pacient musí být okamžitě léčen na pohotovosti. Musí zde zůstat na pozorování nejméně 12 až 24 hodin a může být propuštěn až po úplném vymizení příznaků.U pacientů léčených inhibitory ACE včetně Amprilanu H byl hlášen intestinální angioedém (viz bod 4.8). Tito pacienti vykazovali bolest břicha (s nauzeou nebo se zvracením anebo bez těchto příznaků).

Anafylaktické reakce během desenzibilizacePravděpodobnost a závažnost anafylaktických a anafylaktoidních reakcí na jed hmyzu a další alergeny je při inhibici ACE zvýšená. Před desenzibilizací je potřeba zvážit dočasné pozastavení léčby přípravkem Amprilan H.

Neutropenie/agranulocytózaVzácně byla pozorována neutropenie/agranulocytóza a byl též hlášen útlum kostní dřeně. Doporučuje se sledovat počet bílých krvinek, aby bylo možné odhalit možnou leukopénii. Častější sledování se doporučuje v počáteční fázi léčby a u pacientů s poškozenou renální funkcí, u pacientů, kteří mají současně kolagenové onemocnění (například lupus erythematosus nebo skleroderma) a u všech osob léčených jinými léčivými přípravky, které mohou způsobovat změny krevního obrazu (viz body 4.5 a 4.8).

Etnické rozdílyACE inhibitory způsobují vyšší výskyt angioedému u pacientů černé pleti v porovnání s ostatními. Podobně jako další ACE inhibitory může být ramipril méně účinný při snižování krevního tlaku u pacientů černé pleti, pravděpodobně kvůli vyšší prevalenci hypertenze s nízkou hladinou reninu v černošské populaci s hypertenzí.

SportovciHydrochlorothiazid může způsobovat pozitivní výsledek antidopingového testu.

Metabolické a endokrinní účinkyLéčba thiazidy může snížit glukózovou toleranci. U diabetických pacientů se může požadovat úprava dávkování insulinu nebo perorálních hypoglykemik. Během léčby thiazidy se může projevit latentní diabetes mellitus.Léčba thiazidy byla spojena se zvýšením hladiny cholesterolu a triglyceridů. U některých pacientů může léčba thiazidy vyvolat hyperurikémii nebo dnu.

KašelPři užívání inhibitorů ACE byl uváděn kašel. Charakterizuje se jako neproduktivní, přetrvávající, a vymizí po ukončení léčby. Kašel vyvolaný inhibitorem ACE je třeba vzít v úvahu při diferenciální diagnóze kašle.

OstatníU pacientů s alergií v anamnéze nebo s astmatem bronchiale v anamnéze, ale i bez těchto anamnéz, se mohou vyskytnout hypersenzitivní reakce. Byla uváděna možnost exacerbace nebo aktivace systémového lupus erythematosus.

Amprilan H obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy intolerance galaktosy, s vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpce glukosy-galaktosy by neměli tento lék užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kontraindikované kombinace

Mimotělní léčba vedoucí ke kontaktu krve s negativně nabitými povrchy, jako např. dialýza nebo hemofiltrace při použití některých vysoce propustných dialyzačních membrán (např. polyakrylonitrilové membrány), a aferéza lipoproteinů s nízkou denzitou se sulfátem dextranu z důvodu zvýšeného rizika závažných anafylaktoidních reakcí (viz bod 4.3). Při léčbě tohoto typu je nutné uvážit použití jiného typu dialyzační membrány, nebo léčivého přípravku z jiné skupiny antihypertenziv.

Upozornění pro použití

Soli draslíku, heparin, diuretika zadržující draslík a jiné účinné látky zvyšující hladinu draslíkuv krevní plazmě (včetně antagonistů angiotensinu II, trimetoprimu, takrolimu, cyklosporinu): může dojít k hyperkalemii; proto se požaduje pečlivé sledování hladiny draslíku v krevním séru.

Antihypertenziva (například diuretika) a další látky, které mohou snižovat krevní tlak (například nitráty, tricyklická antidepresiva, anestetika, akutní příjem alkoholu, baklofen, alfuzosin, doxazosin, prazosin, tamsulosin, terazosin): je třeba očekávat zvýšení rizika hypotenze (viz bod 4.2 pro diuretika).

Vazopresorická sympatomimetika a další látky (epinefrin), které mohou snižovat antihypertenzní účinek ramiprilu: doporučuje se sledování krevního tlaku.

Alopurinol, imunosupresiva, kortikosteroidy, prokainamid, cytostatika a další látky, které mohou měnit počet krvinek: zvýšená pravděpodobnost hematologických reakcí (viz bod 4.4).

Soli lithia: ACE inhibitory mohou snižovat vylučování lithia, a proto se může toxicita lithia zvyšovat. Je třeba sledovat hladiny lithia. Současné užívání thiazidových diuretik může zvyšovat riziko toxicity lithia a zesilovat už zvýšené riziko toxicity lithia při léčbě ACE inhibitory. Proto se kombinace ramiprilu a hydrochlorothiazidu s lithiem nedoporučuje.

Antidiabetické prostředky včetně insulinu: Mohou nastat hypoglykemické reakce. Hydrochlorothiazid může zeslabovat účinek antidiabetik. Proto se v úvodní fázi kombinované léčby doporučuje pozorně sledovat hladinu glukosy v krvi.

Nesteroidní protizánětlivé léky a kyselina acetylsalicylová: Je třeba očekávat snížení antihypertenzního účinku přípravku Amprilan H. Současné podání ACE inhibitorů a NSAID může mimoto vést ke zvýšenému riziku zhoršení renálních funkcí a ke zvýšení hladiny draslíku v krvi.

Perorální antikoagulancia: Současné užívání hydrochlorothiazidu může účinek antikoagulancií snížit.

Kortikosteroidy, ACTH, amfotericin B, karbenoxolon, velké množství lékořice, laxativa (v případě dlouhodobého užívání) a ostatní kaliuretické látky nebo léky snižující plazmatickou hladinu draslíku : zvýšené riziko hypokalemie.

Digitalisové přípravky, účinné látky, o kterých je známo, že prodlužují interval QT a antiarytmika: při poruchách elektrolytů (např. hypokalémie, hypomagnezémie) může být zvýšena jejich proarytmická toxicita anebo sníženy antiarytmické účinky.

Metyldopa: Možnost hemolýzy.

Kolestyramin nebo jiné enterálně podávané iontoměniče: Snížená absorpce hydrochlorothiazidu. Sulfonamidová diuretika by měla být užívána alespoň jednu hodinu před těmito přípravky nebo 4 až 6 h po jejich užití.

Svalová relaxancia typu kurare: Možné zesílení a prodloužení myorelaxačního účinku.

Soli vápníku a léčivé přípravky zvyšující vápník v krevní plazmě: Při současném podávání hydrochlorothiazidu lze očekávat vzrůst koncentrace vápníku v krevním séru; proto se požaduje pečlivé sledování vápníku v krevním séru.

Karbamazepin: Riziko hyponatremie následkem aditivního účinku hydrochlorothiazidu.

Kontrastní látky obsahující jód: V případě dehydratace zapříčiněné úžíváním diuretik včetně hydrochlorothiazidu existuje zvýšené riziko akutní poruchy ledvin, zejména pokud se použijí vysokédávky jodovaných kontrastních látek.

Penicilin: Hydrochlorothiazid se vylučuje v distálním tubulu a snižuje exkreci penicilinu.

Chinin: Hydrochlorothiazid snižuje exkreci chininu.

4.6

Těhotenství a kojení

Nedoporučuje se užívat Amprilan H v prvním trimestru těhotenství (viz bod 4.4) a užívání ve druhém a třetím trimestru těhotenství je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Pokud jde o riziko teratogenity, epidemiologický důkaz po expozici ACE inhibitorům během prvního trimestru těhotenství nebyl přesvědčivý, přesto nelze vyloučit malé zvýšení rizika. Pokud se pokračování léčby ACE inhibitory nepovažuje vysloveně za nezbytné, musí být u pacientek plánujících otěhotnění změněna léčba na alternativní antihypertenzní léčbu s prokázaným bezpečnostním profilem pro používání v době těhotenství. Jestliže se zjistí, že je pacientka těhotná, musí být léčba ACE inhibitory okamžitě ukončena a, pokud je to vhodné, musí být zahájena alternativní léčba.Je známo, že expozice léčbě ACE inhibitorem / antagonistou receptoru pro angiotenzin II (AIIRA) v době druhého a třetího trimestru způsobuje u lidí fetotoxicitu (snížená funkce ledvin, oligohydramnion, retardovaná osifikace lebky) a neonatální toxicitu (selhání ledvin, hypotenze, hyperkalémie) (viz také bod 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti). Dojde-li k expozici ACE inhibitorům od druhého trimestru, doporučuje se kontrola ledvin a lebky ultrazvukem. Novorozenci, jejichž matky užívaly ACE inhibitory, musí být důkladně sledováni, jestli se u nich nevyskytuje hypotenze, oligurie nebo hyperkalémie (viz také body 4.3 a 4.4).

S užíváním hydrochlorothiazidu během těhotenství existuje omezená zkušenost, zejména během prvního trimestru. Studie provedené na zvířatech nejsou dostatečné.Hydrochlorothiazid

prochází

placentou.

Podle

farmakologického

mechanismu

účinku

hydrochlorothiazidu může jeho použití během druhého a třetího trimestru ohrozit fetoplacentální perfuzi a způsobit fetální nebo neonatální vlivy jako ikterus, porucha rovnováhy elektrolytů a trombocytopenie.Hydrochlorothiazid nesmí být používán při těhotenském edému, těhotenské hypertenzi nebo preeklampsii kvůli riziku sníženého plasmatického objemu a placentální hypoperfuze, bez prospěšného vlivu na průběh onemocnění. Hydrochlorothiazid nesmí být používán při esenciální hypertenzi u těhotných žen s vyjímkou vzácných situací, kdy nemůže být použita jiná léčba.

Ramipril a hydrochlorothiazid jsou vylučovány do mateřského mléka v takové míře, že účinky u kojených dětí jsou pravděpodobné, když se terapeutická dávka ramiprilu a hydrochlorothiazidu podává kojícím matkám. Nejsou k dispozici dostatečné údaje týkající se užívání ramiprilu během kojení a je preferována alternativní léčba s lépe stanoveným bezpečnostním profilem, zejména při kojení novorozenců nebo nedonošených dětí. Hydrochlorothiazid je vylučován do mateřského mléka. Thiazidy mohou u kojících žen způsobit pokles až potlačení tvorby mléka. Mohou se vyskytnout případy hypersenzitivity na sulfonamidové deriváty, hypokalémie a jádrového ikteru. Protože u obou léčivých látek existuje možnost závažných reakcí u kojených dětí, je nutné se rozhodnout, zda přerušit kojení nebo léčbu, přičemž je třeba vzít v úvahu důležitost léčby pro matku.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tablety s obsahem ramiprilu/hydrochlorothiazidu mají malý nebo mírná vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.Některé nežádoucí účinky (například příznaky sníženého krevního tlaku, jako je závrať) mohou zhoršit schopnost pacienta soustředit se a reagovat, a proto představují riziko v situacích, kdy jsou tyto schopnosti obzvlášť důležité (např. při řízení vozidla nebo obsluze strojů). Může k tomu dojít zejména při zahájení léčby nebo při přechodu z jiných přípravků. Po užití první dávky, stejně jako po prvním užití zvýšené dávky, se doporučuje několik hodin neřídit vozidlo a neobsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Bezpečnostní profil ramiprilu + hydrochlorothiazidu zahrnuje nežádoucí účinky, které se vyskytují ve spojení s hypotenzí a/nebo s odvodněním kvůli zvýšené diuréze. Léčivá látka ramipril může vyvolat

přetrvávající suchý kašel, zatímco hydrochlorothiazid může zhoršit metabolismus glukosy, lipidů a kyseliny močové. Tyto dvě léčivé látky mají inverzní vliv na hladinu draslíku v séru. K závažným nežádoucím účinkům patří angioedém anebo anafylaktické reakce, poruchy funkce ledvin nebo jater, pankreatitida, závažné kožní reakce a neutropénie/agranulocytóza.

Frekvence nežádoucích účinků se definuje podle následující konvence:-

Velmi časté (1/10)

-

Časté (1/100 až <1/10)

-

Méně časté (1/1000 až <1/100)

-

Vzácné (1/10000 až <1/1000)

-

Velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit)

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Časté

Méně časté

Velmi vzácné

S

neznámou

frekvencí

Srdeční poruchy

Srdeční

ischemie

včetně

anginy

pectoris, tachykardie, arytmie,

palpitace,

periferní edém

Infarkt myokardu

Poruchy krve a lymfatického systému

Snížený počet bílých krvinek,

snížený

počet

červených

krvinek,

pokles

hemoglobinu, hemolytická anémie, snížený

počet

krevních destiček

Selhání kostní dřeně, neutropenie

včetně

agranulocytózy, pancytopenie, eozinofilie Hemokoncentrace v souvislosti

se

ztrátou tekutin

Poruchy nervového systému

Bolest

hlavy,

závratě

Vertigo, parestézie, tremor,

poruchy

rovnováhy,

pocit

pálení,

dysgeuzie,

ageuzie

Mozková

ischémie

včetně

mozkové

příhody a tranzitorní ischemické

ataky,

zhoršené psychomotorické schopnosti, parosmie

Poruchy oka

Poruchy zraku včetně rozmazaného vidění, konjunktivitida

Xanthopsie, zvýšené slzení

způsobené

hydrochlorothiazidem

Poruchy ucha a labyrintu

Tinitus

Zhoršený sluch

Respirační, hrudní

a

mediastinální poruchy

Neproduktivní dráždivý

kašel,

bronchitida,

Sinusitida, dyspnoe, neprůchodný nos

Bronchospasmus včetně

zhoršení

astmatu

Alergická alveolitida, nekardiogenní plicní edém

následkem

působení hydrochlorothiazidu

Gastrointestinální poruchy

Gastrointestinální zánět,

poruchy

trávení, břišní obtíže, dyspepsie, gastritida, nevolnost, zácpa

Zvracení, aftová stomatitida, glositida, průjem, bolest

Pankreatitida

(při

užívání

ACE

inhibitorů byly velmi výjimečně

hlášeny

případy

s fatálním

průběhem), zvýšení

Gingivitida následkem působení hydrochlorothiazidu

v horní části břicha, sucho

v

ústech

pankreatických enzymů, angioedém tenkého střeva

Sialoadenitida následkem působení hydrochlorothiazidu

Poruchy ledvin a močových cest

Zhoršení

funkce

ledvin

včetně

akutního

renálního

selhání,

zvýšené

vylučování

moče,

zvýšení

močoviny

v krvi,

zvýšení

kreatininu v krvi

Zhoršení již existující proteinurie

Intersticiální nefritida jako

následek

působení hydrochlorothiazidu

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Angioedém;

velmi

výjimečně může být obstrukce dýchacích cest

v důsledku

angioedému fatální; psoriatiformní dermatitida, hyperhidróza, vyrážka,

zejména

makulopapulární, pruritus, alopecie

Toxická epidermální nekrolýza, Stevens-Johnsonův syndrom, erythema multiforme, pemfigus,

zhoršení

psoriázy, exfoliativní dermatitida,

reakce

z přecitlivělosti

na

světlo,

onycholýza,

pemfigoidní

nebo

lichenoidní exantém nebo

enantém,

kopřivka

Systémový

lupus

erythematosus následkem působení hydrochlorothiazidu.

Poruchy svalové a

kosterní

soustavy

a

pojivové tkáně

Myalgie

Artralgie,

svalový

spasmus

Svalová

slabost,

muskuloskeletální strnulost,

tetanus

způsobený hydrochlorothiazidem

Poruchy metabolismu

a

výživy

Nedostatečně kontrolovaný diabetes

mellitus,

pokles

tolerance

glukosy,

vzrůst

glukosy

v krvi,

vzrůst

kyseliny

močové

v krvi,

zhoršení

dny,

zvýšené

hladiny

cholesterolu a/nebo triglyceridů v krvi následkem působení

Anorexie,

snížená

chuť k jídlu

Snížená

hladina

draslíku v krvi, žízeň způsobená hydrochlorothiazidem

Zvýšená hladina draslíku v krvi způsobená ramiprilem

Snížená

hladina

sodíku v krvi

Glykosurie, metabolická alkalóza, hypochlorémie, hypomagnezémie, hyperkalcémie, dehydratace způsobená hydrochlorothiazidem

hydrochlorothiazidu

Cévní poruchy

Hypotenze, snížený ortostatický

krevní

tlak,

synkopa,

zrudnutí

Trombóza v souvislosti

se

závažnou

ztrátou

tekutin,

vaskulární

stenóza, hypoperfuze, Raynaudův fenomén, vaskulitida

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Únava, astenie

Bolest na hrudníku, pyrexie

Poruchy imunitního systému

Anafylaktické nebo anafylaktoidní reakce způsobené kteroukoli z obou léčivých látek nebo

anafylaktická

reakce

způsobená

hydrochlorothiazi-dem,

zvýšené

antinukleární protilátky

Poruchy jater a žlučových cest

Cholestatická

nebo

cytolytická hepatitida (velmi výjimečně s fatálním průběhem), zvýšené

hladiny

jaterních

enzymů

a/nebo konjugovaného bilirubinu

Kalkulóznícholecystitida způsobená hydrochlorothia-zidem

Akutní selhání jater, cholestatická žloutenka, hepatocelulární poškození

Poruchy reprodukčního systému a prsů

Přechodná erektilní impotence

Pokles

libida,

gynekomastie

Psychiatrické poruchy

Zhoršená

nálada,

apatie,

úzkost,

nervozita,

poruchy

spánku

včetně

somnolence

Stav

zmatenosti,

neklid,

poruchy

pozornosti

4.9

Předávkování

K příznakům spojeným s předávkováním ACE inhibitory může patřit výrazná periferní vazodilatace (s výraznou hypotenzí, šokem), bradykardie, poruchy elektrolytů, selhání ledvin, srdeční arytmie, porucha vědomí včetně komatu, cerebrální křeče, paréza a paralytický ileus.U

predisponovaných

pacientů

(např.

prostatická

hyperplázie)

může

předávkování

hydrochlorothiazidem navodit akutní retenci moče. Pacienta je třeba důkladně monitorovat, léčba je podpůrná a symptomatická. Navrhovaná opatření zahrnují primární detoxifikaci (výplach žaludku, podání adsorbentů) a opatření pro obnovu hemodynamické stability, včetně podání alfa-1 adrenergních agonistů nebo podání angiotenzinu II

(angiotenzinamid). Ramiprilát, aktivní metabolit ramiprilu, se hemodialýzou obtížně odstraňuje z krevního oběhu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Inhibitory ACE a diuretika, kód ATC: CO9BA05.

Mechanismus účinkuRamiprilRamiprilát, aktivní metabolit proléčiva ramiprilu, inhibuje enzym dipeptidylkarboxypeptidasu I (synonyma: enzym přeměňující angiotensin, kinináza II).V krevní plazmě a ve tkáni tento enzym katalyzuje přeměnu angiotensinu I na aktivní vazokonstrikční látku angiotensin II stejně tak jako degradaci aktivního vazodilatačního bradykininu. Snížená tvorba angiotensinu II a inhibice štěpení bradykininu vede k vazodilataci.Jelikož angiotensin II rovněž stimuluje uvolňování aldosteronu, způsobuje ramiprilát snížení sekrece aldosteronu. Průměrná odpověď na monoterapii inhibitorem ACE byla nižší u pacientů černé pleti (afrokaribská populace) s hypertenzí (obvykle jde o populaci s nízkoreninovou hypertenzí) než u pacientů jiné barvy pleti.

HydrochlorothiazidHydrochlorothiazid je thiazidové diuretikum. Mechanismus antihypertenzního působení thiazidových diuretik není zcela znám. Inhibují reabsorpci sodíku a chloridů v distálním tubulu. Zvýšená renálníexkrece těchto iontů je doprovázena zvýšenou tvorbou moče (následkem osmotické vazby vody). Vylučování draslíku a hořčíku se zvyšuje, vylučování kyseliny močové klesá. Možné mechanismy antihypertenzního působení hydrochlorothiazidu mohou být: pozměněná rovnováha sodíku, snížení objemu extracelulární vody a plazmatického objemu, změna renálně-vaskulární rezistence, stejně jako snížená odezva na norepinefrin a angiotensin II.

Farmakodynamické účinky

RamiprilPodání ramiprilu vyvolává výrazné snížení periferní arteriální rezistence. Obvykle nedochází k velkým změnám v renálním plazmatickém průtoku a v glomerulární filtraci. Podávání ramiprilu pacientům s hypertenzí vede ke snížení krevního tlaku vleže a vstoje bez kompenzace zvýšením tepové frekvence.U většiny pacientů dochází po jednorázovém perorálním podání k nástupu antihypertenzního účinku během 1 až 2 hodin. Maximálního účinku jednotlivé dávky se obvykle dosahuje 3 až 6 h po perorálním podání. Antihypertenzní účinek jednotlivé dávky obvykle přetrvává po dobu 24 h. Maximální antihypertenzní účinek při kontinuálním podávání ramiprilu je obvykle pozorován po 3 až 4 týdnech. Bylo prokázáno, že antihypertenzní účinek přetrvává při dlouhodobém podávání po dobu 2 let.Náhlé vysazení ramiprilu nevyvolává rychlý a výrazný vzestup krevního tlaku.

HydrochlorothiazidPři podání hydrochlorothiazidu nastupuje diuréza během 2 h a maximální účinek nastává zhruba po 4 h, přičemž působení přetrvává po dobu zhruba 6 až 12 h.Nástup antihypertenzního účinku nastává po 3 až 4 dnech a tento účinek může trvat až 1 týden po přerušení léčby.Snížení krevního tlaku provází mírný vzestup filtrační frakce, renální vaskulární rezistence a plazmatické reninové aktivity.

Současné podávání ramiprilu a hydrochlorothiaziduV klinických studiích vedla tato kombinace k většímu snížení krevního tlaku než v případech, kdy byla podávána pouze jedna z těchto léčivých látek. Současné užívání ramiprilu a hydrochlorothiazidu

má reverzní účinek při ztrátách draslíku, který je spojený s diuretiky, a to pravděpodobně proto, že je zablokován systém renin-angiotenzin-aldosteron. Kombinace ACE inhibitoru s thiazidovým diuretikem vytváří synergický efekt a taktéž snižuje riziko hypokalémie, které způsobuje samostatně podávané diuretikum.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika a metabolismus

Ramipril

AbsorpceRamipril se po perorálním podání rychle vstřebává z gastrointestinálního traktu: maximální plazmatické koncentrace ramiprilu je dosaženo v průběhu jedné hodiny. Na základě údajů analýzy moče je rozsah absorpce nejméně 56 % a absorpce není významně ovlivněna přítomností potravy v gastrointestinálním traktu. Biologická dostupnost aktivního metabolitu ramiprilátu je po perorálním podání 2,5 mg a 5 mg ramiprilu 45 %.Maximální plazmatické koncentrace ramiprilátu, jediného aktivního metabolitu ramiprilu, je dosaženo 2-4 hodiny po užití ramiprilu. Rovnovážného stavu plazmatické koncentrace ramiprilátu po užití obvyklých dávek ramiprilu jednou denně je dosaženo přibližně čtvrtý den léčby.

DistribuceZhruba 73 % ramiprilu a 56 % ramiprilátu je v krevním séru vázáno na proteiny.

MetabolismusRamipril se téměř úplně metabolizuje na ramiprilát a na ester diketopiperazinu, diketopiperazinovou kyselinu a glukuronidy ramiprilu a ramiprilátu.

EliminaceMetabolity se vylučují především ledvinami. Plazmatické koncentrace ramiprilátu klesají v několika fázích. Pro svou silnou saturovatelnou vazbu na ACE a slabou disociaci z enzymu má ramiprilát prodlouženou terminální eliminační fázi při velmi nízkých plazmatických koncentracích. Po opakovaných dávkách ramiprilu podávaných jednou denně byl účinný poločas koncentrace ramiprilátu 13 až 17 h po dávkách 5 až 10 mg a delší po nižších dávkách 1,25 až 2,5 mg. Tento rozdíl se vztahuje k saturovatelné kapacitě enzymu při vazbě ramiprilátu. Jednorázová perorální dávka ramiprilu vedla k nedekovatelné hladině ramiprilu a jeho metabolitů v mateřském mléce. Avšak účinek opakovaných dávek není známý.

Pacienti s renálním poškozením (viz bod 4.2)U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin je renální exkrece ramiprilátu snížená a renální clearance ramiprilátu proporčně souvisí s clearance kreatininu. To má za následek zvýšenou plazmatickou koncentraci ramiprilátu, která klesá pomaleji než u pacientů s normální funkcí ledvin.

Pacienti s poškozením jater (viz bod 4.2)U pacientů se zhoršenou funkcí jater je metabolismus ramiprilu na ramiprilát opožděný kvůli snížené aktivitě jaterních esteráz a plazmatická hladina ramiprilu je u těchto pacientů zvýšená. Maximální koncentrace ramiprilátu u těchto pacientů se však neliší od pacientů s normální funkcí jater.

Hydrochlorothiazid

AbsorpcePo perorálním podání se zhruba 70 % hydrochlorothiazidu absorbuje z gastrointestinálního traktu. Maximálních koncentrací hydrochlorothiazidu v krevní plazmě se dosahuje během 1,5 až 5 h.

Distribuce40 % hydrochlorothiazidu se váže na bílkoviny krevní plazmy.

MetabolismusHydrochlorothiazid je v zanedbatelné míře metabolizován v játrech.

EliminaceHydrochlorothiazid se vylučuje téměř úplně (> 95 %) v nezměněné formě ledvinami; 50 až 70 % jednorázové perorální dávky se eliminuje během 24 h. Poločas eliminace je 5 až 6 h.

Pacienti s poškozením ledvin (viz bod 4.2)Vylučování hydrochlorothiazidu ledvinami je u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin snížené a renální clearance hydrochlorothiazidu proporčně souvisí s clearance kreatininu. Tento fakt způsobuje vysokou koncentraci hydrochlorothiazidu v plasmě, která klesá pomaleji než u pacientů s normální funkcí ledvin.

Pacienti s poškozením jater (viz bod 4.2)U pacientů s jaterní cirhózou se farmakokinetika hydrochlorothiazidu významně neměnila. Farmakokinetika hydrochlorothiazidu nebyla studována u pacientů se srdečním selháním.

Ramipril a hydrochlorothiazidSoučasné podání ramiprilu a hydrochlorothiazidu neovlivňuje jejich biologickou dostupnost. Kombinovaná tableta může být považována za bioekvivaletní lékům obsahujícím každou složku samostatně.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Kombinace ramiprilu a hydrochlorothiazidu nevykazovala při podávání potkanům a myším žádnou akutní toxickou aktivitu až do dávky 10 000 mg/kg. Studie podávání opakovaných dávek provedené na potkanech a opicích vykazovaly pouze poruchy elektrolytové rovnováhy.S kombinací léčivých látek nebyly provedeny žádné studie zaměřené na mutagenitu a kancerogenitu, neboť samostatně podávané látky nevykazují žádné riziko. Reprodukční studie na potkanech a králících prokázaly o něco vyšší toxicitu kombinace léčivých látek, než je toxicita obou látek jednotlivě. Studie však neodhalily žádný teratogenní účinek použité kombinace léčivých látek.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Hydrogenuhličitan sodnýMonohydrát laktosySodná sůl kroskarmelosyPředbobtnalý škrobNatrium-stearyl-fumarát

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Blistr (Al/Al): 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 84, 98 a 100 tablet, krabička.Polypropylenová nádobka (typu securitainer) s vysoušecím prostředkem a polyethylenovým uzávěrem: 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 a 100 tablet, krabička.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Amprilan H 2,5 mg/12,5 mg: 58/374/05-CAmprilan H 5 mg/25 mg: 58/375/05-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

5.10.2005/10.2.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

23.6.2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Amprilan H 2,5 mg/12,5 mgAmprilan H 5 mg/25 mgtabletyRamiprilum/Hydrochlorothiazidum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje ramiprilum 2,5 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.Jedna tableta obsahuje ramiprilum 5 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: monohydrát laktosy.Další informace viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Tableta

Blistr:10 tablet14 tablet20 tablet28 tablet30 tablet42 tablet50 tablet84 tablet98 tablet100 tablet

Lahvička:10 tablet14 tablet20 tablet28 tablet30 tablet42 tablet50 tablet98 tablet100 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Vysoušecí prostředek v lahvičce se nesmí polykat.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 58/374/05-CReg.č.: 58/375/05-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:Datum výroby:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Amprilan H 2,5 mg/12,5 mgAmprilan H 5 mg/25 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Amprilan H 2,5 mg/12,5 mgAmprilan H 5 mg/25 mgtabletyRamiprilum/Hydrochlorothiazidum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Krka

3.

POUŽITELNOST

Doba použitelnosti bude vyražena při výrobě

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže bude vyraženo při výrobě.

5.

JINÉ

Datum výroby bude vyraženo při výrobě.

MINIMÁNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ETIKETA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Amprilan H 2,5 mg/12,5 mgAmprilan H 5 mg/25 mgtablety

Ramiprilum/Hydrochlorothiazidum

Perorální podání

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

10 tablet14 tablet20 tablet28 tablet30 tablet42 tablet50 tablet98 tablet100 tablet

6.

JINÉ

Dat. výr.:

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.