Amphocil 100 Mg

Kód 0032144 ( )
Registrační číslo 15/ 236/01-C
Název AMPHOCIL 100 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Chiesi CZ s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0032143 INF PLV SOL 1X100MG Prášek pro infuzní roztok, Infuze
0032144 INF PLV SOL 10X100MG Prášek pro infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak AMPHOCIL 100 MG

Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls145609/2011 a ke sdělení sp. zn. sukls145619/2011

Příbalová informaceInformace pro použití, čtěte pozorně!

Název přípravku

AMPHOCIL 50 mg AMPHOCIL 100 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku

Kvalitativní a kvantitativní složeníAmphocil 50 mg: Amphotericinum B 50 mg v 1 lahvičce. Amphocil 100 mg: Amphotericinum B 100 mg v 1 lahvičce.

Léková formaprášek pro přípravu infuzního roztoku Popis přípravku: žlutý lyofilizát

Klinické údajeIndikaceAmphocil je indikovaný: - jako empirická léčba v případě podezření na systémovou mykotickou infekci u febrilních neutropenických pacientů; - pro léčbu pacientů s invazivní aspergilózou; - pro léčbu vážných systémových a/nebo hlubokých mykóz u těch pacientů, kteří nereagují na konvenční antimykotickou léčbu; - pro léčbu vážných systémových a/nebo hlubokých mykóz pacientů, u kterých porušená funkce ledvin vylučuje užití deoxycholátu amfotericinu B v účinných dávkách; - pro léčbu viscerální leishmaniózy; - pro léčbu vážných systémových a/nebo hlubokých mykóz u pacientů s neutropenií.

Dávkování a způsob podáváníDávkování Přípravek je po naředění určen výhradně pro intravenózní infuzi. Doporučená denní dávka přípravku Amphocil pro dospělé, děti a starší pacienty je 3-4 mg/kg/den podávaná po dobu nejméně 14 dní. Amphocil je nutné podávat rychlostí 1 mg/kg za hodinu (celková doba infuze má být nejméně 3-4 hodiny). U viscerální leishmaniózy (kala-azar) je doporučená denní dávka přípravku Amphocil 2 mg/kg (viz část Návod k užití). Způsob podávání: Amphocil se podává intravenózní infuzí rychlostí 1 mg/kg/hod., zředěný v 5% dextróze (viz část Návod k užití). Premedikace (např. paracetamol, antihistaminika, antiemetika) se podává těm pacientům, u kterých se při předchozí infuzi projevily nežádoucí účinky. Před první dávkou se má podat testovací dávka, to je malé množství léčivého přípravu (např. 10 ml připraveného roztoku), které se aplikuje infuzí během 10 min. a pacient se pečlivě sleduje dalších 30 min. Děti Omezená část populace dětských pacientů trpících systémovými mykotickými infekcemi byla úspěšně léčena přípravkem Amphocil v doporučené denní dávce; dostupná data neprokázala potřebu doporučit specifické dávkování nebo zvláštní opatrnost u dětských pacientů. U viscerální leishmaniózy (kala-azar) je doporučená dávka 2 mg/kg/den, ale nepodává se dětem mladším než 5 let.

Starší pacienti Omezená část populace starších pacientů byla úspěšně léčena přípravkem Amphocil v doporučené denní dávce; dostupná data neukazují potřebu doporučit specifické dávkování nebo zvláštní opatrnost u starších pacientů.

KontraindikaceAmphocil je kontraindikován u pacientů s hypersenzitivitou na kteroukoliv složku přípravku.

Zvláštní upozorněníAmphocil není určen pro mykotická onemocnění bez klinických příznaků, která jsou diagnostikována pouze kožními testy nebo sérologickým stanovením.

Léčba pacientů s neutropenií Amphocil se užívá s úspěchem v doporučené denní dávce k léčbě systémových mykotických infekcí u pacientů, kteří mají vážnou neutropenii způsobenou podáváním cytotoxických nebo imunosupresivních léčiv.

Léčba diabetických pacientů Je nutno vzít v úvahu, že přípravek Amphocil obsahuje monohydrát laktózy.

Léčba pacientů s porušenou činností ledvin Ačkoliv je Amphocil signifikantně méně nefrotoxický než deoxycholát amfotericinu B, přesto je potenciálně nefrotoxický. Proto je třeba u pacientů s poškozením ledvinových funkcí zvláštní opatrnost. Před zahájením a poté i v průběhu léčby (1krát týdně) je nutné monitorovat renální funkce. U dialyzovaných pacientů má být Amphocil aplikován po ukončení dialýzy. Zároveň mají být pravidelně sledovány sérové hladiny kalia a magnesia.

Léčba pacientů s porušenou činností jater Při podávání doporučených dávek nebyla prokázána hepatotoxicita, proto není nutné modifikovat dávkování. Poněvadž nejsou k disposici data o užívání přípravku Amphocil u pacientů s porušenou funkcí jater, je třeba funkci jater při léčbě monitorovat.

Přípravek Amphocil 50 mg obsahuje 0,95 g laktosy, přípravek Amphocil 100 mg obsahuje 1,9 g laktosy, Při užití podle doporučeného dávkování obsahuje každá dávka 4 - 6 g laktosy. Nevhodný pro pacienty s nedostatkem laktázy (enzym štěpící laktosu), galaktosemií (vrozená porucha látkové přeměny galaktosy) a glukoso-galaktosovým malabsorpčním syndromem (porucha trávení glukosy a galaktosy).

InterakceKlinické studie interakcí nebyly s přípravkem Amphocil provedeny. Nicméně je třeba opatrnosti u pacientů, kteří užívají léčivé přípravky, o nichž je známo, že interagují s deoxycholátem amfotericinu B, jako jsou nefrotoxické léky (aminoglykosidy, cisplatina a pentamidin), kortikosteroidy a kortikotropin (ACTH), které mohou potencovat hypokalemii a digitální glykosidy, svalová relaxancia a antiarytmické látky, jejichž účinky mohou být zvýšené v přítomnosti hypokalemie.

Těhotenství a kojeníTěhotenství Bezpečnost podání Anmphocilu těhotným ženám nebyla stanovena. Proto se doporučuje podávat Amphocil těhotným ženám jen ze zvlášť závažných důvodů a to jen tehdy, pokud terapeutický přínos převýší riziko poškození plodu. Kojení Není známo, zda se amfotericin B vylučuje do mateřského mléka. Při léčbě přípravkem Amphocil se proto doporučuje přerušit kojení.

Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů Nebyla prokázána.

Nežádoucí účinkyMohou se vyskytnout akutní reakce jako horečka (36%) a třesavka (55%). Ve spojení s infuzí byly pozorovány reakce jako hypotenze (11%), tachykardie (9%), bronchospasmus (2%), dyspnoe (6%), hypoxie (5%) a hyperventilace (4%) a pulmonální edém. Většina akutních reakcí se úspěšně léčí snížením rychlosti infuze a okamžitým podáním antihistaminik a adrenálních kortikosteroidů. Vážné reakce, spojené s infuzí mohou vést k nutnosti přerušení podávání přípravku Amphocil a podání podpůrné terapie (např. adrenalin). Nejsou známé zprávy o přímém toxickém působení přípravku Amphocil na játra. Změny hladiny alkalické fosfatázy (4%) a bilirubinu (6%) nejsou časté. Změny koagulace (3%), trombocytopenie (5%) a hypomagnesemie (5%) v souvislosti s podáváním přípravku Amphocil byly pozorované zřídka. Anemie, která je častým nežádoucím účinkem při léčbě deoxycholátem amfotericinu B, se vyskytuje u pacientů léčených přípravkem Amphocil pouze v 1,8 %. Ostatní známé nežádoucí účinky jsou nauzea (9%), zvracení (7%), hypertenze (7%), bolesti hlavy (5%), bolesti v zádech (3%), průjem (3%) a bolesti břicha (2%). Přípravek má nižší nefrotoxicitu ve srovnání s konvenčním amfotericinem, přesto ojediněle došlo ke zhoršení funkce ledvin (zvýšení sérového kreatininu, azotemie, hypokalemie).

PředávkováníV případě předávkování je třeba okamžitě přerušit podávání Amphocilu a pečlivě monitorovat pacientův klinický stav. Doporučuje se monitorovat srdeční, jaterní a ledvinové funkce a dále kontrolovat hematologický obraz a hladiny elektrolytů v séru současně se symptomatickou léčbou. Amphocil není dialyzovatelný. Před opětovným zahájením terapie musí být pacient stabilizován (včetně úpravy nedostatku elektrolytů).

Farmakologické vlastnosti

Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupinaAntimykotikum, antibiotikum, antiprotozoikum.

Amfotericin B je makrocyklické polyenové antibiotikum, izolované ze Streptomyces nodosus. Amfotericin B má vysokou afinitu na ergosterol, který je primárním sterolem v membráně mykotických buněk, a menší afinitu na cholesterol, převažující sterol v lidských buněčných membránách. Následkem vazby amfotericinu B na ergosterol je poškození membrány mykotické buňky, zvýšení permeability membrány a eventuální smrt buňky. Amphocil má stejný mechanismus účinku jako deoxycholát amfotericinu B; ale má menší toxicitu. Amphocil je nová léčivá forma amfotericinu B, založená na vysoké afinitě vazby na steroly. Amphocil je stabilní komplex amfotericinu B a natrium-cholesteryl-sulfátu, který je přirozeným metabolitem cholesterolu. Amfotericin B a natrium-cholesteryl-sulfát jsou v komplexu zastoupeny v poměru téměř ekvimolárním a tvoří mikročástice diskovitého tvaru. Amphocil není lipozomální léková forma, ale koloidní disperze amfotericinu B a natrium-cholesteryl-sulfátu. Na základě mikrobiologických studií in vitro bylo zjištěno, že Amphocil je v zásadě ekvivalentní, miligram/miligram, s deoxycholátem amfotericinu B v působení na mykotické patogeny. U některých modelů in vivo byly tolerovány vyšší dávky přípravku Amphocil, které jsou účinnější při eradikaci mykotických infekcí než deoxycholát amfotericinu B.

Farmakokinetické vlastnostiFarmakokinetické studie u zvířat ukazují, že distribuce přípravku Amphocil a deoxycholátu amfotericinu B jsou významně odlišné. Při srovnatelných dávkách (1:1) přípravku Amphocil a deoxycholátu amfotericinu B bylo nalezeno nižší maximum plazmatických koncentrací amfotericinu B a větší hodnoty plochy pod křivkou (AUC) po léčbě přípravkem Amphocil. Vyšší koncentrace amfotericinu B naměřené v játrech, slezině a kostní dřeni neznamenají zvýšení toxicity v těchto orgánových systémech. Hladiny v ledvinách, které jsou hlavním místem toxicity deoxycholátu amfotericinu B jsou 4krát až 5krát nižší po léčbě přípravkem Amphocil a korelují se sníženou nefrotoxicitou ve srovnání s deoxycholátem amfotericinu B. Biologický poločas je u zvířat léčených přípravkem Amphocil delší, poněvadž nastává akumulace amfotericinu B v játrech a jeho následné pomalé uvolňování.

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku V sérii studií po jednorázových a opakovaných dávkách bylo zjištěno, že Amphocil je celkově méně toxický než deoxycholát amfotericinu B. Bezpečnost léčby se zvýšila 4-5krát. In vitro a in vivo testy na indukci genů a mutaci chromozomů byly pro Amphocil negativní. Studie karcinogenity nebyly provedeny ani s přípravkem Amphocil ani s deoxycholátem amfotericinu B. Dosud nebyly hlášeny klinické projevy karcinogenity spojené s užíváním deoxycholátu amfotericinu B. Studie vztahu embryo-plod u potkanů a králíků v dávkách 2,4 mg/kg/den nebo vyšších prokázaly toxicitu u matky, tj. zmenšený váhový přírůstek a ztrátu chuti. Nebyly prokázány nežádoucí účinky na vývoj embryo-plod do dávky 10 mg/kg/den. Nejsou známá specifická data o vlivu přípravku Amphocil na lidskou fertilitu, ale ve studiích toxicity po opakovaných dávkách po dobu 13 týdnů (u potkanů a psů) nebyly zjištěny změny testikulární a ovariální histologie.

Farmaceutické údajeSeznam pomocných látekNatrium-cholesteryl-sulfát, trometamol, dihydrát dinatrium-edetátu, monohydrát laktosy, kyselina chlorovodíková 35%.

Inkompatibility Lyofilizovaný prášek se nesmí rekonstituovat ve fyziologickém roztoku nebo roztoku dextrózy (pouze v sterilní vodě na injekce). K rekonstituovanému koncentrovanému roztoku se nesmí přidat fyziologický roztok nebo elektrolyty, rovněž se nesmí míchat s jinými léky. Při aplikaci pomocí již použitého infuzního setu je set nutno předem propláchnout 5% dextrózou na injekci, nebo přípravek aplikovat novým setem. Použití jakéhokoliv roztoku, který nebyl doporučen, nebo přítomnost bakteriostatického agens (např. benzylalkohol) v roztoku může způsobit vysrážení přípravku Amphocil. Nesmí se použít roztok přípravku, který obsahuje sraženinu nebo jiné částice. Během

rekonstituce

a ředění se musí pečlivě zachovávat aseptická technika, poněvadž lyofilizát ani rekonstituovaný a zředěný roztok neobsahují konzervační prostředek.

Doba použitelnostiNeotevřená lahvička s lyofilizátem má dobu použitelnosti 3 roky. Chemická a fyzikální stabilita po

rekonstituci byla doložena na dobu 24 hodin, při teplotě 2-8 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě doba a podmínky uchovávání přípravku jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by neměla být delší než 24 hodin při 2-8

°C, pokud rekonstituce neproběhla za kontrolovaných a validovaných aseptických

podmínek.

UchováváníNeotevřenou lahvičku s lyofilizátem uchovávejte při teplotě do 30 °C, uchovávejte lahvičku v krabičce.

Druh obalu a velikost balení Zapertlovaná lahvička z bezbarvého skla, pryžová zátka, hliníkový kryt, PP chránič (zelený u Amphocil 50 mg, žlutý u Amphocil 100 mg), krabička.

Velikost balení:Amphocil 50 mg - 1 nebo 10 lahviček;

Amphocil 100 mg - 1 nebo 10 lahviček.

Návod k použitíIntravenózní podání

Pokyny pro

rekonstituci a zředění:

Amphocil se rekonstituuje přidáním sterilní vody na injekci s použitím sterilní stříkačky a jehly velikosti 20. Amphocil 50 mg se rekonstituuje přidáním 10 ml vody na injekce, Amphocil 100 mg přidáním 20 ml vody na injekci. Lahvička se v ruce jemně třepe rotačním pohybem, až je žlutý roztok čirý. Po rekonstituci obsahuje jedna lahvička 5 ml amfotericinu B v jednom mililitru. Pro infuzi je třeba další ředění do konečné koncentrace asi 0,6 mg/ml. K ředění se používá 5% dextróza.

Následující tabulka ukazuje doporučené ředění:

Dávka přípravku Objem rekonstituovaného Množství 5% dextrózy na Amphocil přípravku Amphocil injekce v infuzním saku

10 - 35 mg 2 - 7 ml 50 ml 35 - 70 mg 7 - 14 ml 100 ml

70 - 175 mg 14 - 35 ml 250 ml 175 - 350 mg 35 - 70 ml 500 ml 350 -1000 mg 70 - 200 ml 1000 ml

Držitel rozhodnutí o registraciChiesi CZ s.r.o., Praha, Česká republika

VýrobceChiesi Pharmaceuticals GmbH, Vídeň, Rakousko

Registrační čísloAmphocil 50 - 15/237/01-CAmphocil 100 - 15/236/01-C

Datum registrace27.6.2001

Datum poslední revize25.8.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 ke sdělení sp. zn. sukls145609/2011 a ke sdělení sp. zn. sukls145619/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AMPHOCIL 50 mg AMPHOCIL 100 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍAMPHOCIL 50 mg: amphotericinum B 50 mg v 1 lahvičce AMPHOCIL 100 mg: amphotericinum B 100 mg v 1 lahvičce Obsahuje monohydrát laktosyÚplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA Prášek pro přípravu infuzního roztoku Popis přípravku: žlutý lyofilizát.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikaceAMPHOCIL je indikovaný: - jako empirická léčba v případě podezření na systémovou mykotickou infekci u febrilních neutropenických pacientů; - pro léčbu pacientů s invazivní aspergilózou; - pro léčbu vážných systémových a/nebo hlubokých mykóz u těch pacientů, kteří nereagují na konvenční antimykotickou léčbu; - pro léčbu vážných systémových a/nebo hlubokých mykóz pacientů, u kterých porušená funkce ledvin vylučuje užití deoxycholátu amfotericinu B v účinných dávkách; - pro léčbu viscerální leishmaniózy; - pro léčbu vážných systémových a/nebo hlubokých mykóz u pacientů s neutropenií.

4.2. Dávkování a způsob podání Dávkování: Přípravek je po naředění určen výhradně pro intravenózní infuzi

Doporučená denní dávka přípravku AMPHOCIL pro dospělé, děti a starší pacienty je 3-4 mg/kg/den podávaná po dobu nejméně 14 dní. Amphocil je nutné podávat rychlostí 1 mg/kg za hodinu (celková doba infuze má být nejméně 3-4 hodiny). U viscerální leishmaniózy (kala-azar) je doporučená denní dávka přípravku AMPHOCIL 2 mg/kg (viz bod 6.6. Návod k užití).

Způsob podávání: AMPHOCIL se podává intravenózní infuzí rychlostí 1 mg/kg/hod., zředěný v 5% dextróze (viz bod 6.6. Návod k užití). Premedikace (např. paracetamol, antihistaminika, antiemetika) se podává těm pacientům, u kterých se při předchozí infuzi projevily nežádoucí účinky.

Před první dávkou se má podat testovací dávka, to je malé množství léčivého přípravku (např. 10 ml připraveného roztoku) které se aplikuje infuzí během 10 min. a pacient se pečlivě sleduje dalších 30 min.

Děti: Omezená část populace dětských pacientů trpících systémovými mykotickými infekcemi byla úspěšně léčena přípravkem AMPHOCIL v doporučené denní dávce; dostupná data neprokázala potřebu doporučit specifické dávkování nebo zvláštní opatrnost u dětských pacientů.

U viscerální leishmaniózy (kala-azar) je doporučená dávka 2 mg/kg/den, ale nepodává se dětem mladším než 5 let.

Starší pacienti: Omezená část populace starších pacientů byla úspěšně léčena přípravkem AMPHOCIL v doporučené denní dávce; dostupná data neukazují potřebu doporučit specifické dávkování nebo zvláštní opatrnost u starších pacientů.

4.3. Kontraindikace AMPHOCIL je kontraindikován u pacientů s hypersenzitivitou na kteroukoliv složku přípravku.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použitíAMPHOCIL není určen ro mykotická onemocnění bez klinických příznaků, která jsou diagnostikována pouze kožními testy nebo sérologickým stanovením.

Léčba pacientů s neutropenií: AMPHOCIL se užívá s úspěchem v doporučené denní dávce k léčbě systémových mykotických infekcí u pacientů, kteří mají vážnou neutropenii způsobenou podáváním cytotoxických nebo imunosupresivních léčiv.

Léčba diabetických pacientů: Je nutno vzít v úvahu, že přípravek AMPHOCIL obsahuje monohydrát laktózy.

Léčba pacientů s porušenou činností ledvin: Ačkoliv je AMPHOCIL signifikantně méně nefrotoxický než deoxycholát amfotericinu B, přesto je potenciálně nefrotoxický. Proto je třeba u pacientů s poškozením ledvinových funkcí zvláštní opatrnost. Před zahájením a poté i v průběhu léčby (1x týdně) je nutné monitorovat renální funkce. U dialyzovaných pacientů má být Amphocil aplikován po ukončení dialýzy. Zároveň mají být pravidelně sledovány sérové hladiny kalia a magnesia. Léčba pacientů s porušenou činností jater Při podávání doporučených dávek nebyla prokázána hepatotoxicita, proto není nutné modifikovat dávkování. Poněvadž nejsou k disposici data o užívání přípravku AMPHOCIL u pacientů s porušenou funkcí jater, je třeba funkci jater při léčbě monitorovat. Přípravek Amphocil 50 mg obsahuje 0,95 g laktosy, přípravek Amphocil 100 mg obsahuje 1,9 g laktosy, Při užití podle doporučeného dávkování obsahuje každá dávka 4 - 6 g laktosy. Nevhodný pro pacienty s nedostatkem laktázy galaktosemií a glukoso-galaktosovým malabsorpčním syndromem .

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Klinické studie interakcí nebyly s přípravkem AMPHOCIL provedeny. Nicméně je třeba opatrnosti u pacientů, kteří užívají léčivé přípravky, u nichž je známá interakce s deoxycholátem amfotericinu B, jako jsou nefrotoxické léky (aminoglykosidy, cisplatina a pentamidin), kortikosteroidy a kortikotropin (ACTH), které mohou potencovat hypokalemii a digitální glykosidy, svalová relaxancia a antiarytmické látky, jejichž účinky mohou být zvýšené v přítomnosti hypokalemie.

4.6. Těhotenství a kojení Těhotenství: Bezpečnost podání Anmphocilu těhotným ženám nebyla stanovena. Proto se doporučuje podávat Amphocil těhotným ženám jen ze zvlášť závažných důvodů, a to jen tehdy, pokud terapeutický přínos převýší riziko poškození plodu.

Kojení: Není známo, zda se amfotericin B vylučuje do mateřského mléka. Při léčbě přípravkem AMPHOCIL se proto doporučuje přerušit kojení.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeStudie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny.

4.8. Nežádoucí účinky Mohou se vyskytnout akutní reakce jako horečka (36%) a třesavka (55%). Ve spojení s infuzí byly pozorovány reakce jako hypotenze (11%), tachykardie (9%), bronchospasmus (2%), dyspnoe (6%), hypoxie (5%) a hyperventilace (4%) a pulmonální edém. Většina akutních reakcí se úspěšně léčí snížením rychlosti infuze a okamžitým podáním antihistaminik a adrenálních kortikosteroidů (viz bod 4.2.). Vážné reakce, spojené s infuzí mohou vést k nutnosti přerušení podávání přípravku AMPHOCIL a podání podpůrné terapie (např. adrenalin).

Nejsou známé zprávy o přímém toxickém působení přípravku AMPHOCIL na játra. Změny hladiny alkalické fosfatázy (4%) a bilirubinu (6%) nejsou časté.

Změny koagulace (3%), trombocytopenie (5%) a hypomagnesemie (5%) v souvislosti s podáváním přípravku AMPHOCIL byly pozorované zřídka. Anemie, která je častým nežádoucím účinkem při léčbě deoxycholátem amfotericinu B, se vyskytuje u pacientů léčených přípravkem AMPHOCIL pouze v 1,8 %.

Ostatní známé nežádoucí účinky jsou nauzea (9%), zvracení (7%), hypertenze (7%), bolesti hlavy (5%), bolesti v zádech (3%), průjem (3%) a bolesti břicha (2%). Přípravek má nižší nefrotoxicitu ve srovnání s konvenčním amfotericinem, přesto ojediněle došlo ke zhoršení funkce ledvin (zvýšení sérového kreatininu, azotemie, hypokalemie).

4.9. Předávkování V případě předávkování je třeba okamžitě přerušit podávání Amphocilu a pečlivě monitorovat pacientův klinický stav. Doporučuje se monitorovat srdeční, jaterní a ledvinové funkce a dále

kontrolovat hematologický obraz a hladiny elektrolytů v séru současně se symptomatickou léčbou. AMPHOCIL není dialyzovatelný. Před opětovným zahájením terapie musí být pacient stabilizován (včetně úpravy nedostatku elektrolytů).

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: antibiotika , ATC kód: J02AA01

Amfotericin B je makrocyklické polyenové antibiotikum, izolované ze Streptomyces nodosus. Amfotericin B má vysokou afinitu na ergosterol, který je primárním sterolem v membráně mykotických buněk, a menší afinitu na cholesterol; převažující sterol v lidských buněčných membránách. Následkem vazby amfotericinu B na ergosterol je poškození membrány mykotické buňky, zvýšení permeability membrány a eventuální smrt buňky. AMPHOCIL má stejný mechanismus účinku jako deoxycholát amfotericinu B, ale má menší toxicitu.

AMPHOCIL je nová léčivá forma amfotericinu B, založená na vysoké afinitě vazby na steroly. AMPHOCIL je stabilní komplex amfotericinu B a natrium-cholesteryl-sulfátu, který je přirozeným metabolitem cholesterolu. Amfotericin B a natrium-cholesteryl-sulfát jsou v komplexu zastoupeny v poměru téměř ekvimolárním a tvoří mikročástice diskovitého tvaru. AMPHOCIL není lipozomální léková forma, ale koloidní disperze amfotericinu B a natrium-cholesteryl-sulfátu.

Na základě mikrobiologických studií in vitro bylo zjištěno, že AMPHOCIL je v zásaděekvivalentní, miligram/miligram, s deoxycholátem amfotericinu B v působení na mykotické patogeny. U některých modelů in vivo byly tolerovány vyšší dávky přípravku AMPHOCIL, které jsou účinnější při eradikaci mykotických infekcí než deoxycholát amfotericinu B.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti Farmakokinetické studie u zvířat ukazují, že distribuce přípravku AMPHOCIL a deoxycholátu amfotericinu B jsou významně odlišné. Při srovnatelných dávkách (1:1) přípravku AMPHOCIL a deoxycholátu amfotericinu B bylo nalezeno nižší maximum plazmatických koncentrací amfotericinu B a větší hodnoty plochy pod křivkou (AUC) po léčbě přípravkem AMPHOCIL. Vyšší koncentrace amfotericinu B naměřené v játrech, slezině a kostní dřeni neznamenají zvýšení toxicity v těchto orgánových systémech. Hladiny v ledvinách, které jsou hlavním místem toxicity deoxycholátu amfotericinu B jsou 4krát až 5krát nižší po léčbě přípravkem AMPHOCIL a korelují se sníženou nefrotoxicitou ve srovnání s deoxycholátem amfotericinu B. Biologický poločas je u zvířat léčených přípravkem AMPHOCIL delší, poněvadž nastává akumulace amfotericinu B v játrech a jeho následné pomalé uvolňování.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti V sérii studií po jednorázových a opakovaných dávkách bylo zjištěno, že AMPHOCIL je celkově méně toxický než deoxycholát amfotericinu B. Bezpečnost léčby se zvýšila 4 až 5krát. In vitro a in vivo testy na indukci genů a mutaci chromozomů byly pro AMPHOCIL negativní. Studie karcinogenity nebyly provedeny ani s přípravkem AMPHOCIL ani s deoxycholátem amfotericinu B. Dosud nebyly hlášeny klinické projevy karcinogenity spojené s užíváním

deoxycholátu amfotericinu B. Studie vztahu embryo-plod u potkanů a králíků v dávkách 2,4 mg/kg/den nebo vyšších prokázaly toxicitu u matky, tj. zmenšený váhový přírůstek a ztrátu chuti. Nebyly prokázány nežádoucí účinky na vývoj embryo-plod do dávky 10 mg/kg/den. Nejsou známá specifická data o vlivu přípravku AMPHOCIL na lidskou fertilitu, ale ve studiích toxicity po opakovaných dávkách po dobu 13 týdnů (u potkanů a psů) nebyly zjištěny změny testikulární a ovariální histologie.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam všech pomocných látek Natrium-cholesteryl-sulfát, trometamol, dihydrát dinatrium-edetátu, monohydrát laktósy, kyselina chlorovodíková 35%.

6.2. Inkompatibility Lyofilizovaný prášek se nesmí rekonstituovat ve fyziologickém roztoku nebo roztoku dextrózy (pouze v sterilní vodě na injekce). K rekonstituovanému koncentrovanému roztoku se nesmí přidat fyziologický roztok nebo elektrolyty, rovněž se nesmí míchat s jinými léky.

Při aplikaci pomocí již použitého infuzního setu je set nutno předem propláchnout 5% dextrózou na injekci, nebo přípravek aplikovat novým setem.

Použití jakéhokoliv roztoku, který nebyl doporučen, nebo přítomnost bakteriostatického agens (např. benzylalkohol) v roztoku může způsobit vysrážení přípravku AMPHOCIL.

Nesmí se použít roztok přípravku, který obsahuje sraženinu nebo jiné částice. Během rozpouštění a ředění se musí pečlivě zachovávat aseptická technika, poněvadž lyofilizát ani rekonstituovaný a zředěný roztok neobsahují konzervační prostředek.

6.3. Doba použitelnosti Neotevřená lahvička s lyofilizátem má dobu použitelnosti 3 roky. Chemická a fyzikální stabilita po rekonstituce byla doložena na dobu 24 hodin, při teplotě 2-8 °C. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě doba a podmínky uchovávání přípravku jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by neměla být delší než 24 hodin při 2-8 °C, pokud rekonstituce neproběhla za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání Neotevřenou lahvičku s lyofilizátem uchovávejte při teplotě do 30 °C, uchovávejte lahvičku v krabičce. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

6.5. Druh obalu a velikost balení Zapertlovaná lahvička z bezbarvého skla, pryžová zátka, hliníkový kryt, PP chránič (zelený u Amphocil 50 mg, žlutý u Amphocil 100 mg), krabička.

Velikost balení :

Amphocil 50 mg - 1 nebo 10 lahviček Amphocil 100 mg - 1 nebo 10 lahviček

6.6. Návod k použití přípravku, zacházení s nímIntravenózní podání

Pokyny pro rozpuštění a zředění: AMPHOCIL se rekonstituuje přidáním sterilní vody na injekci s použitím sterilní stříkačky a jehly velikosti 20. Amphocil 50 mg se rekonstituuje přidáním 10 ml vody na injekce, Amphocil 100 mg přidáním 20 ml vody na injekci.

Lahvička se v ruce jemně třepe rotačním pohybem, až je žlutý roztok čirý. Po rekonstituci obsahuje jedna lahvička 5 ml amfotericinu B v jednom mililitru. Pro infuzi je třeba další ředění do konečné koncentrace asi 0,6 mg/ml. K ředění se používá 5% dextróza.

Následující tabulka ukazuje doporučené ředění:

Dávka přípravku Objem rekonstituovaného Množství 5% dextrózy na AMPHOCIL přípravku AMPHOCIL injekce v infuzním vaku

10 - 35 mg 2 - 7 ml 50 ml 35 - 70 mg 7 - 14 ml 100 ml

70 - 175 mg 14 - 35 ml 250 ml

175 - 350 mg 35 - 70 ml 500 ml 350 -1000 mg 70 -200 ml 1000 ml

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIChiesi CZ s.r.o., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA Amphocil 50 mg: 15/237/01-CAmphocil 100 mg: 15/236/01-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE27.6.2001 / 29.4. 2009

10. DATUM REVIZE TEXTU 25.8.2011


nahoru

Informace na obalu

AMPHOCIL 100 mg

Vnější obal

AMPHOCIL 100 mgPrášek pro přípravu infuzního roztokuAmphotericinum B 1 lahvička (10 lahviček)1 lahvička

Léčivá látka: amphotericinum B 100 mg v jedné lahvičcePomocné látky: natrium-cholesteryl-sulfát, trometamol, dihydrát dinatrium-edetátu, monohydrát laktózy, kyselina chlorovodíková 35%.

Intravenózní podání

Uchovávejte při teplotě do 30°C, uchovávejte lahvičku v krabičce.Podmínky uchovávání po rekonstituci jsou uvedeny v příbalové informaciUchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.Držitel rozhodnutí o registraci:Chiesi CZ s.r.o., Praha, Česká republika

Číslo šarže:Použitelné do: Registrační číslo: 15/236/01-C

Vnitřní obal (lahvička)

AMPHOCIL 100 mg

Amphotericinum BPrášek pro přípravu infuzního roztoku

Intravenózní podáníUchovávejte při teplotě do 30°C, uchovávejte lahvičku v krabičce.Podmínky uchovávání po rekonstituci jsou uvedeny v příbalové informaciVýdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.Chiesi CZ s.r.o.

Použitelné do:Číslo šarže:Logo

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.