Amoksiklav 1,2 G

Kód 0072972 ( )
Registrační číslo 15/ 817/94-B/C
Název AMOKSIKLAV 1,2 G
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0072972 INJ PLV SOL 5X1.2GM Prášek pro injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak AMOKSIKLAV 1,2 G

Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls220692/2011 a sukls220693/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Amoksiklav 600 mg

Amoksiklav 1,2 g

prášek pro přípravu injekčního/infuzního roztoku

amoxicillinum / acidum clavulanicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Amoksiklav a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amoksiklav používat

3.

Jak se přípravek Amoksiklav používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Amoksiklav uchovávat

6.

Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK AMOKSIKLAV A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?

Přípravek Amoksiklav je antibiotikum, které hubí bakterie způsobující infekce. Obsahuje dvě různé léčivé látky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léků nazývaných “peniciliny”, které někdy nemusí působit (mohou být inaktivovány). Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) tomuto brání.

Přípravek Amoksiklav se používá u dospělých a dětí k léčbě následujících infekcí

závažné ušní, nosní a krční infekce

infekce dýchacích cest

infekce močových cest

infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí

infekce kostí a kloubů

břišní infekce

infekce ženských pohlavních orgánů.

Přípravek Amoksiklav se používá u dospělých a dětí k prevenci infekcí spojených se závažnými chirurgickými zákroky.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK AMOKSIKLAV

POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Amoksiklav, pokud

jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou nebo kteroukoli další složku přípravku Amoksiklav (viz bod 6)

jste kdykoli v minulosti měl/a těžkou alergickou (hypersenzitivní) reakci na jakékoli jiné antibiotikum. Tato reakce může zahrnovat kožní vyrážku nebo otok obličeje nebo krku

jste kdykoli v minulosti měl/a při užívání antibiotik problémy s játry nebo žloutenku (zežloutnutí kůže).

Pokud se Vás kterýkoli z bodů uvedených výše týká, přípravek Amoksiklav nepoužívejte. Nejste-li si jistý/á, obraťte se předtím, než Vám začne být přípravek Amoksiklav podáván, na svého lékaře, lékárníkanebo zdravotní sestru.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Amoksiklav je zapotřebíPředtím, než Vám začne být tento lék podáván, se obraťte na svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, pokud

máte infekční mononukleózu

jste léčen/a na problémy s ledvinami nebo játry

pravidelně nemočíte.

Jestliže si nejste jistý/á, zda se na Vás vztahuje některá z výše uvedených záležitostí, poraďte se předtím, než Vám začne být tento lék podáván, se svým lékařem nebo lékárníkem.

V některých případech může lékař zjišťovat typ bakterie, který u Vás způsobuje infekci. V závislosti na výsledcích Vám může být podána jiná síla přípravku Amoksiklav nebo jiný lék.

Stavy vyžadující pozornost

Přípravek Amoksiklav může některé stávající choroby zhoršit nebo může způsobit závažné nežádoucí účinky. Mezi ně patří alergické reakce, záchvaty křečí a zánět tlustého střeva. Během doby, kdy přípravek Amoksiklav užíváte, si musíte jisté příznaky hlídat, aby se snížilo riziko jakýchkoli problémů. Viz ‘Stavyvyžadující pozornost’ v bodu 4.

Krevní testy a testy moči Pokud podstupujete krevní testy (jako jsou testy na stav červených krvinek nebo testy jaterních funkcí) nebo testy moči, lékaři nebo zdravotní sestře oznamte, že užíváte přípravek Amoksiklav. To proto, že tento léčivý přípravek může ovlivnit výsledky tohoto typu testů.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, a rostlinných přípravků.

Zejména musíte s lékařem zkontrolovat, zda neužíváte některý z následujících léků:

alopurinol (na dnu): může se zvýšit pravděpodobnost, že se u Vás vyskytne alergická kožní reakce

probenecid (na dnu): lékař se může rozhodnout, že upraví dávku přípravku Amoksiklav

léky napomáhající zabránit tvorbě krevních sraženin (jako je warfarin): může být potřebné provádět další krevní testy

methotrexát (lék používaný k léčbě rakoviny nebo revmatických chorob): přípravek Amoksiklav může ovlivnit jeho fungování.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Důležité informace o některých složkách přípravku AmoksiklavAmoksiklav 600 mg: Přípravek Amoksiklav 600 mg obsahuje přibližně 1,4 mmol sodíku (31,5 mg). To byste měl/a vzít v úvahu, pokud dodržujete dietu s omezeným množstvím sodíku.Přípravek Amoksiklav 600 mg obsahuje méně než 1 mmol draslíku (mémě než 39 mg). V podstatě žádný draslík neobsahuje.

Amoksiklav 1,2 g: Přípravek Amoksiklav 1,2 g obsahuje přibližně 2,7 mmol sodíku (63 mg). To byste měl/a vzít v úvahu, pokud dodržujete dietu s omezeným množstvím sodíku.Přípravek Amoksiklav 1,2 g obsahuje přibližně 1 mmol draslíku (39 mg). To byste měl/a vzít v úvahu, pokud máte problémy s ledvinami nebo pokud dodržujete dietu s omezeným množstvím draslíku.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK AMOKSIKLAV POUŽÍVÁ

DávkováníTento přípravek si nikdy nebudete podávat sám/sama. Bude Vám podán osobou k tomuto úkonu kvalifikovanou, což je lékař nebo zdravotní sestra.

Obvyklé dávkování

Dospělí a děti vážící 40 kg a víceObvyklá dávka

1000 mg/200 mg každých 8 hodin

Zabránění vzniku infekce v průběhu a po operaci

1000 mg/200 mg před operací ve stejnou dobu, kdy je Vám dávána anestezie.Dávka se může lišit v závislosti na typu operace. Lékař Vám může podat dávku znovu, pokud operace trvá déle než jednu hodinu.

Děti vážící méně než 40 kg Děti ve věku 3 měsíce a starší

25 mg/5 mg na kg tělesné hmotnosti každých 8 hodin.

Děti starší než 3 měsíce nebo s tělesnou hmotností nižší než 4 kg

25 mg/5 mg na kg tělesné hmotnosti každých 12 hodin.

Pacienti s problémy s ledvinami nebo játry

jestliže máte problémy s ledvinami, může Vám být podána jiná dávka. Lékař může zvolit jinou sílu nebo jiný lék

jestliže máte problémy s játry, Váš lékař Vám provede prohlídku a mohou Vám být častěji prováděny jaterní testy.

Jak Vám bude přípravek Amoksiklav podáván

přípravek Amoksiklav Vám bude podán jako injekce do žíly nebo jako intravenózní infuze

ujistěte se, že během podávání přípravku Amoksiklav pijete dostatečné množství tekutin

obvykle by Vám neměl být přípravek Amoksiklav podáván déle než dva týdny, aniž by došlo k přehodnocení Vaší léčby lékařem.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Amoksiklav, než je doporučenoNení pravděpodobné, že by Vám bylo podáno větší množství přípravku Amoksiklav. Pokud ale máte pocit, že Vám bylo podáno větší množství, oznamte to neprodleně Vašemu lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Příznaky mohou zahrnovat žaludeční obtíže (nevolnost, zvracení nebo průjem) nebo křeče.

Pokud máte jakékoli další otázky, týkající se podávání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Amoksiklav nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Stavy vyžadující pozornost

Alergické reakce:

kožní vyrážka

zánět drobných cév (vaskulitida), který může být viditelný jako červené nebo rudé vystouplé skvrny na kůži, ale může postihnout i jiné části těla

horečka, bolesti kloubů, otok uzlin na krku, podpaží nebo tříslech

otok, někdy obličeje nebo úst (angioedém), způsobující potíže s dýcháním

kolaps.

Pokud se u Vás kterýkoli z těchto symptomů projeví, ihned se obraťte na lékaře. Přestaňte přípravek Amoksiklav používat.

Zánět tlustého střeva Zánět tlustého střeva, způsobující vodnatý průjem, obvykle s krví a hlenem, bolestmi žaludku a/nebo horečkou. Co nejdříve s obraťte na svého lékaře s žádostí o radu, pokud se u Vás tyto symptomy objeví.

Časté nežádoucí účinkyMohou postihnout až 1 z 10 pacientů

moučnivka (kandidóza – kvasinková infekce v pochvě, ústech nebo v kožních záhybech)

průjem.

Méně časté nežádoucí účinkyMohou postihnout až 1 ze 100 lidí

kožní vyrážka, svědění

vystouplá svědivá vyrážka (kopřivka)

pocit nevolnosti (nauzea), zvláště při používání vysokých dávek

zvracení

poruchy trávení

závratě

bolesti hlavy.

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech:

zvýšení hladiny některých látek (enzymů) vytvářených v játrech.

Vzácné nežádoucí účinkyMohou postihnout až 1 z 1000 lidí

kožní vyrážka, která může

může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny

obklopené světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji – erythema multiforme).

Jestliže zaznamenáte některý z těchto symptomů, ihned se obraťte na lékaře.

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech:

snížený počet krevních destiček účastnících se srážení krve

snížený počet bílých krvinek.

Další nežádoucí účinky

Další nežádoucí účinky se vyskytly u velmi malého počtu lidí, ale jejich přesná četnost není známa.

alergické reakce (viz výše)

zánět tlustého střeva (viz výše)

těžké kožní reakce:

 rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupující se kůží, zejména kolem úst, nosu, očí a pohlavních

orgánů (Steven-Johnsonův syndrom), a závažnější forma způsobující rozsáhlé olupování kůže (na více než 30 % povrchu těla – toxická epidermální nekrolýza)

 rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými hnisavými puchýři (bulózní exfoliativní dermatitida)  červená, šupinatá vyrážka s boulemi pod kůží a puchýři (exantematózní pustulóza)

Jestliže zaznamenáte některý z těchto symptomů, ihned se obraťte na lékaře.

zánět jater (hepatitida)

žloutenka způsobená vzestupem bilirubinu (látka vznikající v játrech) v krvi, která se může projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma

zánět ledvinných tubulů

prodloužení doby srážení krve

křeče (u lidí užívajících vysoké dávky přípravku Amoksiklav nebo u lidí s problémy s ledvinami)

Nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů

výrazné snížení počtu bílých krvinek

nízký počet červených krvinek (hemolytická anémie)

krystaly v moči (moč může být zakalená a močení obtížné a bolestivé).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK AMOKSIKLAV UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětíUchovávejte při teplotě do 25° C.

Používejte pouze čerstvé, čiré roztoky.Injekční/infuzní roztoky: chraňte před mrazem.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Amoksiklav obsahuje

Léčivé látky jsou amoxicilin a kyselina klavulanová.

Jedna injekční lahvička přípravku Amoksiklav 600 mg obsahuje amoxicillinum 500 mg ve formě amoxicillinum natricum a acidum clavulanicum 100 mg ve formě kalii clavulanas.

Jedna injekční lahvička přípravku Amoksiklav 1,2 g obsahuje amoxicillinum 1000 mg ve formě amoxicillinum natricum a acidum clavulanicum 200 mg ve formě kalii clavulanas.

Pomocné látky: žádné.

Jak Amoksiklav vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: bílý až nažloutlý prášek.

Amoksiklav 600 mg, prášek pro přípravu injekčního/infuzního roztoku, se dodává v zapertlovaných lahvičkách (z bezbarvého skla) s pryžovou zátkou, hliníkovým krytem a chráničem žluté barvy, v krabičce obsahující 5 lahviček.

Amoksiklav 1,2 g, prášek pro přípravu injekčního/infuzního roztoku se dodává v zapertlovaných lahvičkách (z bezbarvého skla) s pryžovou zátkou, hliníkovým krytem a chráničem červené barvy, v krabičce obsahující 5 lahviček.

Velikost balení: 5x600 mg 5x 1,2 g

Držitel rozhodnutí o registraci:Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko

Výrobce:Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, SlovinskoSandoz GmbH, Kundl, Rakousko

Další informace o tomto léčivém přípravku Vám poskytne místní zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 10.11.2011

Pokyny/zdravotnické informace Antibiotika se používají k léčení infekcí způsobených bakteriemi. Nemají žádné účinky proti infekcím způsobeným viry. Někdy infekce způsobená bakteriemi na léčbu antibiotiky nereaguje. Jedním z nejběžnějších důvodů bývá odolnost bakterií způsobujících infekci na užívané antibiotikum. To znamená, že taková bakterie mohou navzdory antibiotiku přežívat a dokonce se i množit.

Bakterie se mohou stát odolnými vůči antibiotikům z mnoha důvodů. Obezřetné užívání antibiotik může napomoci snížit možnost, že se bakterie stanou vůči antibiotikům odolné.

Pokud Vám lékař předepíše léčbu antibiotiky, je tato léčba určena pouze k vyléčení stávající choroby. Dodržování následujících pokynů napomůže zabránit vzniku odolných bakterií, které by mohly ukončit fungování antibiotik.

1. Je velmi důležité, abyste antibiotika užívali ve správných dávkách, ve správný čas a po správný počet dnů. Přečtěte si pokyny na štítku a pokud něčemu neporozumíte, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, kteří Vám vše vysvětlí.

2. Antibiotikum smíte užívat, jen pokud bylo předepsáno právě Vám a pouze k léčení infekce, na kterou bylo předepsáno.

3. Nesmíte užívat antibiotika, která byla předepsána jiným lidem, i když mají infekci, která je podobná té Vaší.

4. Antibiotika, která byla předepsána Vám, nesmíte dávat jiným lidem.

5. Pokud Vám nějaké antibiotikum po ukončení léčby podle pokynů lékaře zbude, musíte jej odevzdat do lékárny k řádné likvidaci.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Pokyny pro použití přípravku a zacházení s nímIntravenózní injekce

Injekční lahvička s 600 mg: Obsah lahvičky se rozpustí v 10 ml vody pro injekci.Injekční lahvička s 1,2 g: Obsah lahvičky se rozpustí v 20 ml vody pro injekci.Intravenózní injekce je třeba podat (do 20 minut po rozpuštění) pomalu, po dobu 3 až 4 minut.

Intravenózní infuze

Roztok se 600 mg Amoksiklavu (v 10 ml vody pro injekci) se přidá do 50 ml infuzní tekutiny. Roztok s 1,2 g Amoksiklavu (ve 20 ml vody pro injekci) se přidá do 100 ml infuzní tekutiny.Infuze se má podávat po dobu 30 až 40 minut.

Amoksiklav se nesmí mísit s jinými léky v téže injekční stříkačce nebo infuzní lahvi.Roztok je slabě nažloutlý.Smí se použít jen čerstvý, čirý roztok.

Infuze Amoksiklavu se mohou podávat v různých roztocích pro intravenózní podání:

Stabilita připravených roztoků (v rozdílných infuzních tekutinách a při různých teplotách):

Tekutina k intravenózní infuzi

7. Stabilita roztoku při 25

oC

8. Stabilita roztoku při 5

oC

Voda pro injekci

4 hodiny

8 hodin

Intravenózní

infuze

chloridu

sodného (0,9%)

4 hodiny

8 hodin

Ringerova i.v. infuze s laktátem

3 hodiny

Ringerova i.v. infuze aneboChlorid sodný

3 hodiny

Roztoky chraňte před mrazem.Pro uchovávání při 5ºC se rozpuštěný roztok Amoksiklavu přidá do předem vychlazených infuzních vaků, které se pak mohou skladovat až 8 hodin při 5ºC. Infuze se má podávat ihned, jakmile roztok dosáhne pokojové teploty. Přípravek se nesmí mísit s roztoky obsahujícími glukosu, dextran nebo hydrogenuhličitan. V těchto roztocích je méně stabilní. Protože amoxicilin inaktivuje aminoglykosidy, nesmí se s nimi in vitro mísit.

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls60423/2010 a sukls60424/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Amoksiklav 600 mgAmoksilav 1,2 g

prášek pro přípravu injekčního/infuzního roztoku

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička přípravku Amoksiklav 600 mg obsahuje amoxicillinum 500 mg ve formě amoxicillinum natricum a acidum clavulanicum 100 mg ve formě kalii clavulanas. Poměr je 5:1.

Jedna injekční lahvička přípravku Amoksiklav 1,2 g obsahuje amoxicillinum 1000 mg ve formě amoxicillinum natricum a acidum clavulanicum 200 mg ve formě kalii clavulanas. Poměr je 5:1.

Obsahuje sodík a draslík.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu injekčního/infuzního roztoku.

Popis přípravku: bílý až nažloutlý prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Amoksiklav je indikován k léčbě následujících infekcí u dospělých a dětí (viz body 4.2, 4.4 a 5.1):

-

závažné infekce ušní, nosní nebo krční (jako je mastoiditida, tonzilární a peritonzilární infekce, epiglotitida a sinusitida, doprovázené těžkými systémovými znaky a symptomy)

-

akutní exacerbace chronické bronchitidy (odpovídajícím způsobem diagnostikovaná)

-

komunitní pneumonie

-

cystitida

-

pyelonefritida

-

infekce kůže a měkkých tkání, zejména celulitida, pokousání zvířetem, těžký dentální absces s postupující celulitidou

-

infekce kostí a kloubů, zejména osteomyelitida

-

nitrobřišní infekce

-

infekce ženských pohlavních orgánů.

Proxylaxe infekcí spojených s rozsáhlými chirurgickými zákroky u dospělých pacientů, jako jsou zákroky v oblastech:

-

gastrointestinálního traktu

-

pánve

-

hlavy a krku

-

žlučových cest.

Je nutno vzít v potaz úřední místní pokyny ke správnému používání antibakteriálních látek.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávky jsou v textu vyjádřeny jako obsah amoxicilinu/kyseliny klavulanové, pokud nejsou vyjádřeny pro jednotlivé složky.

Při stanovování dávky přípravku Amoksiklav, která se volí k léčbě individuální infekce, je nutno vzít v potaz:

předpokládané patogeny a jejich pravděpodobnou citlivost na antibakteriální látky (viz bod 4.4)

závažnost a místo infekce

věk, hmotnost a renální funkce pacienta, jak je uvedeno dále.

Podle potřeby je nutno zvážit použití alternativních prezentací přípravku Amoksiklav (tj. takových, které poskytují vyšší dávky amoxicilinu a/nebo jiné poměry amoxicilinu ke kyselině klavulanové) (viz body 4.4 a 5.1).

Při doporučeném dávkování uvedeném níže poskytuje tento přípravek celkovou denní dávku 3000 mg amoxicilinu a 600 mg kyseliny klavulanové. Pokud je třeba podat vyšší denní dávku amoxicilinu, doporučuje se použít jinou formulaci kombinace amoxocilin/kyselina klavulanová a vyhnout se tak podání zbytečně vysokých denních dávek kyseliny klavulanové.

Trvání léčby je nutno stanovit podle odpovědi pacienta. Některé infekce (např. osteomyelitida) vyžadují delší léčbu. Léčba nesmí přesáhnout 14 dní bez kontroly (ohledně dlouhodobé léčby viz bod 4.4).

Při léčbě je třeba zvážit místní doporučení ohledně frekvence podávání amoxicilinu/kyseliny klavulanové.

Dospělí a děti ≥ 40 kgK léčbě infekcí uvedených v bodě 4.1: 1000 mg/200 mg každých 8 hodin.

Při zákrocích trvajících méně než jednu hodinu se doporučuje použít Amoksiklav v dávce 1000 mg/200 mg až 2000 mg/200 mg podané v úvodu anestezie (dávky 2000 mg/200 mg podáním jiné intravenózní formulace kombinace amoxicilin/kyselina klavulanová).Při zákrocích trvajících déle než jednu hodinu se doporučuje použít Amoksiklav v dávce 1000 mg/200 mg až 2000 mg/200 mg podané v úvodu anestezie, je možné podat až tři dávky 1000 mg/200 mg během 24 hodin. Jasné klinické příznaky infekce při operaci budou vyžadovat podání běžné kúry intravenózní nebo perorální poorerační terapie.

Děti < 40 kgDoporučné dávkování:

děti ve věku tři měsíce a starší: 25 mg/5 mg/kg každých 8 hodin

děti mladší než tři měsíce nebo s hmotností nižší než 4 kg: 25 mg/5 mg/kg každých 12 hodin.

Starší pacienti Úprava dávky není nutná.

Porucha funkce ledvin Úprava dávkování je založena na maximální doporučené hladině amoxicilinu.U pacientů s clearance kreatininu (CrCl) větší než 30 ml/min není úprava dávky potřebná.

Dospělí a děti ≥ 40 kgCrCl: 10-30 ml/min: Počáteční dávka 1000 mg/200 mg a dále dávka 500 mg/100 mg podávaná dvakrát

denně.

CrCl < 10 ml/min: Počáteční dávka 1000 mg/200 mg a dále dávka 500 mg/100 mg podávaná každých 24

hodin.

Hemodialýza: Počáteční dávka 1000 mg/200 mg a následně dávka 500 mg/100 mg podávaná každých 24

hodin, plus dávka 500 mg/100 mg na konci dialýzy (vzhledem k tomu, že sérové koncentrace amoxicilinu i kyseliny klavulanové jsou sníženy).

Děti < 40 kgCrCl: 10-30 ml/min: 25 mg/5 mg/kg každých 12 hodin.CrCl < 10 ml/min: 25 mg/5 mg/kg každých 24 hodin.Hemodialýza: 25 mg/5 mg/kg každých 24 hodin, plus dávka 12,5 mg/2,5 mg/kg na konci dialýzy

(vzhledem k tomu, že sérové koncentrace amoxicilinu i kyseliny klavulanové jsou sníženy).

Porucha funkce jater Dávkujte opatrně. V pravidelných intervalech je třeba sledovat jaterní funkce (viz body 4.3 a 4.4).

Způsob podání

Přípravek Amoksiklav je určen k intravenóznímu podání.

Amoksiklav může být podán buď ve formě pomalé intravenózní injekce trvající 3 – 4 minuty přímo do žíly nebo kapací infuzí nebo infuzí trvající 30 – 40 minut. Amoksiklav není vhodný k intramuskulárnímu podání.Dětem mladším než tři měsíce by měl být Amoksiklav podán jedině infuzí. Léčba Amoksiklavem by měla být zahájena použitím formulace pro intravenózní podání a dokončena vhodnou perorální formulací individuálně podle potřeb pacienta.

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivé látky, na kterýkoli z penicilinů nebo na kteroukoli z pomocných látek.

Těžká bezprostřední hypersenzitivní reakce (např. anafylaxe) na jiná beta-laktamová antibiotika (např. cefalosporin, karbapenem nebo monobaktam) v anamnéze.

Žloutenka/zhoršení jaterních funkcí v důsledku užívání amoxicilinu/kyseliny klavulanové v anamnéze (viz bod 4.8).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Před zahájením léčby kombinací amoxicilin/kyselina klavulanová je nutno se pečlivě dotázat na předchozí hypersenzitivní reakce na peniciliny, cefalosporiny nebo

další beta-laktamová antibiotika

(viz body 4.3 a 4.8).

U pacientů léčených peniciliny byly hlášeny závažné a potenciálně fatální hypersenzitivní (anafylaktické) reakce. Výskyt těchto reakcí je pravděpodobnější u jedinců s hypersenzitivitou na penicilin v anamnéze a u atopiků. Pokud se alergická reakce objeví, musí být léčba kombinací amoxicilin/kyselina klavulanová ukončena a musí být zahájena vhodná alternativní léčba.

V případě, kdy se prokáže, že infekce je způsobena organismem (organismy) citlivým (citlivými) na amoxicilin, pak je nutno zvážit přechod z kombinace amoxicilin/kyselina klavulanová na amoxicilin v souladu s oficiálními pokyny.

Tato prezentace přípravku Amoksiklav nemusí být vhodná pro použití při vysokém riziku, že předpokládané patogeny jsou rezistentní na betalaktamy, přičemž tato rezistence není zprostředkována betalaktamázami citlivými na inhibici kyselinou klavulanovou. Vzhledem k tomu, že nejdou k dispozici údaje pro T > MIC a údaje pro srovnatelné perorální formulace jsou hraniční, tato prezentace (bez přidání amoxicilinu) nemusí být vhodná k léčbě S. pneumoniae rezistentního na penicilin.

U pacientů s poruchou funkce ledvin a u pacientů na vysokých dávkách se mohou vyskytnout záchvaty křečí (viz bod 4.8).

Kombinaci amoxicilin/kyselina klavulanová je nutno se vyhnout v případě podezření na infekční mononukleózu, protože s touto nemocí je po podání amoxicilinu spojen výskyt morbilliformní vyrážky.

Současné používání alopurinolu během léčby amoxicilinem může zvýšit pravděpodobnost alergických kožních reakcí.

Dlouhodobé užívání může příležitostně vést k přerůstání necitlivých organismů.

Výskyt horečnatého generalizovaného erytému spojeného s pustulou na začátku léčby může být symptomem akutní generalizované exantematózní pustulózy (AGEP) (viz bod 4.8). Tato reakce vyžaduje vysazení přípravku Amoksiklav a kontraindikuje jakékoli následné podávání amoxicilinu.

Kombinace amoxicilin/kyselina klavulanová se musí používat opatrně u pacientů s prokázanou poruchou funkce jater (viz body 4.2, 4.3 a 4.8).

Jaterní příhody byly hlášeny převážně u mužů a u starších pacientů a mohou souviset s dlouhodobou léčbou. Tyto příhody byly u dětí hlášeny jen velmi vzácně. U všech populací se projevy a symptomy obvykle objeví během léčby nebo krátce po ní, nicméně v některých případech nemusí být zjevné ani několik týdnů po ukončení léčby. Jsou obvykle reverzibilní. Jaterní příhody mohou být těžké, přičemž za mimořádně vzácných okolností byla hlášena úmrtí. Téměř vždy k nim došlo u pacientů se závažnou základní chorobou nebo u pacientů užívajících další medikaci, o níž je známo, že má potenciál k navození jaterních účinků (viz bod 4.8).

U téměř všech antibiotik, včetně amoxicilinu, byla hlášena kolitida související s antibiotiky, jejíž závažnost se může pohybovat od mírné až po život ohrožující (viz bod 4.8). Proto je důležité, aby tato diagnóza byla zvážena u pacientů, kteří mají průjem v průběhu nebo po podávání jakéhokoli antibiotika. Pokud se kolitida související s antibiotiky objeví, musí být přípravek Amoksiklav ihned vysazen, musí být konzultován lékař a nasazena odpovídající léčba. V této situaci jsou antiperistaltika kontraindikována.

Při dlouhodobé léčbě se doporučuje pravidelné hodnocení systémových funkcí orgánů, včetně renálních, jaterních a krvetvorných funkcí.

U pacientů léčených kombinací amoxicilin/kyselina klavulanová bylo vzácně hlášeno prodloužení protrombinového času. Při současném předepisování antikoagulancií je nutno provádět příslušné sledování. Může být nezbytná úprava dávky perorálních antikoagulancií, aby se udržela požadovaná hladina antikoagulace (viz body 4.5 a 4.8).

U pacientů s poruchou funkce ledvin je nutno dávku upravit podle stupně poruchy (viz bod 4.2).

U pacientů se sníženou tvorbou moči byla velmi vzácně pozorována krystalurie, převážně při parenterální léčbě. Při podávání vysokých dávek amoxicilinu se doporučuje udržovat odpovídající příjem tekutin a výdej moči, aby se snížila možnost krystalurie amoxicilinu. U pacientů s katetry v močovém měchýři je nutno pravidelně sledovat průchodnost katetru (viz bod 4.9).

Při léčbě amoxicilinem je nutno užívat enzymatické glukózaoxidázové metody při testování přítomnosti glukózy v moči, protože u neenzymatických metod se mohou objevit falešně pozitivní výsledky.

Přítomnost kyseliny klavulanové v přípravku Amoksiklav může navodit nespecifickou vazbu IgG a albuminu na membrány červených krvinek, což vede k falešně pozitivnímu Coombsovu testu.

Existují hlášení pozitivních výsledků testů využívajících testu Bio-Rad Platelia Aspergillus EIA firmy Bio-Rad Laboratories u pacientů léčených kombinací amoxicilin/kyselina klavulanová, u nichž se následně zjistí, že infikováni Aspergillem nejsou. Při použití testu Bio-Rad Platelia Aspergillus EIA firmy Bio-Rad Laboratories byly hlášeny zkřížené reakce s ne-Aspergillovými polysacharidy a polyfuranózami. Proto je nutno pozitivní výsledky testu u pacientů léčených kombinací amoxicilin/kyselina klavulanová interpretovat opatrně a potvrdit je jinými diagnostickými metodami.

Lahvička s 600 mg prášku pro přípravu inječního/infuzního roztoku obsahuje méně než 1 mmol draslíku (méně než 39 mg), v podstatě draslík neobsahuje.Lahvička s 1,2 g prášku pro přípravu inječního/infuzního roztoku obsahuje 1 mmol draslíku (39 mg). To je třeba vzít v úvahu u pacientů se sníženou funkcí ledvin nebo u pacientů dodržujících dietu s omezeným příjmem draslíku.Lahvička s 600 mg prášku pro přípravu inječního/infuzního roztoku obsahuje přibližně 1,4 mmol sodíku (31,5 mg). To je třeba vzít v úvahu u pacientů s dietou s omezeným příjmem sodíku.Lahvička s 1,2 g prášku pro přípravu inječního/infuzního roztoku obsahuje přibližně 2,7 mmol sodíku (63 mg). To je třeba vzít v úvahu u pacientů s dietou s omezeným příjmem sodíku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Perorální antikoagulancia Perorální antikoagulancia a penicilinová antibiotika se v praxi široce používají bez hlášených interakcí. V literatuře se však vyskytují případy zvýšeného mezinárodního normalizovaného poměru u pacientů léčených acenokumarolem nebo warfarinem, kterým je předepsána kúra amoxicilinu. Pokud je souběžné podávání nezbytné, musí být při nasazení nebo vysazení amoxicilinu pečlivě sledován protrombininový čas nebo mezinárodní normalizovaný poměr. Navíc může být nutná úprava dávky perorálních antikoagulancií (viz body 4.4 a 4.8).

Methotrexát

Peniciliny mohou snižovat vylučování methotrexátu, což vede k potenciálnímu zvýšení toxicity.

Probenecid Současné užívání probenecidu se nedoporučuje. Probenecid snižuje renální tubulární sekreci amoxicilinu. Současné užívání probenecidu může vést ke zvýšeným a prodlouženým krevním hladinám amoxicilinu, nikoli však kyseliny klavulanové.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství Studie na zvířatech neukazují na přímé či nepřímé účinky pokud jde o březost, embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3). Omezené údaje o používání kombinace amoxicilin/kyselina klavulanová během těhotenství u lidí na zvýšené riziko vrozených malformací neukazují. V jedné studii na ženách s předčasnou rupturou fetální membrány bylo hlášeno, že profylaktická léčba kombinací amoxicilin/kyselina klavulanová může být spojena se zvýšeným rizikem nekrotizující enterokolitidy u novorozenců. Používání během těhotenství je nutno se vyhnout, ledaže by jej lékař považoval za nezbytně nutné.

Kojení Obě látky se vylučují do mateřského mléka (o vlivu kyseliny klavulanové na kojené dítě není nic známo). V důsledku toho je u kojence možný vznik průjmu a houbových infekcí sliznic, takže může být nutné kojení přerušit. Kombinace amoxicilin/kyselina klavulanová se smí při kojení používat pouze pokud ošetřující lékař vyhodnotí poměr riziko/přínos.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie o vlivu na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Mohou se však vyskytnout nežádoucí účinky (např. alergické reakce, točení hlavy, křeče), které mohou schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje ovlivnit (viz bod 4.8).

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou průjem, nauzea a zvracení.

Nežádoucí účinky odvozené z klinických studií a poregistračního sledování, setříděné pomocí třídy orgánových systémů MedDRA, jsou uvedeny dále.

Ke klasifikaci nežádoucích účinků je použita následující terminologie:

Velmi časté (1/10) Časté (1/100 až <1/10) Méně časté(1/1 000 až <1/100) Vzácné (1/10 000 až <1/1 000) Velmi vzácné (<1/10 000) Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Infekce a infestaceČasté

kandidóza sliznic a kůže

Není známo

přerůstání necitlivých organismů

Poruchy krve a lymfatického systému

Vzácné

reverzibilní leukopenie (včetně neutropenie), trombocytopenie

Není známo

reverzibilní agranulocytózahemolytická anémie,prodloužení doby krvácení a protrombinového času (viz bod 4.4 a 4.5)

Poruchy imunitního systému (viz bod 4.3 a 4.4)

Není známo

angioneurotický edém anafylaxe syndrom podobný sérové nemoci hypersenzitivní vaskulitida

Poruchy nervového systému

Méně časté

závratěbolesti hlavy

Není známo

křeče (viz bod4.4)

Gastrointestinální poruchyČasté

průjem

Méně časté

nauzeazvraceníporuchy trávení

Není známo

kolitida související s antibiotiky (včetně pseudomembranózní kolitidy a hemorhagické kolitidy, viz bod4.4).

Poruchy jater a žlučových cest

Méně časté

zvýšení AST a/nebo ALT (středně silné zvýšení bylo zaznamenáno u pacientů léčených betalaktámovými antibiotiky, nicméně význam tohoto zjištění není znám)

Není známo

hepatitida, cholestatická žloutenka (tyto příhody byly zjištěny u dalších penicilinů a cefalosporinů, viz bod4.4).

Poruchy kůže a podkožní tkáněPokud se objeví jakákoli hypersenzitivní dermatitida, musí být léčba ukončena (viz bod 4.4).

Méně časté

kožní vyrážkasvěděníkopřivka

Vzácné

erythema multiforme

Není známo

Stevens-Johnsonův syndromtoxická epidermální nekrolýzabulózní exfoliativní dermatitidaakutní generalizovaná exantematózní pustulóza (AGEP) (viz bod4.4)

Poruchy ledvin a močových cest

Není známo

intersticiální nefritidakrystalurie (viz bod 4.9)

4.9

Předávkování

Symptomy a projevy předávkování

Mohou být zřejmé gastrointestinální symptomy a poruchy rovnováhy tekutin a elektrolytů. Byla pozorována krystalurie amoxicilinu, v některých případech vedoucí k selhání ledvin (viz bod 4.4).

U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo u pacientů na vysokých dávkách se mohou objevit křeče.

Bylo hlášeno, že se amoxicilin sráží v katetrech močového měchýře, převážně po intravenózním podání velkých dávek. Je nutno pravidelně sledovat průchodnost katetru (viz bod 4.4)

Léčba intoxikace Gastrointestinální symptomy lze léčit symptomaticky, přičemž je nutno věnovat pozornost rovnováze tekutin a elektrolytů.

Kombinaci amoxicilin/kyselina klavulanová lze z oběhu odstranit hemodialýzou.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci; kombinace penicilinů, včetně inhibitorů beta-laktamázyATC kód: J01CR02

Mechanismus účinkuAmoxicilin je semisyntetický penicilin (beta-laktamové antibiotikum), které inhibuje jeden nebo více enzymů (často označovaných jako penicilin vážící proteiny, PBPs) při biosyntéze bakteriálního peptidoglykanu, což je integrální strukturní složka bakteriální buněčné stěny. Inhibice syntézy peptidoglykanu vede k oslabení buněčné stěny, po čemž obvykle následuje lýza buňky a smrt.

Amoxicilin je náchylný k degradaci pomocí beta-laktamáz produkovaných rezistentními bakteriemi, a proto spektrum aktivity samotného amoxicilinu neobsahuje organismy produkující tyto enzymy.

Kyselina klavulanová je beta-laktam strukturně příbuzný penicilinům. Inaktivuje některé betalakatamázy, čímž brání inaktivaci amoxicilinu. Kyselina klavulanová samotná nemá klinicky využitelné antibakteriální účinky.

Vztah farmakokinetika/farmakodynamika

Čas nad minimální inhibiční koncentrací (T>MIC) se považuje za hlavní determinantu účinnosti amoxicilinu.

Mechanismy rezistence Hlavními dvěma mechanismy rezistence na kombinaci amoxicilin/kyselina klavulanová jsou:

inaktivace bakteriálními beta-laktamázami

změna v proteinech vážících penicilin vedoucí ke snížení afinity antibiotika k cílové buňce.

Méně častými mechanismy přispívajícími k bakteriální rezistenci mohou být neprůchodnost bakterilní stěnou nebo mechanismus efluxní pumpy.

Limitní hodnoty Limitní hodnoty MIC pro kombinaci amoxicilin/kyselina klavulanová jsou stanoveny Evropskýmvýborem pro stanovení antimikrobiální citlivosti (EUCAST)

Organismus

Limitní hodnoty citlivosti (g/ml)

Citlivý

Středně

citlivý

Rezistentní

Haemophilus influenzae

1

≤ 1

-

> 1

Moraxella catarrhalis

1

≤ 1

-

> 1

Staphylococcus aureus

2

≤ 2

-

> 2

Koaguláza negativní stafylokoky

2

≤ 0,25

> 0,25

Enterococcus

1

≤ 4

8

> 8

Streptococcus A, B, C, G

5

≤ 0,25

-

> 0,25

Streptococcus pneumoniae

3

≤ 0,5

1-2

> 2

Enterobacteriaceae

1,4

-

-

> 8

Gramnegativní anaeroby

1

≤ 4

8

> 8

Grampozitivní anaeroby

1

≤ 4

8

> 8

Limitní hodnoty nesouvisející s žádnými druhy

1

≤ 2

4-8

> 8

1 Hlášené hodnoty jsou pro koncentrace amoxicilinu. Pro účely testování citlivosti je koncentrace kyseliny klavulanové fixována na 2 mg/l. 2 Hlášené hodnoty jsou koncentrace oxacilinu. 3 Limitní hodnoty v tabulce jsou založeny na limitních hodnotách ampicilinu. 4 Limitní hodnota rezistence R>8 mg/l zajišťuje, že všechny izoláty s mechanismy rezistence jsou hlášeny jako rezistentní. 5 Limitní hodnoty v tabulce jsou založeny na limitních hodnotách benzylpenicilinu.

Prevalence rezistence se u zvolených druhů může lišit geograficky a v čase, přičemž je žádoucí znát místní informace o rezistenci, zejména při léčení těžkých infekcí. V případě potřeby je nutno vyhledat radu odborníka, pokud místní prevalence rezistence je taková, že užitečnost léčiva je u přinejmenším několika typů infekcí sporná.

Běžně citlivé druhy

Aerobní grampozitivní mikroorganismy Enterococcus faecalis Gardnerella vaginalis Staphylococcus aureus (citlivý na methicilin) £ Streptococcus agalactiae Streptococcus pneumoniae

1

Streptococcus pyogenes a další betahemolytické streptokoky Skupina Streptococcus viridans

Aerobní gramnegativní mikroorganismy Actinobacillus actinomycetemcomitansCapnocytophaga spp. Eikenella corrodens Haemophilus influenzae

2

Moraxella catarrhalisNeisseria gonorrhoeae §Pasteurella multocida

Anaerobní mikroorganismy Bacteroides fragilis Fusobacterium nucleatum Prevotella spp. Druhy, u kterých může být problémem získaná rezistence Aerobní grampozitivní mikroorganismy Enterococcus faecium $

Aerobní gramnegativní mikroorganismy Escherichia coli Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae Proteus mirabilis Proteus vulgaris

Vrozeně rezistentní organismy Aerobní gramnegativní mikroorganismy Acinetobacter sp. Citrobacter freundii Enterobacter sp. Legionella pneumophila Morganella morganii Providencia spp. Pseudomonas sp. Serratia sp. Stenotrophomonas maltophilia

Další mikroorganismy Chlamydophila pneumoniae Chlamydophila psittaci Coxiella burnetti Mycoplasma pneumoniae

$ Přirozená střední citlivost za nepřítomnosti získaného mechanismu rezistence. £ Všechny methicilin rezistentní stafylokoky jsou rezistentní na kombinaci amoxicilin/kyselina klavulanová § Všechny kmeny vykazující rezistenci na amoxicilin, která není zprostředkována beta-laktamázami, jsou rezistentní vůči kombinaci amoxicilin/kyselina klavulanová.1 Streptococcus pneumoniae, které jsou rezistentní na penicilin se touto prezentací kombinace amoxicilin/kyselina klavulanová nesmějí léčit (viz body 4.2 a 4.4). 2 V některých zemích EU byly kmeny se sníženou citlivostí hlášeny s frekvencí vyšší než 10 %.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Farmakokinetické výsledky studie, kde byla kombinace amoxicilin/kyselina klavulanová podávána skupinám zdravých dobrovolníků v dávce 500 mg/100 mg nebo 1000 mg/200 mg ve formě bolusolé intravenózní injekce jsou uvedeny níže.

Průměrná hodnota (± SD) farmakokinetických parametrů Bolusová intravenózní injekcePodaná dávka

Dávka

Průměrné

vrcholové

sérové

koncentrace

(g/ml)

T 1/2

AUC (h.mg/l)

Množství

nelezené v moči

(%, 0-6 h)

Amoxicilin

AMX/CA 500 mg/100 mg

500

mg

32,2

1,07

25,5

66,5

AMX/CA

1000 mg/200 mg

1000

mg

105,4

0,9

76,3

77,4

Kyselina klavulanová

AMX/CA 500 mg/100 mg

100

mg

10,5

1,12

9,2

46,0

AMX/CA 1000 mg/200 mg

200

mg

28,5

0,9

27,9

63,8

AMX – amoxicilin, CA – kyselina klavulanová

Distribuce

Asi 25 % celkové plasmatické kyseliny klavulanové a 18 % celkového plasmatického amoxicilinu je navázáno na protein. Zdánlivý distribuční objem je okolo 0,3 až 0,4 l/kg pro amoxicilin a okolo 0,2 l/kg pro kyselinu klavulanovou.

Po intravenózním podání byl jak amoxicilin, tak kyselina klavulanová nalezeny ve žlučníku, abdominální tkáni, kůži, tukové tkáni, svalové tkáni, synoviální a peritoneální tekutině, žluči a hnisu. Amoxicilin se odpovídajícím způsobem nedistribuuje do cerebrospinální tekutiny.

Ze studií na zvířatech nejsou pro žádnou ze složek žádné důkazy o významné retenci ve tkáních materiálu odvozeného od léčiva. Amoxicilin, jako většina penicilinů, lze detekovat v mateřském mléce. V mateřském mléce lze rovněž detekovat stopová množství kyseliny klavulanové (viz bod 4.6).

Biotransformace

Amoxicilin se částečně vylučuje do moči jako neaktivní kyselina penicilinová v množstvích ekvivalentních až 10 až 25 % počáteční dávky. Kyselina klavulanová se u člověka rozsáhle metabolizuje a vylučuje se do moči a stolice a jako oxid uhličitý se vydechuje do vzduchu.

Eliminace

Kombinace amoxicilin/kyselina klavulanová má u zdravých subjektů střední hodnotu poločasu eliminace přibližně jednu hodinu a střední hodnotu celkové clearance přibližně 25 l/h. Po podání jediné bolusové intravenózní injekce 500 mg/100 mg nebo 1000 mg/200 mg se přibližně 60 až 70 % amoxicilinu a přibližně 40 až 65 % kyseliny klavulanové vyloučí v nezměněné formě do moči během prvních 6 hodin. Různé studie zjistily, že do moči se za 24 hodin vyloučí 50 až 85 % amoxicilinu a mezi 27 až 60 % kyseliny klavulanové. V případě kyseliny klavulanové se největší množství léčiva vyloučí během prvních 2 hodin po podání. Současné užívání probenecidu prodlužuje vylučování amoxicilinu, ale neprodlužuje renální exkreci kyseliny klavulanové (viz bod 4.5).

VěkPoločas eliminace amoxicilinu je u dětí ve věku 3 měsíců až 2 roky a u starších dětí a dospělých podobný. U velmi malých dětí (včetně předčasně narozených novorozenců) nesmí v prvním týdnu života interval podávání kvůli nezralosti renální cesty eliminace přesáhnout dvakrát denně. Jelikož u starších pacientů je větší pravděpodobnost poklesu renálních funkcí, je nutno při volbě dávky postupovat opatrně, přičemž může být užitečné sledovat renální funkce.

Porucha funkce ledvin Celková sérová clearance kombinace amoxicilin/kyselina klavulanová se přímo úměrně snižuje s poklesem renálních funkcí. Snížení clearance léčiva je pravděpodobnější u amoxicilinu, než u kyseliny klavulanové, protože ledvinami se vylučuje větší podíl amoxicilinu. Dávky při poruše funkce ledvin tedy musí být takové, aby se zabránilo nevhodné akumulaci amoxicilinu a udržely se odpovídající hladiny kyseliny klavulanové (viz bod 4.2).

Porucha funkce jater Pacientům s poruchou funkce jater je nutno dávky podávat opatrně a je nutno pravidelně sledovat jaterní funkce.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje založené na bezpečnostní farmakologii, studiích genotoxicity a toxicity na reprodukci neodhalily žádné zvláštní riziko pro lidi.

Studie toxicity s opakovanými dávkami provedené na psech s kombinací amoxicilin/kyselina klavulanová prokázaly podráždění žaludku a změnu barvy jazyka.

Studie karcinogenity nebyly s přípravkem Amoksiklav ani s jeho složkami provedeny.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Žádné.

6.2

Inkompatibility

Amoksiklav je méně stabilní v roztocích obsahujících glukosu, dextran nebo hydrogenuhličitan.Amoksiklav se nesmí mísit s jinými léky.

Protože amoxicilin inaktivuje aminoglykosidy, nesmějí se spolu in vitro mísit.

6.3

Doba použitelnosti

Prášek pro přípravu injekčního roztoku: 2 roky.Lék se nesmí užívat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Stabilita připravených roztoků (v rozdílných infuzních tekutinách a při různých teplotách):

Tekutina k intravenózní infuzi

Stabilita roztoku při 25ºC

Stabilita roztoku při 5ºC

Voda pro injekci

4 hodiny

8 hodin

Intravenózní

infuze

chloridu

sodného (0,9%)

4 hodiny

8 hodin

Ringerova i.v. infuze s laktátem

3 hodiny

Ringerova i.v. infuze aneboChlorid sodný

3 hodiny

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25° C.Injekční/infuzní roztoky chraňte před mrazem.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Amoksiklav 600 mg:

Zapertlovaná lahvička (z bezbarvého skla), pryžová zátka, hliníkový kryt, PP

chránič žluté barvy, krabička.

Amoksiklav 1,2 g:

Zapertlovaná lahvička (z bezbarvého skla), pryžová zátka, hliníkový kryt, PP

chránič červené barvy, krabička.

Velikost balení: 5x600 mg 5x1,2 g

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Příprava roztoku

Intravenózní injekceInjekční lahvička se 600 mg přípravku Amoksiklav: Obsah lahvičky se rozpustí v 10 ml vody pro injekci.

Injekční lahvička s 1,2 g přípravku Amoksiklav: Obsah lahvičky se rozpustí ve 20 ml vody pro injekci.

Roztok je světle žlutý. Intravenózní injekce je třeba podat do 20 minut po rozpuštění, pomalu, po dobu 3 až 4 minut. Smí se použít jen čirý roztok.

Intravenózní infuzeRoztok se 600 mg Amoksiklavu (v 10 ml vody pro injekci) se přidá do 50 ml infuzní tekutiny.Roztok s 1,2 g Amoksiklavu (ve 20 ml vody pro injekci) se přidá do 100 ml infuzní tekutiny.

Roztok je světle žlutý. Infuze se má podávat po dobu 30 až 40 minut.

Pro uchovávání při 5ºC se rozpuštěný roztok Amoksiklavu přidá do předem vychlazených infuzních vaků, které se pak mohou uchovávat až 8 hodin při 5º C. Infuze se má podávat ihned, jakmile roztok dosáhne pokojové teploty.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Amoksiklav 600 mg: 15/817/94-A/CAmoksiklav 1,2 g: 15/817/94-B/C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

7.7.1994 / 2.12. 2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

15.12.2010

Document OutlineTyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.