Amitriptylin Léčiva

Kód 0004079 ( )
Registrační číslo 30/ 553/69-C
Název AMITRIPTYLIN LÉČIVA
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Zentiva, k.s., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0004079 INJ SOL 10X2ML/20MG Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak AMITRIPTYLIN LÉČIVA

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls17455/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE AMITRIPTYLIN LÉČIVA Injekční roztok Amitriptylini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl

by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

 Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek Amitriptylin Léčiva a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amitriptylin Léčiva používat 3. Jak se přípravek Amitriptylin Léčiva používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Amitriptylin Léčiva uchovávat 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Amitriptylin Léčiva a k čemu se používá Přípravek se používá k léčbě depresí různého typu, včetně depresí doprovázených úzkostmi a neklidem. Přípravek se také používá ke klidnění chronických bolestí nervového původu. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 12 let. 2. Čemu byste měli věnovat pozornost, než začnete přípravek Amitriptylin Léčiva používat Neužívejte přípravek Amitriptylin Léčiva

 jestliže jste alergický(á) na amitriptylin nebo na další tricyklická antidepresiva,

karbamazepin, maprotilin nebo trazodon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

2

 jestliže užíváte léky zvané inhibitory MAO (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek

Amitriptylin Léčiva“).

Upozornění a opatření Před použitím přípravku Amitriptylin Léčiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem především pokud:

 jste po nedávno prodělaném srdečním infarktu nebo trpíte srdeční poruchou.  pokud trpíte alkoholismem.  trpíte epilepsií, schizofrenií nebo bipolární poruchou.  trpíte obtížemi zažívacího ústrojí, poruchou funkce jater nebo ledvin, zbytněním prostaty

a stavy spojenými se zadržováním moči.

 trpíte zvýšenou funkcí štítné žlázy, zeleným zákalem nebo zvýšeným nitroočním tlakem.  trpíte průduškovým astmatem.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení vaší deprese či projevy úzkosti Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

 jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu.  jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko

sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo budou-li znepokojeni změnami ve Vašem chování. Další léčivé přípravky a přípravek Amitriptylin Léčiva Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinky přípravku a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat, jedná se především o:

 inhibitory MAO (obvykle používané k léčně deprese), kdy jejich současné užívání může

vyvolat těžkou únavu, horečku a intenzivní třes. Novější studie však ukázaly bezpečnost této kombinace při snížených, opatrně se postupně zvyšujících dávkách; nelze však podat amitriptylin k zavedené terapii inhibitory MAO, pouze naopak – postupně přidávat inhibitory MAO k amitriptylinu.

 léky, které působí tlumivě na centrální nervovou soustavu (léky na spaní, na uklidnění, k

léčbě epilepsie, schizofrenie, lergií), zesilují účinek amitriptylinu.

3

 atropin, skopolamin, poldin, oxyfenon, jejichž účinek amitriptylin zvyšuje.  léky potlačující zvýšenou funkci štítné žlázy  katecholaminy, efedrin, lokální anestetika (přípravky k místnímu znecitlivění) obsahující

adrenalin a noradrenalin zvyšují riziko problémů se srdečním rytmem nebo tlakem.

 látky, které snižují přeměnu (metabolismus) amitriptylinu (např. cimetidin, fenothiaziny),

protože tím zvyšují nežádoucí účinky amitriptylinu

Přípravek Amitriptylin Léčiva s jídlem, pitím a alkoholem Během léčby amitriptylinem nepijte alkoholické nápoje! Alkohol může zesílit tlumivé účinky léku. Těhotenství, kojení a fertilita Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. V průběhu těhotenství lze přípravek Amitriptylin Léčiva užívat jen ze zvlášť závažných důvodů, pokud přínos pro matku převýší riziko pro plod. Podávání přípravku během kojení se nedoporučuje. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Při užívání tohoto přípravku nesmíte řídit motorová vozidla ani vykonávat další činnosti, vyžadující zvýšenou pozornost, schopnost soustředění a koordinaci pohybů. 3. Jak se přípravek Amitriptylin Léčiva užívá Vždy užívejte přípravek Amitriptylin Léčiva přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Injekce se aplikují hluboko do hýžďového svalu. Dospělý: 10 – 30 mg amitriptylinu 1 – 4krát denně, nesmí být překročena dávka 150 mg za den. K plné dávce se dochází postupným zvyšováním dávek. Po 1 – 2 týdnech se přechází na léčbu perorální (tablety). Dospívající od 12 let: 10 mg 3krát denně a 20 mg na noc. Ve stáří se podávají snížené dávky a zvyšují se pomaleji. Při těžším poškození jater je nutno podávat nižší dávky. Jestliže jste užil(a) více přípravku než jste měl(a) Protože přípravek je podáván zdravotnickým pracovníkem, k předávkování by nemělo dojít. Předávkování se projevuje zmateností, poruchou soustředění a přechodnými halucinacemi. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Amitriptylin Léčiva Jestliže si myslíte, že Vám nebyla podána Vaše obvyklá dávka, poraďte se o tom s lékařem nebo se sestrou.

4

Jestliže jste přestal(a) užívat Amitriptylin Léčiva Při dlouhodobé léčbě vysokými dávkami se nesmí léčba náhle přerušit. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Velmi časté (může se vyskytnout u více než 1 z 10 osob): zvýšení tělesné hmotnosti*, zvýšená chuť k jídlu*; mdloby*; nepravidelný, zrychlený nebo zpomalený srdeční rytmus*, bušení srdce, závrať a mžitky před očima, někdy i mdloby způsobené nadměrným poklesem krevního tlaku při rychlém vstávání*, pokles krevního tlaku. Časté (může se vyskytnout až u 1 z 10 osob): zmatenost*, agitovanost*, nervozita*, neklid, úzkost*, delirium*, halucinace*, nespavost*, bolest hlavy*, třes (rukou, hlavy)*, rozmazané vidění*, sucho v ústech*, zácpa*, pocit na zvracení, zadržení moči v močovém měchýři*. Méně časté (může se vyskytnout až u 1 ze 100 osob): porucha krvetvorby, neprůchodnost střev*, porucha odtoku žluči, kožní alergická reakce, zvětšení prsů, tvorba a vylučování mléka mléčnou žlázou mimo období kojení. Vzácné (může se vyskytnout až u 1 z 1 000 osob): syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu**, zvracení, průjem, zvýšená citlivost kůže na sluneční záření, ztráta vlasů. Velmi vzácné (může se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob): poklesu počtu granulocytů v krvi (druh bílých krvinek), zhoršení zeleného zákalu*. Není známo (z dostupných údajů nelze určit): zvonění v uších. *Objevuje se na počátku léčby ještě před nástupem antidepresivního působení a jsou častější ve stáří. **Při výskytu je nutno podávání amitriptylinu přerušit. Během užívání amitriptylinu nebo záhy po přerušení léčby byly hlášeny případy sebevražedných myšlenek či chování (viz bod „Upozornění a opatření“). U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomeni kostí. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 5. Jak přípravek Amitriptylin Léčiva uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu „EXP“:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

5

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek poškození léku (změna zabarvení, viditelné částice v roztoku). Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Amitriptylin Léčiva obsahuje Léčivá látka: Amitriptylini hydrochloridum 22,63 mg (což odpovídá 20 mg amitriptylinu) ve 2 ml injekčního roztoku. Pomocné látky: glukóza (80 mg), voda na injekci. Jak Amitriptylin Léčiva vypadá a co toto balení obsahuje Čirý bezbarvý injekční roztok bez mechanických nečistot. Skleněné ampule, vložka s přepážkami, krabička. 10 ampulí po 2 ml. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Zentiva, k. s., Praha, Česká republika. Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12.12.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls17455/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AMITRIPTYLIN LÉČIVA Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Amitriptylini hydrochloridum 22,63 mg (což odpovídá amitriptylinum 20 mg) ve 2 ml injekčního roztoku. Pomocné látky se známým účinkem: 80 mg glukózy ve 2 ml Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Injekční roztok (injekce). Čirý bezbarvý injekční roztok bez mechanických nečistot. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Všechny typy depresí, jmenovitě velké depresivní epizody, depresivní fáze bipolární psychózy, dysthymie, atypické deprese, deprese provázené úzkostí a neklidem, kde nelze spoléhat na dobrou compliance při perorální léčbě. U reaktivních depresí je účinnost nižší. Neurogenní bolesti chronického charakteru (např. těžké bolesti při nádorech), postherpetická neuralgie, posttraumatická neuropatie, diabetická a jiná periferní neuropatie, atypická obličejová bolest, tenzní denní bolesti hlavy. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 12 let. 4.2 Dávkování a způsob podání Intramuskulární podání. Injekce se aplikují hluboko do gluteálního svalu dospělým v dávce 10 – 30 mg amitriptylinu 1 – 4krát denně, přičemž ani při hospitalizaci se nepřekračuje dávka 150 mg za den. K plné dávce se dochází postupným zvyšováním dávek. Po 1 – 2 týdnech se přechází na léčbu perorální. Dospívajícím od 12 let se podávají dávky nižší tj. 10 mg 3krát denně a 20 mg na noc, protože je u nich zvýšené riziko předávkování a závažných nežádoucích účinků.

2

Ve stáří se podávají snížené dávky a zvyšují se pomaleji, protože je zpomalen jak metabolizmus, tak exkrece amitriptylinu, a je tedy zvýšené riziko předávkování. Je též zvýšená citlivost na anticholinergní účinky. Při těžším poškození jater je nutno podávat nižší dávky. 4.3 Kontraindikace Hypersenzitivita na léčivou látku a pomocné látky uvedené v bodu 6.1 nebo na další tricyklická antidepresiva, karbamazepin, maprotilin nebo trazodon. Zavedená léčba inhibitory MAO (viz bod 4.5). 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Bezpečnost a účinnost u dětí do 12 let nebyla stanovena. Zvláštní opatrnosti je třeba u následujících stavů: U recentního stavu po akutním infarktu myokardu, u alkoholismu pro riziko potenciace útlumu CNS, u epilepsie pro možnost snížení záchvatového prahu, u schizofrenie pro nebezpečí aktivace psychózy. Při podávání přípravku u osob s bipolární poruchou je možnost přesmyku do mánie nebo hypománie. Dále je třeba zvážit riziko podávání u osob s gastrointestinálními poruchami (možnost paralytického ileu), s jaterními poruchami (narušení biotransformace amitriptylinu), u poruch funkce ledvin (narušení eliminace tricyklických látek), při hypertrofii prostaty a stavech s retencí moči (riziko úplné zástavy moči). Zhoršení stávající choroby hrozí u osob s hypertyreoidismem, s glaukomem s úzkým úhlem a zvýšeným nitroočním tlakem a u pacientů s asthma bronchiale. U osob s kardiovaskulárními poruchami (především u dospívajících a ve vyšším věku) je zvýšené riziko arytmií, srdečních blokád, srdečního selhání či infarktu, je proto nutno sledovat srdeční funkce včetně EKG. Mohou být zhoršeny i krevní dyskrazie. Sebevražda/sebevražedné myšlenky nebo zhoršení klinického stavu Deprese je spojena se zvýšeným rizikem sebevražedných myšlenek, sebepoškozování a sebevraždy (příhod spojených se sebevraždou). Riziko přetrvává až do doby, dokud nedojde k významné remisi. Jelikož se zlepšení nemusí projevit během několika prvních nebo i dalších týdnů léčby, měli by být pacienti pečlivě sledováni až do té doby, dokud k tomuto zlepšení nedojde. Všeobecnou klinickou zkušeností je, že se riziko sebevraždy může v časných stadiích uzdravování zvýšit. Také další psychiatrická onemocnění, u nichž je amitriptylin předepisován, mohou být doprovázena zvýšeným rizikem příhod spojených se sebevraždou. Navím mohou být tyto stavy komorbidní s depresivní epizodou. Při léčbě pacientů s dalšími psychickými onemocněními se proto musí dodržovat stejná opatření, jako při léčbě pacientů s depresivní epizodou. Pacienti, kteří mají v anamnéze před zahájením léčby příhody související se sebevraždou, nebo ti, kteří vykazují významný stupeň sebevražedné představivosti před zahájením léčby, mají vyšší riziko sebevražedných myšlenek nebo pokusů o sebevraždu a musí být během léčby pečlivě sledováni.

3

Metaanalýza placebem kontrolovaných klinických studií prováděných na dospělých trpících psychiatrickými poruchami prokázala ve srovnání s placebem vyšší riziko sebevražedného chování u mladých dospělých do 25 let léčených antidepresivy. Pacienti, a zvláště ti, kteří mají zvýšené riziko, by měli být během léčby pečlivě sledováni, a to především na začátku léčby a po změně dávkování. Pacienti (a jejich ošetřovatelé) by měli být upozorněni na to, že je nutné sledovat jakékoliv zhoršení jejich stavu, vznik sebevražedného chování nebo myšlenek a neobvyklých změn chování a na to, že pokud se tyto příznaky objeví, musí okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Použití u dospívajících do 18 let Amitriptylin by neměl být použit k terapii dospívajících do 18 let. Sebevražedné chování (pokus o sebevraždu a sebevražedné myšlenky) a hostilita (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv) byly v klinických studiích mnohem častěji pozorovány u dětí a dospívajících léčených antidepresivy v porovnání s těmi, kteří byli léčeni placebem. Nicméně pokud je na základě klinické potřeby rozhodnuto o léčbě, pacient by měl být pečlivě sledován pro výskyt sebevražedných symptomů. Navíc nejsou k dispozici dostačující údaje o dlouhodobé bezpečnosti použití u dospívajících týkající se růstu, dospívání a rozvoje kognitivních a behaviorálních funkcí. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Ke klinicky významným interakcím může dojít při současném podávání:

 látek vedoucích k útlumu CNS, protože amitriptylin tento útlum dále zvyšuje, může dojít

i k útlumu dýchání a k hypotenzi: alkohol, barbituráty, antiepileptika, neuroleptika, klonidin, starší typy antihistaminik, hypnotika, sedativa apod.

 anticholinergik, jejichž účinek amitriptylin aditivně zvyšuje: atropin, skopolamin, poldin,

oxyfenon apod.

 látek, které zvyšují metabolismus amitriptylinu indukcí jaterních mikrozomálních

enzymů: barbituráty, karbamazepin.

 látek, které tlumí metabolismus amitriptylinu, zvyšují jeho plazmatickou hladinu, a tím

jeho toxicitu: cimetidin, fenothiaziny, zčásti i thioxanteny, haloperidol aj.

 sympatomimetik, kdy současně podávaný amitriptylin zvyšuje riziko arytmií,

tachykardie, zvýšení již existující hypertenze a hyperpyrexie: katecholaminy, efedrin a lokální anestetika s přísadami adrenalinu, noradrenalinu apod.

 inhibitorů MAO, kdy současné podání amitriptylinu může vyvolat hypertenzní krizi,

hyperpyrexii, křeče; novější studie však ukázaly bezpečnost této kombinace při snížených, opatrně se postupně zvyšujících dávkách; nelze však podat amitriptylin k zavedené terapii inhibitory MAO, pouze naopak – postupně přidávat inhibitory MAO k amitriptylinu.

 tyreostatik, kdy současně podávaný amitriptylin zvyšuje riziko agranulocytózy.

4.6 Těhotenství, kojení a fertilita U experimentálních zvířat byl popsán výskyt malformací po podávání amitriptylinu, ale podávané dávky mnohonásobně převažovaly terapeutické dávky pro člověka. Přípravek se nedoporučuje podávat v době těhotenství kromě případů, kdy riziko následků vážné neléčené deprese převažuje nad potenciálním rizikem pro plod.

4

Amitriptylin a nortriptylin přecházejí do mateřského mléka, proto se při podávání amitriptylinu nedoporučuje kojit. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Amitriptylin může svou sedativní a anticholinergní účinností nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.), a proto pacienti léčení amitriptylinem nesmí uvedené činnosti vykonávat. 4.8 Nežádoucí účinky V následující tabulce jsou shrnuty nežádoucí účinky amitriptylinu rozdělené do skupin podle terminologie MedDRA s uvedením frekvence výskytu: velmi časté (≥ 1/10); časté ( 1/100 až < 1/10); méně časté ( 1/1 000 až < 1/100); vzácné ( 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit): MedDRA třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy krve a lymfatického systému

Méně časté

Porucha krvetvorby

Velmi vzácně

Agranulocytóza

Endokrinní poruchy

Vzácné

Syndrom neadekvátní sekrece antidiuretického hormonu**

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté*

Zvýšení tělesné hmotnosti Zvýšená chuť k jídlu

Psychiatrické poruchy

Časté*

Zmatenost Agitovanost Nervozita, neklid Úzkost Delirium Halucinace

Poruchy nervového systému

Velmi časté*

Mdloby

Časté*

Nespavost Bolest hlavy Třes (rukou, hlavy)

Méně časté*

Extrapyramidové příznaky

Poruchy oka

Časté*

Rozmazané vidění

Velmi vzácné*

Zhoršení glaukomu

Poruchy ucha a labyrintu

Není známo

Tinitus

Srdeční poruchy

Velmi časté*

Arytmie Bradykardie Tachykardie Palpitace

Cévní poruchy

Velmi časté*

Ortostatická hypotenze,

5

hypotenze

Gastrointestinální poruchy

Časté*

Sucho v ústech Zácpa Nauzea

Méně časté*

Paralytický ileus

Vzácné

Zvracení Průjem

Poruchy jater a žlučových cest

Méně časté

Cholestatický ikterus

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Kožní alergická reakce

Vzácné

Fotosenzitivita Alopecie

Poruchy ledvin a močových cest

Časté*

Retence moči

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Méně časté

Galaktorea Gynekomastie

*Anticholinergní účinky se mohou se objevit na počátku léčby ještě před nástupem antidepresivního působení a jsou častější ve stáří. **Při výskytu je nutno podání amitriptylinu přerušit. Během užívání amitriptylinu nebo záhy po přerušení léčby byly hlášeny případy sebevražedných myšlenek či sebevražedného chování (viz bod 4.4). Epidemiologické studie, především ty, které byly provedené u pacientů ve věku 50 let a výše, ukázaly zvýšené riziko fraktur kostí u těch pacientů, kteří užívají selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo tricyklické (TCA) antidepresiva. Mechanismus vzniku tohoto rizika není znám. 4.9 Předávkování Příznaky intoxikace Vysoké dávky mohou vyvolat dočasnou zmatenost, poruchu koncentrace či přechodné zrakové halucinace, zvláště u starších lidí. Příznaky předávkování: excitace, psychomotorický neklid s výraznými antimuskarinovými účinky včetně sucha v ústech, mydriázy, tachykardie, retence moči, hypotonie střevní. Při těžší intoxikaci: bezvědomí, konvulze, myoklonus, hypereflexie, pokles TK, respirační a kardiální deprese s život ohrožující arytmií, která se může znovu objevit v rekonvalescenci. Terapie intoxikace Léčení je symptomatické a podpůrné. Záznam EKG a monitorování srdečních funkcí v případě výskytu abnormalit. Při těžší intoxikaci se podá 1 – 3 mg fysostigmin-salicylátu i.v. Jeho aplikaci je nutné v případě život ohrožujících komplikací (arytmie, konvulze, hluboké kóma) opakovat v 30 – 60 min. intervalech, neboť fysostigmin je v organismu rychle odbouráván. Protože je toxický, při jeho podání je nutná průběžná kontrola klinického stavu. Při cirkulačním šoku a metabolické acidóze se zavede standardní symptomatická léčba. Srdeční arytmie mohou být léčeny neostigminem, pyridostigminem, popřípadě lidokainem

6

nebo alkalizací krve na pH 7,4 - 7,5 podáním hydrogenuhličitanu sodného i.v. Byla-li arytmie na tyto léky refrakterní, lze podat pomalu i.v. fenytoin. V případě srdečního selhávání je vhodná eventuální aplikace digitálisu. Srdeční funkce se monitorují alespoň 5 dní. Při výskytu křečí se podávají antikonvulziva. Amitriptylin je jen špatně dialyzovatelný. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: antidepresivum, neselektivní inhibitor zpětného vychytávání monoaminů. ATC kód: N06AA09 Amitriptylin je tricyklické antidepresivum s anxiolytickou a výraznou sedativní složkou. Zvyšuje hladinu volných monoaminů (katecholaminů a serotoninu) v CNS inhibicí jejich zpětného vychytávání (re-uptake) na nervových zakončeních. Je výrazným antimuskarinikem (anticholinergikem), má rovněž účinky antiserotoninové a antihistaminové. Amitriptylin má silnější inhibiční působení na serotonin než jiná tricyklická antidepresiva. Při dlouhodobém podávání mění senzitivitu beta-adrenergních receptorů, zvyšuje jejich reaktivitu na fyziologické podněty a přispívá ke korekci dysregulovaného výdeje monoaminů u pacientů s depresí. Totéž vysvětluje cca o 2 – 4 týdny opožděný nástup terapeutického antidepresivního účinku. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Amitriptylin se v organismu rozsáhle metabolizuje a je demethylován v játrech na primární aktivní metabolit – nortriptylin. Jiný způsob biotransformace je hydroxylace a N-oxidace; nortriptylin podléhá analogickým přeměnám. Amitriptylin a nortriptylin se rozsáhle distribuují v celém organismu, pevně se vážou na plazmatické a tkáňové proteiny cca z 90 %. Amitriptylin se vylučuje do moči převážně formou metabolitů, jak volných, tak konjugovaných. Eliminační poločas kolísá v rozmezí 9 – 36 hodin, při předávkování se značně prodlužuje. Amitriptylin prochází placentární bariérou a vylučuje se do mateřského mléka. 5.3 Preklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Akutní toxicity (LD50) amitriptylinu a jeho hlavního metabolitu nortriptylinu (v mg/kg):

myš

potkan

i.v.

i.p.

i.v.

i.p.

amitriptylin

38

65

14

75

nortriptylin

39

22,3

Mutagenita

7

Při Amesově testu u potkanů nebyla pro amitriptylin zjištěna žádná známka mutagenity. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Glukóza (80 mg), voda na injekci. 6.2 Inkompatibility Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími léčivými přípravky. 6.3 Doba použitelnosti 3 roky 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl tento přípravek chráněn před světlem. 6.5 Druh obalu a velikost balení Skleněné ampule, vložka s přepážkami, krabička. 10 ampulí po 2 ml. 6.6 Zvláštní upozornění pro likvidaci přípravku Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Zentiva, k. s., Praha, Česká republika. 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 30/553/69-C

8

9. DATUM REGISTRACE/DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 1.9.1969/12.12.2012 10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU 12.12.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AMITRIPTYLIN LÉČIVA Injekční roztok Amitriptylini hydrochloridum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Amitriptylini hydrochloridum 22,63 mg (což odpovídá amitriptylinum 20 mg) ve 2 ml injekčního roztoku. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: Glukóza (80 mg), voda na injekci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok 10 amp. po 2 ml 5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Intramuskulární podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek nepříznivě ovlivňuje pozornost. 8.

POUŽITELNOST

EXP:

2

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika. 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č.: 30/553/69-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Etiketa 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ

AMITRIPTYLIN LÉČIVA injekce Amitriptylinum 20 mg/2 ml 2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

i.m. 3.

POUŽITELNOST

EXP: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š: 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

2 ml 6.

JINÉ

Logo Zentiva

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.