Amesos 10 Mg/5 Mg Tablety

Kód 0127546 ( )
Registrační číslo 58/ 238/09-C
Název AMESOS 10 MG/5 MG TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Gedeon Richter Plc., Budapešť, Maďarsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0127546 POR TBL NOB 30 Tableta, Perorální podání
0180433 POR TBL NOB 90 Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak AMESOS 10 MG/5 MG TABLETY

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls31829/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Amesos 10 mg/5 mg tablety

Amesos 20 mg/10 mg tablety

Lisinoprilum/Amlodipinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat .-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Amesos a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amesos užívat

3.

Jak se přípravek Amesos užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Amesos uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK AMESOS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Amesos je kombinovaný přípravek amlodipinu, který patří do skupiny léků zvaných blokátory vápníkových kanálů, a lisinoprilu, který patří do skupiny léků zvaných inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE). Přípravek Amesos se užívá k léčbě hypertenze (vysoký krevní tlak). Příznaky zvýšeného krevního tlaku se u vás nemusí projevovat, ale může se zvyšovat riziko některých komplikací (například mrtvice a infarktu), pokud neužíváte antihypertenzní přípravek pravidelně.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK AMESOSUŽÍVAT

Neužívejte přípravek Amesos

Tento přípravek nesmíte užívat:-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku Amesos

-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na jiné ACE inhibitory (jako je enalapril, kaptopril a ramipril) nebo na jiné blokátory vápníkových kanálů (jako je nifedipin, felodipin nebo nimodipin)

-

jestliže jste měl/a angioedém (příznaky jako je svědění, kopřivka, dušnost a otok rukou, krku, úst aočních víček) v souvislosti s léčbou ACE inhibitorem nebo bez této souvislosti

-

jesliže máte příliš nízký tlak krve (závažná hypotenze)

-

jestliže máte zúžení aorty (aortální stenózu), zúžení srdeční chlopě (mitrální stenózu), zesílené srdeční svalstvo (hypertrofická kardiomyopatie) nebo kardiogenní šok (nedostatečný přívod krve do tkání)

-

jestliže máte nestabilní anginu pectoris (kromě Printzmetalovy angíny)

-

jestliže jste měl/a srdeční příhodu (infarkt myokardu) v posledních 28 dnech

-

jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že můžete být těhotná

2

-

jestliže kojíte

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Amesos je zapotřebí

Poraďte se s lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat jestliže:-

máte srdeční potíže

-

potíže s ledvinami

-

jaterní potíže

-

chodíte na dialýzu (umělá ledvina)

-

budete mít léčbu zvanou LDL aferéza k odstranění cholesterolu

-

je vám více než 65 let

-

máte dietu s nízkým obsahem soli nebo používáte náhražky nebo doplňky soli s obsahem draslíku

-

máte průjem nebo zvracíte

-

se podrobujete desenzibilizační léčbě, aby se snížila alergie na včelí nebo vosí píchnutí

-

užíváte některý z léků uvedených níže.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Draslík šetřící diuretika (jako je spironolakton, amilorid, triamteren, které se podávají ke snížení zadržování tekutin) se mohou užívat spolu s přípravkem Amesos jen pod pečlivým lékařským dohledem.

Zvláštní opatrnosti je třeba, pokud se přípravek Amesos užívá společně s následujícími léky:

diuretiky (podávají se ke snížení zadržování tekutin)

jinými léky, které se podávají ke snížení krevního tlaku (antihypertenzíva)

nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID) jako je kyselina acetylsalicylová (podávané k léčbě zánětu kloubů, svalových bolestí, bolesti hlavy, zánětu, horečky)

lithiem, antipsychotiky, podávanými k léčbě duševních poruch

inzulinem a perorálními antidiabetiky (léky proti cukrovce podávané injekčně nebo ústy)

stimulátory autonomního nervového systému (sympatomimetika), jako je efedrin, fenylefrin, xylometazolin a salbutamol, používanými k léčbě překrvení, kašle, rýmy a astmatu

imunosupresivy používanými k předcházení odmítnutí transplantátu

alopurinolem k léčbě dny

narkotiky, morfinem a podobnými léky podávanými při léčbě silné bolesti

protirakovinovými léky

antacidy, používanými při tlumení žaludeční kyselosti

anestetiky, podávanými při chirurgických a některých zubních výkonech. Upozorněte lékaře, že užíváte přípravek Amesos dříve, než dostanete celkovou nebo místní anestézii, kvůli možnému riziku krátkodobého poklesu krevního tlaku

antikonvulzivy (jako je karbamazepin, fenobarbital a fenytoin), k léčbě epilepsie

léky určenými k léčbě bakteriálních (rifampicin), HIV (ritonavir) nebo kvasinkových infekcí (ketokonazol).

rostlinnými přípravky obsahujícími třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)

Užívání přípravku Amesos s jídlem a pitímPřípravek Amesos lze užít spolu s jídlem i pitím, ale v průběhu léčby je nutné se vyhnout alkoholu.

Těhotenství a kojeníPřípravek Amesos se nesmí užívat v průběhu těhotenství a kojení.Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek Amesos může ovlivnit vaši schopnost bezpečně řídit a obsluhovat stroje.

3

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK AMESOS UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Amesos přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud máte pocit, že je účinek přípravku Amesos příliš silný či slabý, neměňte dávku bez porady s ošetřujícím lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Amesos, než jste měl(a)Informujte ihned svého lékaře či vyhledejte pohotovostní ambulanci v nejbližší nemocnici.Předávkování bude mít patrně za následek velmi nízký krevní tlak, který je nutné pečlivě sledovat. Pokud dojde k charakteristickým klinickým projevům jako závratě a bolest hlavy, musíte se uložit do polohy vleže naznak. Další opatření zajistí lékař.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek AmesosNezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu, tím předejdete riziku předávkování. Následující tabletu užíjte v obvyklou dobu.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Amesos nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Četnost nežádoucích účinků je definována následovně:

 velmi časté: vyskytují se u více než 1 z 10 uživatelů časté: vyskytují se u 1 až 10 uživatelů ze 100 méně časté: vyskytují se u 1 až 10 uživatelů z 1000 vzácné: vyskytují se u 1 až 10 uživatelů 10 000 velmi vzácné: vyskytují se u méně než 1 uživatele z 10 000  s neznámou četností: četnost nelze z dostupných dat odhadnout.

Časté nežádoucí účinky v klinické studii s kombinací amlodipinu a lisinoprilu byly: bolest hlavy, kašel, závratě, palpitace (rychlejší nebo nepravidelný srdeční tep) a svědění.

Při užívání přípravku Amesos se mohou projevit alergické reakce (přecitlivělost) . Musíte přestat užívatpřípravek Amesos a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, pokud se u vás vyvine některý z následujících příznaků angioedému:-

dýchací potíže s nebo bez otoků obličeje, rtů, jazyka a/ nebo krku.

-

otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo krku, který může způsobit polykací potíže

-

silné svědění kůže (se vznikem pupenů).

Další nežádoucí účinky zjištěné u samotného amlodipinu či lisinoprilu (dvě léčivé látky), které by se při užívání přípravku Amesos mohly také projevit:

Amlodipin

Časté nežádoucí účinkyBolest hlavy, otok (například otékání kotníků), pocit únavy, ospalost, pocit nemoci, závratě, bolest břicha, palpitace (rychlejší nebo nepravidelný srdeční tep), pocit na zvracení, zčervenání.Oznamte lékaři, pokud vám tyto příznaky působí jakékoli potíže nebo pokud trvají déle než týden.

Méně časté nežádoucí účinkyKožní vyrážka, svědění kůže, trávicí potíže, zkrácený dech, svalové křeče, změna v návyku vyprazdňování střev, bolest svalů nebo kloubů, bolest zad, bolest na hrudi, změny nálady, třes, poruchy zraku, hučení v uších, nízký krevní tlak, potíže s dýcháním, chuťové změny, rýma, zvýšená potřeba

4

močení, sucho v ústech, žízeň, ztráta vnímání bolesti, zvýšené pocení, mdloba, slabost, zvětšení prsů u mužů, impotence, zvýšení tělesné hmotnosti, snížení tělesné hmotnosti.Velmi vzácné nežádoucí účinkyAlergické reakce, abnormální hodnoty testů jaterní funkce, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšení hladiny glukózy v krvi, srdeční záchvat (infarkt myokardu), nepravidelná srdeční činnost (arytmie), kašel, závažné kožní reakce, otok nebo bolest dásní, červené skvrny na kůži.

Lisinopril

Časté nežádoucí účinkyBolest hlavy, závratě nebo točení hlavy, zejména po rychlém postavení, průjem, kašel, zvracení, snížení množství moči.

Méně časté nežádoucí účinkyZměny nálady, angioedém (reakce přecitlivělosti s náhlým otokem rtů, obličeje a krku a občas i nohou a rukou; vyšší výskyt angioedému je pozorován u černochů než u ostatních pacientů), změna barvy (zmodrání následně zčervenání) a/nebo snížená citlivost nebo brnění prstů na rukou nebo nohou (Raynaudův fenomén), změny ve vnímání chuti jídel, únava, pocit ospalosti nebo obtížné usínání, zvláštní sny, rychlá srdeční činnost, rýma, pocit na zvracení, bolest žaludku nebo zažívací potíže, kožní vyrážka, svědění, impotence, únava, svalová slabost).

Vzácné nežádoucí účinkyZmatenost, akutní postižení ledvin, sucho v ústech, vypadávání vlasů, lupénka, zvětšení prsů u mužů. Zhoršení krevního obrazu: snížení počtu červených krvinek, destiček (trombocytopenie), bílých krvinek (neutropenie, leukopenie, agranulocytóza). Toto může vést k prodloužení krvácení, únavě, slabosti, nemoci lymfatických uzlin, autoimunitním chorobám (při kterých tělo napadá samo sebe). Je větší pravděpodobnost infekcí.

Velmi vzácné nežádoucí účinkySnížení glukózy v krvi (hypoglykémie), bolest dutin, sípání, zánět plic, zežloutnutí kůže a/nebo očí (žloutenka), zánět jater nebo slinivky břišní, závažné kožní poruchy (jejichž příznaky zahrnují zčervenání, tvorbu puchýřů a olupování), pocení.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK AMESOS UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Amesos nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce za „Exp“ nebo „Použit. do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Amesos obsahuje-

Léčivými látkami jsou lisinoprilum a amlodipinum.

5

Amesos 10 mg/5 mg tablety:

Jedna tableta obsahuje 10 mg lisinoprilu (jako dihydrát) a 5 mg amlodipinu (jako besilát).

Amesos 20 mg/10 mg tablety:Jedna tableta obsahuje 20 mg lisinoprilu (jako dihydrát) a 10 mg amlodipinu (jako besilát) .

-

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulóza 101, granulovaná mikrokrystalická celulóza 12, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A) a magnesium-stearát.

Jak přípravek Amesos vypadá a co obsahuje toto baleníAmesos 10 mg/5 mg tablety:Tablety jsou bílé až téměř bílé, kulaté, ploché se zkoseným okrajem, s půlicí rýhou na jedné straně a vyraženým „A+L“ na druhé straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoli za účelem dělení dávky.

Balení obsahuje 30 nebo 90 tablet v bílých neprůhledných PVC/PE/PVDC-hliníkových blistrech v krabičce.

Amesos 20 mg/10 mg tablety:Tablety jsou bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní s vyraženým „CF3“ na jedné straně, druhá stranabez vyražení.

Balení obsahuje 30 nebo 90 tablet v bílých neprůhledných PVC/PE/PVDC-hliníkových blistrech v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceGedeon Richter Plc. 1103 Budapešť,Gyömrői út 19-21.Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:Estonsko: DironormLitva: DironormLotyšsko: DironormMaďarsko: Lisonorm a Lisonorm FortePolsko: DironormRumunsko: LisonormSlovenská republika: Dironorm a Dironorm Forte

Tato příbalová informace byla naposledy schválena30.3.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls31829/2011 a příloha ke sp.zn.sukls168526/2008

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Amesos 10 mg/5 mg tabletyAmesos 20 mg/10 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Amesos 10 mg/5 mg tabletyJedna tableta obsahuje lisinoprilum 10 mg (jako lisinoprilum dihydricum) a amlodipinum 5 mg (jako amlodipini besilas).

Amesos 20 mg/10 mg tabletyJedna tableta obsahuje lisinoprilum 20 mg (jako lisinoprilum dihydricum) a amlodipinum 10 mg (jako amlodipini besilas).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Amesos 10 mg/5 mg tabletyBílé až téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkoseným okrajem, s půlicí rýhou na jedné straně a vyraženým „A+L“ na druhé straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

Amesos 20 mg/10 mg tabletyBílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní tablety s vyraženým „CF3“ na jedné straně, druhá strana bez vyražení.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba esenciální hypertenze.

Přípravek Amesos je indikován jako substituční léčba u těch pacientů, kde je krevní tlak přiměřeně kontrolován lisinoprilem a amlodipinem v dávkách odpovídajících obsahu léčivých látek v přípravku.

4.2

Dávkování a způsob podání

Doporučená dávka je jedna tableta denně. Maximální denní dávka je jedna tableta denně. Potrava neovlivňuje absorpci přípravku, takže lze přípravek Amesos užívat bez ohledu na jídlo.

Pacienti s poškozením ledvin Ke stanovení optimální počáteční a udržovací dávky u pacientů s poškozením ledvin je nutná individuální titrace jednotlivými složkami lisinoprilem a amlodipinem. Přípravek Amesos je indikovaný pouze u pacientů, u nichž byla optimální udržovací dávka stanovena v případě přípravku Amesos 10mg/5 mg tablety na 10 mg lisinoprilu a 5 mg amlodipinu a v případě přípravku Amesos 20 mg/10 mg tablety na 20 mg lisinoprilu a 10 mg amlodipinu. V průběhu léčby přípravkem Amesos je třeba pravidelně sledovat renální funkce, hladiny draslíku a sodíku. V případě zhoršení renálních funkcí se užívání přípravku Amesos musí přerušit a nahradit jednotlivými složkami v přiměřených dávkách.

Pacienti s poškozením jater U pacientů s poškozením jaterní funkce se může amlodipin vylučovat déle. Pro tyto případy nebylo stanoveno přesné doporučené dávkování, takže u pacientů s poškozením jaterní funkce se tento přípravek musí podávat s opatrností.

Děti a mladiství (<18 let)Přípravek Amesos se nedoporučuje podávat dětem mladším 18 let z důvodu nedostatku údajů o bezpečnosti a účinnosti.

Starší pacienti (> 65 let)V klinických studiích nebyly zjištěny žádné změny v účinnosti nebo bezpečnosti amlodipinu nebo lisinoprilu ve vztahu k věku. Ke stanovení optimální udržovací dávky pro starší pacienty se musí dávka individuálně titrovat, nejprve podáváním volné kombinace lisinoprilu a amlodipinu. Přípravek Amesosje indikován pouze pro ty pacienty, u nichž byla optimální udržovací dávka stanovena v případě přípravku Amesos 10 mg/5 mg tablety na 10 mg lisinoprilu a 5 mg amlodipinu a v případě přípravku Amesos 20 mg/10 mg tablety na 20 mg lisinoprilu a 10 mg amlodipinu (viz bod 4.4).

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na lisinopril nebo jakýkoli jiný inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE).

Přecitlivělost na amlodipin nebo jakýkoliv jiný derivát dihydropyridinu.

Přecitlivělost na jakoukoliv pomocnou látku přípravku.

Těžká hypotenze.

Anamnéza angioneurotického edému ve spojení s předchozí terapií inhibitory ACE.

Hereditární nebo idiopatický angioneurotický edém (viz bod 4.4).

Hemodynamicky významná obstrukce výtokové části levé komory (aortální stenóza, hypertrofická kardiomyopatie), mitrální stenóza či kardiogenní šok.

Srdeční selhání po akutním infarktu myokardu (během prvních 28 dní).

Nestabilní angina pectoris (s výjimkou Prinzmetalovy anginy).

2. a 3. trimestr těhotenství (viz bod 4.4 a 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Symptomatická hypotenzeK podstatnému poklesu krevního tlaku a z toho důvodu k symptomatické hypotenzi může dojít u pacientů s poklesem objemu a/nebo deplecí sodíku vzniklé po diuretické léčbě nebo ztrátě tekutin jiného původu, jako je nadměrné pocení, dlouhodobé zvracení a/nebo průjem (viz bod 4.2). Pokud dojde k hypotenzi, pacient se má umístit do polohy vleže naznak a v případě potřeby se má intravenózně doplňovat úbytek tekutin (intravenózní infuzí fyziologického roztoku).Pokud možno se pokles objemu a/nebo deplece sodíku má upravit ještě před zahájením léčby přípravkem Amesos. Po podání úvodní dávky je třeba pečlivě sledovat rozsah antihypertenzních účinků.

Aortální a mitrální stenóza, obstrukční hypertrofická kardiomyopatie:Stejně jako u všech ostatních vazodilatátorů je i přípravek Amesos nutno podávat opatrně u pacientů s obstrukcí výtokové části levé komory a se stenózou mitrální chlopně.

Poškození funkce ledvin U některých pacientů s hypertenzí bez zjevného preexistujícího renálního vaskulárního onemocnění došlo ke zvýšení močoviny v krvi a sérového kreatininu, většinou mírného a přechodného charakteru, zejména pokud byl inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu podán současně s diuretikem. To se s větší pravděpodobností objevuje u pacientů s již preexistujícím renálním poškozením. U některých pacientů s oboustrannou stenózou renálních arterií nebo se stenózou arterie solitární ledviny, kteří byli léčení inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu, se pozorovalo zvýšení močoviny v krvi a sérového kreatininu, obvykle reverzibilní po ukončení léčby. To je pravděpodobné zejména u pacientů s renálním poškozením. Ke stanovení optimální udržovací dávky u pacientů s renálnímpoškozením je třeba individuální titrace jednotlivými složkami, lisinoprilem a amlodipinem, za pečlivého sledování renálních funkcí. Přípravek Amesos je indikován pouze u těch pacientů, u nichž byla

optimální udržovací dávka lisinoprilu a amlodipinu stanovena v případě přípravku Amesos 10 mg/5 mg tablety na 10 mg lisinoprilu a 5 mg amlodipinu a v případě přípravku Amesos 20 mg/10 mg tablety na 20 mg lisinoprilu a 10 mg amlodipinu.

V případě zhoršení renálních funkcí, se užívání přípravku Amesos musí přerušit a nahradit jednotlivými složkami v přiměřených dávkách. Může být potřebné i snížení dávky a/nebo vysazení diuretika.

AngioedémAngioedém obličeje, končetin, rtů, jazyka, glottis a/nebo laryngu byl hlášen u pacientů léčených inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu, včetně lisinoprilu. V takových případech se přípravek Amesos musí okamžitě vysadit a pacient se ponechá pod pečlivým lékařským dozorem, dokud nedojde k úplnému a trvalému vymizení příznaků.

Pokud je otok omezen na obličej, rty a končetiny, obvykle se upraví spontánně; může však být vhodné zmírnit příznaky podáním antihistaminik.

Angioedém doprovázený edémem laryngu je potenciálně fatální. Pokud otok zasáhne jazyk, glottis či larynx, či hrozí-li obstrukce dýchacích cest, je třeba bezodkladně zahájit emergentní léčbu. Vhodná opatření zahrnují podkožní podání 0,3-0,5 mg adrenalinu či pomalé intravenózní podání 0,1 mg adrenalinu, a poté podání glukokortikoidů a antihistaminik, se současným sledováním životních funkcí.

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu způsobují angioedém ve větší míře u černochů než u ostatních pacientů.

U pacientů léčených ACE inhibitory byl vzácně zaznamenán edém střev. Projevoval se bolestí břicha (s nebo bez nauzey a zvracení); v některých případech tomu nepředcházel angioedém obličeje a hladiny C-1 esterázy byly normální. Angioedém byl diagnostikován postupy včetně CT, ultrazvuku nebo chirurgicky a příznaky vymizely po vysazení ACE inhibitoru. Střevní angioedém je třeba brát v úvahu při diferenciální diagnóze bolesti břicha u pacientů užívajících ACE inhibitory.

Anafylaktoidní reakce u hemodialyzovaných pacientůSymptomy odpovídající anafylaktickému šoku byly hlášeny u pacientů podstupujících dialýzu pomocí membrány z polyakrylonitrilu (například AN 69), kteří byli současně léčeni některým inhibitorem ACE. Proto je třeba se této kombinace vyvarovat. U těchto pacientů se doporučuje jiný typ dialyzační membrány či antihypertenzivum jiné třídy.

Anafylaktoidní reakce v průběhu LDL (low-density lipoproteins) aferézy Zřídka se u pacientů užívajících ACE inhibitory v průběhu LDL aferézy s dextran-sulfátem objevily život ohrožující anafylaktoidní reakce. Těmto reakcím lze předejít dočasným vysazením léčby ACE inhibitory před každou aferézou.

Desenzibilizace na včelí/vosí jed Občas se objevily anafylaktoidní reakce u pacientů užívajících inhibitory ACE během desenzibilizace na jed blanokřídlého hmyzu – Hymenoptera (např. včela, vosa). Těmto životu nebezpečným reakcím lze předejít dočasným vysazením inhibitorů ACE.

HepatotoxicitaVelmi zřídka jsou ACE inhibitory spojovány se syndromem, který začíná cholestatickou žloutenkou nebo hepatitidou a postupuje až k fulminantní nekróze a (někdy) smrti. Mechanismus tohoto syndromu není objasněn. Pacienti užívající přípravek Amesos, u nichž vznikne žloutenka nebo výraznější zvýšení jaterních enzymů, musí přípravek Amesos vysadit a zůstat pod lékařským dohledem.

Jaterní poškození

Poločas eliminace amlodipinu je u pacientů s poškozením jaterní funkce delší. Jelikož nejsou stanoveny žádné doporučené dávky, postupuje se při podávání přípravku opatrně a individuálně se zvážením očekávaného přínosu a možného rizika léčby.

Hematologická toxicitaU pacientů užívajících ACE inhibitory byla velmi vzácně zaznamenána neutropenie, agranulocytóza, trombocytopenie a anemie (viz bod 4.8). Neutropenie se objevuje vzácně u pacientů s normální renální funkcí a bez jiných komplikujících faktorů. Neutropenie a agranulocytóza jsou reverzibilní po vysazení ACE inhibitoru. Přípravek Amesos se musí podávat s velkou opatrností pacientům s kolagenózou, imunosupresivní terapií, při užívání alopurinolu nebo prokainamidu, nebo při kombinaci těchto komplikujících faktorů, zejména pokud je přítomno preexistující zhoršení renálních funkcí. U některých z těchto pacientů došlo k rozvoji závažných infekcí, které v několika málo případech nereagovaly na intenzivní antibiotickou léčbu. Pokud se přípravek Amesos podává těmto pacientům, doporučuje se pravidelné sledování počtu bílých krvinek a pacienti musí být poučeni, že mají hlásit jakýkoli příznak infekce.

KašelČasto byl při podávání ACE inhibitorů zaznamenán kašel. Je pro něj charakteristické, že je neproduktivní, přetrvávající a vymizí po vysazení léčby. Kašel vznikající při podávání ACE inhibitorů má být součástí diferenciální diagnózy kašle.

Operace/celková anestezieU pacientů podstupujících rozsáhlou operaci či během anestezie látkami způsobujícími hypotenzi, může lisinopril sekundárně ke kompenzačnímu uvolňování reninu blokovat vytváření angiotensinu II. Pokud dojde k hypotenzi, patrně v důsledku uvedeného mechanismu, lze ji korigovat zvýšením intravaskulárního objemu.

Starší pacientiPokud je pokročilý věk spojen s poklesem renálních funkcí, uplatňuje se úprava dávky přípravku Amesos (viz bod 4.2).

HyperkalémieZvýšená hodnota sérových hladin draslíku se pozorovala u některých pacientů užívajících ACE inhibitory. Mezi pacienty s rizikem rozvoje hyperkalémie patří ti s renálním postižením, diabetem, akutní srdeční dekompenzací, dehydratací, metabolickou acidózou nebo současným užíváním kalium šetřících diuretik, draslíkových náhrad nebo doplňků s obsahem draslíku, nebo jakéhokoli přípravku s možným zvyšováním hladin draslíku v krvi (např. heparin). Pokud je nutné současné užívání výše uvedených látek, doporučuje se pravidelné sledování sérových hladin draslíku (viz bod 4.5).

TěhotenstvíLéčba ACE inhibitory nemá být zahajována v době těhotenství. Pokud léčba ACE inhibitory není považována za nezbytnou, mají být pacientky plánující otěhotnění převedeny na jinou antihypertenzní léčbu, která má stanovený bezpečnostní profil pro užití v těhotenství. Pokud je těhotenství diagnostikováno, má být léčba ACE inhibitory okamžitě ukončena a pokud je to vhodné, má být zahájena alternativní léčba (viz bod 4.3 a 4.6).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce ve vztahu k lisinopriluLátky ovlivňující hladiny draslíku: Draslík šetřící diuretika (např. spironolakton, amilorid a triamteren), draslíkové náhrady nebo doplňky s obsahem draslíku a další látky, které mohou zvyšovat hladiny draslíku (např. heparin), mohou způsobit v kombinaci s inhibitory ACE hyperkalemii, zvláště u pacientů s poškozením ledvin a jinými preexistujícími stavy (viz bod 4.4). Pokud má být přípravek, který ovlivňuje hladinu draslíku, předepsán v kombinaci s lisinoprilem, je vhodné pravidelné sledování sérových hladin draslíku. Současné podávání se proto má pečlivě zvážit a probíhá pouze se zvýšenou opatrností a pravidelným sledováním jak hladin sérového draslíku, tak renálních funkcí.

Diuretika: Pokud jsou diuretika přidávána k léčbě pacientů užívajících přípravek Amesos, antihypertenzní účinek je většinou aditivní (viz bod 4.4). Lisinopril snižuje kaliuretický účinek diuretik.

Jiná antihypertenziva: Současné užívání těchto látek může zvyšovat hypotenzní účinek přípravku Amesos. Současné podávání s glycerol-trinitrátem a jinými nitráty, nebo jinými vazodilatátory může ještě dále snižovat krevní tlak.

Tricyklická antidepresiva/antipsychotika/anestetika/narkotika: Současné užívání s inhibitory ACE může vést k dalšímu snížení krevního tlaku (viz bod 4.4).

Alkohol zvyšuje hypotenzní účinek.

Alopurinol, prokainamid, cytostatika nebo imunosupresiva (systémové kortikosteroidy) mohou vést ke zvýšenému riziku leukopenie, pokud se podávají současně s inhibitory ACE.

Antacida snižují biologickou dostupnost současně podávaných inhibitorů ACE.

Sympatomimetika mohou snížit antihypertenzní účinky inhibitorů ACE; pacienti musí být pečlivě sledováni, aby se potvrdilo, že se dosahuje požadovaného účinku.

Antidiabetika: Epidemiologické studie naznačují, že současné podávání ACE inhibitorů a přípravků k léčbě diabetu (insuliny, perorální antidiabetika) může působit zesílení účinku antidiabetik s rizikem vzniku hypoglykémie. To se může projevovat častěji v prvních týdnech kombinované léčby a u pacientů s postižením ledvin.

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID): Chronické podávání NSAID včetně vysokých dávek kyseliny acetylsalicylové ≥ 3 g/den, může snížit antihypertenzní účinek ACE inhibitorů.

NSAID a ACE inhibitory se uplatňují na zvyšování sérové hladiny draslíku, což může vést ke zhoršování funkcí ledvin. Tyto účinky jsou obvykle reverzibilní. Zřídka se může objevit akutní renální selhání, zejména u pacientů s oslabenou renální funkcí, jako ve stáří nebo při dehydrataci.

Lithium: Při současném podávání s inhibitory ACE může být snížena eliminace lithia , a proto by se měly sérové hladiny lithia sledovat.

Interakce ve vztahu k amlodipinuInhibitory CYP3A4: Studie u starších pacientů prokázala, že diltiazem inhibuje metabolismus amlodipinu, pravděpodobně přes CYP3A4 (plazmatická koncentrace amlodipinu stoupla přibližně o 50% a účinek amlodipinu se zvýšil). Není vyloučeno, že silné inhibitory CYP3A4 (např. ketokonazol, itrakonazol, ritonavir) mohou zvýšit plazmatickou koncentraci amlodipinu ve větším rozsahu než diltiazem. Proto je při současném užívání nutná opatrnost.

Induktory CYP3A4: Současné podávání s antikonvulzivy (např. karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, fosfenytoin, primidon), rifampicinem, rostlinnými přípravky obsahujícími třezalku tečkovanou(Hypericum perforatum) může vést ke snížení plazmatické koncentrace amlodipinu. Je indikováno klinické sledování, s možností úpravy dávkování amlodipinu v průběhu léčby induktory i po jejich vysazení. Jejich současné užívání vyžaduje opatrnost.

Jiné: V monoterapii byl amlodipin bezpečně podáván s thiazidovými diuretiky, betablokátory, ACE inhibitory, dlouhodobě působícími nitráty, sublingválním nitroglycerinem, digoxinem, warfarinem, atorvastatinem, sildenafilem, antacidy (suspenze algeldrátu, hydroxid hořečnatý, simeticon), cimetidinem, nesteroidními protizánětlivými léky, antibiotiky a perorálními antidiabetiky.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Z dostatečně kontrolovaných klinických studií nejsou k dispozici údaje o podávání přípravku Amesos těhotným ženám.

Lisinopril

Podávání ACE inhibitorů během prvního trimestru těhotenství se nedoporučuje a ve druhém a třetím trimestru je kontraindikováno (viz bod 4.3 a 4.4).

Epidemiologický průkaz rizika teratogenity po vystavení ACE inhibitorům v průběhu prvního trimestru těhotenství nebyl přesvědčivý; ale přesto nelze vyloučit malé zvýšení rizika. Pokud léčba ACE inhibitory není považována za nezbytnou, mají být pacientky plánující otěhotnění převedeny na jinou antihypertenzní léčbu, která má stanovený bezpečnostní profil pro užití v těhotenství. Pokud je těhotenství diagnostikováno, má být léčba ACE inhibitory okamžitě ukončena a pokud je to vhodné, má být zahájena alternativní léčba. Je známo, že vystavení léčbě ACE inhibitory v průběhu druhého a třetího trimestru vede k lidské fetotoxicitě (snížení renálních funkcí, oligohydramnion, retardace osifikace lebky) a k neonatální toxicitě (selhání ledvin, hypotenze, hyperkalemie),(viz bod 5.3). Pokud dojde k expozici ACE inhibitorům od druhého trimestru těhotenství, je doporučena ultrazvuková kontrola renální funkce a lebky. Děti matek, které užívaly ACE inhibitory, mají být pečlivě sledovány s ohledem na hypotenzi (viz bod 4.3 a 4.4).

Amlodipin

Přestože některé dihydropyridiny vykázaly teratogenní účinky u zvířat, údaje pro amlodipin teratogenitu u potkanů a králíků nepotvrdily (viz bod 5.3). Nejsou však žádné klinické zkušenosti s užíváním amlodipinu v těhotenství. Vzhledem k tomu není amlodipin doporučován v průběhu těhotenství.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se nedoporučuje užívat přípravek Amesos v průběhu prvního trimestru těhotenství a je kontraindikovaný v průběhu druhého a třetího trimestru těhotenství.Pokud je těhotenství potvrzeno, je nutné léčbu přípravkem Amesos okamžitě ukončit. Pacientkám plánujícím otěhotnět se musí přípravek Amesos zaměnit za jinou antihypertenzní léčbu, kde byl stanoven bezpečnostní profil pro podávání v těhotenství.

KojeníVzhledem k tomu, že nejsou dostupné informace týkající se podávání přípravku Amesos během kojení, užití přípravku Amesos není doporučeno a je vhodnější užít alternativní metody léčby, které mají lépe stanovený bezpečnostní profil v době kojení, zvláště pokud se jedná o novorozence nebo předčasně narozené dítě. Jinou alternativou je také přestat kojit během léčby.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Amesos může mít vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje (zvláště během počátečního období léčby).

4.8

Nežádoucí účinky

Během kontrolované klinické studie (n=195) nebyl výskyt nežádoucích účinků u pacientů užívajících současně obě léčivé látky vyšší než u pacientů na monoterapii. Nežádoucí účinky se nelišily od účinků hlášených dříve u amlodipinu a/nebo lisinoprilu. Nežádoucí účinky byly obvykle mírné, přechodné a jen vzácně vyžadovaly ukončení léčby přípravkem Amesos. Nejčastějšími nežádoucími účinky u této kombinace byly bolesti hlavy (8 %), kašel (5 %) a závratě (3 %).

V kontrolovaných klinických studiích byly hlášeny následující nežádoucí účinky, které se vyskytly u ≥1% pacientů, a to při současném podávání amlodipinu s lisinoprilem, či při monoterapii jednotlivými látkami (viz následující tabulka):

Třídy

orgánových

systémů

Nežádoucí účinky Amlodipin

+

lisinopril(n=64)

Amlodipin(n=64)

Lisinopril(n=68)

Závratě

3%

1,5%

4,4%

Poruchy

nervového

systému

Bolest hlavy

8%

6%

8,8%

Srdeční poruchy

Palpitace

1,5%

4,6%

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Kašel

5%

3%

Gastrointestinální poruchy

Nauzea

1,5%

Poruchy kůže a podkoží

Pruritus

1,5%

Četnost je definována následovně: Velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), s neznámou četností (nelze odhadnout z dostupných dat). V každé uvedené skupině jsou nežádoucí účinky zaznamenány sestupně dle klesající závažnosti.

Následující nežádoucí účinky byly zaznamenány v průběhu léčby buď lisinoprilem nebo amlodipinem samostatně podaným:

Třídy orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí

účinky

u lisinoprilu

Nežádoucí

účinky

u amlodipinu

Poruchy krve a lymfatického systému

velmi vzácné

útlum kostní dřeně,agranulocytóza, leukopenie, neutropenie, trombocytopenie, hemolytická anemie,anemie, lymfadenopatie

trombocytopenie

Poruchy imunitního systému

velmi vzácné

autoimunitní poruchy

hypersenzitivita

Poruchy

metabolizmu

a

výživy

velmi vzácné

hypoglykémie

hyperglykémie

Psychiatrické poruchy

méně časté

změny náladyporucha spánku

nespavostzměny nálady

vzácné

duševní porucha

Poruchy nervového systému

časté

závratě, bolest hlavy

somnolence,

závratě,

bolest hlavy

méně časté

vertigo, parestézie, poruchy chuti

synkopa, třes, chuťové změny,

hypestézie,

parestézie

velmi vzácné

periferní neuropatie

Oční poruchy

méně časté

poruchy zraku

Třídy orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí

účinky

u lisinoprilu

Nežádoucí

účinky

u amlodipinu

Poruchy ucha a labyrintu

méně časté

tinnitus

Srdeční poruchy

časté

palpitace

méně časté

infarkt myokardu (viz bod 4.4), tachykardie, palpitace

velmi vzácné

infarkt

myokardu,

komorová

tachykardie,

fibrilace síní, arytmie

Cévní poruchy

časté

ortostatická hypotenze

zčervenání

méně časté

cerebrovaskulární

příhoda

(viz bod 4.4), Raynaudův fenomén

hypotenze

velmi vzácné

vaskulitida

Respirační,

hrudní

a

mediastinální poruchy

časté

kašel

méně časté

rýma

dušnost, rýma

méně časté

bronchospazmus, alergická alveolitida/eozinofilní pneumonie, sinusitida

kašel

Gastrointestinální poruchy

časté

průjem, zvracení

bolest břicha, nauzea

méně časté

bolest

břicha,

nauzea,

zažívací potíže

zvracení,

dyspepsie,

změna

vyprazdňování,

sucho v ústech

vzácné

sucho v ústech

velmi vzácné

pankreatitida, střevní angioedém

pankreatitida, gastritida, hyperplazie gingivy

Poruchy jater a žlučových cest velmi vzácné

jaterní selhání, hepatitida, cholestatická žloutenka (viz bod 4.4)

hepatitida,

žloutenka,

cholestáza

Poruchy kůže a podkoží

méně časté

hypersenzitivita/angioneuro-tický

edém

obličeje,

končetin, rtů, jazyka, glottis a/nebo laryngu (viz bod 4.4), vyrážka, pruritus

alopecie,

vyrážka,

purpura, změny barvy kůže, pocení, pruritus

vzácné

psoriáza, kopřivka, alopecie

velmi vzácné

toxická

epidermální

nekrolýza,

Stevens-

Johnsonův

syndrom,

erythema

multiforme.

pemphigus, pocení;Byl hlášen syndrom, který může zahrnovat jeden nebo více

z

následujících

symptomů:

horečka,

erythema

multiforme,

angioneurotický

edém,

kopřivka

Třídy orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí

účinky

u lisinoprilu

Nežádoucí

účinky

u amlodipinu

vaskulitida,

myalgie,

artralgie/artritida, pozitivní ANA, zvýšená hodnota ESR, eozinofilie a leukocytóza, vyrážka, fotosenzitivita nebo jiné kožní projevy.

Poruchy pohybového aparátu a pojiva

méně časté

artralgie,

myalgie,

svalové křeče, bolest zad

Poruchy ledvin a močových cest

časté

renální dysfunkce

méně časté

poruchy

močení,

nykturie, častější močení

vzácné

akutní

renální

selhání,

urémie

velmi vzácné

oligurie/anurie

Poruchy

reprodukčního

systému a prsů

méně časté

impotence

impotence, gynekomastie

vzácné

gynekomastie

Celkové poruchy a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání

časté

edém, únava

méně méně časté

únava, astenie

bolest na hrudi, bolest, malátnost, astenie

Laboratorní vyšetření

méně časté

zvýšená hladina močoviny v krvi,

zvýšená

hladina

sérového

kreatininu,

hyperkalémie, zvýšení hladin jaterních enzymů

zvýšení tělesné hmotnosti, snížení tělesné hmotnosti

vzácné

pokles hemoglobinu, pokles hematokritu,zvýšení bilirubinu v séru, hyponatrémie

velmi vzácné

zvýšení hladin jaterních enzymů

4.9

Předávkování

Předávkování může vyústit v nadměrnou periferní vazodilataci s výraznou hypotenzí, cirkulačním šokem, poruchami elektrolytové rovnováhy, renálním selháním, hyperventilací, tachykardií, palpitacemi, bradykardií, závratěmi, úzkostí a kašlem. Doporučuje se symptomatická léčba (umístění pacienta dopolohy vleže naznak, sledování – a dle potřeby – podpora srdeční funkce, krevního tlaku a rovnováhy tekutin a elektrolytů). V případě závažné hypotenze musí být zajištěno zvednutí dolních končetin, a pokud intravenózní podání tekutin nevyvolá dostatečnou odpověď, možná bude třeba podpůrná léčba periferními vazopresivy, pokud tento postup není kontraindikován. Pokud je dostupná, lze také uvážit

léčbu infuzí angiotenzinu II. Intravenózní podání kalcium-glukonátu může přispět k eliminaci blokády kalciových kanálů.Vzhledem k delšímu vstřebávání amlodipinu může být v některých případech užitečná žaludeční laváž. Lisinopril lze ze systémové cirkulace odstranit hemodialýzou. Amlodipin se však silně váže na proteiny, dialýza proto patrně nebude přínosná (viz bod 4.4).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibitory a blokátory kalciových kanálů, lisinopril a amlodipinATC kód: C09BB03

Přípravek Amesos obsahuje fixní dávku kombinace léčivých látek lisinoprilu a amlodipinu.

LisinoprilLisinopril je inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), který redukuje plazmatické hladiny angiotensinu II a následovně aldosteronu a zvyšuje hladiny vazodilatátoru bradykininu. Snižuje periferní cévní rezistenci a systémový krevní tlak. Tyto změny mohou být doprovázeny zvýšením srdečního výdeje při nezměněné srdeční frekvenci, a také nárůstem renálního krevního průtoku. U hyperglykemických pacientů lisinopril přispívá k obnově poškozené funkce endotelu.Antihypertenzní účinek lisinoprilu obvykle vzniká 1 hodinu po podání a vrcholí po 6 hodinách. Délka působení je 24 hodin – také závisí na dávce. Antihypertenzní účinnost lisinoprilu se udržuje i dlouhodobě. Náhlé vysazení lisinoprilové léčby není spojeno s podstatnými známkami tzv. rebound fenoménu (zvýšení krevního tlaku).

Přestože je jeho primární účinek zprostředkován systémem renin-angiotenzin-aldosteron, je lisinopril účinný také u hypertoniků s nízkou aktivitou reninu v plazmě. Kromě přímých účinků na snížení tlaku lisinopril také tlumí albuminurii změnou hemodynamických podmínek a struktury tkání v glomerulech ledvin. V kontrolovaných klinických studiích u diabetických pacientů nebyly zjištěny žádné změny v hladinách krevní glukózy ani vyšší výskyt hypoglykémie.

AmlodipinAmlodipin je blokátor kalciových kanálů dihydropyridinového typu. Inhibuje přitékání vápníku do buněk myokardu a hladkého svalstva cév, a to inhibicí pomalých kalciových kanálů na buněčné membráně. Amlodipin snižuje tonus hladkého svalstva v arteriolách a tím i periferní cévní rezistenci, což vede ke snížení systémového krevního tlaku. Dilatací periferních arteriol a snížením srdečního dotížení (afterload) působí amlodipin proti angině pectoris, aniž by docházelo k reflexní tachykardii, a přiměřeně také klesá spotřeba energie a kyslíku srdečním svalem. Amlodipin může dilatovat koronární cévy (arterie a arterioly); zlepšuje zásobení myokardu kyslíkem, a to ve zdravých i ischemických oblastech.

Jedna dávka amlodipinu denně snižuje krevní tlak hypertoniků vleže naznak i ve stoje, a to po celý 24hodinový interval. Vzhledem k pomalému nástupu účinku nedochází k akutní hypotenzi.

Blokační účinky na kalciové kanály například vyvolávají přímou dilataci tepen doprovázenou retencí sodíku a vody. Je třeba očekávat kompenzační aktivaci systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS), takže kontraregulační mechanismy aktivované inhibitory ACE mohou přispívat k obnovení fyziologické odpovědi na zvýšený příjem soli.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

LisinoprilPo perorálním podání se maximální plazmatické koncentrace objeví přibližně po 6 hodinách; biologická dostupnost je 29 %. Lisinopril se neváže na jiné plazmatické bílkoviny než ACE; není metabolizován vorganismu a vylučuje se močí v nezměněné formě. Účinný poločas lisinoprilu činí 12,6 hodin. Hlavní eliminace frakce nevázané na bílkoviny doprovází eliminaci lisinoprilu vázaného na ACE, ale je pomalejší, a výsledkem může být prodloužený antihypertenzní účinek.

Eliminace lisinoprilu je prodloužena při nedostatečnosti ledvin, a proto může být nutné snížení dávky (viz bod 4.2).

Lisinopril lze z plazmy odstranit pomocí dialýzy.

AmlodipinAmlodipin je po perorálním podání pomalu a téměř zcela absorbován z gastrointestinálního traktu. Na absorpci nemá vliv konzumace potravin. Maximální koncentrace (Cmax) se objeví 6-10 hodin po podání. Biologická dostupnost amlodipinu je 64-80 %; distribuční objem činí přibližně 20 l/kg. V systémovém oběhu je asi 95-98 % amlodipinu vázáno na plazmatické bílkoviny. Amlodipin je rozsáhle metabolizován v játrech na inaktivní metabolity. 10 % původní látky a 60 % metabolitu je vylučováno v moči. Eliminace z plazmy je dvoufázová, a konečný poločas eliminace činí asi 30-50 hodin. Ustálené plazmatické hladiny je při každodenním podávání dosaženo za 7-8 dní. Amlodipin je transformován na inaktivní metabolity primárně v játrech; 10 % původní látky je vylučováno močí. Amlodipin nelze z plazmy odstranit pomocí dialýzy.

Čas dosažení maximální plazmatické koncentrace (tmax) je u starších i mladších pacientů podobný. Clearance amlodipinu má u starších pacientů tendenci klesat, a to s následným nárůstem AUC a poločasu eliminace. Amlodipin je při používání v podobných dávkách u starších i mladších pacientů stejně dobře tolerován, proto se u nich doporučuje normální dávkový režim.

Poločas eliminace amlodipinu je delší u pacientů s jaterní nedostatečností. U pacientů s dysfunkcí ledvin změny v plazmatické koncentraci amlodipinu nesouvisí se stupněm nedostatečnosti ledvin.

Fixní kombinaceŽádné farmakokinetické interakce mezi jednotlivými léčivými látkami přípravku Amesos nebyly popsány. Farmakokinetické parametry (AUC, Cmax, tmax a poločas eliminace) se nelišily od těch pozorovaných při podávání jednotlivých složek samostatně.

Gastrointestinální absorpce přípravku Amesos není ovlivněna jídlem.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

LisinoprilPředklinické údaje neukazují žádné zvláštní riziko pro člověka na základě konvenčních studií farmakologické bezpečnosti, toxicity při opakovaných dávkách, genotoxicity a karcinogenního potenciálu. Fertilita nebyla ovlivněna u samic ani samců potkanů v dávkách až 300 mg/kg (33krát vyšších než doporučená maximální denní dávka u člověka, pokud se srovnává na základě tělesného povrchu). Nebyly zaznamenány žádné teratogenní účinky lisinoprilu u myší, potkanů a králíků u dávek, které byly 55krát, 33krát a 0,15 krát vyšší než doporučená maximální denní dávka u člověka.

AmlodipinPředklinické údaje neukazují žádné zvláštní riziko pro člověka na základě konvenčních studií farmakologické bezpečnosti, toxicity při opakovaných dávkách, genotoxicity a karcinogenního potenciálu. Teratogenní nebo jiné embryo/fetotoxické účinky nebyly zjištěny u potkanů ani králíků, kterým bylo během březosti podáno až 10 mg/kg amlodipinu (8krát a 23krát vyšší dávky než maximální doporučená denní dávka u člověka 10 mg na základě dávky na mg/m

2). Amlodipin v této dávce

prodlužoval jak dobu březosti, tak délku porodu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Mikrokrystalická celulóza 101Granulovaná mikrokrystalická celulóza 12Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)

Magnesium-stearát6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

Amesos 10 mg/5 mg tablety4 roky

Amesos 20 mg/10 mg tablety2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Amesos 10 mg/5 mg tablety30 nebo 90 tablet v bílých neprůhledných PVC/PE/PVDC/Al blistrech v krabičce.

Amesos 20 mg/10 mg tablety30 nebo 90 tablet v bílých neprůhledných PVC/PE/PVDC/Al blistrech v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-211103 Budapešť,Maďarsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Amesos 10 mg/5 mg tablety: 58/238/09-CAmesos 20 mg/10 mg tablety: 58/772/09-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

11.11.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

30.3.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AMESOS 10 mg/5 mg tablety Lisinoprilum/Amlodipinum 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 10 mg lisinoprilum (jako lisinoprilum dihydricum) a 5 mg amlodipinum (jako amlodipinum besilas).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

30 tablet 90 tablet 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST Použit. do : 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. 1103 Budapešť, Maďarsko ((RG-logo)) 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg. č.: 58/238/09-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č. š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD

K

POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU amesos 10 mg/5 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AMESOS 10 mg/5 mg tablety Lisinoprilum/Amlodipinum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Gedeon Richter Plc. ((RG-emblem)) 3. POUŽITELNOST [Použit. do :] 4.

ČÍSLO ŠARŽE

[Č. š.:] 5. JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.