Ambroxol Al Kapky

Kód 0058374 ( )
Registrační číslo 52/ 225/98-C
Název AMBROXOL AL KAPKY
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Aliud Pharma GmbH, Laichingen, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0058374 POR GTT SOL 1X100ML/750MG Perorální kapky, roztok, Perorální podání
0058373 POR GTT SOL 1X50ML/375MG Perorální kapky, roztok, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak AMBROXOL AL KAPKY

1

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls228588/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

AMBROXOL AL KAPKY

ambroxoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. - Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Pokud se do 7- 10 dnů (u dětí do 6 let do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je přípravek Ambroxol AL kapky a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ambroxol AL kapky užívat 3. Jak se přípravek Ambroxol AL kapky užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Ambroxol AL kapky uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Ambroxol AL kapky a k čemu se používá Ambroxol AL kapky patří do skupiny expektorancií, mukolytik. Ambroxol, léčivá látka přípravku, zvyšuje v dýchacích cestách sekreci hlenu, tvorbu plicního surfaktantu (látka pokrývající vnitřní stěny plicních sklípků) a stimuluje činnost řasinek zajišťující posun hlenu. Tyto účinky mají za následek vydatnější zkapalnění, lepší transport a vylučování hlenu (mukociliární clearance), čímž dochází k usnadnění vykašlávání a zmírnění kašle. Přípravek Ambroxol AL kapky se užívá při akutních a chronických zánětlivých a infekčních onemocněních horních i dolních dýchacích cest. Jedná se např. o akutní a opakované záněty průdušek, hrtanu a průdušnice, rýmu a záněty nosohltanu (a související záněty středouší a vedlejších dutin nosních), a dále o chronická onemocnění jako např. chronická bronchitida a chronická obstrukční plicní nemoc. Akutní a chronická onemocnění dýchacích cest jsou provázena zvýšenou tvorbou vazkého průduškového hlenu a jeho ztíženým vykašláváním. Mukolytická léčba (tzn. snižující viskozitu hlenu) usnadňuje toto vykašlávání. Přípravek Ambroxol AL kapky je určen pro dospělé a děti. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ambroxol AL kapky užívat Neužívejte přípravek Ambroxol AL kapky

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ambroxol nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření

2

Pokud se při užívání přípravku Ambroxol AL kapky objeví nová vyrážka na kůži nebo na sliznici, je třeba lék vysadit a okamžitě vyhledat lékaře. Může se jednat o vzácné kožní projevy (vyvolané vlastním onemocněním nebo užíváním dalších léků), které se mohou objevit při užívání mukolytických látek, jako je např. ambroxol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Další léčivé přípravky a přípravek Ambroxol AL kapky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste užíval/a v nedávné době, nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Současné užívání přípravku Ambroxol AL kapky a antibiotik (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik ve hlenu, který se vytváří v dýchacích cestách. Bez porady s lékařem neužívejte jiné léky na kašel. Další klinicky významné působení s ostatními léky není známo. Užívání přípravku Ambroxol AL kapky s jídlem a pitím a alkoholem Kapky užívejte při jídle zředěné čajem, ovocnou šťávou, mlékem nebo vodou. Těhotenství a kojení a fertilita Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Těhotné ženy mohou přípravky užívat pouze po poradě s lékařem, jejich užívání není doporučeno v prvních 3 měsících těhotenství. Není doporučeno užívat přípravek Ambroxol AL kapky při kojení. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Ambroxol AL kapky nemá žádný vliv na Vaši schopnost řídit vozidlo a obsluhovat stroje. 3. Jak se přípravek Ambroxol AL kapky užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud není lékařem určeno jinak, je doporučeno následující dávkování: Dospělí a děti nad 12 let: na počátku léčby 4 ml (odpovídá 60 kapkám) 3x denně později se dávka snižuje na

3x denně 2 ml (odpovídá 30 kapkám 3x denně) nebo

2x denně 4 ml (odpovídá 60 kapkám 2x denně).

Děti od 6 do 12 let: 2 ml 2 - 3x denně (odpovídá 2-3x 30 kapek) Děti od 2 do 6 let: 1 ml 3x denně (odpovídá 3x 15 kapek) Děti do 2 let: 1 ml 2x denně (odpovídá 2x 15 kapek) Děti do 2 let mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře.

3

Způsob podání Každé balení obsahuje odměrku k odměření předepsaných dávek v mililitrech. Kapky užívejte při jídle zředěné čajem, ovocnou šťávou, mlékem nebo vodou. Délka léčby Délka léčby přípravkem Ambroxol AL kapky je určena individuálně, v závislosti na indikaci a typu onemocnění. Pokud se však příznaky významně nezlepší během 7-10 dnů (během 3 dnů u dětí do 6 let) nebo při zhoršování příznaků, je třeba vyhledat lékaře. Jestliže jste užil/a více přípravku Ambroxol AL kapky, než jste měl(a) Dosud nebyly zaznamenány žádné projevy předávkování. Pokud se projevy předávkování vyskytnou, vyhledejte lékaře. Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Ambroxol AL kapky Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil/a vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek Ambroxol AL kapky je obvykle dobře snášen. Mohou se dostavit lehké zažívací obtíže (pálení žáhy, nechutenství, příležitostně pocit na zvracení, zvracení, průjem). Mohou se vyskytnout alergické reakce, zejména kožní vyrážky, kopřivka, angioedém, anafylaktické reakce (včetně anafylaktického šoku). Pokud se při užívání přípravku Ambroxol AL kapky objeví nová vyrážka na kůži nebo na sliznici, je třeba lék vysadit a okamžitě vyhledat lékaře. Může se jednat o vzácné kožní projevy (vyvolané vlastním onemocněním nebo užíváním dalších léků), které se mohou objevit při užívání mukolytických látek, jako je např. ambroxol. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 5. Jak přípravek Ambroxol AL kapky uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za "Použitelné do:" nebo "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

4

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Ambroxol AL kapky obsahuje Léčivá látka: Ambroxoli hydrochloridum 7,5 mg v 1 ml (15 kapek). Pomocné látky: Kyselina benzoová, kyselina citronová, natrium-cyklamát, disiřičitan sodný, propylenglykol, krystalizující sorbitol 70%, čištěná voda,hydroxid sodný. Jak přípravek Ambroxol AL kapky vypadá a co obsahuje toto balení Velikost balení: 50 a 100 ml roztoku Držitel rozhodnutí o registraci ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb – Daimler – Str. 19 D-89150 Laichingen, Německo Výrobce STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1.11.2012.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls18333/2008

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

AMBROXOL AL KAPKY

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ambroxoli hydrochloridum 7,5 mg v 1 ml (15 kapek). Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Perorální kapky, roztok. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1. Terapeutické indikace

Mukolytická léčba při akutních a chronických bronchopulmonálních onemocněních, která jsou spojena s abnormální sekrecí hlenu a poruchou jeho transportu.

4.2. Dávkování a způsob podání

Dospělí a děti nad 12 let:

na počátku léčby 4 ml (odpovídá 60 kapkám) 3x denně

později se dávka snižuje na

3x denně 2 ml (odpovídá 30 kapkám 3x denně) nebo

2x denně 4 ml (odpovídá 60 kapkám 2x denně).

Děti od 6 do 12 let: 2 ml 2 -

3x denně (odpovídá 2-3x 30 kapek)

Děti od 2 do 6 let:

1 ml 3x denně (odpovídá 3x 15 kapek)

Děti do 2 let:

1 ml 2x denně (odpovídá 2x 15 kapek)

Kapky by měly být užívány při jídle zředěné čajem, ovocnou šťávou, mlékem nebo vodou. 4.3. Kontraindikace -

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vyskytla se velmi vzácná hlášení těžkých kožních lézí jako Stevensův-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom v

časové souvislosti s podáním mukolytických látek, jako je např. ambroxol. Většinou mohly

být objasněny závažností základního onemocnění nebo souběžnou medikací. Pokud by se objevily

nové kožní nebo slizniční léze, je třeba ihned vyhledat lékaře a preventivně vysadit léčbu ambroxolem.

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy by tento přípravek neměli užívat.

2

4.5. Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Podávání ambroxolu společně s antibiotiky (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik v bronchopulmonálním sekretu a ve sputu. Nebyly hlášeny žádné klinicky závažné nežádoucí interakce s jinými léky.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení Ambroxol prochází placen

tární bariérou. Studie na zvířatech nenasvědčují přímým nebo nepřímým

škodlivým účinkům, pokud se týká těhotenství, vývoje embrya a plodu, porodu nebo postnatálního vývoje.

Rozsáhlé klinické zkušenosti po 28.týdnu těhotenství neodhalily žádný důkaz škodlivých účinků pro

plod. Přesto by měly být dodržovány obecné zásady užívání léků během těhotenství. Zvláště v 1.

trimestru není užívání přípravků obsahujících ambroxol doporučeno.

Ambroxol přechází do mateřského mléka. Proto užívání přípravku Ambroxol AL kapky kojícími

matkami se nedoporučuje. 4.7.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nejsou známy.

4.8. Nežádoucí účinky

Přípravek Ambroxol AL kapky je obvykle dobře snášený. Gastrointestinální poruchy: Pálení žáhy, dyspepsie, nauzea, zvracení,

průjem a jiné mírné gastrointestinální příznaky.

Poruchy imunitního systému, poruchy kůže a podkoží:

Vyrážka, kopřivka, angioedém, anafylaktické reakce (včetně anafylaktického šoku) a jiné alergické reakce.

4.9. Předávkování

Do současné doby nebyly zaznamenány žádné projevy předávkování u lidí. Jestliže se vyskytnou

příznaky předávkování, měla by být zahájena symptomatická léčba. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Expektorans, mukolytikum ATC kód: R05CB06

V předklinických studiích bylo zjištěno, že léčivá látka ambroxol zvyšuje sekreci hlenu v respiračním

traktu. Zvyšuje tvorbu plicního surfaktantu a stimuluje činnost řasinek. Toto působení vede ke

zlepšení slizničního transportu (mukociliární clearance). Zlepšení mukociliární clearance bylo prokázáno v klinických farmakologických studiích. Zvýšení hlenové sekrece a mukociliární clearance

usnadňuje vykašlávání a zmírňuje kašel.

Na modelu králičího oka byl pozorován anestetický účinek ambroxolu, který může být vysvětlen schopností blokovat sodíkový kanál. In vitro bylo prokázáno, že ambroxol blokuje neuronální sodíkové kanály; vazba byla reverzibilní a závislá na koncentraci.

3

Tyto farmakologické nálezy odpovídají pozorováním v klinických studií

ch při léčbě symptomů

horního respiračního traktu ambroxolem, kdy dochází po inhalaci k rychlé úlevě od bolesti a s ní spojených potíží v

oblasti uší, nosu a průdušnice.

In vitro bylo zjištěno, že ambroxol významně snižuje uvolňování cytokinů z mononukleárních a

polymorfonukleárních buněk v krvi, ale také vázaných ve tkáních.

Kromě toho v posledních klinických studiích bylo prokázáno, že pastilky obsahující ambroxol význ

amně ulevují při akutní bolesti v krku. Navíc i zarudnutí krku bylo významně zmírněno.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce perorální formy ambroxolu s neprotrahovaným účinkem je rychlá a téměř úplná a v terapeutickém rozmezí dávkování vykazuje lineární závislost na dávce podané v terapeutickém

rozsahu. Maximálních plazmatických hladin je dosahováno během 0,5 až 3 hodin a z přípravku s

prodlouženým uvolňováním za 6,5±2,2 hodin. U tobolek s prodlouženým uvolňováním byla zjištěna

relativní dostupnost 95% ve srovnání s tabletami 30 mg.

Při dávkování v terapeutickém rozmezí je vazba na plazmatické proteiny přibližně 90%. Ambroxol je

po perorálním, nitrožilním nebo nitrosvalovém podání rychle a dobře distribuován z krve do tkání, nejvyšší koncentrace je dosahováno v plicní tkáni.

Přibližně 30% perorálně podané dávky je eliminováno během prvního průchodu játry (first pass effect). Studie s

lidskými jaterními mikrozomy ukázaly, že CYP3A4 je převládající izoforma

odpovědná za metabolismus ambroxolu. Jinak je ambroxol metabolizován zejména konjugací v játrech.

Ambroxol je vylučován ledvinami s terminálním biologickým poločasem 10 hodin. Celková clearance je v rozsahu 660 ml/min, ledvinná clearance odpovídá asi za 8% z celkové clearance.

Nebylo zjištěno, že by věk a pohlaví ovlivňovaly farmakokinetiku ambroxolu v klinicky významné

míře tak, aby to vedlo k úpravě dávkování. 5.3.

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ambroxol má velmi nízký index akutní toxicity. Ve studiích perorální chronické to

xicity u potkanů (52 a 78 týdnů), králíků (26 týdnů) a psů (52 týdnů)

nebyl zjištěn žádný cílový orgán z hlediska toxicity. Hodnota NOAEL (hladina, při níž ještě nebyly

zjištěny nežádoucí účinky) byla 50 mg/kg (potkan), 40 mg/kg (králík) a 10 mg/kg (pes).

Ve čtyřtýdenních studiích intravenózní toxicity, v nichž byl použit ambroxol u potkanů v dávce 4,14 a

64 mg/kg a u psů v dávce 45, 90 a 120 mg/kg (3 infuze), se neprojevila žádná závažná lokální

systémová toxicita včetně histopatologie. Všechny nežádoucí účinky byly reverzibilní.

Nebyly zjištěny žádné embryotoxické nebo teratogenní účinky při perorálních dávkách až 3000 mg/kg

u potkanů a 200 mg/kg u králíků. Fertilita samců a samic potkana nebyla poškozena až do dávky 500 mg/kg.

Hodnota NOAEL (hladina, při níž ještě nebyly zjištěny nežádoucí účinky) byla ve studii peri- a

postnatálního vývoje stanovena na 50 mg/kg. Střední dávka 500 mg/kg byla mírně toxická pro feny a

štěňata, což se projevilo zpomalením hmotnostních přírůstků a snížením počtu mláďat ve vrhu.

Ambroxol nebyl mutagenní (Amesův test a mikronukleární test).

Léčivá látka přípravku nevykázala tumorogenní vlastnosti ve studiích kancerogenity uskutečněných na

myších (50, 200 a 800 mg/kg) po dobu 105 týdnů a potkanech (65, 250 a 1000 mg/kg) po dobu 116

týdnů.

4

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1. Seznam pomocných látek Kyselina benzoová, kyselina citronová, natrium-

cyklamát, disiřičitan sodný, propylenglykol,

krystalizující sorbitol 70%, čištěná voda, hydroxid sodný. 6.2. Inkompatibility Studie kompatibility nejsou k

dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími

léčivými přípravky. 6.3. Doba použitelnosti 3 roky 6.4.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

světlem. 6.5. Druh obalu a obsah balení

Hnědá skleněná lahvička a kapátkem a se šroubovacím uzávěrem, krabička, odměrka. Velikost balení: 50 a 100 ml roztoku

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Žádné zvláštní požadavky pro likvidaci.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Strasse 19 D-

89150 Laichingen, Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 52/225/98-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 30.9. 1998 / 11.1.2012 10. DATUM REVIZE TEXTU 11.1.2012

Document Outlinenahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

KRABIČKA A LAHVIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AMBROXOL AL KAPKY

ambroxoli hydrochloridum

kapky

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Ambroxoli hydrochloridum 7,5 mg v 1 ml (15 kapek). 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Disiřičitan sodný E223, sorbitol E420, aj. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Perorální kapky, roztok 50 (100) ml roztoku 5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ Uchovávejte mimo dohled a dosah

dětí!

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

světlem. 10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z

TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb – Daimler – Stra

βe 19

D-

89150 Laichingen, Německo

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 52/225/98-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Při kašli a bronchitidě

Dospělí a děti nad 12 let: na počátku léčby 4 ml (odpovídá 60 kapkám) 3x denně, později se dávka

snižuje na 3x denně 2 ml (odpovídá 30 kapkám 3x denně) nebo 2x denně 4 ml (odpovídá 60 kapkám

2x denně).

Děti od 6 do 12 let: 2 ml 2 - 3x denně (odpovídá 2-3x 30 kapek)

Děti od 2 do 6 let: 1 ml 3x denně (odpovídá 3x 15 kapek)

Děti do 2 let: 1 ml 2x denně (odpovídá 2x 15 kapek) 16.

INFORMACE V

BRAILLOVĚ PÍSMU

Ambroxol AL kapky

Document Outline


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.