Ambrosan Kapky

Kód 0020460 ( )
Registrační číslo 52/ 008/03-C
Název AMBROSAN KAPKY
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace PRO.MED.CS Praha a.s., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0020461 POR GTT SOL 1X100ML Perorální kapky, roztok, Perorální podání
0020460 POR GTT SOL 1X50ML Perorální kapky, roztok, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak AMBROSAN KAPKY

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls30545/2007

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ambrosan kapky

(Ambroxoli hydrochloridum)

perorální kapky, roztok

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Ambrosan kapky musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Požádejte svého lékárníka , pokud potřebujete další informace nebo radu.

-

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší u dospělého do 7 dnů nebo do 3 dnů u dítěte, musíte se poradit s lékařem.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je Ambrosan kapky a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ambrosan kapky užívat

3.

Jak se Ambrosan kapky užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak Ambrosan kapky uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE AMBROSAN KAPKY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Ambrosan kapky se užívá k léčbě akutních a chronických onemocnění dýchacího ústrojí, provázených zvýšenou tvorbou vazkého průduškového hlenu, jeho ztíženým transportem a vykašláváním. Příkladem takových onemocnění jsou záněty horních a dolních dýchacích cest (zánět průdušek, průdušnice, hrtanu, záněty vedlejších nosních dutin, rýma).

Bez porady s lékařem se přípravek užívá u akutních zánětů dýchacího ústrojí. U chronických zánětůdýchacího ústrojí se přípravek užívá pouze po poradě s lékařem.

Ambroxol, léčivá látka přípravku Ambrosan kapky, zvyšuje v dýchacích cestách sekreci hlenu, tvorbu plicního surfaktantu (látky pokrývající vnitřní stěny plicních sklípků) a stimuluje činnost řasinek, zajišťujících posun hlenu. Tyto účinky mají za následek vydatnější zkapalnění, lepší transport a vylučování hlenu (mukociliární clearance), čímž dochází k usnadnění vykašlávání a zmírnění kašle.

Přípravek Ambrosan kapky je určen pro dospělé, mladistvé i děti. Je vhodný i pro diabetiky.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE AMBROSAN KAPKY UŽÍVAT

Neužívejte Ambrosan kapky

-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku (ambroxol) nebo na kteroukoliv další složku přípravku.

-

při akutní vředové chorobě žaludku nebo dvanáctníku.

Zvláštní opatrnosti při použiti přípravku Ambrosan kapky je zapotřebí

-

jestliže jste v minulosti prodělal(a) vředovou chorobu žaludku či duodena (dvanáctníku).

-

jestliže trpíte závažným onemocněním jater nebo ledvin, lékař Vám může upravit dávkování (přípravek se zpravidla užívá v delších časových intervalech nebo v nižších dávkách).

-

jestliže trpíte některým ze vzácně se vyskytujících onemocnění průdušek, které jsou spojeny s nadměrnou tvorbou a hromaděním hlenu.

V uvedených případech můžete přípravek Ambrosan kapky užívat pouze na doporučení a pod dohledem lékaře.

-

Vyskytla se velmi vzácná hlášení těžkých kožních reakcí jako Stevensův-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom (dochází k odlučování horní vrstvy kůže od spodní a/nebo k odloučení sliznic) v časové souvislosti s podáním léků usnadňujících vykašlávání, jako je např. ambroxol. Většinou mohly být objasněny závažností základního onemocnění nebo souběžným podáváním dalších léků. Pokud se objeví nové poškození kůže nebo sliznice, je třeba ihned vyhledat lékaře a preventivně ukončit léčbu tímto přípravkem.

-

Jestliže používáte tento přípravek bez lékařského předpisu a příznaky onemocnění se do 7 dnů u dospělého, nebo do 3 dnů u dítěte nezlepší, nebo se dokonce zhoršují, poraďte se s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Současné užívání přípravku Ambrosan kapky a antibiotik (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik v hlenu tvořeném v průduškách, čehož se využívá k léčebným účelům.

Bez porady s lékařem neužívejte současně jiné léky určené k léčbě kašle. Současné užívání přípravku s léky tlumícími kašel (antitusika) může dojít k nežádoucímu hromadění hlenu v dýchacích cestách, a proto se nedoporučuje.

Užívání přípravku Ambrosan kapky s jídlem a pitím

Kapky užívejte nejlépe po jídle a dostatečně je zapijte. Přívod tekutin zvyšuje mukolytický účinek ambroxolu (usnadnění vykašlávání hlenu).

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotné ženy mohou užívat Ambrosan kapky pouze po poradě s lékařem. Jeho užívání není doporučeno v prvních třech měsících těhotenství.

Ambroxol, léčivá látka tohoto přípravku, přechází do mateřského mléka. Proto se užívání přípravku Ambrosan kapky kojícími matkami nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Nicméně není známo, že by přípravek Ambrosan kapky ovlivňoval schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ambrosan kapky

Přípravek Ambrosan kapky obsahuje sorbitol. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

3. JAK SE AMBROSAN KAPKY UŽÍVÁ

Vždy užívejte Ambrosan kapky přesně podle pokynů svého lékaře, nebo podle pokynů uvedených v této příbalové informaci, pokud užíváte přípravek bez porady s lékařem. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčba bez porady s lékařem:Bez porady s lékařem se přípravek užívá k léčbě akutních zánětů dýchacího ústrojí.

Obvyklé dávkování přípravku je:

Děti od 12 let a dospělí: 4 ml roztoku (tj. 30 mg ambroxolu) 3x denně, tj. 140 kapek 3x denně

Děti 6–12 let: 2 ml roztoku (tj. 15 mg ambroxolu) 2–3x denně, tj. 70 kapek 2–3x denně

Děti 2–6 let: 1 ml roztoku (tj. 7,5 mg ambroxolu) 3x denně, tj. 35 kapek 3x denně

Děti do 2 let: 1 ml roztoku (tj. 7,5 mg ambroxolu) 2x denně, tj. 35 kapek 2x denně

Pacienti s onemocněním ledvin nebo jater:

Pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater, poraďte se se svým lékařem, než začnete Ambrosan kapky užívat. Lékař Vám může snížit dávkování nebo doporučit, abyste přípravek užívali v delších časových intervalech.

Pro odměření dávky použijte přiloženou odměrku.

Kapky užívejte nejlépe po jídle a zapijte je dostatečným množstvím tekutiny. Přívod tekutin zvyšuje mukolytický účinek ambroxolu.

Léčba akutního onemocnění obvykle trvá 5 až 10 dní. Pokud se Vaše příznaky nezlepší během 1 týdne(během 3 dnů u dětí), při zhoršování příznaků nebo při objevení se horečky je třeba vyhledat lékaře.

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 10 dní.

Léčba na doporučení lékaře:

U chronických zánětů dýchacího ústrojí se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře, který určí i dávkování a délku léčby v závislosti na indikaci a typu onemocnění. Léčba chronických onemocnění může trvat až několik měsíců.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ambrosan kapky, než jste měl(a)Pokud omylem užijete více kapek, než je doporučeno, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Ambrosan kapkyPři vynechání jedné dávky užijte lék ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ambrosan kapky nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Ambrosan kapky je obvykle dobře snášen. Během léčby se mohou objevit tyto nežádoucí účinky:

Méně časté (objeví se u méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1 000 léčených osob):-

pálení žáhy

-

trávicí obtíže

-

nevolnost

-

zvracení

-

průjem

-

vyrážka

-

kopřivka

-

angioedém (alergická reakce, při níž se rychle tvoří otoky kůže a sliznic)

Velmi vzácné (objeví se u méně než 1 z 10 000 léčených osob):-

anafylaktická reakce (včetně anafylaktického šoku)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK AMBROSAN KAPKY UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Přípravek Ambrosan kapky nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Přípravek Ambrosan kapky uchovávejte při teplotě 15-25

o

C v původním obalu, aby byl chráněn před

světlem.Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Ambrosan kapky obsahuje

Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum. 1 ml roztoku obsahuje 7,5 mg ambroxoli hydrochloridum, tj.0,21–0,22 mg v jedné kapce. 1 ml roztoku je 35 kapek.Pomocnými látkami jsou

čištěná voda, sorbitol, glycerol, chlorid sodný, dodekahydrát

hydrogenfosforečnanu sodného, natrium-cyklamát, monohydrát kyseliny citronové, roztok benzalkonium-chloridu.

Jak přípravek Ambrosan kapky vypadá a co obsahuje toto baleníPřípravek Ambrosan kapky je čirý, bezbarvý až slabě žlutý roztok.Přípravek Ambrosan kapky je dodáván v lahvičce z hnědého skla s kapací vložkou (transparentní LDPE) ,šroubovacím uzávěrem (bílý HDPE) a s odměrkou (transparentní LDPE) v krabičce.

Velikost balení: 50 ml, 100 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobcePRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena23.6. 2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. 206658/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ambrosan kapky

2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ

Ambroxoli hydrochloridum 7,5 mg v 1 ml roztoku (0,21–0,22 mg v jedné kapce)

Pomocné látky: sorbitol

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Perorální kapky, roztok

Čirý, bezbarvý až slabě žlutý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Mukolytická léčba akutních a chronických bronchopulmonálních onemocnění, která jsou spojena s abnormální sekrecí hlenu a poruchou jeho transportu (záněty horních a dolních dýchacích cest, infekční onemocnění dýchacích cest), zánětlivá rhinofaryngeální onemocnění.

Přípravek Ambrosan kapky je určen pro dospělé, mladistvé i děti. Je vhodný i pro diabetiky.

4.2. Dávkování a způsob podání

Děti od 12 let a dospělí: 30 mg (4 ml roztoku) 3x denně, tj.140 kapek 3x denně

6 – 12 let: 15 mg (2 ml roztoku) 2–3x denně, tj. 70 kapek 2–3x denně

2 – 6 let: 7,5 mg (1 ml roztoku) 3x denně, tj. 35 kapek 3x denně

do 2 let: 7,5 mg (1 ml roztoku) 2x denně, tj. 35 kapek 2x denně

Přípravek se užívá po jídle a zapije se dostatečným množstvím tekutiny. Přívod tekutin zvyšuje mukolytický účinek ambroxolu.

Délka léčby přípravkem Ambrosan kapky je určena individuálně, v závislosti na indikaci a typu onemocnění.

4.3. Kontraindikace Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku, akutní vředové onemocnění GIT.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při porušené bronchiální motorice a zvýšeném množství sekretu (např. při vzácném maligním ciliárním syndromu) se má ambroxol podávat opatrně vzhledem k možnosti hromadění sekretu.

Při snížené funkci ledvin nebo při těžkém poškození jater se smí ambroxol podávat jen se zvláštní opatrností (tj. v delších časových odstupech nebo v menších dávkách). Zvýšená pozornost je nutná také u pacientů s vředovou chorobou žaludku či duodena v anamnéze.

Vyskytla se velmi vzácná hlášení těžkých kožních lézí jako Stevensův-Johnsonův syndrom a Lyellůvsyndrom v časové souvislosti s podáním mukolytických látek, jako je např. ambroxol. Většinou mohly být objasněny závažností základního onemocnění nebo souběžnou medikací. Pokud by se objevily nové kožní nebo slizniční léze, je třeba ihned vyhledat lékaře a preventivně vysadit léčbu ambroxolem.

Přípravek obsahuje sorbitol. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy by tento přípravek neměli užívat.

Přípravek je vhodný i pro diabetiky.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Podávání ambroxolu souběžně s antibiotiky (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik v bronchopulmonálním sekretu a ve sputu. Tento efekt je možné terapeuticky využít.

Kombinace ambroxolu s antitusiky může způsobit nebezpečné městnání sekretu, způsobené snížením vykašlávacího reflexu.

4.6. Těhotenství a kojení

Preklinické studie, stejně jako rozsáhlé klinické zkušenosti po 28. týdnu těhotenství, neodhalily žádný důkaz negativních účinků při podávání ambroxolu během těhotenství. Přesto by měly být dodržovány obecné zásady užívání léků během těhotenství. Zvláště v 1. trimestru není užívání přípravků obsahujících ambroxol doporučeno.

Ambroxol přechází do mateřského mléka. Proto užívání přípravku Ambrosan kojícími matkami se nedoporučuje. Nicméně nepříznivé účinky na kojené děti by neměly být očekávány.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nejsou známy.

4.8. Nežádoucí účinky Četnosti výskytu nežádoucích účinků jsou definovány jako: Velmi časté ( 1/10)Časté ( 1/100 až  1/10)Méně časté ( 1/1000 až  1/100)Vzácné ( 1/10 000 až  1/1000)Velmi vzácné ( 1/10 000)Není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Přípravek Ambrosan kapky je obvykle dobře snášen.Během léčby se mohou vyskytnout:

Poruchy imunitního systému:Méně časté: angioedém.Velmi vzácné: anafylaktické reakce (včetně anafylaktického šoku)

Gastrointestinální poruchy: Méně časté: pálení žáhy, dyspepsie, nauzea, zvracení, průjem a jiné mírné gastrointestinální příznaky.

Poruchy kůže a podkožní tkáně:Méně časté: vyrážka, kopřivka.

4.9. Předávkování Dosud nebyly zaznamenány žádné specifické projevy předávkování u lidí. Ambroxol byl dobře snášen až do dávky 15 mg/kg/den. Analogicky s výsledky předklinického zkoušení by se při extrémním předávkování objevila hypersalivace, pocit dráždivého dávení, zvracení a pokles krevního tlaku.Jestliže se vyskytnou příznaky předávkování, měla by být zahájena symptomatická léčba. Vyvolání zvracení a výplach žaludku se obecně neprovádějí, jen po zvážení při extrémním předávkování.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Expektorancia, mukolytika.

ATC kód: R05CB06

V preklinických studiích bylo zjištěno, že ambroxol, léčivá látka přípravku Ambrosan kapky, zvyšuje sekreci hlenu v respiračním traktu a upravuje jeho vazkost. Zvyšuje tvorbu plicního surfaktantu a stimuluje činnost řasinek. Toto působení vede ke zlepšení slizničního transportu (mukociliární clearance). Zvýšení hlenové sekrece a mukociliární clearance usnadňuje vykašlávání a zmírňuje kašel. Ambroxol snižuje bronchiální hyperreaktivitu, zvyšuje sekreci IgA do bronchiálního sekretu a vykazuje účinky antioxidační.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce ambroxolu po perorálním podání je rychlá a téměř úplná a v terapeutickém rozmezí dávkování vykazuje lineární závislost na dávce. Maximálních plazmatických hladin je dosahováno během 0,5 až 3 hodin.

Při dávkování v terapeutickém rozmezí je vazba na plazmatické proteiny přibližně 90%. Volná frakce ambroxolu je relativně dobře distribuována z krve do tkání, nejvyšší koncentrace je dosahováno v plicní tkáni.

Plazmatický poločas je 7 až 12 hodin, kumulace nebyla zaznamenána.

Přibližně 30% perorálně podané dávky je eliminováno v první fázi. Ambroxol je metabolizován zejména konjugací v játrech. Asi 90% dávky je eliminováno renální cestou.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Perorální dávky 150 mg/kg (myš), 50 mg/kg (potkan), 40 mg/kg (králík) a 50 mg/kg (pes) představují dávky, které při opakovaném podání v trvání až 6ti měsíců nevykazovaly žádné nežádoucí účinky. Z toxikologického hlediska nebyl pro ambroxol zjištěn žádný cílový orgán. Nebyly zjištěny žádné embryotoxické nebo teratogenní účinky při perorálních dávkách až 3000 mg/kg u potkanů a 200 mg/kg u králíků. Fertilita samců a samic potkana nebyla poškozena až do dávky 500 mg/kg. Hodnota NOAEL (hladina, při níž ještě nebyly zjištěny nežádoucí účinky) byla při perinatálním a postnatálním podávání

stanovena na 50 mg/kg. Dávka 500 mg/kg byla mírně toxická pro feny a štěňata, což se projevilo zpomalením hmotnostních přírůstků a snížením počtu mláďat ve vrhu.

U Ambroxolu nebyly prokázány mutagenní (Amesův test a mikronukleární test) a kancerogenní vlastnosti (na myších a potkanech).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Čištěná voda, sorbitol, glycerol, chlorid sodný, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, natrium-cyklamát, monohydrát kyseliny citronové, roztok benzalkonium-chloridu6.2. InkompatibilityNejsou známy.

6.3. Doba použitelnosti3 roky

6.4. Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě 15–25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5. Druh obalu a velikost balení Lahvička z hnědého skla, kapací vložka – transparentní LDPE, šroubovací uzávěr – bílý HDPE, odměrka – transparentní LDPE, krabička..

Velikost balení: 50 ml, 100 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI PRO. MED. CS Praha a.s.Telčská 1140 00 Praha 4

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)52/008/03-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 5.3.2003 / 23.6. 2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

24.11.2010


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ambrosan kapkyambroxoli hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

ambroxoli hydrochloridum 7,5 mg v 1 ml roztoku

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje sorbitol aj. pomocné látky.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

perorální kapky, roztok50 (100) ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Vhodné pro diabetiky.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě 15–25

oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

2

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PRO. MED. CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 52/008/03-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

K usnadnění obtížného vykašlávání.Dávkování při léčbě bez porady s lékařem (u akutních zánětů dýchacího ústrojí): Dospělí a děti od 12 let: 4 ml roztoku 3x denněDěti 6–12 let: 2–3x denně 2 ml roztokuDěti 2–6 let: 3x denně 1 ml roztokuDěti do 2 let: 2x denně 1 ml roztoku

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ambrosan kapky

3

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

ETIKETA NA LAHVIČKU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ambrosan kapky

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

ambroxoli hydrochloridum 7,5 mg v 1 ml roztoku

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje sorbitol aj. pomocné látky.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

50 (100) mlperorální kapky, roztok

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

logo PRO. MED. CS Praha a.s.

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

4

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

K usnadnění obtížného vykašlávání.Dávkování: Dospělí a děti od 12 let: 4 ml roztoku 3x denněDěti 6–12 let: 2–3x denně 2 ml roztokuDěti 2–6 let: 3x denně 1 ml roztokuDěti do 2 let: 2x denně 1 ml roztoku

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.