Ambrobene 3 Mg/ml

Kód 0179114 ( )
Registrační číslo 52/ 608/12-C
Název AMBROBENE 3 MG/ML
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0179114 POR SOL 1X100ML/300MG Perorální roztok, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak AMBROBENE 3 MG/ML

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls20222/2011, sukls20225/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ambrobene 3 mg/ml, perorální roztokAmbrobene 6 mg/ml, perorální roztok

Ambroxoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protožeobsahuje pro Vás důležité údaje.Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.-

Ponechejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li nějaké další otázky, zeptejte se svého lékárníka.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

-

Pokud se do pěti dnů (do tří dnů v případě dětí mladších 6 let) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Ambrobene a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ambrobene užívat

3.

Jak se Ambrobene užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak Ambrobene uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je Ambrobene a k čemu se používá

Ambrobene obsahuje léčivou látku ambroxol-hydrochlorid. Tato látka patří do skupiny léčiv označovaných jako mukolytika, která pomáhají odstranit hlen z dýchacích cest.

Ambrobene se používá při léčbě onemocnění dýchacích cest, která vyžadují odstranění hlenu, u dospělých a dětí starších 2 let. Jeho působením je hlen řidší, čož usnadňuje jeho odstranění.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ambrobene užívat

NEUŽÍVEJTE Ambrobene:-

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ambroxol-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku Ambrobene.

-

U dětí do 2 let.

-

Máte-li vzácné dědičné problémy s nesnášenlivostí fruktózy.

Upozornění a opatřeníPřed užítím Ambrobene se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:-

jestliže máte již dlouho kašel,

-

jestliže máte astma nebo trpíte silnými záchvaty astmatu,

-

jestliže máte nebo jste měl(a) potíže s játry nebo ledvinami,

-

jestliže máte peptický nebo dvanáctníkový vřed,

-

jestliže trpíte onemocněním, které se nazývá primární ciliární dyskineze s narušenou pohyblivostí řasinek sliznice dýchacích cest.

2

Pokud se na kůži nebo na sliznicích objeví léze, ihned se spojte s lékařem a léčbu Ambrobene preventivně přerušte.

Další léčivé přípravky a AmbrobeneInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Ambrobene se nemá užívat s léky, které potlačují kašel, jako je například kodein nebo dextrometorfan.

Užívání Ambrobene spolu s antibiotiky (léky, které se užívají při léčbě infekcí), jako je např. amoxicilin, cefuroxim, erytromycin, způsobuje zvýšení koncentrace antibiotik v hlenu.

Užívání Ambrobene s jídlem a pitímAmbrobene se užívá po jídle.

Těhotenství a kojeníPokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Během těhotenství nebyly pozorovány žádné škodlivé účinky. Užívání léku během těhotenství, zejména během jeho prvních tří měsíců, se nicméně nedoporučuje.

Nedoporučuje se užívat Ambrobene, jestliže kojíte; u kojenců se nicméně neočekávají žádné nežádoucí účinky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůV případě ambroxol-hydrochloridu nebyly provedeny žádné studie jeho účinků na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.Nebylo prokázáno, že by Ambrobene ovlivňoval schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách AmbrobeneAmbrobene obsahuje sorbitol. Pokud vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním předtím, než tento lék začnete užívat.

3.

Jak se přípravek Ambrobene užívá

Vždy užívejte Ambrobene přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař nepředepíše jinak, doporučují se pro Ambrobene tyto dávky:

Dospělí a děti starší 12 let:Během prvních 2 až 3 dnů se užívá 10 ml Ambrobene 3 mg/ml nebo 5 ml Ambrobene 6 mg/ml třikrát denně (každých 8 hodin), což odpovídá denní dávce 90 mg ambroxol-hydrochloridu.

Poté se užívá dvakrát denně (každých 12 hodin) 10 ml Ambrobene 3 mg/ml nebo 5 ml Ambrobene 6 mg/ml,což odpovídá denní dávce 60 mg ambroxol-hydrochloridu.

Zvýšené účinnosti lze dosáhnout při užívání dávky 10 ml roztoku o koncentraci 6 mg/ml dvakrát denně (každých 12 hodin) (což odpovídá denní dávce 120 mg ambroxol-hydrochloridu).

Použití u dětíDěti mladší 2 let:Tento lék se nesmí užívat u dětí mladších 2 let.

3

Děti ve věku od 2 do 5 let:Užívá se 2,5 ml roztoku Ambrobene 3 mg/ml třikrát denně (každých 8 hodin) nebo 1,25 ml roztoku Ambrobene 6 mg/ml třikrát denně (každých 8 hodin), což odpovídá denní dávce 22,5 mg ambroxol-hydrochloridu.

Děti ve věku od 6 do 12 let:Užívá se 5 ml roztoku Ambrobene 3 mg/ml dvakrát až třikrát denně (každých 12 nebo 8 hodin) nebo 2,5 ml roztoku Ambrobene 6 mg/ml dvakrát až třikrát denně (každých 12 nebo 8 hodin), což odpovídá denní dávce 30-45 mg ambroxol-hydrochloridu.

Jak se lék užíváTento lék je určen pouze k perorálnímu podání.Ambrobene se užívá po jídle, pomocí dávkovače (stříkačka pro perorální podání s adaptérem ke vtlačení na lahvičku), který je součástí balení.Po podání léku se doporučuje vypít sklenici vody a během dne zajistit příjem dostatečného množství tekutin.

Jestliže se příznaky po 5 dnech (po 3 dnech u dětí mladších 6 let) nezlepší nebo se dokonce zhorší, poraďte se s lékařem.

Dodržujte pozorně pokyny, aby bylo zajištěno správné dávkování perorálního roztoku.

1. Před každým použitím uzavřenou lahvičku protřepejte2. Sejměte dětský bezpečnostní uzávěr lahvičky3. Pevně přidržte lahvičku a adaptér ke vtlačení na lahvičku vtlačte na hrdlo lahvičky4. Předtím, než hrot stříkačky pro perorální podání vložíte do adaptéru lahvičky, stlačte píst zcela dolů,

směrem k hrotu stříkačky pro perorální podání. Hrot pevně zasuňte do otvoru adaptéru na lahvičce

5. Sestavený celek (lahvičku a stříkačku pro perorální podání) obraťte6. Zatáhněte píst stříkačky pro perorální podání tak, aby byla nasáta správná dávka (viz následující obrázek)

4

7. Celou sestavu obraťte do správné polohy a stříkačku vytáhněte z adaptéru8. Dávku podejte přímo do úst. Před podáním dávku nemíchejte s žádnou tekutinou9. Po spolknutí léku vypijte trochu čaje nebo šťávy, aby se zbývající množství v ústech spláchlo, a tekutinu spolkněte10. Lahvičku po každém použití uzavřete pomocí dětského bezpečnostního uzávěru11. Odzpojte stříkačku pro perorální podání a před dalším použitím ji opláchněte pod tekoucí vodou z kohoutku a nechte na vzduchu vyschnout.

Jestliže jste užil(a) více Ambrobene, než jste měl(a)Jestliže jste užil(al) příliš mnoho léku, kontaktujte ihned pohotovost nejbližší nemocnice nebo svého lékaře.Tuto příbalovou informaci a případné zbývající množství roztoku vezměte s sebou do nemocnice nebo k lékaři, aby věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít AmbrobeneJestliže jste zapomněl(a) užít dávku, užijte ji co nejdříve, jakmile si vzpomenete, pokud již téměř nenadešel čas k užití další dávky. Pokud se tak stane, vynechanou dávku již neužívejte a užijte následující dávku v obvyklý čas. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Ambrobene nežádoucí účinky, které se ale nemusejí vyskytnout u každého.Jestliže se u vás objeví některé z dále uvedených nežádoucích účinků, užívání léku ihned přerušte a obraťte se na svého lékaře:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 člověka z 10):•

průjem

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 člověka ze 100):•

bolest břicha, pocit na zvracení nebo zvracení, změna chuti, sucho v ústech

alergické reakce (zahrnují svědění kůže nebo vyrážky, potíže s dýcháním, zrychlený srdeční tep, otokobličeje nebo v krku, otok kůže), horečka

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 člověka z 1000):•

pálení žáhy

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 člověka z 10 000):•

zácpa, slinění

závažné reakce z přecitlivělosti včetně šoku. Příznaky reakce z přecitlivělosti, které mohou zahrnovat horečku, vyrážku, otok a někdy pokles krevního tlaku

potíže s močením nebo bolestivé močení

5

rýma, suché dýchací cesty

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):•

vyrážka nebo svědění kůže

znecitlivění v krku

Pokud se kterýkoli z nežádoucí vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežáoducích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

Jak se Ambrobene uchovává

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Ambrobene nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti, které je vyznačené na štítku lahvičky a na krabičce za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte ve vzpřímené poloze.

Perorální roztok Ambrobene spotřebujte do 6 měsíců od prvního otevření lahvičky.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Ambrobene obsahuje

Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum. Jeden ml perorálního roztoku obsahuje 3 mg ambroxol-hydrochloridu. Jeden ml perorálního roztoku obsahuje 6 mg ambroxol-hydrochloridu.Dalšími složkami jsou draselná sůl acesulfamu (E950), kyselina benzoová (E210), glycerol (E422), hyetelosa(E1525), propylenglykol (E1520), nekrystalizující sorbitol 70% (E420), malinové aroma, vanilkové aroma a čištěná voda.

Jak Ambrobene vypadá a obsah balení

Perorální roztok Ambrobene je čirý, bezbarvý roztok vůní po malinách.

Hnědá PET lahvička s PP dětským bezpečnostním uzávěrem a stříkačkou pro perorální podání (stříkačka 5 ml se stupnicí po 0,25 ml) a s adaptérem ke vtlační na lahvičku.

Velikost balení: 100 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci :

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce:

Teva Czech Industries s.r.o., Opava, Česká republikaTEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, MaďarskoTeva Operations Poland Sp. z.o.o, Krakow, Polsko

6

Teva Operations Poland Sp. z.o.o, Kutno, PolskoMerckle GmbH/Merckle, Blaubeuren, NěmeckoCT Arzneimittel GmbH, Ulm, NěmeckoTEVA PHARMA S.L.U., Zaragoza, Španělsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod dále uvedenými názvy:

Česká republika

Ambrobene 3 mg/ml, perorální roztokAmbrobene 6 mg/ml, perorální roztok

Německo

Ambro-ratiopharm 3 mg/ml Lösung zum EinnehmenAmbro-ratiopharm 6 mg/ml Lösung zum Einnehmen

Maďarsko

Ambroxol Teva 6 mg/ml belsőleges oldat

Irsko

Ambroxol Teva 3 mg/ml oral solutionAmbroxol Teva 6 mg/ml oral solution

Polsko

Ambroxol Ratio123

Portugalsko

Ambroxol Ratiopharm

Slovenská republika

Ambrobene 6 mg/ml

Španělsko

Ambroxol Teva 3 mg/ml solución oralAmbroxol Teva 6 mg/ml solución oral

Tato příbalová informace byla schválena: 17.10.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls20222/2011, sukls20225/2011

Souhrn údajů o přípravku

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ambrobene 3 mg/ml, perorální roztokAmbrobene 6 mg/ml, perorální roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml perorálního roztoku obsahuje:3 mg ambroxoli hydrochloridum.6 mg ambroxoli hydrochloridum.

Pomocné látky:Nekrystalizující sorbitol 70% (E420): 245 mg sorbitolu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Perorální roztok.Čirý, bezbarvý perorální roztok s vůní po malinách.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Mukolytická léčba onemocnění cest dýchacích, která jsou spojena s abnormální sekrecí hlenu a poruchami transportu ovlivňujícími sekreci hlenu a jeho odvádění, u dospělých a dětí starších 2 let.

4.2

Dávkování a způsob podání

DávkováníPro Ambrobene se doporučuje dále uvedené dávkování (dávka 5 ml = jedna stříkačka):

Pediatrická populace:Děti mladší 2 let: Ambrobene je kontraindikován.

Děti od 2 do 5 let: Užívá se 2,5 ml (polovina stříkačky) Ambrobene 3 mg/ml nebo 1,25 ml (čtvrtina stříkačky) Ambrobene 6 mg/ml třikrát denně (každých 8 hodin) (což odpovídá denní dávce 22,5 mg ambroxol-hydrochloridu).

Děti od 6 do 12 let: Užívá se 5 ml (jedna stříkačka) Ambrobene 3 mg/ml nebo 2,5 ml (polovina stříkačky) Ambrobene 6 mg/ml dvakrát až třikrát denně (každých 12 nebo 8 hodin) (což odpovídá denní dávce 30-45 mg ambroxol-hydrochloridu).

Dospělí a děti starší 12 let:Typicky se během prvních 2 až 3 dnů užívá třikrát denně (každých 8 hodin) 10 ml (dvě stříkačky) Ambrobene3 mg/ml nebo 5 ml (jedna stříkačka) Ambrobene 6 mg/ml (což odpovídá denní dávce 90 mg ambroxol-

2

hydrochloridu). Poté se užívá dvakrát denně (každých 12 hodin) 10 ml (dvě stříkačky) Ambrobene 3 mg/ml nebo 5 ml (jedna stříkačka) Ambrobene 6 mg/ml (což odpovídá denní dávce 60 mg ambroxol-hydrochloridu).

V případě podávání dospělým a dětem starším 12 let lze zvýšené účinnosti dosáhnout při užívání dávky 10 ml Ambrobene 6 mg/ml dvakrát denně (každých 12 hodin) (což odpovídá denní dávce 120 mg ambroxol-hydrochloridu).

Porucha funkce ledvin: viz bod 4.4.

Porucha funkce jater: viz bod 4.4.

Způsob podáníPouze perorální podání.

Ambrobene se užívá po jídle, pomocí dávkovače (stříkačka pro perorální podání s adaptérem ke vtlačení na lahvičku), který je součástí balení.Po podání léku se doporučuje vypít sklenici vody a během dne zajistit příjem dostatečného množství tekutin.

Jestliže se příznaky po 5 dnech léčby nezlepší nebo se zhorší, je třeba vyhledat lékařskou pomoc.

4.3

Kontraindikace

Ambrobene je kontraindikován u pacientů s hypersenzitivitou na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 tohoto přípravku

Děti mladší 2 let

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s nesnášenlivostí fruktózy. V případě vzácných dědičných problémů, které mohou být neslučitelné s jednou z pomocných látek přípravku (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Objevily se velmi vzácné zprávy o závažných kožních lézích, jako je Stevens-Johnsův syndrom a Lyellův syndrom v časové souvislosti s podáním mukolytik, jako je ambroxol. Většinu těchto případů bylo možné vysvětlit závažností základního onemocnění nebo souběžnou medikací. Jestliže se objeví nové kožní nebo mukózní léze, je nutno ihned vyhledat lékařskou pomoc a léčbu ambroxolem preventivně přerušit.

U pacientů s narušenou motilitou cest dýchacích (např. vzácné případy primární ciliární dyskineze) je třeba perorální roztok ambroxolu podávat s opatrností vzhledem k riziku potenciální obstrukce dýchacích cest hlenem.

Porucha funkce ledvin a jaterU pacientů s poruchou funkce ledvin nebo se závažnou poruchou funkce jater je nutno perorální roztok ambroxolu podávat s opatrností (např. v nižších dávkách nebo v delších časových intervalech).U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin je třeba předpokládat akumulaci jaterních metabolitů ambroxolu.

Opatrnost je třeba u pacientů s peptickým nebo duodenálním vředem v anamnéze.

U pacientů s astmatem a závažnými astmatickými atakami je nutno perorální roztok ambroxolu podávat s opatrností.

Upozornění týkající se pomocných látek:Ambrobene obsahuje také 245 mg sorbitolu (E-420) na 1 ml. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s nesnášenlivostí fruktózy nesmí tento lék užívat.

3

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kombinace perorálního roztoku ambroxolu s látkami potlačujícími kašel může vzhledem k potlačenému reflexu kašle způsobit vážnou obstrukci dýchacích cest.

Podávání ambroxolu společně s antibiotiky (amoxicilin, cefuroxim a erytromycin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik v hlenu.

Nebyly hlášeny žádné klinicky závažné nepříznivé interakce s jinými léky.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíAdekvátní údaje o podávání ambroxolu těhotným ženám nejsou k dispozici, zejména během prvních 28 týdnů těhotenství. Studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky v souvislosti s těhotenstvím, embryonálním/fetálním vývojem, porodem ani postnatálním vývojem. Dosavadní klinické zkušenosti neprokázaly žádné škodlivé účinky na plod během těhotenství. Přesto je ovšem třeba dodržovat obvyklá preventivní opatření, která platí pro užívání léků během těhotenství. Užívání ambroxolu se nedoporučuje zejména během prvního trimestru.

KojeníPodle studií na zvířatech se ambroxol vylučuje do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že adekvátní údaje o podávání ambroxolu kojícím ženám nejsou k dispozici, měl by se ambroxol předepisovat kojícím ženám pouze po pečlivém zvážení rizika a přínosu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

S ambroxol-hydrochloridem nebyly provedeny žádné studie účinků na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Na základě farmakokinetického profilu a hlášených nežádoucích účinků nemá tento léčivý přípravek žádný nebo má pouze zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

a.

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastějším nežádoucím účinkem je průjem.

b.

Souhrn nežádoucích účinků v tabulce

Třídy orgánových systémů

Nežádoucí účinek

Četnost

Respirační,

hrudní

a

mediastinální poruchy

Rinorea, suchost cest dýchacích

Velmi vzácné(<1/10 000)

Hypestezie hltanu

Není známo(z dostupných údajů nelze určit)

Gastrointestinální poruchy

Průjem

Časté(≥1/100 až <1/10)

Nauzea, zvracení, bolesti břicha, poruchy chuti, sucho v ústech

Méně časté(≥1/1000 až <1/100)

Pálení žáhy

Vzácné(≥1/10 000 až <1/1000)

Zácpa, sialorea

Velmi vzácné

4

(<1/10 000)

Poruchy ledvin a močových cest

Dysurie

Velmi vzácné (<1/10 000)

Celkové poruchy

Hypersenzitivní reakce (zahrnují vyrážku, otok sliznic, angioedém, respirační tíseň, pruritus), horečka

Méně časté(≥1/1000 až <1/100)

Anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku

Velmi vzácné(<1/10 000)

Kopřivka

Není známo(z dostupných údajů nelze určit)

4.9

Předávkování

PříznakyPři předávkování ambroxolem nebyly zaznamenány závažné příznaky. Nejčastěji se vyskytoval krátkodobý neklid a průjem.Ambroxol podávaný parenterálně v dávkách až do 15 mg/kg/den a perorálně v dávkách až do 25 mg/kg/den byl dobře snášen.Podle preklinických dat lze v případě extrémního předávkování očekávat následující příznaky: sialorea, nauzea, zvracení a hypotenze.

LéčbaAkutní opatření, jako je podání antiemetika a výplach žaludku, nejsou obecně indikována, jelikož se tyto příznaky předpokládají pouze v případech extrémního předávkování. Léčba předávkování ambroxolem by měla být převážně symptomatická.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Mukolytika, ATC kód: R05CB06

Ambroxol, metabolit bromhexinu, je mukoaktivní lék vykazující několik vlastností, mezi něž patří sekretolytické a sekretomotorické působení, které obnovuje fyziologické mechanismy uvolňování dýchacího ústrojí, jež hraje důležitou roli při obranných mechanismech organismu a vyvolává produktivnější kašel. Farmakologické působení se týká kvality hlenu, ciliární funkce a produkce alveolárního surfaktantu.Kvalita hlenu: ambroxol stimuluje aktivitu serózních žlázových buněk, odvádí částice hlenu, které se již vytvořily, normalizuje viskozitu sekrece, a konečně obnovuje pravidelnost aktivity tuboloacinárních žláz v dýchacím ústrojí.Funkce řasinek: ambroxol zvyšuje počet řasinek v řasinkovém epitelu a frekvenci ciliárního pohybu, což vede k nárůstu rychlosti transportu vytvořeného sekretu, a konečně k normalizaci tonu respiračních svalů s následným zlepšením expektorace.Zvýšení produkce surfaktantu: ambroxol stimuluje syntézu a uvolňování surfaktantu pneumocyty typu II v plicních sklípcích a v drobných dýchacích cestách plodu i v plicích u dospělých a zajišťuje tak stabilitu plicní tkáně, tím pádem umožňuje správnou bronchiolární a alveolární clearance, a konečně usnadňuje fungování respirační mechaniky a podporuje výměnu plynů. Tyto účinky byly pozorovány in vitro i in vivo u různých druhů zvířat.V několika preklinických experimentech byly pozorovány antioxidační účinky ambroxolu. Dosud nebyla potvrzena žádná klinická relevance tohoto pozorování.Po podání ambroxolu byla koncentrace antibiotik amoxicilinu, cefuroximu, erytromycinu a doxycyklinu vyšší ve sputu i v bronchiální sekreci, ovšem bez klinického významu.

5

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Biologická dostupnost ambroxolu byla hodnocena u člověka po perorálním podání léku zdravýmdobrovolníkům.Ambroxol se po perorálním podání téměř kompletně vstřebává. Tmax je 1-3 hodiny. V rozsáhlé míře se váže na plazmatické bílkoviny (90 %). Poločas ambroxolu v plazmě je 7-12 hodin. Součet poločasu ambroxolu a jeho metabolitů v plazmě je přibližně 22 hodin.Ambroxol přechází do mozkomíšního moku a přes placentu a vylučuje se do mateřského mléka.Ambroxol se metabolizuje v játrech. Biologická dostupnost vstřebaného ambroxolu je snížena o třetinu následkem metabolismu prvního průchodu v játrech.Přibližně 90 % ambroxolu a jeho metabolitů se eliminuje ledvinami. Méně než 10 % ambroxolu ledviny eliminují v nezměněné formě.Vzhledem k vysoké vazebnosti a velkému distribučnímu objemu i pomalému zpětnému uvolňování z tkání do krve bude při eliminaci ambroxolu dialýza nebo nucená diuréza neúčinná.U pacientů se závažným poškozením jater se clearance ambroxolu snižuje o 20-40 %.U pacientů se závažným poškozením ledvin je třeba očekávat akumulaci metabolitů ambroxolu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Draselná sůl acesulfamu (E950)Kyselina benzoová (E210)Glycerol 85% (E422)Hyetelosa (E1525)Propylenglykol (E1520)Nekrystalizující sorbitol 70% (E420)Malinové aromaVanilkové aromaČištěná voda

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.

Po prvním otevření lahvičky: 6 měsíců.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30˚C.

Uchovávejte ve vzpřímené poloze.

6

6.5

Druh obalu a velikost balení

Hnědé PET lahvičky s PP dětským bezpečnostním uzávěrem a stříkačkou pro perorální podání (stříkačka 5 ml se stupnicí po 0,25 ml) a s adaptérem ke vtlačení na lahvičku.

Velikost balení: 100 ml.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpadní materiál je nutno zlikvidovat v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Ambrobene 3 mg/ml, perorální roztok : 52/608/12-CAmbrobene 6 mg/ml, perorální roztok : 52/609/12-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

17.10.2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

17.10.2012

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls20222/2011, sukls20225/2011

Souhrn údajů o přípravku

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ambrobene 3 mg/ml, perorální roztokAmbrobene 6 mg/ml, perorální roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml perorálního roztoku obsahuje:3 mg ambroxoli hydrochloridum.6 mg ambroxoli hydrochloridum.

Pomocné látky:Nekrystalizující sorbitol 70% (E420): 245 mg sorbitolu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Perorální roztok.Čirý, bezbarvý perorální roztok s vůní po malinách.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Mukolytická léčba onemocnění cest dýchacích, která jsou spojena s abnormální sekrecí hlenu a poruchami transportu ovlivňujícími sekreci hlenu a jeho odvádění, u dospělých a dětí starších 2 let.

4.2

Dávkování a způsob podání

DávkováníPro Ambrobene se doporučuje dále uvedené dávkování (dávka 5 ml = jedna stříkačka):

Pediatrická populace:Děti mladší 2 let: Ambrobene je kontraindikován.

Děti od 2 do 5 let: Užívá se 2,5 ml (polovina stříkačky) Ambrobene 3 mg/ml nebo 1,25 ml (čtvrtina stříkačky) Ambrobene 6 mg/ml třikrát denně (každých 8 hodin) (což odpovídá denní dávce 22,5 mg ambroxol-hydrochloridu).

Děti od 6 do 12 let: Užívá se 5 ml (jedna stříkačka) Ambrobene 3 mg/ml nebo 2,5 ml (polovina stříkačky) Ambrobene 6 mg/ml dvakrát až třikrát denně (každých 12 nebo 8 hodin) (což odpovídá denní dávce 30-45 mg ambroxol-hydrochloridu).

Dospělí a děti starší 12 let:Typicky se během prvních 2 až 3 dnů užívá třikrát denně (každých 8 hodin) 10 ml (dvě stříkačky) Ambrobene3 mg/ml nebo 5 ml (jedna stříkačka) Ambrobene 6 mg/ml (což odpovídá denní dávce 90 mg ambroxol-

2

hydrochloridu). Poté se užívá dvakrát denně (každých 12 hodin) 10 ml (dvě stříkačky) Ambrobene 3 mg/ml nebo 5 ml (jedna stříkačka) Ambrobene 6 mg/ml (což odpovídá denní dávce 60 mg ambroxol-hydrochloridu).

V případě podávání dospělým a dětem starším 12 let lze zvýšené účinnosti dosáhnout při užívání dávky 10 ml Ambrobene 6 mg/ml dvakrát denně (každých 12 hodin) (což odpovídá denní dávce 120 mg ambroxol-hydrochloridu).

Porucha funkce ledvin: viz bod 4.4.

Porucha funkce jater: viz bod 4.4.

Způsob podáníPouze perorální podání.

Ambrobene se užívá po jídle, pomocí dávkovače (stříkačka pro perorální podání s adaptérem ke vtlačení na lahvičku), který je součástí balení.Po podání léku se doporučuje vypít sklenici vody a během dne zajistit příjem dostatečného množství tekutin.

Jestliže se příznaky po 5 dnech léčby nezlepší nebo se zhorší, je třeba vyhledat lékařskou pomoc.

4.3

Kontraindikace

Ambrobene je kontraindikován u pacientů s hypersenzitivitou na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 tohoto přípravku

Děti mladší 2 let

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s nesnášenlivostí fruktózy. V případě vzácných dědičných problémů, které mohou být neslučitelné s jednou z pomocných látek přípravku (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Objevily se velmi vzácné zprávy o závažných kožních lézích, jako je Stevens-Johnsův syndrom a Lyellův syndrom v časové souvislosti s podáním mukolytik, jako je ambroxol. Většinu těchto případů bylo možné vysvětlit závažností základního onemocnění nebo souběžnou medikací. Jestliže se objeví nové kožní nebo mukózní léze, je nutno ihned vyhledat lékařskou pomoc a léčbu ambroxolem preventivně přerušit.

U pacientů s narušenou motilitou cest dýchacích (např. vzácné případy primární ciliární dyskineze) je třeba perorální roztok ambroxolu podávat s opatrností vzhledem k riziku potenciální obstrukce dýchacích cest hlenem.

Porucha funkce ledvin a jaterU pacientů s poruchou funkce ledvin nebo se závažnou poruchou funkce jater je nutno perorální roztok ambroxolu podávat s opatrností (např. v nižších dávkách nebo v delších časových intervalech).U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin je třeba předpokládat akumulaci jaterních metabolitů ambroxolu.

Opatrnost je třeba u pacientů s peptickým nebo duodenálním vředem v anamnéze.

U pacientů s astmatem a závažnými astmatickými atakami je nutno perorální roztok ambroxolu podávat s opatrností.

Upozornění týkající se pomocných látek:Ambrobene obsahuje také 245 mg sorbitolu (E-420) na 1 ml. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s nesnášenlivostí fruktózy nesmí tento lék užívat.

3

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kombinace perorálního roztoku ambroxolu s látkami potlačujícími kašel může vzhledem k potlačenému reflexu kašle způsobit vážnou obstrukci dýchacích cest.

Podávání ambroxolu společně s antibiotiky (amoxicilin, cefuroxim a erytromycin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik v hlenu.

Nebyly hlášeny žádné klinicky závažné nepříznivé interakce s jinými léky.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíAdekvátní údaje o podávání ambroxolu těhotným ženám nejsou k dispozici, zejména během prvních 28 týdnů těhotenství. Studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky v souvislosti s těhotenstvím, embryonálním/fetálním vývojem, porodem ani postnatálním vývojem. Dosavadní klinické zkušenosti neprokázaly žádné škodlivé účinky na plod během těhotenství. Přesto je ovšem třeba dodržovat obvyklá preventivní opatření, která platí pro užívání léků během těhotenství. Užívání ambroxolu se nedoporučuje zejména během prvního trimestru.

KojeníPodle studií na zvířatech se ambroxol vylučuje do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že adekvátní údaje o podávání ambroxolu kojícím ženám nejsou k dispozici, měl by se ambroxol předepisovat kojícím ženám pouze po pečlivém zvážení rizika a přínosu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

S ambroxol-hydrochloridem nebyly provedeny žádné studie účinků na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Na základě farmakokinetického profilu a hlášených nežádoucích účinků nemá tento léčivý přípravek žádný nebo má pouze zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

a.

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastějším nežádoucím účinkem je průjem.

b.

Souhrn nežádoucích účinků v tabulce

Třídy orgánových systémů

Nežádoucí účinek

Četnost

Respirační,

hrudní

a

mediastinální poruchy

Rinorea, suchost cest dýchacích

Velmi vzácné(<1/10 000)

Hypestezie hltanu

Není známo(z dostupných údajů nelze určit)

Gastrointestinální poruchy

Průjem

Časté(≥1/100 až <1/10)

Nauzea, zvracení, bolesti břicha, poruchy chuti, sucho v ústech

Méně časté(≥1/1000 až <1/100)

Pálení žáhy

Vzácné(≥1/10 000 až <1/1000)

Zácpa, sialorea

Velmi vzácné

4

(<1/10 000)

Poruchy ledvin a močových cest

Dysurie

Velmi vzácné (<1/10 000)

Celkové poruchy

Hypersenzitivní reakce (zahrnují vyrážku, otok sliznic, angioedém, respirační tíseň, pruritus), horečka

Méně časté(≥1/1000 až <1/100)

Anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku

Velmi vzácné(<1/10 000)

Kopřivka

Není známo(z dostupných údajů nelze určit)

4.9

Předávkování

PříznakyPři předávkování ambroxolem nebyly zaznamenány závažné příznaky. Nejčastěji se vyskytoval krátkodobý neklid a průjem.Ambroxol podávaný parenterálně v dávkách až do 15 mg/kg/den a perorálně v dávkách až do 25 mg/kg/den byl dobře snášen.Podle preklinických dat lze v případě extrémního předávkování očekávat následující příznaky: sialorea, nauzea, zvracení a hypotenze.

LéčbaAkutní opatření, jako je podání antiemetika a výplach žaludku, nejsou obecně indikována, jelikož se tyto příznaky předpokládají pouze v případech extrémního předávkování. Léčba předávkování ambroxolem by měla být převážně symptomatická.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Mukolytika, ATC kód: R05CB06

Ambroxol, metabolit bromhexinu, je mukoaktivní lék vykazující několik vlastností, mezi něž patří sekretolytické a sekretomotorické působení, které obnovuje fyziologické mechanismy uvolňování dýchacího ústrojí, jež hraje důležitou roli při obranných mechanismech organismu a vyvolává produktivnější kašel. Farmakologické působení se týká kvality hlenu, ciliární funkce a produkce alveolárního surfaktantu.Kvalita hlenu: ambroxol stimuluje aktivitu serózních žlázových buněk, odvádí částice hlenu, které se již vytvořily, normalizuje viskozitu sekrece, a konečně obnovuje pravidelnost aktivity tuboloacinárních žláz v dýchacím ústrojí.Funkce řasinek: ambroxol zvyšuje počet řasinek v řasinkovém epitelu a frekvenci ciliárního pohybu, což vede k nárůstu rychlosti transportu vytvořeného sekretu, a konečně k normalizaci tonu respiračních svalů s následným zlepšením expektorace.Zvýšení produkce surfaktantu: ambroxol stimuluje syntézu a uvolňování surfaktantu pneumocyty typu II v plicních sklípcích a v drobných dýchacích cestách plodu i v plicích u dospělých a zajišťuje tak stabilitu plicní tkáně, tím pádem umožňuje správnou bronchiolární a alveolární clearance, a konečně usnadňuje fungování respirační mechaniky a podporuje výměnu plynů. Tyto účinky byly pozorovány in vitro i in vivo u různých druhů zvířat.V několika preklinických experimentech byly pozorovány antioxidační účinky ambroxolu. Dosud nebyla potvrzena žádná klinická relevance tohoto pozorování.Po podání ambroxolu byla koncentrace antibiotik amoxicilinu, cefuroximu, erytromycinu a doxycyklinu vyšší ve sputu i v bronchiální sekreci, ovšem bez klinického významu.

5

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Biologická dostupnost ambroxolu byla hodnocena u člověka po perorálním podání léku zdravýmdobrovolníkům.Ambroxol se po perorálním podání téměř kompletně vstřebává. Tmax je 1-3 hodiny. V rozsáhlé míře se váže na plazmatické bílkoviny (90 %). Poločas ambroxolu v plazmě je 7-12 hodin. Součet poločasu ambroxolu a jeho metabolitů v plazmě je přibližně 22 hodin.Ambroxol přechází do mozkomíšního moku a přes placentu a vylučuje se do mateřského mléka.Ambroxol se metabolizuje v játrech. Biologická dostupnost vstřebaného ambroxolu je snížena o třetinu následkem metabolismu prvního průchodu v játrech.Přibližně 90 % ambroxolu a jeho metabolitů se eliminuje ledvinami. Méně než 10 % ambroxolu ledviny eliminují v nezměněné formě.Vzhledem k vysoké vazebnosti a velkému distribučnímu objemu i pomalému zpětnému uvolňování z tkání do krve bude při eliminaci ambroxolu dialýza nebo nucená diuréza neúčinná.U pacientů se závažným poškozením jater se clearance ambroxolu snižuje o 20-40 %.U pacientů se závažným poškozením ledvin je třeba očekávat akumulaci metabolitů ambroxolu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Draselná sůl acesulfamu (E950)Kyselina benzoová (E210)Glycerol 85% (E422)Hyetelosa (E1525)Propylenglykol (E1520)Nekrystalizující sorbitol 70% (E420)Malinové aromaVanilkové aromaČištěná voda

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.

Po prvním otevření lahvičky: 6 měsíců.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30˚C.

Uchovávejte ve vzpřímené poloze.

6

6.5

Druh obalu a velikost balení

Hnědé PET lahvičky s PP dětským bezpečnostním uzávěrem a stříkačkou pro perorální podání (stříkačka 5 ml se stupnicí po 0,25 ml) a s adaptérem ke vtlačení na lahvičku.

Velikost balení: 100 ml.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpadní materiál je nutno zlikvidovat v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Ambrobene 3 mg/ml, perorální roztok : 52/608/12-CAmbrobene 6 mg/ml, perorální roztok : 52/609/12-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

17.10.2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

17.10.2012

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls20222/2011, sukls20225/2011

Souhrn údajů o přípravku

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ambrobene 3 mg/ml, perorální roztokAmbrobene 6 mg/ml, perorální roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml perorálního roztoku obsahuje:3 mg ambroxoli hydrochloridum.6 mg ambroxoli hydrochloridum.

Pomocné látky:Nekrystalizující sorbitol 70% (E420): 245 mg sorbitolu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Perorální roztok.Čirý, bezbarvý perorální roztok s vůní po malinách.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Mukolytická léčba onemocnění cest dýchacích, která jsou spojena s abnormální sekrecí hlenu a poruchami transportu ovlivňujícími sekreci hlenu a jeho odvádění, u dospělých a dětí starších 2 let.

4.2

Dávkování a způsob podání

DávkováníPro Ambrobene se doporučuje dále uvedené dávkování (dávka 5 ml = jedna stříkačka):

Pediatrická populace:Děti mladší 2 let: Ambrobene je kontraindikován.

Děti od 2 do 5 let: Užívá se 2,5 ml (polovina stříkačky) Ambrobene 3 mg/ml nebo 1,25 ml (čtvrtina stříkačky) Ambrobene 6 mg/ml třikrát denně (každých 8 hodin) (což odpovídá denní dávce 22,5 mg ambroxol-hydrochloridu).

Děti od 6 do 12 let: Užívá se 5 ml (jedna stříkačka) Ambrobene 3 mg/ml nebo 2,5 ml (polovina stříkačky) Ambrobene 6 mg/ml dvakrát až třikrát denně (každých 12 nebo 8 hodin) (což odpovídá denní dávce 30-45 mg ambroxol-hydrochloridu).

Dospělí a děti starší 12 let:Typicky se během prvních 2 až 3 dnů užívá třikrát denně (každých 8 hodin) 10 ml (dvě stříkačky) Ambrobene3 mg/ml nebo 5 ml (jedna stříkačka) Ambrobene 6 mg/ml (což odpovídá denní dávce 90 mg ambroxol-

2

hydrochloridu). Poté se užívá dvakrát denně (každých 12 hodin) 10 ml (dvě stříkačky) Ambrobene 3 mg/ml nebo 5 ml (jedna stříkačka) Ambrobene 6 mg/ml (což odpovídá denní dávce 60 mg ambroxol-hydrochloridu).

V případě podávání dospělým a dětem starším 12 let lze zvýšené účinnosti dosáhnout při užívání dávky 10 ml Ambrobene 6 mg/ml dvakrát denně (každých 12 hodin) (což odpovídá denní dávce 120 mg ambroxol-hydrochloridu).

Porucha funkce ledvin: viz bod 4.4.

Porucha funkce jater: viz bod 4.4.

Způsob podáníPouze perorální podání.

Ambrobene se užívá po jídle, pomocí dávkovače (stříkačka pro perorální podání s adaptérem ke vtlačení na lahvičku), který je součástí balení.Po podání léku se doporučuje vypít sklenici vody a během dne zajistit příjem dostatečného množství tekutin.

Jestliže se příznaky po 5 dnech léčby nezlepší nebo se zhorší, je třeba vyhledat lékařskou pomoc.

4.3

Kontraindikace

Ambrobene je kontraindikován u pacientů s hypersenzitivitou na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 tohoto přípravku

Děti mladší 2 let

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s nesnášenlivostí fruktózy. V případě vzácných dědičných problémů, které mohou být neslučitelné s jednou z pomocných látek přípravku (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Objevily se velmi vzácné zprávy o závažných kožních lézích, jako je Stevens-Johnsův syndrom a Lyellův syndrom v časové souvislosti s podáním mukolytik, jako je ambroxol. Většinu těchto případů bylo možné vysvětlit závažností základního onemocnění nebo souběžnou medikací. Jestliže se objeví nové kožní nebo mukózní léze, je nutno ihned vyhledat lékařskou pomoc a léčbu ambroxolem preventivně přerušit.

U pacientů s narušenou motilitou cest dýchacích (např. vzácné případy primární ciliární dyskineze) je třeba perorální roztok ambroxolu podávat s opatrností vzhledem k riziku potenciální obstrukce dýchacích cest hlenem.

Porucha funkce ledvin a jaterU pacientů s poruchou funkce ledvin nebo se závažnou poruchou funkce jater je nutno perorální roztok ambroxolu podávat s opatrností (např. v nižších dávkách nebo v delších časových intervalech).U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin je třeba předpokládat akumulaci jaterních metabolitů ambroxolu.

Opatrnost je třeba u pacientů s peptickým nebo duodenálním vředem v anamnéze.

U pacientů s astmatem a závažnými astmatickými atakami je nutno perorální roztok ambroxolu podávat s opatrností.

Upozornění týkající se pomocných látek:Ambrobene obsahuje také 245 mg sorbitolu (E-420) na 1 ml. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s nesnášenlivostí fruktózy nesmí tento lék užívat.

3

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kombinace perorálního roztoku ambroxolu s látkami potlačujícími kašel může vzhledem k potlačenému reflexu kašle způsobit vážnou obstrukci dýchacích cest.

Podávání ambroxolu společně s antibiotiky (amoxicilin, cefuroxim a erytromycin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik v hlenu.

Nebyly hlášeny žádné klinicky závažné nepříznivé interakce s jinými léky.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíAdekvátní údaje o podávání ambroxolu těhotným ženám nejsou k dispozici, zejména během prvních 28 týdnů těhotenství. Studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky v souvislosti s těhotenstvím, embryonálním/fetálním vývojem, porodem ani postnatálním vývojem. Dosavadní klinické zkušenosti neprokázaly žádné škodlivé účinky na plod během těhotenství. Přesto je ovšem třeba dodržovat obvyklá preventivní opatření, která platí pro užívání léků během těhotenství. Užívání ambroxolu se nedoporučuje zejména během prvního trimestru.

KojeníPodle studií na zvířatech se ambroxol vylučuje do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že adekvátní údaje o podávání ambroxolu kojícím ženám nejsou k dispozici, měl by se ambroxol předepisovat kojícím ženám pouze po pečlivém zvážení rizika a přínosu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

S ambroxol-hydrochloridem nebyly provedeny žádné studie účinků na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Na základě farmakokinetického profilu a hlášených nežádoucích účinků nemá tento léčivý přípravek žádný nebo má pouze zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

a.

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastějším nežádoucím účinkem je průjem.

b.

Souhrn nežádoucích účinků v tabulce

Třídy orgánových systémů

Nežádoucí účinek

Četnost

Respirační,

hrudní

a

mediastinální poruchy

Rinorea, suchost cest dýchacích

Velmi vzácné(<1/10 000)

Hypestezie hltanu

Není známo(z dostupných údajů nelze určit)

Gastrointestinální poruchy

Průjem

Časté(≥1/100 až <1/10)

Nauzea, zvracení, bolesti břicha, poruchy chuti, sucho v ústech

Méně časté(≥1/1000 až <1/100)

Pálení žáhy

Vzácné(≥1/10 000 až <1/1000)

Zácpa, sialorea

Velmi vzácné

4

(<1/10 000)

Poruchy ledvin a močových cest

Dysurie

Velmi vzácné (<1/10 000)

Celkové poruchy

Hypersenzitivní reakce (zahrnují vyrážku, otok sliznic, angioedém, respirační tíseň, pruritus), horečka

Méně časté(≥1/1000 až <1/100)

Anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku

Velmi vzácné(<1/10 000)

Kopřivka

Není známo(z dostupných údajů nelze určit)

4.9

Předávkování

PříznakyPři předávkování ambroxolem nebyly zaznamenány závažné příznaky. Nejčastěji se vyskytoval krátkodobý neklid a průjem.Ambroxol podávaný parenterálně v dávkách až do 15 mg/kg/den a perorálně v dávkách až do 25 mg/kg/den byl dobře snášen.Podle preklinických dat lze v případě extrémního předávkování očekávat následující příznaky: sialorea, nauzea, zvracení a hypotenze.

LéčbaAkutní opatření, jako je podání antiemetika a výplach žaludku, nejsou obecně indikována, jelikož se tyto příznaky předpokládají pouze v případech extrémního předávkování. Léčba předávkování ambroxolem by měla být převážně symptomatická.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Mukolytika, ATC kód: R05CB06

Ambroxol, metabolit bromhexinu, je mukoaktivní lék vykazující několik vlastností, mezi něž patří sekretolytické a sekretomotorické působení, které obnovuje fyziologické mechanismy uvolňování dýchacího ústrojí, jež hraje důležitou roli při obranných mechanismech organismu a vyvolává produktivnější kašel. Farmakologické působení se týká kvality hlenu, ciliární funkce a produkce alveolárního surfaktantu.Kvalita hlenu: ambroxol stimuluje aktivitu serózních žlázových buněk, odvádí částice hlenu, které se již vytvořily, normalizuje viskozitu sekrece, a konečně obnovuje pravidelnost aktivity tuboloacinárních žláz v dýchacím ústrojí.Funkce řasinek: ambroxol zvyšuje počet řasinek v řasinkovém epitelu a frekvenci ciliárního pohybu, což vede k nárůstu rychlosti transportu vytvořeného sekretu, a konečně k normalizaci tonu respiračních svalů s následným zlepšením expektorace.Zvýšení produkce surfaktantu: ambroxol stimuluje syntézu a uvolňování surfaktantu pneumocyty typu II v plicních sklípcích a v drobných dýchacích cestách plodu i v plicích u dospělých a zajišťuje tak stabilitu plicní tkáně, tím pádem umožňuje správnou bronchiolární a alveolární clearance, a konečně usnadňuje fungování respirační mechaniky a podporuje výměnu plynů. Tyto účinky byly pozorovány in vitro i in vivo u různých druhů zvířat.V několika preklinických experimentech byly pozorovány antioxidační účinky ambroxolu. Dosud nebyla potvrzena žádná klinická relevance tohoto pozorování.Po podání ambroxolu byla koncentrace antibiotik amoxicilinu, cefuroximu, erytromycinu a doxycyklinu vyšší ve sputu i v bronchiální sekreci, ovšem bez klinického významu.

5

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Biologická dostupnost ambroxolu byla hodnocena u člověka po perorálním podání léku zdravýmdobrovolníkům.Ambroxol se po perorálním podání téměř kompletně vstřebává. Tmax je 1-3 hodiny. V rozsáhlé míře se váže na plazmatické bílkoviny (90 %). Poločas ambroxolu v plazmě je 7-12 hodin. Součet poločasu ambroxolu a jeho metabolitů v plazmě je přibližně 22 hodin.Ambroxol přechází do mozkomíšního moku a přes placentu a vylučuje se do mateřského mléka.Ambroxol se metabolizuje v játrech. Biologická dostupnost vstřebaného ambroxolu je snížena o třetinu následkem metabolismu prvního průchodu v játrech.Přibližně 90 % ambroxolu a jeho metabolitů se eliminuje ledvinami. Méně než 10 % ambroxolu ledviny eliminují v nezměněné formě.Vzhledem k vysoké vazebnosti a velkému distribučnímu objemu i pomalému zpětnému uvolňování z tkání do krve bude při eliminaci ambroxolu dialýza nebo nucená diuréza neúčinná.U pacientů se závažným poškozením jater se clearance ambroxolu snižuje o 20-40 %.U pacientů se závažným poškozením ledvin je třeba očekávat akumulaci metabolitů ambroxolu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Draselná sůl acesulfamu (E950)Kyselina benzoová (E210)Glycerol 85% (E422)Hyetelosa (E1525)Propylenglykol (E1520)Nekrystalizující sorbitol 70% (E420)Malinové aromaVanilkové aromaČištěná voda

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.

Po prvním otevření lahvičky: 6 měsíců.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30˚C.

Uchovávejte ve vzpřímené poloze.

6

6.5

Druh obalu a velikost balení

Hnědé PET lahvičky s PP dětským bezpečnostním uzávěrem a stříkačkou pro perorální podání (stříkačka 5 ml se stupnicí po 0,25 ml) a s adaptérem ke vtlačení na lahvičku.

Velikost balení: 100 ml.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpadní materiál je nutno zlikvidovat v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Ambrobene 3 mg/ml, perorální roztok : 52/608/12-CAmbrobene 6 mg/ml, perorální roztok : 52/609/12-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

17.10.2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

17.10.2012

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls20222/2011, sukls20225/2011

Souhrn údajů o přípravku

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ambrobene 3 mg/ml, perorální roztokAmbrobene 6 mg/ml, perorální roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml perorálního roztoku obsahuje:3 mg ambroxoli hydrochloridum.6 mg ambroxoli hydrochloridum.

Pomocné látky:Nekrystalizující sorbitol 70% (E420): 245 mg sorbitolu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Perorální roztok.Čirý, bezbarvý perorální roztok s vůní po malinách.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Mukolytická léčba onemocnění cest dýchacích, která jsou spojena s abnormální sekrecí hlenu a poruchami transportu ovlivňujícími sekreci hlenu a jeho odvádění, u dospělých a dětí starších 2 let.

4.2

Dávkování a způsob podání

DávkováníPro Ambrobene se doporučuje dále uvedené dávkování (dávka 5 ml = jedna stříkačka):

Pediatrická populace:Děti mladší 2 let: Ambrobene je kontraindikován.

Děti od 2 do 5 let: Užívá se 2,5 ml (polovina stříkačky) Ambrobene 3 mg/ml nebo 1,25 ml (čtvrtina stříkačky) Ambrobene 6 mg/ml třikrát denně (každých 8 hodin) (což odpovídá denní dávce 22,5 mg ambroxol-hydrochloridu).

Děti od 6 do 12 let: Užívá se 5 ml (jedna stříkačka) Ambrobene 3 mg/ml nebo 2,5 ml (polovina stříkačky) Ambrobene 6 mg/ml dvakrát až třikrát denně (každých 12 nebo 8 hodin) (což odpovídá denní dávce 30-45 mg ambroxol-hydrochloridu).

Dospělí a děti starší 12 let:Typicky se během prvních 2 až 3 dnů užívá třikrát denně (každých 8 hodin) 10 ml (dvě stříkačky) Ambrobene3 mg/ml nebo 5 ml (jedna stříkačka) Ambrobene 6 mg/ml (což odpovídá denní dávce 90 mg ambroxol-

2

hydrochloridu). Poté se užívá dvakrát denně (každých 12 hodin) 10 ml (dvě stříkačky) Ambrobene 3 mg/ml nebo 5 ml (jedna stříkačka) Ambrobene 6 mg/ml (což odpovídá denní dávce 60 mg ambroxol-hydrochloridu).

V případě podávání dospělým a dětem starším 12 let lze zvýšené účinnosti dosáhnout při užívání dávky 10 ml Ambrobene 6 mg/ml dvakrát denně (každých 12 hodin) (což odpovídá denní dávce 120 mg ambroxol-hydrochloridu).

Porucha funkce ledvin: viz bod 4.4.

Porucha funkce jater: viz bod 4.4.

Způsob podáníPouze perorální podání.

Ambrobene se užívá po jídle, pomocí dávkovače (stříkačka pro perorální podání s adaptérem ke vtlačení na lahvičku), který je součástí balení.Po podání léku se doporučuje vypít sklenici vody a během dne zajistit příjem dostatečného množství tekutin.

Jestliže se příznaky po 5 dnech léčby nezlepší nebo se zhorší, je třeba vyhledat lékařskou pomoc.

4.3

Kontraindikace

Ambrobene je kontraindikován u pacientů s hypersenzitivitou na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 tohoto přípravku

Děti mladší 2 let

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s nesnášenlivostí fruktózy. V případě vzácných dědičných problémů, které mohou být neslučitelné s jednou z pomocných látek přípravku (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Objevily se velmi vzácné zprávy o závažných kožních lézích, jako je Stevens-Johnsův syndrom a Lyellův syndrom v časové souvislosti s podáním mukolytik, jako je ambroxol. Většinu těchto případů bylo možné vysvětlit závažností základního onemocnění nebo souběžnou medikací. Jestliže se objeví nové kožní nebo mukózní léze, je nutno ihned vyhledat lékařskou pomoc a léčbu ambroxolem preventivně přerušit.

U pacientů s narušenou motilitou cest dýchacích (např. vzácné případy primární ciliární dyskineze) je třeba perorální roztok ambroxolu podávat s opatrností vzhledem k riziku potenciální obstrukce dýchacích cest hlenem.

Porucha funkce ledvin a jaterU pacientů s poruchou funkce ledvin nebo se závažnou poruchou funkce jater je nutno perorální roztok ambroxolu podávat s opatrností (např. v nižších dávkách nebo v delších časových intervalech).U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin je třeba předpokládat akumulaci jaterních metabolitů ambroxolu.

Opatrnost je třeba u pacientů s peptickým nebo duodenálním vředem v anamnéze.

U pacientů s astmatem a závažnými astmatickými atakami je nutno perorální roztok ambroxolu podávat s opatrností.

Upozornění týkající se pomocných látek:Ambrobene obsahuje také 245 mg sorbitolu (E-420) na 1 ml. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s nesnášenlivostí fruktózy nesmí tento lék užívat.

3

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kombinace perorálního roztoku ambroxolu s látkami potlačujícími kašel může vzhledem k potlačenému reflexu kašle způsobit vážnou obstrukci dýchacích cest.

Podávání ambroxolu společně s antibiotiky (amoxicilin, cefuroxim a erytromycin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik v hlenu.

Nebyly hlášeny žádné klinicky závažné nepříznivé interakce s jinými léky.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíAdekvátní údaje o podávání ambroxolu těhotným ženám nejsou k dispozici, zejména během prvních 28 týdnů těhotenství. Studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky v souvislosti s těhotenstvím, embryonálním/fetálním vývojem, porodem ani postnatálním vývojem. Dosavadní klinické zkušenosti neprokázaly žádné škodlivé účinky na plod během těhotenství. Přesto je ovšem třeba dodržovat obvyklá preventivní opatření, která platí pro užívání léků během těhotenství. Užívání ambroxolu se nedoporučuje zejména během prvního trimestru.

KojeníPodle studií na zvířatech se ambroxol vylučuje do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že adekvátní údaje o podávání ambroxolu kojícím ženám nejsou k dispozici, měl by se ambroxol předepisovat kojícím ženám pouze po pečlivém zvážení rizika a přínosu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

S ambroxol-hydrochloridem nebyly provedeny žádné studie účinků na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Na základě farmakokinetického profilu a hlášených nežádoucích účinků nemá tento léčivý přípravek žádný nebo má pouze zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

a.

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastějším nežádoucím účinkem je průjem.

b.

Souhrn nežádoucích účinků v tabulce

Třídy orgánových systémů

Nežádoucí účinek

Četnost

Respirační,

hrudní

a

mediastinální poruchy

Rinorea, suchost cest dýchacích

Velmi vzácné(<1/10 000)

Hypestezie hltanu

Není známo(z dostupných údajů nelze určit)

Gastrointestinální poruchy

Průjem

Časté(≥1/100 až <1/10)

Nauzea, zvracení, bolesti břicha, poruchy chuti, sucho v ústech

Méně časté(≥1/1000 až <1/100)

Pálení žáhy

Vzácné(≥1/10 000 až <1/1000)

Zácpa, sialorea

Velmi vzácné

4

(<1/10 000)

Poruchy ledvin a močových cest

Dysurie

Velmi vzácné (<1/10 000)

Celkové poruchy

Hypersenzitivní reakce (zahrnují vyrážku, otok sliznic, angioedém, respirační tíseň, pruritus), horečka

Méně časté(≥1/1000 až <1/100)

Anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku

Velmi vzácné(<1/10 000)

Kopřivka

Není známo(z dostupných údajů nelze určit)

4.9

Předávkování

PříznakyPři předávkování ambroxolem nebyly zaznamenány závažné příznaky. Nejčastěji se vyskytoval krátkodobý neklid a průjem.Ambroxol podávaný parenterálně v dávkách až do 15 mg/kg/den a perorálně v dávkách až do 25 mg/kg/den byl dobře snášen.Podle preklinických dat lze v případě extrémního předávkování očekávat následující příznaky: sialorea, nauzea, zvracení a hypotenze.

LéčbaAkutní opatření, jako je podání antiemetika a výplach žaludku, nejsou obecně indikována, jelikož se tyto příznaky předpokládají pouze v případech extrémního předávkování. Léčba předávkování ambroxolem by měla být převážně symptomatická.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Mukolytika, ATC kód: R05CB06

Ambroxol, metabolit bromhexinu, je mukoaktivní lék vykazující několik vlastností, mezi něž patří sekretolytické a sekretomotorické působení, které obnovuje fyziologické mechanismy uvolňování dýchacího ústrojí, jež hraje důležitou roli při obranných mechanismech organismu a vyvolává produktivnější kašel. Farmakologické působení se týká kvality hlenu, ciliární funkce a produkce alveolárního surfaktantu.Kvalita hlenu: ambroxol stimuluje aktivitu serózních žlázových buněk, odvádí částice hlenu, které se již vytvořily, normalizuje viskozitu sekrece, a konečně obnovuje pravidelnost aktivity tuboloacinárních žláz v dýchacím ústrojí.Funkce řasinek: ambroxol zvyšuje počet řasinek v řasinkovém epitelu a frekvenci ciliárního pohybu, což vede k nárůstu rychlosti transportu vytvořeného sekretu, a konečně k normalizaci tonu respiračních svalů s následným zlepšením expektorace.Zvýšení produkce surfaktantu: ambroxol stimuluje syntézu a uvolňování surfaktantu pneumocyty typu II v plicních sklípcích a v drobných dýchacích cestách plodu i v plicích u dospělých a zajišťuje tak stabilitu plicní tkáně, tím pádem umožňuje správnou bronchiolární a alveolární clearance, a konečně usnadňuje fungování respirační mechaniky a podporuje výměnu plynů. Tyto účinky byly pozorovány in vitro i in vivo u různých druhů zvířat.V několika preklinických experimentech byly pozorovány antioxidační účinky ambroxolu. Dosud nebyla potvrzena žádná klinická relevance tohoto pozorování.Po podání ambroxolu byla koncentrace antibiotik amoxicilinu, cefuroximu, erytromycinu a doxycyklinu vyšší ve sputu i v bronchiální sekreci, ovšem bez klinického významu.

5

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Biologická dostupnost ambroxolu byla hodnocena u člověka po perorálním podání léku zdravýmdobrovolníkům.Ambroxol se po perorálním podání téměř kompletně vstřebává. Tmax je 1-3 hodiny. V rozsáhlé míře se váže na plazmatické bílkoviny (90 %). Poločas ambroxolu v plazmě je 7-12 hodin. Součet poločasu ambroxolu a jeho metabolitů v plazmě je přibližně 22 hodin.Ambroxol přechází do mozkomíšního moku a přes placentu a vylučuje se do mateřského mléka.Ambroxol se metabolizuje v játrech. Biologická dostupnost vstřebaného ambroxolu je snížena o třetinu následkem metabolismu prvního průchodu v játrech.Přibližně 90 % ambroxolu a jeho metabolitů se eliminuje ledvinami. Méně než 10 % ambroxolu ledviny eliminují v nezměněné formě.Vzhledem k vysoké vazebnosti a velkému distribučnímu objemu i pomalému zpětnému uvolňování z tkání do krve bude při eliminaci ambroxolu dialýza nebo nucená diuréza neúčinná.U pacientů se závažným poškozením jater se clearance ambroxolu snižuje o 20-40 %.U pacientů se závažným poškozením ledvin je třeba očekávat akumulaci metabolitů ambroxolu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Draselná sůl acesulfamu (E950)Kyselina benzoová (E210)Glycerol 85% (E422)Hyetelosa (E1525)Propylenglykol (E1520)Nekrystalizující sorbitol 70% (E420)Malinové aromaVanilkové aromaČištěná voda

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.

Po prvním otevření lahvičky: 6 měsíců.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30˚C.

Uchovávejte ve vzpřímené poloze.

6

6.5

Druh obalu a velikost balení

Hnědé PET lahvičky s PP dětským bezpečnostním uzávěrem a stříkačkou pro perorální podání (stříkačka 5 ml se stupnicí po 0,25 ml) a s adaptérem ke vtlačení na lahvičku.

Velikost balení: 100 ml.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpadní materiál je nutno zlikvidovat v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Ambrobene 3 mg/ml, perorální roztok : 52/608/12-CAmbrobene 6 mg/ml, perorální roztok : 52/609/12-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

17.10.2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

17.10.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ambrobene 3 mg/ml, perorální roztokAmbroxoli hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml roztoku obsahuje 3 mg ambroxoli hydrochloridum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje nekrystalizující sorbitol 70% (420). Další údaje naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Perorální roztok.100 ml

Dodává se perorální stříkačka s adaptérem ke vtlačení na lahvičku k odměřování dávek.

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

6 měsíců od prvního otevření lahvičky přípravek zlikvidujte.

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30˚C.Uchovávejte ve vzpřímené poloze.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

52/608/12-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Ambrobene se používá k léčbě onemocnění dýchacích cest, která vyžadují odstranění hlenu, u dospělých a dětí starších 2 let. Jeho působením je hlen řidší, čož usnadňuje jeho odstranění.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ambrobene 3 mg/ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

štítek pro hnědou PET lahvičku

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ambrobene 3 mg/ml, perorální roztokAmbroxoli hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden ml roztoku obsahuje 3 mg ambroxoli hydrochloridum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje nekrystalizující sorbitol 70% (420). Další údaje naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Perorální roztok.100 ml

Dodává se perorální stříkačka s adaptérem ke vtlačení na lahvičku k odměřování dávek.

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

6 měsíců od prvního otevření lahvičky přípravek zlikvidujte.

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30˚C.Uchovávejte ve vzpřímené poloze.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

52/608/12-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Ambrobene se používá k léčbě onemocnění dýchacích cest, která vyžadují odstranění hlenu, u dospělých a dětí starších 2 let. Jeho působením je hlen řidší, čož usnadňuje jeho odstranění.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.