Alzil Orotab 5 Mg

Kód 0147434 ( )
Registrační číslo 06/ 534/10-C
Název ALZIL OROTAB 5 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0147426 POR TBL DIS 120X5MG I Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0147434 POR TBL DIS 120X5MG II Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0147420 POR TBL DIS 28X5MG I Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0147428 POR TBL DIS 28X5MG II Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0147421 POR TBL DIS 30X5MG I Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0147429 POR TBL DIS 30X5MG II Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0147422 POR TBL DIS 50X5MG I Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0147430 POR TBL DIS 50X5MG II Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0147423 POR TBL DIS 56X5MG I Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0147431 POR TBL DIS 56X5MG II Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0147424 POR TBL DIS 60X5MG I Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0147432 POR TBL DIS 60X5MG II Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0147419 POR TBL DIS 7X5MG I Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0147427 POR TBL DIS 7X5MG II Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0147425 POR TBL DIS 98X5MG I Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0147433 POR TBL DIS 98X5MG II Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak ALZIL OROTAB 5 MG

Stránka 1 z 5

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls81362/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ALZIL OROTAB 5 mg

ALZIL OROTAB 10 mg

Tablety dispergovatelné v ústech

donepezili hydrochloridum

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je ALZIL OROTAB a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ALZIL OROTAB užívat

3.

Jak se ALZIL OROTAB užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak ALZIL OROTAB uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE ALZIL OROTAB A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek ALZIL OROTAB patří do skupiny léků zvaných inhibitory acetylcholinesteráz. Používá se k léčbě příznaků demence (porucha racionálního chování) u pacientů, u nichž byla diagnostikována mírná až středně závažná Alzheimerova choroba (chronické duševní onemocnění). Tento lék je určen pouze pro dospělé pacienty.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ALZIL OROTAB

UŽÍVAT

Neužívejte ALZIL OROTAB:

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na donepezil-hydrochlorid nebo deriváty piperidinu nebo na kteroukoli další složku přípravku ALZIL OROTAB uvedenou v oddílu 6.

Zvláštní opatrnosti při používání přípravku ALZIL OROTAB je zapotřebí:

Sdělte, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi:

jestliže jste někdy měl/a žaludeční nebo dvanáctníkové vředy

jestliže jste někdy měl/a epileptické záchvaty nebo křeče

jestliže máte srdeční onemocnění (nepravidelný nebo pomalý srdeční tep)

jestliže máte astma (dušnost) nebo jiné dlouhodobé onemocnění plic

jestliže jste někdy měl/a jakékoliv problémy s játry nebo hepatitidu (zánět jater)

jestliže máte potíže při močení nebo mírné onemocnění ledvin

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,

Stránka 2 z 5

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vždy informujte svého lékaře nebo lékárníka, jestliže kromě přípravku ALZIL OROTAB právě užíváte nebo dostáváte kterýkoli z níže uvedených léků:

jiné léky pro léčbu Alzheimerovy nemoci, např. galantamin

léky k léčbě bolesti nebo zánětu kloubů, např. aspirin, nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAID) jako jsou ibuprofen nebo diklofenak sodná sůl

anticholinergika, např. tolterodin

antibiotika, např. erytromycin, rifampicin

antifungální léky, např. ketokonazol

léky uvolňující svaly, např. diazepam, sukcinylcholin

antidepresiva, např. fluoxetin

antikonvulsiva (léky používané pro prevenci výskytu několika typů záchvatů), např. fenytoin, karbamazepin

léky k léčbě srdečních onemocnění, např. chinidin, beta-blokátory (propanolol, atenolol)

celková anestetika

léky, které jsou k dostání bez lékařského předpisu, např. rostlinné přípravky

Jestliže máte podstoupit operaci, která vyžaduje celkovou anestézii (narkózu) měl/a byste svému lékaři a anesteziologovi sdělit, že užíváte ALZIL OROTAB. Váš lék může totiž ovlivnit množství anestetika, které je třeba podat před zákrokem.

ALZIL OROTAB mohou užívat pacienti trpící onemocněním ledvin nebo mírným až středně závažným onemocněním jater. Řekněte nejprve svému lékaři, jestliže trpíte onemocněním ledvin nebo jater. Pacienti trpící závažným onemocněním jater nemohou užívat ALZIL OROTAB.

Užívání přípravku ALZIL OROTAB s jídlem a pitím

Přípravek ALZIL OROTAB byste měl/a zapít sklenicí vody, jakmile se vám tableta na jazyku rozpustí. Jídlo nemá na tento lék žádný vliv. Konzumace alkoholu by měla být během užívání přípravku ALZIL OROTAB omezena, protože alkohol může snižovat hladinu donepezilu v těle.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Jestliže jste těhotná nebo kojíte, neměla byste ALZIL OROTAB užívat.

Řízení vozidel a obsluha strojů

Neřiďte vozidla, protože Alzheimerova choroba může zhoršit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje a Vy smíte provádět tyto činnosti pouze tehdy, pokud Vám lékař řekne, že je to pro Vás bezpečné. Nepoužívejte jakékoli nástroje nebo stroje, protože tento lék může vyvolat únavu, závratě a svalové křeče. Pokud k tomuto dojde, nesmíte řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku ALZIL OROTAB

Obsahuje zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro osoby trpící fenylketonurií.

Tento přípravek obsahuje laktózu. Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí vůči některým cukrům, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

3.

JAK SE ALZIL OROTAB UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek ALZIL OROTAB přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je 5 mg každý večer. Po jednom měsíci užívání Vám lékař může říci, abyste užívala dávku 10 mg každý večer. Maximální doporučená dávka je 10 mg každý večer.

Stránka 3 z 5

Užívejte tablety ALZIL OROTAB ústy večer, předtím, než jdete spát. Tabletu položte na jazyk a nechte ji před polknutím rozpustit. Polykanou tabletu můžete nebo nemusíte zapít vodou, podle toho, co děláte raději.

Síla tablety, kterou užíváte, se může změnit v závislosti na době, po jakou jste lék užívali a dle toho, co vám doporučil váš lékař. Vždy byste se měl/a řídit doporučeními Vašeho lékaře nebo lékárníka, jak a kdy užívat Váš lék. Neupravujte si sami dávku bez doporučení lékaře. Lékař nebo lékárník Vám poradí, jak dlouho byste měl/a pokračovat s užíváním tablet. Je potřebné, abyste čas od času navštívil/a svého lékaře, aby posoudil Vaši dosavadní léčbu a zhodnotil Vaše příznaky.

Jestliže jste užil/a více přípravku ALZIL OROTAB, než jste měl/a:

Neužívejte více než jednu tabletu každý den. Jestliže jste omylem užil/a více tablet, mohou se u Vás projevit následující příznaky: nevolnost, zvracení, zvýšené slinění, pocení, pomalý srdeční tep, nízký krevní tlak, točení hlavy za světlem nebo závratě (při stání), problémy s dýcháním, kolaps a křeče.Ihned zavolejte svého lékaře nebo se spojte s nejbližší nemocnicí. Do nemocnice vždy s sebouvezměte tablety a jejich obal, aby lékař věděl, co jste užil/a.

Jestliže jste zapomněl/a užít ALZIL OROTAB:

Jestliže jste zapomněl/a užít tabletu, vezmete si jednu tabletu následující den v obvyklou dobu. Pokud zapomenete užívat lék po dobu delší než týden, zavolejte svému lékaři předtím, než budete užívat lék dále.Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat ALZIL OROTAB:

Nepřestávejte užívat tablety, pokud Vám to Váš lékař neřekl.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i ALZIL OROTAB nežádoucí vedlejší účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.Ve většině případů tyto účinky zmizí, aniž byste musel/a přestat s léčbou. Řekněte svému lékaři, jestliže se u Vás objeví kterýkoli z uvedených účinků a pokud jsou pro Vás příliš obtěžující.

Pacienti užívající ALZIL OROTAB nahlásili následující níže uvedené nežádoucí účinky:

Řekněte svému lékaři, jestliže pocítíte během léčby přípravkem ALZIL OROTAB kterýkoli z těchto účinků:

Závažné nežádoucí účinky:Jestliže si všimnete těchto závažných nežádoucích účinků, okamžitě musíte informovat lékaře. Možná budete potřebovat neodkladnou lékařskou péči.

poškození jater, např. hepatitida (vyskytuje se pravděpodobně u méně než 1 z 1 000 pacientů).

Mezi příznaky hepatitidy patří nevolnost nebo nutkání na zvracení, ztráta chuti k jídlu, to, že se necítíte celkově dobře, horečka, svědění, žloutnutí kůže a očního bělma a tmavě zbarvená moč

žaludeční nebo dvanáctníkové vředy (vyskytuje se pravděpodobně u méně než 1 ze 100

pacientů). Příznaky vředů jsou bolest žaludku a nevolnost („špatně od žaludku“) pociťovaná v oblasti mezi pupkem a hrudní kostí

krvácení v žaludku nebo ve střevech (vyskytuje se pravděpodobně u méně než 1 ze 100

pacientů). Toto způsobuje vylučování černého výměšku podobného stolici nebo přímo krve konečníkem.

epileptické záchvaty nebo křeče (vyskytují se pravděpodobně u méně než 1 ze 100 pacientů)

Stránka 4 z 5

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než u1 pacienta z 10):

průjem

nevolnost

bolest hlavy

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100):

běžné nachlazení

ztráta chuti k jídlu

halucinace (vidění nebo slyšení něčeho, co není skutečné)

podrážděnost

agresivní chování

mdloby

závratě

nespavost (potíže s usínáním)

úrazy

potíže v oblasti břicha

kožní vyrážka

svědění

svalové křeče

neschopnost udržet moč (inkontinence)

únava

bolesti

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1 000):

pomalý srdeční tep

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1 000):

ztuhlost nebo neovladatelné pohyby zejména obličeje a jazyka, ale také končetin

Jestliže některý vedlejší účinek bude závažný nebo jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK ALZIL OROTAB UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte ALZIL OROTAB po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co je ALZIL OROTAB:

Léčivá látka přípravku je donepezili hydrochloridum.Jedna tableta obsahuje 5 mg donepezili hydrochloridum.Jedna tableta obsahuje 10 mg donepezili hydrochloridum.

Stránka 5 z 5

Pomocné látky přípravku jsou:Draselná sůl polakrilinu, mikrokrystalická celulosa, laktosa monohydrát (sušená rozprášením), dihydrogen-citronan sodný, aspartam (E951), sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, kyselina chlorovodíková 35%.

Jak ALZIL OROTAB vypadá a co obsahuje toto balení:

Bílé až téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a vyraženým „5“ na jedné straně a hladké na straně druhé

Bílé až téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a vyraženým „10“ na jedné straně a hladké na straně druhé

Balení obsahuje

PVC/ Aclar/Al blistr, Al/Al blistr se 7, 10 a 14 tabletami

Velikost balení:7, 28, 30, 50, 56, 60, 98 a 120 tablet dispergovatelných v ústech

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

Výrobce:

Genepharm Group, 18 Km Marathon Avenue, 15351 Pallini, Řecko

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 s místem propouštěníFibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika

Tento léčivý přípravek byl schválen v členských zemích Evropského společenství pod následujícími názvy:

Bulharsko

Cognezil ODT 5 mgТаблетка, диспергираща се в устата/Cognezil ODT 10 mg Таблетка, диспергираща се в устата,

Česká republika

ALZIL OROTAB 5 mg / ALZIL OROTAB 10 mg,

Maďarsko

Cognezil 5 mg Szojban diszpergolodo tabletta / Cognezil 10 mg Szojban diszpergolodo tabletta

Polsko

COGNEZIL ODT

Rumunsko

Cognezil OD5 mg Comprimate orodispersabile / Cognezil OD 10 mg Comprimate orodispersabile

Slovensko

COGNEZIL OROTAB 5 mg / COGNEZIL OROTAB 10 mg

Velká Británie

Donepezil hydrochloride 5 mg Orodispersible Tablets /Donepezil hydrochloride 10 mgOrodispersible Tablets,

Tato příbalová informace byla schválena: 26.7.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Stránka 1 z 8

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls167127/2008, sukls167125/2008

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ALZIL OROTAB 5 mg

ALZIL OROTAB 10 mg

Tablety dispergovatelné v ústech

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje donepezili hydrochloridum 5 mg.

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje donepezili hydrochloridum 10 mg.

Pomocné látky:

Jedna tableta 5 mg obsahuje 5,00 mg aspartamu, 131,25 mg laktosy monohydrátu (sušeného rozprášením),

7,5 mg dihydrogen-citronanu sodného a 20,00 mg draselné soli polakrilinu.

Jedna tableta 10 mg obsahuje 10,00 mg aspartamu, 262,5 mg laktosy monohydrátu (sušeného rozprášením), 15,0 mg dihydrogen-citronanu sodného a 40,00 mg draselné soli polakrilinu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta dispergovatelná v ústech.Bílé až téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a vyraženým „5“ na jedné straně a hladké na straně druhé

Bílé až téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a vyraženým „10“ na jedné straně a hladké na

straně druhé

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

ALZIL OROTAB tablety jsou určeny k symptomatické léčbě mírné až středně závažné Alzheimerovy demence.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dospělí a starší osobyLéčba se zahajuje dávkou 5 mg/den (podává se jednou denně). ALZIL OROTAB se užívá perorálně, večer, těsně před spaním. Tableta se má položit na jazyk a nechat rozpustit před polknutím. Podle toho, čemu dává přednost, pacient může nebo nemusí zapít polykanou tabletu vodou. Dávka 5 mg/den by měla být zachovánapo dobu nejméně jednoho měsíce, aby bylo možné zhodnotit časnou klinickou odpověď na léčbu a dosáhnout ustálených koncentrací donepezil-hydrochloridu v těle. Po klinickém zhodnocení měsíc trvající léčby dávkou 5 mg/den může být dávka donepezilu zvýšena na 10 mg/den (podává se v jedné denní dávce). Maximální doporučená denní dávka je 10 mg. Podávání dávek vyšších než 10 mg/den nebylo předmětem zkoumání v klinických studiích.

Léčba by měla být zahájena a kontrolována lékařem, který má zkušenosti s diagnostikou a léčbou Alzheimerovy demence. Diagnóza by měla být stanovena podle přijatých doporučených postupů (např. DSM IV, ICD 10). Terapie donepezilem by měla být zahájena pouze tehdy, je-li k dispozici ošetřovatel, který bude

Stránka 2 z 8

pravidelně sledovat příjem léku pacientem. Udržovací léčba může pokračovat tak dlouho, dokud je pro pacienta terapeuticky přínosná. Z těchto důvodů by měl být klinický přínos donepezilu pravidelně vyhodnocován. V situaci, kdy již není terapeutický účinek prokazatelný, je třeba zvážit přerušení terapie. Individuální reakci pacienta na donepezil nelze odhadnout.

Po přerušení léčby je pozorováno postupné mizení příznivých účinků přípravku ALZIL OROTAB.

Poškození funkce ledvin a jaterU pacientů s poškozenou funkcí ledvin může být použito podobné dávkování, neboť toto onemocnění nemá vliv na hodnoty clearance donepezilu.

Vzhledem k možné zvýšené expozici u pacientů s mírným až středně závažným poškozením jater (viz bod 5.2) by měla být dávka zvyšována podle individuální snášenlivosti. O léčbě pacientů se závažným poškozením jaterní funkce neexistují žádné údaje.

DětiPodávat ALZIL OROTAB dětem se nedoporučuje.

Pro dávkovací schémata, která není možné zabezpečit použitím této síly léčivého přípravku, jsou k dispozici tablety téhož přípravku o jiných silách.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, piperidinové deriváty nebo na kteroukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Používání přípravku ALZIL OROTAB u pacientů se závažnou Alzheimerovou demencí, jinými druhy demence nebo jinými druhy poškození paměti (např. snížení kognitivních funkcí související s věkem) nebylo studováno.

Anestézie: Je pravděpodobné, že ALZIL OROTAB, jakožto inhibitor cholinesterasy, způsobí při anestéziipřehnanou svalovou relaxaci sukcinylcholinového typu.

Kardiovaskulární onemocnění: Vzhledem k jejich farmakologickému působení mohou mít inhibitory cholinesterasy vagotonické účinky na srdeční tep (mohou zůsobit např. bradykardii). Potenciál tohoto působení bude možná důležitý zvláště u pacientů trpících tzv. „syndromem nemocného sinu“ nebo jinými poruchami supraventrikulárního vedení, jako jsou sinoatriální nebo atrioventrikulární blok.

Byl popsán výskyt synkopy a epileptických záchvatů. Při vyšetřování takových pacientů je třeba vzít v úvahu možnost blokády převodního systému srdce nebo dlouhých sinusových pauz.

Gastrointestinální poruchy: Pacienty se zvýšeným rizikem tvorby vředů, např. pacienty s vředovým onemocněním v anamnéze nebo pacienty, kteří současně užívají nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), je třeba sledovat kvůli možnému výskytu příznaků ulcerace, přestože provedené klinické studie s přípravkem ALZIL OROTAB neprokázaly v porovnání s placebem zvýšení incidence peptických vředů ani gastrointestinálního krvácení.

Urogenitální poruchy: Cholinomimetika mohou způsobit poruchu vyprazdňování močového měchýře, i když upřípravku ALZIL OROTAB nebyl tento účinek v klinických studiích zaznamenán.

Neurologické poruchy: Epileptické záchvaty: Předpokládá se, že cholinomimetika mají jistý potenciál vyvolávat generalizované konvulze. Epileptické záchvaty však mohou být rovněž projevem Alzheimerovy choroby.

Cholinomimetika mohou mít schopnost vyvolávat nebo exacerbovat extrapyramidové symptomy.

Plicní poruchy: Vzhledem k jejich cholinomimetickému působení by měly být inhibitory cholinesterasy předepisovány s opatrností pacientům s astmatem nebo obstrukčním plicním onemocněním v anamnéze.

Je třeba se vyhnout současnému podávání přípravku ALZIL OROTAB s jinými inhibitory acetylcholinesterasy a s cholinergními agonisty nebo antagonisty.

Závažné poškození jater: Pro pacienty se závažným poškozením jater nejsou k dispozici žádné údaje.

Stránka 3 z 8

Tento léčivý přípravek obsahuje aspartam (E951).

Tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými poruchami jako je intolerancegalaktosy, vrozený deficit laktázy nebo glukózo-galaktózovou malabsorpcí by neměli tento přípravek užívat.

Mortalita v klinických studiích vaskulární demence

U pacientů, kteří splňovali kritéria NINDS-AIREN pro pravděpodobnou nebo možnou vaskulární demenci (VaD) byly provedeny tři šestiměsíční klinické studie. Kritéria NINDS-AIREN jsou vytvořena tak, aby se podle nich identifikovali pacienti, jejichž demence je pravděpodobně vyvolána pouze vaskulárními příčinami, a vyloučili se pacienti s Alzheimerovou chorobou. V první studii byla mortalita 2/198 (1,0%) u donepezil-hydrochloridu 5 mg, 5/206 (2,4%) u donepezil-hydrochloridu 10 mg a 7/199 (3,5%) u placeba. V druhé studii byla mortalita 4/208 (1,9%) u donepezil-hydrochloridu 5 mg, 3/215 (1,4%) u donepezil-hydrochloridu 10 mg a 1/193 (0,5%) u placeba. Ve třetí studii byla mortalita 11/648 (1,7%) u donepezil-hydrochloridu 5 mg a 0/326 (0%) u placeba. Kombinovaná mortalita v těchto třech studiích vaskulární demence u skupiny s donepezil-hydrochloridem (1,7%) byla numericky vyšší než u skupiny s placebem (1,1%); přesto tento rozdíl nebyl statisticky významný. Většina úmrtí u pacientů užívajících buď donepezil-hydrochlorid nebo placebo byla pravděpodobně způsobena různými cévními příčinami, které se dají očekávat u starší populace se základním vaskulárním onemocněním. Analýza všech závažných fatálních i nefatálních vaskulárních příhod neprokázala rozdíl v četnosti jejich výskytu mezi skupinou užívající donepezil-hydrochlorid a skupinou užívající placebo.

Když se sloučily studie s pacienty trpícími Alzheimerovou chorobou (n=4146), a když tyto sloučené studie byly dále sloučeny se studiemi jiných demencí včetně vaskulární demence (celkový počet n=6888), zjistilo se, že mortalita u skupin s placebem numericky převýšila mortalitu u skupin užívajících donepezil-hydrochlorid.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Donepezil-hydrochlorid samotný ani kterýkoliv z jeho metabolitů neinhibuje u člověka metabolismus theofylinu, warfarinu, cimetidinu nebo digoxinu. Metabolismus donepezil-hydrochloridu není ovlivňován současným podáním digoxinu nebo cimetidinu. Studie in vitro ukázaly, že isoenzymy cytochromu P450 3A4,a v menším rozsahu i 2D6, se podílí na metabolismu donepezilu. Studie lékových interakcí, prováděné in vitro, ukázaly, že ketokonazol (inhibitor CYP3A4) a chinidin (inhibitor 2D6), inhibují metabolismus donepezilu. Proto by tyto a další inhibitory CYP3A4, jako jsou itrakonazol a erytromycin, a CYP2D6 inhibitory, jako je fluoxetin, mohly inhibovat metabolismus donepezilu. Ve studii na zdravých dobrovolnících bylo zjištěno, že ketokonazol zvýšil průměrné koncentrace donepezilu přibližně o 30%. Induktory enzymů, jako jsou rifampicin, fenytoin, karbamazepin a alkohol, mohou snižovat hladinu donepezilu. Jelikož není známa závažnostinhibičního ani indukčního vlivu uvedených léčiv, měly by být takovéto kombinace používány opatrně. Donepezil-hydrochlorid může případně interagovat s léčivy, které mají anticholinergní aktivitu. Existuje také možnost synergického působení při současné léčbě přípravky, jako je sukcinylcholin, dalšími látkami blokujícími neuromuskulární přenos, cholinergními agonisty nebo beta blokátory, které mají vliv na vedení v srdci.

4.6

Těhotenství a kojení

TěhotenstvíAdekvátní údaje o podávání donepezilu těhotným ženám nejsou k dispozici.Studie na zvířatech neprokázaly teratogenní účinky, ale byla prokázána perinatální a postnatální toxicita (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé.ALZIL OROTAB by neměl být během těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné.

KojeníBylo zjištěno, že u samic potkanů je donepezil vylučován do mléka. Není známo, zda se donepezil-hydrochlorid vylučuje do lidského mateřského mléka, a klinické studie na kojících ženách neexistují. Proto by ženy užívající přípravek ALZIL OROTAB neměly kojit.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

ALZIL OROTAB má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Stránka 4 z 8

Demence může způsobit narušení řidičských schopností a dovedností nebo ohrozit schopnost pacienta obsluhovat stroje. Navíc může donepezil vyvolat únavu, závratě a svalové křeče, především při zahájení léčby nebo při zvýšení dávky. Ošetřující lékař by měl rutinně hodnotit schopnost pacientů léčených donepezilemnadále řídit a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastěji zaznamenávanými nežádoucími příhodami jsou průjem, svalové křeče, únava, nauzea, zvracení a nespavost.

Nežádoucí účinky, které byly popsány častěji než v ojedinělých případech, jsou uvedeny níže, seřazené podle tříd orgánových systémů a podle frekvence výskytu.

Četnost výskytu

Třída orgánových

systémů

Velmi časté

(1/10)

Časté

(1/100 až <1/10)

Méně časté

(1/1000 až

<1/100)

Vzácné

(1/10 000 až

<1/1000)

Infekce a infestace

běžné nachlazení

Poruchy metabolismu a výživy

anorexie

Psychiatrické poruchy

halucinace**;podrážděnost**;agresivníchování**

Poruchy nervového systému

synkopa*;závratě;nespavost

záchvaty*

extrapyramidové syndromy

Srdeční poruchy

bradykardie

sinoatriální blok;atrioventrikulární blok

Gastrointestinální poruchy

průjem;nauzea

zvracení;abdominální potíže

gastrointestinální hemoragie;žaludeční a dvanáctníkové vředy

Poruchy jatera žlučových cest

jaterní dysfunkce včetně hepatitidy***

Poruchy kůžea podkožní tkáně

kožní vyrážka;pruritus

Poruchy svalovéa kosterní soustavy a pojivové tkáně

svalové křeče

Poruchy ledvina močových cest

inkontinence moči

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

bolest hlavy

únava;bolest

Vyšetření

mírný vzestup koncentrace svalové kreatinkinasy v séru

Poranění, otravy a procedurální

nehody

Stránka 5 z 8

komplikace

*

Při vyšetřování pacientů pro synkopu nebo záchvaty by měla být vzata v úvahu možnost srdeční blokády nebo dlouhých sinusových pauz (viz bod 4.4).

** Popsané případy halucinací, podrážděnosti a agresivního chování se upravily snížením dávky nebo

přerušením léčby.

*** U pacientů s neobjasněnou poruchou jaterních funkcí je třeba zvážit vysazení přípravku ALZIL

OROTAB.

4.9

Předávkování

Odhadnutá střední letální dávka donepezil-hydrochloridu po jednorázovém perorálním podání činí u myší45 mg/kg a u potkanů 32 mg/kg, což je přibližně 225krát resp. 160krát více, než je maximální doporučená dávka u člověka, která činí 10 mg denně. U zvířat byly pozorovány známky cholinergní stimulace závislé na dávce, které zahrnovaly snížení spontánní pohyblivosti, nehnuté natažení vleže na břiše, vrávorání, nadměrné slzení, klonické křeče, potlačení dýchání, slinění, miózu, fascikulaci a sníženou teplotu povrchu těla.

Předávkování inhibitory cholinesterasy může vyústit v cholinergní krizi charakterizovanou závažnou nevolností, zvracením, sliněním, pocením, bradykardií, hypotenzí, respirační depresí, kolapsem a křečemi.Může se vyvinout prohlubující se svalová slabost, která může mít za následek i smrt, pokud je postiženo dýchací svalstvo.

Jako u všech případů předávkování by měla být uplatněna všeobecná podpůrná opatření. Při předávkování přípravkem ALZIL OROTAB mohou být jako antidota podána terciární anticholinergika, jako je atropin.Doporučuje se intravenózní aplikace atropin-sulfátu titrovaná podle účinku: počáteční dávka od 1,0 do 2,0 mg s následnými dávkami podle klinické odpovědi. Při podávání jiných cholinomimetik současně s kvartérními anticholinergiky, např. s glykopyrolátem, byly popsány atypické reakce krevního tlaku a tepové frekvence.Není známo, zda donepezil-hydrochlorid a/nebo jeho metabolity mohou být odstraněny dialýzou (hemodialýzou, peritoneální dialýzou nebo hemofiltrací).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: léčiva proti demenci; anticholinesterasy. ATC kód: N06DA02

Donepezil-hydrochlorid je specifický a reverzibilní inhibitor acetylcholinesterasy, převažující cholinesterasy v mozku. Donepezil-hydrochlorid je in vitro více než 1 000krát účinnějším inhibitorem tohoto enzymu než butyrylcholinesterasy, enzymu, který je přítomný především mimo centrální nervový systém.

Alzheimerova demence

U pacientů s Alzheimerovou demencí, kteří se zúčatnili klinických studií, vedlo podání jednorázových denních dávek 5 mg nebo 10 mg donepezil-hydrochloridu k inhibici acetylcholinesterázové aktivity (měřeno na membránách erytrocytů), a to o 63,6% u dávky 5 mg a o 77,3% u dávky 10 mg (měřeno po podání dávky, hodnoty poklesu odpovídají ustálenému stavu). Inhibice acetylcholinesterázy (AChE) v erytrocytech prostřednictvím donepezil-hydrochloridu korelovala se změnami v ADAS-Cog, což je citlivé měřítko, které zkoumá vybrané kognitivní aspekty. Schopnost donepezil-hydrochloridu ovlivnit průběh základního neuropatologického děje nebyla studována. Proto se donepezil-hydrochlorid nedá považovat za látku, která by měla jakýkoliv vliv na progresi onemocnění.

Účinnost léčby Alzeheimerovy choroby pomocí přípravku ALZIL OROTAB byla zkoumána ve čtyřech placebem kontrolovaných studiích; 2 studie trvaly 6 měsíců a 2 studie 1 rok.

Po ukončení šestiměsíční klinické studie byla zhodnocena analýza léčby donepezil-hydrochloridem za použití 3 kriterií účinnosti: ADAS-Cog (měřítko kognitivních funkcí), Měřítko globálních funkcí CIBIC (Clinician Interview-Based Impression of Change with Caregiver Input) a Vyhodnocení denních aktivit (the Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale - měřítko posuzující společenské vztahy, domov, koníčky a péči o sebe sama).

Stránka 6 z 8

Nemocní, kteří splnili níže uvedená kritéria, byli posuzováni jako respondéři na léčbu.

Odpověď = Zlepšení ADAS-Cog alespoň o 4 body

Bez zhoršení CIBICBez zhoršení “Activities of Daily Living Subscale” záklaní škály “Clinical Dementia rating Scale”

% odpovědiSoubor ITT populacen = 365

Hodnotitelný souborn = 352

Placebová skupina

10 %

10 %

Donepezil-hydrochlorid, 5 mg

18 %

*

18 %

*

Donepezil-hydrochlorid, 10 mg

21 %

*

22 %

**

* p < 0,05

** p < 0,01

Podávání donepezilu, v závislosti na dávce, vyvolalo statisticky významné zvýšení procenta pacientů, kteří byli vyhodnoceni jako respondéři na léčbu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

AbsorpceMaximálních hladin v plazmě je dosaženo přibližně za 3 až 4 hodiny po perorálním podání. Koncentrace v plazmě a plocha pod křivkou se zvyšují proporcionálně s dávkou. Terminální poločas je přibližně 70 hodin, takže opakované podávání jednou denně vede k postupnému dosažení ustáleného stavu. Přibližného ustáleného stavu je dosaženo během 3 týdnů od začátku terapie. Poté, co dojde k ustálenému stavu, vykazují plazmatické koncentrace donepezil-hydrochloridu a s tím související farmakodynamická aktivita v průběhu dne jen malé výkyvy.

Jídlo nemělo na vstřebávání donepezil-hydrochloridu žádný vliv.

DistribuceDonepezil-hydrochlorid je přibližně z 95% vázán na proteiny lidské plazmy. Protein v plazmě, který váže aktivní metabolit 6-O-desmethyldonepezil, není znám. Distribuce donepezil-hydrochloridu v různých tkáních těla nebyla dokonale prostudována. Přesto ve studii rovnováhy hmoty, provedené u zdravých dobrovolníků mužského pohlaví zůstalo v organismu 240 hodin po podání jedné dávky 5 mg donepezil-hydrochloridu označeného radionuklidem

14C přibližně 28% značeného léčiva nevyloučeného močí. To nasvědčuje tomu, že

donepezil-hydrochlorid a/nebo jeho metabolity mohou přetrvávat v těle více než 10 dní.

Metabolismus/VylučováníDonepezil-hydrochlorid je vylučován močí jak v nezměnněné podobě, tak i přeměněný multienzymovým systémem cytochromu P450 na různé metabolity, z nichž ne všechny byly identifikovány. Po podání jedné dávky 5 mg donepezil-hydrochloridu označeného atomem

14C byla plazmatická radioaktivita, vyjádřená jako

procento podané dávky, přítomná především jako nezměněný donepezil-hydrochlorid (30%), 6-O-desmethyl donepezil (11% - jediný metabolit, který prokazuje aktivitu obdobnou donepezil-hydrochloridu), donepezil-cis-N-oxid (9%), 5-O-desmethyl donepezil (7%) a glukuronidový konjugát 5-O-desmethyl donepezilu (3%). Přibližně 57% celkově podané radioaktivity bylo nalezeno v moči (17% jako nezměněný donepezil) a 14,5% ve stolici, což naznačuje, že biotransformace a vylučování močí jsou hlavními cestami eliminace. Neexistují žádné údaje, které by naznačovaly enterohepatální recirkulaci donepezil-hydrochloridu a/nebo kteréhokoliz jeho metabolitů.

Koncentrace donepezilu v plazmě se snižují s poločasem přibližně 70 hodin.

Pohlaví, rasa ani kouření nemají klinicky signifikantní vliv na koncentrace donepezil-hydrochloridu v plazmě. Farmakokinetika donepezilu nebyla formálně studována u starších zdravých osob nebo u pacientů s Alzheimerovým onemocněním nebo vaskulární demencí. Přesto se průměrné hladiny v plazmě u pacientů blíží hladinám u mladých zdravých dobrovolníků.

Pacienti s mírným až středně závažným poškozením jater mají zvýšené koncentrace donepezilu v ustáleném

Stránka 7 z 8

stavu; průměrné AUC o 48% a průměrné Cmax o 39% (viz bod 4.2).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Rozsáhlé testování na experimentálních zvířatech ukázalo, že tato látka nemá prakticky žádné jiné účinky než předpokládané farmakologické účinky konzistentní s jejím působením jako cholinergní stimulátor (viz bod 4.9). Při pokusech na bakteriích a savčích buňkách se ukázalo, že donepezil není mutagenní. Některé klastogenní účinky se objevily in vitro v koncentracích, pro buňky zřetelně toxických, a převyšujících více než 3 000násobně in vivo plazmatické koncentrace v ustáleném stavu. Žádné klastogenní a jiné genotoxické účinky nebyly pozorovány na modelu myšího mikrojádra in vivo. Neexistuje důkaz onkogenního potenciálu u dlouhodobých studií karcinogenity ani u potkanů, ani u myší.

Donepezil-hydrochlorid neměl vliv na fertilitu potkanů a nebyl teratogenní pro potkany ani králíky. Měl ale

mírný vliv na počet narozeného mrtvého potomstva a na časné poporodní přežití novorozeňat, pokud byl podán březím potkaním samicím v 50násobku dávky pro člověka (viz bod 4.6).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Draselná sůl polakrilinu

Mikrokrystalická celulosa,

Laktosa monohydrát (sušená rozprášením)

Dihydrogen-citronan sodný

Aspartam (E 951)

Sodná sůl kroskarmelosy

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Magnesium-stearát

Kyselina chlorovodíková 35%

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

PVC/ Aclar/Al blistr, Al/Al blistr obsahující 7, 10 a 14 tablet

Velikost balení:7, 28, 30, 50, 56, 60, 98 a 120 tablet dispergovatelných v ústech

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.Všechen nepoužitý přípravek nebo jeho odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika.

Stránka 8 z 8

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

ALZIL OROTAB 5 mg:

06/534/10-C

ALZIL OROTAB 10 mg:

06/535/10-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

28.7.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

28.7.2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVEDENÉ NA VNĚJŠÍM OBALUPapírová krabička na blistry

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ALZIL OROTAB 5 mg

donepezili hydrochloridum

tablety dispergovatelné v ústech

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje 5 mg donepezili hydrochloridum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Tento přípravek obsahuje laktosu a aspartam.

Další údaje viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Tablety dispergovatelné v ústech.

7, 28, 30, 50, 56, 60, 98 a 120 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K perorálnímu podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

06/534/10-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ALZIL OROTAB 5 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVEDENÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALUBlistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ALZIL OROTAB 5 mg

donepezili hydrochloridum

tablety dispergovatelné v ústech

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

3.

DOBA POUŽITELNOSTI

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.