Altzer 10 Mg Potahované Tablety

Kód 0160342 ( )
Registrační číslo 06/ 253/12-C
Název ALTZER 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Hikma Farmaceutica, S.A., Terrugem, Portugalsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0160336 POR TBL FLM 28X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0160337 POR TBL FLM 30X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0160339 POR TBL FLM 56X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0160342 POR TBL FLM 98X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak ALTZER 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls218821/2009, sukls218822/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Altzer 5 mg potahované tablety

Altzer 10 mg potahované tablety

(donepezili hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci, pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné jiné osobě. Mohl by ji ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích příznaků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V PŘÍBALOVÉ INFORMACI NALEZNETE:1.

Co je přípravek Altzer a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost dříve, než začnete přípravek Altzer užívat

3.

Jak se přípravek Altzer užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Altzer uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK ALTZER A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou ve Vašich tabletách je donepezili hydrochloridum - hydrochlorid donepezilu Ta způsobuje zvýšení množství chemické látky zvané acetylcholin v mozku.

Přípravek Altzer (hydrochlorid donepezilu) patří do skupiny léčiv zvaných inhibitory acetylcholinesterázy. Donepezil zvyšuje hladinu chemické látky s vlivem na paměťové funkce (acetylcholinu) v mozku tím, že zpomaluje její rozpad.

Užívá se k léčení příznaků demence (úpadku duševních schopností) u lidí s mírnou až středně těžkou formou Alzheimerovy choroby. Tyto příznaky zahrnují zhoršující se poruchy paměti, zmatenost a změny Vašeho chování, které značně ztěžují provádění normálních každodenních činností.

Altzer se užívá jen u dospělých pacientů.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ALTZER UŽÍVAT.

NEUŽÍVEJTE přípravek Altzer-

Jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na hydrochlorid donepezilu, nebo na deriváty piperidinu nebo na kteroukoli další složku přípravku Altzer uvedenou v části 6.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Altzer je zapotřebíPřed zahájením léčby přípravkem Altzer sdělte prosím svému lékaři nebo lékárníkovipokud máte nebo jste měl: -

žaludeční nebo duodenální (dvanáctníkové) vředy

-

záchvaty nebo křeče

-

srdeční potíže

-

astma nebo déletrvající plicní onemocnění

-

jaterní poruchy včetně hepatitidy (zánětu jater)

-

obtížné močení nebo mírné onemocnění ledvin.

Rovněž oznamte svému lékaři pokud jste těhotná nebo pokud si myslíte, že byste mohla být těhotná.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To platí i o léčivých přípravcích, které eventuálně můžete užívat někdy v budoucnu, pokud i nadále budete užívat přípravek Altzer. Důvodem je, že tyto léčebné přípravky mohou oslabit nebo naopak posílit účinky přípravku Altzer.

Zejména sdělte svému lékaři, pokud užíváte kterýkoli z následujících léčivých přípravků:-

jiné léčivé přípravky užívané proti Alzheimerové chorobě, jako je galantamin

-

léky proti bolesti nebo kloubním zánětům, jako jsou aspirin, protizánětlivé nesteroidní léčivé přípravky (NSAID) jako jsou ibuprofen, nebo diklofenak sodný.

-

anticholinergní léčivé přípravky jako tolterodin.

-

antibiotika, jako jsou erytromycin, rifampicin

-

léčivé přípravky uživané k léčbě plísňových infekcí, jako ketokonazol, intrakonazol

-

antidepresiva, jako fluoxetin

-

léčivé přípravky užívané ke kontrole záchvatů nebo křečí, jako fenytoin, karbamazepin

-

léčivé přípravky k léčbě srdečních chorob jako chinidin, beta blokátory (propanolol a atenolol)

-

svalová relaxancia (léky snižující napětí svalů), jako diazepam, sukcinylcholin

-

celková anestetika

-

léčivé prostředky získané bez lékařského předpisu, jako jsou bylinné přípravky

Jestliže máte podstoupit operační zákrok, který vyžaduje celkovou anestezii(umrtvení), měl(a) byste to sdělit svému lékaři a anesteziologovi, že užíváte přípravek Altzer. Je to proto, že Váš léčivý přípravek může mít vliv na množství potřebného anestetika.

Přípravek Altzer se může užívat u onemocnění ledvin a mírného až středně těžkého onemocnění jater. Sdělte svému lékaři, pokud máte onemocnění ledvin nebo jater. Pacienti s těžkým jaterním onemocněním by neměli přípravek Altzer používat.

Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi jméno svého pečovatele. Pečovatel Vám pomůže užívat léčivý prostředek přesně podle předpisu.

Užívání přípravku Altzer s jídlem a pitímPřípravek Altzer může být užíván s jídlem i bez jídla.

Pokud užívate přípravek Altzer, měl(a) byste se vyhnout pití alkoholu, protože alkohol může účinek přípravku Altzer měnit.

Těhotenství a kojeníBěhem kojení nesmí být přípravek Altzer užíván.

Pokud jste těhotná, nebo pokud si myslíte, že byste mohla být těhotná , poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůAlzheimerova choroba může zhoršit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje a Vy tyto činnosti nesmíte vykonávat, pokud Vám lékař neřekne, že je to bezpečné. Váš léčivý prostředek může také způsobit únavu, závratě a svalové křeče. Pokud zaznamenáte jakýkoli z těchto účinků, nesmíte řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku AltzerTento léčivý přípravek obsahuje laktosu (cukr). Jestliže Vás lékař informoval, že některé cukry nesnášíte, kontaktujte svého lékaře dříve, než začnete přípravek Altzer užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ALTZER UŽÍVÁ

Kolik přípravku Altzer máte užívat?-

Obvykle začnete užívat 5 mg (jedna bílá tableta) každý večer před spaním. Po jednom měsící Vám lékař může zvýšit dávku na 10 mg (jedna žlutá tableta) každý večer před spaním.

-

Dříve, než půjdete spát, spolkněte tabletu přípravku Altzer a zapijte ji douškem vody.

-

Síla tablety, kterou budete užívat se může měnit v závislosti na délce doby užívání a podle doporučení Vašeho lékaře. Maximální doporučená dávka je 10 mg každý večer před spaním.

-

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů vašeho lékaře nebo lékárníka o tom jak a kdy jej máte brát.

-

Neměňte dávku sám/sama, aniž se poradíte se svým lékařem.

Pacienti s poruchami ledvinMůžete užívat obvyklou dávku, jak je popsáno výše. Žádná úprava dávkování není zapotřebí.

Pacienti s poruchami jaterPokud máte mírnou nebo středně těžkou jaterní poruchu, Váš lékař Vás bude sledovat dříve, než se rozhodne dávku zvýšit. Jestliže máte závažnou poruchu jater, Váš lékař rozhodne, zda je pro Vás přípravek Altzer vhodný.

Použití u dětíDětem se užívání přípravku Altzer nedoporučuje.

Jak dlouho byste měl(a) přípravek Altzer užívat?Váš lékař nebo lékárník Vám poradí jak dlouho byste měl(a) v užívání tablet pokračovat. Bude nutné, abyste čas od času navštívil(a) Vašeho lékaře, aby zrevidoval Vaši léčbu a zhodnotil Vaše příznaky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Altzer, než jste mělNEUŽÍVEJTE více než jednu tabletu denně. Jestliže jste užil více, než jste měl, okamžitě zavolejte svého lékaře. Jestliže nemůžete kontaktovat svého lékaře, okamžitě navštivte oddělení akutního příjmu (pohotovost) své místní nemocnice. Vždy s sebou vezměte tablety a krabičku, aby lékař věděl, jaký léčivý přípravek jste užil.

Příznaky při předávkování zahrnují nevolnost a zvracení, slinění, pocení, zpomalenou srdeční akci, snížený krevní tlak (lehké točení hlavy nebo závrať ve stoje), dýchací potíže, ztrátu vědomí a záchvaty nebo křeče.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek AltzerJestliže zapomenete užít tabletu, prostě užijte jednu tabletu v obvyklou dobu příští den. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou tabletu.Jestliže zapomenete vzít léčivý prostředek po delší dobu než jeden týden, kontaktujte svého lékaře dříve, než začnete lék znovu užívat.

Jestliže jste přestal užívat přípravek AltzerNepřestávejte tablety užívat, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař. Jestliže přestanete užívat přípravek Altzer, jeho léčebný účinek postupně vymizí.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Altzer nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny lidmi užívajícími přípravek Altzer.

Pokud se u vás některé z těchto účinků během užívání přípravku Altzer projeví, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Závažné nežádoucí účinky

Pokud si těchto závažných nežádoucích účinků všimnete, musíte okamžitě informovat svého lékaře. Můžete vyžadovat akutní lékařskou péči.

-

jaterní poškození, například hepatitida (zanět jater). Příznaky hepatitidy jsou nevolnost nebo zvracení, ztráta chuti k jídlu, pocit celkové nepohody, horečka, svědění, zežloutnutí kůže a očí, tmavě zbarvená moč (postihuje 1 až 10 pacientů z 10 000)

-

žaludeční nebo duodenální (dvanáctníkové) vředy. Příznaky vředové choroby jsou bolest žaludku, diskomfort (zažívací potíže) pociťovaný mezi pupkem a hrudní kostí (postihuje 1 až 10 pacientů z 1 000)

-

krvácení žaludku nebo střev. Může to být příčinou, že Vaše stolice bude asfaltově černá nebo budete viditelně krvácet z konečníku (postihuje 1 až 10 pacientů z 1 000)

-

záchvaty nebo křeče ((postihuje 1 až 10 pacientů z 1 000)

Velmi časté nežádoucí účinky (postihuje více než 1 pacienta z 10):-

průjem

-

nevolnost nebo zvracení

-

bolesti hlavy

Velmi časté nežádoucí účinky (postihuje 1 – 10 pacientů ze 100):-

svalové křeče

-

únava

-

poruchy spánku (nespavost)

-

běžné nachlazení

-

ztráta chuti k jídlu

-

halucinace (vidění nebo slyšení věcí, které nejsou skutečné)

-

neklid

-

agresivní chování

-

mdloby

-

závratě

-

žaludeční nevolnost

-

vyrážka

-

svědění

-

neschopnost kontroly močení (inkontinence)

-

bolest

-

nehody (pacienti mohou být náchylnější k pádům a náhodným poraněním)

Méně časté nežádoucí účinky (postihuje 1 – 10 pacientů z 1000):-

pomalá srdeční akce

Vzácné nežádoucí účinky (postihuje 1 – 10 pacientů ze 10 000):-

ztuhlost, třes nebo mimovolní pohyby, obzvláště tváře a jazyka, ale také končetin

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK ALTZER UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

NEPOUŽÍVEJTE tablety přípravku Altzer po době použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnostu se vztahuje k poslednímu dni v měsící.Tento léčivy přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Jestliže Vám lékař sdělí, že máte přestat užívat léčivý prostředek, měl byste všechen nepoužitý přípravek vrátit svému lékárníkovi. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Altzer obsahuje -

Léčivou látkou je hydrochlorid donepezilu. Jedna tableta obsahuje 5 mg hydrochloridu donepeziluJedna tableta obsahuje 10 mg hydrochloridu donepezilu

-

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalová celulosa, magnesium-stearát, sodná sůl kroskarmelosy, mastek, makrogol, polyvinyl alkohol, oxid titaničitý (E171)

-

10 mg tableta navíc obsahuje žlutý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Altzer vypadá?5 mg tablety jsou na jedné straně označeny ‘D5’ a jsou ploché na straně druhé.10 mg žluté tablety jsou na jedné straně označeny ‘D10’ a jsou ploché na straně druhé.

Tablety jsou dodávány v balení o 7, 14, 28, 56 nebo 98 tabletách.Tablety jsou dodávány v balení o 28, 30, 56 nebo 98 tabletách.

Ne všechna balení musí být na trhu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci je:Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.Estrada do Rio da Mó n.º 8, 8A e 8B – Fervença2705-906 Terrugem SNTPortugalskoTel: +351 21 960 84 10Fax: +351 21 961 51 02e-mail: geral@hikma.pt

Výrobce je:Niche Generics LimitedUnit 5, 151 Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13IrskoTel: +353 1 8167 300Fax: +353 1 8392 616e-mail: info@nichegenerics.com

Niche Generics Limited 1 The Cam Centre, Wilbury Way, Hitchin, Hertfordshire, SG4 OTW Velká BritánieTel: +44 1462 633 800 Fax: +44 1462 467 926 e-mail: info@nichegenerics.com

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 4.4.2012.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls218821/2009, sukls218822/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Altzer 5 mg potahované tabletyAltzer 10 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENͨ

Jedna 5 mg tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 5 mg, což odpovídá 4,56 mg volné báze donepezilum. 96 mg laktosy / potahovaná tableta.

Jedna 10 mg tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 9,12 mg volné báze donepezilum. 192 mg laktosy / potahovaná tableta.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

Altzer 5 mg potahované tablety jsou bílé, kulaté, bikonvexní tablety s vyraženým „D5“ na straně jedné a hladké na straně druhé.

Altzer 10 mg potahované tablety jsou žluté, kulaté, bikonvexní tablety s vyraženým „D10“na straně jedné a hladké na straně druhé

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Potahované tablety přípravku Altzer jsou indikovány k symptomatické léčbě mírné až středně těžké Alzheimerovy demence.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dospělí/Starší osoby

Léčba se zahajuje dávkou 5 mg/den (dávkování 1 x denně). Tablety přípravku Altzer se užívají perorálně, večer těsně před spaním. Aby bylo možno zhodnotit klinickou odpověď a aby bylo dosaženo ustálených koncentrací donepezil hydrochloridu, je třeba užívat 5mg denní dávku alespoň po dobu jednoho měsíce. Po klinickém zhodnocení měsíční léčby denní dávkou 5 mg, může být dávka potahovaných tablet přípravku Altzer zvýšena na 10 mg denně (dávkování 1 x denně).

Maximální doporučená dávka je 10 mg. Vyšší dávky než 10 mg denně nebyly v klinických studiích vyhodnocovány.

Léčba by měla být započata a sledována lékařem zkušeným v diagnóze a léčbě Alzheimerovy demence. Diagnóza má být stanovena na základě přijatých doporučení (například DSM IV, MKN10). Léčba donepezilem by měla být zahájena teprve tehdy, když je k dispozici pečovatel, které bude pravidelně dohlíže na užívání léčivého přípravku nemocným. Udržovací léčba může trvat tak dlouho, dokud se projevuje léčebný účinek. Proto by měl být klinický účinek donepezilu pravidelně hodnocen. Pokud už nelze pozorovat žádný klinický efekt, mělo by být zváženo vysazení léčivého přípravku. Individuální odpověď na léčbu donepezilem nelze předvídat. Po přerušení léčby lze pozorovat postupné snižování příznivých účinků léčby donepezilem.

Renální a jaterní poškození: U pacientů s poškozenou funkcí ledvin je možno používat stejného léčebného schématu, protože clearance hydrochloridu donepezilu tím není ovlivněna.

Kvůli možné zvýšené expozici u pacientů s mírným až středně těžkým poškozerním jater (viz bod 5.2), je zapotřebí zvyšovat dávku v souladu s individuální toleranci. U pacientů s těžkým poškozením jater nejsou dostupné žádné údaje.

Pediatrická populace: Dětem se užívání přípravku Altzer nedoporučuje.

4.3

Kontraindikace

Přípravek Altzer je kontraindikován u pacientů se známou přecitlivělostí na hydrochlorid donepezilu, na deriváty piperidinu nebo na jakékoliv jiné pomocné látky v přípravku obsažené.

4.4

Zvvláštní upozornění a opatření pro použití

Užívání donepezilu u pacientů s těžkou formou Alzheimerovy demence, jiných druhů demence nebo jiných typů poruch paměti (napřiklad věkem způsobený pokles kognitivních funkcí) nebyly zkoumány.

Anestezie: Je pravděpodobné, že donepezil, vzhledem k tomu, že je inhibitorem cholinesterázy, zvyšuje během anestezie svalovou relaxaci succinylcholinového typu.

Kardiovaskulární potíže:Vzhledem ke svému farmakologickému účinku, mohou mít inhibitory cholinesterázy vagotonický účinek na srdeční frekvenci (například mohou působit bradykardii). Možnost tohoto působení může být zvlášť důležité u pacientů s tak zvaným "sick sinus syndromem" nebo jinými poruchami supraventrikulárního převodu jako jsou sinoatriální nebo sinoventrikulární bloky.

Jsou popisovány i synkopy a křeče. Při vyšetřování těchto nemocných je třeba myslet na možnost srdečního bloku nebo dlouhých sinusových pauz.

Gastrintestinální potíže: Pacienti se zvýšeným rizikem vzniku vředové choroby, například s již známou anamnézou této choroby nebo, kteří současně užívají nesteroidní protizánětlivé analgetika (NSA), musí být na jejich příznaky pečlivě sledováni. Nicméně, klinické studie s donepezilem neukazují, ve srovnání s placebem, zvýšený výskyt vředové choroby nebo gastrointestinálního krvácení.

Urogenitální trakt:Cholinomimetika, ačkoliv to klinických hodnoceních donepezilu nebylo pozorováno, mohou způsobit obstrukci výtokového traktu močového měchýře.

Neurologické potíže: Záchvaty: Soudí se, že cholinomimetika mohou být potenciální příčinou vyvolání generalizovaných křečí. Nicméně záchvaty mohou být také jedním z projevů Alzheimerovy demence.

Cholinomimetika mohou rovněž zhoršovat nebo vyvolávat extrapyramidové příznaky.

Pneumologické potíže: Pro své cholinomimemtické účinky, je třeba předepisovat pacientům s anamnézou astmatu nebo chronické plicní nemoci cholinesterázu s opatrností.

Současnému podávání donepezilu s dalšími inhibitory acetylcholinesterázy, agonisty nebo antagonisty cholinergického systému, je vhodné se vyhýbat.

Závažné poškození jater: U pacientů s těžkým poškozením jater nejsou dostupné žádné údaje.

Tento léčivý prostředek obsahuje laktosu. Paienti s vzácnými dědičnými projevy galaktosové intolerance, s vrozenou deficiencí laktázy nebo glukózo-galaktózovou malabsorpcí by tento léčivý přípravek neměli užívat.

Mortalita v klinických hodnoceních vaskulární demence Byly uskutečněny tři klinická hodnocení po 6 měsících studující pacienty splňující kriteria NINDS-AIREN předpokládané nebo možné vaskulární demence VaD). NINDS-AIREN kriteria byla navržena k identifikaci pacientů s vysloveně vaskulární demenci a vyloučení těch s Alzheimerovou formou demence. V první studii byla míra mortality 2/198 (1,0%) na 5 mg hydrochloridu donepezilu, 5/206 (2,4%) na 10 mg hydrochloridu donepezilu a 7/199 (3,5%) na placebu. Ve druhé studii byla míra mortality 4/208 (1,9%) na 5 mg hydrochloridu donepezilu, 3/215 (1,4%) na 10 mg na hydrochloridu donepezilu a 1/193 (0,5%) na placebu. Ve třetí studii byla míra mortality na 5 mg hydrochloridu donepezilu 11/648 (1,7%) a 0/326 (0%) na placebu. Míra mortality ve třech studiích VaD byla v kombinované skupině hydrochloridu donepezilu (1,7%) vyšší než ve skupině na placebu (1,1%), tento rozdíl však nebyl statisticky významný. Většina úmrtí pacientů užívajících buď hydrochlorid donepezilu nebo placebo, byla způsobena nejrůznějšími s vaskulárním systémem souvisejicími příčinami, což se dalo u této starší populace se základním vaskulárním onemocněním předpokládat. Analýza všech závažných nefatálních a fatálních vaskulárních příhod neprokázala rozdíl výskytu ve skupině s hydrochloridem donepezilu a ve skupině na placebu. V souhrnu studií Alzheimerovy choroby (n=4146) a spojením těchto studií Alzheimerovy choroby se studiemi dalších demencí, včetně studií vaskulárních demencí (celkový n= 6888), míra mortality ve skupinách na placebu početně převyšovala skupiny na hydrochloridu donezepilu.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Hydrochlorid donepezilu a/nebo žádný z jeho metabolitů neinhibuje u člověka metabolizmus teofylinu, warfarinu, cimetidinu nebo digoxinu. Metabolizmuis hydrochloridu donepezilu není ovlivňován současným užíváním digoxinu nebo cimetidinu. Studie in vitro ukázaly, že cytochrom P450, izoenzymy 3A4 a do jisté míry i 2D6 se podílejí na metabolizmu donepezilu. Studie lékových interakcí prováděné in vitro prokázaly, že ketokonazol a chinidin, inhibitory CYP 3A4 a 2D6 respektive, inhibují metabolizmus donepezilu. Proto tyto i další inhibitory CYP3A4, jako intrakonazol a erytromycin a dále CYP 2D6 inhibitory, jako fluoxetin mohou inhibovat metabolizmus donepezilu. Ve studii na zdravých dobrovolnících zvýšil ketokonazol průměrné koncentrace

donepezilu asi o 30%. Induktory enzymů, jako rifampicin, fenytoin, karbamazepin a alkohol mohou snížit hladiny donepezilu. Vzhledem k tomu, že velikost inhibičního a indukčního účinku není známa, měly by být tyto lékové kombinace užívány s opatrností. Hydrochlorid donepezilu má schopnostinterferovat s léčivými prostředky, které mají anticholinergní aktivitu. Existuje také možnost synergické aktivity při současné léčbě zahrnující léčivé prostředky jako sukcinylcholin, další neuromuskulární blokátory, cholinergické agonisty nebo beta blokátory, které ovlivňují vedení srdečních vzruchů.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství:Adekvátní údaje pro podávání donepezilu těhotným ženám nejsou mk dispozici. Studie na zvířatech neprokázaly teratogenní účinek, ale prokázaly peri a postnatální toxicitu (viz bod 5.3 Předklinické bezpečnostní údaje). Potenciální riziko pro člověka není známo. Tablety přípravku Altzer nesmějí být v těhotenství podávány, pokud to není zcela nezbytné.

Kojení: Donepezil se vylučuje do mléka potkanů. Není známo zda se donepezil vylučuje do lidského mateřského mléka, studie u kojících žen neexistují. Proto se donepezil během kojení nemá podávat.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tablety Altzer mají malý nebo střední vliv na řízení a obsluhu strojů. Demence může zhoršit schopnost řídit, nebo ohrozit schopnost obsluhovat stroje. Donepezil může navíc způsobovat únavu, závratě a svalové křeče, zejména na počátku uživání nebo zvyšování dávky. Ošetřující lékař by měl pravidelně hodnotit schopnost pacientů užívajících donepezil, zda jsou schopni řízení nebo obsluhy složitých strojů.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastější nežádoucí účinky jsou průjem, svalové křeče, únava, nevolnost, zvracení a nespavost.

Nežádoucí účinky hlášené více než v ojedinělých případech jsou vyjmenovány v tabulce podle orgánové třídy systémů a frekvence. Četnosti jsou definované jako: velmi časté ( 1/10), časté ( 1/100,<1/10), méně časté ( 1/1 000, <1/100), vzácné ( 1/10 000, <1/1 000); velmi vzácné (<10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třídy orgánových systémů

Velmi časté časté

Méně časté

Vzácné

Infekce a infestace

Běžné nachlazení

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexie

Psychiatrické poruchy

Halucinace**Agitovanost**Agresivníchování**

Poruchy nervového

Synkopa*

Záchvaty*

Extrapyramidové

Třídy orgánových systémů

Velmi časté časté

Méně časté

Vzácné

systému

ZávratěNespavost

symptomy

Srdeční poruchy

Bradykardie

Sino-atriální blokAtrioventrikulární blok

Gastrointestinální poruchy

PrůjemNauzea

ZvraceníBřišní diskomfort

Gastrointestinální krváceníŽaludeční a duodenální vředy

Poruchy jater a žlučových cest

Jaterní dysfunkce včetně hepatitidy***

Poruchy kůže a podkožní tkáně

VyrážkaSvědění

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Svalové křeče

Poruchy ledvin a močových cest

Močová inkontinence

Celkové poruch a reakce v místě aplikace

Bolesti hlavy Únava

Bolest

Vyšetření

Menší zvýšení sérové koncentrace svalové kreatin kinázy

Poranění a otravy a procedurální komplikace

Úraz

*Při vyšetřování pacientů se synkopou nebo záchvatem je třeba myslet na možnost srdečního bloku nebo dlouhé sinusové pauzy (viz bod 4.4) ** Hlášené případy halucinací, agitovanosti a agresivního chování odezněly po snížení dávky nebo vysazení léčby ***V případech nevysvětlitelné jaterní dysfunkce je třeba zvažovat vysazení přípravku Altzer.

4.9

Předávkování

Odhadovaná střední letální dávka hydrochloridu donepezilu po podání jedné perorální dávky myši nebo potkanovi je 45 respektive 32 mg/kg, což je přibližně 225 a 160 krát více než je maximální denní dávka pro člověka, tedy 10 mg. U zvířat byly pozorovány příznaky cholinergní stimulace v závislosti na dávce. Zahrnovaly omezení spontánních pohybů, polohu na břiše, vrávoravou chůzi, slzení, klonické křeče, salivaci, miózu a snížení tělesné teploty.

Předávkování inhibitory cholinesterázy může vyústit až v cholinergní krizi, která je charakterizována značnou nevolností, zvracením, salivací, pocením, bradykardií, hypotenzí, depresí dechu, kolapsy a křečemi. Možná je i značná svalová slabost, která, pokud zasáhne dýchací svaly, může skončit smrtí.

Jako u každého předávkování je nutno zavést obecná podpůrná opatření. Terciární anticholinergika jako je atropin mohou být použita při předávkování přípravkem Altzer. Jako účinný se doporučuje titrovaný atropin sulfát v počáteční dávce 1,0 až 2,0 mg I.V. s následujícími dávkami v závislosti na klinické odpovědi. Atypické reakce krevního tlaku srdečního rytmu byly hlášeny s dalšími cholinomimetiky, pokud byly současně podávány s kvartérními anticholinergiky jako je glykopyrolát. Není známo, zda může být hydrochlorid donepezilu eliminován dialýzou (hemodialýzou, peritoneální dialýzou nebo hemofiltrací).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: léčiva proti demenci; anticholinesterázy; ATC- kód N06DA02.

Hydrochlorid donepezilu je specifický a reverztibilní inhibitor acetylcholinesterázy, predominantní cholinesterázy v mozku. Hydrochlorid donepezilu je in vitro více než tisíckrát potentnější inhibitor tohoto enzymu než butyrylcholinesteráza, enzym, který je přítomen hlavně mimo centrální nervový systém.

Alzheimerova demenceU pacientů s Alzheimerovou demencí začleněných do klinických hodnocení s podáváním jedné denní dávky 5 mg nebo 10 mg donepezilu vyvolalo ustálenou inhibici aktivity acetylcholinesterázy (měřenou na membránach erytrocytů) u 63,6% respektive 77,3%, měřeno po podání dávky. Bylo prokázáno, že inhibice acetylcholinesterázy (AChE) v červených krvinkách hydrochloridem donepezilu, koreluje se změnami v ADAS-Cog, což je citlivá stupnice, která zkoumá aspekty poznání. Potenciál hydrochloridu donepezilu změnit průběh základní neuropatologie zkoumán nebyl. Proto nelze předpokládat jakýkoliv účinek přípravku Altzer v souvislosti s progresem onemocnění.

Účinnost léčby donepezilem byla zkoumána ve čtyřech placebem kontrolovaných hodnoceních, 2 hodnocení trvala po dobu 6 měsíců a dvě po dobu jednoho roku.

Po 6měsíčním klinickém hodnocení byla provedena závěrečná analýza léčby donepezilem za použití tří kritérií účinnosti: ADAS-Cog (měření kognitivního výkonu), CIBIC + (Klinického rozhovoru založeného na dojmu z informací poskytovatele péče o změnách,měřítko globálních funkcí) a ADLS-CDR (Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale ) - aktivitách denního života, substupnice na klinické škále měření demence (měření schopností v oblastech sociálního života, rodiny, koníčků a péči o sebe sama).

Pacienti, kteří splnili níže uvedena kritéria byli považováni za pozitivní respondéry.

Odpověď= zlepšení ADAS-Cog nejméně o 4 body

Nezhoršení CIBIC +

Nezhoršení ADLS-CDR

% odpovědi

Populace určená k léčběn= 365

Hodnotitelná populacen=352

Skupina placeba

10%

10%

Skupina 5 mg donepezilu

18%*

18%*

Skupina 10 mg donepezilu

21%*

22%**

* p<0.05 * p<0.01

Donepezil vyvolal v závislosti na dávce signifikantní zvýšení procenta pacientů, kteří byli vyhodnoceni jako reagující na léčbu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absoropce: Maximální plazmatické koncentrace jsou dosaženy asi do 3-4 hodin po perorálním podání. Plazmatické koncentrace a oblast pod křivkou rostou proporcionálně s dávkou. Poločas rozpadu je asi 70 hodin, proto má podání několika denních dávek za následek postupné dosažení ustáleného stavu. Ustáleného stavu je dosaženo do tří týdnu po zahájení léčby. Jakmile je dosaženo ustáleného stavu, plazmatické koncentrace hydrochloridu donepezilu a na nich závislé farmakodynamické aktivity se v průběhu dne mění jen minimálně.

Jídlo absorpci hydrochloridu donepezilu neovlivňuje.

Distribuce: Hydrochlorid donepezilu je asi z 95% vázán na proteiny lidské plazmy. Plazmatická vazba aktivního metabolitu 6-O-desmetyldonepezilu není známa. Distribuce hydrochloridu donepezilu v různých tkáních těla nebyla dosud studována. Nicméně, v bilanční studii prováděné na zdravých dobrovolnících mužského pohlaví zůstalo 240 hodin po podání jedné 5 mg dávky

14 C-

značeného hydrochloridu donepezilu asi 28% značené látky nevyloučeno To naznačuje, že hydrochlorid donepezilu může v těle zůstávat i po více než 10 dnech.

Metabolizmus/Exkrece: Hydrochlorid donepezilu je jednak intaktní vylučován močí a jednak metabolizován systémem cytochromu P450 na mnohočetné metabolity, ne všechny z nich již byly identifikovány. Po podání jedné 5 mg dávky

14 C-značeného hydrochloridu donepezilu byla

plazmatická radioaktivita,vyjádřena v procentech podané dávky, přítomna především ve formě nezměněného hydrochloridu donepezilu (30%), 6-O-desmetyldonepezilu (11% - jediný metabolit vykazující podobné aktivity jako hydrochlorid donepezilu), donepezil-cis-N-oxidu (9%), 5-O-desmetyldonepezilu (7%) a konjugovaného glukoronidu 5-O-desmetyldonepezilu (3%). Přibližně 57% celkové podané radioaktivity bylo získáno z moči (17% jako nezměněný donezepil) a 14,5% bylo získáno ze stolice, což naznačuje, že biotransformace a vylučování močí jsou hlavními cestami vylučování. Neexistuje evidence, která by naznačovala enterohepatickou recirkulaci hydrochloridu donepezilu a/nebo jeho metabolitů.

Poločas sestupu plazmatických koncentrací je asi 70 hodin.

Pohlaví, rasa ani kouření nemají klinicky významný vliv na plazmatické koncentrace hydrochloridu donepezilu. Farmakokinetika donepezilu nebyla dosud formálně studována u starších zdravých

subjektů nebo nemocných s Alzheimerovou nebo vaskulární demencí. Nicméně průměrné plazmatické hodnoty jsou velmi podobné těm u mladých dobrovolníků.

Pacienti s mírným nebo středně těžkým jaterním poškozením měli zvýšené ustálené koncentracedonepezilu; průměrná AUC o 48% a průměrná Cmax o 39% (viz bod 4.2).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Rozsáhlé testování na experimentálních zvířatech prokázalo jen několik málo účinků jiných než předpokládané farmakologické účinky v souladu s jeho aktivitou jako cholinergního stimulátoru (viz bod 4.9). Donepezil není mutagenní při bakteriálních ani savčích esejích. Některé klastogenní účinky byly pozorovány in vitro při koncentracích zjevně toxických pro buňky více než 3 000krát vyšších, než jsou ustálené plazmatické koncentrace. Na myším mikronukleárním modelu in vivo nebyly pozorovány žádné klastogenní nebo jiné toxické účinky. Nebyl prokázán žádný onkogenní potenciál v dlouhodobých studiích na potkanech ani na myších.

Hydrochlorid donepezilu neměl žádný účinek na fertilitu potkanů a nebyl teratogenní u potkanů ani králíků, ale měl nepatrný vliv na mrtvorozenost a časnou poporodní úmrtnost, pokud byl podáván těhotným potkanům v dávkách 50krát vyšších než těch užívaných u lidí (viz bod 4.6).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tabletyMonohydrát laktosy Sodná sůl kroskarmelosyMikrokrystalická celulosa Magnesium-stearát

PotahMastekMakrogolPolyvinyl alkoholOxid titaničitý E171Žlutý oxid železitý E172 (pouze v 10 mg tabletě).

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivy přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

PVC/PVdC/Al blistry v balení obsahujícím 7, 14, 28, 56 nebo 98 tablet.PVC/PVdC/Al blistry v balení obsahujícím 28, 30, 56 nebo 98 tablet.

Ne všechna balení musí být na trhu.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být likvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.Estrada do Rio da Mó n.º 8, 8A e 8B – Fervença2705-906 Terrugem SNTPortugalskotel: +351 21 960 84 10fax: +351 21 961 51 02e-mail: geral@hikma.pt

8.

ČÍSLO/ČÍSLA ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Altzer 5 mg potahované tablety:

06/252/12-C

Altzer 10 mg potahované tablety: 06/253/12-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

4.4.2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

4.4.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Altzer 5 mg potahované tabletyAltzer 10 mg potahované tablety

Donepezili hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna tableta obsahuje 5 mg donepezili hydrochloridumJedna tableta obsahuje 10 mg donepezili hydrochloridum

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktózu Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

7 tablet 14 tablet28 tablet30 tablet56 tablet98 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.Estrada do Rio da Mó n.º 8, 8A e 8B – Fervença2705-906 Terrugem SNTPortugalsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.:Altzer 5 mg potahované tablety:

06/252/12-C

Altzer 10 mg potahované tablety:

06/253/12-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého prostředku vázán na lékařský předpis

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Altzer 5 mg potahované tabletyAltzer 10 mg potahované tablety

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVEDENÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTER

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Altzer 5 mg potahované tabletyAltzer 10 mg potahované tablety

Donepezili hydrochloridum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hikma Farmacęutica (Portugal) S.A.

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.