Alprestil 20 Mcg/ml

Kód 0150373 ( )
Registrační číslo 83/ 698/99-C
Název ALPRESTIL 20 MCG/ML
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Gebro Pharma GmbH, Fieberbrunn, Rakousko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0150373 INF CNC SOL 5X1ML/20RG Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze

nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls124883/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU:ALPRESTIL 20 µg/ml

2.SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍLéčivá látka: alprostadilum 20 µg v 1ml injekčního roztoku

3.LÉKOVÁ FORMA:koncentrát pro přípravu infuzního roztokuPopis přípravku: čirý bezbarvý roztok, prostý cizích částic.

4. KLINICKÉ ÚDAJE:

4.1. Indikace:Ischemická choroba dolních končetin ve stadiu klidových bolestí a trofických změn (stadium III. a IV.).Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

4.2. Dávkování a způsob podání:Alprestil 20 µg/ml má být podáván pouze odbornými lékaři. Infuzní roztok k použití musí být připraven těsně před upotřebením. Po 3týdenní léčbě Alprestilem 20 µg/ml je nutné rozhodnout, zda jsou další infuze klinicky indikovány. Pokud nebylo dosaženo terapeutického úspěchu, má být léčba ukončena. Celková doba léčby by neměla přesáhnout 4 týdny.

Intraarteriální léčba Alprestilem 20 µg/ml. Intraarteriální léčbu Alprestilem 20 µg/ml se doporučuje provádět následujícím způsobem: obsah 1 ampulky Alprestilu 20 µg/ml- (odpovídající 20 mikrogramů alprostadilu) se rozředí v 50 ml 0,9% roztoku chloridu sodného, nebo 50ml 5% roztoku glukózy. Infunduje se 1/2 ampulky (odpovídající 10 mikrogramům alprostadilu) po dobu 60-120 minut intraarteriálně infuzní pumpou. Podle snášenlivosti může být dávka, zejména při léčbě nekróz, za pečlivé kontroly zvýšena na 1 ampulku (20 mikrogramů alprostadilu). Infuze se podává většinou 1krát denně. Při prolongované intraarteriální infuzi se doporučuje, v závislosti na snášenlivosti a závažnosti onemocnění, podávat pacientovi dávku 0,1-0,6 ng/kg tělesné hmotnosti/min. po dobu 12 hodin infuzní pumpou (to odpovídá 1/4-1,5 ampule Alprestilem 20 µg/ml).

Intravenózní léčba Alprestilem 20 µg/ml. Intravenózní léčbu Alprestilem 20 µg/ml se doporučuje provádět následujícím způsobem: obsah 2 ampulek Alprestilu 20 µg/ml (odpovídá 40 mikrogramů alprostadilu) se rozředí v 50-250 ml 0,9% roztoku chloridu sodného nebo 50-250ml 5% roztoku glukózy a infunduje se intravenózně po dobu 2 hodin. Tato dávka se aplikuje 2krát denně. Alternativně je možné i.v. podávat také 1krát denně 3 ampulky Alprestilu 20 µg/ml (odpovídá 60 mikrogramům alprostadilu) v 50-250 ml

0,9%roztoku chloridu sodného nebo 5% roztoku glukózy po dobu 3 hodin. U pacientů s poškozenou funkcí ledvin (renální insuficience s hodnotami kreatinimu nad 1,5 mg/dl) by měla být intravenózní terapie zahajována 2krát denně 1 ampulí Alprestilu 20 µg/ml (2krát 20 mikrogramů alprostadilu) podávanou po dobu 2 hodin. Podle celkového klinického nálezu pak může být dávka během 2-3 dnů zvýšena na výše uvedené běžné dávkování. U pacientů s porušenou funkcí ledvin a u pacientů se srdečním onemocněním má být objem infundované tekutiny podané infuzní pumpou omezen na 50-100 ml denně.

4.3. Kontraindikace-dekompensovaná srdeční insuficience,-akutní infarkt myokardu a období do 6 měsíců po prodělaném akutním infarktu

myokardu,

-nestabilní angina pectoris,-závažné poruchy srdečního rytmu,-hemoragická cévní mozková příhoda,-krvácivé stavy a stavy u kterých lze počítat s krvácivými komplikacemi (vředová choroba, polytrauma)-chronická obstrukční plicní choroba,-plicní edém, nebo plicní infiltrát, potvrzený rentgenologicky nebo klinicky,-těžší porucha funkce jater-přecitlivělost na složky přípravku,-těhotenství a laktace

4.4. Speciální upozornění:Alprestil 20 µg/ml může být aplikován jen odborným lékařem, který má k dispozici moderní přístrojové vybavení, umožňujicí monitorování kardiovaskulárních funkcí.Pacienti, u kterých je vzhledem k věku nutno předpokládat sklon k srdeční insuficienci, nebo pacienti s ischemickou chorobou srdeční musejí být po celou dobu léčby a 1 den po ní hospitalizováni. Aby se předešlo projevům hyperhydratace, nemá objem infundovaného roztoku u těchto pacientů překročit 50-100 ml denně a zároveň by se měly provádět častější kontroly oběhových a srdečních funkcí (např. měření krevního tlaku a srdeční frekvence) doplněné případně kontrolou tělesné hmotnosti,

bilancí

tekutin,

měřením

centrálního

žilního

tlaku

nebo

echokardiografickou kontrolou. Stejným způsobem mají být monitorováni nemocní s periferními edémy nebo s poruchou funkce ledvin (sérový kreatinin vyšší než 1,5 mg/dl).

4.5. Interakce:V průběhu léčby alprostadilem dochází k zesílení účinku antihypertensív a vazodilatancií V důsledku antiagregační aktivity PGE1 dochází ke zvýšení účinku antiagregancií. Ostatní vazodilatancia mohou být současně podávána jen za přísné kontroly krevního tlaku.

4.6. Těhotenství a laktace:Užívání alprostadilu v těhotenství a období laktace je kontraindikováno.

4.7. Možnost snížení pozornosti pří řízení motorových vozidel a obsluze strojů:Při podávání alprostadilu i v nižších dávkách může dojít k náhlému poklesu krevního tlaku, ke stavu ospalosti, malátnosti a závratím a může tak dojít k nepříznivému

ovlivnění činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování. Pacient by měl být upozorněn, že po dobu užívání tohoto přípravku nesmí řídit motorové vozidlo, obsluhovat stroje a vykonávat práci ve výškách.

4.8. Nežádoucí účinky:Výskyt nežádoucích účinků je častější při arteriální aplikaci než při aplikaci venózní. Po arteriálním podání je možné pozorovat v místě aplikace bolestivost končetiny, otok a zčervenání, zvýšení teploty okolní kůže, pruritus, vasalgii, angiitis (při i.v. aplikaci phlebitis)Nezávisle na způsobu aplikace se mohou objevit bolesti hlavy, horečka, poruchy čití, profusní pocení, z gastrointestinálních příznaků se mohou objevit nausea, vomitus, diarrhoea, bolesti v abdominální krajině. Z kožních příznaků se objevují rasch a pruritus.Velmi vzácně byly pozorovány náhlý pokles krevního tlaku, tachykardie, stenokardie tachyarytmie, palpitace a bolesti na hrudníku, přechodný vzestup jaterních transamináz, C-reaktivního proteinu, leukocytosa nebo leukopenie. V ojedinělých případech došlo k plicnímu edému a kardiální insuficienci. Při léčbě trvající 2-4 týdny byly popsány vzácné případy tzv. reverzibilní hyperostózy dlouhých kostí.Všechny tyto nežádoucí účinky jsou reverzibilní a ustoupí po snížení dávky, nebo po ukončení léčby.

4.9. PředávkováníPři předávkování dochází vlivem vazodilatačního účinku alprostadilu k poklesu krevního tlaku, reflexní tachykardii, lokálně se mohou vyskytnout bolesti, otoky a zčervenání. Jestliže se objeví známky předávkování (silné bolesti, pokles krevního tlaku), stačí aplikovanou dávku redukovat nebo infuzi úplně zastavit.Léčba předávkování je symptomatická a příznaky ustoupí velmi rychle, protože alprostadil je rychle metabolizován.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti:Farmakoterapeutická skupina: vasodilatans

Alprostadil (prostaglandin E1) patří do skupiny přirozeně se vyskytujících nenasycených mastných kyselin s různým farmakologickým účinkem. Vasodilatace, inhibice shlukování krevních destiček a stimulace hladké svaloviny trávícího a urogenitálního ústrojí patří mezi nejdůležitější účinky. Vlastní účinek je zprostředkován relaxací arteriol, zlepšením reologických vlastností krve, inhibicí agregace destiček a vzestupem fibrinolytické aktivity plazmy. Klinický účinek je dlouhodobý a může být pozorován i s určitou latencí (po léčebné kúře).

5.2. Farmokokinetické vlastnosti:Prostaglandin E1 (alprostadil) je syntetická obdoba v organismu se přirozeně vyskytujícího prostaglandinu E1. s velmi krátkým poločasem, který se pohybujekolem 10 vteřin. Metabolizován je v plicích, při prvém průchodu z 60-90%. Enzymatickou oxidací vazby vznikají 3 biologicky aktivní metabolity: 15-keto-PGE1, 15-keto-13, 14-dihydro-PGE1 a 13, 14-dihydro-PGE1 (PGEo). Oba keto-metabolity mají biologický účinek ve srovnání s původní látkou nižší, zato poslední metabolit

PGEo má účinek s PGE1 srovnatelný. Důležitá je skutečnost, že PGEo má daleko delší dobu působení, poločas je 1 minuta (alfa-fáze) a 30 minut (beta-fáze). Je pravděpodobné, že farmakodynamický účinek je z rozhodující části způsoben právě tímto biologicky aktivním stabilním metabolitem. Po další degradaci oxidací a beta-oxidací jsou hlavní metabolity vyloučeny močí (88%) a stolicí (12%).

5.3. Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku.U různých typů laboratorních zvířat byla stanovena LD50 u myší po i. v. podání 96 mg/kg, u novorozené myši po subkutánním podání 12 mg/kg, u krysy i. v. 29 mg/kg a u novorozené krysy subkutánně 23,1 mg/kg.Při sledování subchronické a chronické toxicity byly pozorovány změny některých laboratorních hodnot, které však byly plně reverzibilní po vysazení přípravku. Dále byly pozorovány lokální změny v místě aplikace. Po 30 denním podávání alprostadilu v infuzi došlo u psa k proliferaci subperiostální vrstvy dlouhých kostí, což bylo pozorováno i u lidí po dlouhodobé infuzní aplikaci. Po vysazení alprostadilu došlo opět k plné regresi proliferace. Při studiu reprodukční toxicity u krys po podání 1,0-2,0 mg/den byly pozorovány anomálie skeletu novorozených krys. Tytéž pokusy u králíka neprokázaly žádné změny ani odchylky pokusné skupiny od kontrolní.Při krátkodobých studiích prováděných za účelem ověření mutagenity a karcinogenity nebyly tyto účinky u alprostadilu prokázány. Dlouhodobé studie karcinogenity a studie fertility nebyly prováděny.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.Seznam všech pomocných látek:Bezvodý ethanol

6.2. InkompatibilityNejsou známy, přesto doporučujeme ředit Alprestil 20 µg/ml pouze 5% roztokem glukózy nebo 0,9% roztokem chloridu sodného.

6.3.Doba použitelnosti18 měsíců

Doba použitelnosti po naředěníChemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla doložena na dobu 24 hodin při 2-8º C.Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8º C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4. UchováváníUchovávejte v chladničce při teplotě 2-8ºC, chraňte před světlem.

6.5. Druh obalu:skleněné ampule z tmavého skla, plastový přířez, krabička.

Balení: 5 x 1ml

6.6. Návod k užití:Přípravek je třeba před použitím ředit 0,9% roztokem chloridu sodného nebo 5% roztokem glukózy.Dostane-li se neředěný ALPROSTAPINT 20 μg/ml do přímého kontaktu s plastickým obalem, dojde k luhování plastu. Roztok se může zkalit a plastiková láhev změní svůj vzhled. V případě, že k tomuto dojde, připravený roztok znehodnoťte a připravte nový. Tento fenomén zřejmě souvisí s koncentrací. Aby se předešlo zkalení roztoku, doporučujeme vstříknout obsah skleněné ampulky přímo do infuzního roztoku. Tím se zabrání přímému styku koncentrovaného roztoku ALPROSTAPINTU 20µg/ml se stěnou plastického obalu.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIGebro Pharma GmbH, Fieberbrunn, Rakousko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 83/ 698 /99-C

9. DATUM REGISTRACE:20.10. 1999 / 23.1. 2008

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU: 7.9.2011


nahoru

Informace na obalu

ALPRESTIL 20 µg/ml

koncentrát pro přípravu infúzního roztoku

návrh vnějšího obalu

ALPRESTIL 20 µg/ml

5 ampulek á 1 ml

léčivá látka: alprostadilum

koncentrát pro přípravu infúzního roztoku

Přípravek snižuje pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů.

Po naředění je roztok určený pro i.v. a i.a. infuzi.

1 amp. á 1 ml obsahuje 20 µg alprostadilu v bezvodém etanolu.

Uchovávejte v ledničce při teplotě 2 – 8 ˚C.

Chránit před světlem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Před použitím vždy naředit.

Dávkování určí lékař.

Po naředění k okamžitému použití.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

Gebro Pharma GmbH, Fieberbrunn, Rakousko

Číslo šarže:

Použitelné do:

Registrační číslo: 83/698/99-C

Název přípravku Braillovým písmem: Alprestil 20 µg/ml

ALPRESTIL 20 µg/ml

koncentrát pro přípravu infúzního roztoku

návrh vnitřního obalu

ALPRESTIL 20 µg/ml

20 µg v 1 ml roztoku

koncentrát pro přípravu infúzního roztoku

pro i.v. a i.a. infuzi.

Před použitím vždy naředit.

Použitelné do:

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.