Alfuzosin Merck 10 Mg

Kód 0122490 ( )
Registrační číslo 77/ 146/06-C
Název ALFUZOSIN MERCK 10 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace léčivý přípravek po provedené změně registrace může být uváděn na trh po dobu 6 měsíců a používán do uplynutí doby použitelnosti, nejdéle po dobu platnosti registrace
Držitel registrace Generics [UK] Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0051521 POR TBL PRO 10X10MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0085332 POR TBL PRO 100X10MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0051993 POR TBL PRO 20X10MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0085335 POR TBL PRO 30X10MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0050625 POR TBL PRO 50X10MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0085337 POR TBL PRO 60X10MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0122490 POR TBL PRO 60X1X10MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0085342 POR TBL PRO 90X10MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak ALFUZOSIN MERCK 10 MG


PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Alfuzosin Merck 10 mg

tablety s prodlouženým uvolňováním

Afluzosini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Alfuzosin Merck 10 mg a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alfuzosin Merck 10 mg užívat

3. Jak se přípravek Alfuzosin Merck 10 mg užívá

4. Možné nežádoucí účinky

 1. Jak přípravek Alfuzosin Merck 10 mg uchovávat

6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ALFUZOSIN MERCK 10 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Alfuzosin Merck 10 mg patří do skupiny léčiv označovaných jako blokátory alfa receptorů nebo alfa-blokátory.

Používá se pro léčbu středně závažných až závažných příznaků vyvolaných zvětšenou prostatou, což je onemocnění, které se označuje jako benigní hyperplazie prostaty. Zvětšená prostata může vyvolávat močové problémy jako je časté a obtížné močení, zvláště v noci. Alfa-blokátory uvolňují svaly v prostatě a krčku močového měchýře. To umožní snadnější odtok moči ven z močového měchýře.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alfuzosin Merck 10 mg užívat

Neužívejte přípravek Alfuzosin Merck 10 mg

 • jste-li alergický/á (přecitlivělý/á) na alfuzosin, jiné chinazoliny (např. terazosin, doxazosin) nebo na kteroukoli další složku přípravku

 • jestliže trpíte onemocněními, která vyvolávají výrazný pokles krevního tlaku při postavení se

 • jestliže máte onemocnění jater

 • jestliže užíváte jiné léky, které patří do skupiny alfa-blokátorů.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Alfuzosin Merck 10 mg je zapotřebí:

- jestliže máte závažné onemocnění ledvin; bezpečnost přípravku Alfuzosin Merck 10 mg nebyla u pacientů se závažným onemocněním ledvin ověřována

- jestliže užíváte jiné léky pro léčbu vysokého krevního tlaku. V takovém případě bude Váš lékař pravidelně provádět kontrolu Vašeho krevního tlaku, zvláště na začátku léčby

- jestliže se u Vás objeví náhlý pokles krevního tlaku, když si stoupnete, který se projeví závratí, slabostí nebo pocením během několika hodin po užití přípravku Alfuzosin Merck 10 mg. Pokud se u Vás objeví pokles krevního tlaku, měl byste si lehnout s nadzvednutými končetinami, dokud příznaky nezmizí. Tyto účinky obvykle trvají pouze krátce a vyskytují se na začátku léčby. Normálně nevyžadují ukončení léčby

- jestliže se u Vás objevil výrazný pokles krevního tlaku v minulosti po užití jiného léku patřícího do skupiny alfa-blokátorů. V takovém případě zahájí Váš lékař léčbu alfuzosinem v nízkých dávkách a bude dávky postupně zvyšovat

- jestliže se u Vás objeví akutní (náhlé) srdeční selhání

- jestliže trpíte bolestí na hrudi a jste léčen pomocí nitrátů, protože to může zvýšit riziko poklesu krevního tlaku. Současné užívání alfuzosinu a nitrátů zvyšuje riziko poklesu krevního tlaku. Váš lékař ukončí Vaši léčbu alfuzosinem pokud u Vás dojde k opakovanému výskytu nebo zhoršení bolesti na hrudi.

- Váš lékař rozhodne zda bude pokračovat léčba bolestí na hrudi nebo zda bude ukončena léčba přípravkem Alfuzosin Merck 10 mg, zejména pokud u Vás dojde k opakovanému výskytu nebo zhoršení bolesti na hrudi

- Pokud užíváte nebo jste užíval alfuzosin, informujte o tom, prosím, svého lékaře v případě, že je u Vás plánována chirurgická léčba šedého zákalu, protože alfuzosin může vyvolat komplikace během operace a pokud je Váš oční lékař včas informován, je možné těmto komplikacím zabránit.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Alfuzosin Merck 10 mg nesmí být užíván, pokud užíváte jiné léky, které patří do skupiny alfa-blokátorů.

Alfuzosin Merck 10 mg a některé další léky se mohou vzájemně ovlivňovat. Patří sem:

 • ketokonazol a itrakonazol (léky užívané pro léčbu plísňových infekcí) a ritonavir (lék užívaný pro léčbu HIV infekce).

 • léky užívané pro snížení krevního tlaku.

 • léky ( nitráty) používané pro léčbu příznaků bolesti na hrudi (anginy pectoris). Vezměte prosím na vědomí, že současné užívání přípravku Alfuzosin Merck 10 mg s léky používanými pro léčbu vysokého krevního tlaku a nitráty používanými například na léčbu srdečních onemocnění může vést ke snížení krevního tlaku.

 • léky, které užíváte před operačním zákrokem (celková anestetika). Váš krevní tlak může výrazně poklesnout. Pokud musíte podstoupit operační zákrok, informujte prosím lékaře, že užíváte přípravek Alfuzosin Merck 10 mg.

Užívání přípravku Alfuzosin Merck 10 mg s jídlem a pitím

Přípravek Alfuzosin Merck 10 mg by se měl užívat po jídle.

Těhotenství a kojení

Tyto informace nejsou relevantní, protože přípravek Alfuzosin Merck 10 mg je určen pouze pro muže.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Na začátku léčby přípravkem Alfuzosin Merck 10 mg se mohou objevit mdloby, závratě nebo slabost. Neřiďte dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje či neprovádějte nebezpečné úkoly, dokud nebude vědět, jak Váš organismus reaguje na léčbu.

Důležitá informace o některých složkách přípravku Alfuzosin Merck 10 mg

Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství laktosy. Pokud Vás Váš lékař informoval, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře před užíváním tohoto přípravku.

3. Jak se přípravek Alfuzosin Merck 10 mg užívá

Vždy užívejte přípravek Alfuzosin Merck 10 mg přesně pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je 1 tableta s prodlouženým uvolňováním (10 mg alfuzosinu) jednou denně. U pacientů s vyšším rizikem nežádoucích účinků je nicméně možné zvážit použití nižší dávky. První tabletu užívejte večer před spaním. Tablety užívejte okamžitě po stejném denním jídle. Tablety se polykají celé a zapíjejí se dostatečným množstvím vody. Tablety nedrťte, nerozmělňujte na prášek ani nežvýkejte, protože při tom se může velmi rychle do Vašeho organismu dostat příliš mnoho léčivé látky. To může zvýšit riziko rozvoje nežádoucích účinků.

Obvyklá dávka pro pacienty s mírným až středně závažným onemocněním ledvin je 1 tableta s prodlouženým uvolňováním (10 mg alfuzosinu), pokud nebyla nižší dávka účinná a v závislosti na Vaší odpovědi na léčbu. První tabletu užívejte večer před spaním.

Jestliže jste užil více přípravku Alfuzosin Merck 10 mg, než jste měl.

Když užijte velké množství přípravku Aluzosin Merck 10 mg, Váš krevní tlak může náhle poklesnout a můžete pociťovat závratě nebo dokonce mdloby. Pokud začnete pociťovat závratě, posaďte se nebo si lehněte a počkejte, až se budete cítit lépe. Pokud příznaky nevymizí, informujte svého lékaře, protože může být nutné léčit pokles krevního tlaku v nemocnici.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek Alfuzosin Merck 10 mg

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku, protože to může vyvolat náhlý pokles krevního tlaku, zvláště pokud užíváte léky na léčbu vysokého krevního tlaku. Užijte další tabletu podle doporučení.

Jestliže jste přestal užívat přípravek Alfuzosin Merck 10 mg

Neměl byste přerušit nebo ukončit léčbu přípravkem Alfuzosin Merck 10 mg bez konzultace se svým lékařem.

Chcete-li přestat užívat tento přípravek, nebo máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Alfuzosin Merck 10 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se dělí podle frekvence výskytu na:

Velmi časté: více než u 1 z 10 léčených pacientů

Časté: více než u 1 ze 100 a méně než u 1 z 10 léčených pacientů

Méně časté: více než u 1 z 1 000 a méně než u 1 ze 100 léčených pacientů

Vzácné: více než u 1 z 10 000 a méně než u 1 ze 1 000 léčených pacientů

Velmi vzácné: méně než u 1 z 10 000 léčených pacientů, včetně ojedinělých případů

Časté:

Únava, závratě, bolest hlavy, pocit točení hlavy (vertigo), výrazný pokles krevního tlaku při vstání (zvláště při zahájení léčby příliš vysokou dávkou a při opětovném zahájení léčby), bolest břicha, pocit nevolnosti (nauzea), poruchy trávení, průjem, sucho v ústech, pocit slabosti, malátnost.

Méně časté:

Pocit ospalosti, oční problémy, rychlejší tep, omdlévání (zvlášt na začátku léčby), pocit bušení srdce, výtok z nosu, nevolnost, vyrážka (kopřivka, exantém), svědění, únik (inkontinence) moči, otoky kotníků a chodidel, zčervenání obličeje (návaly), bolest na hrudi.

Velmi vzácné:

Zhoršení nebo znovuobjevení se bolesti na hrudi (angina pectoris), poškození jater, otoky kůže a sliznice, zvláště na obličeji a kolem úst, trvalá a bolestivá erekce (priapismus).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Alfuzosin Merck 10 mg uchovávAT

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled a dohled dětí.

Přípravek Alfuzosin Merck 10 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 1. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Alfuzosin Merck 10 mg obsahuje

 • Léčivou látkou je alfuzosin-hydrochlorid. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 10 mg alfuzosin-hydrochloridu.

 • Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, hypromelosa, povidon K25, magnesium-stearát.

Jak přípravek Alfuzosin Merck 10 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Alfuzosin Merck 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou bílé, kulaté, nepotahované tablety se zkosenými hranami.

Alfuzosin Merck 10 mg je k dispozici v PVC/PVDC//Al blistrech o velikosti balení 10, 20, 30, 50, 60, 60 x 1, 90, 100 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci

Generics (UK) Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie

Výrobce

1. Generics (UK) Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie

2. McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories, Dublin, Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 9.1.2008


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Alfuzosin Merck 10 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje 10 mg alfuzosini hydrochloridum.

Pomocné látky:

Jedna tableta obsahuje 7,6 mg laktózy ve formě monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta s prodlouženým uvolňováním

Bílá, kulatá nepotahovaná tableta se zkosenými hranami.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba středně závažných až závažných funkčních symptomů benigní hypertrofie prostaty (BHP).

4.2 Dávkování a způsob podání

Tableta s prodlouženým uvolňováním by měla být spolknuta celá a zapita dostatečným množstvím tekutiny.

Dospělí

1 tableta s prodlouženým uvolňováním 10 mg jednou denně. První dávka by měla být užita večer před spaním. Tableta by měla být užita okamžitě po stejném denním jídle.

Starší pacienti (nad 65 let)

Údaje o farmakokinetické a klinické účinnosti ukazují, že u pacientů vyššího věku není nutné snížení dávky. Je možné zvážit nižší iniciální dávku u pacientů se zvýšeným rizikem nežádoucích účinků.

Snížení funkce ledvin

Mírné až středně závažné renální selhávání

Pokud není nižší dávka dostatečná, je možné dávkování upravit na 1 tabletu s prodlouženým uvolňováním 10 mg denně podle klinické odpovědi. První dávka by měla být užita večer před spaním.

Závažné renální selhávání

Přípravek Alfuzosin Merck 10 mg by neměl být podáván pacientům se závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min), protože u této skupiny pacientů nejsou k dispozici údaje o klinické bezpečnosti (viz bod 4.4).

Jaterní selhávání

Alfuzosin podávaný jako 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním je kontraindikovaný u pacientů s jaterním selháváním. U pacientů s mírným až středně závažným jaterním selháváním je možné zvážit podání přípravků s okamžitým uvolňováním obsahujících nízkou dávku alfuzosin-hydrochloridu (podle příslušných instrukcí pro dávkování daného přípravku).

4.3 Kontraindikace

 • Přecitlivělost na alfuzosin, další chinazoliny (např. terazolin, doxazosin) nebo ostatní látky obsažené v přípravku.

 • Ortostatická hypotenze.

 • Jaterní nedostatečnost.

 • Kombinace s jinými blokátory afla1 receptoru.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

 • Přípravek Alfuzosin Merck 10 mg by neměl být podáván pacientům se závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min), protože u této skupiny pacientů nejsou k dispozici údaje o klinické bezpečnosti.

 • Přípravek Alfuzosin Merck 10 mg by měl být podáván s opatrností u pacientů léčených pomocí antihypertenziv. Měl by být pravidelně monitorován krevní tlak, zvláště na začátku léčby.

 • U některých pacientů se může během několika hodin po podání přípravku vyvinout posturální hypotenze s nebo bez příznaků (závratě, astenie, pocení). V takových případech by měl pacient ležet, dokud příznaky úplně nevymizí. Tyto účinky jsou obvykle dočasné. Objevují se na začátku léčby a normálně nejsou důvodem pro přerušení léčby. Pacienti by měli být informováni o možnosti výskytu těchto účinků.

 • Je třeba zvýšené opatrnosti při podávání alfuzosinu pacientům, kteří reagovali prohloubenou hypotenzí na podání jiných blokátorů alfa1 receptorů.

 • Léčba by měla být zahájena postupně u pacientů s přecitlivělostí na jiné blokátory alfa1 receptorů.

 • Jako u všech blokátorů alfa1 receptorů by měl být alfuzosin používán s opatrností u pacientů s akutním srdečním selháním.

 • U pacientů s onemocněním srdce je třeba pokračovat v léčbě koronární nedostatečnosti při zvážení toho, že současné podávání nitrátů a alfuzosinu může zvyšovat riziko výskytu hypotenze. Léčba alfuzosinem by měla být přerušena, pokud se objeví angina pectoris nebo se její příznaky zhorší.

 • Pacienti by měli být informováni, aby polykali tablety celé. Jakýkoli jiný způsob podání, jako např. rozmačkání, roztlučení na prášek nebo žvýkání není dovolen. Nesprávný způsob podání může vést k nežádoucímu uvolňování a vstřebávání léčivé látky s rizikem časného výskytu nežádoucích účinků.

 • Tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnou dědičnou intolerancí galaktózy, deficitem Lapp laktázy nebo malabsorpcí glukózy-galaktózy by tento léčivý přípravek neměli užívat.

 • Při operaci šedého zákalu byl u některých pacientů, současně nebo dříve léčených tamsulosinem, pozorován „peroperační syndrom plovoucí duhovky“ (`Intraoperative Floppy Iris Syndrome' IFIS, varianta syndromu malé zornice). IFIS byl izolovaně hlášen také u pacientů léčených jinými blokátory alfa1 receptorů a nelze proto vyloučit, že k výskytu tohoto nežádoucího účinku může docházet u celé třídy léčiv. Vzhledem k tomu, že IFIS může vést ke zvýšeným komplikacím v průběhu operace šedého zákalu, je třeba, aby byl oční lékař před vlastní operací informován o tom, že pacient byl nebo je léčen blokátory alfa1 receptorů.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kontraindikované kombinace:

 • blokátory alfa-1 receptorů (viz bod 4.3)

Kombinace vyžadující zvýšenou pozornost:

 • Hladiny alfuzosinu v krvi se zvyšují působením silných inhibitorů CYP3A4 jako je ketokonazol, itrakonazol a ritonavir.

 • Antihypertenziva (viz bod 4.4)

 • Nitráty

Současné použití s antihypertenzivy nebo nitráty zvyšuje riziko hypotenze (viz také bod 4.4).

Podávání anestetika pacientovi, který užívá alfuzosin, může vést k výrazné hypotenzi. Je doporučeno, aby byly tablety vysazeny 24 hodin před chirurgickým zákrokem.

Ve studiích u zdravých dobrovolníků nebyly mezi alfuzosinem a následujícími léčivými látkami pozorovány žádné farmakodynamické nebo farmakokinetické interakce: warfarin, digoxin a hydrochlorothiazid.

4.6 Těhotenství a kojení

Vzhledem k indikacím přípravku není tato část relevantní.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie zabývající se ovlivněním řízení a obsluhy strojů nebyly provedeny.

Zvláště na začátku léčby se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako jsou závratě, točení hlavy nebo astenie. Toto je třeba brát v úvahu při řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů.

4.8 Nežádoucí účinky

Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří točení hlavy, které se vyskytuje přibližně u 5 % léčených pacientů.

Nežádoucí účinky, které mají možnou příčinnou souvislost s léčbou, jsou uvedeny dále podle orgánového systému a výskytu. Velmi časté (≥ 1/10); časté ( >1/100 až < 1/10); méně časté ( >1/1000 až < 1/100); vzácné (> 1/10 000 až < 1/1000); velmi vzácné (<1/10 000).

 • Poruchy nervového systému:

Časté: únava/točení hlavy, bolesti hlavy, závratě

Méně časté: ospalost

 • Oční poruchy:

Méně časté: abnormální vidění

 • Srdeční a cévní poruchy:

Časté: posturální hypotenze (při zahájení léčby, hlavně při vysoké dávce nebo pokud je léčba

zahájena po krátkém přerušení)

Méně časté: tachykardie, synkopa (zvláště při zahájení léčby), palpitace

Velmi vzácné: zhoršení nebo znovuobjevení příznaků anginy pectoris (viz bod 4.4)

 • Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Méně časté: rinitida

 • Gastrointestinální poruchy:

Časté: bolesti břicha nevolnost, dyspepsie, průjem, sucho v ústech

Méně časté: zvracení

 • Poruchy jater a žlučových cest:

Velmi vzácné: hepatotoxicita

 • Poruchy kůže a podkoží:

Méně časté: vyrážka (kopřivka, exantém), svědění

Velmi vzácné: angioedém

 • Poruchy ledvin a močových cest:

Méně časté: močová inkontinence

Velmi vzácné: byly zaznamenány izolované případy priapismu

 • Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání:

Časté: astenie, malátnost

Méně časté: otok, návaly, bolest na hrudi

4.9 Předávkování

V případě předávkování má být pacient hospitalizován a má mu být poskytována podpůrná léčba běžná v případě hypotenze. Vhodným antidotem je vasokonstrikční látka, která působí přímo na hladkou svalovinu krevních cév jako je noradrenalin.

Měla by být zvážena laváž žaludku a/nebo podání aktivního uhlí. Vzhledem k vysoké vazbě alfuzosinu na plasmatické proteiny je dialýza obtížná.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antagonista -receptorů

ATC kód: G 04 CA 01

Alfuzosin, což je racemát, je perorálně účinný derivát chinazolinu, který selektivně blokuje postsynaptické alfa1 receptory.

In vitro studie potvrdily selektivitu alfuzosinu pro alfa-1-adrenoreceptory lokalizované v prostatě, v oblasti prostaty přiléhající ke dnu močového měchýře (trigonum vesicae) a v prostatické části uretry.

Klinické příznaky benigní hypertrofie prostaty nesouvisí pouze s velikostí prostaty, ale také se sympatomimetickými nervovými impulsy, které zvyšují napětí hladké svaloviny dolní části močového traktu stimulací postsynaptických alfa receptorů. Léčba alfuzosinem uvolňuje tuto hladkou svalovinu, čímž dochází ke zlepšení průtoku moči.

Klinické důkazy uroselektivity byly prokázány klinickou účinností a dobrým bezpečnostním profilem u mužů léčených alfuzosinem, včetně starších pacientů a pacientů s hypertenzí. Alfuzosin může mít středně silné hypotenzívní účinky.

U člověka zlepšuje alfuzosin močení snížením napětí svaloviny uretry se snížením odporu průtoku z močového měchýře, což usnadňuje vyprázdnění močového měchýře.

U pacientů léčených alfuzosinem byla pozorována nižší frekvence akutní močové retence v porovnání s neléčenými pacienty.

V placebem kontrolovaných studiích u pacientů s benigní hypertrofií prostaty alfuzosin:

- významně zvýšil maximální průtokovou rychlost (Qmax) u pacientů s Qmax menší než 15 ml/s v průměru o 30 % Toto zlepšení bylo pozorováno po první dávce,

- významně snížil tlak detrusoru a zvýšil objem, což vedlo k silnému nucení na močení,

- významně snížil reziduální objem moči.

Tyto urodynamické účinky vedly ke zlepšení příznaků dolní části močového traktu (Lower Urinary Tract Symptoms -LUTS), tj. příznaky plnění (dráždivé) a rovněž vyprazdňování (obstrukční), což bylo jasně prokázáno.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Alfuzosin vykazuje při terapeutickém rozmezí dávkování lineární farmakokinetiku. Maximální plasmatické koncentrace jsou dosaženy přibližně 5 hodin po podání. Kinetický profil je charakterizován velkou interindividuální variabilitou plasmatických koncentrací. Absorpce se zvyšuje při podání přípravku po jídle.

Absorpce

Průměrné maximální plasmatické koncentrace po podání první dávky (po jídle) byly 7,72 ng/ml, AUCinf byla 127 ng x hod/ml (po jídle) a tmax byla 6,69 hod (po jídle). Za ustálených podmínek (po jídle) byla průměrná AUC v průběhu dávkovacího intervalu (AUCτ) 145 ng x hod/ml, průměrná Cmax 10,6 ng/ml a Cmin byla 3,23 ng/ml.

Distribuce

Vazba na plasmatické proteiny je přibližně 90%. Distribuční objem alfuzosinu je u zdravých dobrovolníků 2,5 l/kg. Bylo prokázáno, že alfuzosin se přednostně distribuuje v prostatě ve srovnání s plasmou.

Eliminace

Zdánlivý biologický plasmatický poločas alfuzosinu je přibližně 8 hodin. Alfuzosin se rozsáhle metabolizuje v játrech (různými cestami). Metabolity jsou eliminovány močí a možná také žlučí.

Z perorální dávky je 75 - 91 % vyloučeno ve stolici; 35 % v nezměněné podobě a zbytek jako metabolity, což ukazuje na určitý stupeň biliární exkrece.

Přibližně 10 % dávky je vyloučeno v moči v nezměněné formě. Žádný z metabolitů není farmakologicky účinný.

Poškození ledvin nebo jater

Distribuční objem a clearance se zvyšují při snížené funkce ledvin, což je pravděpodobně důsledkem snížení vazby na plasmatické proteiny. Biologický poločas se však nemění. U pacientů se závažným poškozením funkce jater je biologický poločas prodloužen. Maximální plasmatická koncentrace je dvojnásobná a biologická dostupnost se zvyšuje v porovnání s mladými, zdravými dobrovolníky.

Starší pacienti

Cmax a AUC se u starších pacientů v porovnání se zdravými dobrovolníky středního věku nezvyšuje.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Monohydrát laktosy

Hypromelosa (E464)

Povidon K25

Magnesium-stearát (E470b)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

4 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

6.5 Druh obalu a velikost balení

PVC/PVDC-Al blistr.

Velikost balení: 10, 20, 30, 50, 60, 60x1, 90, 100 tablet


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.