Aldoplewel 50 Mg Potahované Tablety

Kód 0182443 ( )
Registrační číslo 34/ 522/12-C
Název ALDOPLEWEL 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Welding GmbH & Co. KG, Hamburg, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0182428 POR TBL FLM 10X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0182440 POR TBL FLM 100X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0182431 POR TBL FLM 20X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0182443 POR TBL FLM 200X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0182432 POR TBL FLM 28X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0182435 POR TBL FLM 30X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0182436 POR TBL FLM 50X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0182439 POR TBL FLM 90X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak ALDOPLEWEL 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls129534/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Aldoplewel 50 mg potahované tablety

eplerenonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci: 1.

Co je přípravek Aldoplewel a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aldoplewel užívat

3.

Jak se přípravek Aldoplewel užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Aldoplewel uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK ALDOPLEWEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Aldoplewel patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných selektivní blokátory aldosteronu. Tyto blokátory potlačují účinek aldosteronu, látky vytvářené v těle, která je důležitým regulátorem krevního tlaku a srdeční funkce. Někdy mohou zvýšené hladiny aldosteronu ve Vašem těle způsobit změny vedoucí k srdečnímu selhání. Přípravek Aldoplewel může, v kombinaci s jinými látkami používanými k léčbě srdečního selhání, pomoci zabránit zhoršení srdečního selhání po infarktu myokardu. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ALDOPLEWEL UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Aldoplewel: -

jestliže jste alergický(á) na eplerenon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-

máte-li vysokou hladinu draslíku v krvi (hyperkalémii)

-

užíváte-li léčivé přípravky pro odvod přebytečné vody z organizmu (draslík šetřící diuretika) nebo doplňky stravy s obsahem draslíku

-

máte-li střední až těžkou poruchu ledvin

-

máte-li těžké onemocnění jater

-

užíváte-li léčivé přípravky používané k léčbě plísňových onemocnění (ketokonazol nebo itrakonazol)

-

užíváte-li léčivé přípravky zastavující množení virů pro léčbu HIV infekce (ritonavir nebo nelfinavir);

-

užíváte-li antibiotika, používaná pro léčbu bakteriálních infekcí (klaritromycin nebo telitromycin);

-

užíváte-li nefazodon používaný pro léčbu deprese.

Upozornění a opatření Před užíváním přípravku Aldoplewel se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem. -

trpíte-li onemocněním ledvin nebo jater (viz též „Neužívejte přípravek Aldoplewel)

-

užíváte-li lithium (obvykle užívané pro léčbu maniodepresivní psychózy, rovněž nazývané bipolární afektivní porucha)

-

užíváte-li takrolimus nebo cyklosporin (používané pro léčbu onemocnění kůže jako je psoriáza nebo ekzém, a pro prevenci rejekce (odhojení orgánů) po transplantaci.

Další léčivé přípravky a přípravek Aldoplewel Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Neužívejte přípravek Aldoplewel současně s následujícími léčivými přípravky (viz „Neužívejte přípravek Aldoplewel“): -

Itrakonazol nebo ketokonazol (používané k léčbě plísňových onemocnění), ritonavir, nelfinavir (látky zastavující množení virů pro léčbu HIV), klaritromycin, telitromycin (používané k léčbě bakteriálních infekcí) nebo nefazodon (používaný pro léčbu deprese), protože tyto přípravky mohou zpomalit rozklad přípravku Aldoplewel a prodloužit tak jeho účinek v organizmu.

-

Draslík šetřící diuretika (léčivé přípravky pro odvod přebytečné vody z organizmu) a doplňky stravy obsahující draslík (tablety s obsahem soli), protože tyto přípravky zvětšují riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.

Prosím, informujte svého lékaře, užíváte-li některý z následujících léčivých přípravků: -

Lithium (obvykle podávané pro léčbu maniodepresivní psychózy, rovněž nazývané bipolární afektivní porucha). Bylo zjištěno, že používání lithia společně s diuretiky a ACE inhibitory (užívané pro léčbu vysokého krevního tlaku a srdečních onemocnění) způsobuje výrazné zvýšení hladin lithia v krvi, což může vyvolat následující nežádoucí účinky: ztráta chuti k jídlu, poškození zraku, únava, svalová slabost a svalové záškuby.

-

Cyklosporin nebo takrolimus (používané pro léčbu onemocnění kůže, jako je psoriáza nebo ekzém a pro prevenci rejekce (odhojení orgánů) po transplantaci). Tyto přípravky mohou zapříčinit potíže s ledvinami a zvětšit tak riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.

-

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSA – některé léky proti bolesti jako např. ibuprofen, které ulevují od bolesti, ztuhlosti a zánětu). Tyto přípravky mohou vést k potížím s ledvinami a zvětšit tak riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.

-

Trimethoprim (užívaný pro léčbu bakteriálních infekcí) může zvětšit riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.

-

ACE inhibitory (např. enalapril) a antagonisté receptorů pro angiotensin 2 (např. kandesartan) (používané pro léčbu vysokého krevního tlaku a určitých onemocnění srdce a ledvin) mohou zvětšit riziko zvýšení hladiny draslíku v krvi.

-

Alfa-1 blokátory, jako např. prazosin nebo alfuzosin (používané pro léčbu vysokého krevního tlaku a určitých onemocnění prostaty) mohou vést k náhlému poklesu krevního tlaku a závrati při vstávání.

-

Tricyklická antidepresiva jako je např. amitriptylin nebo amoxapin (užívané pro léčbu depresí), antipsychotické látky (nazývané též neuroleptika) jako je např. chlorpromazin nebo haloperidol (užívané pro léčbu duševních poruch), amifostin (používaný během chemoterapie při léčbě rakoviny) a baklofen (užívaný pro léčbu svalových spasmů). Tyto přípravky mohou vést k náhlému poklesu krevního tlaku a závrati při vstávání.

-

Glukokortikoidy, jako např. hydrokortison nebo prednison (užívané pro léčbu zánětu a určitých onemocnění kůže) a tetrakosatid (používaný převážně pro diagnózu a léčbu poruch kůry nadledvinek) mohou zmenšit účinek přípravku Aldoplewel na snížení krevního tlaku.

-

Digoxin (užívaný pro léčbu onemocnění srdce). Hladiny digoxinu v krvi se mohou snížit při současném užívání s přípravkem Aldoplewel.

-

Warfarin (látka snižující srážlivost krve): Opatrnosti je třeba při užívání warfarinu, protože vysoké hladiny warfarinu v krvi mohou ovlivnit účinky přípravku Aldoplewel na organizmus.

-

Erythromycin (užívaný pro léčbu bakteriálních infekcí), saquinavir (antivirový přípravek užívaný pro léčbu HIV), flukonazol (užívaný pro léčbu plísňových infekcí), amiodaron, diltiazem a verapamil (užívané pro léčbu onemocnění srdce a vysokého krevního tlaku) zpomalují rozklad přípravku Aldoplewel a tím prodlužují jeho účinek v organismu.

-

Třezalka tečkovaná (bylinný léčivý přípravek), rifampicin (užívaný pro léčbu bakteriálních infekcí), karbamazepin, fenytoin a fenobarbital (užívané, m.j., pro léčbu epilepsie) mohou zrychlit rozklad přípravku Aldoplewel a snížit tak jeho účinek v organismu.

Přípravek Aldoplewel s jídlem a pitím Přípravek Aldoplewel lze užívat s jídlem i bez jídla. Děti a dospívající Použití Aldoplewel se nedoporučuje u dětí a dospívajících. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Účinek přípravku Aldoplewel nebyl u těhotných žen zkoumán. Není známo, zda se eplerenon vylučuje do mateřského mléka. Je na zvážení lékaře, zda ukončíte kojení, nebo přerušíte užívání léku. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Po užití přípravku Aldoplewel můžete pociťovat závratě. Pokud se tak stane, neřiďte ani neobsluhujte stroje. Jednou ze složek přípravku Aldoplewel je monohydrát laktózy (jeden z typů cukrů). Pokud Vám někdy lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte před užitím tohoto přípravku svého lékaře. 3.

JAK SE PŘÍPRAVEK ALDOPLEWEL UŽÍVÁ

Vždy užívejte

tento přípravek přesně podle pokynů Vašeho lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem. Tablety přípravku Aldoplewel se mohou užívat s jídlem nebo nalačno. Tablety spolkněte celé a zapijte sklenicí vody. Tablety přípravku Aldoplewel by měly být vždy předepsány v kombinaci s dalšími léky na srdeční selhání jako jsou např. beta-blokátory. Obvyklá dávka je jedna 25 mg tableta 1x denně, která se přibližně za 4 týdny zvyšuje na jednu 50 mg tabletu 1x denně (buď jedna 50 mg tableta nebo dvě 25 mg tablety). Před zahájením léčby přípravkem Aldoplewel, v průběhu prvního týdne léčby, jeden měsíc po zahájení léčby nebo při každé změně dávky, by měla být stanovena hladina draslíku v krvi. V závislosti na hladině draslíku v krvi může být dávka přípravku Aldoplewel lékařem upravena.

U pacientů s mírně závažným onemocněním ledvin a u pacientů s mírně až středně závažným onemocněním jater není nutná úprava počáteční dávky. Trpíte-li onemocněním ledvin či jater, bude Vám častěji kontrolována hladina draslíku v krvi (viz také "Neužívejte přípravek Aldoplewel"). U starších pacientů: není nutná úprava počáteční dávky. U dětí a dospívajících: užívání přípravku Aldoplewel se doporučuje. Jestliže jste užil/a více přípravku Aldoplewel, než jste měl/a: Užijete-li větší množství přípravku Aldoplewel, než Vám bylo předepsáno, informujte okamžitě svého lékaře nebo lékárníka. Po užití většího množství přípravku Aldoplewel se nejčastěji mohou objevit příznaky jako je nízký krevní tlak (projevující se pocitem lehkosti hlavy, závratí, rozmazaným viděním, slabostí, akutní ztrátou vědomí) nebo hyperkalémie - vysoká hladina draslíku v krvi (projevující se svalovými křečemi, průjmem, nevolností, závratí nebo bolestí hlavy). Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Aldoplewel: Pokud již nastal čas užít další tabletu, předchozí zapomenutou tabletu vynechejte a užijte rovnou další tabletu ve stanovený čas. Jinak užijte tabletu, jakmile si vzpomenete, zbývá-li doba delší než 12 hodin do užití další tablety. Potom pokračujte v užívání tablet jako dříve. Neužívejte dvojitou dávku, abyste nahradil/a zapomenutou. Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Aldoplewel Je důležité užívat přípravek Aldoplewel podle doporučení lékaře do doby, než lékař doporučí léčbu ukončit. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i

tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc, pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků: -

otok obličeje, jazyka nebo hrdla

-

obtížné polykání

-

vyrážka nebo obtížné dýchání.

To jsou příznaky angioneurotického edému (závažné alergické reakce). Další zaznamenané nežádoucí účinky zahrnují: Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až na 1 až 10 lidí): -

zvýšená hladina draslíku v krvi (příznaky zahrnují svalové křeče, průjem, pocit na zvracení, závrať nebo bolest hlavy)

-

závrať

-

nízký krevní tlak

-

průjem

-

pocit na zvracení

-

porucha funkce ledvin

-

vyrážka

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až na 1 až 100 lidí): -

zvýšení počtu určitého typu bílých krvinek ( eozinofilů)

-

dehydratace

-

zvýšené hladiny cholesterolu nebo triglyceridů (krevních tuků) v krvi

-

nízké hladiny sodíku v krvi

-

nespavost (poruchy spánku)

-

bolest hlavy

-

onemocnění srdce, např. nepravidelný srdeční puls, srdeční infarkt a srdeční selhání

-

pokles krevního tlaku, který může způsobit závrať při vstávání

-

trombóza (krevní sraženina) dolní končetiny

-

bolest v krku

-

plynatost

-

zvracení

-

svědění

-

zvýšené pocení

-

bolest zad

-

křeče dolních končetin

-

pocit slabosti nebo celkové nepohody

-

zvýšení hladiny močoviny a kreatininu v krvi, což může ukazovat na potíže s ledvinami

-

zánět ledvin

-

zvětšení prsů u mužů.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 5.

UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU ALDOPLEWEL

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Aldoplewel obsahuje Léčivou látkou přípravku Aldoplewel je eplerenon. Jedna tableta obsahuje 50 mg eplerenonum. Přípravek Aldoplewel také obsahuje následující složky: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, hypromelosa, natrium-lauryl-sulfát, mastek a magnesium-stearát. Potahová vrstva obsahuje: hypromelosu, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, polysorbát 80, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172). Jak přípravek Aldoplewel vypadá a co obsahuje toto balení Aldoplewel 50 mg potahované tablety jsou béžové, kulaté, bikonvexní, na jedné straně vyraženo „50“. Aldoplewel 50 mg potahované tablety jsou dodávány v blistrech po 10, 20, 28, 30, 50, 90, 100 nebo 200 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci Welding GmbH & Co KG Esplanade 39 20354 Hamburg Německo Výrobce Pharmaceutical Works Polfa in Pabianice Joint-Stock Co. 5, Marszałka J. Piłsudskiego St., 95-200 Pabianice Polsko Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 29.8.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls129534/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Aldoplewel 50 mg potahované tablety 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENͨ

Jedna tableta obsahuje eplerenonum 50 mg. Pomocná látka: Jedna 50 mg tableta obsahuje 71,4 mg monohydrátu laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety. Aldoplewel 50 mg: béžové, kulaté, bikonvexní, na jedné straně vyraženo "50". 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace Eplerenon je indikován jako doplněk standardní terapie, včetně terapie beta blokátory, pro snížení rizika kardiovaskulární mortality a morbidity u stabilizovaných pacientů s dysfunkcí levé komory (LVEF 40%) a s klinickými známkami srdečního selhání po nedávno prodělaném infarktu myokardu. 4.2 Dávkování a způsob podání Pro individuální úpravu dávky jsou dostupné tablety o síle 25 mg a 50 mg eplerenonu. Doporučovaná udržovací dávka eplerenonu je 50 mg jednou denně (JD). Léčba by měla být zahájena dávkou 25 mg jednou denně, která by měla být v průběhu nejlépe 4 následujících týdnů vytitrována do cílové denní dávky 50 mg, užívané jednou denně. Dávku je nutno titrovat s ohledem na plazmatickou hladinu draslíku (viz Tabulka 1). Léčba eplerenonem by měla být zahájena v rozmezí 3-14 dnů po prodělaném akutním infarktu myokardu. U pacientů s plazmatickou hladinou draslíku > 5,0 mmol/l by neměla být léčba eplerenonem zahájena (viz bod 4.3). Plazmatická hladina draslíku by měla být stanovena před zahájením léčby eplerenonem, v průběhu prvního týdne léčby a za měsíc po zahájení léčby nebo po každé úpravě dávky. V průběhu další léčby by měla být plazmatická hladina draslíku stanovována pravidelně podle potřeby. Po zahájení léčby by měla být dávka upravena v závislosti na plazmatické hladině draslíku tak, jak znázorňuje Tabulka 1.

Tabulka 1: Úprava dávky po zahájení léčby.

Plazmatická hladina draslíku (mmol/l)

Postup

Úprava dávky

< 5.0

Zvýšit

25 mg obden až 25 mg JD 25 mg JD až 50 mg JD

5.0 – 5.4

Udržet

Bez úpravy dávky

5.5 – 5.9

Snížit

50 mg JD až 25 mg JD 25 mg JD až 25 mg obden 25 mg obden až do

vysazení

≥ 6.0

Vysadit

neuplatňuje se

Pokud bylo podávání eplerenonu zastaveno z důvodu plazmatické hladiny draslíku dosahující 6,0 mmol/l, eplerenon může být znovu nasazen až tehdy, když plazmatické hodnoty draslíku poklesnou pod 5,0 mmol/l, a to v dávce 25 mg, podávané každý druhý den. Pediatrická populace Podávání eplerenonu dětem se vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje. Starší pacienti U starších pacientů není nutná počáteční úprava dávky. Vzhledem k věkem podmíněnému poklesu renálních funkcí je u starších pacientů vyšší riziko vzniku hyperkalémie. Toto riziko může být dále zvýšeno, je-li spolu se zvýšenou systémovou expozicí přítomna komorbidita, a to zejména mírná až střední jaterní insuficience. Doporučuje se pravidelné sledování plazmatické hladiny draslíku (viz bod 4.4). Renální insuficience U pacientů s mírnou renální insuficiencí není nutná počáteční úprava dávky. Je doporučováno pravidelné sledování plazmatické hladiny draslíku (viz bod 4.4). Eplerenon nelze odstranit dialýzou. Jaterní insuficience U pacientů s mírnou až střední jaterní insuficiencí není nutná počáteční úprava dávky. Vzhledem ke zvýšené systémové expozici eplerenonu u pacientů s mírnou až střední jaterní insuficiencí, je u těchto pacientů, a to zejména u starších, doporučováno časté a pravidelné sledování plazmatické hladiny draslíku (viz bod 4.4). Souběžná léčba V případě souběžné léčby mírnými až středně silnými inhibitory CYP3A4, např. amiodaronem, diltiazemem a verapamilem, může být léčba zahájena počáteční dávkou 25 mg JD. Dávka by neměla překročit 25 mg JD (viz bod 4.5). Eplerenon může být podáván s jídlem nebo bez jídla (viz bod 5.2). 4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 Pacienti s plazmatickou hladinou draslíku > 5,0 mmol/l při zahájení léčby.

Pacienti se středně těžkou až těžkou renální insuficiencí (clearance kreatininu < 50 ml/min). Pacienti s těžkou jaterní insuficiencí (Třída C podle Child-Pugha) Pacienti užívající draslík šetřící diuretika, doplňky stravy obsahující draslík nebo silné

inhibitory enzymu CYP3A4 (např. itrakonazol, ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, klaritromycin, telithromycin a nefazodon) (viz bod 4.5).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Hyperkalémie V souvislosti s mechanismem účinku eplerenonu může v průběhu jeho užívání dojít ke vzniku hyperkalémie. Plazmatické hladiny draslíku by měly být stanoveny u všech pacientů před zahájením léčby a při úpravě dávky. Během léčby je doporučováno pravidelné sledování plazmatické hladiny draslíku, zejména u pacientů s rizikem rozvoje hyperkalémie, jako jsou (starší) pacienti s renální insuficiencí (viz bod 4.2) a pacienti s diabetem. Vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku hyperkalémie není užívání doplňků stravy obsahujících draslík po zahájení léčby eplerenonem doporučováno. Bylo zjištěno, že snížení dávky eplerenonu snižuje plazmatické hladiny draslíku. V jedné studii bylo prokázáno, že přidání hydrochlorothiazidu k eplerenonu zamezuje zvýšení plazmatické hladiny draslíku. Porucha funkce ledvin Hladina draslíku by měla být pravidelně sledována u pacientů s poruchou renální funkce včetně diabetické mikroalbuminurie. Riziko hyperkalémie se zvyšuje se snižující se funkcí ledvin. Ačkoli jsou údaje ze studie EPHESUS u pacientů s diabetem 2. typu a mikroalbuminurií omezeny počtem pacientů, byl u nich pozorován zvýšený výskyt hyperkalémie. Proto by měli být tito pacienti léčeni s opatrností. Eplerenon není odstranitelný hemodialýzou. Porucha funkce jater U pacientů s mírnou až středně těžkou jaterní insuficiencí nebylo pozorováno zvýšení plazmatické hladiny draslíku nad 5,5 mmol/l (třída A a B podle Child Pugha). U pacientů s mírnou až středně těžkou jaterní insuficiencí by měly být monitorovány hladiny iontů. Použití eplerenonu u pacientů se závažnou jaterní insuficiencí nebylo hodnoceno, a proto je u těchto pacientů jeho použití kontraindikováno (viz bod 4.3). Induktory enzymu CYP3A4 Současné podávání eplerenonu se silnými induktory enzymu CYP3A4 není doporučováno (viz bod 4.5). Lithium, cyklosporin, tacrolimus by neměly být v průběhu léčby eplerenonem užívány (viz bod 4.5). Laktóza Tablety obsahující laktózu by neměly být podávány pacientům se vzácnými dědičnými poruchami intolerance galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy-galaktózy. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Farmakodynamické interakce Draslík šetřící diuretika a doplňky stravy obsahující draslík Vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku hyperkalémie by neměl být eplerenon podáván pacientům užívajícím draslík šetřící diuretika a doplňky stravy obsahující draslík (viz bod 4.3). Draslík šetřící diuretika mohou zesilovat účinek antihypertenziv a jiných diuretik. Lithium Nebyly provedeny farmakologické studie lékových interakcí eplerenonu s lithiem. Nicméně u pacientů užívajících lithium současně s diuretiky a ACE inhibitory byla zjištěna toxicita lithia (viz bod 4.4). Eplerenon by proto neměl být podáván současně s lithiem. Pokud je tato kombinace nezbytná, měly by být sledovány plazmatické hladiny lithia (viz bod 4.4). Cyklosporin, takrolimus Cyklosporin a takrolimus mohou způsobit poruchu funkce ledvin a zvyšují riziko vzniku hyperkalémie. Eplerenon by se proto neměl podávat současně s cyklosporinem nebo takrolimem.

Pokud je tato kombinace nezbytná, měla by být pečlivě sledována plazmatická hladina draslíku a renální funkce (viz bod 4.4). Nesteroidní protizánětlivé látky (NSAID) Použití NSAID může způsobit zejména u rizikových pacientů (starších a/nebo dehydratovaných) akutní renální selhání, a to účinkem přímo na glomerulární filtraci. Pacienti užívající eplerenon a NSAID by měli být přiměřeně hydratováni a před zahájením léčby by měla být vyšetřena jejich renální funkce. Trimetoprim Souběžné podávání trimetoprimu s eplerenonem zvyšuje riziko vzniku hyperkalémie. Proto by měla být sledována plazmatická hladina draslíku a renální funkce, a to zejména u pacientů s poruchou renální funkce a u starších pacientů. ACE inhibitory, antagonisté receptoru pro angiotensin-II (AIIA) S opatrností je třeba podávat eplerenon současně s ACE inhibitory nebo antagonisty receptoru pro angiotensin-II. Kombinace eplerenonu s těmito látkami může zvýšit výskyt hyperkalémie u pacientů s rizikem porušené funkce ledvin, jako jsou např. starší pacienti. Je doporučováno pečlivé sledování plazmatických hladin draslíku a renální funkce. Alfa 1 blokátory (např. prazosin, alfuzosin) Při kombinaci alfa-1-blokátorů s eplerenonem existuje riziko zvýšení hypotenzního účinku a/nebo posturální hypotenze. V průběhu současného podávání alfa-1-blokátorů se doporučuje sledování vzniku možné posturální hypotenze. Tricyklická antidepresiva, neuroleptika, amifostin, baklofen Současné podávání těchto léčivých látek s eplerenonem může potencovat antihypertenzní účinek a riziko posturální hypotenze. Glukokortikoidy, tetracosaktid Současné podávání těchto léčivých látek s eplerenonem může potenciálně snižovat antihypertenzní účinky eplerenonu (retence sodíku a tekutin). Farmakokinetické interakce Studie in vitro naznačují, že eplerenon neinhibuje izoenzymy CYP1A2, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6 nebo CYP3A4. Eplerenon není substrátem ani inhibitorem P-glykoproteinu. Digoxin Je-li digoxin podáván současně s eplerenonem, zvyšuje se jeho AUC o 16 % (90 % CI: 4 % - 30 %). Opatrnost si vyžaduje podávání digoxinu v dávkách blížících se horní hranici terapeutického rozmezí. Warfarin Při současném podávání warfarinu nebyly zaznamenány žádné klinicky významné farmakokinetické interakce. Opatrnost si vyžaduje podávání warfarinu v dávkách blížících se horní hranici terapeutického rozmezí. Substráty enzymu CYP3A4 Výsledky farmakokinetických studií s pokusnými substráty enzymu CYP3A4, tj. s midazolamem a cisapridem, neprokázaly při podávání těchto léčivých látek současně s eplerenonem žádné významné farmakokinetické interakce. Inhibitory enzymu CYP3A4 - Silné inhibitory enzymu CYP3A4: Je-li eplerenon podáván současně s látkami inhibujícími enzym CYP3A4, může dojít k významným farmakokinetickým interakcím. Při současném podání eplerenonu se silným inhibitorem enzymu CYP3A4 (ketokonazol 200 mg dvakrát denně) došlo ke 441% zvýšení

AUC eplerenonu (viz bod 4.3). Současné užívání eplerenonu a silných inhibitorů enzymu CYP3A4, jako je např. ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, nelfinavir, klaritromycin, telithromycin a nefazadon, je kontraindikováno (viz bod 4.3). - Mírné až střední inhibitory enzymu CYP3A4: Současné podávání erytromycinu, saquinaviru, amiodaronu, diltiazemu, verapamilu a flukonazolu vedlo k významným farmakokinetickým interakcím s řádovým zvýšením AUC pohybujícím se od 98% do 187%. Při současném podávání těchto inhibitorů enzymu CYP3A4 by neměla dávka eplerenonu překročit 25 mg (viz bod 4.2). Induktory enzymu CYP3A4 Současné podávání třezalky tečkované (silného induktoru enzymu CYP3A4) spolu s eplerenonem způsobilo 30% snížení AUC eplerenonu. Výraznější snížení AUC eplerenonu může nastat při použití silnějších induktorů enzymu CYP3A4 jako je rifampicin. Vzhledem k riziku snížené účinnosti eplerenonu při současném podávání silných induktorů enzymu CYP3A4 (rifampicin, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, třezalka tečkovaná), není tato kombinace doporučována (viz bod 4.4). Antacida Na základě výsledků farmakokinetických klinických studií nejsou očekávány zvláštní interakce při současném použití antacid a eplerenonu. 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Těhotenství Potřebné údaje o použití eplerenonu u těhotných žen nejsou dostupné. Studie na zvířatech neprokázaly přímé nebo nepřímé nežádoucí účinky na průběh těhotenství, embryofetální vývoj, porod a postnatální vývoj dítěte (viz bod 5.3). Eplerenon by měl být těhotným ženám předepisován se zvýšenou opatrností. Kojení Není známo, zda dochází po perorálním podání eplerenonu k jeho vylučování do lidského mateřského mléka. Nicméně předklinické údaje ukázaly, že eplerenon a jeho metabolity jsou přítomny v mateřském mléce potkanů, a že mláďata vystavená eplerenonu touto cestou se vyvíjela normálně. Vzhledem k neznámým potenciálním nežádoucím účinkům na kojence, je nutno zvážit, zda přerušit kojení, nebo přerušit užívání léku matkou. Fertilita Studie na zvířatech neprokázaly vliv na fertilitu u žen. Přestože byla pozorována atrofie prostaty (viz bod 5.3), došlo pouze k mírnému poklesu fertility u potkaních samců při vysoké úrovni dávky. Nejsou dostupná klinická data, není známo potenciální riziko u lidí. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Eplerenon nezpůsobuje ospalost nebo poruchu kognitivních funkcí, ale při řízení a obsluze strojů by se mělo počítat s možným rizikem vzniku závratí, které se mohou v průběhu léčby vyskytnout. 4.8 Nežádoucí účinky Ve studii účinnosti a přežití (studie EPHESUS) byl pacientům se srdečním selháním po prodělaném akutním infarktu myokardu podáván eplerenon. Celková incidence nežádoucích účinků zaznamenaná ve skupině léčené eplerenonem (78,9 %) byla srovnatelná s incidencí nežádoucích účinků ve skupině s placebem (79,5 %). K přerušení léčby v důsledku vzniku nežádoucích účinků došlo u 4,4 % pacientů ve skupině užívající eplerenon a u 4,3 % pacientů ve skupině užívající placebo. Níže uvedené nežádoucí účinky vyplývají buď z výsledků studie EPHESUS - jedná se o ty, u nichž existuje pravděpodobná příčinná souvislost s léčbou, nebo jsou závažné a jejich incidence byla

významně vyšší ve skupině léčené eplerenonem v porovnání se skupinou užívající placebo, nebo byly pozorovány po uvedení přípravku na trh. Nežádoucí účinky jsou uvedeny po orgánových systémech a s absolutní frekvencí. Frekvence výskytu je definována jako: Velmi časté ( 1/10) Časté ( 1/100 až <1/10) Méně časté ( 1/1000 až <1/100) Vzácné ( 1/10000 až < 1/1000) Velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit není známo (z dostupných údajů nelze určit) Infekce a infestatace Méně časté: pyelonefritida Poruchy krve a lymfatického systému Méně časté: eozinofilie Poruchy metabolismu a výživy Časté: hyperkalémie Méně časté: hyponatremie, dehydratace, hypercholesterolemie, hypertriglyceridemie Psychiatrické poruchy Méně časté: nespavost Poruchy nervového systému Časté: závratě Méně časté: bolesti hlavy Srdeční poruchy Méně časté: infarkt myokardu, levostranné srdeční selhání, fibrilace síní Cévní poruchy Časté: hypotenze Méně časté: arteriální trombóza dolních končetin, posturální hypotenze Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Méně časté: faryngitida Gastrointestinální poruchy Časté: průjem, nevolnost Méně časté: zvracení, flatulence Poruchy kůže a podkoží Časté: vyrážka Méně časté: svědění, zvýšené pocení Neznámá frekvence: angioneurotický edém Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Méně časté: bolest zad, křeče dolních končetin Poruchy ledvin a močových cest Časté: abnormální renální funkce Poruchy reprodukčního systému a prsu Méně časté: gynekomastie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Méně časté: astenie, únava Vyšetření Méně časté: zvýšení hladiny močoviny v krvi, zvýšení hladiny kreatininu Ve studii EPHESUS bylo zaznamenáno více případů cévní mozkové příhody u starších pacientů ( > 75 let věku). Nicméně v incidenci cévní mozkové příhody u této věkové kategorie nebyl statisticky významný rozdíl mezi skupinou pacientů léčených eplerenonem (30) a skupinou užívající placebo (22). 4.9 Předávkování Nebyl hlášen žádný případ předávkování u člověka. Jako nejpravděpodobnější klinická manifestace předávkování by se dala očekávat hypotenze nebo hyperkalémie. Eplerenon není odstranitelný hemodialýzou. Bylo prokázáno, že se eplerenon významně váže na aktivní uhlí. Hrozí-li symptomatická hypotenze, měla by být zahájena podpůrná léčba. V případě výskytu hyperkalémie by měla být zahájena standardní léčba. 5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: antagonista aldosteronu, ATC kód: C03DA04 Eplerenon je selektivnější pro rekombinantní lidské mineralokortikoidní receptory ve srovnání s vazbou na rekombinantní lidské glukokortikoidní receptory, receptory pro progesteron a androgeny. Eplerenon brání vazbě aldosteronu na mineralokortikoidní receptory; aldosteron je klíčový hormon v systému renin-angiotensin-aldosteron (RAAS), který se účastní regulace krevního tlaku a patofyziologie kardiovaskulárních chorob. Bylo prokázáno, že eplerenon způsobuje trvalý vzestup plazmatické hladiny reninu a aldosteronu v důsledku inhibice negativní zpětné vazby aldosteronu na sekreci reninu. Z toho vyplývající zvýšená plazmatická reninová aktivita a cirkulující hladiny aldosteronu nepřevyšují účinek eplerenonu. Ve studiích zabývajících se stanovením velikostí léčebné dávky u chronického srdečního selhání (NYHA klasifikace II-IV) mělo přidání eplerenonu ke standardní terapii za následek předpokládané, na dávce závislé zvýšení aldosteronu. Stejně tak v kardiorenální substudii studie EPHESUS, vedla terapie eplerenonem k významnému vzestupu hladiny aldosteronu. Tyto výsledky potvrzují blokádu mineralokortikoidních receptorů u pacientů s chronickým srdečním selháním. Eplerenon byl hodnocen ve studii účinnosti a přežití při podávání eplerenonu u srdečního selhání po akutním infarktu myokardu (studie EPHESUS). EPHESUS byla dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie trvající 3 roky a zahrnující 6632 pacientů s akutním infarktem myokardu (IM), dysfunkcí levé komory (která byla stanovena pomocí měření ejekční frakce levé komory [LVEF] 40%) a s klinickými známkami srdečního selhání. V průběhu 3-14 dnů (průměrně 7 dnů) po prodělání akutního IM dostávali pacienti eplerenon nebo placebo, jako doplněk standardní terapie, a to v počáteční dávce 25 mg jednou denně. Tato dávka byla titrována po dobu 4 týdnů do cílové dávky 50 mg jednou denně, pokud hladiny plazmatického draslíku dosahovaly hodnot < 5,0 mmol/l. V průběhu léčby dostávali pacienti standardní léčbu včetně acetylsalicylové kyseliny (92%), ACE inhibitorů (90%), ß-blokátorů (83%), nitrátů (72%), kličkových diuretik (66%) nebo inhibitorů HMG CoA reduktázy (60%). Ve studii EPHESUS byly dva primární cílové hodnocené parametry (endpointy): celková mortalita a kombinace úmrtí na kardiovaskulární (KV) onemocnění nebo hospitalizace z kardiovaskulárních

příčin; 14,4 % pacientů užívajících eplerenon a 16,7 % pacientů užívajících placebo zemřelo, zatímco 26,7 % pacientů užívajících eplerenon a 30,0 % pacientů užívajících placebo zemřelo nebo bylo hospitalizováno z KV příčin. Podle studie EPHESUS snižoval tedy eplerenon celkovou mortalitu o 15 % (RR 0,85; 95% CI, 0,75-0,96; p= 0,008) ve srovnání s placebem, a to primárním snížením KV mortality. Riziko KV smrti nebo KV hospitalizace bylo s eplerenonem sníženo o 13 % (RR 0,87; 95% CI, 0,79-0,95; p=0,002). Absolutní snížení rizika celkové mortality a KV smrti/hospitalizace činilo 2,3 % resp. 3,3 %. Klinická účinnost byla prokázána primárně při zahájení léčby u lidí < 75 let věku. Přínos léčby u pacientů ve věku nad 75 let nebyl zjevný. Funkční klasifikace NYHA se zlepšila nebo zůstala stejná u statisticky významně většího počtu lidí užívajících eplerenon oproti pacientům užívajícím placebo. Incidence hyperkalémie byla 3,4 % ve skupině s eplerenonem oproti 2,0 % ve skupině s placebem (p < 0,001). Incidence hypokalémie byla 0,5 % ve skupině s eplerenonem oproti 1,5 % ve skupině s placebem (p < 0,001). V průběhu farmakokinetických studií byly hodnoceny elektrokardiografické změny u 147 zdravých jedinců a byly zaznamenány nejednoznačné účinky eplerenonu na srdeční frekvenci, šíři QRS, PR nebo QT interval. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Absorpce a distribuce Absolutní biologická dostupnost eplerenonu není známa. Maximální plazmatické koncentrace jsou dosaženy přibližně za 2 hodiny. Jak vrcholová plazmatická koncentrace (Cmax), tak plocha pod křivkou (AUC), rostou úměrně v rozmezí dávek 10 až 100 mg, s méně významnou úměrou při dávkách nad 100 mg. Ustálený stav je dosažen v průběhu 2 dnů. Absorpce není ovlivněna jídlem. Vazba eplerenonu na plazmatické proteiny je okolo 50% a eplerenon se primárně váže na alfa 1-kyselé glykoproteiny. Zdánlivý distribuční objem v ustáleném stavu je odhadován na 50 (±7) litrů. Eplerenon se neváže přednostně na červené krvinky. Metabolismus a vylučování Metabolismus eplerenonu je primárně zprostředkován CYP3A4. V lidské plazmě nebyly nalezeny aktivní metabolity eplerenonu. Méně než 5 % dávky eplerenonu je vylučováno v nezměněné podobě močí a stolicí. Po perorálním podání jedné značené dávky bylo vyloučeno přibližně 32 % dávky stolicí a přibližně 67 % močí. Eliminační poločas eplerenonu činí přibližně 3 až 5 hodin. Zdánlivá plazmatická clearance je přibližně 10 l/hod. Zvláštní skupiny pacientů Věk, pohlaví a rasa Farmakokinetika eplerenonu v dávce 100 mg jednou denně byla zkoumána u starších lidí (≥65 let), mužů, žen a u černochů. Farmakokinetika eplerenonu se významně nelišila mezi muži a ženami. V ustáleném stavu měli starší pacienti ve srovnání s mladšími (18 až 45 let) zvýšenou Cmax (22%) a AUC (45%). U černochů byla v ustáleném stavu Cmax o 19 % a AUC o 26 % nižší (viz bod 4.2.) Renální insuficience Farmakokinetika eplerenonu byla zkoumána u pacientů s různým stupněm renální insuficience a u pacientů podstupujících hemodialýzu. Ve srovnání s kontrolními jedinci byla AUC a Cmax v ustáleném stavu o 38 % resp. 24 % vyšší u pacientů se závažnou renální insuficiencí a o 26 % resp. 3 % nižší u pacientů podstupujících hemodialýzu. Nebyl zaznamenán žádný vztah mezi plazmatickou clearance eplerenonu a clearance kreatininu. Eplerenon není odstranitelný hemodialýzou (viz bod 4.4.). Jaterní insuficience Farmakokinetika eplerenonu 400 mg byla zkoumána a srovnávána u pacientů s mírnou jaterní insuficiencí (třída B podle Child-Pugha) a u jedinců s normálními jaterními funkcemi. Cmax a AUC v

ustáleném stavu byla zvýšena o 3,6 % resp. 42 % (viz bod 4.2). Protože použití eplerenonu nebylo hodnoceno u pacientů se závažnou jaterní insuficiencí, je eplerenon u této skupiny pacientů kontraindikován (viz bod 4.3). Srdeční selhání Farmakokinetika eplerenonu 50 mg byla zkoumána u pacientů se srdečním selháním (II-IV stupně podle NYHA klasifikace). Ve srovnání se zdravými jedinci odpovídajícího věku, hmotnosti a pohlaví byla AUC a Cmax ustáleného stavu u pacientů se srdečním selháním o 38 % resp. 30 % vyšší. Ve shodě s těmito výsledky prokázala populační farmakokinetická analýza eplerenonu v podskupině pacientů ze studie EPHESUS, že clearance eplerenonu byla u pacientů se srdečním selháním podobná clearance u zdravých starších osob. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Předklinické údaje získané na základě farmakologických studií bezpečnosti, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Ve farmakologických studiích toxicity byla po opakovaném podávání u potkanů a psů zaznamenána atrofie prostaty po expozicích mírně převyšujících klinické expoziční hladiny. Změny prostaty nebyly spojeny s nežádoucími funkčními následky. Klinický význam těchto nálezů není znám. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek Jádro tablety: Monohydrát laktózy Mikrokrystalická celulóza Sodná sůl kroskarmelózy Hypromelóza Natrium-lauryl-sulfát Mastek Magnesium-stearát Potah tablety: Hypromelóza Polysorbát 80 Makrogol 400 Oxid titaničitý (E171) Žlutý oxid železitý (E172) Červený oxid železitý (E172) 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 2 roky 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a obsah balení Tablety jsou baleny v perforovaném PVC / Al blistru. Blistry po 10, 20, 28, 30, 50, 90, 100 nebo 200 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku <a pro zacházení s ním> Žádné zvláštní požadavky. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Welding GmbH & Co KG Esplanade 39 20354 Hamburg Německo 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

34/522/12-C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

29.8.2012 10. DATUM REVIZE TEXTU 29.8.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Aldoplewel 50 mg potahované tablety eplerenonum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

50 mg eplerenonum 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktózy. Bližší údaje viz příbalová informace. 4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

10 potahovaných tablet 20 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet 200 potahovaných tablet 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

2

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Welding GmbH & Co. KG Esplanade 39 20354 Hamburg Německo 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 34/522/12-C 13. ČÍSLO ŠARŽE č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Aldoplewel 50mg

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Aldoplewel 50 mg potahované tablety eplerenonum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Welding GmbH & Co. KG 3.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.